KLAS. Fritaksmetoden for personlige sparere. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAS. Fritaksmetoden for personlige sparere. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen:"

Transkript

1 Fritaksmetoden for personlige sparere KLAS Aksjonærforeningen, Oslo Børs og VPS anbefaler at Regjeringen og Stortinget legger forholdene til rette for en spareinnretning som gir personlige sparere muligheten til å nyttiggjøre seg skattelovens fritaksmetode uten å måtte opprette egne investeringsselskap. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen: Vedlegg til Nr. 2/2009 Gjensidige, Veidekke, Storebrand, Skagenfondene, AksjeNorge, Bonheur, KLP Fondsforvaltning, Aker Solutions, Nordea Fondene, Farstad Shipping, Orkla Finans Fondsforvaltning, Nordnet Bank, DnB NOR, Eitzen Maritime Services, Ganger Rolf, Norsk Hydro, Petroleum Geo-Services, TTS Marine, Yara International, SpareBank 1 Nord-Norge, ODIN Forvaltning, Kongsberg Gruppen, Photocure, Terra Forvaltning.

2 Dagens skatteregler diskriminerer minst en million aksje- og aksjefondssparere Av John Peter Tollefsen og Bernt Bangstad, Aksjonærforeningen Det sier seg selv at kapital investert i ak- sjemarkedet må kunne forvaltes og beskattes etter samme regler. Om man investerer gjennom et aksjeselskap eller ved personlige investeringer i aksjer eller aksjefond skal ikke ha noen betydning. Likevel gjør loven og dermed også lovgiver! forskjell på folk. Skattelovens fritaksmetode, som vi beskriver nærmere i dette heftet, er nemlig forbeholdt de som investerer via selskaper. Fritaksmetoden gir neppe mindre skatt. Derimot gjør den det mye enklere å etterleve skatteregelen OG den legger til rette for redusert risiko og høyere avkastning. Slik bidrar loven til at selskapsaksjonærer kan ta bedre og mer privat og samfunnsøkonomisk sunne investeringsbeslutninger enn vanlige sparere. Etter et initiativ fra Aksjonærforeningen besluttet foreningen, Oslo Børs og Verdipapirsentralen seg våren 2008 for å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede hvorvidt og eventuelt hvordan metoden kan brukes også av personlige sparere. Utredningen endte opp i en rapport som konkluderer med at også personlige sparere må få anledning til å benytte fritaksmetoden uten å måtte opprette et eget investeringsselskap. Rapporten beskriver dessuten én mulig modell for hvordan dette kan gjennomføres. Modellen kalles KLAS og beskrives grundig i dette heftet. Om Regjeringen i forslaget til stats- budsjett for 2010 vil foreslå at mer enn Bistått av: Og med finansiell støtte fra: 2 én million norske aksje og aksjefondssparere skal likestilles med dem som eier aksjer via holdingselskaper, gjenstår å se. Argumentene for en utvidelse av fritaksmetoden slik vi foreslår, er imidlertid så mange og gode at forslaget bør appellere til alle politiske partier og allianser. KLAS vil ikke bare gjeninnføre likebe- handling av selskapsaksjonærer og personlige sparere, men også få en rekke andre positive samfunnsmessige konsekvenser. Skattemyndighetene vil spare ressurser på kontroll og du og jeg vil spare ressurser og bekymringer på forenklet rapportering. Kapitalmobiliteten i samfunnet vil øke og konkurransen i finansnæringen styrkes. Alt dette til tross for marginal innvirkning på skatteprovenyet. Vi viser dessuten at en utvidelse kan gjennomføres fullt ut innenfor dagens inntektsskattesystem og ved bruk av aksjemarkedets eksisterende infrastruktur. KLAS har møtt betydelig positiv oppmerk- somhet i næringslivet og i politiske miljøer. Vi i Aksjonærforeningen ser på en innføring av KLAS som dette tiårets viktigste reform for privat aksje og aksjefondssparing.

3 KLAS fritaksmetoden for personlige sparere n Aksjonærforeningen foreslår at også personlige sparere skal ha muligheten til å bruke skattelovens fritaksmetode for aksjeinntekter uten å måtte opprette eget investeringsselskap (AS). Vi viser også én mulig løsning for hvordan forslaget kan realiseres. Løsningen kalles KLAS (Kontoer for Langsiktig AksjeSparing). De kontoene det refereres til i navnet er i utgangspunktet én bankkonto og én verdipapirkonto i et lukket system som til sammen utgjør en spareinnretning som kan underlegges samme fritaksmetode som AS er. KLAS kan gjennomføres uten at man rokker ved dagens inntektsskattesystem og uten konsekvenser for skatteinngangen til staten. n Forslaget som nå ligger nå på Finansdepartementets bord, er utfyllende beskrevet i rapporten «Fritaksmodellen for personlige sparere». Frustrasjonen over å ikke kunne hjelpe sinte medlemmer i deres fortvilte kamp mot regler, skjemaer og likningsmyndigheter satte prosessen i gang hos oss for et par år siden, sier John Peter Tollefsen, Aksjonærforeningen daglige leder. Det er jo ikke vanskelig å se at noe er galt når mange opplever at de bruker mer tid på å forholde seg til skattereglene og likningsmyndigheter enn de bruker til å vurdere og å beslutte om kjøp eller salg av aksjer. Det slo oss at det må da være mulig å tilby vanlige sparere et system som gjør aksjesparing og aksjebeskatning enklere å håndtere enn det som følger av dagens aksjonærmodell med skjermingsfradrag. Et system som samtidig medfører at det er avkastningen på den langsiktige aksjesparingen som beskattes og ikke, som i dag, avkastningen på den enkelte investeringen. Dermed startet vi arbeidet med å finne ut hvordan. Den store utfordringen lå i å finne en løsning som lar seg realiseres innenfor rammen av det eksisterende inntektsskattesystemet. -Noe annet visste vi ville være helt umulig å få politisk gjennomslag for, forklarer Bernt Bangstad som på foreningens vegne har ledet arbeidet som har resultert i en omfattende rapport om emnet. Bak rapporten står Oslo Børs og VPS sammen med Aksjonærforeningen. Gjensidige og Veidekke har bistått finansielt, mens advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad og Borgen 3 Transaksjoner innenfor KLAS utløser ikke skatt. DA og konsultentselskapet BearingPoint Norway har bidratt med verdifull faglig assistanse. Det har vært et langt lerret å bleke, sier Bangstad. Det til tross for at løsningen lå snublende nær: Skatteloven har jo allerede en unntaksordning fritaksmetoden som innebærer betydelige forenklinger for de som kan benytte den. Det er det imidlertid bare AS er og en del andre innretninger (se om kvalifiserende subjekter i rammen på neste side) som eier aksjer som kan. De såkalte selskapsaksjonærene. Disse betaler også skatt på aksjeinntektene sine, men først når et overskudd tas ut av det systemet som selskapet utgjør. Det betyr at utbytter og gevinster, så lenge de forblir i selskapet, kan reinvesteres i aksjemarkedet uten at det får skattemessige konsekvenser der og da. Dermed oppnår de ikke bare en stor forenkling, men også at den såkalte innlåsningseffekten fjernes slik at de kan flytte investeringene sine dit de til enhver tid mener de gir best avkastning uten at «skattespøkelset» står i veien for vurderingene. Slik har et bredt politisk flertall sørget for at selskapsaksjonærer har mye bedre forutsetninger for å fatte gode og samfunnsøkonomisk sunne investeringsvalg, enn det den vanlige spareren har. Tollefsen og Bangstad velger å tro at forskjellsbehandlingen er en utilsiktet konsekvens av den omleggingen av aksjebeskatningen som fant sted fra og med inntektsåret 2004 Vår konklusjon er at fritaksmetoden også bør tilbys den vanlige sparer, sier Bangstad, men understreker samtidig at om det skal være mulig så må de også tilbys en spareinnretning som på samme - Vi har notert oss argumentene i denne saken. Dette er spørsmål som vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjettforhandlingene, sier statssekretær Geir Axelsen som overfor Dagens Næringsliv ikke avviser forslaget om å utvide fritaksmetoden slik Aksjonærforeningen med støtte av bl.a Oslo Børs og Verdipapirsentralen, foreslår. måte som aksjeselskaper er et lukket system og som aksjesparingen kan foregå innenfor. Et helt konkret forslag til hvordan en slik innretning kan se ut og fungere er beskrevet i rapporten som i februar i år ble overrakt Finansdepartementet i et møte med statssekretær Geir Axelsen og representanter for embetsverket. Hensikten er ikke nødvendigvis å presentere den ultimate løsningen, men vi ønsket å vise beslutningstakerne at det er mulig å etablere en effektiv innretning som opp- Fortsetter neste side

4 Fra forrige side fyller alle relevante krav til innsyn, sikkerhet, og rasjonalitet. Den innretningen som beskrives i stor detaljgrad i rapporten har fått navnet KLAS som er forkortelse for Kontoer for Langsiktig AksjeSparing. Kontoene det refereres er i utgangspunktet én bankkonto og én verdipapirkonto i et lukket system som til sammen utgjør en spareinnretning som kan underlegges samme fritaksmetode som investeringsselskaper. Noen grunnleggende forutsetninger KLAS bygger for det første fullt ut på eksisterende inntektsskattesystem, der skatt på utbytte, fritaksmetoden, aksjonærmodellen og skjermingsfradrag er bærende elementer. Det er med andre ord ikke behov for noen form for reformer for å få dette til. Det eneste som kreves er faktisk bare en ny bokstav l i skattelovens 2 38, sier Bangstad. Ettersom formålet er likebehandling av selskapsaksjonærer og personlige sparere, er det også lagt stor vekt på at alt relevant regelverk knyttet til AS er, så langt det er mulig, skal få tilsvarende anvendelse også på KLAS. Det har også vært avgjørende at den nye innretning skal basere seg fullt ut på kapitalmarkedets og skatteetatens etablerte rutiner, registre, informasjonskanaler med mer. I følge Bangstad har dette vært en viktig forutsetning ettersom man på den måten vil slippe tidkrevende og kostbar utvikling og samtidig sikre et effektivt og billig system som alle kontoførere som ønsker det kan tilby kundene sine. KLAS lukket, gjennomsiktig og kontrollerbar KLAS er kort og forenklet fortalt en gjennomsiktig og kontrollerbar innretning som består av en dedikert bankkonto med en tilhørende verdipapirkonto i et lukket system. Transaksjoner innenfor KLAS utløser ikke skatt. Selger man aksjer som er registrert i KLAS så blir det altså ikke skatt på en eventuell gevinst om pengene settes inn på den dedikerte bankkontoen. Det blir det heller ikke om man bruker pengene til å kjøpe nye aksjer eller aksjefond for. På samme måte blir de ikke skatt på utbytter du får fra KLAS registrerte aksjer. Skatteplikt oppstår først i det øyeblikk hvor det akkumulerte uttaket er større enn summen av innskuddene. KLAS er på mange måter lik et AS, men med en rekke viktige forskjeller poengterer Bangstad. Man behøver for eksempel ikke Vi hører ofte at vanskelige regler og steile likningskontor brukes som argumenter mot aksjesparing. stille opp med aksjekapital og det finnes ingen formalkrav knyttet til foretaksregister, regnskapsavleggelse, revisjonsplikt osv. Hver KLAS gis et unikt identifikasjonsnummer som muliggjør en rasjonell (skattemessig) adskillelse fra sparerens eventuelle øvrige verdipapirinnehav. Administrasjon og rapportering besørges av en KLAS kontofører som kan være sparerens bank eller fondsforvalter. Kontoføreren vil altså fungere som «forretningsfører» og som en integrert del av tjenesten, forestå regnskapsførsel, statistikk, skatteberegning og innrapportering. Dette åpner for en betydelig forenkling av skattyters innrapportering og av myndighetens kontrollfunksjon. Alt tyder dessuten på at KLAS som finansiell tjeneste er så vidt generisk at den lett kan tilbys av mange leverandører hvilket skaper konkurranse og forutsetninger for lave priser og god kvalitet. KLAS er ikke et skatteforslag! Det har vært hevdet at man ikke bare utsetter skatten, men også sparer skatt gjennom å benytte fritaksmetoden. Det har imidlertid Finansdepartementet bestemt tilbakevist. Statssekretær Axelsen skriver blant annet i en kronikk i Aftenposten følgende: Utsettelsen av skatten (skattekreditten) som oppstår i holdingselskapet, har en kostnad (rente) som tilsvarer skjermingsrenten. Om dette er en billig låneform eller ikke, avhenger av hvilke låne og innskuddsbetingelser personen for øvrig står overfor. Uansett er det snakk om små forskjeller. Vi har ikke gått inn på denne diskusjonen, sier Bangstad. For oss er forenkling og fjerning av innlåsningseffekten tilstrekkelige argumenter for at fritaksmetoden bør utvides slik vi foreslår. Skulle det imidlertid likevel være slik at man sparer skatt ved bruk av fritaksmetoden så må det jo være enda vanskeligere å forsvare at den ikke kan brukes av alle. Hvilke verdipapirer kan legges inn i KLAS? Både fordi det bør være størst mulig Hva er fritaksmetoden? Det ble med virkning fra inntektsåret 2004 vedtatt nye regler for beskatning av utbytte og gevinster for selskapsaksjonærer. Reglene betegnes «fritaksmetoden» og innebærer at aksjonærer som selv er selskaper som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv. Tilsvarende vil det ikke være fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Dette harmonerer med det uttaksprinsipp som ligger til grunn for aksjonærmodellen, og som medfører at aksjeinntekter som overstiger risikofri avkastning, beskattes når de tas ut av selskapssektoren. Hvilke selskaper mv omfattes (kvalifiserende subjekt)? Følgende selskap omfattes av fritaksmetoden: n aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper n sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak n gjensidige forsikringsselskaper (herunder pensjonskasser) n samvirkeforetak n aksjefond n interkommunalt selskap n selskap mv. som er heleiet av staten n forening n stiftelse n kommune og fylkeskommune n konkurs og administrasjonsbo 4

5 Uttak fra KLAS beskattes iht aksjonærmodellen BANK VP Utbytte Kjøp * Innskuddsrenter innrapporteres som skattepliktig inntekt likhet mellom de regler som gjelder for selskapsaksjonærer og KLAS og fordi det ikke bør diskrimineres med hensyn til hvilke verdipapirer som det kan investeres i, så bør utgangspunktet være at de samme avgrensninger gjelder for KLAS som for selskapsaksjonærer, slår rapporten fast. Som det fremgår av rammen på forrige side, så er listen over såkalte kvalifiserte objekter lang når det gjelder AS er sin adgang til å benytte fritaksmetoden. Hensynet til en rasjonell og kostnadseffektiv utnyttelse av dagens infrastruktur, samt til kontrollen av den informasjon som skal flyte mellom aktørene, taler imidlertid for at listen over kvalifiserte objekter forkortes når det gjelder KLAS. Etter vår mening blir ordningen mest rasjonell om man begrenser seg til aksjer (samt derivater) og aksjefond som er registrert i et elektronisk verdipapirregister (i Norge eller EØS) og som er gjenstand for løpende (minst daglig) verdifastsettelse, sier Bangstad. Renter (*) Salg KLAS gir samfunnsøkonomisk gevinst Innskudd i kontanter Kontofører rapporterer Innskudd i form av aksjer, aksjefond m.m Da et bredt politisk flertall vedtok aksjonærmodellen og fritaksmetoden i 2004 begrunnet man det blant annet med at den ville styrke kapitalmobiliteten og optimere kapitalallokeringen. Noe forenklet uttrykt innebærer det at skattereglene ikke hindrer kapitalen fra å søke seg dit eierne tror den vil bidra til størst verdiskaping. Men dette gjelder altså foreløpig bare for kapital som er på selskapsaksjonærers hånd. Det sier seg selv at Stortingets argument for metoden bare blir enda bedre om man lar reglene også få anvendelse på den kapitalen som vanlige sparere tilfører næringslivet. At fritaksmetoden vil gjøre det enklere å etterleve skattereglene, ble også benyttet som et argument. Da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at våre medlemmer og folk flest for øvrig, skal kunne nyte godt av denne forenklingen, sier John Peter Tollefsen og legger til at KLAS er vil gjøre skattemyndighetenes kontroll enklere og billigere. Det store antallet investeringsaksjeselskaper som er opprettet for å kunne gjøre bruk av fritaksmetoden, har skapt mye ekstraarbeid både for skattemyndigheter og foretaksregister. Dette er selvfølgelig ressurser som burde fått en annen og mer samfunnsgagnlig anvendelse. Det gjelder forresten også de mange hundre millioner kroner som disse selskapene vi snakker faktisk om i størrelsesorden stykker så langt betaler i revisjonshonorarer årlig. Vi hører ofte at vanskelige regler og steile likningskontor brukes som argumenter mot aksjesparing. En innføring av KLAS vil nok ikke alene være nok til å trekke mange nye sparere til aksjemarkedet, sier Tollefsen, men legger til at et vanlig og for mange tungtveiende argument for å holde seg unna, dermed vil være ryddet av veien. Forbrukerinteresser i sentrum Om lag en million nordmenn sparer i aksjefond som på deres vegne forvalter mange tiltalls milliarder kroner. De fleste tror at konkurransen om sparepengene våre er beinhard fondene i mellom. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. På grunn av innlåsningseffekten som følger av dagens regler fungerer nemlig konkurransen bare i forbindelse med nytegning. Derimot kan de mange titalls milliarder aksjefondskroner forvaltes helt skjermet fra enhver konkurranse. Det er god grunn til å tro at fondenes årlige forvaltningshonorar vil bli lavere om denne konkurranseskjermingen fjernes, sier Tollefsen som føyer til at den enkleste og mest effektive måten å etablere effektiv konkurranse på er å utvide fritaksmetoden til å gjelde også den personlige sparer. dersom debitor omfattes n utenlandske selskaper mv. dersom tilsvarende norsk subjekt omfattes. n deltakerlignede selskaper (f.o.m 12. mai 06, jf. sktl annet ledd) Hvilke inntekter og tap omfattes (kvalifiserende objekt)? Det er inntekter og gevinster/ tap knyttet til eierandeler i: n aksjeselskaper/ allmennaksjeselskaper n sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskaper og samvirkeforetak n aksjefond n interkommunalt selskap n deltakerlignet selskap (med virkning fra og med inntektsåret 2006). n finansielle instrumenter (derivater) som har kvalifiserende eierandel som underliggende objekt Gevinst ved realisasjon av aksjer vil være skattefri. Tilsvarende gis ikke fradragsrett for tap. Skattefritaket skal gjelde tilsvarende ved uttak. Aksjeutbytte vil være skattefritt forutsatt at utbyttet er lovlig utdelt. I utgangspunktet gjelder fritaksmetoden alle aksjeinntekter, både innenlandske og grenseoverskridende. 5 5

6 Fjern forskjellsbehandlingen! bente a. landsnes, konsernsjef oslo børs vps Norske investorer og småsparere har hatt en viktig rolle gjennom finanskrisen. De reduserte sine investeringer i mindre grad enn utenlandske investorer da det blåste som verst, og bidro dermed til å holde hjulene i gang i det norske kapitalmarkedet. Men en del av gruppen «norske investorer» den private sparer har ikke samme betingelser som investorer som organiserer sine investeringer gjennom aksjeselskaper. Det er det på tide å gjøre noe med. Et effektivt og velfungerende aksjemar- ked krever et bredt utvalg av store investorer og små sparere, norske og utenlandske, kortsiktige og langsiktige, statlige og private. At dette er viktig har blitt tydeliggjort gjennom det siste turbulente året. Norske, private investorer reduserte sin aktivitet i mindre grad enn utenlandske investorer, og bidro til å holde aktiviteten oppe i det norske markedet i den mest turbulente tiden. På Oslo Børs ser vi av aktiviteten i førstehåndsmarkedet (emisjoner) at kapitalbehovet er stort for norske selskaper for tiden, og det vil det helt sikkert også være i fremtiden. Det er mange og gode prosjekter som skal realiseres av norsk næringsliv, og disse skal blant annet skape arbeidsplasser og bidra til vår felles fremtidige velferd. Vi må derfor legge til rette for at næringslivet skal kunne benytte privates sparing som kapitalkilde. Personlige sparere må i dag realisere og skatte løpende av alle gevinster de har ved handel i aksjer og fond. For profesjonelle investorer er det derimot gitt et unntak, ved at den som investerer i aksjer gjennom et aksjeselskap (såkalt selskapsaksjonær) bare betaler skatt på aksjeinntekter som tas ut av selskapet. Det er en god og velbegrunnet regel som et bredt politisk flertall stilte seg bak da den ble innført. Selv om den over tid ikke gir lavere skatt for de som kan benytte metoden (og dermed heller ikke for staten), så skaper den bedre forutsetninger for god avkastning over tid. Dessuten fremmer den verdiskaping og sysselsetting. Men denne såkalte fritaksmetoden gjelder altså ikke for den personlige spareren. 6 Likebehandling er en selvfølge og en nødvendig forutsetning for et effektivt og velfungerende marked. I Norge bør vi ha et aksjemarked som gir like rettigheter og muligheter for alle. Dagens regelverk hindrer eiere av vel 7,5 prosent av verdiene på Oslo Børs (3,8 prosent direkte og 3,8 prosent via fond) i å utøve normal spa- Likebehandling er en selvfølge og en nødvendig forutsetning for et effektivt og velfungerende marked. readferd ved ikke å kunne kjøpe og selge aksjer og aksjefondsandeler når de selv ønsker det, uten å måtte tenke skattemessige konsekvenser av handelen. Med sikte på å få fjernet denne forskjellsbehandling har vi sammen med Aksjonærforeningen foreslått for Finansdepartementet at fritaksmetoden også kan benyttes av den personlige sparer. I rapporten som begrunner forslaget viser vi at en slik utvidelse ikke bare er samfunnsøkonomisk fordelaktig og politisk klokt, men også praktisk mulig. I rapporten beskriver vi én mulig fremgangsmåte som vi har kalt KLAS (Konti for Langsiktig Aksjesparing). Det er verdt å merke seg at forslaget kan introduseres uten tap av skatteinntekter for det offentlige og uten endringer i dagens inntektsskattesystem. Rapporten avdekker ikke bare en ufor- klarlig forskjellsbehandling, men også en rekke andre uheldige effekter av aksjonærmodellen som et bredt politisk flertall burde se seg tjent med å ta initiativ til å få fjernet. Dette mener vi vil øke norske spareres evne og vilje til å delta mer aktivt i eierskap i norske bedrifter. Norske småsparers andel av investeringene i aksjemarkedet er for øvrig også veldig lav i internasjonal sammenheng. Kanskje kan mer rettferdige regler også bidra til å utjevne noe av denne forskjellen.

7 Flere sparere: Daglig leder i Nordnet, Anders Skar, mener tungvindte skatteregler og byråkrati gjør at nordmenn sparer mindre enn hva som er optimalt for samfunnet. En enklere hverdag for private sparere Anders Skar, daglig leder Nordnet Mens politikere i valgkampens hete er mest opptatt av sparepengene til de aller rikeste, glemmer de å slå et slag for sparing fond og aksjer for folk flest. I dag skremmer regler og skatt bort de private sparerne. Heldigvis finnes det enkle løsninger. Norge trenger flere sparere, men faktum er at norske sparere er frustrerte. De er trøtte av innfløkte skatteregler og de er trøtte av overveldende rapporteringskrav. Med dette regimet synes jeg det slett ikke er rart at nordmenns sparerate de siste årene har ligget lavt, og at Norge med rundt 1,4 millioner fondssparere og private aksjesparere ligger i det europeiske bunnsjiktet når det gjelder sparing i fond og aksjer. Reglene rundt skatt og rapportering ram- mer i dag de private sparerne på en slik måte at de tvinges til sparing som er irrasjonell både for dem selv og samfunnet. I Nordnet, som i første halvår 2009 var største aktør på Oslo Børs, har vi private sparere. Tilbakemeldingene fra disse er klar: De er lei av å bruke tid å manøvrere i skatteregimets kriker og kroker fremfor å drive effektiv sparing. Reglene knyttet til beskatning av privates sparing er så komplisert og kostbart at de skremmer bort sparerne. La meg derfor ta deg med inn i den private sparerens hverdag. Den første utfordringen er skattereglene, som innebærer at den private spareren i motsetning til investerings7 selskapet må skatte av hver enkelt gevinst. Et lite eksempel: Telenor-aksjene til Sverre Sparer har vokst med kroner. Sverre Sparer får mer tro på oljesektoren, og ønsker å flytte pengene over til StatoilHydro-aksjer. Men fordi han må betale 28 prosent av gevinsten i skatt, synes han transaksjonskostnaden blir for høy. Han dropper å flytte pengene, til tross for at dette i utgangspunktet er den rasjonelle beslutningen. Den første utfordringen er skattereglene. Problemet synes åpenbart: Mens selska- per kan vente med beskatning til pengene tas ut, gjelder egne regler for private sparere. Pengene blir derfor ikke plassert der de har størst sannsynlighet for vekst, og samfunnet får ikke plassert kapitalen der den har størst nytte. Private sparere kan komme rundt dette ved å spare innenfor en forsikringsordning eller ved å opprette et investeringsselskap, men også dette koster. Regelverket har bidratt til etablering av rundt investeringsselskaper som anslagsvis må bruke tre kvart milliard kroner bare på revisjon. Den private sparerens andre utfordring er byråkratiet. I utgangspunktet høres det enkelt ut: Du skatter av gevinst og utbytte, og legger verdiene inn i formuesskattgrunnlaget. Men utfordringer oppstår: Du har kjøpt aksjer og fond over tid og må håndtere FIFO-prinsippet (først inn, først ut), du må håndtere aksjer som både har historie i RISK-tiden (frem til 2005) og nye tider med skjermingsfradrag (du skatter av avkastning fratrukket en såkalt skjermingsrente). Om du mottar utbytte kan noe av utbyttet slippe skatt gjennom skjermingsfradraget, mens resten må beskattes. Kanskje må du håndtere aksjer som splittes og spleises. Du får oppsett fra myndighetene, men er ikke i stand til å kontrollere uten massiv innsats. Og ringer du skattemyndighetene, er det vanskelig å finne mennesker med gode svar. I sum blir dette for mye for den gjennomsnittlige sparer. I Nordnet ser vi at denne hverdagen blir så kompleks for mange at de gir opp sin aksje- og fondssparing. Tiden er inne for smarte grep fra myn- dighetene. Løsningen på mange av disse utfordringene er å innføre en fritaksmodell for private sparere etter samme modell som selskapene fikk i Dette vil innebære at man kun skatter av utbytte, realisert gevinst, eller får fradrag for tap når man tar ut pengene fra sparekontoen. En gruppe bestående av Aksjonærforeningen, Oslo Børs og Verdipapirsentralen har nylig utarbeidet et konkret forslag om å etablere egne «konti for langsiktig aksjesparing» (KLAS) for å håndtere dette. Dette er et forslag Nordnet støtter fullt ut, og som vi håper myndighetene tar på alvor. Tiden er inne for en enklere og mer rasjonell hverdag for private sparere med likebehandling av selskaper og privatpersoner. Løse valgkamptanker om å forverre situasjonen gjennom skatt på aksjetransaksjoner og ytterligere vanskeligheter bør droppes. 7

8 Aksjonærforeningen v/john Petter Tollefsen Postboks 1963 Vika 0125 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysninger om den nye adressaten. Kapitalisme for de mange Terje r. venold, konsernsjef i veidekke asa vert i konsernets utvikling gjennom selv å eie en liten del av bedriften er stor. Når politikerne skal vurdere ytterli- Jeg tror at medeierskap gir engasje- gere tiltak som kan motvirke fremtidige økonomiske kriser vil økt fokus på privat sparing måtte være en sentral del av løsningen. Da er stimulering til ansattes medeierskap og kjøp av aksjer i egen bedrift en god løsning Vi står nå foran en debatt om hvilke lærdommer vi skal trekke av finanskrisen. Den kommende valgkampen vil ikke minst bidra til dette. Uavhengig av ideologisk innfallsvinkel er det enighet om at en av årsakene til finanskrisen er overivrige finansinstitusjoners som har brukt all kreativitet til å finne nye måter for folk flest til å lånefinansiere privat forbruk. Jeg tror at et viktig mottiltak vil være å stimulere til økt privat sparing, ikke minst i form av kjøp av aksjer i egen bedrift. Dette er både langsiktig og det er motiverende både for den enkelte og bedriften de jobber i. ment, økt forståelse og en sterkere følelse av medarbeiderinvolvering og er med på å gjøre en god bedriftskultur enda bedre. Analysesjef i ABG Sundal Collier, Dag Sletmo sa det slik til vårt internmagasin: «En god bedriftskultur er et av de beste konkurransefortrinnene som finnes fordi det er vanskelig å kopiere.» Aksjemarkedet verdsetter utvilsomt det brede ansatteierskapet. Det at så mange ansatte har tro på selskapet gjør det også vesentlig lettere for nye investorer å tro på selskapet. Dessverre er det slik at det å eie aksjer Ansattes medeierskap i Veidekke har tradisjoner helt tilbake til 60 tallet og vi er sannsynligvis den bedriften i Norge med lengst og mest omfattende tradisjon for å stimulere til medeierskap blant egne ansatte. Dette er en form for kapitalisme for de mange som burde vekke større interesse blant dagens regjeringspartier, ikke minst fordi dette er et viktig tiltak for å forebygge fremtidige finanskriser. Veidekke ASA er i dag Norges største og en av Skandinavias ledende entreprenør og eiendomsutvikler. Det har vi oppnådd fordi vi har de beste og mest motiverte medarbeiderne. Satsingen på medeierskap vært en viktig nøkkel for å oppnår dette. To ganger i året får de ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i Veidekke. Dette er et program vi har gjennomført konsekvent både i opp og nedgangstider der de ansatte får kjøpe aksjer med rabatt og finansieringsmuligheter, samtidig som vi stiller krav om bindingstid på to til tre år. Den store interessen de ansatte viser for aksjekjøp viser en stor tro på fremtiden og 8 Her bør ideologiske skylapper trekkes til side. ikke minst en sterk tro på Veidekke som selskap. Men for samfunnet er det et vel så viktig aspekt at dette bidrar til stabilitet, forutsigbarhet og langsiktig planlegging blant de ansatte. Jeg har lyst til å sitere fra prospektet som ble utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen i 1986: Veidekke er preget av forsiktig husholdering og inntjening prioriteres fremfor vekst. Slik har det vært i gjennom hele vår historie og etter mer enn 40 år med medeierskap som fokus, eier nær 55 % av alle 6250 ansatte aksjer. Dette utgjør en eierandel på ca. 19 %. Jeg er ikke tvil om at dette er et viktig suksesskriterium for Veidekke. I tider med finanskrise kjøper de ansatte flere aksjer i eget selskap enn på lenge, og iveren etter å bli invol- som privatperson også er forbundet med betydelig frustrasjon. Bare i Veidekke er vi nødt til å ha en person ansatt på heltid for å hjelpe de ansatte med skjemaer, regler og skatt. Det er derfor gode grunner til å støtte forslaget fra Aksjonærforeningen om å gi vanlige aksjesparere mulighet å bruke samme fritaksmodell for skatt som aksjeselskap, en såkalt konto for langsiktig aksjesparing (KLAS). Dette vil gi private aksjonærer samme betingelser som aksjeselskaper, og en betydelig forenklet skatterapportering. Her bør ideologiske skylapper trekkes til side. Dette er ikke et spørsmål om å gi skattelette til de som har mest fra før, men å ta i bruk nødvendige incentiver som kan bidra til fremtidig verdiskaping, sikring av arbeidsplasser, men viktigst av alt; jeg er overbevist om at dette vil være en del av et nødvendig forebyggende arbeid for å hindre fremtidige finanskriser.

Fritaksmetoden for personlige sparere bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser

Fritaksmetoden for personlige sparere bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser for personlige e bidrar til en mer rettferdig og rasjonell forvaltning av samfunnets ressurser , en velbegrunnet regel som ikke gjelder alle Hovedregelen er : Skatt på aksjeinntekter (gevinst tap + utbytte)

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

KLAS er død Lenge leve KLAS. StorAksjekveld

KLAS er død Lenge leve KLAS. StorAksjekveld <sted> <dato> KLAS er død Lenge leve KLAS StorAksjekveld KLAS Konto for Langsiktig AksjeSparing KLAS Konto for Langsiktig AksjeSparing Renter (*) Uttak fra KLAS beskattes i.h.t. aksjonærmodellen BANK Kjøp

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Etablert i 1936 Det startet med veidekker Brostenslegging før 2. verdenskrig 2 Hva driver vi

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing?

Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing? Hvordan benytte aksjemarkedet til langsiktig sparing? Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Vårt hovedsystem er VPS Fund Services

Vårt hovedsystem er VPS Fund Services FAQ for FKS Vårt hovedsystem er VPS Fund Services Hovedbildet Et viktig verktøy Her finner du alt du trenger: Transaksjonshistorikk Beholdning med beregnet skattemessig gevinst og justert kostpris Spareavtaler

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Avtale om aksjesparekonto

Avtale om aksjesparekonto Avtale om aksjesparekonto Innhold: A Generelt 2 B Innleggelse av ordre i aksjefond 2 C Føring av konto 2 D Oppbevaring av kontanter på aksjesparekontoen 2 E Skatteregler, overgangsperiode og skatterapportering

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010

BørsABC. AksjeNorge-dagen Våren 2010 BørsABC AksjeNorge-dagen Våren 2010 Kilde: Holbergfondene Free lunch doesn t exist! AKSJEFOND En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Markedet og omgivelsene Kredittilsynet

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 16/3651 SL FRK/KR Vår ref: KQA/SDY Dato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Verdipapirsentralen

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto - Mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer for deg som privat person - Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen.

Detaljer

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004 Regjeringens forslag til skattereform 26. mars 2004 1 Hvorfor skattereform? Styrke grunnlaget for vekst og velferd Mer rettferdig skattesystem Økt likebehandling av reelle arbeidsinntekter Tilnærme skatt

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP)

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) 1. nov 2013 Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse til Sentralskattekontoret for Storbedrifter datert 21. oktober 2013 1 avklart

Detaljer

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010)

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010) Innst. 203 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:43 S (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo 14. mai 1999 Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Generelt Norges Fondsmeglerforbund er stort sett enig i lovutvalgets

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Sak:13/3900 03.02.2014 Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets vurderinger og forslag... 5 4 Økonomiske og administrative

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Bilde: Shutterstock/Pawel 2 Agenda Statsbudsjettet 2018 Skatt på formue Delingsøkonomien

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Kapittel 8 Mishkin. Asymmetrisk informasjon

Kapittel 8 Mishkin. Asymmetrisk informasjon Kapittel 8 Mishkin En sterk og voksende økonomi krever et velfungerende finansieringssystem for å allokere kapital fra sparere til selskaper og andre som kan investere pengene i gode prosjekter og på denne

Detaljer

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010 STYRING I DnB NOR 57 DnB NOR-AKSJEN 2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen, og aksjekursen steg med 33 prosent justert for utbytte. Det var vesentlig bedre enn et

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Inngis elektronisk Oslo 12. mai 2017

Inngis elektronisk Oslo 12. mai 2017 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Inngis elektronisk Oslo 12. mai 2017 Deres ref: 16/3651 Høringsuttalelse - forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Vi viser til høringsbrev

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer