Delårsrapport 1. januar 30. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. januar 30. september 2006"

Transkript

1 Delårsrapport 1. januar 30. september 2006 Driftsinntektene økte med 67,0 (29,5) prosent til 336,6 (201,5) MSEK. Resultatet etter skatt var 134,1 (75,3) MSEK. Resultat per aksje økte til 4,88 (2,76) SEK. Nettosparingen beløp seg til (3 600) MSEK, noe som tilsvarer 14,9 (22,2) prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Kommentar fra administrerende direktør «Våre kunder skal merke at de har valgt Sveriges beste sparetjeneste. For å oppnå dette må Avanza hele tiden utvikle bedre og bedre spareprodukter. I vår lanserte Avanza derfor markedets første tjenestepensjon uten faste avgifter i tillegg til Avanza Zero fondet uten avgifter. I tredje kvartal lanserte Avanza Placera Nu, som er Sveriges eneste nettavis innrettet mot sparing og plassering. Og mot slutten av høsten presenterer vi helt nye sparekonsept», sier Nicklas Storåkers, adm.dir. i Avanza. «Utvidelsen av Avanzas tilbud gir tydelige resultat i form av flere nye kunder. Og helt avgjørende for den langsiktige tilveksten er at vi har svært høy tillit blant svenske sparere. Det er derfor svært smigrende at Avanza nylig i en stor undersøkelse ble utnevnt til Sveriges tredje mest ansette selskap etter IKEA og TetraPak.» «Nedjusteringen på børsen sent i vår og tidlig i sommer roet ned markedet. Nettosparingen i tredje kvartal var lav som en følge av dette. Kundetilgangen har likevel vært god, og mot slutten av september skjøt nettosparingen fart igjen. Vi regner med at den sterke trenden vil holde seg resten av året.» Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Nicklas Storåkers, adm.dir. i Avanza, telefon: Virksomhetsutvikling Avanza fortsetter i et høyt utviklingstempo for ytterligere å styrke mulighetene for tilvekst. Hittil i høst har Avanza lansert nye sparetjenester som spareavisen Placera Nu og Internett-handel på de nordiske børsene. Avanza Zero har bidratt til at tilstrømmingen av nye kunder også har vært sterk. I tredje kvartal har imidlertid nettosparingen vært betydelig lavere, dels på grunn av den svake børsutviklingen på forsommeren og dels på grunn av et høyere rentenivå. Nettosparingen steg i løpet av årets ni første måneder til (3.600) MSEK, noe som tilsvarer en økning på 23,6 (71,4) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nettosparingen i tredje kvartal beløp seg til 520 (1 260) MSEK. I slutten av september økte nettosparingen imidlertid vesentlig. Den totale nettosparingen tilsvarer 14,9 (22,2) prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Det totale antall depotkunder økte med (8 700) netto i perioden fra januar til september til ( per 31. desember 2005), noe som tilsvarer en økning på 15,7 (9,7) prosent. Det avgiftsfrie fondet Avanza Zero bidrar vesentlig til tilstrømmingen av nye kunder. Avanza Tjänstepension ble lansert i vår, og interessen er stor. Hittil har 100 selskaper og totalt 160 underliggende depoter sluttet seg til Avanza Tjänstepension. Markedet preges av lange innsalgstider og mer komplisert innsalg enn for Avanzas øvrige produkter. Avanza vurderer de langsiktige mulighetene som gode og fortsetter derfor med å tilpasse produktene til markedet. Blant annet har Avanza i høst til hensikt å søke om å bli tilsluttet de kollektive tjenestepensjonsplanene, de såkalte kryssmarkedene. 1

2 I fjerde kvartal vil Avanza lansere andre produkter, for eksempel gruppeforsikringer, for det private pensjonsmarkedet for å forsterke produktutvalget. Per 30. september 2006 økte depotverdien plassert i pensjonsprodukter med 52,6 prosent til (2 470) MSEK, noe som tilsvarer 10,1 (8,3) prosent av den totale depotverdien. Trenden med å flytte fondssparingen over til Avanza fortsetter. Interessen drives blant annet ved at kunden gjennom Avanzas porteføljerapporter får en god oversikt over den totale sparingen. Fondsutvalget har økt og omfatter 720 ulike fond fra mer enn 50 fondsselskap. I mai ble Avanza Zero lansert fondet uten avgifter. Fondet kan bare kjøpes via direktesparing i Avanza-depot, pensjonssparing hos Avanza eller via PPM. Hittil har Avanza Zero andelseiere hos Avanza og 240 MSEK i fondskapital. Avkastningen på Avanza Zero har siden starten kommet opp i 14,6 prosent sammenlignet med OMXS30-indeksen, som i samme periode steg med 14,7 prosent. Den totale depotverdien plassert i fond nådde per 30. september 2006 opp til (3 810 per 31. desember 2005) MSEK, noe som tilsvarer 14,4 prosent (12,8 prosent per 31. desember 2005) av den totale depotverdien. Verdiøkningen på den gjennomsnittlige Avanza-porteføljen nådde i de ni første månedene i 2006 opp til 9,4 (32,5) prosent sammenlignet med OMX Stockholm Price Index, som økte med 10,4 (22,7) prosent. Den totale depotverdien økte med 24,8 (59,3) prosent til MSEK per 30. september 2006 ( MSEK per 31. desember 2005). Innenfor Avanza Private Banking økte depotverdien i perioden med 52,7 prosent til MSEK (6 810 MSEK per 31. desember 2005). Depotverdien innenfor Aktiespar.se økte til 650 MSEK (350 MSEK per 31. desember 2005). I september lanserte vi Placera Nu, som er en nettavis som er innrettet mot sparing og plassering. Avisen publiseres på som er integrert med Avanzas Internett-tjeneste. Placera Nu er redaksjonelt uavhengig, og redaksjonen består av sju eksperter på områdene aksjer, fond og pensjoner. Virksomheten finansieres med annonser, og sammen med de andre medieproduktene Börsveckan og Börsguiden regner vi med et underskudd på 1-2 MSEK i Målsettingen er at virksomheten på sikt skal være lønnsom. Avanzas markedsandel på First North, markedet for mindre vekstselskap, kommer hittil i år opp til 17,9 prosent av omsetningen og 25,9 prosent av antall transaksjoner. Denne dominerende posisjonen i markedet innebærer at Avanza er et attraktivt alternativ for noteringer, eierspredninger og nye emisjoner av aksjer i mindre vekstselskap. Avanza Corporate Finance har hittil i år gjennomført ni oppdrag. I slutten av året kommer Avanza Corporate Finance til å gjennomføre flere oppdrag. I tredje kvartal har utviklingen i Avanza blant annet fokusert på handel på nordiske børser, lanseringen av Placera Nu og videreutvikling av administrative system for tjenestepensjon. Driftstilgjengeligheten på Avanzas Internetttjeneste var i årets ni første måneder 99,8 (99,5) prosent. Avanzas depotkunder gjorde i gjennomsnitt 2,01 (1,49) handler per måned i perioden januar-september 2006, noe som er en økning med 34,9 (14,6) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje kvartal var tilsvarende tall 1,51 (1,69) handler per depotkunde og måned. Det relativt sett lavere aktivitetsnivået i tredje kvartal kan forklares med den svake børsutviklingen tidlig i sommer. Den gjennomsnittlige kurtasjen per handel for depotkunder i perioden var 93 (96) SEK. Driftsinntektene per depotkunde økte til (2 200) SEK i perioden. Innlåningen, inklusive klientmidler, økte til (3 526 per 31. desember 2005) MSEK per 30. september Utlåningen minket med 1,8 prosent til (2 052 per 31. desember 2005) MSEK. Inn- og utlåningen tilsvarer 13,5 prosent (11,8 prosent per 31. desember 2005) respektive 5,4 prosent (6,9 prosent per 31. desember 2005) av depotverdien. Kundenes nettolikviditet ble dermed 8,1 prosent (4,9 prosent per 31. desember 2005) av depotverdien, noe som er forholdsvis høyt. Avanzas markedsandel på Stockholmsbørsen var i årets ni første måneder 10,2 (9,4) prosent av antall transaksjoner og 2,6 (2,0) prosent av omsetningen. Avanza økte sine markedsandeler i forhold til konkurrentene, og målt i antall transaksjoner var Avanza dermed det største medlemmet totalt sett på Stockholmsbørsen. Økonomisk oversikt Driftsinntektene økte i nimånedersperioden med 67,0 (29,5) prosent til 336,6 (201,5) MSEK. Inntektsveksten forklares både av høyere kundeaktivitet og underliggende tilvekst. Driftsinntektene var 0,97 (0,99) prosent av depotverdien i perioden. Rentenettoen kom opp i 100,4 (58,0) MSEK i perioden januar-september 2006, noe som 2

3 tilsvarer en økning på 73,1 (29,5) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Rentenettoen er påvirket positivt av høyere inn- og utlånsvolumer i tillegg til høyere styringsrenter. Lavere utlånsvolumer i de siste månedene er kompensert med økte innlånsvolumer. Kurtasjeinntektene med fratrekk for direkte kostnader utgjorde 54 (54) prosent av de totale driftsinntektene i perioden, mens ikke-kurtasjeinntekter (rentenetto, fondsprovisjoner og øvrige inntekter) utgjorde de resterende 46 (46) prosent. I nimånedersperioden 2006 kom ikke-kurtasjeinntekter opp i 102 (94) prosent av driftskostnadene, noe som innebærer at Avanza i perioden overskred målsetningen om at ikke-kurtasjeinntekter skal gå opp til minst prosent av driftskostnadene. I tredje kvartal kom tilsvarende tall opp i 108 (106) prosent. Økningen i ikkekurtasjeinntekter forklares i hovedsak av stigende inn- og utlånsvolumer og høyere fondsprovisjoner. Driftskostnadene i perioden januar-september steg til 152,2 (99,4) MSEK, noe som er en økning med 53,1 (29,3) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje kvartal steg driftskostnadene til 40,6 (30,9) MSEK, noe som er en økning med 31,4 (29,8) prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel en reduksjon sammenlignet med tidligere kvartal i Det skyldes dels at kostnadene var forholdsvis høye i andre kvartal og dels at kostnadene er sesongsmessig lave i tredje kvartal. Markedsføringskostnadene økte i nimånedersperioden til 29,7 (10,8) MSEK. Antall heltidsansatte (eksklusiv ansatte med foreldrepermisjon og annen permisjon) steg i slutten av september til 143 (93 per 31. desember 2005) medarbeidere. Rekrutteringsbehovet er for tiden lavt. Resultatet før skatt steg de første ni månedene i 2006 til 184,4 (102,1) MSEK, noe som innebærer en driftsmarginal på 54,8 (50,7) prosent. Skattekostnaden kom opp i 50,3 (26,8) MSEK. Resultatet etter skatt kom i perioden opp i 134,1 (75,3) MSEK. Resultat per aksje ble 4,88 (2,76) SEK. Avkastningen på egenkapital steg i perioden til 33,6 (26,3) prosent. Avskrivningene på materielle og immaterielle aktiva steg til 6,0 (4,6) MSEK, og investeringene steg til 15,2 (3,0) MSEK. Egenkapitalen steg per 30. september 2006 til 434,9 (353,7 per 31. desember 2005) MSEK eller 15,83 (12,88) SEK per aksje, og kapitaldekningsgraden til 12,2 (11,1) prosent. Konsernets likvide midler steg til 2 682,4 (802,9 per 31. desember 2005) MSEK. Morselskapet Avanza AB Avanza AB er morselskap i Avanza-konsernet. Driftsresultatet for de første ni månedene i 2006 var -4,5 (-2,9) MSEK. Morselskapet presenterer ingen omsetning. Aksjonærenes utbytte er på 54,9 MSEK. Framtiden Avanza er sparernes bank, og målsetningen er å tilby Sveriges absolutt beste sparetjeneste. Avanza har en markedsandel på drøyt én prosent av det svenske sparemarkedet, og målsetningen er å minst fordoble markedsandelen til og med For å oppnå dette kreves et høyt tempo når det gjelder utvikling og salg. Etter en rekke lanseringer hittil i år, har Avanza stort fokus på salg av de samme produktene. I den siste delen av høsten vil Avanza også øke produkttilbudet med nye sparetjenester som trolig vil medføre at Avanza vil nå ut til en enda bredere gruppe av sparere. Dette forventes å forsterke mulighetene for langsiktig kundetilvekst. Avanza har også til hensikt å slutte seg til kollektive tjenestepensjonsplaner. Handelen på nordiske børser vil bli komplettert med separat valutahandel. Trenden er at Avanzas kunder legger en større del av sparingen til Avanza med både direkte- og pensjonssparing. Avanza kommer derfor til å presentere en forbedret porteføljerapport for kundens samlede sparing hos Avanza, noe Avanza er helt alene om på markedet. Avanza vil også tilby kundene å tegne seg i ytterligere et par nyintroduksjoner i løpet av høsten. Den underliggende tilveksten vurderes å bli sterk i fjerde kvartal, som normalt er den sesongsmessig mest aktive perioden i året. Nettosparingen steg i årets ni første måneder til 14,9 prosent av depotverdien ved årets begynnelse. Det er rimelig gode muligheter for å nå det langsiktige målet om en årlig nettosparing på prosent i 2006, men det råder også en usikkerhet på bakgrunn av det svake sparemarkedet i tredje kvartal. 3

4 Avanza kommer som vanlig til å drive et aktivt markedsførings- og salgsarbeid i slutten av året. Markedsføringen av blant annet Avanza Zero vurderes fortsatt å ha gode muligheter til å trekke nye kunder til Avanza. Som vi tidligere har kommunisert beregner vi at kostnadene vil øke med prosent i 2006 sammenlignet med i fjor. Totalt sett vurderes Avanza å få en sterk økning i fortjenesten i 2006 sammenlignet med foregående år. På grunn av virksomhetens avhengighet av børsutviklingen må det ovenstående imidlertid ikke ses på som en inntekts- eller resultatprognose for Målsetningen er at ikke-kurtasjeinntekter, dvs. de driftsinntektene som ikke er direkte avhengige av børsen, skal komme opp i minst prosent av driftsinntektene, noe som vil medføre god resultatstabilitet også i et dårligere børsklima. Hittil i år kommer dette tallet opp i 102 prosent. Annet Årsmøte Årsmøte avholdes 22. mars 2007 kl i Auditoriet, Moderna Museet, Stockholm. Årsberetningen vil være tilgjengelig på selskapets kontor og på selskapets hjemmeside, fra begynnelsen av mars, og den blir også sendt ut til aksjonærene. Valgkomité Valgkomiteen består av styrets leder Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerer Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerer familien Qviberg, og Jack Junel, som representerer Aktiespararnas Service AB. Erik Törnberg er leder av valgkomiteen. Kommende rapporteringstidspunkt Årsregnskapskommuniké 19. januar 2007 Årsberetning mars 2007 Årsmøte 22. mars 2007 Stockholm, 11. oktober 2006 Nicklas Storåkers Administrerende direktør 4

5 Konsernets utvikling per kvartal MSEK Driftsinntekter 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Driftskostnader -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Resultat før skatt 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Depotverdi, MSEK Driftsinntekter / depotverdi, % 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 Nettosparing, MSEK Depotkunder, ant Handler per depotkunde og måned, 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 ant. Transaksjoner per handel, ant. 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 Gjennomsnittlig antall ansatte Nøkkeltall for konsernet Resultat per aksje, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Resultat per aksje etter utvanning, SEK 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 Driftsmarginal % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Egenkapital per aksje, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Avkastning på egenkapital, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Kapitaldekningsgrad, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Gjennomsnittlig antall aksjer før utvanning Gjennomsnittlig antall aksjer etter utvanning Utestående antall aksjer før utvanning Utestående antall aksjer etter utvanning Antall aksjer ved full utvanning Definisjoner Resultat per aksje Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Driftsmarginal % Driftsresultat i forhold till driftsinntekter. Egenkapital per aksje Egenkapital i forhold til antall aksjer ved periodens utgang. Avkastning på egenkapital Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital i perioden. Kapitaldekningsgrad Kapitalbasen i forhold til risikoveid kapital. Depotkunde Åpnet depot med beholdning. Transaksjoner Kjøps- og salgstransaksjoner som gjennomføres på ulike markedsplasser og i ulike verdipapirer. Handel (avregningsnota) Daglig sammenstilling av en kundes gjennomførte kjøps- eller salgsoppdrag i et spesifikt verdipapir. En handel kan bestå av en eller flere avsluttede transaksjoner. En handel utgjør debiteringsunderlag for kurtasje. Driftsinntekter / depotverdi Driftsinntekter i forhold til gjennomsnittlig depotverdi i perioden. 5

6 Resultatoversikt for konsernet (MSEK) Provisjonsinntekter 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisjonskostnader -14,1-9,0-42,0-24,7 Renteinntekter 45,5 23,3 126,0 66,5 Rentekostnader -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettoresultat av finansielle transaksjoner 0,1 0,0 0,2 0,2 Andre driftsinntekter 0,2 0,1 0,9 2,0 Sum driftsinntekter 87,2 74,2 336,6 201,5 Driftskostnader Allmenne administrasjonskostnader -32,5-23,8-109,0-78,1 Avskrivninger av materielle og immaterielle aktiva -2,1-1,6-6,0-4,6 Andre driftskostnader -6,0-5,5-37,2-16,7 Kredittap, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftskostnader -40,6-30,9-152,2-99,4 Driftsresultat 46,6 43,3 184,4 102,1 Skatt på periodens resultat -12,7-11,1-50,3-26,8 Årets resultat 33,9 32,2 134,1 75,3 Resultat per aksje, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Resultat per aksje etter utvanning, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Balanseoversikt for konsernet (MSEK) Aktiva Utlåning till kredittinstitusjon 2 682,4 802,9 Utlåning till allmennheten Note , ,4 Aksjer og andeler 0,0 0,6 Aktiva i forsikringsvirksomheten 2 619, ,8 Immaterielle aktiva 32,8 25,0 Materielle aktiva 13,2 7,2 Andre aktiva 118,6 52,0 Forhåndsbetalte kostnader og påløpte inntekter 57,4 10,8 Sum aktiva 7 539, ,7 Gjeld og egenkapital Inn- og opplåning fra allmennheten Note , ,0 Gjeld i forsikringsvirksomheten 2 619, ,8 Øvrig gjeld 103,4 294,4 Påløpte kostnader og forhåndsbetalte inntekter 26,3 15,8 Egenkapital 434,9 353,7 Sum gjeld og egenkapital 7 539, ,7 6

7 Forandringer i konsernets egenkapital (MSEK) Egenkapital ved årets begynnelse 353,7 275,8 275,8 Nyemisjon - 11,8 11,8 Utbytte -54,9-41,2-41,2 Emisjon av tegningsopsjoner 2,0 1,4 1,4 Periodens resultat 134,1 75,3 105,9 Egenkapital ved periodens slutt 434,9 323,1 353,7 Kontantstrømanalyse for konsernet (MSEK) Kontantstrøm fra den løpende virksomheten 180,9 102,7 Kontantstrøm fra den løpende virksomhetens aktiva og gjeld 1 766,7 619,9 Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten -15,2-3,0 Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten -52,9-27,9 Periodens kontantstrøm 1 879,5 691,7 Likvide midler ved periodens begynnelse* 802,9 489,8 Likvide midler ved periodens slutt* 2 682, ,5 * Likvide midler defineres som summen av kontanter, utlån til kredittinstitusjon og i forekommende tilfeller med avdrag for gjeld til kredittinstitusjon. Rapporteringsprinsipper Avanzas delårsrapport er utformet i samsvar med IFRS-standardene i EU samt EUs tolkninger av gjeldende standarder, IFRIC. Denne rapporten er utformet i samsvar med IAS 34, Delårsrapportering og Finansinspektionens forskrifter og generelle råd om årsberetning i kredittinstitusjoner og verdipapirselskaper (FFFS 2004:20), samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Rapporteringsprinsipper og beregningsmetoder er de samme som ble brukt i årsberetningen for Noter Note 1 Utlåning til allmennheten Utlåning til allmennheten rapporteres etter fratrekk for konstaterte og sannsynlige kredittap. Samtlige lån, såkalte depotkontokreditter, har sikkerhet i form av verdipapir opp til fastsatt belåningsverdi. Note 2 Forvaltede midler for tredjeparts regning I tillegg til den rapporterte innlåningen har Avanza per 30. september 2006 innlåning på klientmiddelkontoen fra tredjepart motsvarende 679,0 (1 239,6 per 31. desember 2005) MSEK. 7 Tlf: Faks: Styrets plassering: Stockholm Org.nr: