Delårsrapport 1. januar 30. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. januar 30. september 2006"

Transkript

1 Delårsrapport 1. januar 30. september 2006 Driftsinntektene økte med 67,0 (29,5) prosent til 336,6 (201,5) MSEK. Resultatet etter skatt var 134,1 (75,3) MSEK. Resultat per aksje økte til 4,88 (2,76) SEK. Nettosparingen beløp seg til (3 600) MSEK, noe som tilsvarer 14,9 (22,2) prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Kommentar fra administrerende direktør «Våre kunder skal merke at de har valgt Sveriges beste sparetjeneste. For å oppnå dette må Avanza hele tiden utvikle bedre og bedre spareprodukter. I vår lanserte Avanza derfor markedets første tjenestepensjon uten faste avgifter i tillegg til Avanza Zero fondet uten avgifter. I tredje kvartal lanserte Avanza Placera Nu, som er Sveriges eneste nettavis innrettet mot sparing og plassering. Og mot slutten av høsten presenterer vi helt nye sparekonsept», sier Nicklas Storåkers, adm.dir. i Avanza. «Utvidelsen av Avanzas tilbud gir tydelige resultat i form av flere nye kunder. Og helt avgjørende for den langsiktige tilveksten er at vi har svært høy tillit blant svenske sparere. Det er derfor svært smigrende at Avanza nylig i en stor undersøkelse ble utnevnt til Sveriges tredje mest ansette selskap etter IKEA og TetraPak.» «Nedjusteringen på børsen sent i vår og tidlig i sommer roet ned markedet. Nettosparingen i tredje kvartal var lav som en følge av dette. Kundetilgangen har likevel vært god, og mot slutten av september skjøt nettosparingen fart igjen. Vi regner med at den sterke trenden vil holde seg resten av året.» Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Nicklas Storåkers, adm.dir. i Avanza, telefon: Virksomhetsutvikling Avanza fortsetter i et høyt utviklingstempo for ytterligere å styrke mulighetene for tilvekst. Hittil i høst har Avanza lansert nye sparetjenester som spareavisen Placera Nu og Internett-handel på de nordiske børsene. Avanza Zero har bidratt til at tilstrømmingen av nye kunder også har vært sterk. I tredje kvartal har imidlertid nettosparingen vært betydelig lavere, dels på grunn av den svake børsutviklingen på forsommeren og dels på grunn av et høyere rentenivå. Nettosparingen steg i løpet av årets ni første måneder til (3.600) MSEK, noe som tilsvarer en økning på 23,6 (71,4) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nettosparingen i tredje kvartal beløp seg til 520 (1 260) MSEK. I slutten av september økte nettosparingen imidlertid vesentlig. Den totale nettosparingen tilsvarer 14,9 (22,2) prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Det totale antall depotkunder økte med (8 700) netto i perioden fra januar til september til ( per 31. desember 2005), noe som tilsvarer en økning på 15,7 (9,7) prosent. Det avgiftsfrie fondet Avanza Zero bidrar vesentlig til tilstrømmingen av nye kunder. Avanza Tjänstepension ble lansert i vår, og interessen er stor. Hittil har 100 selskaper og totalt 160 underliggende depoter sluttet seg til Avanza Tjänstepension. Markedet preges av lange innsalgstider og mer komplisert innsalg enn for Avanzas øvrige produkter. Avanza vurderer de langsiktige mulighetene som gode og fortsetter derfor med å tilpasse produktene til markedet. Blant annet har Avanza i høst til hensikt å søke om å bli tilsluttet de kollektive tjenestepensjonsplanene, de såkalte kryssmarkedene. 1

2 I fjerde kvartal vil Avanza lansere andre produkter, for eksempel gruppeforsikringer, for det private pensjonsmarkedet for å forsterke produktutvalget. Per 30. september 2006 økte depotverdien plassert i pensjonsprodukter med 52,6 prosent til (2 470) MSEK, noe som tilsvarer 10,1 (8,3) prosent av den totale depotverdien. Trenden med å flytte fondssparingen over til Avanza fortsetter. Interessen drives blant annet ved at kunden gjennom Avanzas porteføljerapporter får en god oversikt over den totale sparingen. Fondsutvalget har økt og omfatter 720 ulike fond fra mer enn 50 fondsselskap. I mai ble Avanza Zero lansert fondet uten avgifter. Fondet kan bare kjøpes via direktesparing i Avanza-depot, pensjonssparing hos Avanza eller via PPM. Hittil har Avanza Zero andelseiere hos Avanza og 240 MSEK i fondskapital. Avkastningen på Avanza Zero har siden starten kommet opp i 14,6 prosent sammenlignet med OMXS30-indeksen, som i samme periode steg med 14,7 prosent. Den totale depotverdien plassert i fond nådde per 30. september 2006 opp til (3 810 per 31. desember 2005) MSEK, noe som tilsvarer 14,4 prosent (12,8 prosent per 31. desember 2005) av den totale depotverdien. Verdiøkningen på den gjennomsnittlige Avanza-porteføljen nådde i de ni første månedene i 2006 opp til 9,4 (32,5) prosent sammenlignet med OMX Stockholm Price Index, som økte med 10,4 (22,7) prosent. Den totale depotverdien økte med 24,8 (59,3) prosent til MSEK per 30. september 2006 ( MSEK per 31. desember 2005). Innenfor Avanza Private Banking økte depotverdien i perioden med 52,7 prosent til MSEK (6 810 MSEK per 31. desember 2005). Depotverdien innenfor Aktiespar.se økte til 650 MSEK (350 MSEK per 31. desember 2005). I september lanserte vi Placera Nu, som er en nettavis som er innrettet mot sparing og plassering. Avisen publiseres på som er integrert med Avanzas Internett-tjeneste. Placera Nu er redaksjonelt uavhengig, og redaksjonen består av sju eksperter på områdene aksjer, fond og pensjoner. Virksomheten finansieres med annonser, og sammen med de andre medieproduktene Börsveckan og Börsguiden regner vi med et underskudd på 1-2 MSEK i Målsettingen er at virksomheten på sikt skal være lønnsom. Avanzas markedsandel på First North, markedet for mindre vekstselskap, kommer hittil i år opp til 17,9 prosent av omsetningen og 25,9 prosent av antall transaksjoner. Denne dominerende posisjonen i markedet innebærer at Avanza er et attraktivt alternativ for noteringer, eierspredninger og nye emisjoner av aksjer i mindre vekstselskap. Avanza Corporate Finance har hittil i år gjennomført ni oppdrag. I slutten av året kommer Avanza Corporate Finance til å gjennomføre flere oppdrag. I tredje kvartal har utviklingen i Avanza blant annet fokusert på handel på nordiske børser, lanseringen av Placera Nu og videreutvikling av administrative system for tjenestepensjon. Driftstilgjengeligheten på Avanzas Internetttjeneste var i årets ni første måneder 99,8 (99,5) prosent. Avanzas depotkunder gjorde i gjennomsnitt 2,01 (1,49) handler per måned i perioden januar-september 2006, noe som er en økning med 34,9 (14,6) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje kvartal var tilsvarende tall 1,51 (1,69) handler per depotkunde og måned. Det relativt sett lavere aktivitetsnivået i tredje kvartal kan forklares med den svake børsutviklingen tidlig i sommer. Den gjennomsnittlige kurtasjen per handel for depotkunder i perioden var 93 (96) SEK. Driftsinntektene per depotkunde økte til (2 200) SEK i perioden. Innlåningen, inklusive klientmidler, økte til (3 526 per 31. desember 2005) MSEK per 30. september Utlåningen minket med 1,8 prosent til (2 052 per 31. desember 2005) MSEK. Inn- og utlåningen tilsvarer 13,5 prosent (11,8 prosent per 31. desember 2005) respektive 5,4 prosent (6,9 prosent per 31. desember 2005) av depotverdien. Kundenes nettolikviditet ble dermed 8,1 prosent (4,9 prosent per 31. desember 2005) av depotverdien, noe som er forholdsvis høyt. Avanzas markedsandel på Stockholmsbørsen var i årets ni første måneder 10,2 (9,4) prosent av antall transaksjoner og 2,6 (2,0) prosent av omsetningen. Avanza økte sine markedsandeler i forhold til konkurrentene, og målt i antall transaksjoner var Avanza dermed det største medlemmet totalt sett på Stockholmsbørsen. Økonomisk oversikt Driftsinntektene økte i nimånedersperioden med 67,0 (29,5) prosent til 336,6 (201,5) MSEK. Inntektsveksten forklares både av høyere kundeaktivitet og underliggende tilvekst. Driftsinntektene var 0,97 (0,99) prosent av depotverdien i perioden. Rentenettoen kom opp i 100,4 (58,0) MSEK i perioden januar-september 2006, noe som 2

3 tilsvarer en økning på 73,1 (29,5) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Rentenettoen er påvirket positivt av høyere inn- og utlånsvolumer i tillegg til høyere styringsrenter. Lavere utlånsvolumer i de siste månedene er kompensert med økte innlånsvolumer. Kurtasjeinntektene med fratrekk for direkte kostnader utgjorde 54 (54) prosent av de totale driftsinntektene i perioden, mens ikke-kurtasjeinntekter (rentenetto, fondsprovisjoner og øvrige inntekter) utgjorde de resterende 46 (46) prosent. I nimånedersperioden 2006 kom ikke-kurtasjeinntekter opp i 102 (94) prosent av driftskostnadene, noe som innebærer at Avanza i perioden overskred målsetningen om at ikke-kurtasjeinntekter skal gå opp til minst prosent av driftskostnadene. I tredje kvartal kom tilsvarende tall opp i 108 (106) prosent. Økningen i ikkekurtasjeinntekter forklares i hovedsak av stigende inn- og utlånsvolumer og høyere fondsprovisjoner. Driftskostnadene i perioden januar-september steg til 152,2 (99,4) MSEK, noe som er en økning med 53,1 (29,3) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje kvartal steg driftskostnadene til 40,6 (30,9) MSEK, noe som er en økning med 31,4 (29,8) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel en reduksjon sammenlignet med tidligere kvartal i Det skyldes dels at kostnadene var forholdsvis høye i andre kvartal og dels at kostnadene er sesongsmessig lave i tredje kvartal. Markedsføringskostnadene økte i nimånedersperioden til 29,7 (10,8) MSEK. Antall heltidsansatte (eksklusiv ansatte med foreldrepermisjon og annen permisjon) steg i slutten av september til 143 (93 per 31. desember 2005) medarbeidere. Rekrutteringsbehovet er for tiden lavt. Resultatet før skatt steg de første ni månedene i 2006 til 184,4 (102,1) MSEK, noe som innebærer en driftsmarginal på 54,8 (50,7) prosent. Skattekostnaden kom opp i 50,3 (26,8) MSEK. Resultatet etter skatt kom i perioden opp i 134,1 (75,3) MSEK. Resultat per aksje ble 4,88 (2,76) SEK. Avkastningen på egenkapital steg i perioden til 33,6 (26,3) prosent. Avskrivningene på materielle og immaterielle aktiva steg til 6,0 (4,6) MSEK, og investeringene steg til 15,2 (3,0) MSEK. Egenkapitalen steg per 30. september 2006 til 434,9 (353,7 per 31. desember 2005) MSEK eller 15,83 (12,88) SEK per aksje, og kapitaldekningsgraden til 12,2 (11,1) prosent. Konsernets likvide midler steg til 2 682,4 (802,9 per 31. desember 2005) MSEK. Morselskapet Avanza AB Avanza AB er morselskap i Avanza-konsernet. Driftsresultatet for de første ni månedene i 2006 var -4,5 (-2,9) MSEK. Morselskapet presenterer ingen omsetning. Aksjonærenes utbytte er på 54,9 MSEK. Framtiden Avanza er sparernes bank, og målsetningen er å tilby Sveriges absolutt beste sparetjeneste. Avanza har en markedsandel på drøyt én prosent av det svenske sparemarkedet, og målsetningen er å minst fordoble markedsandelen til og med For å oppnå dette kreves et høyt tempo når det gjelder utvikling og salg. Etter en rekke lanseringer hittil i år, har Avanza stort fokus på salg av de samme produktene. I den siste delen av høsten vil Avanza også øke produkttilbudet med nye sparetjenester som trolig vil medføre at Avanza vil nå ut til en enda bredere gruppe av sparere. Dette forventes å forsterke mulighetene for langsiktig kundetilvekst. Avanza har også til hensikt å slutte seg til kollektive tjenestepensjonsplaner. Handelen på nordiske børser vil bli komplettert med separat valutahandel. Trenden er at Avanzas kunder legger en større del av sparingen til Avanza med både direkte- og pensjonssparing. Avanza kommer derfor til å presentere en forbedret porteføljerapport for kundens samlede sparing hos Avanza, noe Avanza er helt alene om på markedet. Avanza vil også tilby kundene å tegne seg i ytterligere et par nyintroduksjoner i løpet av høsten. Den underliggende tilveksten vurderes å bli sterk i fjerde kvartal, som normalt er den sesongsmessig mest aktive perioden i året. Nettosparingen steg i årets ni første måneder til 14,9 prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Det er rimelig gode muligheter for å nå det langsiktige målet om en årlig nettosparing på prosent i 2006, men det råder også en usikkerhet på bakgrunn av det svake sparemarkedet i tredje kvartal. 3

4 Avanza kommer som vanlig til å drive et aktivt markedsførings- og salgsarbeid i slutten av året. Markedsføringen av blant annet Avanza Zero vurderes fortsatt å ha gode muligheter til å trekke nye kunder til Avanza. Som vi tidligere har kommunisert beregner vi at kostnadene vil øke med prosent i 2006 sammenlignet med i fjor. Totalt sett vurderes Avanza å få en sterk økning i fortjenesten i 2006 sammenlignet med foregående år. På grunn av virksomhetens avhengighet av børsutviklingen må det ovenstående imidlertid ikke ses på som en inntekts- eller resultatprognose for Målsetningen er at ikke-kurtasjeinntekter, dvs. de driftsinntektene som ikke er direkte avhengige av børsen, skal komme opp i minst prosent av driftsinntektene, noe som vil medføre god resultatstabilitet også i et dårligere børsklima. Hittil i år kommer dette tallet opp i 102 prosent. Annet Årsmøte Årsmøte avholdes 22. mars 2007 kl i Auditoriet, Moderna Museet, Stockholm. Årsberetningen vil være tilgjengelig på selskapets kontor og på selskapets hjemmeside, fra begynnelsen av mars, og den blir også sendt ut til aksjonærene. Valgkomité Valgkomiteen består av styrets leder Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerer Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerer familien Qviberg, og Jack Junel, som representerer Aktiespararnas Service AB. Erik Törnberg er leder av valgkomiteen. Kommende rapporteringstidspunkt Årsregnskapskommuniké 19. januar 2007 Årsberetning mars 2007 Årsmøte 22. mars 2007 Stockholm, 11. oktober 2006 Nicklas Storåkers Administrerende direktør 4

5 Konsernets utvikling per kvartal MSEK Driftsinntekter 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Driftskostnader -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Resultat før skatt 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Depotverdi, MSEK Driftsinntekter / depotverdi, % 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 Nettosparing, MSEK Depotkunder, ant Handler per depotkunde og måned, 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 ant. Transaksjoner per handel, ant. 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 Gjennomsnittlig antall ansatte Nøkkeltall for konsernet Resultat per aksje, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Resultat per aksje etter utvanning, SEK 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 Driftsmarginal % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Egenkapital per aksje, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Avkastning på egenkapital, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Kapitaldekningsgrad, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Gjennomsnittlig antall aksjer før utvanning Gjennomsnittlig antall aksjer etter utvanning Utestående antall aksjer før utvanning Utestående antall aksjer etter utvanning Antall aksjer ved full utvanning Definisjoner Resultat per aksje Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Driftsmarginal % Driftsresultat i forhold till driftsinntekter. Egenkapital per aksje Egenkapital i forhold til antall aksjer ved periodens utgang. Avkastning på egenkapital Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital i perioden. Kapitaldekningsgrad Kapitalbasen i forhold til risikoveid kapital. Depotkunde Åpnet depot med beholdning. Transaksjoner Kjøps- og salgstransaksjoner som gjennomføres på ulike markedsplasser og i ulike verdipapirer. Handel (avregningsnota) Daglig sammenstilling av en kundes gjennomførte kjøps- eller salgsoppdrag i et spesifikt verdipapir. En handel kan bestå av en eller flere avsluttede transaksjoner. En handel utgjør debiteringsunderlag for kurtasje. Driftsinntekter / depotverdi Driftsinntekter i forhold til gjennomsnittlig depotverdi i perioden. 5

6 Resultatoversikt for konsernet (MSEK) Provisjonsinntekter 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisjonskostnader -14,1-9,0-42,0-24,7 Renteinntekter 45,5 23,3 126,0 66,5 Rentekostnader -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettoresultat av finansielle transaksjoner 0,1 0,0 0,2 0,2 Andre driftsinntekter 0,2 0,1 0,9 2,0 Sum driftsinntekter 87,2 74,2 336,6 201,5 Driftskostnader Allmenne administrasjonskostnader -32,5-23,8-109,0-78,1 Avskrivninger av materielle og immaterielle aktiva -2,1-1,6-6,0-4,6 Andre driftskostnader -6,0-5,5-37,2-16,7 Kredittap, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftskostnader -40,6-30,9-152,2-99,4 Driftsresultat 46,6 43,3 184,4 102,1 Skatt på periodens resultat -12,7-11,1-50,3-26,8 Årets resultat 33,9 32,2 134,1 75,3 Resultat per aksje, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Resultat per aksje etter utvanning, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Balanseoversikt for konsernet (MSEK) Aktiva Utlåning till kredittinstitusjon 2 682,4 802,9 Utlåning till allmennheten Note , ,4 Aksjer og andeler 0,0 0,6 Aktiva i forsikringsvirksomheten 2 619, ,8 Immaterielle aktiva 32,8 25,0 Materielle aktiva 13,2 7,2 Andre aktiva 118,6 52,0 Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter 57,4 10,8 Sum aktiva 7 539, ,7 Gjeld og egenkapital Inn- og opplåning fra allmennheten Note , ,0 Gjeld i forsikringsvirksomheten 2 619, ,8 Øvrig gjeld 103,4 294,4 Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter 26,3 15,8 Egenkapital 434,9 353,7 Sum gjeld og egenkapital 7 539, ,7 6

7 Forandringer i konsernets egenkapital (MSEK) Egenkapital ved årets begynnelse 353,7 275,8 275,8 Nyemisjon - 11,8 11,8 Utbytte -54,9-41,2-41,2 Emisjon av tegningsopsjoner 2,0 1,4 1,4 Periodens resultat 134,1 75,3 105,9 Egenkapital ved periodens slutt 434,9 323,1 353,7 Kontantstrømanalyse for konsernet (MSEK) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten 180,9 102,7 Kontantstrøm fra den løpende virksomhetens aktiva og gjeld 1 766,7 619,9 Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten -15,2-3,0 Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten -52,9-27,9 Periodens kontantstrøm 1 879,5 691,7 Likvide midler ved periodens begynnelse* 802,9 489,8 Likvide midler ved periodens slutt* 2 682, ,5 * Likvide midler defineres som summen av kontanter, utlån til kredittinstitusjon og i forekommende tilfeller med avdrag for gjeld til kredittinstitusjon. Rapporteringsprinsipper Avanzas delårsrapport er utformet i samsvar med IFRS-standardene i EU samt EUs tolkninger av gjeldende standarder, IFRIC. Denne rapporten er utformet i samsvar med IAS 34, Delårsrapportering og Finansinspektionens forskrifter og generelle råd om årsberetning i kredittinstitusjoner og verdipapirselskaper (FFFS 2004:20), samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Rapporteringsprinsipper og beregningsmetoder er de samme som ble brukt i årsberetningen for Noter Note 1 Utlåning til allmennheten Utlåning til allmennheten rapporteres etter fratrekk for konstaterte og sannsynlige kredittap. Samtlige lån, såkalte depotkontokreditter, har sikkerhet i form av verdipapir opp til fastsatt belåningsverdi. Note 2 Forvaltede midler for tredjeparts regning I tillegg til den rapporterte innlåningen har Avanza per 30. september 2006 innlåning på klientmiddelkontoen fra tredjepart motsvarende 679,0 (1 239,6 per 31. desember 2005) MSEK. 7 Tlf: Faks: Styrets plassering: Stockholm Org.nr:

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Pro forma årsrapport 2010

Pro forma årsrapport 2010 Historisk resultat og fortsatt vekst Skandiabanken kan vise til fortsatt vekst i sparemarkedet, gjennom 2010 med 3,2 MRD NOK i økt innskudd og 44 % vekst i brutto fondssalg. Driftsresultat før skatt ble

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

- 2 - HALVÅRSRAPPORT 2014 REGNSKAP FØRSTE HALVÅR Driftskostnader på 10,1 mkr. mot 9,3 mkr. for. tilsvarende periode i fjor

- 2 - HALVÅRSRAPPORT 2014 REGNSKAP FØRSTE HALVÅR Driftskostnader på 10,1 mkr. mot 9,3 mkr. for. tilsvarende periode i fjor HALVÅRSRAPPORT 2014 REGNSKAP FØRSTE HALVÅR 2014 Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 19,8 % mot 18,5 % for tilsvarende periode i fjor Resultat før tap på 31,7 mkr. mot 30,3 mkr. for Rentenetto

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2014 - 1 -

KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2014 - 1 - KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2014 KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2014-1 - KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2014 REGNSKAP PR. 1. KVARTAL 2014 Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 23 % mot 21 % i fjor Resultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014 2 3 LCR LCR 4 RESULTATREGNSKAP 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 88.484.637 82.837.634 171.269.237 44.518.149 42.077.758 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014 2 3 LCR LCR 4 RESULTATREGNSKAP 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 3. kvartal 2015 3. kvartal 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 135.381.674 125.798.629 171.269.237 46.897.038 42.960.995 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 BANK2 ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 31.12.2014 4. kvartal 2015 4. kvartal 2014 31.12.2015 Renteinntekter og lignende inntekter 182.746.591 171.269.237 47.364.916 45.470.609 182.746.591

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2017

Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2006 Sparebanken Jevnaker Lunner DRIFTSRESULTATET Resultat av ordinær drift etter skatt i første kvartal er på kr 9.129.000,- tilsvarende 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Skandiabanken AB NUF

Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Jevn kundevekst og stabil inntekt Vekst i sparemarkedet, med sterk vekst i brutto fondssalg Kundene setter penger i banken 17 % innskuddsvekst Fortsatt pionerbank flere teknologiske

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

REGNSKAP PR. 1. KVARTAL 2012

REGNSKAP PR. 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT PR. 31.3.2012 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03. 2012 REGNSKAP PR. 1. KVARTAL 2012 Resultat før tap på MNOK 11,6 mot MNOK 8,1 for tilsvarende periode i fjor Resultat etter skatt på MNOK 10,5 mot

Detaljer