Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd"

Transkript

1 Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009

2 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver til forretningsutvikling i din bedrift. vi valgte kaleidoskopet som vårt symbol på nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter.

3 INNHOLD CONTENT 4 Design som innovasjonsverktøy 6 Det er nå bedriftene må satse 8 Vi viser hvordan design og innovasjon henger sammen 11 Hovedjury for priser og utmerkelser 12 Jurykriterier 16 Merket for god design 18 Interaktiv design 26 Emballasjedesign 36 Visuell kommunikasjon 52 Industridesign 84 Møbeldesign 100 Tekstil- og konfeksjonsdesign 108 Hedersprisen for god design 128 Miljøprisen 134 Design for alle prisen 140 Klassikerprisen for god design 150 Unge talenter 152 Retningslinjer for juryering av unge talenter 162 Transformasjonens år 166 Designbransjen på ett brett Designbasen 168 Design styrker konkurransekraften 170 Hvem kan designe fremtiden? 172 Samarbeidspartnere 174 Bruk av utmerkelsen i bedriftens markedsføring 176 Fotokreditering 4 Design as an innovation tool 6 Companies must now take an initiative! 8 Let us show you how design and innovation go hand in hand 11 Main Jury 12 Jury Criteria 16 The Award for Design Excellence 18 Interactive Design 26 Packaging Design 36 Visual Communication 52 Industrial Design 84 Furniture Design 100 Textile and Clothing Design 108 The Honours Award for Design Excellence 128 The Environmental Award 134 The Design for All Award 140 The Classic Award for Design Excellence 150 The Young Talents Award 152 Jury guidelines for The Young Talents Award 162 The year of transformation 166 Everything you need to know about the design industry in one place Designbasen 168 Design strengthens competitiveness 170 Who can designe the future? 172 Partners 174 Using the award for design excellence in the company s market communications 176 Photo credits Designboken 2009 Utgitt av Norsk Designråd / Designdagen 11. mars 2009 / Opplag: 4000 Design: Uniform / Satt av: Head of Type / Produksjon: Fladby Grafisk rådgivning og produksjon AS Trykk: RK Grafisk / Tekstforfatter: Bjørnhild Fjeld / Oversetter: Lionbridge / Redaktør: Marte Grevsgard papirleverandør: Artctic Paper AS / Papir: Munken Print Cream og Munken Lynx

4 DESIGN SOM INNOVASJONSVERKTØY DESIGN AS AN INNOVATION TOOL The world is changing and we are facing major challenges. Globalisation is increasing competition in business. The environment is threatened by climate change and the scarcity of natural resources is becoming ever more noticeable. An ageing population is shifting the balance between those in need of care and those who are able to work. This will put the welfare system under strain. Turmoil on the financial markets and falling global growth have heightened the uncertainty for the Norwegian economy. To overcome these major challenges and achieve success in a global competitive environment, we need innovative companies and business environments across the whole country. This is the central theme in the white paper on innovation policy which I tabled in December. Design is definitely one of several tools that companies can use in their efforts to be innovative. Our companies are responsible themselves for capitalising on the opportunities available on the market. Many companies have certainly shown they are well capable of being innovative and creating value. The authorities task is to create the right environment for this by establishing good, predictable framework conditions. The government s design package for the period provides guidelines for a definite focus on business-related design. This includes an increase in funding for design consultancy for business. Verden endrer seg og vi står overfor store utfordringer. Globaliseringen øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer og knappheten på naturressurser blir stadig mer merkbar. Eldrebølgen endrer balansen mellom omsorgstrengende og arbeidsdyktige og vil sette velferdssystemet under press. Uroen i finansmarkedene og avtagende global vekst har økt usikkerheten for norsk økonomi. For å løse de store utfordringene og for å lykkes i internasjonal konkurranse trenger vi nyskapende bedrifter og næringsmiljøer over hele landet. Dette er et sentralt tema i stortingsmeldingen for innovasjonspolitikk som jeg la fram i desember. Bevisst bruk av design er ett av flere redskaper i bedriftenes innovasjonsarbeid. Våre bedrifter har selv ansvaret for å utnytte de mulighetene som finnes i markedet. Mange virksomheter har vist god evne til å innovere og skape verdier. Myndighetenes oppgave er å legge til rette for dette gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser. Regjeringens designpakke for perioden gir føringer for en bevisst satsing på næringsrettet design blant annet gjennom økte bevilgninger til designrådgivning for næringslivet. Vi kan og skal likevel bli enda bedre. Designdrevet innovasjon er en systematisk tilnærmingsmåte til produktutviklingen som bør tas i bruk i enda større grad. Dette dreier seg om å jobbe metodisk gjennom hele prosessen, fra en idéutvikling til markeds lansering. Design skal bidra til problemløsning, ved at designeren har brukerfokus i utviklings-prosessen, og er med på å utvikle varer eller tjenester som er unike i markedet. Dette kan gi nye konkurransefortrinn. 4

5 However, we can and must become even better. Design-driven innovation is a systematic approach to product development which should be applied to an even greater extent. It involves working in a methodical manner through the whole process, from concept development to market launch. Design must contribute to problem-solving, with designers focusing on the user during the development process and being involved in developing goods and services which are unique on the market. This can generate new competitive advantages. In order to help spread knowledge about the benefits of design methodology, we are providing NOK 10 million in funding in 2009 for the pilot project Design-driven Innovation Programme, which is something completely new. The Norwegian Design Council is responsible for the programme, which includes inviting selected companies to enter into binding cooperation on specific projects over a three-year period. The aim is to motivate more companies to focus on design-driven innovation. I believe that it is important to promote good examples of Norwegian design. The annual presentation of the Awards for Design Excellence has proven that cooperation between designers and companies leads to successful new products and solutions. I look forward to seeing the results of the new programme. I really believe that Norwegian business will produce a number of international successes, based on using design in a systematic manner over the years to come. For å bidra til å spre kunnskap om nytten av designmetodikk gir vi i millioner kr til pilotprosjektet Designdrevet Innovasjonsprogram som er noe helt nytt. Norsk Designråd er ansvarlig for programmet, som blant annet består i å invitere utvalgte bedrifter til et forpliktende samarbeid om konkrete prosjekter over en treårs periode. Målet er å motivere flere bedrifter til å satse på designdrevet innovasjon. Jeg tror det er viktig å få fram gode eksempler på norsk design. Den årlige utdelingen av Merket for god design har dokumentert at samarbeid mellom designere og bedrifter resulterer i vellykkede nye produkter og løsninger. Jeg gleder meg til å se resultatene av det nye programmet, og tror at norsk næringsliv vil skape flere internasjonale suksesser basert på systematisk bruk av design i årene som kommer. Sylvia Brustad Nærings- og handelsminister Minister of Trade and Industry

6 DET ER NÅ BEDRIFTENE MÅ SATSE! COMPANIES MUST NOW TAKE AN INITIATIVE! As yet, we can hardly begin to grasp the scope of the consequences of the global financial crisis on the market economy. The immediate knee-jerk reaction to this situation on the part of managers is usually where can I cut costs?. Unfortunately, the answer to this question lies all too frequently in areas such as design, product development and marketing. Perhaps it would be more advisable to bear in mind the wisdom in an old Chinese proverb when the wind of change begins to blow, some people build windbreaks, while others build windmills. The overriding objective of the Norwegian Design Council is to contribute towards valuecreation and competitiveness in Norwegian business and industry through increased engagement in design and innovation. The present degree of innovation in Norwegian companies is far too low. According to the Innovation Survey implemented by Statistics Norway in 2007, only 11% of Norwegian companies had introduced a product or a service that was new on the market. This is a third of the figure for British companies as a whole, and only one-sixth of the degree of innovation in British companies that focus on design! Inventors and entrepreneurs attract a lot of attention, and it is easy to draw the conclusion that it is this type of innovator that will be responsible for future economic growth in Norway. However, the fact is that the potential for growth is highest in the established compa - nies, and this is where the degree of innovation must increase. Den globale finanskrisen gir realøkonomiske konsekvenser vi knapt nok aner omfanget av. Bedriftsledernes umiddelbare ryggmargsrefleks er som oftest hvor kan jeg spare?. Dessverre finner de alt for ofte svaret på områder som design, produktutvikling og markedsføring. Men burde man ikke heller lytte til visdommen i det gamle kinesiske ordtaket når de kraftige vinder blåser, bygger noen leskur, mens andre bygger vindmøller? Norsk Designråds overordnede målsetting er å bidra til verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv økt satsing på design og innovasjon. I norske bedrifter er innovasjonsgraden alt for lav. I følge Statistisk Sentralbyrås innovasjonsundersøkelse fra 2007 hadde kun 11% av norske bedrifter introdusert et produkt eller en tjeneste, som var ny for markedet. Dette er bare en tredjedel av det engelske bedrifter opererer med, og bare en sjettedel av innovasjonsgraden i designfokuserte engelske bedrifter! Oppfinnere og gründerbedrifter får mye oppmerksomhet, og det er lett å trekke den konklusjonen at denne typen innovatører skal sørge for fremtidens økonomiske vekst i Norge. Det er imidlertid i de etablerte bedriftene potensialet for vekst er størst, og med andre ord der innovasjonsgraden må øke. Nedgangstider betyr ikke at folk (eller bedrifter) slutter å kjøpe. Det betyr bare at man tenker seg om en ekstra gang med hensyn til hva pengene brukes til. Jeg er overbevist om at de bedriftene som kommer seirende ut av finanskrisen, er de som klarer å skape produkter og løsninger som er så unike og har en så overbevisende kvalitet at de makter å begeistre kundene. Derfor er bruken av design så utrolig viktig som konkurransefaktor. 6

7 An economic downturn does not mean that people (or companies) stop buying. It just means that they think twice before they spend money on something. I am convinced that the companies that will emerge unscathed from this financial crisis are the companies that manage to create products and solutions that are so unique and that have such a convincing stamp of quality that they will be met with enthusiasm by customers. This is why use of design is so incredibly vital as a competitive factor. Or as the Minister of Industry, Sylvia Brustad said when opening the Business and Innovation Conference 2008 at the Norwegian Design Council: Professional design competence must take on a more leading role in Norwegian companies. Using design methodically results in increased innovation, and increased competitiveness. This is how we can highlight more Norwegian brands and report on success stories we can be proud of. Now, more than ever, the Norwegian Design Council is concentrating on implementing design as a vital part of the innovation processes in Norwegian companies, particularly as this will serve to highlight both user and the commercial dimension. In the book you are now holding, the Norwegian Design Council has the pleasure of presenting this year s recipients of the Award for Design Excellence. We are proud on their behalf, and we hope that the book and the excellent design examples will provide inspiration for further engagement in design on the part of Norwegian business and industry. Eller som næringsminister Sylvia Brustad sa det, da hun åpnet Næringslivsdagen 2008 hos Norsk Designråd: Norske bedrifter må satse mer på bruk av profesjonell designkompetanse. Metodisk jobbing med design gir økt innovasjon, og dermed økt konkurransekraft. Slik får vi frem flere norske merkevarer og suksesshistorier vi kan være stolte av. Norsk Designråd fokuserer derfor mer enn noen gang på å innarbeide design som en viktig del av innovasjonsprosessene i norske bedrifter, særlig fordi dette bringer både brukeren og den kommersielle dimensjonen tydeligere frem. I den boken du nå har foran deg, har vi i Norsk Designråd gleden av å presentere årets mottakere av Merket for God Design. Vi er stolte på deres vegne, og vi håper boken og de gode eksemplene vil inspirere til ytterligere designfokus - og satsing i norsk næringsliv. Med vennlig hilsen, Jan R. Stavik Administrerende Direktør Norsk Designråd. Managing Director Norwegian Design Counsil

8 vi viser hvordan design og innovasjon henger sammen let us show you how design and innovation go hand in hand Record response The number of applications for both the Award for Design Excellence and the Young Talents Award in 2009 has smashed all records. The Norwegian Design Council received a total of 300 applications this year, which is an all-time high. We are delighted with the response because this number of applications shows that design and innovation are closely linked, which is convincingly demonstrated by the incredible number of exciting examples. This large response from the whole country also shows that both the Design Excellence and Young Talents awards are regarded as key events for raising the profile of the design industry at a national level. Design-driven innovation In its recently published white paper An Innovative and Sustainable Norway, the Norwegian government has given design a prominent place as an innovation tool. It marks in many ways a quantum leap for a specialist area which has been given far too little recognition in the innovation and R&D sector. The purpose of the Award for Design Excellence and the Young Talents Award is to showcase fresh, bold and smart initiatives where design has contributed to establishing an edge over competitors, while the needs of users, i.e. consumers, or companies have played a central role in selecting a solution. Rekordoppslutting Søknadene til både Merket for god design og Unge talenter i 2009 har sprengt alle rekorder. Norsk Designråd mottok i år totalt 300 søknader, noe som er all time high. Vi gleder oss over dette gode resultatet fordi den store søknadsmassen viser at design og innovasjon henger nøye sammen, overbevisende demonstrert gjennom utrolig mange spennende eksempler. Den store oppslutningen fra hele landet viser også at både Merket for god design og Unge talenter sees på som viktig og sentral, designfaglig synliggjøringsaktivitet på nasjonalt nivå. Designdrevet innovasjon Regjeringen har i den nylig fremlagte stortingsmeldingen Et nyskapende og bærekraftig Norge gitt design en fremskutt posisjon som innovasjonsutløsende verktøy. Dette er på mange måter et kvantesprang for et fagområde som i alt for liten grad har vært anerkjent på den såkalte innovasjons og FOU-arenaen. Merket for god design og Unge talenter har som mål å vise frem ferske, dristige og kloke initiativ hvor design har vært med på å skape distanse til konkurrentene, samtidig som at brukeren, det være seg forbruker, eller bedrift har stått i sentrum for valg av løsning. Det kreves mot Vi er i Norge velsignet med et utall svært kompetente designbyråer innen mange designfaglige disipliner. Nok en gang ser vi at de løsningene som juryen berømmer med en utmerkelse, har det til felles at det står modige bedrifter/oppdragsgivere bak de vellykkete løsningene. 8

9

10 Where courage is required We are blessed in Norway with a countless number of highly skilled design agencies, operating within many specialised areas of design. Once again we can see that all solutions selected by the jury have bold companies/customers behind their success. Without the determination on the customer s part to come up with new ideas, the skilled design agencies will fail. This is why the Norwegian Design Council presents awards to both the design agency and company. Thorough jury process There are 30 or so people in total employed by the Norwegian Design Council to act as jurors for the individual categories. All of them are hand picked from among the finest design brains in Norway and the neighbouring Scandinavian countries. Each category also has a representative from the industry who is an experienced design buyer. The jury process lasts 3 weeks and includes several meetings between jury members, culminating in a meeting with our main jury where the final decisions are made. There is a long list of potential award winners and the process is thorough. This year s recipients, therefore, have every reason to be proud of the result. Congratulations! Uten vilje til å tenke nytt fra oppdragsgivers side, kommer de dyktige designbyråene til kort. Derfor går Norsk Designråds utmerkelser både til designbyrå og bedrift. Omfattende juryeringsprosess Alt i alt er et 30-talls personer engasjert av Norsk Designråd i juryeringen av de enkelte kategorier. Samtlige er håndplukket blant de beste designfaglige hodene i Norge og våre naboland i Norden. Hver kategori har også en representant fra næringslivet som er øvete designkjøpere. Juryeringen løper over 3 uker og innebærer flere møter mellom jurymedlemmene for til slutt å ende ut i et møte med vår hovedjury, hvor de endelige beslutninger fattes. Listen ligger høyt for en utmerkelse og prosessen er grundig. Årets mottagere har derfor all grunn til å være stolte av resultatet. Vi gratulerer! Skule Storheill Direktør FoU og Innovasjonsprogrammer Director R&D and Innovation Programs Stine Lunde-Aaltvedt Prosjektleder (permisjon) / Project Manager Marte Grevsgard Prosjektleder / Project Manager Marianne Guttormsen Prosjektmedarbeider / Prosject Assistant 10

11 hovedjury main jury Hilde Britt S. Mellbye Juryleder / Jury chair Hilde Britt er siviløkonom fra NHH. Hun har hatt posisjonen som Senior Vice President i HÅG/RH/RBM Group as siden 2008 og samme posisjon i HÅG AS siden Hun var tidligere administrerende direktør i See Design AS og jobbet innen ledelse og marketing for flere globale merkevarebedrifter som Coca-Cola, Masterfoods og Ringnes. / Hilde Britt is a business graduate from NHH (Norwegian School of Economics and Business Administration) She has held the post of Senior Vice President in HÅG/RH/RBM Group as since 2008 and the same position in HÅG as since She was previously managing director at See Design as and worked in management and marketing for a number of global brand companies such as Coca-Cola, Masterfoods and Ringnes. Herman Tandberg Designfaglig ekspert / Design expert Herman er industridesigner og designansvarlig hos Ogle Noor Ltd, et av Englands eldste industridesignkontorer. Hovedfokuset er på produkt- og transportdesign rettet mot industri i Skandinavia, England og Kina. / Herman is an industrial designer and design director at Ogle Noor Ltd, one of the oldest industrial design offices in the UK. The main focus is on product and transport design for industry in Scandinavia, the UK and China.

12 jurykriterier jury criteria Innovation outstanding features and concept will be a key area of focus for the jury in their consideration of nominees to the Award for Design Excellence and the Classic Award for Design Excellence. Innovation outstanding features and concept means that the solution should be based on a concept of a design-related, communicationrelated or functional nature that adds originality to the solution, thus generating increased value for the target group or the sender. The solution must be innovative in relation to existing or competing solutions on the relevant market or in the industry in general. Technical innovation alone is not sufficient innovation must be expressed in several aspects of the product, for example, in the form of communication, a user situation, in user advantages, ergonomics, form, function, etc.. It is more important that the creative nature of the solution has its reasoning in a clearly defined objective and a defined design strategy, rather than being a revolution. Visual communications in other words new ways of creating clear and effective visual communication solutions that underscore for example a product, service, experience or a company that appeals to the target group, while simultaneously keeping competitors at a distance. Form and aesthetical quality (All categories). The perception of form and aesthetical quality is always influenced by the era and cultural context. Innovasjon særpreg og konsept er et overordnet fokus i bedømmelsen av Merket for god design og Klassikerprisen for god design. Med innovasjon særpreg og konsept, menes at løsningen bør bygge på et konsept av formmessig, budskapsmessig eller funksjonell art som tilfører løsningen noe nytt, som gir økt verdi for målgruppen og/ eller avsenderen. Løsningen skal være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt. Med andre ord; nye måter å skape tydelig og effektiv visuell kommunikasjonsløsninger på for å fremheve eksempelvis et produkt-/tjeneste-/opplevelsestilbud, eller en bedrift - som både har appell til målgruppen, og som skaper distanse til konkurrentene (dette gjelder kun for Visuell kommunikasjon). Teknisk innovasjon alene er ikke nok - innovasjon må komme til uttrykk i flere aspekter av produktet. For eksempel i uttrykk, kommunikasjonsform, brukssituasjon, brukerfordeler, ergonomi, form, funksjon etc... Det er viktigere at løsningens nyskapende karakter har sin begrunnelse i et tydelig mål og en tydelig designstrategi, enn at løsningen er en revolusjon. Formuttrykk og estetikk (Alle kategorier) Oppfatningen av form og estetisk kvalitet blir alltid påvirket av tid og kulturell kontekst. Samtidig finnes det noen universelle prinsipper i forhold til f.eks. proporsjoner, kontraster, samspill mellom materialer og form, osv. Juryen tar hensyn til de mange aspektene ved dette punktet. Helhet (Alle kategorier) Produktet/løsningen skal gi et helhetlig inntrykk tilpasset målgruppen og ønsket markedsprofil. Produktet/løsningen vurderes ikke bare isolert, men i forhold til kommunikasjonsverdi og i den markedsmessige sammenhengen som er relevant. 12

13 At the same time there are more universal principles related to proportion, contrasts, harmony between materials and form etc. The jury will take such aspects into consideration. Holistic impression and coherence (All categories). The product or solution must give a holistic impression adapted to the target group and the desired market profile. The product or solution will not only be evaluated in isolation, but in relation to its communication value and in respect of the relevant marketing material. This may be in relation to: the solution s identity and the company s values, established brand, other products/solutions in the series, related printed materials/marketing material/ product packaging website and physical surroundings such as the store, showroom, architecture, interior, signage. Construction, choice of materials/choice of solution (All categories except Visual Communication and Interactive Design). The product must, through materials, construction and form, be adapted to effective manufacturing and effective maintenance. The solution must make the most of the set technical conditions. Functionality and user advantages (All categories except Interactive Design and Design for All). Good design must cover functional demands, emotional needs and visualize user-advantages in relation to previous and/or competitive products and solutions. Dette kan være i forhold til: løsningens identitet og bedriftens verdier, etablert merkevare, andre produkter/løsninger i serie, relaterte trykksaker / markedsmateriell / produktemballasje web og fysiske omgivelser som butikk, showroom, arkitektur, interiør, skilting m.m. Konstruksjon, materialvalg/valg av løsning (Alle kategorier, unntatt Visuell kommunikasjon og Interaktiv design). Produktet skal gjennom materialer, konstruksjon og form være tilpasset effektiv produksjon og effektivt vedlikehold. Løsningen skal utnytte de tekniske rammebetingelser. Funksjon og brukerfordeler (Alle kategorier, unntatt Interaktiv design) God design skal dekke brukerens behov, funksjonelle krav, emosjonelle behov og synliggjøre brukerfordeler i forhold til tidligere og/eller konkurrerende produkter og løsninger. Miljøhensyn (Alle kategorier, unntatt Interaktiv design) Juryen vil legge vekt på løsningens miljøhensyn i hele løsningens livssyklus. Dette gjelder råvarer, produksjon, transport, markedsføring, bruk, forlenget bruk og avhending. Kommunikasjonsverdi (Gjelder kun Emballsjedesign, Interaktiv design og Visuell kommunikasjon) Designet skal reflektere produktets identitet og bedriftens verdier på en troverdig og profilerende måte i de aktuelle kanaler, og bidra til at løsningen kommuniserer på ønsket måte til de definerte målgrupper.

14 Environmental aspects (All categories except Interactive Design). The jury will consider the environmental aspects of the product or solution throughout its entire life-cycle. This applies to raw materials, production, transport, marketing, use, extended use and disposal. Communication value (Packaging Design, Visual Communication and Interactive Design only). The design must reflect the product s identity and the company s values in a credible and profiling fashion and in the relevant channels, thus contributing to effective communication to the defined target audience. User advantages and user friendliness (Interactive Design only). A successful solution or product must offer genuine user advantages, usually of a practical nature, which should be evident through the design features. User friendliness is often a critical success-factor for a digital product. Hence, the design organizes for the satisfaction of the users need in their interaction with the solution. Brukerfordeler og brukervennlighet (Gjelder kun Interaktiv design) En vellykket løsning bør tilby reelle brukerfordeler, som regel av praktisk art, som synliggjøres gjennom designen. Brukervennlighet er ofte en kritisk suksessfaktor for en digital løsning, og betyr at designen legger tilrette for å tilfredsstille brukernes spesifikke behov i interaksjon med løsningen. 14

15

16 167 søkere / 39 mottakere 167 applicants / 39 RECIPIENTS merket for god design award for design excellence

17 The Norwegian Design Council has great pleasure in presenting this year s winners of the Award for Design Excellence and several other awards and prizes. The Award for Design Excellence is a leading award for design in Norway and is given to both manufacturers and designers who have cooperated on the development of products. The award is granted in recognition of the successful use of design as a strategic tool in product development and market communication. One important objective of the Award for Design Excellence is to inspire Norwegian businesses to use design to create innovative and competitive products and services for the benefit and pleasure of Norwegian and international consumers. The Award for Design Excellence is given in the following categories: Industrial Design, Packaging Design, Visual communication, Textile and Clothing Design, Interactive design and Furniture Design. There are no limits to the number of recipients of the Award for Design Excellence. Det er med glede Norsk Designråd presenterer årets mottakere av Merket for god design samt øvrige utmerkelser og priser. Merket for god design er en ledende utmerkelse for design i Norge som gis til både bedrift og designer for et produkt utviklet i felleskap. Utmerkelsen skal være en anerkjennelse for vellykket bruk av design som et strategisk virkemiddel i innovasjons- og markeds føringsprosesser. En viktig målsetting med Merket for god design er å inspirere norsk næringsliv til økt bruk av design, for å skape innovative og konkurranse dyktige produkter og tjenester til nytte og glede for norske og internasjonale kundegrupper. Merket for god design tildeles innenfor kategoriene Industridesign, Emballasjedesign, Tekstilog konfeksjonsdesign, Interaktiv design, Visuell kommunikasjon og Møbeldesign. Det er ingen begrensninger på antallet som kan få Merket for god design.

18 22 søkere / 3 mottakere 22 applicants / 3 RECIPIENTS interaktiv design interactive design

19 Kategorien gjelder for all skjermbasert design eller skjermbasert design i kombinasjon med fysiske produkter. Det må eksistere en interaktivitet mellom bruker og løsningen. Dette kan være nettsider, applikasjoner, andre interaktive presentasjoner og kombinasjoner av digitale og fysiske produkter. / This category is for all screen-based design or screen-based design in combination with physical products. There must be some form of interaction between the user and solution. This can include websites, applications, other interactive presentations and combinations of digital and physical products. Kategorijury interaktiv design / Jury for the category of Interactive Design: Eric Lauritzen Kategorileder / Category chair. Eric er grafisk designer og fagansvarlig i nettbyrået Apt. Eric har 10 års erfaring med kampanjer, portaler og nettløsninger og kommer tidligere fra Bekk Consulting. Eric is a graphic designer and technical director at the online communication agency Apt. Eric has 10 years experience working on campaigns, portals and web-based solutions. He previously worked for Bekk Consulting. Helge Tennø Fagdesigner / Specialist designer Helge jobber som strategisk leder og digital planner med hovedfokus på målgruppeinnsikt og digitale arenaer. Han har to hovedfokus. Det første er på kundeopplevelsen gjennom design, merkevareformidling og handlingsutløsende motivasjonsfaktorer. Og det andre på kommersielle muligheter i deltagersamfunnet. / Helge works as a strategic director and digital planner, mainly focusing on the target group perspective and digital forums. He has two main focus areas. The first concerns what customers experience through design, brand promotion and motivation factors which spur them to act. His other focus is on commercial opportunities in the participant community. Paal Holter Fagdesigner / Specialist designer. Paal er interaksjonsdesigner og jobber med interaksjonsdesign og prosjektledelse i Halogen AS. Fokusområde er den helhetlige brukeropplevelsen. / Paal is an interaction designer and works on interaction design and project management at Halogen AS. His focus area is the total user experience. Anneke Osborg Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. Anneke er partner i Plain Group. Her jobber hun som prosjektleder for portaler og kjøpsløsninger på internett. / Anneke is a partner in Plain Group. She works here as a project manager for portals and Internet-based shopping solutions.

20 Bedrift/COMPANY HOME INVEST DESIGN APT AS homeinvest.no BASED ON a Monopoly board full of environmental projects, art exhibitions, corporate presentations and a selection of activities at Home Invest, this solution presents investor Petter A. Stordalen and his company. JURY S VERDICT This is a good example of how business presentations do not need to focus on articles and figures, but can be focused on experiences. By communicating through this solution, Petter A. Stordalen is saying much more about himself and Home Invest than would be possible with a presentation in a traditional format. The idea of developing a website around a Monopoly board is excellent and shows that Stordalen is able not to take himself too seriously. The solution is easy to understand and navigate through, appealing to the user s eagerness to explore. The design is well thought out and of high quality, from the general concept lines to the smallest details. The jury very much likes the rich content that is included, for instance, the gallery with Sune Nordgren. This website poses a challenge to its category, presenting a solution to inspire and be copied, both inside and outside the industry. VED HJELP AV et monopolbrett fylt med miljøprosjekter, kunstutstillinger, konsernpresentasjoner og et utvalg av virksomhetene i Home Invest presenterer løsningen investoren Petter A. Stordalen og hans konsern. JURYKJENNELSE Dette er et godt eksempel på at næringslivspresentasjoner ikke trenger å fokusere på artikler og tall, men kan være konsentrert rundt opplevelser. Gjennom kommunikasjonen i løsningen sier Petter A. Stordalen mye mer om seg selv og Home Invest enn et tradisjonelt format ville kunne tillate. Ideen med å bygge opp et nettsted rundt et monopolspill er veldig god og viser at Stordalen er i stand til å betrakte seg selv ironisk. Løsningen er oversiktlig og lett å navigere i, og den spiller på brukerens utforskertrang. Designet er gjennomført og har høy kvalitet i alt fra de store konseptlinjene til de minste detaljer. Juryen liker godt inkluderingen av rikt innhold som til eksempel galleriet med Sune Nordgren. Nettløsningen utfordrer sin kategori og resultatet er en løsning til inspirasjon og etterfølgelse både i og utenfor bransjen. 20 / interaktiv design / interactive design

21

22 Bedrift/COMPANY NRK DESIGN APT AS NRK årsrapport 2007 EVERY YEAR NRK (Norwegian Broadcasting Corporation) produces an annual report informing about what NRK has done during the previous year. The annual report is traditionally a publication for people with a special interest in it. However, NRK has decided instead to create a web-based solution featuring video, audio and animations. The annual report is made up of chapter pages and a media section. The media section contains video and audio clips from the past year. JURY S VERDICT This solution emphasises that annual reports on the Internet can present an exciting challenge for the whole industry, showing what is possible if you provide this format with the right scope. By designing and making the report available to the general public, combined with using video, audio and animation, which is all presented in an attractive layout, NRK is making it accessible so that the whole population can become involved and fully enjoy the content. This user-friendly, intuitive solution is well spaced out, simple and selfassured. It has a strong design and the full screen format is well used. In this instance, NRK is challenging the annual report format. It offers impatient licence payers a proper receipt for what the licence fee is being spent on. This is a good solution which will promote this genre further. It shows what can be achieved with investment in design. It should have major symbolic value for the industry. HVERT ÅR lager NRK en årsrapport som forteller hva NRK har gjort det siste året. Årsrapporter er tradisjonelt en trykksak for helt spesielt interesserte. NRK har i stedet valgt å lage en nettbasert løsning med video, lyd og animasjoner. Årsrapporten består av kapittelsider og mediadel. I mediadelen finnes både video- og lydklipp fra året som har gått. JURYKJENNELSE Løsningen understreker at årsrapporter på nett kan være en spennende utfordring for hele håndverket, og viser hva som er mulig om en gir formatet riktig spillerom. Ved å tilgjengeliggjøre og forme rapporten for et stort publikum, og ved hjelp av video, lyd og animasjon, presentert i en delikat layout åpner NRK for at hele befolkningen kan engasjere seg og ta til seg innholdet. Løsningen er luftig, enkel og selvsikker, den er brukervennlig og intuitiv. Formgivningen er sterk og fullskjermsformatet er godt utnyttet. NRK utfordrer her årsrapportformatet og gir utålmodige lisensbetalere en skikkelig kvittering på hva lisenspengene går til. En god løsning som driver sjangeren videre og viser hva man kan få til med designinvestering - det burde ha stor signalverdi overfor næringslivet. 22 / interaktiv design / interactive design

23

24 Bedrift/COMPANY innovasjon norge DESIGN making waves VISITNORWAY.COM FOR THE MOST PART, Norway is not very well known abroad. Innovation Norway wanted to do something about this. The purpose of the website visitnorway.com is to sell Norway as a holiday destination, create positive associations and dispel the impression that Norway is expensive and boring. The target is to get 3.5 million foreign tourists to visit Norway in The website represents 80% of Norway s tourism products. JURY S VERDICT Although there is a huge amount of information available, visitnorway.com comes across as a very user-friendly and intuitive website. The attractions are categorised in a good way. It is obvious that the developers put themselves in the users shoes. They have been daring with the website in making the choice that some things are more important than others and weighted the design accordingly. This is a major innovation for a website of this sort. It has a good, clear and reliable navigation function with a topic map. There is follow-on information at the bottom of the page so that you do not need to stick to the overall menu structure. The pages have a stylish, technically accurate layout, the typography is well spaced and there is a particularly good use of pictures at every level. This is rare to see. Even the range of colours is reflected extensively in the pictures. Visitnorway.com is a well-balanced, excellent and successful website. I ALL HOVEDSAK er Norge lite kjent i utlandet. Dette ønsket Innovasjon Norge å gjøre noe med. Nettstedet visitnorway.com skal selge Norge som reisemål, skape positive assosiasjoner og snu inntrykket av at Norge er dyrt og kjedelig. Målet er at 3,5 millioner utenlandske turister skal finne veien til Norge i Nettstedet representerer 80 prosent av norske reiselivsprodukter. JURYKJENNELSE Til tross for den enorme informasjonsmengden fremstår visitnorway. com som et svært brukervennlig og oversiktlig nettsted. Attraksjonene er kategorisert på en god måte - det er tydelig at utviklerne har satt seg i brukerens sted. Her har man turt å ta valg om at noe er viktigere enn det andre, og vektet designen deretter en stor innovasjon på denne type nettsted. Tydelig, trygg og god navigasjon med emnekart, og følgeinformasjon nederst på siden som gjør at du ikke trenger å forholde deg til den globale menystrukturen. Sidene har en stram og formsikker layout, luftig typografi og særs god bruk av bilder på alle nivåer dette er sjelden å se. Til og med fargepaletten reflekteres gjennomgående i bildene. Visitnorvway.com er en balansert, fin og vellykket nettløsning. 24 / interaktiv design / interactive design

25

26 18 søkere / 4 mottakere 18 applicants / 4 RECIPIENTS emballasjedesign packaging design

27 Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder vil bli vurdert. Dette kan være salgsemballasje, resirkulerbar emballasje, transportemballasje, gaveemballasje, display, sjokkselgere, brettspill, detaljistpakning, forbrukerpakning, krympesleeves etc. / All types of packaging in every industry and area of application will be evaluated. This can include sales packaging, recyclable packaging, transport packaging, gift packaging, displays, point-of-sale displays, board games, retail packaging, consumer packaging, shrink wrap sleeves etc. Kategorijury emballasjedesign / Jury for the category of Packaging Design: Bente Syversen Kategorileder / Category chair. Bente jobber som designrådgiver hos Innovasjon Norge i Sør- og Nord-Trøndelag. Bente har 11 års erfaring som produktdesigner og rådgiver fra egen virksomhet, emballasjebransjen og det offentlige. / Bente works as a design consultant at Innovation Norway in the Sør and Nord Trøndelag regions. She has 11 years experience as a product designer and consultant in a freelance capacity, in the packaging industry and public sector. Per Magne Lund Fagdesigner / Specialist designer Per Magne er utdannet grafisk designer og har jobbet med design siden Først i Anisdahl/Christensen, senere som partner i Christensen/Lund og fra 2000 som gründer, partner og kreativ leder i Design House. / Per Magne is a qualified graphic designer and has worked in the design industry since He started off at Anisdahl/Christensen, later became a partner at Christensen/Lund and in 2000 he became founder, partner and creative director at Design House. Merete Nes Fagdesigner / Specialist designer. Merete er utdannet sivilindustridesigner, og har jobbet som designer siden Hun begynte som partner og designer i Fido industridesign AS. Siden 2007 har Merete jobbet som emballasjeutvikler i Orkla/ Lilleborg AS. / Merete graduated as an industrial designer and has worked as a designer since She started as partner and designer at Fido industridesign AS. Since 2007 Merete has been working as a packaging developer at Orkla/Lilleborg AS. Harald Barfod Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. Harald er markedsdirektør i Peppes Pizza som i dag har 94 enheter i hele Norge og omsetter for i overkant av en mrd. Harald har tidligere jobbet med markedsføring og merkevarebygging i Nora, Stabburet og Orkla Foods. / Harald is marketing director at Peppes Pizza, which currently has 94 outlets throughout the whole of Norway, with a turnover in excess of NOK 1 billion. Harald has previously worked in marketing and branding at Nora, Stabburet and Orkla Foods.

28 Bedrift/COMPANY HALVORS TRADISJONSFISK AS DESIGN TANK DESIGN TROMSØ AS halvors pakningsdesign for fisk PACKAGING DESIGN FOR FISH DRIED, salted cod (klippfisk), stockfish and lutefisk have a fundamental place in Norway s culinary traditions. Halvors Tradisjonsfisk sells products which are ready to be cooked, making it easier to create traditional dishes in a modern kitchen too. The packaging boxes are white, with black and white print. They also have sloping sides. The back of the box contains detailed information about how the products need to be prepared. JURY S VERDICT The Halvors packaging comes across as extremely credible and unpretentious. You can almost smell the clipfish just by looking at the box. It is the clear-cut black and white design and the simple box with the sloping side panels (compared to the competitors highly colourful plastic packaging) which stops you in your tracks at the freezer cabinet. The products suit the simple, plain design very well as they are basic raw materials. The good pictures of a rough environment evoke associations with local food and traditions. The side panels provide additional communication space and a distinctive look. The box fits in well with the company s other types of packaging and visual identity. The products are unique in Norway and the packaging provides a good way of telling the story of a home-made quality product created by a small company. We believe in it. KLIPPFISK, tørrfisk og lutefisk har en sentral plass i norske mattradisjoner. Halvors Tradisjonsfisk selger gryteklare produkter som gjør det enklere å lage tradisjonsmat også i et moderne kjøkken. Paknings eskene er hvite med sort-hvitt trykk og har skråstilte sidekanter. På baksiden gis detaljert informasjon om hvordan produktene skal tilberedes. JURYKJENNELSE Halvors emballasje fremstår som svært troverdig og ujålete. Man kan nesten lukte klippfisk bare av å se på esken. Stoppeffekten i frysedisken består av det rene, sort-hvite uttrykket og den enkle esken med skråstilte sidepanel mot konkurrentenes fargesprakende plastpakninger. Produktene tåler det enkle, kalde formspråket svært godt siden det er basisråvarer. De gode bildene fra et røft miljø gir assosiasjoner til lokal mat og tradisjoner, og sidepanelene gir økt kommunikasjonsflate og særpreg. Esken samspiller godt med bedriftens øvrige emballasje og grafiske profil. Produktene er unike i Norge og emballasjen bidrar på en god måte til å fortelle historien om et hjemmelaget kvalitetsprodukt laget av en liten bedrift. Dette tror vi på! 28 / emballasjedesign / packaging design

29

30 Bedrift/COMPANY ROGALAND KONSERVESFABRIKK DESIGN SCANDINAVIAN DESIGN GROUP hervik EMBALLASJE TIL NORSKPRODUSERT SAFT PACKAGING FOR JUICE PRODUCED IN NORWAY ROGALAND Konservesfabrikk has supplied juice and jam under the Hervik brand since 1939, including a large part through mail order. The new packaging was developed to boost sales to grocery stores and support the communication concept Hekta på frukt og bær (Hooked on fruit and berries). JURY S VERDICT Hervik has managed here to create a credible, exciting and different sort of packaging which promotes communication value beyond the category. The beautiful illustrations are not only decorative, but also tell customers what the product contains. The design comes across as a breath of fresh air, with a touch of humour, making it stand out in an otherwise fairly standardised product group. Hervik is revamping this category with its use of colour and design. It has adopted good, clear design concepts. The carton offers exciting contrasts. What is impressive is that a small company has managed, with a designer s help, to create an identity using standard packaging. ROGALAND Konservesfabrikk har levert saft og syltetøy under varemerket Hervik siden 1939, for en stor del på postordre. Den nye emballasjen ble utviklet for å kunne selge mer til dagligvarehandelen og for å støtte opp om kommunikasjonsideen Hekta på frukt og bær. JURYKJENNELSE Hervik har her klart å skape en troverdig, spennende og annerledes emballasje som tilfører kommunikasjonsverdi utover kategorien. De forseggjorte illustrasjonene er ikke bare dekor, men forteller kunden hva innholdet er. Uttrykket er et friskt pust, det er lekent og står frem i en ellers nokså ensartet varegruppe. Hervik fornyer kategorien med sin fargebruk og sitt formspråk og det er tatt gode, tydelige designgrep. Kartongen har spennende kontraster. Imponerende at en liten bedrift med designers hjelp har klart å skape identitet i en standard emballasje. 30 / emballasjedesign / packaging design

31

32 Bedrift/COMPANY trygve nesje DESIGN strømme throndsen design as HOLLI MØLLE ØKOLOGISK STEINMALT MEL POSER OG ETIKETT TIL ØKOLOGISK MEL BAGS AND LABELS FOR ORGANIC FLOUR TRYGVE NESJE grinds organic flour from grain at the Holli ancestral farm, which is delivered to grocery stores and bakeries. The same packaging is used for all the grain types, but the labels are in different colours, acting as a coding system and providing information about the grain. The text on the back of the packaging is a personal message from Trygve Nesje about how the flour is made. JURY S VERDICT The flour bags presented by Holli Mølle are a refreshing innovation in a goods segment which is otherwise characterised by little variation in the packaging. This flour clearly stands out on the shelves, which is particularly important for a small producer. This is a bag which can probably be put on show on any kitchen worktop. There is a smart use of colour on the labels, which indicates what type of flour is in the bag and make you want to try other types. The design concept with the labels at the top makes a positive contribution to the packaging s presence as a whole and to its width on the shelf. Holli is updating the image of organic food and is enhancing an otherwise plain bag with its distinctive elegant look. Smart overall design. The packaging makes you want to buy this flour. PÅ SLEKTSGÅRDEN Holli maler Trygve Nesje økologisk mel av urkorn som leveres til dagligvareforretninger og bakerier. Samme emballasje benyttes til alle kornsortene, mens etiketter i ulike farger fungerer som variantkoding og gir informasjon om kornet. Baksideteksten er en personlig hilsen fra Trygve Nesje om hvordan melet blir til. JURYKJENNELSE Melposene fra Holli Mølle er en forfriskende nyskaping i et varesegment som ellers er preget av liten variasjon i emballasjen. Dette melet skiller seg godt ut i butikkhyllene, noe som er spesielt viktig for en liten produsent. Dette er en pose som gjerne kan stå fremme på kjøkkenbenken. Flott fargebruk i etikettene som tydelig forteller hvilken melsort det er, og gir lyst til å prøve ut andre varianter. Designgrepet med toppetikettene bidrar positivt til helheten og bredden i hyllene. Holli moderniserer uttrykket på økologisk mat og løfter en ellers enkel pose med sitt elegante særpreg. Flott helhet. Dette melet får man lyst til å kjøpe. 32 / emballasjedesign / packaging design

33

34 Bedrift/COMPANY SMART SEAL AS DESIGN SMART SEAL AS smartseal flex SØLEFRI DRIKKEKORK SPILL-CONTROL DRINKING BOTTLE CAP HIS CHILDREN used to always spill drinks on the backseat of the car. This gave founder Kjetil Næsje the idea for a spill-control drinking bottle cap. SmartSeal FLEX has a patented valve principle, which means that the cap opens automatically when you drink from the bottle, then closes again when you stop drinking. Almost 20 million sports bottle caps were sold in SmartSeal s customers are drink manufacturers. JURY S VERDICT The bottle cap functions exactly as it should and offers a definite improvement in terms of being user-friendly compared to other sports bottle caps. It does not leak, it is easy to drink from and has a tight lid which is much more effective than solutions we have seen previously. If you remove the lid, the cap remains watertight. SmartSeal has also produced an attractive-looking solution as the product can be manufactured in different colours adapted to different bottles. The round shapes will fit in well with most bottle types. The cap can also be produced with different diameters. Environmental factors have also been considered as only a small amount of plastic is required for the product s manufacture and it can be recycled. This cap is quite simply ingenious. BARNA sølte stadig drikke i baksetet på bilen. Slik unnfanget gründeren Kjetil Næsje idéen til en sølefri drikkekork. SmartSeal FLEX har et patentert ventilprinsipp som gjør at korken åpner seg automatisk når man drikker, for deretter å stenge igjen når drikkingen opphører. I 2007 ble det på verdensbasis solgt nesten 20 milliarder sportskorker og SmartSeals kunder er drikkevareprodusenter. JURYKJENNELSE Drikkekorken fungerer akkurat som den skal og gir en klar forbedring i brukervennlighet sammenlignet med andre sportskorker. Den lekker ikke, den er enkel å drikke fra og har et støvdeksel som fungerer mye bedre enn løsninger vi har sett før. Om man tar av dekselet, holder korken fortsatt tett. SmartSeal har også gjennomført løsningen estetisk, ved at den kan lages i ulike farger tilpasset forskjellige flasker. De runde formene vil harmonere godt med de fleste flasketyper. Korken kan dessuten lages i ulike diametre. Miljøhensyn er godt ivaretatt ved at produktet krever liten bruk av plast og kan resirkuleres. Denne korken er ganske enkelt genial. 34 / emballasjedesign / packaging design

35

36 37 søkere / 7 mottakere 37 applicants / 7 RECIPIENTS visuell kommunikasjon visual communication

37 Alle profiler eller annet grafisk design vil bli vurdert. Løsningene kan være profiler for bedrifter i alle bransjer, produktserier, offentlige etater. Det kan også være grafiske konsepter for bøker og magasiner eller applisert på andre typer produkter. Enkeltelementer av en visuell profil, som kun logo eller kun årsrapporter, vurderes ikke isolert. Kun hele profiler, applisert på alle flater, vil bli vurdert. / All profiles or other forms of graphic design will be evaluated. The solutions can include profiles for companies in every industry, offering every range of products and in public institutions as well. It can also include graphical concepts for books and magazines or applied to other types of products. Individual elements in a visual profile, such as just a logo or just annual reports, will not be evaluated on their own. Only complete profiles applied to every type of medium will be evaluated. Kategorijury visuell kommunikasjon / Jury for the category of Visual Communication: Martin Nordseth Kategorileder / Category chair. Martin er designer og designfaglig ansvarlig hos Grid Design og har jobbet der i 9 år. Han har til sammen 18 års erfaring som grafisk designer og har arbeidet i flere byråer og innen de fleste disipliner i faget. / Martin is a designer and design director at Grid Design where he has worked for 9 years. He has a total of 18 years experience as a graphic designer, working at a number of agencies and within most disciplines in the industry. Dorte Krogh Fagdesigner / Specialist designer. Dorte er utdannet grafisk designer og eier designbyrået Krogh & Co i København. Krogh & Co tar oppdrag for en lang rekke av store danske virksomheter. Dorte har vært styremedlem i Danske Designere og er initiativtager til Danish Design Association (DDA). / Dorte trained as a graphic designer and has her own design agency Krogh & Co in Copenhagen. Krogh & Co receives commissions from a large number of major Danish companies. Dorte has been a member of the Danish Designers board and helped set up the Danish Design Association (DDA). Tord Sandholt Fagdesigner / Specialist designer. Tord er senior designer, daglig leder og en av gründerne i Skin Designstudio AS i Oslo. Han har jobbet i bransjen i 15 år. Tord har mottatt flere utmerkelser i Visuelt, Merket for god Design, Gull blyanten og Årets vakreste bøker gjennom årene, og har de siste årene sittet i flere faglig råd og juryer. / Tord is a senior designer, manager and one of the founders of Skin Designstudio as in Oslo. He has worked in the industry for 15 years. Tord has received several prizes down the years: a Visuelt Award, Award for Design Excellence, Gullblyanten Award and the Most Beautiful Books of the Year. He has been a member of a number of expert boards and juries during the last few years. Sverre Høven Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. Sverre er kommersiell direktør i Flytoget. Han var tidligere adm. dir. i Star Tour og Salgs- og Markeds direktør for Choice Hotels International. Sverre har alltid vært interessert i design som et konkurransemiddel, noe Flytoget bruker bevist i sin strategi. Sverre is commercial director for the Airport Express Train company. He was previously managing director of Star Tour and sales and marketing director for Choice Hotels International. Sverre has always been interested in design as a competitive tool, which the Airport Express Train company certainly uses as part of its strategy.

38 Bedrift/COMPANY AUDHILD VIKEN AS DESIGN haltenbanken as AUDHILD VIKEN VISUELL PROFIL for AUDHILD VIKEN AS visual profile for audhild viken as AUDHILD Viken started its textiles business by selling wall tapestries and carpets in Skei i Jølster in The company currently runs a number of souvenir shops, offering an extremely wide selection of products. Audhild Viken wanted to find a single profile that could connect all these elements together better. It also wanted to enhance the reputation of the souvenir business, which is often regarded as cheap and tacky. JURY S VERDICT Audhild Viken s new visual identity oozes reliability and high quality. The profile creates a pleasant ambiance, even visually enhancing the traditional souvenir troll. The elements using the traditional tapestry patterns, the elegant monogram and the consistent use of colour and typography highlight fine craftsmanship and break with the sector s usual image in an innovative manner. There is a fine link between the traditional and modern in the aesthetic look. The design has been successfully implemented using 3D elements in the store. The design approach has been extended to product development. An extra feature has been added to the products in the form of a separate, well-written story about each individual item. With its rebranding, Audhild Viken has given the souvenir business a new image and also boosted the promotion of Norwegian culture and craftsmanship. AUDHILD Viken startet vevstue med salg av åklær og løpere i Skei i Jølster i I dag driver firmaet flere suvenirbutikker med en svært stor bredde i produktutvalget. Audhild Viken ønsket å få en samlende profil for å bedre kunne binde det hele sammen. I tillegg ønsket man å løfte hele suvenirsegmentet, som ofte blir oppfattet som billig og tarvelig. JURYKJENNELSE Audhild Vikens nye grafiske profil oser av troverdighet og høy kvalitet. Profilen skaper en behagelig atmosfære som til og med gir det klassiske suvenirtrollet et godt visuelt løft. Elementene med de tradisjonsrike åklemønstrene, det elegante monogrammet og konsekvent bruk av farger og typografi vitner om solid håndverk og bryter med det vanlige uttrykket i bransjen på en nyskapende måte. Fin kobling mellom det tradisjonelle og moderne i estetikken. Designet er implementert i tredimensjonale elementer i butikken på en vellykket måte. Designfilosofien er tatt videre til produktutvikling og man har tilført noe ekstra til produktene ved å legge en egen, velskrevne historie til hver enkelt lille ting. Med sin omprofilering har Audhild Viken gitt suvenirsegmentet et nytt uttrykk og forsterket formidlingen av norsk kultur og håndverk. 38 / visuell kommunikasjon / visual communication

39

40 Bedrift/COMPANY axellia pharmaceuticals DESIGN frank axellia pharmaceuticals selskapsidentitet for axellia pharmaceuticals CORPORATE IDENTITY FOR AXELLIA PHARMACEUTICALS THE COMPANY Axellia Pharmaceuticals came about when the division operating with active pharmaceutical ingredients was sold off by the parent company Alpharma AL. Management wanted to give the new company, which operates in the B2B market, a strong fresh start. JURY S VERDICT Axellia s stringent quality profile and focus on research and development have been expressed in the form of a floating organic 3D symbol as part of a strong visual identity. This profile is innovative, exciting and pure, with a superb, precise use of typography. On the Internet the symbol s potential is taken further through the use of a successful animation. There is a great deal of mystery surrounding the image, the use of colour and additional elements. The profile also conveys effectively values other than purely technical ones. The design is elegant and neat, providing good interaction between concept, name and design development. The associations made relate to purity and freshness, which is completely right for a company from the pharmaceutical industry. The design agency has been involved in the entire process, which seems to have been a very positive influence. A daring choice in a conservative industry, but very clear in all its simplicity. SELSKAPET Axellia Pharmaceutical oppsto da divisjonen som driver med aktive farmasøytiske ingredienser ble solgt ut fra morselskapet Alpharma AL. Ledelsen ønsket en sterk og ny start for det nye selskapet, som opererer i B2B-markedet. JURYKJENNELSE Axellias strenge kvalitetsprofil og fokus på forskning og utvikling har fått sitt uttrykk i et organisk, flytende 3D-symbol i et sterkt visuelt uttrykk. Profilen er innovativ, spennende og ren med en overlegen og skarp bruk av typografi. På internett tas potensialet i symbolet ut i en vellykket animasjon. Det er mye mystikk i uttrykket, i fargebruk og tilleggselementer, og profilen kommuniserer på en god måte andre verdier enn de rent tekniske. Formspråket er stramt og ryddig og det er en god sammenheng mellom konsept-, navn- og designutvikling. Assosiasjonene som gis går til renhet og friskhet, hvilket er helt riktig for et firma i den farmasøytiske industrien. Designbyrået har vært involvert i hele prosessen, noe som synes godt på en svært positiv måte. Vågalt valg i en konservativ bransje, og svært tydelig i all sin enkelhet. 40 / visuell kommunikasjon / visual communication

41

42 Bedrift/COMPANY DAGBLADET DESIGN TEFT DESIGN Dagbladet magasinet UKENTLIG FEATUREMAGASIN I DAGBLADET WEEKLY FEATURES MAGAZINE ISSUED WITH THE DAGBLADET NEWSPAPER MAGASINET is a weekly magazine which comes every Saturday with Dagbladet. After Magasinet was launched in 1999 almost 50 Norwegian newspapers launched their own distinctive tabloid magazines. The challenge was to revamp Magasinet to make it stand out from its competitors and restore its image as an exclusive newspaper magazine. JURY S VERDICT Dagbladet was the first of this generation of Norwegian newspapers to launch its own Saturday magazine. Magasinet defines this genre and has highlighted with its new design that it is still clearly ahead of its rivals. The new magazine demonstrates an impressive integration between a revamped journalistic concept and excellent design work. One new feature is the fold-out page in the cover, creating a new format and medium for advertisers. The new version of Magasinet continues to cultivate the Dagbladet brand, while also establishing its own separate identity and clear visual signature. You can easily see how successful it has been by comparing the sales figures on Saturdays against the other days of the week: Dagbladet Magasinet had over 850,000 readers every week in MAGASINET er et ukentlig magasin som følger med Dagbladet hver lørdag. Etter at Magasinet ble lansert i 1999 har nesten 50 norske aviser lansert sine egne, skårne tabloidmagasiner. Utfordringen var å oppgradere Magasinet så det skulle skille seg fra konkurrentene og på ny fremstå som et eksklusivt avismagasin. JURYKJENNELSE Dagbladet var først ute i denne norske avisgenerasjonen med å lansere eget lørdagsmagasin. Magasinet definerer sjangeren og har med sin nye design markert at de fremdeles ligger et hestehode foran konkurrentene. Det nye magasinet viser en imponerende integrasjon mellom et revitalisert journalistisk konsept og et ekstremt godt grafisk håndverk. En nyskaping er utbrettssiden i omslaget som skaper et nytt format og medium for annonsører. Det nye Magasinet dyrker frem merkevaren Dagbladet samtidig som det har sin egen identitet og klare grafiske signatur. At det er vellykket kan man lett se ved å sammenligne salgstallene på lørdager kontra hverdager Dagbladet Magasinet hadde i 2008 ukentlig over lesere. 42 / visuell kommunikasjon / visual communication

43

44 Bedrift/COMPANY NORWAY PELAGIC AS DESIGN SCANDINAVIAN DESIGN GROUP NORWAY PELAGIC visuell profil for selskap som leverer pelagisk fisk til konsum visual identity for the fish explorer norway pelagic FIVE COMPANIES with long and varied histories merged to form Norway Pelagic, which is nowadays a global operator exporting pelagic fish to the entire global market. The new company s ambition is to become the leading exporter of pelagic fish in the world. This must also be seen from its new visual identity. JURY S VERDICT Norway Pelagic is aiming to change the way the industry does business. This requires a culture change. This has turned its image into a profile which conveys industrial focus and pure, Arctic freshness. The company has been bold enough to set itself new targets to aim for and has shifted far away from the industry s traditional Norwegian image. This has resulted in a modern, global design scheme which is credible. The company s visual identity has been developed and implemented in a consistent manner. The jury would like to highlight in particular the attractive, elegant product sheets. The graphic and tactile elements, typography and use of colour in particular have been well thought out and original. They help to clearly differentiate the company from its competitors. A strong identity and excellent effort in an extremely important market for Norway. FEM SELSKAPER med lang og ulik historie fusjonerte i Norway Pelagic, som i dag er en global aktør som eksporterer pelagisk fisk til hele verdensmarkedet. Ambisjonen til det nye selskapet er å bli ledende i verden på eksport av pelagisk fisk, og dette måtte synes på den nye profilen. JURYKJENNELSE Norway Pelagic Pelagic tar sikte på å endre bransjens måte å drive forretning på. Dette krever en kulturendring, og denne har fått sitt uttrykk i en profil som uttrykker industrielt fokus og ren, arktisk friskhet. Selskapet har våget å sikte på nye mål og tatt et langt skritt unna bransjens tradisjonelle norske uttrykk. Resultatet har blitt et moderne internasjonalt troverdig designprogram. Den visuelle identiteten er gjennomført og implementert på en konsekvent måte, juryen vil spesielt fremheve de innbydende og elegante produktarkene. Grafiske elementer, taktile elementer, typografi og spesielt fargebruk er gjennomført og originalt og skaper en tydelig differensiering fra konkurrentene. En sterk identitet og en flott satsing i et svært viktig marked for Norge. 44 / visuell kommunikasjon / visual communication

45

46 Bedrift/COMPANY rom eiendom DESIGN virtual garden design rom eiendom VISUELL identitet for rom eiendoom visual identity for ROM EIENDOM ROM EIENDOM operates in the property development and management sector, and also owns the Norwegian National Railway s stations. The company has a degree of social responsibility through the properties it owns and focuses particularly on developing junctions and densely populated areas. Rom wanted to find a new visual profile which supported better its vision of Better urban areas for people to meet. JURY S VERDICT This is an innovative visual profile with a strong stylish touch, based on a strong concept which we will probably see having a lasting appeal. In this case, the designer has been inspired by a bird s eye view of town planning, with basic geometric shapes being used to symbolise buildings and urban areas. This has enabled Rom to establish ownership of these simple, well-known shapes. The design is timeless, but it also gives a good sense of history. The strong basic concept combined with good, distinctive typography has been implemented excellently by skilful graphic designers. The profile is strong enough to work with many different communication media, as well as in 3D. The jury thinks it is exciting and bold of the customer to consistently stick to the basic concept. This is further proof that the simple approach is often the best, provided you have a strong concept. ROM EIENDOM har sitt virke innen eiendomsutvikling og forvaltning, samt at de eier NSBs jernbanestasjoner. Selskapet har et samfunnsansvar gjennom dette eierskapet og fokuserer spesielt på knutepunktog tettstedsutvikling. Rom ønsket å få en ny visuell profil som støttet bedre opp under visjonen Bedre byrom der mennesker møtes. JURYKJENNELSE En innovativ og svært stilsikker grafisk profil med en sterk idé som vi antakeligvis vil se har lang levetid. Her har man latt seg inspirere av byplanlegging i fugleperspektiv og latt geometriske grunnformer symbolisere bygninger og byrom. På den måten har Rom tatt eierskap til enkle og kjente former. Uttrykket er tidløst, men gir samtidig en god følelse av historie. Den sterke grunnidéen sammen med et godt typografisk særpreg er flott implementert av dyktige grafiske designere. Profilen har kraft i seg til å fungere på mange ulike kommunikasjonsflater og også i tredimensjonale uttrykk. Juryen mener det er spennende og dristig av oppdragsgiver å konsekvent holde seg til grunnkonseptet. Nok et bevis på at det enkle ofte er det beste, så lenge man har en sterk idé. 46 / visuell kommunikasjon / visual communication

47

48 Bedrift/COMPANY rikshospitalet hf DESIGN design to be SYKEHUSBOKA INTERAKTIV BOK FOR BARN SOM BLIR INNLAGT PÅ SYKEHUS INTERACTIVE BOOK FOR CHILDREN WHO HAVE BEEN ADMITTED TO HOSPITAL RIKSHOSPITALET UNIVERSITY HOSPITAL is the leading children s hospital in Norway, treating more than 30,000 children in For many children, a stay in hospital is a difficult period which requires some adjustment and good communication among children, treatment providers and parents. The hospital book can be used whatever the diagnosis. It is given to children aged between 8 and 12 who are admitted to one of Norway s hospitals for 2-3 days or more. JURY S VERDICT Hospitals often represent something unknown and frightening for both children and parents. The hospital book is a combination of a logbook, activity book, diary and medical textbook, which helps alleviate the scary aspect of staying in hospital. It also explains in an informative way what will actually happen. The book is also a good example of how you can use graphic design in a strategic manner to improve communication between children and adults, while making it easier for parents to understand how their child is actually feeling. The design is fantastically inclusive. The book provides a wealth of content, while also being easy to understand and accessible. This is a book which would be good to translate into other languages as well. RIKSHOSPITALET HF er landets fremste barnesykehus og behandlet i 2006 over barn. For mange barn er sykehusoppholdet en vanskelig periode som krever bearbeiding og god kommunikasjon mellom barn, behandlere og foreldre. Sykehusboka er en diagnoseuavhengig bok som deles ut til barn mellom 8 og 12 år som er innlagt på et av landets sykehus i 2-3 dager eller mer. JURYKJENNELSE Sykehuset representerer ofte noe ukjent og skremmende både for barnet og foreldrene. Sykehusboken er en blanding av loggbok, aktivitets bok, minnebok og medisinsk hjelpebok som tar bort brodden av det skumle ved sykehusoppholdet og forklarer på en pedagogisk måte hva som faktisk skal skje. Boken er også et godt eksempel på hvordan man kan bruke grafisk design på en strategisk måte for å bedre kommunikasjonen mellom barn og voksne, samt gjøre det enklere for foreldrene å forstå hvordan barnet egentlig har det. Designet er herlig inkluderende, boken er meget innholdsrik, samtidig som den er godt forståelig og tilgjengelig. Dette er en bok som med fordel kan oversettes også til andre språk. 48 / visuell kommunikasjon / visual communication

49

50 Bedrift/COMPANY ØYAFESTIVALEN AS DESIGN THE A.K.I.G.A/GRAPHIC HOLDING AS øyafestivalen 2008 festivalprofil for øyafestivalen 2008 profile for øyafestivalen 2008 ØYAFESTIVALEN is a music festival which is staged every year in Middelalderparken in Oslo. At Øyafestivalen you will hear an impressively large number of types of rock music in its broad sense. The festival profile was launched on 1 December of the year before the festival took place. During the following period of almost nine months, the organisers issued 70 advertisements, 16 posters and 10 flyers, which were quite unique. Many of the posters have become collectors items. JURY S VERDICT Øyafestivalen shows in this case how to use visual communication as a strategic, strongly differentiating tool. They have allowed the development of the design to go hand in hand with that of the festival, as both of them develop together in the process. The result of this is an energetic profile which successfully generates expectations about and focus on the festival. This wild, rock design includes certain individual elements which combine with a simple, powerful structure to create the whole impression. The visual profile is based on a strong attachment to the festival s concept among the various target groups. Elements from underground culture and the traditional rock look are used in a new way, creating the feeling that these are things that you cannot miss out on. If you look at the posters long enough, you cannot ignore the fact either that you start hearing music. It is also impressive to see a visual profile with such a huge wealth of detail without it becoming unreadable and of no informational value. ØYAFESTIVALEN er en musikkfestival som arrangeres hvert år i Middelalderparken i Oslo. På Øyafestivalen finner du musikk fra imponerende mange forgreininger i det utvida rockbegrepet. Festivalprofilen ble lansert 1. desember året før festivalstart. I løpet av de neste ni månedene presenterte arrangørene totalt 70 annonser, 16 plakater og 10 flyere, av dem var ingen helt like. Mange av plakatene har blitt samleobjekter. JURYKJENNELSE Øyafestivalen viser her hvordan man skal bruke visuell kommunikasjon som et strategisk og sterkt differensierende virkemiddel. De har latt design- og festivalutvikling gå hånd i hånd og latt det hele utvikle seg sammen underveis. Resultatet er en frodig profil som lykkes med å skape forventninger og oppmerksomhet rundt festivalen. Under det ville og rocka uttrykket ligger det definerte enkeltelementer som sammen med en enkel og sterk struktur holder det hele sammen. Det grafiske uttrykket bygger en sterk tilhørighet til festivalens idé hos målgruppene, man bruker elementer fra undergrunnskultur og tradisjonell rockeestetikk på en ny måte og skaper en følelse av at dette er noe man ikke kan gå glipp av. Ser man lenge nok på plakatene skal man heller ikke se bort fra at man begynner å høre musikk. Det er også imponerende å se en visuell profil med en så kolossal detaljrikdom uten at det går utover lesbarhet og informasjonsverdi. 50 / visuell kommunikasjon / visual communication

51

52 55 søkere / 15 mottakere 55 applicants / 15 RECIPIENTS industridesign industrial design

53 Alle typer masseproduserte produkter vil bli vurdert. Dette kan være forbrukerelektronikk, telekommunikasjon, anleggsmaskiner, lamper, belysningssystemer, hvitevarer, porselen, bestikk, glass, baderomsinnredning, sportsutstyr, briller, smykker, styrehendler, hardware (uten digitalt grensesnitt), verktøy, ovner, medisinsk utstyr, hjelpemidler, leker, kjøretøy, skip og båter, jordbruksmaskiner, logistikksystemer etc. / All types of mass-produced products will be evaluated. This can include consumer electronics, telecom products, construction machinery, lamps, lighting systems, white goods, porcelain, cutlery, glassware, bathroom fittings, sports equipment, spectacles, jewellery, steering levers, hardware (without any digital interface), tools, heaters, medical equipment, support devices, toys, vehicles, ships and boats, agricultural machinery, logistics systems etc. Kategorijury industridesign / Jury for the category of Industrial Design: Katinka von der Lippe Kategorileder / Category chair. Katinka er SVP (Senior Vice president) for Design and Product Planning Think Elbil. Hun er utdannet Industridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har 11 års erfaring fra Automotive design og engineering. / Katinka is SVP (Senior Vice president) for Design and Product Planning Think Elbil. She qualified as an industrial designer from the Oslo School of Architecture and Design and has 11 years experience in automotive design and engineering. Hanne Seljestad Wetland Fagdesigner / Specialist designer Hanne er utdannet master i industriell design fra NTNU. Hun har arbeidet 3 år i KODE Design og er nå ansatt som designrådgiver i Innovasjon Norge i Hordaland. / Hanne has a master s degree in industrial design from NTNU (Norwegian University of Science and Technology). She worked for 3 years at KODE Design and is now employed as a design consultant at Innovation Norway in Hordaland. Robin Edman Fagdesigner / Specialist designer. Robin er administrerende direktør i SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign). Han er utdannet industridesigner og har tidligere 20 års erfaring som designsjef hos Elektrolux Sverige. / Robin is managing director of SVID (Swedish Industrial Design Foundation). He is a qualified industrial designer and has previously worked for 20 years as design director at Elektrolux Sweden. Kjell Ramberg Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. i Simrad med fokus på Maritim elektronikk. / Kjell is product manager at Simrad, focusing on maritime electronics. Kjell er produktsjef

54 Bedrift/COMPANY ACUFRIEND AS DESIGN ABRY DESIGN AS acufriend AKUPRESSURBØYLE MOT HODEPINE OG ØYESTRESS ACUPRESSURE CLIPS FOR HEADACHES AND EYE STRAIN FOUNDER Turid Bergesen struggled for a long time with headaches and sinus pain. She was concerned about the consequences of taking so many types of medication. She noticed that if she pinched with her index finger and thumb above the root of the nose close to the corner of her eye, this had a positive effect. This gave her the idea for a new product based on acupressure, which she called AcuFriend. JURY S VERDICT AcuFriend is not a medical product, but an alternative product which, based on its intended use, should offer effective relief for headaches. The product is easy to place above the root of the nose, is flexible and fits most face shapes. It is not an easy task placing an item on the most sensitive area of your face, but AcuFriend helps you do this in a neat, sensitive way. These clips have an elegant shape, are hygienic and very light, with a good use of materials and colour. They give the overall impression of being credible in every aspect, from sales packaging and storage case to the actual product and sales collateral. They are also easy to clean. They provide a good example of a successful application of design expertise to raise the product s profile on the market. GRÜNDER Turid Bergesen slet lenge med hodepine og bihulesmerter, og var bekymret for konsekvensene av å bruke så mye medikamenter. Hun merket seg at press med pekefinger/tommelfinger over neseroten nær øyekroken hadde positiv effekt. Det ga ideen om et nytt produkt basert på akupressur, som hun ga navnet AcuFriend. JURYKJENNELSE AcuFriend er ikke et medisinsk produkt, men et alternativt produkt som etter intensjonen skal ha lindrende effekt på hodepine. Produktet er lett å plassere over neseroten, fleksibelt og passer de aller fleste ansiktsformer. Det er en utfordring å plassere et produkt i det mest sensitive området i et ansikt, men denne oppgaven løser AcuFriend på en elegant og fintfølende måte. Formen er elegant, hygienisk og florlett med god material- og fargebruk. Helhetsinntrykket er gjennomført troverdig i alle ledd, fra salgsemballasje, oppbevaringsetui, produkt og salgsmateriell. Det er også enkelt å rengjøre. Godt eksempel på et vellykket bruk av designkompetanse for å løfte frem produktet i markedet. 54 / industridesign / industrial design

55

56 Bedrift/COMPANY bergans fritid as DESIGN bergans fritid AS bergans wiglo TELT TENT THE IDEA behind the Wiglo occurred while testing a new lavvu (based on a traditional Sami temporary tent), which could not fit under the trees and was therefore not properly stretched out. The product s name is a cross between three words: lavvu, wigwam and igloo, reflecting the tent s relationship with these dwelling types. JURY S VERDICT Wiglo is a tent which combines the following features: light weight, great spaciousness, a good sitting height, a good view and easy to pitch. All these make it a definite innovation in the tent market. The product gives the impression that its development process has been well thought out, with a clear focus, demonstrating an understanding of the user s needs. Its shape derives from its function. The tent s canvas moves over the different poles as a result of their design. The bows are flexible and give the tent a sporty look, making it resemble a kite or hang glider. This product is something new in the Bergans range, but we recognise elements, such as colours, techniques/ components from existing products. The materials and structure have been chosen based on known principles for tent canvas and poles, but a new approach has been adopted by combining bows and straight poles together. In a nutshell, we have innovative product development which has produced a tent offering extensive user benefits. IDEEN bak Wiglo kom under testing av en ny lavvo, hvor utviklerne ønsket et større areal med sittehøyde, samt muligheten til å åpne opp deler av veggen for bedre å se naturen rundt seg. Produktnavnet er en krysning av de tre ordene lavvo, wigwam og iglo og henspeiler teltets slektskap med alle disse hustypene. JURYKJENNELSE Wiglo er et telt som kombinerer lett vekt, stor romslighet, god sittehøyde, godt utsyn og enkel oppsetting en klar nyskapning på teltmarkedet. Produktet gir en opplevelse av godt gjennomarbeidet og fokusert produktutviklingsarbeid med forståelse for brukers behov. Formen er et resultat av funksjon: Teltduken beveger seg over de forskjellige stengene som et resultat av deres utforming. Buene er spenstige og gir et sportslig preg, ved at de henspeiler på kites eller hanglidere. Produktet representerer noe nytt i Bergans sortiment, samtidig som vi kjenner igjen elementer som farger og teknikk/ detaljer fra eksisterende produkter. Valg av materialer og konstruksjon er basert på kjente prinsipper for teltduk og teltstangprinsipper, men på en ny måte gjennom kombinasjon av buer og rette stenger i relasjon. Kort sagt en innovativ produktutvikling som har gitt et telt med brede brukerfordeler. 56 / industridesign / industrial design

57

58 Bedrift/COMPANY lilaas as DESIGN HAREIDE DESIGNMILL AS berg propulsion brc 800 KONTROLLPANEL MED HENDEL FOR STYRING AV SUPPLYSKIP CONTROL PANEL WITH HANDLE FOR CONTROLLING SUPPLY VESSELS BERG PROPULSION creates propeller systems equipped with a control panel for controlling supply vessels, for instance. They wanted to create a unique, state-of-the-art control panel that stood out from the fairly standardised solutions otherwise available on the market. JURY S VERDICT This is a shining example of a console system in an industry where the use of design is certainly less usual. Following a number of processes, including analyses and testing carried out by 15 users, the company came up with a control panel with a handle where redundant functions have been removed and the key functions enhanced. The control panel is uncluttered, seems easy to use and offers a feeling of quality. Some of the new features include a larger handle, which is easier to grip, displays providing information in graphical form, as well as sunken, backlit buttons that are highly tactile and clearly visibility. The lighting solutions used for buttons and screens ensure that the panel will also operate well at night. The handle provides very good accuracy. This is a system which any ship s captain will be proud to use. BERG PROPULSION lager propellsystemer med kontrollpanel for styring av blant annet supplyskip. De ønsket å lage et unikt og moderne kontrollpanel som skilte seg fra de ganske standardiserte løsningene som ellers er på markedet. JURYKJENNELSE Dette er et strålende eksempel på et konsollsystem innenfor en bransje der bevisst bruk av design er mindre vanlig. Blant annet ved hjelp av undersøkelser og tester av 15 brukere kom bedriften frem til et kontrollpanel med hendel der unødvendige funksjoner er fjernet og de viktigste funksjonene er forbedret. Kontrollpanelet er ryddig, virker enkelt å bruke og gir en god kvalitetsfølelse. Noen av nyvinningene er større og mer gripevennlig hendel, displayskjermer med grafisk tilbakemelding av informasjon og nedsenkede, bakbelyste knapper for god taktilitet og synlighet. Belysningsløsningene på knapper og skjermer gjør at panelet vil fungere godt også om natten, og hendelen gir svært god presisjon. Dette systemet er noe enhver skipper vil være stolt av å bruke. 58 / industridesign / industrial design

59

60 Bedrift/COMPANY SEABED GEOPHYSICAL AS DESIGN ABYSSUS MARINE SERVICES AS case abyss AUTONOM, FIRE-KOMPONENT SEISMISK SENSOR FOR DYPVANNS GEOFYSISK LETING AUTONOMOUS 4C SEISMIC SENTOR FOR DEEP-WATER GEOPHYSICAL EXPLORATION CASE ABYSS is not a consumer product and will not be resold to other companies. It is used to gather seismic data which SeaBed Geophysical sells to its customers. CASE Abyss devices are stored onboard a seismic ship before they are lowered down 3,000 metres deep to collect the seismic data. SeaBed s customers include national and international oil companies. JURY S VERDICT Using industrial design throughout the whole product development process has given SeaBed Geophysical a clear competitive edge in its industry. The seismic sensor can be produced at a reasonable price. It is smaller and lighter. It can also be stacked and is clearly better in terms of its ergonomic features compared to previous products. Ships can take onboard more than twice as many devices. This means that they can generate data faster and better than rivals. CASE Abyss has a tough, maritime identity which is appropriate to the segment. The bright yellow colour, the gentle anatomical transitions into shapes, such as a protective housing, along with the clarity of functions through using contrasts in shape, choice of material and colour, give the product a professional maritime identity, which is suited to the segment. The product has changed from being just a black box to becoming a sales argument and tool when the company needs to explain the system to its customers. This will give the company a competitive edge at trade shows and at other venues where the product is on show. CASE ABYSS er ikke et forbrukerprodukt og skal ikke selges videre til andre firmaer. Produktet brukes til å samle inn seismiske data, som SeaBed Geophysical selger til sine kunder. CASE Abyss lagres om bord i seismikkskip, før de senkes ned til 3000 meters dyp for å hente de seismiske dataene. SeaBeds kunder er nasjonale og internasjonale oljeselskaper. JURYKJENNELSE Bruk av industridesign gjennom hele produktutviklingsprosessen har gitt SeaBed Geophysical et klart konkurransefortrinn i sin bransje. Den seismiske sensoren kan produseres rimelig, er mindre og lettere, kan stables og er ergonomisk klart forbedret i forhold til tidligere produkter. Skipene kan ta mer enn dobbelt så mange enheter, slik at de kan produsere data raskere og dermed rimeligere enn konkurrentene. CASE Abyss har et tøft maritimt preg som er tilpasset segmentet. Sterk gul farge, myke anatomiske overganger i form som et beskyttende skall, samt tydeliggjøring av funksjonene via kontraster i form, materialvalg og farge gir produktet et profesjonelt maritimt preg tilpasset segmentet. Produktet har gått fra å være en black box til å bli et salgsargument og hjelpemiddel når selskapet skal forklare systemet for kundene sine. Dette vil gi bedriften et konkurransefortrinn på messer og i andre sammenhenger der produktet fremvises. 60 / industridesign / industrial design

61

62 Bedrift/COMPANY LAERDAL MEDICAL DESIGN LAERDAL MEDICAL cprmeter HJERTE-LUNGE-REDNINGSMÅLER FOR KLINISK BRUK cardiopulmonary resuscitation meter for clinical use MEDICAL research shows that emergency response staff do not, in many cases, perform chest compressions according to the right guidelines in the event of a cardiac arrest. CPRmeter is a product which guides emergency response staff so that they continually provide good compressions, regardless of patients individual differences. The product must be placed between the emergency person s hand and the patient s chest. JURY S VERDICT This is a simple, self-explanatory product and a good example of how design can help to save lives. CPRmeter is not language-dependent and has an intuitive user interface with a tilted display, making it easier to read data. Exactly the information that is needed is provided, not too much, not too little. Even users without any particular previous knowledge will be able to operate the product, as if their own personal doctor was present. It will enable them to carry out cardiopulmonary compressions in the correct way. The shape and structure of the product support its specific function in a demanding working environment. The flat surface allows you to place the palm of your hand in any position. The product has been designed based on clinical use and easy cleaning. It has a neat design and there is a clear link with Laerdal s other products. The whole package is produced well, from the product to the sales collateral. It gives the impression of sound, well thought-out product development. MEDISINSK forskning viser at redningspersonell i mange tilfeller ikke utfører brystkompresjoner i henhold til retningslinjene ved hjertestans. CPRmeter er et produkt som veileder profesjonelle livreddere til å gi kontinuerlig gode kompresjoner, uavhengig av pasientenes individuelle forskjeller. Produktet skal ligge mellom hånden til liv - redderen og pasientens bryst. JURYKJENNELSE Dette er et enkelt, selvforklarende produkt og et godt eksempel på at design kan bidra til å redde liv. CPRmeter er språkuavhengig og har et intuitivt brukergrensesnitt med skråstilt display som forenkler avlesning av data, og det gis akkurat den informasjonen som er nødvendig, ikke for mye, ikke for lite. Selv for brukere uten særlige forkunnskaper vil produktet fungere som en medbrakt lege, og gjøre at man klarer å utføre hjerte-lunge-kompresjon på en korrekt måte. Form og konstruksjon understøtter produktets spesielle funksjon i en krevende arbeidssituasjon. Produktet er formgitt ut fra klinisk bruk og enkel rengjøring. Det er ryddig designet og har en klar knytning til Laerdals øvrige produkter. Helheten fra produkt til salgsmateriell er godt ivaretatt og gir inntrykk av seriøs, gjennomtenkt produktutvikling. 62 / industridesign / industrial design

63

64 Bedrift/COMPANY CELLPOINT CONNECT DESIGN CELLPOINT CONNECT flamingo sport TRÅDBASERTE HODETELEFONER FOR STEREO WIRED STEREO HEADPHONES FLAMINGO SPORT is a stereo headset for ipod and MP3 players. EarClick2 is a special ergonomic solution which ensures that the ear plugs do not fall out. This solution is known as an open solution as it does not block out all other noise, which means that you do not need to remove the ear plugs when you are talking to someone. JURY S VERDICT This set of ear plugs is ideal for those involved in sport and other leisure activities. The plugs stay securely in your ears no matter how much you move, even if you turn upside down. Thanks to being designed as an open solution, it provides you with an excellent sound, while you can also take in sound from your surroundings, which is a safety consideration if you are out running in an area with traffic, for instance. The fact that they are not a tight fit in the auditory passage also ensures good ventilation, making sure that your ears do not heat up, as is the case when using many other types of ear plugs. The packaging is informative, showing the product attached to someone s ear. The jury is excited by this new ergonomic solution which operates as well as the manufacturer describes. FLAMINGO SPORT er et stereo-headset til ipod og MP3-spillere. En spesiell ergonomisk løsning, EarClick2, sikrer at øreproppene ikke faller ut. Løsningen er en såkalt åpen løsning som ikke stenger ut all annen lyd, hvilket innebærer at du ikke trenger å ta ut ørepluggen ved samtale. JURYKJENNELSE Dette ørepluggsettet er perfekt for sport og aktiv fritid. Pluggen sitter godt i øret, uansett hvor mye man beveger seg, til og med om man snur seg opp-ned. Takket være utforming med åpen løsning får man et utmerket lydbilde samtidig som man kan få med seg lyd fra omverdenen en sikkerhetsfaktor hvis man for eksempel løper i trafikken. Det at det ikke blir helt tett i øregangen sørger også for ventilasjon slik at man unngår å bli varm i ørene som ved bruk av mange andre typer øreplugger. Emballasjen er informativ ved å vise produktet festet til et øre. Juryen lar seg begeistre av at den nye ergonomiske løsningen som fungerer like godt som produsenten beskriver. 64 / industridesign / industrial design

65

66 Bedrift/COMPANY RAUFOSS WATER & GAS AS DESIGN K8 INDUSTRIDESIGN AS isiflo sprint RØRKOBLING PIPE CONNECTION THE PIPE CONNECTION market is mostly divided into plastic connections and metal connections. Isiflo Sprint is a plastic connection which is based on a patented push-in principle. This means that it is just as secure as a screw connection, but much simpler to fit, without requiring any special tool. This connection is expected to be used in pipe systems between the water mains in the street and the stopcock in the basement. JURY S VERDICT Isiflo Sprint s push-in principle is the first of its kind in the world in the pipe connection industry. You can connect it quickly and you do not need any special tool. The assembly components are easy to grip which means you can do the job yourself, even when wearing a large pair of gloves. The product s ergonomic design and assembly principle make it more accessible for fitters whose ability to grip is impaired than previous pipe connections. It is so easy and intuitive to fit that even DIY enthusiasts will definitely manage it. It has a robust, timeless design. It is the reliable choice for products which will last years. It appears solid and fit for purpose. Its corrosion-free material ensures it has a long service life. It also saves us from problems with leaks and other repairs. MARKEDET for rørkoblinger er i hovedsak todelt: Plastkoblinger og metallkoblinger. Isiflo Sprint er en plastkobling som bygger rundt et patentert push-in-prinsipp. Det betyr at den er like sikker som en skrukobling, men mye enklere å montere, uten spesialverktøy. Koblingen er beregnet brukt i rørsystemet mellom hovedledningen i gata og stoppekrana i kjelleren. JURYKJENNELSE Push-in-prinsippet til Isiflo Sprint er en verdensnyhet i rørkoblingsbransjen. Det går raskt å koble, man trenger ikke spesialverktøy og det gode grepet på monteringsdelene gjør at man kan klare jobben selv med store hansker på hendene. Ergonomi og monteringsprisnipp gjør produktet mer tilgjengelig for montører med nedsatt gripeevne enn tidligere rørkoblinger. Enkelheten i montering er så intuitiv at selv amatører trolig vil klare det. Formspråket er robust og tidløst: Er trygt valg for produkter som varer i år. Det virker solid og skikkelig. Korrosjonsfritt materiale sørger for lang levetid og sparer samfunnet for problemer med lekkasje og andre reparasjoner. 66 / industridesign / industrial design

67

68 Bedrift/COMPANY KARI TRAA AS DESIGN PER FINNE INDUSTRIDESIGN AS kari traa hjelm SKIHJELM FOR JENTER SKI HELMET FOR GIRLS FEWER GIRLS than boys wear helmets on the ski slopes. Kari Traa AS wanted to do something about this, so it created a helmet just for girls. The helmet has a narrow fit, suited to the head shape of Scandinavian girls. It is lighter and smaller than other helmets, but not at the cost of safety. A curved shape around the neck leaves room for a pony tail and removable ear flaps make the helmet suitable for summer skiing too. JURY S VERDICT This helmet really takes girls needs seriously and increases the chances of more girls wearing a helmet on the slopes. It is both feminine and robust. It will definitely appeal more to women as a target group than other helmets on the market. The fact that there is room for a pony tail around the neck resolves a practical problem for users, but this feature also increases the helmet s strength, which means that the material s thickness can be reduced. This helmet is lighter and stronger than many more expensive models. Its fine details are very well designed, such as the logo imprinted on the shell, which gives a ribbed structure, increasing the resistance to any bangs. The material promoting the visual identity and the packaging also fits in very well with Kari Traa s collection of hard-wearing sports gear for girls. FÆRRE JENTER enn gutter bruker hjelm i skibakkene. Dette ønsket Kari Traa AS å gjøre noe med, og laget derfor en ren jentehjelm. Hjelmen har en smal passform tilpasset nordiske jentehoder. Vekten og størrelsen er lavere enn andre hjelmer uten at det går på bekostning av sikkerheten. En kurve i nakken gir plass til hestehale og avtagbare øreklaffer gjør hjelmen egnet også til sommerskikjøring. JURYKJENNELSE Denne hjelmen tar virkelig jenters behov på alvor og øker sjansen for at flere jenter bruker hjelm i bakken. Den er både feminin og tøff og vil klart appellere mer til den kvinnelige målgruppen enn andre hjelmer på markedet. Det at det er plass til hestehalen i nakken løser et praktisk problem for brukeren, samtidig som denne detaljen øker hjelmens styrke slik at godstykkelsen kan reduseres. Hjelmen er lettere og sterkere enn mange dyrere modeller. Detaljene er svært godt gjennomarbeidet, for eksempel den pregede logoen i skallet som gir en ribbestruktur som øker motstand mot slag. Grafisk materiell og innpakning passer også meget godt inn i Kari Traas kolleksjon av tøffe sportsklær for jenter. 68 / industridesign / industrial design

69

70 Bedrift/COMPANY luxo asa DESIGN SHAWN LITTRELL INDUSTRIAL DESIGN ninety SKRIVEBORDSLAMPE DESK LAMP LUXO wanted to create a desk lamp which used the benefits of LED technology. NINETY has a very low energy consumption of just 6 watts per lamp. The mechanical function is a further development of Luxos s 70-year-old approach to designing arms: parallel, spring-balanced arms and a rotating base, offering users the chance to position the light however they require. JURY S VERDICT This is a lamp which the jury can easily envisage in modern offices and workplaces. It will end up being the preferred choice of architects and developers because of its architectural design and understated appearance. The light is glare-free and provides an asymmetric column of light with a colour temperature which creates a pleasant warm light. The colour reproduction quality is significantly higher than for rival products. The product can be mounted or placed on the desk using different fixtures and base solutions. NINETY is also extremely mobile, without appearing to be. The contrast in volume between the base and arm gives it an exciting profile. The combination of a warm LED light, good ergonomic design, colour reproduction and its elegant shape makes this lamp an innovation in its category. LUXO ville lage en skrivebordslampe som utnyttet fordelene ved LED-teknologien. NINETY har svært lavt energiforbruk, kun 6 watt pr lampe. Den mekaniske funksjonen er en videreutvikling av Luxos 70 år gamle armfilosofi med fjærbalanserte armer og en roterende base, som gir brukeren mulighet til å stille inn lyset etter eget behov. JURYKJENNELSE Dette er en lampe juryen gjerne ser for seg i moderne kontorer og arbeidsplasser, og som kommer til å bli foretrukket av arkitekter og utbyggere på grunn av sin arkitektoniske utforming og dempede fremtoning. Lyset er blendingsfritt og gir en asymmetrisk lyskjegle med fargetemperatur som gir et behagelig varmt lys. Fargegjengivelsen er vesentlig høyere enn for konkurrentenes produkter. Produktet kan monteres eller settes på bordet med forskjellige innfestninger og fotløsninger. NINETY har dessuten stor bevegelighet uten å se bevegelig ut, og kontrasten i volum mellom fot og arm skaper et spennende uttrykk. Kombinasjonen av varmt LED-lys, god ergonomi og fargegjengivelse, samt elegant form gjør at lampen er en nyvinning i sin kategori. 70 / industridesign / industrial design

71

72 Bedrift/COMPANY INORA AS DESIGN hugo industridesign as orio slange- og ledningssamler spesielt laget for sykehus tube and cable tidy specially created for hospitals ANYONE who has been in hospital will know how many wires and tubes accumulate around every patient s bed. Failure to control these wires can, in the worst case scenario, result in the supply of medication or fluid to the patient being blocked or in the wires being pulled out of the patient. Orio can be attached to any poles, tubes and rails which are found in a hospital. It also means that you do not need to use tape to keep the cables together. JURY S VERDICT Orio is a funny little product, which solves a real problem for patients and hospital staff. This solution is based on a good idea and is simple as it is ingenious. The product is easy to understand and the jury thinks that it is a solution that can tidy up the wire spaghetti, which is definitely a positive result. The product s design has associations with angels or a little jewel. This is a product with a humorous, yet thoughtful design, which will be used in a hospital environment. The product and accompanying marketing collateral project a proper, clear profile and give the impression of a product with a serious function. ALLE som har ligget på sykehus vet hvor mange ledninger og slanger som hoper seg opp rundt hver enkelt pasientseng. Mangelen på kontroll av disse ledningene kan i verste fall føre til blokkering av medisin- eller væsketilførsel eller at ledningene rives ut av pasienten. Orio kan festes på alt av stenger, rør og skinner som finnes på et sykehus og gjør at man slipper å bruke tape for å samle ledninger. JURYKJENNELSE Orio er et artig, lite produkt som løser et faktisk problem for pasienter og sykehuspersonell. Ideen er god og løsningen like enkel som genial. Produktet er lett å forstå og juryen tror dette er en løsning som kan rydde opp i ledningsjungelen, noe som er svært positivt. Formuttrykket gir assosiasjoner til engler eller et lite smykke en humoristisk og omsorgsfull estetikk på et produkt som skal brukes i et sykehusmiljø. Produktet og tilhørende markedsmateriell er rent og ordentlig profilert og gir inntrykk av seriøsitet. 72 / industridesign / industrial design

73

74 Bedrift/COMPANY PARAVAN DESIGN INVENTAS MOLDE AS p-brodden ISBRODDER ICE CLEATS ICE CLEATS are traditionally seen as a sturdy product for helping elderly people. P-brodden is a new range of ice cleats suited to active people of all ages. These ice cleatscrampons offer extra strong grip on the ice and stay firmly attached under shoes during rough treatment such as when jogging and working. JURY S VERDICT These ice cleats allow you to jog all year round, no matter where you live. The product has been given a sporty look to get rid of the dowdy image that ice cleats are only used by pensioners in icy conditions. The new design has generated greater interest in the P-brodden range among sports organisations. The most innovative aspect is the ice cleats fastening mechanism. This ensures that the ice cleats stay on securely, even when running on rough terrain. In this case, the design is used in an ideal way to enhance the product and everything associated with it, from the product itself and fastening system to the packaging and graphic design. This gives the product a professional look overall. The materials that have been chosen are ideally suited to the product s function and look in this segment. The jury considers that the design adjustment that has been made from earlier products and rival products is very positive. ISBRODDER blir tradisjonelt sett på som et traust hjelpemiddelprodukt for eldre mennesker. P-brodden er en ny serie brodder, tilpasset aktive folk i alle aldrer. Broddene gir ekstra godt grep i isen og sitter godt under skoen under røff behandling som jogging og yrkesbruk. JURYKJENNELSE Med disse broddene kan jogging være helårssport uansett hvor du bor i landet. Produktet har fått en sportslig profil som fjerner stigmaet rundt at brodder kun brukes av pensjonister på isføre. Det nye designet har ført til økt interesse for P-brodden hos sportsforretningene. Det mest nyskapende er broddens festemekanisme som gjør at den sitter godt fast også ved for eksempel løping i terreng. Her har man brukt design på en forbilledlig måte som hever produktet og tilhørende materiell fra selve produktet, innfestningssystem, emballasje og grafisk design og totalt gir produktet et profesjonelt preg. Valget av materialer er godt tilpasset funksjon og estetikk i segmentet. Juryen anser den designmessige oppjusteringen fra tidligere produkter og konkurrerende produkter som svært positiv. 74 / industridesign / industrial design

75

76 Bedrift/COMPANY MELBY SNEKKERVERKSTED AS DESIGN INVENTAS MOLDE AS spill TRAPP I FORMPRESSET TRE STAIRCASE MADE FROM MOULDED WOOD MELBY Snekkerverksted has been producing wooden staircases for a number of years. It wanted to create a staircase which suited the current modern style of construction better. Spill has glass rails, while the steps and risers are press moulded in laminated oak, beech, birch or walnut. The dimensions of each staircase are created according to each individual building. JURY S VERDICT The use of moulded wood is a completely new way of creating a staircase. Using a special type of lamination makes it possible to incorporate the step and riser in the same section. This strengthens the staircase further and means that the technical support can be based on a single string in the centre of the staircase. This gives the staircase a totally new, open appearance compared to other staircases. The undulating form of the steps creates associations with rivers and waterfalls. This is a new aesthetic element in keeping with modern architecture. The glass rail gives the product a distinct airiness, while the use of a central string projects a sophisticated purity. The contrast between the surface and the cut edge in the laminated steps creates an exciting look and a proper sense of precision. This staircase can be free-standing in a room and it looks good both from the back and the front. MELBY Snekkerverksted har produsert tretrapper i en årrekke og ønsket å lage en trapp som passet bedre inn i dagens byggestil. Spill har glassgelender, og trinn og opptrinn er formpresset i laminert eik, bøk, bjørk eller valnøtt. Hver trapp lages på mål tilpasset hver enkelt bolig. JURYKJENNELSE Bruk av formpresset tre er en helt ny måte å lage en trapp på. En spesiell laminering gjør det mulig å innlemme trinn og opptrinn i samme del, som gir trappen forbedret styrke og kan basere den tekniske bæringen på én vange i senter av trappen. Dette gir trappen en helt ny og åpen fremtoning sammenlignet med andre trapper. Den bølgende formen i trinnene skaper assosiasjoner til elv eller fossefall og er et nytt estetisk element tilpasset moderne arkitektur. Glassrekkverket gir produktet en egen letthet, og bruken av en sentral vange gir en sofistikert renhet. Kontrasten mellom overflaten og snittflaten i de laminerte trinnene skaper spenning og gir en god følelse av presisjon. Dette er en trapp som kan stå fritt i et rom og den er minst like estetisk vellykket bakfra som forfra. 76 / industridesign / industrial design

77

78 Bedrift/COMPANY TANDBERG DESIGN KNUT HOLSCHER DESIGN tandberg t3 TELEPRESENCE SYSTEM Telepresence system IF YOU want a video conference to work as a substitute for meetings in person, it needs to feel as close to a normal meeting as possible. T3 is a solution which fills a whole room. It uses several screens, a complex sound system, lighting, background walls and furniture as a means of giving those attending the meeting a stronger sense of being seated around the same table. JURY S VERDICT This is a major step on the way to making video conferences a real alternative to meetings in person. This solution really makes you feel that you are all sitting in the same room. You can hear people moving around the room. The 3D aspect is so strong that if someone stretches out their hand it makes you want to grab it. During the first few minutes the technology is overwhelming, but after a short while you can concentrate totally on what the meeting is actually meant to be about. The problems with previous video conferencing solutions have been fully resolved. This has put Tandberg a long way ahead of its competitors. The viewing angle is good and the technical functions are well integrated. T3 comes across as a democratic, streamlined solution. The jury is extremely impressed. FOR AT et videomøte skal fungere som en erstatning for fysiske møter må det føles så tett opp til et vanlig møte som mulig. T3 er en løsning som fyller et helt rom, og bruker flere skjermer, et komplisert lyd - anlegg, belysning, bakgrunnsvegger og møblement som virkemidler for å forsterke opplevelsen av at møtedeltakerne befinner seg rundt samme bord. JURYKJENNELSE Dette er et stort skritt på veien til å gjøre videomøter til et reelt alternativ til fysiske møter. Her føler man virkelig at alle sitter i samme rom. Man kan høre om folk flytter seg rundt i rommet, og følelsen av tredimensjonalitet er så sterk at hvis noen rekker frem en hånd, får man lyst til å gripe den. De første minuttene er teknikken overveldende, men etter kort tid kan man fullt ut konsentrere seg om det møtet faktisk skal handle om. Problemene med tidligere videomøteløsninger er løst til fulle og Tandberg har løftet seg et langt skritt frem i forhold til konkurrentene. Betraktningsvinkelen er fin og de tekniske funksjonene er godt integrerte. T3 fremstår som en demokratisk og strømlinjeformet løsning. Juryen er svært imponert. 78 / industridesign / industrial design

79

80 Bedrift/COMPANY HARDANGER SYLVPLETT AS DESIGN PER FINNE INDUSTRIDESIGN AS tuva Bestikkserie Cutlery range WE ALL have our own way of holding cutlery, but not every type of cutlery suits every group of users. All the utensils in the Hardanger TUVA cutlery range are designed with hollow handles. This makes the cutlery lighter, but also easy and substantial enough to grip so that it can be used by any group of users, from children to the elderly. JURY S VERDICT The Tuva cutlery range takes into account a wide group of users. For instance, children, elderly people and rheumatic sufferers are able to grip the cutlery properly to a larger extent, which means that everyone can use the same type of eating utensils. Hardanger Bestikk has managed to create a uniform, innovative range of cutlery using the hollow-handle technique for knives, spoons and forks. The design is based on solid, top quality craftsmanship, giving the cutlery good balance, ensuring it remains firmly in the hand and does not fall off the plate. From an aesthetic perspective, the cutlery combines both tradition and innovation. Tuva has a very distinctive character, with dynamic, well-balanced lines, giving it an elegant and at the same time flexible appearance. It is definitely a well-designed, innovative product. ALLE HAR sin egen måte å holde bestikket på, men ikke alt selskapsbestikk er godt å bruke for alle brukergrupper. Alle delene i Hardangerbestikket TUVA er utført i såkalt hollow-handle, det vil si at de har et hulrom inni skaftet. Dette gir et lett bestikk med et godt og fyldig grep, slik at bestikket kan brukes av alle brukergrupper fra barn til eldre. JURYKJENNELSE Hardanger Bestikk har klart å skape en helhetlig, innovativ bestikkserie ved å bruke hollow-handle - teknikken i både kniv, skje og gaffel. I bunn ligger et solid og veldig flott håndverk som gir et bestikk med god balanse, som ligger godt i hånden og som ikke faller av tallerkenen. Bestikkserien Tuva tar høyde for en utvidet brukergruppe der barn, eldre og revmatikere i større grad får godt grep om bestikket, noe som gjør at alle kan bruke samme type spiseredskap. Estetisk er bestikket en kombinasjon av tradisjoner og innovasjon. Tuva har en særegen karakter, med en dynamisk og balansert linjeføring som gir et elegant og samtidig spenstig uttrykk. Rett og slett et gjennomarbeidet og nyskapende produkt. 80 / industridesign / industrial design

81

82 Bedrift/COMPANY SPERRE INDUSTRI AS DESIGN SPERRE THERMO AS x-range compressors Starteluftkompressor for skipsmotorer Starting air compressor for ship engines THIS PRODUCT is a starter motor for a ship, similar to an electrical starter motor in a car. The energy from the compressed air helps start the ship s main engine. One ship in five in the world sails with compressors from Sperre, which is based in Norway s Møre og Romsdal county. The new X-range compressor offers an optimised cooling effect and has several patented solutions. JURY S VERDICT Sperre has developed an entirely new generation of starting air compressors, which are radically different from their competitors products both from an aesthetic and functional perspective. This compressor has given Sperre a unique identity in this segment. This product range has been developed for users, shipyards and shipowners alike. It is simpler, quicker and easier to understand in terms of use, servicing and installation. The neater design process and simplified functions are highly visible, making a solid impression. The compressor range s identity is very clear. The jury expects this to give the company a strong competitive edge. The main X-shape design is a powerful, easily recognisable sign of male aesthetic values. The choice of colour and the other details contribute to giving this entire range an overwhelmingly technical imprint. The product also offers clear environmental benefits. Unlike rival products, this solution does not release any oil vapour into the atmosphere. The compressor is also more energy efficient to use than previous solutions. PRODUKTET er en luftkompressor for skipsmotorer. Energien i den komprimerte luften starter hovedmotoren, slik det i bil finnes en elektrisk startmotor. Ved hjelp av energien i den komprimerte luften starter skipets hovedmotor. Hvert femte skip i verden seiler med kompressorer fra Møre og Romsdal-bedriften Sperre. De nye X-Range kompressorene gir optimalisert energiforbruk, kjøling, vibrasjonsnivå, sikkerhet, miljø og har flere patenterte løsninger. JURYKJENNELSE Sperre har utviklet en helt ny generasjon starteluftkompressorer som både estetisk og funksjonelt er revolusjonerende forskjellig fra konkurrentenes. Kompressoren har gitt Sperre en identitetsbærer som er særegen i segmentet. Produktserien er gjennomarbeidet både i forhold til brukerne, verftene og rederne, og er enklere, raskere og mer forståelig i bruk, service og montering. Designprosessens opprydding og forenkling i funksjoner er visuelt godt synlig og gir et solid inntrykk. Kompressorseriens identitet er svært tydelig og juryen antar at dette vil gi bedriften et sterkt konkurransefortrinn. Hovedformens X-form er en kraftfull og lett gjenkjennelig bærer av maskuline estetiske verdier. Fargevalg og detaljer er med på å gi hele serien et overbevisende teknisk preg. I tillegg har produktet klare miljøfordeler: Løsningen har i motsetning til konkurrentene ingen oljedamputslipp til luft og kompressoren er mer energieffektiv i bruk enn tidligere løsninger. 82 / industridesign / industrial design

83

84 20 søkere / 7 mottakere 20 applicants / 7 RECIPIENTS MØBELDESIGN furniture design

85 Industrielt fremstilte møbler til alle bransjer og brukssituasjoner vil bli vurdert. Dette kan være møbler og systemer både for det private og det offentlige rom. For eksempel venteværelser, resepsjoner, konferanser, sykehus, helsesektoren, skoler, hager, barn, museer, buss- og t-baneholdeplasser, parker og lekeplasser, innredninger til båter, tog, butikker, restauranter, kinoer etc. / Industrially manufactured furniture in every industry and area of use will be evaluated. This can include furniture and systems for both private and public spaces, for example waiting rooms, reception areas, conferences, hospitals, health sector, schools, gardens, children s areas, museums, bus and underground stops, parks and play areas, fittings for boats, trains, stores, restaurants, cinemas etc. Kategorijury møbeldesign / Jury for the category of Furniture Design: Solveig Torsteinsen Kategorileder / Category chair. Solveig er medeier i Torsteinsen Design AS. Hun har allsidig erfaring innen møbeldesign, industridesign, interiørarkitektur, messe- og utstillingsdesign. I tillegg har Solveig hatt ulike oppdrag og verv for Norsk Form, NIL og KHIO. / Solveig is co-owner of Torsteinsen Design AS. She has all-round experience in furniture, industrial, interior, as well as trade show and exhibition design. Solveig has also carried out various assignments and commissions for Norsk Form, NIL (Norwegian Organisation of Interior Architects and Furniture Designers) and KHIO (Oslo National Academy of Arts). Frode Myhr Fagdesigner / Specialist designer Frode har lang erfaring innen møbel- industri- og interiørdesign. Han startet Myhr Industrial i / Frode has had many years experience in furniture, industrial and interior design. He started Myhr Industrial in Roger Sveian Fagdesigner / Specialist designer. Roger har siden 1999 drevet eget designkontor i Oslo, med hovedfokus på møbeldesign og møbelproduksjon. Produktene består av både en serieprodusert kolleksjon, og unika produkter. / Roger has been running his own design agency in Oslo since 1999, mainly focusing on furniture design and production. His products include both mass-produced collections and one-off products. Eivind Solberg Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. Eivind er utdannet industridesigner i 2000 og jobber nå som produktutviklingssjef for STAY. Eivind har bred erfaring i bransjen. Nå jobber han med møbler og innredning for kontor og hotell. / Eivind qualified as an industrial designer in 2000 and is now working as product development manager for STAY. Eivind has extensive experience in the industry. He is now involved in designing furniture and fittings for offices and hotels.

86 Bedrift/COMPANY FORA FORM AS DESIGN tveit & tornøe copenhagen chair Lav stol Low-resting chair FORA FORM s ambition is to come up with high-profile products at regular intervals, which generate international interest. The company discovered Copenhagen Chair at a student exhibition in Bergen in The chair has been designed to cause a stir at informal meeting places, whether in the reception area, in the office or in an open-plan office. JURY S VERDICT Copenhagen Chair has a strong character and good aesthetic features, but is also comfortable to sit on. It is a smart chair where nothing has been left to chance in terms of its integrated components. It also highlights the cooperation between company and designer. The fact that the seat and back are the same shape gives a sophisticated impression, not to mention simplifies production. It is also innovative for furniture made of wood as 3D veneer is used in the shell. This chair meets the aim of being eye-catching in a positive way, with its clean-cut design and clear identity. The jury believes Copenhagen Chair will help to promote Fora Form further in new collections. FORA FORM har en ambisjon om å med jevne mellomrom få frem profilprodukter som skaper internasjonal oppmerksomhet. Bedriften oppdaget Copenhagen Chair på en studentutstilling i Bergen i Stolen er utviklet for å vekke oppsikt på uformelle møteplasser, enten det er i resepsjonen, på kontoret eller i åpne kontorlandskap. JURYKJENNELSE Copenhagen Chair er en stol med sterk karakter og gode estetiske kvaliteter, som også har god sittekomfort. En flott stol med gjennomførte detaljer der ingen ting virker tilfeldig vitner om et godt samarbeid mellom bedrift og designer. Det at det er lik form på sete og rygg skaper et raffinert uttrykk i tillegg til å forenkle produksjonen. Den er også innovativ som tremøbel ved at det er brukt 3D-finér i skallet. Denne stolen oppfyller målet om å være en eye catcher på en god måte med sitt klare formspråk og tydelige identitet. Juryen tror Copenhagen Chair vil bidra til å løfte Fora Form videre i nye kolleksjoner. 86 / møbeldesign / furniture design

87

88 Bedrift/COMPANY SPAREBANKEN VEST DESIGN GRID DESIGN AS filialkonsept for sparebanken vest kundemøteplasser, sittemøbler og eksponeringsløsninger customer meeting areas, seating and display solutions BANKS and insurance services are often regarded as being generic. In other words, banks more or less offer identical products in the same way. Sparebanken Vest has developed a branch concept where the counters are gone and the whole area of the bank is used as a meeting place and work area. JURY S VERDICT This branch concept creates a convincingly dynamic image, making it stand out from the traditionally conservative internal décor which banks have. This solution creates a comfortable environment, reflecting a vibrant and positive outlook. It means that customers and advisers can meet as equal partners. The bank is publicly stating that meeting customers is particularly important to them. The concept seems to be a natural extension of the bank s graphic design scheme, based on good, clear and coherent communication. There is an interesting switch between different media: transparent materials, separated areas, graphical outlines, organic versus rigid elements. The large variation in design elements is linked together by the use of a limited range of colours - white and red for the overall identity. It is exciting and innovative that a bank conveys its design concept to its customers to such an extent. BANK- og forsikringstjenester oppfattes ofte som generiske, bankene tilbyr stort sett identiske produkter på samme måte. Sparebanken Vest har utviklet et filialkonsept der skrankene er borte og man bruker hele bankens areal som møtested og arbeidsområde. JURYKJENNELSE Filialkonseptet gir et overbevisende offensivt uttrykk som skiller seg ut fra tradisjonelt konservative bankinteriører. Løsningen skaper et hyggelig miljø preget av overskudd og positivitet. Dette gjør at kunde og rådgiver kan møtes som likeverdige parter og at banken kommuniserer utad at møtet med kunden er spesielt viktig for den. Konseptet fremstår som en naturlig forlengelse av bankens grafiske designprogram med god, tydelig og konsekvent kommunikasjon. Interessant veksling mellom virkemidler gjennomskinnelige materialer, oppdelte flater, grafiske omriss, det organiske mot det rigide. Den store formmessige variasjonen knyttes sammen gjennom begrenset fargebruk hvit og rød som profilen for øvrig. Det er spennende og nytenkende at en bank så til de grader formidler sitt designkonsept ut til kundene. 88 / møbeldesign / furniture design

89

90 Bedrift/COMPANY HÅG AS DESIGN KODE DESIGN håg futu Kontorstol Office chair HÅG has manufactured office furniture in Røros since 1943 and is currently number one in the Scandinavian market. HÅG Futu is a work chair combining the need for ergonomic comfort and individual adjustment with the desire for visual purity in an office environment. The chair has a patented movement mechanism, HÅG inbalance, which is hidden. The seat areas are covered with the knitted textile HÅG Futuknit. JURY S VERDICT This very stylish, smart chair is comfortable for both heavy and light people to sit on. It has many features which have been implemented in an outstanding way, both in functional and design terms. Unlike other adjustable office chairs, the back of this chair is adjusted instead of the seat. This makes the sitting position more relaxed. This chair is also innovative in terms of what has been taken away. After all, it is not a sitting machine, but a piece of furniture. The seat cover is provided in a well thought-out and innovative way as it is knitted to fit the chair s shape, which means there is no padding in the back. Another major benefit of this chair is the way in which consideration is given to both the environment and production with the choice of material and through using less material. HÅG har produsert kontormøbler på Røros siden 1943 og er i dag markedsleder i Skandinavia. HÅG Futu er en arbeidsstol som forener behovet for ergonomi og individuell tilpasning med ønsket om visuell renhet i et kontormiljø. Stolen har en patentert bevegelsesmekanisme, HÅG inbalance, som ligger skjult. Sitteflatene er kledd med det formstrikkede tekstilet HÅG Futuknit. JURYKJENNELSE Veldig stilren, flott stol som både tunge og lette mennesker kan sitte komfortabelt i. Den har mange funksjoner som er løst på en utmerket måte, både funksjonelt og designmessig. I motsetning til andre justerbare kontorstoler er det ryggen som reguleres i stedet for setet, dette gjør at sittepunktet blir mer avslappet. Innovasjonen i stolen ligger også i alt det man har tatt vekk; dette er ikke en sittemaskin, men et møbel. Setetrekket er løst på en gjennomtenkt og innovativ måte ved at det er strikket for å passe stolens form, og det er ikke stopping i ryggen. Stolen får også et stort pluss for måten hensynet til miljø og produksjon er løst, ved materialvalg og redusert materialbruk. 90 / møbeldesign / furniture design

91

92 Bedrift/COMPANY HÅG AS DESIGN FORMEL INDUSTRIDESIGN AS håg sideways Møteromsstol Meeting room chair HÅG SIDEWAYS encourages people to move and vary their sitting position. It is adapted to a dynamic meeting culture where communication takes place in every direction in the room. The seat is not pointed in any particular direction, while the arm rest loops round the back of the chair and acts as an arm rest when you are sitting sideways. The specially designed textile Softgrid, used in the surface of the seat, reflects the back s graphical pattern. JURY S VERDICT This is a meeting room chair which stands out in terms of its design, but is still very comfortable to sit on. Every aspect of the design is executed well, with due consideration given to the choice of material and the exciting visual elements. The back s strong bent shape offers a new way of sitting. The manufacturer hopes that its aim to provide for a variety of sitting positions will be fully met. The chair also looks elegant: its seat has a pronounced slope, the underside is well proportioned and there is a good tight connection between the legs and seat. HÅG Sideways is definitely an extremely elegant and attractive meeting room chair, based on good design expertise. This chair is a fine continuation of Håg s philosophy and enhances the collection. HÅG SIDEWAYS stimulerer til bevegelse og varierende sittestillinger, tilpasset en dynamisk møtekultur der kommunikasjonen foregår på kryss og tvers i rommet. Setet er ikke retningsbestemt, armlenet slynger seg bak ryggen på stolen og fungerer dermed som et armlene også når man sitter sideveis. Det spesialdesignede tekstilet Softgrid i sitteflaten avspeiler ryggens grafiske element. JURYKJENNELSE Dette er en møteromsstol som skiller seg ut formmessig og samtidig har god sittekomfort. Helheten er godt designmessig utført, med gjennomtenkte materialvalg og spennende visuelle elementer. Den kraftig bøyde formen i ryggen representerer en ny måte å sitte på, og produsentens ambisjon om å tilrettelegge for varierte sittestillinger oppfylles til fulle. Stolen er dessuten elegant å se på, med en artikulert knekk i setet, godt dimensjonert understell og en godt løst sammenkobling mellom bein og sete. HÅG Sideways er rett og slett en svært raffinert og lekker møteromsstol med godt designhåndverk i bunn. Denne stolen føyer seg fint inn i Hågs filosofi og supplerer kolleksjonen. 92 / møbeldesign / furniture design

93

94 Bedrift/COMPANY JENSEN MØBLER AS DESIGN NPK DESIGN BV jensen eden Dobbeltseng med individuell justerbarhet Individually adjustable double bed BED MANUFACTURER Jensen saw a growing market for adjustable beds, but wondered why most of them looked like hospital beds. At Jensen Eden two patented functions have been combined to create a new product, which combines the benefits of a continental bed with adjustability. Using a memory function in the remote control, users can set their own favourite position. JURY S VERDICT By focusing on design-driven innovation as a working practice and using this to challenge the absolute truths in this sector, Jensen Eden has set a totally new standard for adjustable beds. All the functions are hidden in the bed and are easy and intuitive to operate. The adjustability feature has been shifted downwards into the mattress so that it does not need to be lifted up and out of the frame. This takes care of the technical aspect: the user will feel the movement, but not see the technology. The bed s shape is an improvement on the beds offered by competitors and it does not give the impression of taking up too much space like other continental mattresses. This makes the room, which is often restricted in size, seem more spacious. This solution has been well thought out, developed and implemented, which has helped boost Jensen s entire production. SENGEPRODUSENTEN Jensen så et økende marked for bevegelige senger men undret seg over hvorfor de fleste så ut sykehussenger. I Jensen Eden er to patenterte funksjoner kombinert for å skape et nytt produkt som kombinerer fordelene med en kontinental seng med bevegelighet. Via minnefunksjonen i fjernkontrollen kan brukeren lagre sin individuelle favorittstilling. JURYKJENNELSE Ved å fokusere på designdrevet innovasjon som arbeidsmetodikk og gjennom dette utfordre oppleste sannheter i bransjen har Jensen med Eden satt en helt ny standard for bevegelige senger. Alle funksjonene er skjult i sengen og betjeningen er enkel og intuitiv. Bevegeligheten er flyttet nedover i madrassen slik at den ikke behøver å løftes opp og ut av rammen. Slik unngår man det tekniske preget - brukeren vil kjenne bevegelsen, ikke se teknikken! Sengen er en formmessig en forbedring i forhold til konkurrentene og har ikke det ruvende preget som andre kontinentalmadrasser. Her skapes mer luft i et rom som ofte er begrenset i størrelse. En velfundert, velformulert og velutført løsning som har ført til et løft for hele Jensen produksjon. 94 / møbeldesign / furniture design

95

96 Bedrift/COMPANY VARIÉR FURNITURE AS DESIGN OLAV ELDØY MØBELDESIGN AS variér eight Høy kjøkkenstol/barstol High kitchen stool/bar stool KITCHEN ISLANDS are becoming an increasingly common sight in Norwegian homes. Variér Eight is a bar stool with a high back, which can be tilted forwards and backwards and swivelled at 360 degrees. It also has a foot rest and can be adjusted to different heights so that it can be used anywhere from a normal dining table to a high bar counter. JURY S VERDICT Variér Eight has a distinctive shape, with a high degree of functionality. Traditional bar stools are not particularly good for sitting on for a long time. They are usually locked at a fixed height. This is a bar stool which you can sit comfortably on for a long time. It has a stylish look and distinctive identity. Eight is seen as having a positive link with the rest of Variér s collection where all the models stand out with their common organic shape in all their variety and uniqueness. This chair is particularly apt for the private market as it can be used at heights ranging from normal table height to bar stool height. Its raising and moving functions are incorporated in an elegant fashion, as well as being innovative for this sector. KJØKKENØYA blir et stadig vanligere syn i norske boliger. Variér Eight er en barstol med høy rygg som kan vippes fremover og bakover og svinges 360 grader. Den har også en fotbøyle og kan dessuten reguleres i ulike høyder slik at den kan brukes til alt fra vanlige spisebord til høye bardisker. JURYKJENNELSE Variér Eight har en særpreget form med høy funksjonalitet. Tradisjonelle barstoler er ikke spesielt gode å sitte på over tid, og de er vanligvis låst i en fast høyde. Dette er en barstol du kan sitte godt og lenge i. Den har god estetikk og en tydelig identitet. Eight oppleves å ha positiv tilhørighet til Variérs øvrige kolleksjon, der alle modellene er preget av en felles organisk formglede i all sin ulikhet og selvstendighet. Stolen er særlig interessant for privatmarkedet i og med at den kan brukes fra sittebordhøyde til barkrakkhøyde. Funksjonaliteten med liften og bevegelsen er løst på en elegant måte, i tillegg til å være innovativt i dette segmentet. 96 / møbeldesign / furniture design

97

98 Bedrift/COMPANY VARIÉR FURNITURE AS DESIGN PETER OPSVIK AS variér penguin Skallstol Shell chair VARIÉR PENGUIN is a shell chair designed to be used around a table in a dining-room, kitchen or family room. The chair s design is based on the need to be able to move in different directions and vary the sitting position. Penguin has a tilt function which derives from the structure using the flexibility in the steel tubes. JURY S VERDICT This is a conceptual chair with a bold sculptural form. The underarm supports are bent out away from the actual wooden shell and can be compared to a penguin s flippers. It feels like a real innovation and a unique way of processing a laminated surface. It is comfortable to sit on and the arm rests function as intended. It is a chair which you can sit on for a long time. The well thought-out design is indicated by the fact that a fixture is deliberately used as a visible decorative element for the chair. The shape supports and promotes Variér s Human Design concept and adds to the collection the type of chair they had been missing until now. VARIÉR PENGUIN er en skallstol beregnet til bruk rundt et bord i en spisestue, kjøkken eller allrom. Stolen tar utgangspunkt i behovet for å kunne bevege seg i ulike retninger og variasjon i sittestilling. Penguin har en vippefunksjon som kommer av at konstruksjonen utnytter fleksibiliteten i stålrørene. JURYKJENNELSE Dette er en konseptuell stol med en vågal skulpturell form. Underarmsstøttene er bøyd ut fra selve finérskallet og kan assosieres med luffer hos pingviner. Dette oppleves som en reell nyvinning og en unik måte å bearbeide en laminert flate på. Den har god sittekomfort og armstøttene fungerer etter hensikten - en stol du kan sitte lenge i. Gjennomført godt designarbeid ved at en detalj som innfesting brukes bevisst som et synlig dekorelement i stolen. Formen underbygger og synliggjør Variérs Human Design konsept og tilfører kolleksjonen en stoltype de til nå har manglet. 98 / møbeldesign / furniture design

99

100 15 søkere / 3 mottakere 15 applicants / 3 RECIPIENTS TEKSTIL- OG KONFEKSJONSDESIGN textile and clothing design

101 All tekstil og konfeksjon for alle bransjer og type brukssituasjoner vil bli vurdert. Dette kan være bekledning, mote, sport & fritid, strikk, sko, arbeidstøy, bagger, barneutstyr (i tekstil), møbelstoffer, pledd, gulvtepper, uniformer etc. All textiles and clothing in every industry and area of use will be evaluated. This can include clothes, fashion items, sport and leisurewear, knitwear, shoes, work clothing, bags, children s accessories (made from textiles), furniture fabrics, rugs, carpets, uniforms etc. Kategorijury tekstil- og konfeksjonsdesign / Jury for the category of Textile and Clothing Design: Martine Richter Kategorileder / Category chair. Martine har sin utdanning fra Statens Håndverk og Kunstindustriskole med hovedfag fra Institutt for klær og kostymer. Hun var med på å etablere Pikene bak Slottet i Martine arbeider som designer for klesmerket PIKENE, samtidig som hun arbeider med unikaplagg og utstillingsprosjekter i Pikene bak slottet. / Martine trained at the National College of Arts, Crafts and Design and received her main qualification from the Institutt for klær og kostymer (institute specialising in clothing and costumes). She was involved in setting up the Pikene bak Slottet fashion design agency in Martine works as a designer for the PIKENE clothing brand, while also being involved in producing one-off items and exhibition projects at Pikene bak Slottet. Pernille Jensen Stoltze Fagdesigner / Specialist designer Pernille jobber som tekstilutvikler i R&D Scandinavian Business Seating (tidligere Håg) med utvikling av tekstilløsninger for kontormøbler. I tillegg kurser hun studentene på KHIO i Klær- og kostymedesign i tekstil materiallære. / Pernille works as a textile developer at R&D Scandinavian Business Seating (formerly Håg), specialising in the development of textile solutions for office furniture. She also gives lectures in the mechanics of textile materials to students at the KHIO in clothing and costume design. Iselin Hafseld Fagdesigner / Specialist designer. Iselin er utdannet klesdesigner ved SHKS i Oslo. Iselin eier og driver merket TINDE som produserer dameklær av høy kvalitet. / Iselin graduated as a clothes designer from the National College of Arts, Crafts and Design in Oslo. She owns and runs the TINDE brand, which produces high-quality ladies wear. Grete Alvsåker Næringslivsrepresentant / Trade and industry representative. Grete er designer og produktutvikler med allsidig internasjonal erfaring innenfor mote-, sport- og tekstilbransjen. Hun har blant annet jobbet 15 år i London med strategisk kommersiell design og merkevarebygging. / Grete is a designer and product developer with all-round international experience in the fashion, sport and textile industries. This has included a 15-year stint in London, working on strategic commercial design and branding.

102 Bedrift/COMPANY RØROS TWEED DESIGN GRISSLA DESIGN STUDIO boomerang Ullpledd Woollen rug RØROS TWEED produces and sells quality rugs, which are resold in exclusive interior design shops in Norway and abroad. The pattern repeat for Boomerang has been devised so that it can work just the same on both sides of the rug, with a positive and negative side, making the rug two in one. The rug comes in a handy bag with a carrying handle. JURY S VERDICT This is a hard-wearing, user-friendly product, which surprises with its distinctive design. The choice of motif and pattern is bold and seems innovative compared with existing products from the Røros Tweed collection and in the rug market in general. In this instance, the company has managed to create an excitingly sophisticated and trendy rug with a 3D effect. The rug has an elegant appearance, in an exciting range of colours. The design work is clever and distinctive, in terms of colour, motif and positive/negative front/back. The is well suited to stylish modern interiors and will appeal to loyal customers and new target groups. RØROS TWEED produserer og selger høykvalitets designtekstiler basert på naturfiber. Røros Pledd er basert på norsk ull og er i sin helhet produsert i Norge. Bedriften selger sine produkter i eksklusive forretninger for gave og interiør. Designen for Boomerang er utviklet for å kunne fungere like godt på begge sider av pleddet. En positiv og en negativ side gjør at pleddet fremstår som to i ett. Pleddet leveres i en spesialtilpasset gjennomsiktig pose med bærehåndtak. JURYKJENNELSE Et solid og brukervennlig produkt som overrasker med sitt særegne design. Dristig valg av motiv og mønster som virker nyskapende sett i sammenheng med eksisterende produkter i Røros Tweeds kolleksjon og pleddmarkedet for øvrig. Her har man klart å skape et spennende urbant og trendy pledd med en tredimensjonal effekt. Pleddet fremstår som formfullendt med en spennende fargepalett. Designhåndverket er intelligent og tydelig både i farger, motiv og positiv/negativ forside/ bakside. Pleddet passer godt sammen med et stramt, moderne interiør og vil kunne nå både trofaste kunder og nye målgrupper. 102 / tekstil- og konfeksjonsdesign / textile and clothing design

103

104 Bedrift/COMPANY BIRI TAPET AS DESIGN NORWAY SAYS AS gangar Vevd tapet i havrehalm, viscose og bomullstråder Wallpaper woven from oat straw, viscose and cotton BIRI WALLPAPER has been produced non-stop at the Semb farm in Biri since The raw material used is oat straw from grain production, woven together with coloured threads to produce wallpaper which can be pinned or attached to the wall. This wallpaper currently graces the walls of numerous buildings, including Oslo City Hall and the UN building in New York. GANGAR takes its name from a traditional folk dance. Its colour range has been taken from the straw s own colour spectrum. JURY S VERDICT This wallpaper combines functionality and aesthetics in a unique way. With GANGAR the designer has produced a wallpaper with an added aesthetic dimension, while also continuing Biri s wallpaper collection. This product is able to combine handcraft with timeless design in a surprising form, making it clearly stand out on the market. The wallpaper is suitable for different kinds of interiors. It has a major advantage over other wallpapers in that you cannot see the joins on the wall. It has ideal environmental features as the straw is a waste product, showing that good, deliberate choices have been made. Its design is almost minimalist where the colours are expressed through rhythm in combination with light and shadow effects. GANGAR makes you want to dance in sheer delight at the fact that straw can be so beautiful. The wallpaper gives us more rhythmic patterns than just a 2/4 beat. A successful, stylish product. BIRITAPETET har blitt produsert på gården Semb i Biri kontinuerlig siden Råvaren er havrehalm fra kornproduksjonen som sammen med fargede tråder veves til tapet som kan stiftes eller festes til veggen. Tapetet pryder i dag blant annet Oslo rådhus og FN-bygningen i New York. GANGAR har navn etter en tradisjonell folkedans og har hentet fargepaletten fra halmens eget fargespill. JURYKJENNELSE Dette tapetet kombinerer funksjonalitet og estetikk på en unik måte. I GANGAR har designer tilført tapetet en ekstra estetisk dimensjon, samtidig som man viderefører Biris tapetkolleksjon. Produktet evner å forene håndverk med tidløs design i et overraskende uttrykk, og skiller seg helt klart ut i markedet. Tapetet er egnet for ulike interiører og har en stor fordel fremfor andre tapeter ved at det ikke blir synlige skjøter på veggen. Miljøegenskapene er optimale i og med at halm er et avfallsprodukt, og det er gjort gode og bevisste valg. Formuttrykket er nesten minimalistisk der fargene uttrykkes gjennom rytme i kombinasjon med lys og skyggevirkninger. GANGAR gir en lyst til å danse i ren glede over at halm kan være så halmspikka vakkert. Tapetet gir oss flere rytmer enn to og fire takter. Et stilrent og vellykket produkt. 104 / tekstil- og konfeksjonsdesign / textile and clothing design

105

106 Bedrift/COMPANY AALESUND OLJEKLEDEFABRIKK AS DESIGN STUDIO HÅVOLD workplus Regndress regndress for håndverkere Rain suit for manual workers RAINWEAR for work was previously based on traditional oilskins where the key principle is that every seam is a potential leak. The Workplus rain suit has a narrower cut, but allows greater mobility. Both the jacket and trousers have features which are important for the suit to function like normal work clothes. JURY S VERDICT Workplus offers more functional and practical rainwear than any other existing work clothes, while it conveys new symbolic value as being tough and hard-wearing. The material is soft and light and meets its key function of keeping the water out. The seams are welded, but the need for ventilation is met by using zip fasteners under sleeves and mesh pocket lining. The rainsuit has a narrow fit, but this does not restrict movement or the need to have several layers of clothes on underneath. The product s sporty look means that it has potential for the leisure market. This product has met the needs of this group of users for flexible, practical solutions in their daily work, including features such a mobile phone pocket, a pocket for a ruler and a sewn-in reflector. It has a highly innovative design compared to the work rainwear already available on the market. REGNTØY til yrkesbruk har tidligere vært basert på tradisjonelle olje hyrer, hvor det viktigste prinsippet er at enhver søm er en mulig lekkasje. Regnsettet Workplus har en smalere fasong, men med stor bevegelighet. Både jakken og buksen har detaljer som er viktige for at det skal fungere som et håndverkerplagg. JURYKJENNELSE Workplus er et mer funksjonelt og praktisk regntøy enn annet eksisterende arbeidstøy samtidig som det fremstår med en ny signalverdi som barskt og tøft. Materialet er mykt og lett og fyller sin viktigste funksjon; å holde tett. Sømmene er sveiset og behovet for ventilasjon er løst gjennom glidelåser under ermer og lommefôr i netting. Passformen er smal, men hindrer ikke bevegelse og behovet for å ha flere lag klær under. Produktets sporty utseende gjør at det også har potensial i fritidsmarkedet. Dette produktet har ivaretatt brukergruppens behov for fleksible og praktiske løsninger i sitt daglige arbeid, blant annet med detaljer som mobiltelefonlomme, lomme for tommestokk og innsydd refleks. Det er svært nyskapende i formuttrykket sammenlignet med arbeidsregntøy som finnes på markedet fra før. 106 / tekstil- og konfeksjonsdesign / textile and clothing design

107

108 3 nominerte 3 nominated hedersprisen for god design the honours award for design excellence

109 Hedersprisen for god design er den fremste designprisen i Norge som deles ut til både bedrift og designer for et spesifikt produkt. Juryen nominerer de produktene som utmerker seg særskilt blant de som mottar Merket for god design. Hedersprisen for god design har som formål å synliggjøre enere innen norsk design. / The Honours Award for Design Excellence is the highest ranking design award in Norway, given to both designer and manufacturer for a specific product. The jury nominates the products that distinguish themselves particularly from among the recipients of the Award for Design Excellence. The purpose of the award is to create awareness around the champions of design in Norway.

110

111

112 Bedrift/COMPANY SEABED GEOPHYSICAL AS DESIGN ABYSSUS MARINE SERVICES AS case abyss Autonom, fire-komponent seismisk sensor for dypvanns geofysisk leting Autonomous 4C seismic sensor for deep-water geophysical exploration Company strategy SeaBed Geophysical offers expertise and services to the international oil industry in the field of seabed seismic exploration (geophysical investigations of the seabed). The market is dominated by a few major contractors, along with some niche contractors like SeaBed. In order to consolidate its position in the market, the company wanted to use industrial design as a strategic tool. As a result, instead of concentrating on what was technically possible, the focus was placed on the user and on designing a system where many of the components were multi-functional. Gathering information At the outset, SeaBed had ten years experience and a great deal of knowledge about the technology, customers and market. It had previously been responsible for design and production itself, in addition to operating its own equipment. The company wanted to shift away from its own production and was looking for good industrial partners who could contribute their design skills and valuable expertise. Prior to embarking on the design project, Seabed had carried out indepth surveys on the technology and construction methods so that it already had noted which solutions were possible, from a purely technical perspective. SeaBed and Abyssus were already collaborating on another project, which meant that it was natural to use the same design agency for the CASE Abyss project as well. During the first few months in the development phase, the industrial Bedriftens strategi SeaBed Geophysical tilbyr kompetanse og tjenester til den internasjonale oljeindustrien innenfor havbunnsseismikk (geofysiske under-søkelser av havbunnen). Markedet er dominert av noen få store kontraktører, samt noen nisjekontraktører, deriblant SeaBed. For å styrke sin posisjon i markedet, ønsket selskapet å bruke industri-design som et strategisk virkemiddel. Dette gjorde at man i stedet for å fokusere på hva som var teknisk mulig, kunne sette brukeren i fokus og designe et system der mange av komponentene er flerfunksjonelle. 112 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

113 designer was on site at SeaBed s premises and was part of SeaBed s project group. Key suppliers were also involved early on in the development process, with a network being set up where the parties involved could contribute their areas of expertise. Conceptualisation Instead of allowing product development to be controlled by an evolutionary approach, the designer and company decided to break down the original basic design and build a new one, based on new requirements specifications. The first key issue encountered was which principle should be used for positioning and placing the seismic sensor on the seabed. There was no scope with this for compromising on accuracy and precision. A scenario was then devised for the work process for the new device. Once this was settled, detailed scenarios were produced for underwater use, handling by people and handling by machines. The key elements in the user scenario were safety, ergonomics and easy use in the work process. Reliability was the most important feature regarding handling by machines. The underwater scenario focused on the tasks on the seabed being carried out in a simple manner, ensuring that the device would be clearly visible. Innhenting av informasjon SeaBed hadde i utgangspunktet ti års erfaring og mye kunnskap om teknologien, kundene og markedet, og hadde tidligere stått for design og produksjon selv, i tillegg til at de opererer eget utstyr. Bedriften ønsket å dreie vekk fra egen produksjon, og ønsket seg gode industrielle partnere som kunne bidra med designkompetanse og interessant know-how. Forut for designprosjektet hadde SeaBed gjennomført inngående studier av teknologi og byggemetoder, slik at man allerede hadde kartlagt hvilke løsninger som var mulige, rent teknisk. SeaBed og Abyssus samarbeidet allerede i et annet prosjekt, det var derfor naturlig å bruke det samme designbyrået også til Case Abyss-prosjektet. I de første månedene i utviklingsfasen hadde industri-designeren tilhold i SeaBeds lokaler og inngikk som en del av SeaBeds prosjektgruppe. Sentrale leverandører ble også involvert tidlig i utviklingsprosessen, og man etablerte et nettverk der de involverte partene fikk bidra med sin spisskompetanse. Testing and choice of direction Since CASE Abyss is a highly technical product, the focus was largely placed on evaluating and testing whether it was possible to achieve the technical

114 and operational goals defined at the outset. There were certain components which dictated the device s final size to a large extent. Others could be shifted around to give greater freedom in the choice of design. In addition, material studies had been carried out previously, indicating that structures made purely of plastic did not provide the structural rigidity, strength and precision that were required. After discussions with a subcontractor, the decision was made to split the mechanical solution between the structural part (simplest possible aluminium frame) and a complex geometrical part (plastic), which arranged and protected the other components, while providing extensive design options. Konseptualisering I stedet for å la produktutviklingen styres av evolusjonstankegang, bestemte designer og bedrift seg for å bryte ned det opprinnelige designgrunnlaget og bygge opp et nytt med utgangspunkt i nye kravspesifikasjoner. Den første, sentrale problemstilling var hvilket prinsipp man skulle bruke for å posisjonere og plassere den seismiske sensoren på havbunnen. Her kunne man ikke kompromisse på nøyaktighet og presisjon. Deretter utarbeidet man et scenario for arbeidsprosessen til den nye enheten. Da dette var bestemt laget man detaljerte scenarier for undervannsbruk, håndtering av personell og håndtering av maskiner. Sentralt i brukerscenariet var sikkerhet, ergonomi og lettelse i arbeidsprosessen. Pålitelighet var det viktigste ved håndtering av maskiner. Undervannsscenariet fokuserte på at oppgavene på havbunnen skulle løses på en enkel måte, samt at enheten skulle være godt synlig. Design specification CASE Abyss is aesthetically inspired by the marine life on the seabed. The intention was for the device both to generate positive attention as an exhibition object and to clearly demonstrate its functions obvious. The organic form is also required to be able to drain off water. Its star-shaped design protects the internal components and frame from the pressure being exerted. When you open the device you will see that the top of all the cylindrical components is visible. The black circles are part of the product s identity and modern design. Given the fairly high number of devices which were planned for each boat installation, it was important to have component prices that were low, a cheap, efficient production process and a robust, reliable solution Test og valg av retning Siden CASE Abyss er et utpreget teknisk produkt, ble fokus i stor grad konsentrert rundt å evaluere/teste om man kunne nå de tekniske og operative målene som i utgangspunktet var definert. Det var visse komponenter som i stor grad dikterte den endelige størrelsen av enheten, andre kunne skyfles rundt og gi noe større frihet til valg av utforming. Videre hadde man tidligere gjort materialstudier som viste at rene plastkonstruksjoner ikke gav den strukturelle stivhet, styrke og presisjon som måtte til. Etter diskusjoner med en underleverandør, 114 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

115 that could be stored more efficiently than the previous model. On top of this, both people and machines had to be able to handle it in a simple, ergonomic manner. bestemte man seg for å skille den mekaniske løsningen mellom strukturell del (enklest mulig aluminiumsramme) og en kompleks geometrisk del (plast), som organiserte og beskyttet de andre delene, samt gav utstrakt mulighet til formgivning. Development Industrial design was given a strategic role between the complex mechanical processes which the product needs to perform and the system s operator. CASE Abyss is the result of this process in terms of its design and structure. The extensive involvement of subcontractors/manufacturers meant that many of the mechanical components could be produced on a semi-finished basis before their design was complete. The components for the CASE Abyss are manufactured by subcontractors in Norway, Sweden, Denmark, the US and Spain. Final assembly and testing have been carried out by SeaBed in Trondheim, Norway. The main components in CASE Abyss are an aluminium frame and a plastic housing. The frame must be used to handle and transport the device under water and to handle and store it onboard the mother vessel (automatic machines), either individually or in groups of six. The frame also provides most of the structural strength and makes the product stackable. The plastic housing keeps all the various components in place and protects them from getting damaged. Its yellow colour with orange sections is standard for the industry. All the openings in the housing are designed to make it accessible for preparation and maintenance, even when CASE Abyss is stacked in Designspesifikasjon CASE Abyss er estetisk inspirert av sjødyr på havbunnen, og man ønsket at enheten både skulle vekke positiv oppmerksomhet som utstillingsobjekt, samt forklare sine funksjoner. Den organiske formen er også nødvendig for å kunne drenere ut vann, samt at stjerneformen beskytter de indre komponentene og rammen for trykk. Når man åpner enheten vil man se at alle de sylindriske komponentene har toppen synlig, og de svarte sirklene er en del av produktets identitet og moderne formuttrykk. På grunn av det relativt høye antall enheter som var planlagt pr. båtinstallasjon, var det både viktig med lave komponentpriser, effektiv og billig produksjon og en robust og pålitelig løsning som kunne lagres mer effektivt enn forgjengeren. Dessuten måtte den kunne håndteres av mennesker og maskiner på en enkel og ergonomisk måte. Utvikling Industridesign fikk en strategisk rolle mellom de komplekse maskinelle prosessene som produktet skal utføre og operatøren av systemet. CASE Abyss er resultatet av denne prosessen i sin form og oppbygning. Den utstrakte involveringen av underleverandører/produsenter gjorde at man kunne gjøre halvfabrikata-produksjon av mange mekaniske deler før disse var ferdig designet. Delene til CASE Abyss blir produsert av underleverandører i Norge, Sverige, Danmark, USA og Spania. Sluttsammenstilling og testing har blitt gjort av SeaBed i Trondheim. CASE Abyss hoveddeler er en aluminiumsramme og et plastskall. Rammen skal brukes til å håndtere og transportere produktet under vann og å håndtere og lagre ombord på moderfartøyet (automatiske

116 groups of six. The majority of components are multi-functional and parts can be replaced, changed and updated without the life cycle cost being excessive. Commercialisation The design of CASE Abyss has been used as a means of expressing to the customer how the system works, whereas its predecessor was largely a black box product. Thanks to the new design, ships can also now take onboard more than twice as many seismic sensors as before. This means that they can generate data faster and better than rival products. Using industrial design has also added to the sense of pride among SeaBed Geophysical s employees, along with user benefits such as the device s enhanced ergonomic features. maskiner), enten en og en, eller i grupper av seks. Dessuten gir rammen mesteparten av den strukturelle styrken, samt gjør at produktet kan stables. Plastskallet holder alle de forskjellige delene på plass, samt beskytte disse mot skader. Den gule fargen med oransje deler er vanlig i bransjen. Alle åpningene i skallet er designet for å gi tilgjengelighet ved klargjøring og vedlikehold, også når CASE Abyss er stablet i grupper på seks. De aller fleste delene er multifunksjonelle, og deler kan skiftes, endres og moderniseres uten for store levetidskostnader. Kommersialisering Utformingen av CASE Abyss er blitt et hjelpemiddel til å uttrykke overfor kunden hvordan systemet virker, mens forgjengeren i større grad var et black box -produkt. Takket være det nye designet kan dessuten skipene ta mer enn dobbelt så mange seismiske sensorer om bord som tidligere, slik at de kan produsere data raskere og dermed rimeligere enn konkurrentene. I tillegg har bruk av industridesign bidratt til stolthet internt, samt brukerfordeler som bedre ergonomi for de ansatte i SeaBed Geophysical. 116 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

117

118 Bedrift/COMPANY JENSEN MØBLER AS DESIGN NPK DESIGN BV jensen eden dobbeltseng med individuell justerbarhet individually adjustable double bed Company strategy The first Jensen mattress saw the light of day in Today the company is one of Scandinavia s leading mattress manufacturers exporting to nine markets outside Norway. The industry is highly competitive and has many players that are on relatively equal footing with regard to function, technology and look. Jensen operates in the feather mattress segment in the medium to high price range where the brand s core value is based on exceptional comfort. In 2004 the company wanted to strengthen its position in the international market, and to start using new innovative methods based on design to separate itself from competitors. A partnership with the Norwegian Design Council was therefore initiated to start a design-driven innovation process. The project was co-financed by the Innovation Furniture Programme which is a partnership programme between Innovation Norway, TBL Møbel and the Norwegian Design Council. Bedriftens strategi Den første Jensen-madrassen så dagens lys i 1947, og bedriften er i dag en av Skandinavias ledende madrassprodusenter med eksport til ni markeder utenfor Norge. Bransjen er svært konkurranseutsatt med mange aktører som er relativt like med hensyn til funksjon, teknologi og uttrykk. Jensen opererer i segmentet fjærmadrasser i medium til høy prisklasse hvor merkevarens kjerneverdi er tuftet på det ypperste i liggekomfort. Bedriften ønsket i 2004 å styrke sin posisjon på det internasjonale markedet og ønsket å ta i bruk ny innovasjonsmetodikk basert på design for å distansere seg fra konkurrentene. Derfor ble det innledet et samarbeid med Norsk Designråd for å igangsette en Designdrevet Innovasjonsprosess. Prosjektet ble delfinansiert av Innovasjon Møbel-programmet,- et programsamarbeid mellom Innovasjon Norge, TBL-møbel og Norsk Designråd. Gathering information At the start phase open interviews where conducted with key personnel at Jensen centrally and at the sales companies abroad, importers and agents as well as store personnel and consumers in an effort to reveal unsolved user problems. This information was organised as alternative hypotheses which the management at Jensen considered with regard to priorities. Problems linked to adjustable beds were especially prioritised: The current solution is characterised by: Large, voluminous beds that fill Innhenting av informasjon I innledningsfasen ble det gjennomført åpne intervjuer blant nøkkelpersonell hos Jensen sentralt og hos utenlandske salgsselskaper, importører og agenter, samt butikkpersonell og forbrukere for å 118 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

119 the bedroom, hospital bed look, masculine and technical air and that there is no current solution for adjustable double beds in the market. The information was gathered into a conceptual design specification where the ambition to have a new standard with regard to adjustable beds was described. Conceptualisation 14 industrial design agencies from the Norwegian Design Council s international network were visited and assessed in order to select 4 agencies that could be engaged to develop 4 alternative conceptual design solutions. The conceptual design specification was presented to 2 agencies from the Netherlands and 2 agencies from the UK, with whom agreements for assignments were entered into. The assignment was to be completed in 9 weeks and the agency that presented the best result would be chosen as the future partner. avdekke uløste brukerproblemer. Denne informasjonen ble organisert som alternative hypoteser som ledelsen i Jensen tok stilling til i forhold til prioriteringer. Problemstillinger knyttet til bevegelige senger ble spesielt prioritert: Dagens løsninger preges av: Store, volumiøse senger som fyller soverommet, sykehussengepreg, maskuline og tekniske uttrykk, og at det ikke var fantes noen løsninger for bevegelige dobbeltsenger på markedet. Informasjonen ble samlet i en konseptuel designspesifikasjon hvor ambisjonen om en helt ny standard for bevegelige senger ble beskrevet. Testing and choice of direction The concept proposals from individual design agencies were presented to the management and key personnel within Jensen s value chain first. The concepts were assessed based on the company s strategy, newsworthiness in the industry and usefulness for the user, degree of difficulty regarding technology, production and materials, financial analysis and risk assessment. The same proposals were then presented to 4 different focus groups comprised of consumers,

120 store personnel from home and abroad, trend researchers and specialists from the external value chain. On completion of this process Jensen decided to start cooperation regarding further development of the final bed concept with the agency from the Netherlands, Industrial Design bv. Design specification Based on the total input from the conceptual phase a final design specification/description of assignment was prepared for the design agency. The design specification was called 6 pack and comprised of 6 specific rules regarding which values it was desired that the product be based on: 1. Design for user 2. Design for production 3. Design for logistics 4. Design for store 5. Design for branding 6. Design for environment The specification also comprised a recommended maximum cost of goods for the final solution. A core desire expressed in the specification was to develop a patentable solution that solved all the thus far unsolved problems linked to adjustable beds for those who desired an adjustable double bed. If Jensen were to be the first bed manufacturer to solve these challenges the company would acquire a huge competitive advantage. The concept was based on acquiring adequate mobility for good comfort by making possible individual adjustments in a manner that is mechanically rational. Konseptualisering 14 industridesignbyråer i det internasjonale nettverket til Norsk Designråd ble besøkt og evaluert for å finne frem til 4 byråer som kunne engasjeres til å utvikle 4 alternative konseptuelle designløsninger. Den konseptuelle designspesifikasjonen ble presentert for 2 nederlandske og 2 engelske byråer som det ble inngått avtale om betalt oppdrag med. Oppdraget skulle løses i løpet av 9 uker og det byrået som presenterte det beste resultatet, ville bli valgt som videre samarbeidspartner. Test og valg av retning Konseptforslagene fra de enkelte designbyråene ble først presentert for ledelsen og nøkkelpersonell i Jensens verdikjede. Her ble konseptene vurdert ut fra bedriftens strategi, nyhetsverdi i bransjen og nytteverdi for bruker, vanskelighetsgrad med hensyn til teknologi, produksjon og materialer, økonomisk analyse, samt risikovurdering. Deretter ble de samme forslagene presentert for 4 forskjellige fokusgrupper bestående av forbrukere, butikkpersonell fra inn- og utland, trendforskere og fagfolk fra ekstern verdikjede. Etter denne prosessen besluttet Jensen å innlede samarbeid om videreutvikling av et endelig sengekonsept med det nederlandske designbyrået npk Industrial Design bv. Designspesifikasjon Basert på summen av alle innspillene fra den konseptuelle fasen ble det utarbeidet en endelig designspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse for designbyrået. Designspesifikasjonen ble kalt 6-pack og besto av 6 konkrete føringer på hvilke verdier man ønsket tilført produktet basert på: 1. Design for bruker 2. Design for produksjon 3. Design for logistikk 4. Design for butikk 5. Design for branding 6. Design for miljø 120 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

121 Development The industrial design agency worked on the actual design process linked to the challenges listed in the 6 pack description for one year. This included studies of alternative ergonomic, technical, functional and optical solutions through to the development of a principle prototype. From this point onwards Jensen took over the project for the actual prototype development and industrialisation. Design solutions are based on robust technical principles which aim towards rational logistics and production, service-friendly (modules) and long lifespan. Jensen Eden is composed of a specially designed bed module with a newly developed motorised bump down module and patented headboard module. The bed can be adjusted in such a way that the middle section can be lowered into the base. The gable is fastened to the head section of the bed frame and the position can be changed from a vertical position to a reclining position if so desired. The bed has an easy look with two bases that slant inwards, the legs give the impression of being a reflection in water and emphasise the light flow. To solidify a strong identity the wireless RF remote control has been given the same design as the base of the bed. There are 9 combination options in terms of textiles, divided into three main themes. Jensen Eden has resulted in investments in machinery and the product development department has been fortified with new competence. Dessuten besto spesifikasjonen av en veiledende maksimal varekost for den endelige løsning. Sentralt i spesifikasjonen sto ønsket om å utvikle en patenterbar løsning som løste alle uløste problemer knyttet til bevegelige senger for mennesker som ønsket en regulerbar dobbeltseng. Hvis Jensen som den første sengeprodusenten klarte å løse disse utfordringene, ville bedriften skaffet seg et stort konkurransefortrinn. Utgangspunktet for konseptet var å oppnå nok bevegelse for god liggekomfort ved å muliggjøre individuelle justeringsmuligheter på en mekanisk rasjonell måte. Utvikling Industridesignbyrået arbeidet i ett år med selve designprosessen knyttet til de utfordringene som var listet i 6-pack beskrivelsen. Dette inkluderte studier av alternative ergonomiske, tekniske, funksjonelle og optiske løsninger helt frem til utvikling av en prinsipiell prototyp. Fra og med dette tidspunktet overtok Jensen prosjektet for reell prototyputvikling og industrialisering. Konstruksjonsløsningene er tuftet på robuste tekniske prinsipper med målsetning om rasjonell logistikk og produksjon, servicevennlighet (moduler) og lang levetid. Jensen Eden består av en spesialdesignet sengemodul med en nyutviklet motorisert bump down -modul og patentert hodegavlmodul. Underrammens justerbare bunn kan senkes ned slik at den som sitter/ligger i sengen blir senket ned på midtpartiet. Gavlen er festet på hodedelen av sengerammen og kan endre stilling fra loddrett til ønsket skrå stilling. Sengen har fått et lett uttrykk med to baser som skrår innover, beina gir en assosiasjon til en refleksjon i vann for å understreke det lett flytende. For å understreke en sterk identitet, har den trådløse RF fjernkontrollen fått samme form som sengens base. Det er 9 kombinasjonsmuligheter av tekstiler, fordelt på tre temaer. Jensen Eden har medført investeringer i maskinparken og PU-avdelingen er styrket med ny kompetanse.

122 Commercialisation The Eden bed was first launched to the trade in Netherlands in June 2008, and was then launched to the retail markets in England, Germany, Sweden, Finland, Denmark and Norway in autumn The actual results at consumer level will therefore only be apparent in the course of At the start of 2009 Eden will be available for sale at a total of 175 selected stores, nationally and internationally. Kommersialisering Eden-sengen ble lansert for faghandelen i Nederland i juni 2008, som første trinn, og er videre lansert på butikkleddet i England, Tyskland, Sverige, Finland, Danmark og Norge i løpet av høsten De reelle resultater på konsumentnivå vil derfor primært bli synlige i løpet av Ved inngangen av 2009 vil Eden være til salgs i totalt 175 utvalgte butikker,nasjonalt og internasjonalt. 122 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

123

124 Bedrift/COMPANY ØYAFESTIVALEN AS DESIGN THE A.K.I.G.A/GRAPHIC HOLDING AS øyafestivalen 2008 festivalprofil for øyafestivalen 2008 profile for øyafestivalen 2008 Company strategy At the Øya Festival you will hear an exceptional number of different types of rock music in its broad sense. The festival s audience is regarded as having an above average interest in music and high expectations with regard to quality. In recent years, Norway has experienced enormous growth in terms of music festivals with a musical profile like that of the Øya Festival. This has intensified the fight for audience numbers as well as pushed up artists fees. In spite of this the Øya Festival yielded a profit in The visual profile of the festival is new each year and is developed in the nine months prior to the start of the festival. Gathering information One of the challenges in the solution was to create a visual profile that communicated well despite the number of musical genres that were presented, and that a discerning and accustomed audience would identify with. The visual history of popular music was thoroughly researched and classical references were gathered, and new reference points created, as a basis for the visual image of the festival for Conceptualisation Øya has a constant desire to be different and a trendsetter in terms of festivals and delivers a visual profile that is completely unlike anything done before in the context of a festival. Even though the festival is loyal to its audience, it wants to surprise and challenge. It therefore takes the Bedriftens strategi På Øyafestivalen finner du musikk fra svært mange forgreininger i det utvidete rockbegrepet. Festivalens publikum regnes for å være over gjennomsnittet musikkinteresserte med høye krav til kvalitet. De siste årene har Norge opplevd en enorm tilvekst av musikkfestivaler med musikalsk profil som ligner Øyafestivalens. Dette har spisset kampen om publikum og presset prisene til artistene oppover. På tross av dette gikk Øyafestivalen med overskudd i Festivalprofilen er ny hvert år og bygger seg opp og utvikler seg gjennom ni måneder før festivalen begynner. Innhenting av informasjon En av utfordringene ved løsningen var å lage en grafisk profil som kommuniserte godt på tvers av de mange musikalske sjangere som ble presentert, og som et kresent og godt vant publikum kunne identifisere seg med. Det ble gjort grundig research i populærmusikkens visuelle historie, og derfra ble det hentet klassiske referanser og skapt nye referansepunkter som et grunnlag for festivalens utseende i Konseptualisering Øya ønsker alltid å være annerledes og i forkant av festivaltrendene og leverer en profil helt ulik noe som er gjort i festivalsammenheng tidligere. Selv om festivalen er lojal mot sitt publikum, ønsker den å overraske og utfordre. Derfor tillater den seg å lage en profil som ikke umiddelbart fenger, men som tar tid til å bli kjent med og forhåpentligvis bli glad i. Markedsansvarlig og designer brukte en del tid i forkant til å diskutere konseptuelle løsninger for årets design, basert på trender og historie. Man kom Iøst frem til hvilken story man ønsket å formidle, hvilken holdning man ønsket å ta og hvilket nivå man skulle legge seg på innholds- og stilmessig. Deretter jobbet designer ut skisseretninger basert på dette. 124 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

125 liberty to create a profile that immediately grabs attention, but also takes time to get acquainted with and, hopefully, eventually become enamoured with. The marketing manager and designer put in a great deal of time beforehand in discussing conceptual solutions for the year s design based on trends and history. The desired story, position and level with regard to content and style were loosely agreed on. The designer then created draft directions based on this. Test og valg av retning Skisseretningene ble diskutert og vurdert opp mot brukervennlighet, ulike medier og opp mot festivalens image og ståsted. Konseptene ble også vurdert i forhold til bedriftens strategi, deretter valgte bedriften og designeren i fellesskap en konseptuell retning etter designers anbefalinger. Testing and choice of direction The draft directions were discussed and assessed based on user friendliness, different media and the festival s image and standpoint. The concepts were also assessed in relation to the company s strategy, and a conceptual direction based on the designer s recommendations was then selected jointly by the company and the designer. Design specification The profile is anchored in traditional rock aesthetics. Choice of font, typography, colour palette, illustrations and use of images shows appreciation for several of the eras in the visual history of rock and for cultures that have been linked to rock. Film, fashion, art and cartoon strips. The profile has mainly two functions, which are meant to complement each other: Firstly, the profile is meant to publicise the festival and separate it from competitors in the market. This is taken care of by a clear and limited colour palette and an easily recognisable yet unique visual style.

126 Secondly, it is important that the artists are well represented in the profile as it is, first and foremost, them that create the festival. In addition to the festival s main programme Øya has various sub-events, each of which has received its own individual representation in the profile but which still fits in with the profile overall. Development The festival profile was launched on the Internet and through advertisements on 1 December of the year before the festival, a whole nine months prior to the start of the festival. As artists are booked and the musical content takes shape, the visual profile develops. The final festival profile is not complete before the festival is already underway. The Øya Festival s profile for 2008 was made up of a set of characters and figures, each of which in its way represented the festival. As the festival developed the contents of the material changed. New elements and figures arrived, others disappeared perhaps only to reappear later. This made the profile living and dynamic and the audience could constantly find new elements and references. Of a total of 70 newspaper and magazine advertisements, 16 posters and 10 flyers none were entirely alike. This demands that the design is flexible and easy to work with. Advertisements and posters are also not bound to any grid, template or rules other than placement of fixed information such as accommodation and ticket information. In addition to advertising and the usual posters a series of silk screen posters was produced, signed and numbered as limited editions for individual bands or groups within the various genres. They were hung up at strategic points, the series captured the attention of the crowds and people began to collect them. The Øya Festival markets itself as an environmentally friendly festival and all printed items for promotional material (magazines, posters, flyers, information brochures, etc.) bear the Svane (swan) seal and are produced from recycled paper. Designspesifikasjon Profilen er forankret i tradisjonell rockestetikk. Fontvalg, typografi, fargepalett, illustrasjoner og billedbruk gir anerkjennende nikk mot flere av rockhistoriens visuelle epoker, og også til kulturer som har vært tilknyttet rocken: Film, fashion, kunst og tegneserier. Profilen har i hovedsak to funksjoner, som skal utfylle hverandre: For det første skal profilen synliggjøre festivalen og skille den fra konkurrentene i markedet. Dette ivaretas ved en tydelig og begrenset fargepalett og en lett gjenkjennelig og unik visuell stil. For det andre er det viktig at artistene kommer godt frem i profilen, fordi det først og fremst er de som skaper festivalen. I tillegg til festivalens hovedprogram har Øya forskjellige under-arrangementer som hver har fått sin egen variant av profilen, men som passer inn i helheten. Utvikling Festivalprofilen blir lansert på web og i annonse 1. desember året før, altså ni måneder før festivalstart. Etter hvert som artister bookes og det musikalske innholdet tar form, utvikler profilen seg. Den endelige festivalprofilen er ikke ferdig før festivalen er i gang. Profilen til Øyafestivalen 2008 besto av et sett karakterer og figurer som på hver sine måter representerte festivalen. Etter hvert som festivalen ble utviklet, endret innholdet i materiellet seg. Nye elementer og figurer kom til, andre forsvant for kanskje å komme tilbake senere. Dette gjorde profilen levende og dynamisk, og publikum kunne stadig finne nye elementer og referanser. Av totalt 70 avis- og magasinannonser, 16 plakater og 10 flyere var ingen helt like. Dette krever at designet er fleksibelt og lett å jobbe med. Annonser og plakater er heller ikke bundet opp til noen grid, maler eller regler annet enn plassering av fast info som logi og billettinformasjon. I tillegg til annonsering og vanlig plakatering ble det produsert en serie silketrykkede plakater; signerte og nummererte i begrenset opplag for enkeltband eller grupper innenfor ulike sjangere. De ble hengt opp på strategiske steder, serien ble en snakkis og folk begynte å samle. Øyafestivalen markedsfører seg som en miljøvennlig festival, og alle trykksaker til promomateriell (magasiner, plakater, flyers, infohefter etc.) er Svanemerket og produsert på resirkulert papir. 126 / design/innovasjonsprosessen / design/innovation process

127 Commercialisation The feedback from the audience, partners, volunteers and artists was very positive. The Øya Festival 2008 was the tenth consecutive Øya festival, with 75,000 visitors over 5 days. Kommersialisering Tilbakemelding fra publikum, samarbeidspartnere, frivillige og artister var meget positiv. Øyafestivalen 2008 var den niende i rekken, med besøkende over fem dager.

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London Innhold Vedleggstype Beskrivelse Vitnemål/kar.utskrift * Karakterutskrift Filnavn Sidenr Karakterutskrift.pdf 2 Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston Rice.pdf 3 Attest * Knomatic Knomatic CEO.pdf 4 Attest

Detaljer

Produktutvikling av bølgepappemballasje

Produktutvikling av bølgepappemballasje Produktutvikling av bølgepappemballasje Smurfit Kappa Kunnskapsformidling I et stort emballasjekonsern Vi deler vår kompetanse og erfaringer på tvers av landegrensene. Våre databaser er tilgjengelige for

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer