FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt"

Transkript

1 FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt Gunnar Grepperud Tine A. Hestbek Per Ramberg Program for lærerutdanning (PLU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2 FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt Gunnar Grepperud, Tine A. Hestbek, Per Ramberg "Gjennom FOU-prosjektet har vi fått en smakebit på hva aksjonsforskning i skolen kan være, hvilke metoder vi kan bruke og verdien av tverrfaglig samarbeid. Vi har sett at selv små, enkle prosjekter kan lære oss mye. Med denne kunnskapen blir det lettere å starte opp prosjekter og bidra til skoleutvikling når vi starter som lærere i skolen." (Studentgruppe PPU 2006/07) Denne rapporten presenterer et forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU) som ble gjennomført for lærerstudenter ved NTNU studieåret 2006/07. I første del av rapporten fokuseres faglige og politiske grunner for å satse på FOU i lærerutdanningen. Deretter beskrives det konkrete FOU-prosjektet slik det ble gjennomført ved NTNU. I siste del av rapporten oppsummeres og analyseres erfaringer fra prosjektet før en helt til slutt peker på noen viktige faktorer for å lykkes med framtidige FOU-prosjekt for lærerstudenter. 1. Hvorfor satsing på FOU-kompetanse? Da FOU-prosjektet ble planlagt, var det ut fra tre ulike begrunnelser. For det første er det faglige begrunnelser for å sikre lærerstudenter FOU-kompetanse. Den andre begrunnelsen for å satse på FOU er knyttet til en evaluering av NTNUs lærerutdanning som ble gjennomført i 2004/05. Denne evalueringen viser klart behovet for å styrke FOU-aspektet i NTNUs lærerutdanning. For det tredje er det slik at lærerutdanningen utfordres politisk, både internasjonalt og nasjonalt, og utvikling av FOU-kompetanse hos lærerstudenter, er en av de mest sentrale utfordringene. En satsing på FOU i lærerutdanningen kan bidra til å styrke koblingen mellom teori og praksis. Ved å utfordre og utvikle praksis, gis lærerutdanningens teori både legitimitet og relevans. Det er på den ene siden nødvendig å forstå hvorfor etablerte ordninger og strukturer ikke helt fungerer som de skal. På den andre siden er det nødvendig å søke gode begrunnelser for og forståelse av hva det nye skal være og hvordan man skal kunne komme fram til det som var den ønskete målsetting. Pedagogisk og fagdidaktisk teori er viktige redskaper for å sikre lærerstudenter nødvendig FOU-kompetanse. FOU-kompetanse er nødvendig ikke bare for å utvikle lærernes egen praksis, men også for å kunne bidra til en systematisk skoleutvikling. I enhver organisasjon er det nødvendig med et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag når en skal stake ut kursen for organisasjonen. FOUkompetansen i norsk skole har åpenbart et forbedringspotensial. Vi vil her kort peke på noen forhold som kan forklare dette. En viktig årsak er at det er liten forskningsmetodisk kompetanse blant lærere. En annen årsak er manglende kultur for å dokumentere utviklingsarbeid skriftlig. En tredje er at norske lærere muligens ikke har den faglig/pedagogiske trygghet som gjør dem i stand til å fremstå med den kyndighet som er nødvendig for å sikre kvalitet i skolen. Tom Tiller har i sin bok Kenguruskolen (1990) pekt på at norsk skole ikke preges av systematisk utvikling mot bestemte mål over tid, men for lett og ukritisk lar seg rive med av nye pedagogiske moteretninger. Dette synes å henge sammen med at det 2

3 pedagogiske personalets profesjonsidentitet er for svakt utviklet og dermed at norske lærere ikke godt nok er i stand til å kunne vurdere hva som tjener skolens utvikling. Stenhouse (1975) hevder at en viktig del av lærerprofesjonaliteten er å sette lærere i stand til kunne forske på egen praksis. Lærere må på en kritisk og analytisk måte kunne vurdere og utvikle sin egen praksis. Det er i følge Stenhouse den læreren som forsker på egen praksis som vil være best i stand til å kunne utvikle sin egen praksis. Donald Schön (1987) peker også på viktigheten av FOU-kompetanse når han bruker begrepene handlingskunnskap og handlingsrefleksjon. Handlingskunnskapen utvikles i klasserommet gjennom lærerens yrkesutøvelse (reflection in action). Men dersom en skal lykkes med utvikling av praksis, må læreren være i stand til å kunne reflektere over sine egne praksiserfaringer sett i lys av egne praksisteorier og forskningsbaserte teorier (reflection on action). Det er blant annet i lys av slike perspektiver at det i perioden ble gjennomført en omfattende evaluering av NTNUs lærerutdanning (Haugaløkken og Ramberg, 2005). Evalueringen viser klart at utdanningen gir studentene en god plattform for å lykkes på kort sikt. De framstår med faglig innsikt, de har utviklet et grunnrepertoar av undervisningsmetoder og kan med trygghet lede et klasseromsfellesskap. Derimot stod det vi kan kalle utviklingskompetanse et stykke tilbake å ønske. Med utviklingskompetanse menes her lærerstudentenes evne til en teoriforankret, kritisk tilnærming til egen yrkesutøvelse og deres evne og ferdigheter til å omsette dette til utvikling av egen og skolens praksis. Uten på noen måte å ville forherlige situasjonen i Finland, kan erfaringer derfra si noe om hvilken vei det er nødvendig å gå. Finland har som kjent svært gode resultater på flere internasjonale målinger av elevers kompetanse (blant annet PISA, PIRLS og TIMSS). Finske myndigheter peker på at deres lærere er hovedårsaken til de gode elevresultatene. Et karakteristisk trekk ved finsk lærerutdanning er, at den er mer orientert mot forskningsmetoder og oppbygging av FOU-kompetanse. På dette punktet skiller finsk lærerutdanning seg fra lærerutdanning i de fleste europeiske land. Finland har helt siden 1979 hatt en lærerutdanning der alle lærere i grunn- og videregående skole er på minst masternivå. Dette har gjort det mulig å bygge opp en FOU-kompetanse i tillegg til fag- og didaktisk kompetanse. Dette har gitt finske lærere en trygg profesjonsidentitet, og skapt en mer robust skole og lærerutdanning som kan utvikles skritt for skritt i en retning. Lærerutdanningen utfordres nå fra flere hold, også politisk. Det hevdes at FOU-kompetanse er et forsømt område i lærerutdanningen. Kritikken fokuserer særlig på to forhold; at lærerstudentene i for liten grad får innblikk i den forskningen som bedrives ved utdanningsinstitusjonen og at de ikke øves godt nok i å forholde seg metodisk/vitenskapelig til utvikling av sin egen og skolens praksis. Kunnskapsdepartementet har i flere dokumenter påpekt viktigheten av å utvikle lærerstudenters FOU-kompetanse. I Stortingsmelding nr 16 ( ) er FOU-arbeid i lærerutdanningen viet et eget kapittel (kap 7). Her sies det at lærerutdanningene må styrke sin tilknytning til yrkesfeltet gjennom mer praksisrettet FOU-arbeid. Videre kan en lese at studentmedvirkning i slikt arbeid (FOU) gir en ekstra dimensjon til faget og kan gi undervisning og læring en klarere yrkestilknytning. Det understrekes også at lærerstudenter må tilegne seg den generelle forskerholdningen som kjennetegnes ved åpen og etterprøvbar kildebruk og selvstendighet, analyse og refleksjon i egne muntlige og skriftlige produksjoner. I løpet av 2005 og 2006 gjennomførte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) en omfattende evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge. I hovedrapporten fra NOKUT (2006:57) konkluderes det blant annet med at studentene bare i begrenset grad møter relevant forskning i sine faglige studier og heller ikke har noe større kjennskap til eventuelt pågående lokalt skoleutviklingsarbeid. Resultatet av dette er at kommende læreres 3

4 beredskap til selv å bli rustet til skoleutviklingsarbeid står langt ned på agendaen for kommende lærere. Dette oppsummeres slik (s.57): Som sammenfatning er det evalueringspanelets generelle inntrykk og vurdering at målsetningen om forskningsbasert lærerutdanning slik den er uttrykt i St.meld.16 ( ) i liten grad blir oppfylt i praksis. NOKUT rapporten peker også på at FOU-arbeid ikke ser ut til å etterspørres av skolens pedagogiske personale (s.72): Evalueringen viste at aktiviteter innenfor forskning og utvikling er lite kjent blant studentene og brukerne snakker i liten grad om behovet for forsknings- og utviklingsarbeid. Kravet om forskning og utvikling er kanskje mer et politisk og faglig krav enn et krav som er vokst frem fra skolens virksomhet. Institusjonene har her et spesielt ansvar for å utvikle en kompetanse som ikke selvfølgelig etterspørres av praksisfeltet selv. Det er ikke bare i Norge at en utfordrer lærerutdanningen mht utvikling av FOU-kompetanse hos lærestudenter. OECD publiserte i 2005 en omfattende rapport, Teachers Matter, om viktigheten av å styrke lærerutdanningen i medlemslandene. Også her vies lærernes utviklingskompetanse stor oppmerksomhet (s 134): Initial teacher education must not only provide sound basic training in subject-matter knowledge, pedagogy related to subjects, and general pedagogical knowledge; it also needs to develop the skills for reflective practice and research on-the-job. EU arbeider gjennom Lisboa-strategien ( ) aktivt for å styrke medlemslandenes utdanning generelt og lærerutdanning spesielt [1]. Det er nedsatt en ekspertgruppe for lærerutdanning med representanter fra alle medlemslandene samt EØS-landene deriblant Norge. Denne gruppen arbeider med forslag til utviklingsmuligheter for europeisk lærerutdanning. Flere av disse forslagene følges opp av EU kommisjonen med anbefalinger til EU- og EØS-landene. I dokumentene Improving Education of Teachers and Trainers (2003), Implementation of Education & Training 2010 (2004), Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications (2005) og Improving the Quality of Teacher Education (2007) slås det blant annet fast: There is a need of a scientific and research-based qualification of teachers There is a need of more school related research There is a need of participation in evaluation, research and development activities throughout the teacher s career There is a need of partnership between teacher education institutions and schools and a research-based teacher education [1] Gjennom EØS-avtalen har Norge fulle rettigheter i EU innenfor området utdanning. Norge deltar således aktivt i alle utdanningskomiteer i EU. 4

5 2. Hva omfatter FOU kompetanse? Den etter hvert omfattende litteratur omkring innovasjons- og utviklingsarbeid i skolen viser at å forbedre en skole er en kompleks, mangesidig og langsiktig oppgave. Det er en allmenn erfaring at veien fra læreplan til lærerhverdag er lang, alt for lang i mange tilfeller. Som påpekt ovenfor, er dette i seg selv vektige begrunnelser for at lærerstudenter bør tilegne seg en utviklingskompetanse. Lærernes kompetanse vil være av avgjørende betydning, ikke minst fordi så mye av skolens utvikling må skje nedenfra og være forankret i det daglige undervisningsarbeidet. Nettopp fordi innovasjons- og utviklingsarbeid er så omfattende, har det i prosjektet ved PLU/ NTNU vært nødvendig å avgrense og avklare hva som bør være relevant utviklingskompetanse hos vordende lærere. Det ble lagt to føringer til grunn for valg av fokus og teori: Fokus for utviklingsarbeidet skal ligge på undervisningen og klasserommet. Det er denne arenaen og denne virksomheten som ligger lærerstudentene nærmest. Gjennom sitt lærerstudium er det nettopp å kunne beherske og utvikle den daglige undervisningssituasjonen som utgjør deres hovedfokus. Innenfor en grunnleggende profesjonsutdanning er det viktig å ikke spre fokus og kunnskap på for mange områder. I stedet blir det av stadig mer avgjørende betydning å kunne se utvikling av læreres kompetanse i et livslangt yrkeskarriereperspektiv, og dermed gi mulighet for fordypning over flere faser, enn å bidra til en leksikalsk overflateinnføring hvor man forsøker å presse inn mest mulig på kortest mulig tid. Dette innebærer at viktige dimensjoner ved skoleutvikling, som skolelederes rolle og ansvar og skolen som organisasjon, ikke vies spesielt stor plass i dette opplegget. Den andre føringen er knyttet til vektlegging av lærerstudentenes handlingskompetanse. I dette ligger at lærerstudentene må kunne utvikle konkrete arbeidsmåter eller prosedyrer som gir dem trygghet i forhold til å gå i gang med et utviklingsarbeid. Med dette som bakgrunn er det i prosjektet lagt vekt på fire kompetanseområder som her kort skal kommenteres. Alt utviklingsarbeid handler om noe, et saksforhold, et fenomen eller en problemstilling. Dette har vi valgt å kalle den substansielle kompetansen. Denne har vi igjen valgt å todele. Det handler dels om å gi lærerstudentene er forståelse av hva utviklingsarbeid i skolen innebærer, hvorfor dette arbeidet er viktig, hvilke rammer lærere arbeider under og hva som hemmer og fremmer skoleutvikling. I tillegg handler det om å utvikle en forståelse for det forhold som skal utvikles, enten det nå er snakk om en ny undervisningsmetode, et nytt fagemne eller det sosiale klima i elevgruppa. Denne forståelsen må både handle om å avdekke hvorfor det etablerte ikke fungerer og hvorfor og hvordan det nye vil bidra til forbedring. Den andre kompetansen, den strategiske kompetansen, handler om å gi studentene en arbeidsmetodikk, en fremgangsmåte i arbeidet med utviklingsarbeid. Dette er basert på tenkning fra aksjonslæring, aksjonsforskning og prosjektarbeidsmetodikken og omfatter alt fra å identifisere problemstillinger til å skrive rapporter. Den tredje utviklingskompetansen det er lagt vekt på i dette prosjektet, er det vi kaller den relasjonelle kompetansen. Også denne har klare handlingsdimensjoner ved seg, og er dels rettet mot det å motivere og lede et utviklingsarbeid, men primært handler det om å utvikle studentenes samarbeids- og veiledningskompetanse. Den siste kompetansen har vi valgt å kalle den analytiske kompetansen. Denne kan forstås som en metakompetanse hvor studentene ut fra en praktisk problemstilling, og ut fra sitt konkrete arbeid i ulike faser, er i stand til å analysere både seg selv, sitt arbeid og den 5

6 kontekst de arbeider innenfor. Også her finner vi det hensiktsmessig å skille mellom to prosesser som med nødvendighet må sees i sammenheng, erfaringsutvikling og teoritilknytning. Med førstnevnte menes at studentene må legge stor vekt på å tematisere egne erfaringer, videreutvikle disse i praksisfelleskap og så binde dette sammen til en felles erfaringsbase. Denne erfaringsbasen danner så grunnlag for teoritilknytning. Ambisjonen har vært å øve studentene i en kontinuerlig vandring mellom teori og praksis med utgangspunkt i eget arbeid. 6

7 3. FOU for lærerstudenter - kort beskrivelse av opplegget Prosjektet gikk i korthet ut på at studentene skulle planlegge, gjennomføre, evaluere og rapportere et FOU-prosjekt i tilknytning til egen undervisning. Dette ble kalt FOU-praksis. Studentene underviste, under veiledning, ca 50 timer i klasserommet i sin andre praksisperiode. Av disse skulle ca 5 timer være FOU-relatert. FOU-arbeidet skulle ta utgangspunkt i en relevant problemstilling i praksisfeltet og være forankret i læreplanen og ett av de fagene studentene har sin bakgrunn i, slik at fagdidaktikk og pedagogikk ble integrert på en formålstjenelig måte. Eksempler på prosjekttema var: Tilpasset opplæring, didaktisk bruk av IKT, læringsstrategier i ulike fag, estetiske virkemidler i undervisning, undervisingsmetoder og vurdering. Før praksis ble studentene organisert i praksisgrupper som var tverrfaglig sammensatt. Hver studentgruppe samlet seg om ett tema og utformet en foreløpig problemstilling som de opplevde som relevant. Gruppa måtte selv ta kontakt med partnerskapsskole og veiledere for å drøfte om utprøvingen lot seg gjennomføre. Studentene skulle samle data om forsøket gjennom observasjon, logg, enkle spørreskjema og samtaler med elever og/eller lærere. Studentens praksisveileder og medstudenter var til stede under gjennomføringen og ville kunne bidra til datainnsamlingen gjennom observasjon. Prosjektet ble gjennomført i grupper i den hensikt å gi studentene erfaring med, og kunnskap om, kollegialt fellesskap og samarbeid som betydningsfullt for å kunne arbeide mot felles mål i en lærende organisasjon. FOU-prosjektet inneholdt to skriftlige arbeid: 1) Prosjektrapport om selve forsøket med beskrivelser, analyse og utviklingsdimensjon. 2) Prosessrapport om viktige hendelser i prosessen og samarbeidet samt læringserfaringer og læringsutbytte. Før selve praksisperioden ble det gjennomført forelesninger, seminarer og veiledning knyttet til aksjonslæring og metode. I seminarundervisning ble det utarbeidet planer for prosjektene under veiledning av fagansatte. Tema og problemstilling, samt skisse for utprøving og datainnsamling, ble godkjent av veileder (fagdidaktiker og/eller pedagog) før praksisperioden. Etter praksis ble det forelest om dataanalyse, skriftlig og muntlig dokumentasjon og datapresentasjon. Studentene arbeidet med analysene i seminarundervisning og etter undervisningstid. Første utkast til prosjektrapporten ble levert til veiledning i god tid før formell innlevering og vurdering. FOU-prosjektet var en del av sertifiseringskravet og inngikk som del av avsluttende eksamen for lærerstudentene. Det ble satt bokstavkarakter på prosjektrapporten som teller 1/3 av samlet karakter i pedagogikk, og 50 % av samlet karakter i fagdidaktikk for det faget som var integrert. En pedagog og en fagdidaktiker sensurerte prosjektet ut fra eksplisitte kriterier. Prosessrapporten måtte være tilfredsstillende utført etter gjeldende kriterier, og kunne være utslagsgivende ved karaktersetting i tvilstilfeller. Studenten arbeidet med prosjektet gjennom et semester og fikk veiledning av faglærer i prosessen. Faglærer har ikke nødvendigvis alle gruppemedlemmenes fag, men studentene kunne kontakte sine respektive faglærere i fagdidaktikk for ekstra veiledning. Etter at studentene hadde fått tilbakemelding på prosjektrapporten ble det gjennomført en FOU-konferanse: Lærerstudenter i utviklings- og endringsarbeid. Mellom 40 og 50 grupper la fram sine prosjekt på 6 parallelle tematiserte sesjoner. Hver gruppe fikk tilbakemelding fra en opponentgruppe bestående av lærerstudenter som ga respons ut fra fastlagte kriterier på innhold og form. Tilhørerne kunne reise spørsmål og gi kommentarer til de ulike framføringene. Tilbakemeldingen og erfaringene fra FOU-konferansen skulle være et bidrag i 7

8 ferdigstillelsen av prosjektrapporten og prosessrapporten. Innleveringsfristen for endelige rapporter var 14 dager etter konferansen. I løpet av konferansen fikk studentene utdelt deltakerbevis for sitt bidrag, og dagen ble avsluttet med en sosial tilstelning for ansatte og studenter, veiledere fra partnerskolene og andre inviterte. Med basis i de evalueringsdata som ble innsamlet skal vi avslutningsvis peke på noen av de sentrale utfordringer det første FOU prosjektet har avdekket. Vi baserer oss her på følgende datakilder: Individuelle, skriftlige logger fra studenter levert midtveis i prosjektet drøftingsmøte med faglærere skriftlig evaluering (spørreskjema) fra studentene (88 % svar) prosessrapporter og prosjektrapporter fra et utvalg av grupper skriftlig logg fra sju lærerutdannere, både fra teori- og praksisfeltet 8

9 4. Prosessen Fase 1: Oppstart - undring og forvirring Studentene ble satt i tverrfaglige grupper for idémyldring på tematikk, fokus og problemstillinger. Gruppene skulle levere planleggingsskisse til godkjenning i løpet av første praksisuke i vårsemesteret. I forkant fikk studentene utdelt artikler om aksjonslæring og metode og det ble satt av tid til planleggingen i pedagogikkundervisningen. Tilbakemeldinger fra faglærerne tyder på at få hadde lest den aktuelle litteraturen. Problemstillingene var stort sett svært vide og lite realiserbare med tanke på tidsforbruk og mål. Få hadde satt seg inn i teori knyttet til tematikken og få hadde hatt kontakt med sin skole og veilederne for tilbakemelding angående utprøving av planen. Konteksten og elevene var så å si fraværende i prosjektskissene. Fase 2: Veiledning - avgrensing og håp Etter tilbakemelding fra faglærerne ble håpet tent. Gruppene avgrenset sine problemstillinger, satte opp realistiske mål og en mer edruelig plan for utprøving og datainnsamling. Mange studenter kontaktet skolene for å drøfte gjennomføring av sine prosjekt. Ideelt sett mente vi at veiledningen burde ha foregått på den enkelte skole av veiledere/øvingslærer. Ønsket var også at studentprosjektene skulle forankres i allerede eksisterende prosjekter ved praksisskolen eller skolens behov for utvikling, men dette er pr dato i liten grad gjennomførbart. Få skoler har lærere med FOU-kompetanse og få skoler kan sies å ha prosjekter som studentene kunne ha gått inn i uten at de hadde fått tett oppfølging fra skolen fra prosjektets start til avslutning. Dermed reises følgende viktige problemstilling: I hvilke grad er skolen moden for studentenes prosjekter og den sertifiserte lærers FOUkompetanse? Fase 3: Utprøving - entusiasme eller oppgitthet Mange grupper fikk prøvd ut sine prosjekter og samlet data ut fra sine planer. Tilbakemeldingen via logg til faglærerne tydet på at gruppene fungerte og at skolen/veilederne hadde bidratt positivt ved å legge forholdene til rette og bidra til datainnsamlinga (observatører). I noen få grupper, der studentene ikke praktiserte på samme skole, hadde de større problemer med å koordinere seg, og uttrykte noe misnøye med situasjonen. De erfarte at de hadde få å spille på både i selve utprøvinga og datainnsamlinga. I noen fag fikk studentene store vansker med utprøvinga, enten fordi tematikken/fokus som studentene hadde valgt i liten grad var hensiktsmessig ut fra fag/gruppe/læreplanmål, eller fordi skolen ikke tilrettela for prosjektet. Disse studentene ble noe desillusjonert mht hele prosjektet, og en del gjennomførte ikke fullverdig utprøving til tross for at faglærerne laget støtteordninger. Der veilederne var entusiastiske og engasjert i prosjektene, erfarte studentene en enklere prosess enn der få brydde seg. Fase 4: Analyse - kaos og misnøye Etter praksis skulle så analysearbeidet prioriteres. Som støtte til dette fikk studentene forelesninger og undervising i grupper. Nå opplevde studentene teorien som langt mer relevant, og de hevdet at de først nå egentlig skjønte hva dette dreide seg om. De hadde med andre ord ikke helt klart å forholde seg til den teoretiske introduksjonen. Dessuten pekte de på at det var gitt mye og ulik informasjon fra fagansatte og skole, og at ambisjonsnivået var for høyt. I tillegg kom det kritikk til eksamensordningen. Studentene var for eksempel bekymret for at medlemmer av deres egen gruppe ikke hadde gode nok kunnskaper eller gjorde en god nok innsats i det videre arbeidet, og at dette ville få store konsekvenser for karakteren. Studentene drøftet dette i seminarklassene med sine faglærere, men studentene fremmet ikke noen formell sak om dette for PLUs ledelse. Studentens ulike erfaringer med metode og analyser kommer spesielt til uttrykk i denne fasen. Det synes som arbeidet gled lettere i de gruppene hvor masterstudenter i samfunnsvitenskapelige fag var representert. Disse studentene har en metodisk ballast som i større grad synes å matche et aksjonslæringsperspektiv. 9

10 Fase 5: Presentasjon - autentisitet og forløsning 15. mai 2007 arrangerte PLU FOU-konferansen for studentene. Der la hver gruppe fram sine prosjekter for konferansedeltakere fra lærerutdanningen i Danmark, veiledere og lærere fra partnerskapsskolene samt statssekretær fra Kunnskapsdepartementet. Omkring 50 presentasjoner innenfor ulike tema ble lagt fram på 6 parallelle sesjoner i løpet av dagen. Medstudenter opponerte på presentasjonene etter et sett kriterier på form og innhold. Øvrige deltakere fikk komme med kommentarer og spørsmål. Faglærere ved PLU var sesjonsledere. Ca. halvparten av presentasjonene ble tatt opp og lagt ut på et åpent nettsted. Forløsningen kom med konferansen. Gruppene var godt forberedt både med hensyn til form og innhold. De framsto som tydelige og seriøse. Eierskap til prosjektene kom tydelig fram: vårt prosjekt våre elever vi erfarte neste gang må vi som lærere. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var saklige, bekreftende og utfordrende. Etter gjennomførte presentasjoner hadde faglærerne en kort oppsummering med studentene, før det ble konferansemiddag. Studentene ga sterkt uttrykk for at dagen hadde vært svært vellykket. De erfarte at prosjektene hadde vært viktige og at de hadde fått relevant tilbakemelding som de ville ta med seg i ferdigstillingen av rapporten. Det autentiske i rammen rundt presentasjonene har antakelig bidratt positivt. Stort sett blir studentene satt i skolske situasjoner når stoff skal presenteres, og ofte er oppgavene formulert av faglærere, samtidig som de kanskje i mindre grad er relevante eller meningsfylte for studenten. 10

11 5. Noen sentrale dilemma Samlet tyder prosessrapportene på at studentene så læringsverdien i å jobbe mer aksjonsrettet samt at å jobbe i team var en positiv og lærerik erfaring som kom prosjektet og studentene selv til gode. De fleste sa også at de gjennom prosjektet hadde økt sin bevissthet og sin kompetanse om FOU-arbeid i skolen. Videre hevdet de fleste å ha lært noe av FOUprosjektet som vil være nyttig for læreryrket. Flere studenter pekte på at de hadde hatt et utbytte både knyttet til den substansielle og til den strategiske dimensjonen: Jeg synes jeg har lært mye under gjennomføringen av prosjektet. Ikke bare om motivasjon gjennom storyline, men også det å tørre å prøve ut noe nytt i en klasse, å kaste seg ut i nye undervisningsopplegg. Jeg tror det er viktig å kunne prøve seg fram som lærer, å finne de metodene som passer best (Student PPU 2006/07). Sensureringsresultatet viser at så å si alle fikk samme eller bedre karakter på FOUprosjektet, sammenlignet med karakter i pedagogikk og fagdidaktikk. Hvert prosjekt ble sensurert av en fagdidaktiker og en pedagog, og uenighet om karakternivået på prosjektene var i liten grad til stede. Den analytiske dimensjonen var ikke like klart til stede i alle prosjektrapportene, men de fleste gruppene viser at de forstår metodiske verktøy knyttet til datainnsamling. Mange grupper leverer gode beskrivelser om selve utprøvingen og har gode utdrag fra dataene. Derimot var det for noen grupper en stor utfordring å koble teori og empiri i analyse- og drøftingsdel. Ikke overraskende er det å beskrive en lettere øvelse enn å analysere og utvikle. Faglærerne peker på to forhold som bidrar til å forklare dette: Studentene leste i for liten grad artiklene om aksjonslæring i forkant av utprøvingen noe som førte til at få hadde tydelig og avgrenset fokus, og at datainnsamlinga ble noe tilfeldig. I undervisningen la man for liten vekt på den analytiske kompetansen før selve utprøvingen fant sted. Studentene burde på en helt annen måte fått en innføring i hva analyse innebærer og hvordan det kan gjøres. Samtidig peker faglærerne på at dette ikke kan legges opp for avansert. Det er sentralt at systematikk og dokumentasjon er hovedpoenget for å kunne evaluere tiltak, ikke avanserte forskningsbaserte metoder som er interessante i seg selv. Samtidig viste det seg at mange av gruppenes sluttprodukter hadde fanget opp kommentarer fra konferansen, og sluttproduktene var klart mer analytiske enn prosjektets tidligere faser. Selv om ikke alle prosjekt hadde den optimale kvalitet når det gjelder det analytiske, viste studentene at de hadde utviklet forståelse for nødvendige justeringer og endringer både i forhold til fokus, utprøving, datainnsamling og teori. Vi har også erfart at det lønner seg å bruke god tid på å kategorisere og organisere data. Dette blir viktige erfaringer å ta med seg til lignede prosjekter senere og ut i arbeidslivet. (Student PPU 2006/07) Hvordan sikre nødvendig faglig forankring? En av forutsetningene var at studentens ene fag skulle inngå i prosjektet. Målene skulle knyttes til fag, og studentene skulle prøve ut ulike metoder/arbeidsformer i sin respektive fagundervisning. Ut fra svarene kan vi konkludere med at vi ikke har lykkes godt nok med målsettingen. 45 % svarer at de i liten grad eller i meget liten grad har fått anvendt sitt eget fag. En del fagdidaktikere støttet studentene i dette og mente at prosjektenes problemstillinger var for generelle og for svakt forankret i fagdidaktisk litteratur. 11

12 Dette resultatet synes å henge sammen med to forhold: For det første hadde faglærerne som var knyttet til de ulike gruppene ikke oversikt og innsikt i alle fag representert i studentgruppa. Dette kom ikke minst til syne når gruppen var sammensatt av studenter med helt ulike fagområder. Muligheten for å veilede på det faglige, substansielle ble derfor vanskelig. Dette kom ikke minst til syne i fagheterogene grupper. Studentene hadde mulighet til å kontakte sine respektive fagdidaktikere for veiledning, men svært få tok kontakt. Tverrfaglige grupper betyr dessuten at studentene må finne en tematikk og et fokus som nødvendigvis ikke kan tilbakeføres direkte til egen fagdidaktikk, men som er mer relevant ut fra et helhetlig perspektiv på lærerprofesjonen. I legitimering av tema/fokus relaterte studentene seg stort sett til overordnede dokument som Kunnskapsløftet eller Læringsplakaten, i noen grad også til generell læringsteori. I analysene, derimot, fikk flere problemer med å se linken mellom empiri og fagdidaktisk teori fordi det i enkelte fagdidaktiske emner ikke finnes litteratur om den konkrete tematikken. Eksempelvis valgte en gruppe storyline som utprøvingsmetode i kjemi, tysk og samfunnsfag. Kjemistudenten fikk problemer med å legitimere metoden ut fra fag og fagdidaktikk siden det ikke fantes fagdidaktisk litteratur på området. Som en student sa det: I kunnskapsløftet er den ene ferdigheten å kunne snakke i alle fag. Altså vekt på muntlighet. Jeg fant ikke fagdidaktisk stoff på tematikken, men benyttet meg av Torlaugs forelesning. Både studenter og noen veiledere var derfor usikre på hva faget skulle bety i prosjektet. Hvordan legge best mulig til rette for FOU praksis i lærerutdanningen? Tilbakemeldinger fra studentene under og etter gjennomført prosjekt, tyder på at PLU ikke var eksplisitt nok i forhold til studentene når det gjaldt å informere og kommunisere forventninger til prosjektet. Dette er da også en vesentlig grunn til at bare en firedel av studentene er fornøyde med organiseringen og gjennomføringen av FOU-prosjektet. Det som går igjen i studentkommentarene er følgende: Dårlig informasjon i oppstarten forsto ikke hva dette var. For ambisiøst prosjekt og for lite undervisning i oppstarten. Motstridende informasjon fra faglærere om hva vi skulle gjøre og hvordan. Ikke alle partnerskoler var forberedt, noe som medførte at en del studenter ikke fikk gode nok rammer for gjennomføringen. Flere fikk lite utbytte av introduksjons- og metodeforelesningene før praksis. Utydelighet i hva aksjonslæring betyr i praksis. Godt utbytte av undervisningen i analyse etter praksis men denne burde ha kommet før praksis slik at studentene så helheten. En student poengterer flere sentrale faktorer: Jeg var sterkt imot hele FOU-prosjektet når vi fikk presentert prosjektet. Ikke klarte vi å samle oss om tema og når vi endelig fant tema, fikk vi ikke laget en problemstilling. Det var først etter første veiledning det ble fart i sakene. Avgrensning av fokus og problemstilling førte til at vi begynte å lese, samt skjønne hva dette gikk ut på. Det som har vært spesielt vellykket, er at vi har fått god kunnskap om temaet vårt samt hvordan vi kan sette i gang forsøk og evaluere dette. Det har vært motiverende og vi har jobbet godt sammen til tross for startproblemer. Det som var spesielt viktig var at vi faktisk så en forskjell før og etter forsøket. 12

13 En vesentlig rammefaktor er partnerskapsskolenes mulighet og villighet til å legge forholdene til rette for studentenes prosjekt. Partnerskapsskolene blir informert om prosjektet gjennom sine PPU-koordinatorer (øvingslærere). Deres oppgave er å informere og motivere veiledere til å tilrettelegge for at studentene får gjennomført prosjektene. Ikke alle prosjekt lar seg gjennomføre ut fra skolens/fagets/elevgruppas organisering på det aktuelle tidspunkt. I tillegg har ikke alle veiledere ved skolen kunnskap om og erfaring med utviklingsarbeid, og vil derfor i liten grad kunne bistå som veiledere. Tid til å samarbeide og gjennomføre prosjektet vil variere ut fra studentenes timeplan og livssituasjon. I enkelte tilfeller er det bare en student som skal gjennomføre praksis ved en skole. I og med at det stilles krav om samarbeid, kobles enkeltstudenter til en praksisgruppe som er ved samme skole, eller til andre enkeltstudenter ved andre praksisskoler. Mye av kritikken og frustrasjonen var knyttet til prosessene forut for FOU-konferansen. I oppsummeringen etter selve konferansen var både studenter, faglærere og lærere fra partnerskapskolene godt fornøyde med gjennomføringen. Flere påpeker til dels høyt nivå på presentasjonene. For mange studenter ble selve presentasjonen høydepunktet: Jeg synes det er for høye ambisjoner for prosjektet. Det er utrolig mye vi skal holde styr på, og det er ikke lett å få alt til å klaffe. Men jeg ser at det er viktig å dokumentere det vi holder på med og at vi faktisk lærer mye gjennom å prøve ut i lag og analysere. Spesielt synes jeg FOU-konferansen var svært vellykket. Det er godt å få dele dette med andre, og å få respons fra både studenter og lærere. Vi fikk mange gode bekreftelser, men også noen utfordringer på våre konklusjoner som vi tok med videre. ( Student PPU 2006/07). At FOU-konferansen stort sett ble betraktet som høydepunktet i prosessen kan forstås ut fra det autentiske perspektivet. Vi ønsket å tilrettelegge for en konferanse på lik linje med andre faglige konferanser, der deltakerne legger fram sine prosjekter for et publikum som både reiser spørsmål og kommenterer. Å vise fram sitt arbeid som en del av eksamensprosessen og motta reell tilbakemelding var utrolig viktig for den enkelte student. Det var stor usikkerhet og frustrasjon i oppstarten av prosjektet. Frustrasjonene ble avløst av bekreftelser samt konstruktive innspill til videre utvikling. At både faglærere, lærere fra partnerskapsskoler og representanter fra departement og dansk lærerutdanning var til stede, gjør konferansen mer autentisk enn om kun studenter var tilhørere ( skolsk ). Som en lærer sa til studentene: Dette hadde ikke vi lærere klart. Jeg er imponert over studentene! (Lærer fra en partnerskapsskole) Utfordringer ved tverrfaglig samarbeid Å kreve samarbeid om noe som har stor betydning for sluttvurderinga er ikke uproblematisk. Når vi valgte gruppebaserte prosjekt, var dette begrunnet i aksjonslæringsteori og forståelsen av skolen som lærende organisasjon der de ulike aktørene må samarbeide for utvikling og endring. Slik svarte studentene på erfaringene mht gruppearbeid: 61 % er meget fornøyd/fornøyd med gruppearbeidet i FOU-prosjektet 25 % er passe fornøyd 3 % er misfornøyd/meget misfornøyd Medlemmene i gruppene kjente hverandre og de fleste skulle praktisere ved samme skole. Etter hvert i prosessen fikk vi tilbakemelding fra noen studenter som mente felles karakter var urettferdig, samt at fag1 telte 50%: Hvorfor må vi få gruppekarakter og hvorfor teller prosjektet mer i fag1 enn i pedagogikk? Dette er jo først og fremst en pedagogikkoppgave, og det er ikke rett at 13

14 det skal gi store utslag på karakteren i fagdidaktikk. Enn hvis noen på gruppa ikke fungerer? Det er alltid noen som ikke gjør sin del. (Student PPU 2006/07). En annen student hadde følgende erfaringer: Vi på gruppa burde ha lest mer i forkant, men vi skjønte ikke helt hva dette gikk ut på. Vi kom i mål, men jeg er usikker på om vi har lært like mye. Når vi diskuterte læringsutbytte, var vi svært delte. Jeg tror det spesielt har vært motiverende å prøve ut noe i min undervisning som har vært annerledes. Det å drøfte med de andre har ikke vært like givende hver gang alle har det travelt, men konferansen ble svært bra med tanke på framlegg og respons fra de andre. Vi vil særlig peke på tre forhold som vanskeliggjorde gode samarbeidsrelasjoner i dette prosjektet: Problemer med å finne nok tid for drøftinger. Utfordringer for grupper der studenter ikke var på samme praksisskole, ikke var oppdaterte om hverandres prosjekt eller hvor det var vanskelig å møtes fysisk Noen få fikk ikke gjennomført prosjektet tilfresstillende pga skolens rammefaktorer, noe som igjen kan skape utfordringer for samarbeidet. Ansattes faglige forutsetninger Studentene er ikke like fornøyde med den veiledning og den kontakt de hadde med faglærerne underveis. Over halvparten tilkjennegir at denne delen av prosjektet kunne ha vært bedre. To forhold synes å forklare dette: Et prosjekt av denne art, som involverer alle faglærere, skoler og studenter, krever felles forståelse for mål, innhold, metoder og vurdering. I ettertid ser vi at pedagogene i større grad enn fagdidaktikerne har vært samstemte i sin forståelse. Dette kan forklares ut fra at prosjektleder også er faggruppeleder for pedagogiske fag samt at aksjonslæring og kvalitative metoder ligger mer inn under pedagogenes kompetanse enn eksempelvis realfagdidaktikernes. Videre er en del faglærere i lærerutdanninga tilsatt i delstilling, og har derfor ikke deltatt i like stor grad i prosessene forut for prosjektet. Store deler av prosessen har foregått i seminarklasser i pedagogikkemnet. Pedagogene har derfor muligens lagt en del premisser for arbeidet som ikke har vært forenelig med krav og forventninger hos den enkelte veileder. Prosjektet har dessuten vist at det blant de ansatte ved PLU er noe ulik kompetanse mht FOU-arbeid. Dette er i seg selv en indikasjon på at FOU- kompetansen i norsk skole må tas mer på alvor og markert oppgraderes. En del studentfrustrasjoner i tilknytning til veiledningen tyder altså på at vi i større grad også må heve lærerutdannernes kompetanse på feltet. 14

15 6. Og hva så? Selv om vi gjennom denne artikkelen har løftet fram noen av de utfordringer FOU prosjektet synliggjorde, vil vi likevel hevde at det langt på vei var vellykket. Studentenes bevissthet om FOU har økt og de har tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som de forhåpentligvis får muligheten til å anvende og utvikle i sin egen lærergjerning. Prosjektet har imidlertid med all tydelighet også vist at det gjenstår mye forsøks- og utviklingsarbeid før studentenes FOU prosjekt har funnet sin form. Studentenes tilbakemeldinger, og ikke minst de erfaringer som ble gjort under og etter FOU konferansen, har skapt internt engasjement og entusiasme for å komme videre. Det ligger imidlertid i det vi har sagt over, at prosjektet har avdekket nødvendigheten av å videreutvikle FOU kompetanse på flere områder. Avslutningsvis vil vi peke på disse. Kvalifisering Prosjektet har vist at det er nødvendig å heve kompetansen hos ansatte i lærerutdanninga mht aksjonslæring og FOU arbeid. PLU har allerede utviklet en egen videreutdanning for å ivareta dette, og det første kull veiledere/lærere møttes primo januar Studiets målsetting er å: - Gi lærerutdannere en innføring i sentrale forhold ved utviklingsarbeid, aksjonslæring og veiledning slik at de utvikler egen FOU kompetanse og kan veilede lærerstudenter i FOU-arbeid - Utvikle læringsressurser som PLU og lærerstudentene kan benytte i undervisningen og i arbeidet med eget FOU-arbeid Innholdet vil fokusere på tre hovedtema: o FOU i egen praksis o FOU i lærerutdanninga o FOU som del av skolens kvalitetsarbeid Som det framgår av målsettingen, skal det i regi av studiet utvikles læringsressurser, primært nettbaserte, som både studenter og lærerutdannere kan benytte. Dette omhandler forelesninger om ulike sider ved FOU-prosessen. med noe mer vekt på aksjonslæringsprosessen, på bekostning av innføring i ulike forskningsmetoder. En særlig viktig erfaringsog inspirasjonskilde er studentenes egne prosjektpresentasjoner som publiseres på institusjonens egen faglige hjemmeside: PLU veven. Over tid vil dette bli en kilde som både lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i skolen kan høste av. Slik vil grunnutdanning og etterutdanning kunne smelte sammen. For de som til daglig utøver sitt arbeid i tilknytning til undervisning i pedagogisk teori og fagdidaktikk ved PLU har institusjonen initiert et eget førstelektorprogram med lærerutdanning og FOU som hovedinnfallsvinkel. Fokusering Det er nødvendig å gi FOU praksis et klarere og mer entydig fokus slik at alle parter har samme oppfatning av hva dette skal omfatte og hvilke begrunnelser som føres i marken for denne type virksomhet. Ikke minst må det tydeliggjøres at hovedhensikten er å utvikle den strategiske kompetansen, dvs. at praksis skal bidra til at studentene tilegner seg prosedyrer og metoder for eget FOU-arbeid. Likeledes må relasjonskompetansen understrekes, det vil si betydningen av å utvikle ferdigheter i samarbeid med andre. 15

16 Bedre fokusering handler også om at man må arbeide for at både studenter og lærere opplever bedre tilknytning og sammenheng mellom egne fag og FOU- arbeidet. Ambisjonen om tverrfaglighet bør ikke gis opp, men opprettholdes og om nødvendig forsterkes. Det ligger ikke minst en utfordring til de fagdidaktiske miljøer til å synliggjøre og sannsynliggjøre hvordan ulike FOU tema kan henge sammen med og bidra til utvikling av de ulike fagdidaktiske områdene. Gjennom FOU prosjektene kan man muligens finne grunnlag for i noen grad å revurdere og fjerne skillene som i dag eksisterer mellom de ulike fagdidaktiske kurs og ikke minst mellom fagdidaktikk og pedagogikk. Slik sett kan FOU i praksis også bidra til utviklingen av lærerutdanningen som helhet. Under enhver omstendighet må prosjektene knyttes tettere til studentens fag. Det må bli tydeligere hvilke kompetansemål i læreplanen det aktuelle prosjektet dekker, samt at utprøvingen må legitimeres gjennom fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap. Organisering Når det gjelder organisering av framtidige FOU-prosjekt er det særlig to forhold som må endres. For det første må det foretas en viss omrokkering av de tema det undervises i. I dette første prosjektet ble det innledningsvis lagt stor vekt på mer generelle betraktninger om behovet for FOU kompetanse, aksjonsforskning og aksjonslæring. Tilbakemeldingen tilsier at det er nødvendig å være langt mer konkret og at undervisning om selve prosjektet, kriterier og metoder må inn tidligere, og følges opp etter praksis. Det er også nødvendig at studenter som samarbeider har praksis ved samme skole. At studenter tilhørende samme gruppe har vært spredd på flere praksisskoler, har vist seg å være svært uheldig. Ansvarliggjøring På samme måte som fundamentet for FOU arbeidet må bedres blant lærerutdannerne, synliggjør prosjektet at dette også gjelder for de som har ansvaret ved praksisskolene, - og for skoleverket i sin alminnelighet. Arbeidet med FOU-prosjektet har til fulle bekreftet at FOUkompetanse og FOU-praksis ikke står øverst på skoledagsordenen. Ikke minst sett i lys av den kritikk norsk skole for tiden utsettes for, må denne kompetansen tas på alvor på en helt annen måte enn tidligere. I en eventuell snuoperasjon må nødvendigvis skoleeier spille en svært viktig rolle. PLU vil derfor, i samarbeid med skoleeiere, bidra til at FOU kompetansen settes på dagsordenen. Evaluering Prosjektet har også vist at studentenes sorger og gleder vandrer til hope gjennom et utviklingsarbeid. Som det framgår av den prosessen vi har beskrevet over, har motivasjon, innsats og frustrasjoner variert med hvor i utviklingsforløpet man har befunnet seg og delvis hvordan gruppene har vært sammensatt. Dette har lært oss en del om hvordan denne type utviklingsprosesser bør evalueres og hvilken funksjon slike evalueringer må ha. I det videre arbeidet må den formative evalueringen organiseres bedre, slik at man fortløpende kan fange opp og evt. endre åpenbare problemer, enten disse nå angis av lærerutdannere eller de som blir lærerutdannet. Siden fornyingsarbeid alltid skaper usikkerhet, og ikke sjelden frustrasjoner, er det viktig at dette fanges opp så tidlig som mulig, om ikke annet for at man skal kunne tematisere de prosesser som finner sted gjennom et utviklingsforløp. Da dette FOU-prosjektet ble satt i gang var det usikkert om det var realistisk å gjennomføre et såpass ambisiøst prosjekt for en så stor gruppe studenter i løpet av et ettårig praktisk- 16

17 pedagogisk studium. Selv om det eksisterer et åpenbart forbedringspotensial, viser denne rapporten med tydelighet at det er mulig å utvikle viktig FOU kompetanse for lærerstudenter i løpet av to semester praktisk pedagogisk utdanning. Dette synet støttes også av mange studenter. En studentgruppe uttrykte det slik: "Vi kan sammenfatte hele prosessen med FOU-prosjektet i ett ord: Lærerikt! I tillegg til det faglige har vi lært utrolig mye om struktureringen av et slikt arbeid. Viktigheten av en god forankring før man går videre i prosjektet er vesentlig for det videre arbeidet. Vi har også fått en flott erfaring med å delta i et tverrfaglig prosjekt. Fag som i utgangspunktet kan se ut til å ha lite til felles, kan likevel samarbeide om et pedagogisk arbeid og få resultater som er fruktbare for alle fagene." 17

18 Litteratur European Commision (2003): Improving Education of Teachers and Trainers. European Commission (2004): Implementation of Education & Training European Commision (2005) European Commission (2007): Principles for Teacher Competences and Qualifications. Improving the Quality of Teacher Education. Haugaløkken, O.; Ramberg.P (2005): NTNUs partnerskapsmodell. Et samarbeid mellom skole og lærerutdanningsinstitusjon. PPU-serien nr 22. Trondheim. NOKUT (2006): OECD (2005): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge. Oslo. Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris. Schön, D.A. (1987): Stenhouse, L. (1975): Educating the Reflective Teacher. San Francisco: Jossey - Bass Publishers An Introduction to Curriculum Research and Development. London: Heineman. Stortingsmelding nr 16 ( ): Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning. Mangfoldig krevende relevant. Kunnskapsdepartementet. Tiller, T. (1990): Kenguruskolen. Det store spranget. Oslo: Gyldendal 18

19 Program FoU-konferanse 15. mai 2007 Lærerstudenter med utviklings- og endringskompetanse Tid: Plenum Aud. D15: Studenter: Oppmøte i partnerskap (deres faste seminarrom på Låven) Åpning ved Per Ramberg, leder PLU FoU-kompetansens betydning for framtidige lærere ved statssekretær Maurseth, KD Norsk skole i et komparativt perspektiv ved utvekslingsstudenter: Liv B Økland, Monika Hafeld, Silje Osnes P2 Sesjoner: Sesjon A, 6 paralleller Lunsj: Låven, Dragvoll gård DL Sesjon B, 6 paralleller Sesjon C, 5 paralleller Studenter: Oppsummering partnerskap (: D15, P2: D1 : D2, : D5, : D10, :D6) Avslutning DL33: Fingermat, taler og jazz Plenumsforedrag og sesjoner foregår på Dragvollsenteret (hovedbygget Dragvoll). 19

20 Sesjonsprogram Sesjon A: kl A1 Aud D15 Videoopptak: Dramaturgi og Estetikk i undervisninga Sesjonsleder: Geir Karlsen P2 Charlottenlund Kan rollespill i undervisningen være engasjerende og samtidig gi et godt læringsutbytt? Film, musikk og bilder underholdning eller læring? Beatles, biller og estetikk Strinda vg Adolf Øien Katerdralskolen Ynge Ånonli Line Borgedal Kjersti Myren Bjelland Torgeir Sjølingstad Bente M Sørgård Knut Ove Sætherskar Øyvind Dybvig Johnsen Helge Rø Synne Teiseth Norbeck Ragne Reistad Sandberg Una K. Ødegård Linda Næss Liv Randi Hyllnes Klaussen Lars Faksvåg Rannveig Ramvik Kjetil Svendby Knut E Brennhaug P2 Toril Sandersen Aslak Darre Torkel Guttormsen Gretha Røseth A2 Aud D10 Videoopptak: Tilpasset Opplæring, elevens interesse Sesjonsleder: Rannveig Oliv Myhr Kjempebra opplegg Katta Orkdal vg Katrine Nicolaisen Kristian Dyrset Aslak Bjerkvik Pedagogisk differensiering med fokus på faglig sterke elever Klassemiljø og elevenes faglige interesser Brundalen vg Ugla Birgitte Brørs Karin Gåsbakk Eirin Solberg Line Bø Setså Ingrid Holden Maria I. M. Febri Kusuma B. Chanont Ane Vikaune Ola Frisk Aslak Brimi Yngvil Holt Stine Lindset Froland Magne Søby Bjørn T Fredriksen Gard W Sætre Silje A Vågø Marie Solberg Charlotte Vitsø A 3 Aud D1 Videoopptak: Motivasjon Sesjonsleder: Torstein Hofstad P2 Rebus som motivasjon Charlottenlund Leik en måte å motivere elevene på? Kan en fengende oppstart skape større motivasjon? Orkdal Tiller Rosenborg Sevo Morten Smedegård Mari Tvede Lunde Cathrine Hustad Lise Åsheim Pedersen Gina Iversen Julie Hassel Ingvild Marø Astrid Lindvik Johanna Seem Ola K L Berge Hanne Ballestad Tina Beate Bjørk Torstein Wang Marianne Elgen Linda M Opran Per R Bøhler Espen Ringnes Terje Stokke Ingunn Størdal 20

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

En gavepakke til ungdomstrinnet?

En gavepakke til ungdomstrinnet? En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer