Green Drive Region (GDR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Green Drive Region (GDR)"

Transkript

1 DATUM VÅR BETECKNING: Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning och syfte Mål, resultater og effekter Huvudmål Delmål och resultat Effekter Motivasjon og bakgrunn Klimatfrågan Tillväxt och attraktionskraft Tydliga mål på alla nivåer Europa Nasjonale målsettinger Regionale strategier og målsettinger Indre skandinavia kommunikasjon er en utfordring Utgångsläge för Green Drive Region Hur kan Interreg- projektet Green Drive Region påverka? Hur kan GDR bidra till näringsutveckling Sammenheng med andre prosjekter Målgruppe Horisontella kriterier Miljø Jämställdhet Etnisk mångfald och integration Grenseregional merverdi Mål: Redusere grensens barriereeffekt Mål: Utvikle grenseregionens territorielle kapital Prosjektets omfång och avgränsningar Indikatorer Aktivitetsindikatorer Övriga indikatorer Genomförande WP 1: Elektrifisering av veitransport WP 2: Biodrivmedel WP 3: Hydrogen WP 4: Kommunikasjon WP 5: Prosjektledelse Plan för fortsatt verksamhet Projektorganisation Prosjekteiere Hovedprosjektleder Projektpartners Samarbetspartners Samtliga partners på svensk sida Samtliga partners på norsk sida WP ledere Assosierte partnere Styrgrupp Referansgrupp Tid - och aktivitetsplan Budget KOSTNADS och FINANSIERINGSBUDGET NORGE (NOK) KOSTNADS och FINANSIERINGSBUDGET SVERIGE (EUR) Kommentarer till svensk budget Side 2

3

4 2 Inledning och syfte Beroendet av fossila bränslen i transportsektorn är den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser i länder som Sverige och Norge. Det är nödvändigt med snabba åtgärder för att nå de mål som er satt om reduksjon av CO2- utslipp, og åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar på problemen och därmed en helt fossiloberoende fordonsflotta. Green Drive Region (GDR) skal bidra til reduksjon av CO2 og mindre lokal luftforurensing ved at kjøretøy benytter en økt andel alternative drivstoff som elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Dette skal blant annet gjøres ved å utvikle og implementere strategier, overføre kunnskap og erfaringer, informasjonsarbeid, test og demonstrasjoner. Fylker, regioner, kommuner organisasjoner og bedrifter vil inngå som partnere. Green Drive Region er utviklet av et partnerskap av aktører som er sentrale innen arbeid for økt bruk av fossiluavhengig drivstoff og næringsutvikling i Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna og Gävleborg. Partnerne har lang erfaring fra regionalt, interregionalt og internasjonalt samarbeid, og et omfattende nettverk innenfor offentlig og privat virksomhet, forskning og utdanning. Prosjektet har sterk forankring i fylker, regioner og kommuner, som er sentrale aktører når det er snakk om å utvikle infrastruktur for fossiluavhengig transport, og øke bruk av slike kjøretøy. Prosjektet er forankret i Europa 2020 strategien, og i de nasjonale og regionale målsettinger for reduksjon av klimautslipp fra transportsektoren, og innfasing av fossiluavhengige kjøretøy. Med dette som bakteppe er GDR viktig prosjekt for at Indre Skandinavia skal øke andelen fossiluavhengige kjøretøy og nå regionens ambisiøse mål. Prosjektet skal gi et reelt bidrag til å gjøre transporten i regionen mer bærekraftig. Dette skal gjøres ved å Gjennomføre aktiviteter som stimulerer til anvendelse av nye fossiluavhengige drivstoff Gjennomføre aktiviteter som øker kunnskapen om fossiluavhengige alternativ. Gjennomføre aktiviteter som bidrar til å påvirke holdninger og adferd, med mål om å få mennesker til å i større grad velge fossiluavhengige transportsystem over grensen. Med begreppet «fossiloberoende fordonsflotta» menar vi i dette prosjektet ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet. Det innebär inte bara att fordonen kan drivas med fossilfri energi utan det ska finnas tillräcklig tillgång till det fossilfria alternativet. Begrepet elektrisitet dekker her både batterielektriske kjæretøy (BEV) og brenselcelle elektriske kjøretøy (FCEV) som benytter hydrogen som drivstoff. Med begreppet «fordon» avses bilar, bussar, lastbilar och andra vägfordon. Green Drive Regions fokusområde er persontrafikken, men det skal også gjøres en analyse av anvendelse av fossiluavhengig drivstoff for varedistribusjon. Projektet vill också samarbeta med andra projekter som fokuserar på buss og godstrafik med lätta resp tunga lastbilar. Green Drive Region inkluderer även Region Gävleborg, en region som ikke er en del av programområdet. Gävleborg har et nært samarbeid med Region Dalarna, og korridoren fra Bergen via Gardermoen og Kongsvinger til Gävle er en viktig samferdselsåre for grenseoverkridende transport. Gävleborg har også kompetent fagmiljø innen biodrivstoff, og har industri som er produserer utstyr til brenselceller og som er engasjert i anvendelse av hydrogen til transport. Prosjektpartnerene mener det er viktig at Gävleborg er med i prosjektet, og at det gir prosjektet ytterligere styrke. Saman skall vi i Green Drive Region gjöra ett gemensamt avstamp för framtiden mot en vision om fossilfria transporter! Side 4

5 3 Mål, resultater og effekter 3.1 Huvudmål Målet i Green Drive Region är att 10 % av fordonsflottan i Indre Skandinavia skall vara fossiloberoende mot slutet av 2018, vilket leder til reduksjon av CO2- utslipp på ca ton samt mindre lokal luftforurensning. Målet skal uppnås genom att: 1. Bygga upp och överföra kompetens och strategier för fossilfri fordonsflotta med tillhörande infrastruktur inom offentlig sektor, företag och organisationer gränsöverskridande inom regionen. 2. Skapa en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel och fossilfria fordon så att företag inom branschen kan se möjligheter att utvecklas. 3. Erbjuda mötesplatser mellan aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor som är beroende av varandras satsningar i utvecklingen mot fossilfria transporter. 4. Stödja berörda aktörer som arbetar med etablering av infrastruktur för biodrivmedel, vätgas och elfordon i korridoren Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna, Gävleborg och andra naturliga områden i regionen med tillräckligt transportunderlag. 5. I samarbete med berörda näringslivsaktörer etablera en gränsöverskridande demonstrationsarena mellan Sverige och Norge, för olika typer av fossilfria drivmedel inklusive el. 3.2 Delmål och resultat 10 % vekst i andelen ladbare kjøretøy og 10% vekst i antall kjøretøy som benytter biodrivstoff i GDR- regionen 10 % vekst i andelen grenseoverskridende trafikk foretatt med ladbare kjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff i GDR- regionen 10% økning i antall ladepunkter for elektriske biler i GDR- regionen. Minimum 5 kommuner har implementert strategier og planer utviklet ved hjelp av prosjektet for innføring av kjøretøy som benytter henholdsvis elektrisitet og biodrivstoff i GDR- regionen. Minimum 5 kommuner har implementert strategier og planer utviklet ved hjelp av prosjektet for etablering av infrastruktur for elektrisitet og biodrivstoff i GDR- regionen. Beskrive muligheter og potensial for produksjon og anvendelse av hydrogen til transport i hele GDR- regionen. Utarbeide konkret underlag for strategi for produksjon og anvendelse av hydrogen til transport i GDR- regionen, og for minst ett fylke / én region og minst én kommune. Tilby utprøving av fossiluavhengige kjøretøy og infrastruktur, for politikere, tjenestemenn og allmennheten i GDR- regionen i minst 25 kommuner Gjennomføre en budstikke/budkavla stafett blant kommunene i minst 25 kommuner for å øke fokuset på fossiluavhengig transport. Genomföra en case- study angående fossiloberoende lastbilsflotta Øke kompetansen om fossiluavhengige kjøretøy og infrastruktur i GDR- regionen 3.3 Effekter Prosjektet vil blant annet ha følgende effekter: Redusere CO2- utslipp fra transport med tonn per år etter 2018 Bedre den lokale luftkvaliteten Side 5

6 Økt grenseoverskridende og regionalt samarbeid om etablering av infrastruktur, og bedre utbygd infrastruktur for bruk av fossiluavhengige kjøretøy Økt andel fossiluavhengige kjøretøy til 10% av regionens kjøretøy i slutten av 2018 Økt kunnskap og oppmerksomhet om alternative drivstoff Grenseoverskridende utveksling av politiske ambisjoner, kunnskap og erfaringer Ökade möjligheter för näringslivsaktörer att utvecklas inom fossilfria transportsystem Bedre grunnlag for politikere til å fatte beslutninger som bidrar til at de overordnede miljø- og klimamål nås på en kostnadseffektiv måte 4 Motivasjon og bakgrunn 4.1 Klimatfrågan Beroendet av fossila bränslen i framför allt transportsektorn är den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser i länder som Sverige och Norge. Inom andra sektorer har övergången till förnybar energi gått snabbare. Vi vet nu med säkerhet att det är utsläppen av koldioxid från fossila bränslen som påverkar klimatet att bli varmare och vi börjar redan se effekter av detta. Det är därför nödvändigt med snabba åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar på problemen och därmed en helt fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt med övergången till förnybar energi måste också alla åtgärder energieffektiviseras. En strävan måste ske till att minska det totala behovet av energi i transportsektorn vilket kan göras genom effektivare fordon men också överflyttning till andra transportslag, framför allt kollektivtrafik. 4.2 Tillväxt och attraktionskraft En ökad koncentration av tillväxtcentrum i våra regioner ställer krav på ett ökat resande inte minst ur arbetsmarknadsperspektiv. I regionerna på både svenska och norska sidan ser vi att behovet av arbetskraft minskar utanför de starka tillväxtområdena, vilket ökar arbetsresor både inom regionerna och mellan regionerna. Skall de svagare tillväxtområdena ha möjlighet att behålla innevånare måste därför pendling kunna ske för att behålla attraktionskraften. Det är ur tillväxtsynpunkt därför nödvändigt att resandet kan få öka. Samtidigt kan inte detta få konsekvenser på miljön. Utmaningen blir därför att hitta hållbara transportlösningar som medger att människor får ökade möjligheter att förflytta sig mellan våra regioner. Dessa utmaningar utgör samtidigt en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutveckling i alla branscher och därmed en miljödriven affärsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster. Miljödriven affärsutveckling har potential att bidra till ett ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning i både stads- och landsbygdsregioner. En satsning på ett hållbart transportsystem där beroendet av fossil energi försvinner, stärker ekonomin och konkurenskraften för regionens kommuner och företag. 4.3 Tydliga mål på alla nivåer Målet om økt bruk av fossiluavhengige drivstoff er sentralt i strategier og satsninger på alle nivåer - fra EU og ned til den enkelte kommune. Nedenfor redegjøres det for internasjonale, nasjonale og regionale strategier og målsettinger på området Europa 2020 De mål som är formulerade på EU- nivå genom strategin och flaggskeppsinitiativet för ett Resurseffektivt Europa resp mål på nationell nivå är mycket tydliga. Här pekar man bla på att initiativet syftar till att skapa en ram för att stödja omställningen till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Detta skall bidra till att förbättra de ekonomiska resultaten, hitta nya möjligheter till ekonomisk tillväxt och mer innovation som skall stärka EU:s konkurrenskraft, trygga försörjningen av väsentliga resurser samt bekämpa klimatförändringen och begränsa resursanvändningens miljöpåverkan. Side 6

7 Det pekas också på vikten av att omställningsarbetet måste påskyndas. För att ge företag den säkerhet de behöver för att kunna investera nu, och för att garantera att framtida generationer kan dra nytta av smarta investeringar måste åtgärder börja vidtas omedelbart. Det skrivs att vi måste skynda på framstegen och utöka insatserna för att kunna skörda de vinster som en framgångsrik strategi kan skänka för konkurrenskraften, sysselsättningen och välståndet. På direktoratet för mobilitet och transporter (DG Mobility and Transport) arbetar man för att underlätta utvecklingen mot en effektiv, säker och hållbar transportapparat inom hela EU. Arbetet strävar också till att industrin inom transportsektorn ökar sin konkurrenskraft och därmed skapar möjligheter för ny tillväxt och ökad sysselsättning. Man pekar också på att detta arbete kräver samordning på såväl europeisk som nationell nivå men också internationellt. Ingen regering i ett enskilt land klarar att lösa dessa utmaningar på egen hand. I Vitboken (EU White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system) från 2011, antogs en strategi för hur man vill skapa ett konkurrenskraftige transportsystem som ökar möjligheten till rörlighet och undanröjer barriärer för ökad tillväxt och sysselsättning samtidigt som oljeberoendet minskar och därmed utsläppen av koldioxid. Målen med sikte på år 2050 är att: Inga fossilberoende bilar skall finnas i städerna Flyget skall använda sig av hållbart bränsle med låga utsläpp av CO2 till 40 % Minst 40 % minskning av utsläppen från sjöfarten 50 % av medeldistans passagerartransporter i städer skall flyttas från vägtransport till järnväg och sjöfart Detta skall leda till 60 % minskning av utsläpp från transportsektorn i mitten av århundradet I direktivet Clean Power for Transport inriktas arbetet för att hitta alternativ till dagens fossilberoende bränslen för vägtransporter. Clean Power for Transport alternative drivstoff for bærekraftig mobilitet EU vedtok i september 2014 direktivet Clean Power for Transport, som skal sikre etablering av infrastruktur for miljøvennlig drivstoff over hele Europa med felles standarder for design og bruk. Medlemsstatene skal etablere mål og presentere sine nasjonale politiske rammeverk innen utgangen av Med det nye direktivet for infrastruktur for alternative drivstoff, må medlemsstatene etablere en minimum infrastruktur for alternative drivstoff som elektrisitet, hydrogen og natur- og biogass, samt felles EU- standarder for utstyr som benyttes og informasjon til brukere. "Alternative drivstoff er nøkkelen til å forbedre sikkerheten i energiforsyningen, redusere effekten av transport på miljøet og øke EUs konkurranseevne", sa kommisjonens visepresident Siim Kallas, kommissær for transport ved lanseringen av det nye direktivet. For de ulike drivstofftypene spesifiserer direktivet blant annet følgende krav: Elektrisitet: Medlemsstatene skal sette mål for etablering av ladepunkter tilgjengelig for publikum som skal bygges innen Målet er at et minstemål på antall ladepunkter skal være 1 pr 10 ladbare kjøretøy (CPEV = 0,1). Videre gjør direktivet det obligatorisk å anvende en standard plugg over hele EU for å sikre mobilitet. Biogass / naturgass: Medlemsstatene skal sikre at et tilstrekkelig antall offentlig tilgjengelige stasjoner for LNG (Liquid Natural Gas / biogas), skal etableres med ideelt minimum hver 400 km på TEN- T (Trans- European Transport Network) kjernenett, innen utgangen av For CNG (Compressed Natural Gas / biogas) er målet stasjoner minimum hver 125 km. Hydrogen: Direktivet tar sikte på å sikre et tilstrekkelig antall offentlig tilgjengelige stasjoner med felles standarder innen utgangen av 2025 i medlemsstatene som velger hydrogeninfrastruktur. Side 7

8 I tillegg krever direktivet at brukerne skal gis tydelig informasjon om drivstoff som kan brukes av et kjøretøy, ved hjelp av standardisert merking i kjøretøyenes manualer, hos forhandlerne og på ladepunkter og drivstoffstasjoner. Det skal også gis tydelig informasjon så brukerne kan sammenligne alternative drivstoffpriser med konvensjonelle drivstoffpriser. Videre må medlemsstatene sikre at brukerne gis informasjon om den geografiske plasseringen av offentlig tilgjengelige lade- og drivstoffstasjoner Nasjonale målsettinger I den svenska regeringens proposition En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik Klimat (prop. 2008/09:162) redogörs för den långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för visionen att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta ska ses som ett steg på vägen mot visionen för Under december 2013 lades en statlig utredning om en fossiloberoende fordonsflotta fram för regeringen. Utredningen har varit på remiss under våren 2014 och resultatet av detta granskas f.n. av regeringen. Åtgärder kan komma att föreslås i vårbudgeten Målet med utredningen har varit att förtydliga begreppet fossiloberoende fordonsflotta, åskådliggöra möjligheterna att nå en sådan till 2030 som ett delsteg mot ett klimatneutralt Sverige 2050, samt att lägga förslag på styr- medel som krävs för att åstadkomma resultat. Några av de förslag som utredningen pekar på är att: Planera och utforma städer för att minska efterfrågan på transporter Öka produktion och användning av inhemska biodrivmedel ex. prispremie som gynnar biodrivmedel Energiskatten på dieselbränsle höjs En miljölastbilspremie införs Utbyggnad av laddinfrastruktur ex. helelektriska lätta lastbilar slipper trängselskatt Fig. 1. Energianvändning inom vägtransporter enligt FFF- utredningens förslag för att nå målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta. Källa: Elforsk rapport 12:68 Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år I Norges Nasjonal transportplan heter det at transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål, men målet er ikke kvantifisert. Norges klimamål er å være klimanøytralt fra Det inkluderer blant annet klimakvoter, og innebærer dermed ikke at det må være en fossiluavhengig bilpark i Den mest konkrete norske målsetningen er at nye biler registrert i Norge i 2020 skal ha et normert gjennomsnittutslipp som ikke overstiger 85 gram Side 8

9 CO2 per kilometer. Denne målsetningen er en del av i det norske klimaforliket hvor Stortinget har påtatt seg å kutte nasjonale utslipp med millioner tonn CO2 innen I stortingsmeldingen Ny utslippsforpliktelse for 2030 en felles løsning med EU fra februar 2015, foreslår Regjeringen at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med Reduserte utslipp I transportsektoren er ett av fem innsatsområder. Norge er et foregangsland for introduksjon av ladbare biler. Mye av æren for det kan tilskrives omfattende statlige insentiver som fritak fra engangsavgift og mva, gratis passering i bomstasjoner, adgang til kollektivfelt med mer. Støtten til ladbare biler er forankret i Klimaforliket. Det er immidlertid usikkert hvor lenge insentivene opprettholdes. De skal foreløpig gjelde til man har nådd elbiler, noe som er nært forestående. Oslo kommune har i sin klima- og energistrategi som for tiden er til høring, fastslått at alle nye personbiler som selges i Oslo fra 2025 enten skal være fossilfrie eller ladbare hybrider. Oslo og Akershus har således tydeligere målsettinger enn den norske Regjeringen på dette området. I februar vedtok Stortinget at det skal utarbeides en nasjonal hydrogenstrategi, blant annet etter påtrykk fra politikere i Oslo og Akershus som går foran både nasjonalt og internasjonalt på dette området Regionale strategier og målsettinger Regionene og fylkene i Indre Skandinavia følger opp nasjonale målsettinger med egne regionale strategier og mål. Her gjengis noen hovedtrekk i de regionale satsningene. Värmland Värmlandsstrategin innehåller en gemensamm målsättning att vi ska skapa ett resurseffektivt samhälle vilket ger drivkrafter för fler och starkare företag. I strategin för bättre kommunikationer nämns också vikten av ett hållbart transportsystem. Värmlandsstrategin sier blant annet følgende: Det här behöver vi göra för att få ett ressurseffektvare samhälle: Ta tillvara och förvalta de sociala, ekonomiska och ekologiska resurser som vi har tillgång till på ett smartare sätt än tidigare. Påverka attityder och beteende så att människor och företag att bli mer resurseffektiva i sin konsumtion och produktion. Arbeta med tekniska förbättringar och utveckling inom områden som resurshushållning, förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik, hållbara transportsystem, klimatanpassning och livsmedelsproduktion. Stimulera nya energilösningar och affärsdriven klimat- och miljöutveckling inom näringslivet, till exempel genom att visa upp de resurseffektiva lösningar och system som finns lokalt. Uppmuntra offentlig sektor att gå före och ställa tydliga krav på resurseffektiva produkter och tjänster vid upphandling, vilket skapar en ökad marknad för näringslivet. Det här behöver vi göra för att bygga ihop regionen: Säkra hållbara vägtransporter genom att underlätta för att ställa om till ett fossilfritt trafik- och transportsystem. Dalarna: Dalastrategin Dalarna 2020 sier blant annet følgende. Dalarnas betydelse som tillväxtområde för framförallt industri och besöksnäring kommer att förstärkas inom de närmaste åren. Den gröna ekonomin är ytterligare ett tillväxtområde i utveckling där Dalarna kan inta en framträdande position. Ett fortsatt och mer systematiskt arbete måste utformas för att ta tillvara den potential som ligger i en ökad användning av förnybara energitillgångar. Dalarna har en ambition att vara föregångare i miljöarbete och omställning till ekologiskt hållbar utveckling. Inför framtiden behöver den ambitionen stärkas. Den gröna ekonomin Side 9

10 kan genom sin potential för utveckling och tillväxt inta en nyckelposition i Dalarnas energi-, klimat- och miljöarbete. Dalarnas energi- och klimatstrategi visar hur energieffektivisering och ökad produktion av förnybar energi kan leda till att klara målen för energiomställningen fram till 2050 och till att skapa nya jobb i Dalarna. För Dalarna med sina energikrävande processindustrier har frågorna en särskild vikt. Till det kommer det stora transportberoendet som följer av läget i landet och den geografiska spridningen av arbetsplatser och boende. Energiomställningen och övergången till en grön ekonomi är ett tillväxtområde under stark utveckling. Fokus ligger på förnybar energi, energieffektivisering och en minskning av skadliga utsläpp. Dalarna behöver investeringar som underlättar och ökar kommunikationsutbytet inom Dalarna och med omvärlden. Samtidigt som nationella och regionala insatser krävs för att förbättra infrastruktur och kommunikationer, kommer det att vara nödvändigt att arbeta parallellt med åtgärder för att klara omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Den stora och tilltagande strömmen av besökare leder till kraftigt ökat behov av transportkapacitet. Viktiga insatsområden är ett minskat beroende av fossila drivmedel, en energieffektiv fordonsflotta och en transportsnål fysisk planering. Det finns en stor potential i ett utökat gränsöverskridande samarbete för att stärka innovativa miljöer. Inte minst gäller detta inom miljö- och energiområdet. Det framsynta regionala ledarskapet för Dalarna och för genomförandet av Dalastrategin är betydelsefullt även när man talar om samarbete och allianser med andra regioner inom och utom landet. Kommunernas medverkan i regionala utvecklingsprocesser är särskilt betydelsefull. Det strategiska tillväxtarbetet i Dalarna ställer krav på mobilisering och synkronisering av resurser inom regionen, i samarbete mellan regioner och genom internationell samverkan för att nå uppställda mål. Samarbetet mellan berörda län och kommuner i Sverige och Norge för en öst- västlig vägförbindelse, Gävle- Oslo, öppnar för en utvecklad samverkan med Osloregionen och de norska grannlänen. Gävleborg Den regionala utvecklingsstrategin säger bla att utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är att utvecklingen ska vara hållbar, som tar sin utgångspunkt i tre perspektiv; social, miljömässig samt ekonomisk. Ny teknik för förnybar energi och energieffektivisering kan utgöra gröna innovationer som ger oss möjligheter till miljödriven affärsutveckling, vilket skapar sysselsättning och förutsättningar för en smart omställning. Infrastrukturen ska utformas på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Rörlighet får inte ske på miljöns bekostnad. Därför behövs en utveckling av hållbara transporter. De infrastrukturella förutsättningarna för detta ska finnas både i stad och på landsbygd. Gävleborgs infrastruktur utgör en länk i ett sammanhållet nationellt och internationellt transportsystem. Det ska möta omvärldens krav på effektivitet, punktlighet och framkomlighet. För en god regional utveckling måste gods och persontransporter utnyttja systemet i samspel med varandra. I takt med utvecklingen mot ett alltmer kunskapsintensivt arbetsliv ökar behovet av persontransporter. Gävleborg har därmed ett omfattande behov av såväl gods- som persontransporter. Transportökningar, stegrande transportkostnader och transporternas negativa effekter på klimatet ökar kraven på ett effektivare och mer miljövänligt transportsystem. De geografiska förutsättningarna för effektiva omlastningspunkter i Gävleborg är goda med flera järnvägsstråk, nationella och regionala vägstråk, en stor samt flera kompletterande hamnar. Ett aktivt arbete med en smart grön omställning är en förutsättning för Gävleborgs utveckling. Regionala miljömål: Utsläppen av växthusgaser i Gävleborg ska år 2020 vara 20 % lägre än medelvärdet för 2007/2008. Energianvändningen i Gävleborg ska år 2020 vara 25 % effektivare än år Produktionen av förnybar energi i länet ska öka med minst GWh från 2008 till Andelen förnybar energi ska vara minst 85 % av den totala energianvändningen år Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 20 %. Side 10

11 Akershus Det er et overordnet mål for fylkeskommunen å bidra til en bærekraftig utvikling i regionen. Miljøhensyn skal ligge til grunn for alt arbeidet Akershus fylkeskommune gjør. Med forankring i klima- og miljømål har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i en årrekke arbeidet for å redusere transportutslipp og for innfasing av fossilfri transport i regionen. Dette er del av et større samarbeid om regional transportutvikling som også omfatter innfasing av de fornybare drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass. Diesel og bensin vil ikke bli avløst av ett enkelt drivstoff. I dag benyttes biodiesel, bioetanol, biogass, naturgass og elektrisitet (fra flere energikilder) som drivstoff. Hydrogen introduseres som drivstoff i markedet fra Oslo har lagt ut sin nye klima- og energistrategi på høring i januar Strategien har en ambisiøs satsning på anvendelse av fossiluavhengig drivstoff. Oslo er avhengig av et nært samarbeid med sine nabofylker, spesielt Akershus, for å gjennomføre tiltak innen transportsektoren og oppnå de ambisiøse mål som er satt. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vedtok i 2014 en Hydrogenstrategi for perioden Denne er utarbeidet for å følge opp felles politiske mål om halvert klimautslipp i 2030 (fra nivå), minst 20 % reduksjon av transportutslipp innen 2030, og klimanøytralitet innen Strategien er forankret i Oslos byøkologiske program ( ) og Akershus klima- og energiplan ( ) samt fylkestingsvedtak. Strategien skal bidra til å sikre tidlig, kommersiell innfasing av hydrogendrivstoff i regionen. Det er et overordnet mål at Oslo og Akershus- regionen skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Hydrogenstrategien med handlingsprogram skal være et virkemiddel for å sikre offentlig bidrag til første fase i utbyggingen av regional hydrogen- infrastruktur. Dette vil samtidig bidra til utvikling av et nasjonalt og nordisk stasjonsnettverk, og til utfasing av fossile drivstoff. Strategien skal legge grunnlag for å sikre drivstofftilgang, og til å utvikle verdikjeder og etterspørsel fram til en selvdrevet, kommersiell utvikling. Hedmark Fylkeskommune Felles politisk plattform i Hedmark ønsker at samferdselssatsingen skal ha økt miljøfokus. Det er et av hovedmålene at private aktører skal stimuleres gjennom virkemidlene i næringspolitikken som skaper grønne arbeidsplasser gjennom utvikling av ny teknologi. Regional planstrategi for Hedmark har som et av sine hovedmål at verdiskapning skal skapes gjennom bærekraftig utvikling, herunder miljømessig verdiskapning. Når det gjelder infrastruktur er det et mål at det skal arbeides aktivt med å stimulere til et skifte mot null- og lavutslippskjøretøy og utbygging av en helhetlig infrastruktur for ladbare kjøretøy i fylket. Regional samferdselsplan for Hedmark definerer flere hovedutfordringer for Hedmark i krysningspunktet mellom klima og infrastruktur. Hedmark er landets største jord- og skogbruksfylke, og har et stort og økende transportbehov for næringene og øvrig industri. Transportsektoren er største bidragsyter til klimagassutslipp og lokal luftforurensning i Hedmark. Planen definerer videre hvilke målsettinger fylket har frem mot 2021 hvor klimagassutslipp og lokal forurensning sin følge av transport skal begrenses. Planens strategi slår fast at tiltak som kravsetting overfor transportører om mer miljøvennlig drift og en utbygging av ladestasjoner for el- og hybridbiler skal iverksettes i perioden. Fylkesrådet i Hedmark vedtok i 2014 at det settes av kr. 5 millioner til etablering av hurtigladere og normalladere i fylket. Det jobbes nå med å utarbeide en prosjektplan for å konkretisere dette nærmere. Green Drive Region er et prosjekt som bidrar til å nå de målsettinger som er satt innen miljø, klima og transport på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Side 11

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 4 : 0 7 EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS K N U T S A N D B E R G E R I K S E N, A R I L D H E R V I K, A R I L D S T E E N, R U N E E L V I K & R O

Detaljer

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 2-2008. Moden teknologi

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 2-2008. Moden teknologi For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 2-2008 Moden teknologi www.jernbane.no 2-2008 For Jernbane tenk miljø tenk tog Moderne tog har lavt energiforbruk. Elektriske tog kan transportere

Detaljer

rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer

rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer LENA MAGNUSSON TURNER, VIGGO NORDVIK & JARDAR SØRVOLL Boligbehov og ubalanser i norske storbyer LENA MAGNUSSON TURNER VIGGO NORDVIK JARDAR SØRVOLL

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 7 : 0 7 EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport M A R I K A K O L B E N S T V E D T, R U N E E L V I K, B E A T E E L V E B A K K,

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Prosjektrapport nr. 6/2010 LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Roger Normann Mikaela Vasström Jørn Cruickshank Hans Kjetil Lysgård Mikael Jonasson Tittel LISA-KASK Rapport fra dialogseminar

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling»

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Delrapport 1 Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet

Detaljer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer TØI rapport 1311/2014 Jan Usterud Hanssen Åsa Aretun Nils Fearnley Robert Hrelja Petter Christiansen Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND Beregnet til Statsbygg Dokument type Kartlegging / FOU Dato Desember 2012 ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE,

Detaljer

VÄNDPUNKT. Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Del 1 (2) Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne

VÄNDPUNKT. Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Del 1 (2) Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne 1 VÄNDPUNKT Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne Del 1 (2) 2 Sjælens Apotek en oplevelse på St. Gallens stiftsbibliotek, Schweiz Af Peter

Detaljer

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS 130 Kapittel 4 Samarbeid på tvers 27 Forslag til tiltak 2012-2015 BITTEN SCHEI OG HILDE DALEN ETABLERING AV REGIONALE SENTER FOR SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Utvikling av sosial kapital Regjeringens

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer