BOLIGSPARING FOR UNGDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSPARING FOR UNGDOM"

Transkript

1 Lars Gulbrandsen BOLIGSPARING FOR UNGDOM Rapport utarbeidet for Utvalget om mål og virkemidler i boligpolitikken

2 1 INNHOLD: FORORD 2 SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 2. DATA 6 3. UTVIKLINGEN AV BOSPAREORDNINGEN PÅ 1990-TALLET 7 4. HVA BETINGER BRUK AV BOSPAREORDININGEN BOSPARING OG ANNEN SPARING BLANT UNGE OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER LITTERATUR 29

3 2 FORORD I slutten av mai i år ble jeg bedt av Kommunal- og regionaldepartementet i egenskap av sekretariat for Utvalget om mål og virkemidler i boligpolitikken om å gjennomføre en analyse av bospareordningen for ungdom. Datagrunnlaget for en slik analyse skulle være de surveyundersøkelser om husholdningers økonomi som Norsk Gallup hadde gjennomført på oppdrag av INAS og NOVA i 1993, 1995 og I alle tre undersøkelsene var det blitt stilt et spørsmål om bruk av bospareordningen. I tillegg ble det avtalt å oppdatere disse undersøkelsene ved å stille det samme spørsmål i en ny undersøkelse. Dette ble gjort gjennom deltakelse i Norsk Gallups omnibusundersøkelse for juni i år. Data fra denne forelå i midten av juli. I de tidligere undersøkelsene fra INAS og NOVA deltok drøyt 1000 personer fra den aldersbestemte målgruppen for ordningen. Dette gir muligheter til inngående analyse av bruksmønster. I den supplerende undersøkelsen fra sommeren 2000 deltok kun drøyt 300 personer fra den relevante aldersgruppen. Med dette datagrunnlaget kan vi trekke slutninger om hvordan bruken av ordningen har utviklet seg siden forrige måling, men vi kan ikke på grunnlag av et datagrunnlag av dette omfang gå inn på noen inngående analyse av bruksmønstret. For slike inngående analyser vil surveyundersøkelsen fra høsten 1997 fortsatt utgjøre det beste tilgjengelige datagrunnlag. I tillegg til surveymaterialet har jeg gjort bruk av skattestatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Dette er statistikk basert på samtlige selvangivelser, og kan derfor brukes til validering av surveymaterialet. Jeg vil i den anledning takke Mads Ivar Kirkeberg i SSB som ga meg oppdatert statistikk som ultimo juli 2000 ennå ikke var blitt publisert. Et utkast til rapporten ble presentert for boligutvalget 13. september Oslo 16. september 2000 Lars Gulbrandsen 1 Gulbrandsen, Lars og Tale Hellevik (1998): Norske husholdningers økonomiske situasjon. Resultater fra en undersøkelse høsten NOVA

4 3 SAMMENDRAG Boligsparing for ungdom ble vedtatt innført i 1991 som del av skattereformen, og trådte i kraft fra og med inntektsåret Med virkning fra og med inntektsåret 1998 ble det årlige maksimale beløp økt fra til kroner, mens samlet sparebeløp ble økt fra til kroner. Med skattefradrag på 20 prosent av det årlige sparebeløp blir den maksimale skattereduksjon kroner. Siden ektefeller og samboere kan ha hver sin BSU-konto, blir den samlede maksimale overføring til et par kroner. Ordningen kan benyttes inntil utgangen av det år man fyller 33. Ordningen har blitt stadig mer brukt. Fra å brukes av sju prosent i 1993, er det nå drøyt 20 prosent av de unge som bruker ordningen. Slik sparing er mest utbredt blant de som er i 20-åra og blant samboere. Fram til 1997 var yngre menn de flittigste brukere av BSU. Nå synes den tidligere kjønnsforskjellen å være blitt utvisket. Det er heller ingen sammenheng mellom bruk av BSU og den boligsituasjon de unge har oppnådd. Enten de unge fortsatt bor hjemme, er leieboer eller eier er det omtrent samme andel som bruker BSU. Bruken av BSU er mest utbredt blant de som har høyest utdanning. Inntektsnivå har ingen signifikant effekt, mens derimot dårlig lividitet virker negativt inn. BSU er mer brukt blant de som har fått økonomisk støtte til bolig fra sine foreldre enn blant de unge som ikke har fått slik støtte. BSU er langt fra den eneste spareform som benyttes blant BSUordningens aldersbestemte brukergruppe. Siden 1993 har for eksempel økningen av sparing i aksjer eller aksjefond vært like sterk som økningen i bruk av BSU. Alt i alt er sparing uten bruk av BSU langt mer utbredt enn BSU-sparing. Slik alternativ sparing av noe omfang er klart mer hyppig forekommende som følge av økende utdanningsnivå og økende inntektsnivå enn tilfelle er med BSU, slik at den alternative sparingen er klart skjevere sosio-økonomisk fordelt enn BSU-sparingen. Mens BSUsparing ble sterkt redusert blant de som var i første halvdel av 30-åra, er det ingen tilsvarende reduksjon med økende alder med hensyn til å bedrive sparing av noe omfang utenom BSU. Det viser seg også at slik alternativ sparing er mer utbredt blant de som er blitt eiere enn blant de som fortsatt er leieboere. I livsfasen år oppnår folk å bli eiere i et omfang som langt overstiger bruken av BSU. Det er fristende å karakterisere eierskap som livsfasebestemt siden eierandelen øker med økende alder, og samtidig i tid faller nært sammen med pardannelse. Med de data vi har til rådighet kan vi imidletid ikke trekke noen konklusjoner for hva BSU-sparing faktisk betyr for boliganskaffelse.

5 4

6 5 1. INNLEDNING Boligsparing for ungdom (vanligvis og heretter i rapporten omtalt som BSU) ble vedtatt innført i 1991 som del av skattereformen. Ordningen trådte i kraft fra og med inntektsåret Til og med det året man fyller 33 år kan man opprette en BSU-konto med fradrag i skatt på 20 prosent av det beløp som i løpet av året er satt inn på kontoen. Sparebeløpet kan brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale gjeld på egen bolig anskaffet etter at sparekontrakten ble inngått. Opprinnelig var det årlige maksimale sparebeløp kroner, mens maksimum samlet sparebeløp var kroner. Med virkning fra og med inntektsåret 1998 ble det årlige og det totale maksimalbeløp økt til henholdsvis og kroner. En person som bruker ordningen helt ut får dermed en skattereduksjon på 3000 kroner årlig og kroner samlet. Ektefeller og samboere kan ha hver sin konto og dermed komme opp i en samlet skattereduksjon på kroner. Det er i tillegg gunstige rentebetingelser på innskudd i BSU-ordningen. Opptjente renter før det året man fyller 33 år må imidlertid anvendes til boliganskaffelse. Banken har plikt til å tilby førsteprioritets pantelån til 4 ganger det innestående beløp på kontoen. Et samboer- eller ektepar kan dermed gjennom ordningen få lånt kroner (samt i tillegg 4 ganger opptjent rentebeløp) på gode betingelser. Boligetablering i Norge er langt på vei ensbetydende med å kjøpe bolig. Riktignok er det ganske vanlig for unge å være leieboer i en periode etter at de flytter hjemmefra, men fordelingen av eie- og disposisjonsformer i den norske boligmasse gir små muligheter for å leie bolig som varig boligløsning for særlig mange. For å kjøpe trengs kapital. Oppspart egenkapital reduserer lånebehovene, og dermed de løpende boutgifter, både på grunn av redusert boliglån og redusert rente som følge av bedre sikkerhet for lånet. Å premiere sparing burde derfor være en subsidering som er vel tilpasset ungdommens etablering på det norske boligmarkedet. Fradrag for sparing er imidlertid en overføring som forutsetter at unge har både evne og vilje til å spare. Dersom en ungdom skal leie en bolig til markedspris, vil vedkommemde normalt betale en leie som kunne betjent det nødvendige lån for kjøp av tilsvarende bolig. I tilknytning til mange utdanningsinstitusjoner finnes det riktignok subsidierte elev- og studentboliger, men elever og studenter forventes normalt ikke ha særlig mye til overs til sparing. En ordning med premiering av sparing vil derfor lett kunne få den fordelingsvirkning at overføringene i størst grad går til ungdom med høyest inntekt, eller med foreldre som har nok økonomiske ressurser til å kunne hjelpe barna med å betjene gunstige spareordninger. Det er også en ordning som premierer evnen til å være forutseende og gi avkall på nytelse i øyeblikket til fordel for senere belønning. Tidligere studier har dokumentert at slike holdninger var langt

7 mer vanlig blant middelklasseungdom enn blant ungdom med arbeiderklassebakgrunn (Schneider og Lysgaard, 1953). Med nyeste data fra begynnelsen av 1970-tallet konkluderte senere Ramsøy (1990) med at de høyt utdannede fortsatt var mer tilbøyelig enn andre til å utsette behovstilfredstillelse, men indikatorene var her primært relatert til seksuelle aktiviteter. Det er ikke selvsagt at de høyt utdannede fortsatt oftest prioriterer sparing fremfor lån. Med inflasjonen som skjøt fart på 1960-tallet og en skattepolitikk som helt fram mot slutten av 1980-tallet favoriserte låntakere framfor sparere, var det lenge et spørsmål om å lære at det var lønnsomt å låne. Undersøkelser av yngre mennesker i Osloområdet tidlig på 1970-tallet viste da også at de med høy utdanning i størst grad var villig til å låne penger og til å kunne mestre inflasjonen og kredittmarkedet til sin fordel (Gulbrandsen og Torgersen 1975). I surveyundersøkelsen fra 1997 er fortsatt lånefrykten mest utbredt blant de med lav utdanning, og det er kun en meget svak tendens i retning at de mest høyest utdanning oftere enn andre ville spare et uventet likviditetsoverskudd 2. Selv om det er uklart om sparemotivasjon fortsatt er sterkest blant de best utdannede, må vi likevel stille fordelingspolitiske spørsmål om ordningen i og med at det dreier seg om en overføring i form av skattelettelse på kort sikt og en ordning som bidrar til å akkumulere markedsrelevante ressurser på lengre sikt. Derfor må man spørre om ordningen har en såkalt "Matteus-effekt" ved alt i alt å være mest gunstig for ungdom med mest utdanning, høyest inntekt og de mest ressusterke og støttemotiverte foreldre. Dette fordelingsspørsmålet danner bakteppet for de analyser som foretas senere i rapporten. Først må vi imidlertid beskrive i hvilket omfang BSU blir brukt, og hvordan bruken har økt siden ordningen ble opprettet (kapittel 3). I kapittel 4 vil vi, både ved hjelp av bivariate tabeller og multivariate analyseteknikker, se nærmere på hva som betinger bruk av BSU. I kapittel 5 ser vi BSU-ordningen i sammenheng med andre former for sparing i den berørte aldersgruppen. Funnene oppsummeres og diskuteres i kapittel 6. Før vi går løs på analysene skal vi imidlertid beskrive det datamaterialet vi vil benytte oss av, samt se nærmere på representativiteten av disse data. 6 2 På et spørsmål om å vurdere fordeler og ulemper ved å låne penger var det i aldersgruppen år 35 % blant de med grunnskoleutdanning og 21 % blant de med universitets- og høyskoleutdanning som valgte påstanden "Man bør som regel unngå lån. Det en ikke kan betale kontant bør en holde seg unna". På spørsmål om hva man ville gjøre om man vant kr var andelene som ville sette pengene i banken henholdsvis 19 og 27 prosent i de to nevnte utdanningsgrupper (Gulbrandsen og Hellevik, 1998, s 38 og 57).

8 7 2. DATA Hovedkilden for data er tre landsdekkende surveyundersøkelser som Norsk Gallup utførte for henholdvis INAS og NOVA i årene 1993, 1995 og 1997 (Gulbrandsen og Hellevik 1998). De tre undersøkelsene inneholder et stort batteri av spørsmål om boligforhold og sider ved husholdningenes økonomi. Respondenter under 35 år ble i hver av undersøkelsene stilt et likelydende spørsmål om man benyttet seg av bospareordningen for ungdom. I hver av disse tre undersøkelsene deltok henholdvis 1239, 1133 og 1042 i tiltakets målgruppe, her definert som aldersgruppen 16 til 34 år. Vi har valgt å sette øvre aldersgrense til 34 år, mens ordningen i henhold til lovens ordlyd gjelder ut det året man fyller 33. Når vi har valgt 34 år er det først og fremst for å kunne sammenlikne med tidligere analyser av boligfinansiering og sparing blant unge (Gulbrandsen 1998), men også fordi det er denne grensen som er satt ved selve datainnsamlingen. Som en oppfølging av spørsmålet om bosparing ble det kjøpt plass til tre spørsmål på Norsk Gallups omnibusundersøkelse for juni Det var for det første det samme spørsmålet om man benytter seg av bospareordningen for ungdom som ble brukt i de tre foregående undersøkelsene. Det var dernest et spørsmål om stilling i husstanden som brukes til å registrere om intervjupersonen fortsatt bor hjemme hos sine foreldre eller har flyttet for seg selv, og endelig et spørsmål om disposisjonsform for bolig som viser om de som har forlatt barndomshjemmet leier eller har kjøpt egen bolig. Undersøkelsen inneholder Norsk Gallups standardsett av bakgrunnsvariabler, men disse er ikke så omfattende som i de tre andre undersøkelsene. Analysene blir imidlertid først og fremst begrenset av antall intervjuer, ikke av antall spørsmål. I juni 2000 er det kun 338 i den relevante aldersgruppen. Surveymaterialet er sammenholdt med skattestatistikk fra SSB basert på den totale befolkning. For noen årganger er denne statistikken brutt ned på kjønn og alder, men for alle årganger er det kun antall personer med BSU-fradrag og samlet fradragsbeløp som er tilgjengelig. Foruten å være den sikreste statistikk om bruk av ordningen, vil disse data også kunne benyttes til å validere våre begrensede utvalgsundersøkelser. Siste år med tilgjengelig skattestatistikk er inntektsåret 1998.

9 8 3. UTVIKLINGEN AV BOSPAREORDNINGEN PÅ 1990-TALLET I de gjentatte undersøkelser av norske husholdningers økonomi som INAS og senere NOVA har gjennomført på 1990-tallet, har man siden 1993 spurt respondentene om de har benyttet seg av bospareordningen for ungdom. Basis for undersøkelsene har vært representative utvalg av norske husholdninger på ca Fram til 1997 ble det registrert en klar økning i bruken av denne spareformen. Den nye undersøkelsen som ble gjennomført i juni 2000, viser litt høyere andel enn i 1997, dog uten at økningen er statistisk signifikant. Det mest korrekte ut fra surveydataene vil være å si at bruken av spareformen har stabilisert seg på det nivået som var nådd høsten Tabell 3.1 Svarfordeling på spørsmålet "Benytter du deg av bospareordningen for ungdom" Respondenter til og med 34 år i Norsk Gallups omnibusutvalg Ja 7 % 13 % 20 % 22 % Nei 89 % 83 % 75 % 74 % Ubesvart 4 % 4 % 5 % 4 % Antall: (1239) (1133) (1042) (338) Sparing av denne form er aldersavhengig, og resultatene i tabell 3.1 er derfor avhengig av aldersfordelingen i de enkelte utvalgene. I tabell 3.2 viser vi andel som bruker spareformen i ulike aldersgrupper. Vi ser at det først og fremst er blant de som er i 20-åra at bruken har økt. I denne aldersgruppen kan vi også registrere en økning fra 1997 til 2000, fra hver fjerde i 1997 til hver tredje i Den klare økningen blant folk i 20-åra gir en pekepinn om at bruken har økt. Som vi senere skal se ut fra data fra skattestatistikken, var det flere som brukte BSU i 1998 enn i Sammen med de siste surveydata indikerer dette en viss økning siden Tabell 3.2 Andel som benytter BSU etter alder, % 5 % 9 % 8 % % 17 % 16 % 10 %

10 % 25 % 27 % 15 % % 36 % 34 % 14 % Komplette tall om bruk av BSU kan hentes fra selvangivelsene, og publiseres også fortløpende av SSB gjennom skattestatistikken. De totale årlige fradrag gjennom BSU viser gjennom hele perioden tilsvarende økning som vist ved hjelp av surveydata i tabell 3.1. Totaltallene bekrefter dermed den økning som framgår av surveydata. Fra 1997 til 1998 ble det maksimale sparebeløpet økt med 50 prosent. Det samlede fradraget for 1998 er 53 prosent høyere enn for Samtidig kan vi av tabell 3.4 avlese økningen i antall personer med BSU. Her er økningen 15 prosent. Bare en begrenset del av økningen kan derfor forklares med nye BSUsparere. Et betydelig antall av de som allerede hadde BSU må altså ha benyttet seg av anledningen fra og med 1998 til å spare et høyere beløp. Tallene i tabellen representerer det vi kan kalle bruttofradrag. Innbetalinger på grunn er brutte kontrakter er ikke tatt med. Slike innbetalinger utgjør relativt beskjedne beløp. For de tre siste årene i tabellen dreide det seg om 6 millioner årlig. Dette utgjorde f. eks. 1,5 prosent av det samlede fradragsbeløp i Tabell 3.3 Totale skattefradrag som følge av BSU i millioner kroner Kilde: Statistisk sentralbyrå: Ukens statistikk 4/1999 og 17/ tall oppgitt av SSB Tabell 3.4. Antall personer med BSU Kilde: Statistisk sentralbyrå: Ukens statistikkk nr og 1998-tall (avrundede tall) er oppgitt av SSB I forbindelse med skatteoppgjøret for 1996 har SSB fordelt de som benyttet ordningen etter kjønn og alder. Disse data er interessante i seg selv, samtidig som det muliggjør en representativitetssjekk av surveyundersøkelsene vi benytter. Hvor stort blir samsvaret dersom vi regner ut befolkningsandeler på basis av tallet for 1997 i tabell 3.4?

11 10 Totalt sett er BSU lite utbredt blant de under 20 år. Av de som benyttet ordningen i 1996 var bare 4,6 prosent under 20. Ser vi bort fra de under 20, var det i følge totaltallene 14 prosent som benyttet BSU i Gitt at BSU fortsatt i 1997 relativt sett var like lite utbredt blant dem under 20, tilsvarer totaltallene for prosent. Dersom vi bryter våre surveytall ned på aldersgruppen år var det i 1995 og 1997 henholdsvis 15 og 22 prosent som benyttet ordningen i disse to årene (tabell 3.5). Tabell 3.5 Beregnet bruk av BSU i aldersgruppen år basert på survey og registerdata (skatte- og befolkningsstatistikk) Alle survey 17 % 16 % 11 % 15 % register 14 % 17 % 10 % 14 % survey 25 % 27 % 14 % 22 % Dette kan tilsynelatende tyde på en svak overrepresentasjon i surveymaterialet, men det behøver nødvendigvis ikke å være tilfelle. Skattestatistikken er personbasert, mens vi i våre surveydata kun har intervju med en av partene blant gifte og samboere. Av de intervjuede mellom 20 og 34 år er 65 prosent enten samboere eller gift, mens resten fordeler seg likt på henholdsvis aleneboende menn eller kvinner. Tabell 3.6 viser hvordan disse tre gruppene fordeler seg med hensyn til å benytte BSU. Blant de aleneboende ser vi en klar overvekt av menn. Dette harmonerer bra med data fra samtlige selvangivelser. I 1996 var det menn og kvinner som hadde BSU. Ut fra disse totaltallene får vi en dekning på 15 prosent blant menn og 12 prosent blant kvinner. Forekomsten av BSU blant enslige menn og kvinner i surveymaterialet speiler denne forskjellen, men med en svak overrepresentasjon for menn. Tabell 3.6 Andel som har BSU etter kjønn og sivilstatus (survey 1997) Mann Kvinne Par 21 % 13 % 25 % (149) (148) (549)

12 11 Dersom vi skal sammenlikne våre surveydata med den personbaserte skattestatistikken skal par telle dobbelt i brøkens nevner. Dersom vi antar at det i alle par kun er én BSU-avtale, har vi ut fra surveydata for 1997 beregnet at totalt sett 13 prosent brukte BSU. Hadde begge i alle par hatt BSU, ville vi fått en brukerandel på 23 prosent ut fra surveymaterialet. Hverken null eller hundre er her noe realistisk anslag. Dersom vi antar at fjerdeparten av parene med BSU har hver sin avtale, får vi en dekning på 16 prosent på individnivå beregnet ut fra surveydata. Dersom halvparten av parene har hver sin avtale, får vi 18 prosent. Dersom vi antar at fordelingen av BSU blant aleneboende menn og kvinner vil bestemme antall par der begge sitter med en BSU-avtale, vil 6 prosent av parene ha to kontrakter. Det kan her være en tendens til at gutter og jenter med BSU søker mer sammen enn de som ikke har BSU, slik at det faktiske tall er noe høyere. Antar vi at 10 prosent av parene består av unge med hver sin BSU-avtale, får vi at 14 prosent har BSU. Når totaltallet basert på samtlige selvangivelser fra samme år blir 15 prosent, må vi konkludere med at våre surveydata fra 1997 viser meget høy grad av representativitet. 4. HVA BETINGER BRUK AV BOSPAREORDNINGEN Som vist i tabell 3.2 har det etter høsten 1997 vært en økning i bruk av BSU blant de som er i 20-åra. Skattedata fra 1996, og surveydata fra 1997, viste at unge menn i større grad enn unge kvinner brukte BSU. Tabell 4.1 er en oppdatering av tabell 3.6 ved hjelp av data fra juni Forholdstallet mellom par og enslige har ikke endret seg siden Men innenfor denne rammen, ser vi konturene av en interessant endring som vi først kan være sikker på eksistensen av når skattestatistikken i tidens fylde blir oppdatert eller, i det minste noe mer sikker, dersom spørsmålet om bruk av BSU tas med i NOVAs planlagte survey høsten Det nye er at forskjellen mellom unge menn og kvinner ser ut til å ha forsvunnet, samtidig som bruk av ordningen, til forskjell fra 1997, er mer utbredt blant aleneboende enn blant par. Blant parene er forøvrig bruk av BSU betinget av om det er kvinne eller mann som er intervjuet. Blant kvinnelige respondenter svarer 25 prosent bekreftende, blant menn 18 prosent. Også dette er forskjellig fra Den gang avspeilte kjønnsforskjellen seg også avhengig av om det var mann eller kvinne som uttalte seg på vegne av paret. Blant mannlige gifte eller samboende respondenter svarte i prosent bekreftende, blant kvinnelige gifte eller samboende respondenter 22 prosent. Tabell 4.1 Andel som har BSU etter kjønn og sivilstatus (survey 2000) (Basis: alle mellom 20 og 34 år) Mann Kvinne Par

13 12 31 % 31 % 22 % (54) (45) (168) I følge tidligere analyser, basert på data fra 1995, var det ingen klar sammenheng mellom den boligsituasjonen unge hadde oppnådd og deres spareatferd (Gulbrandsen 1998). Man skulle forvente at sparing var mer utbredt blant dem som ennå ikke hadde kjøpt bolig enn blant dem som hadde foretatt sin første boliginvestering, men noe slikt mønster lot seg ikke påvise. I tabell 4.2 har vi, med basis i data fra 2000, inndelt respondentene i det relevante aldersspenn i tre grupper: de som fortsatt bor sammen med foreldre, de som leier og de som eier. Som vi ser er det nærmest ingen forskjell mellom gruppene. De noe overraskende funn fra 1995, har fortsatt gyldighet. Det er ingen sammenheng mellom bruk av BSU og om man har kjøpt bolig eller ikke. Tabell 4.2. Andel som har BSU etter egen boligsituasjon (survey 2000). (Basis: alle mellom 20 og 34 år) bor hjemme leier eier 18 % 26 % 23 % (98) (66) (164) Tabell 4.3 viser sammenhengen mellom bruk av BSU, alder og boligsituasjon. De tre boligformene måler grad av egen boligetablering, og er derfor naturlig nok så klart korrelert med alder at noen kombinasjoner forekommer svært skjelden. Ut fra de mange små basistall, er de forskjellene vi finner uten betydning. Egen boligsituasjone endrer ikke noe på sammenhengen mellom alder og bruk av BSU. Samtidig viser de mange små basistallene at vi ikke kommer særlig lengre i analysen av data fra I fortsettelsen vil benytte det langt større datamaterialet som ble samlet inn høsten Tabell 4.3 Andel som har BSU etter alder og egen boligsituasjon (survey 2000). (Basis: alle mellom 20 og 34 år) hjemme hjemme leier eier leier eier leier eier 8 % 46 % 37 % (3) 27 % 38 % 15 % 14 % (64) (22) (19) (13) (26) (55) (20) (92) I tabell 4.4 har vi presentert de bivariate sammenhenger mellom bruk av BSU og de relevante forklaringsvariabler som 1997-surveyen inneholder. Dette er variabler av ulik type som måler sosial bakgrunn, bistand fra

14 familien, egen situasjon med hensyn til hvor man befinner seg i etableringsfasen, egne ressurser og egne planer. I henhold til å måle effekt av tiltak, vil de konkrete målsetninger og konkrete virkemidler knyttet til tiltakene skjelden være mer komplekse enn av bivariat karakter. Det er likevel svært nyttig å teste de sammenhenger man finner ved multivariate analyser, primært for å undersøke om noen sammenhengene endres ved kontroll for andre variabler. Eneste mål for sosial bakgrunn i tabell 4.1 er fars utdanningsnivå. Vi finner en svak tendens i retning av at barn av fedre med universitetsutdanning oftest bruker BSU. Spørsmålet om fars utdanning er bare stilt til 2/3 av utvalget, og vil av denne grunn ikke kunne brukes i de påfølgende multivariate analyser. Vi har tre spørsmål om støtte og bistand fra foreldre. Det har ingen betydning om man har fått arv eller forskudd på arv, heller ikke om har fått hjelp til utdanning. Det er derimot en viss effekt av å ha fått hjelp til boligetablering. Spørsmålet dreide seg om man hadde fått rentefritt eller billig lån til bolig eller annen økonomisk støtte til bolig. De som har fått slik støtte har også oftere enn andre tegnet en BSU-kontrakt. Analyse av foreldregenerasjonen viser også at tendensen til å støtte barns boligetablering øker både med foreldres utdanningsnivå og deres formue (Gulbrandsen og Langsether 1999). Vi har tre variabler som måler hvor langt man er kommet i etableringsfasen. Det er for det første de som fortsatt bor hos foreldre, mens de som har forlatt barndomshjemmet er klassifisert enten som leieboere eller eiere. Denne variabelen har ingen effekt på bruk av BSU. De som bor sammen har oftere BSU enn de som bor alene; vi finner oftest BSU blant samboere. Begge disse variabelene henger nært sammen med alder. Som vi ser er det først og fremst de som er i 20-åra som bruker BSU, en tendens som vi har sett er enda klarere i det enda nyere datamateriale, fra sommeren Tabell 4.4. Bivariate sammenhenger mellom bruk av BSU og utvalgte variabler. (Basis år fra survey 1997) Variabel Kategori Andel Antall Alder: Utdanningsnivå år 25 % (235) år 27 % (354) år 15 % (310) Grunnskolenivå 15 % (115) Videregående skole 20 % (492) Universitets/høgskole 29 % (289) 13

15 14 Er under utdanning Brutto husholdsinntekt Vansker med å klare de løpende utgifter Samlivsstatus Boligsituasjon Fars utdanningsnivå* Mottatt arv eller forskudd på arv Mottatt økonomisk hjelp under utdanning Fått økonomisk støtte til boligetablering Har flytteplaner i de nærmeste tre årene Nei 24 % (638) Ja 21 % (261) 1. kvartil (< ) 18 % (201) 2. kvartil ( ) 24 % (209) 3. kvartil ( ) 21 % (221) 4. kvartil (> ) 24 % (268) Nei, aldri 25 % (599) Ja, en sjelden gang 20 % (158) Ja, av og til eller ofte 11 % (142) Bor alene 20 % (341) Samboer 30 % (265) Gift 19 % (243) Førgift 12 % (50) Bor hjemme 23 % (70) Leieboer 23 % (336) Eier 21 % (493) Grunnskolenivå 19 % (209) Videregående skole 21 % (115) Universitet/høgskole 26 % (247) Nei 22 % (723) Ja 22 % (176) Nei 20 % (430) Ja 24 % (469) Nei 21 % (769) Ja 30 % (130) Nei 19 % (527) Ja 26 % (372) * Spørsmålet er kun stilt til 2/3 av utvalget Av egne ressurser er utdanningsnivå viktig. De er de med høyest

16 utdanning som ofte bruker BSU. Om man er under utdanning eller har avsluttet utdanningen ser ikke ut til å ha noen betydning. Vi finner ingen sammenheng mellom husholdsinntekt og bruk av BSU. Den daglige likviditet har imidlertid betydning. De som på spørsmål om man siste år har hatt vansker med å betale de løpende utgifter svarer av og til eller ofte, er den gruppen som har færrest BSU-sparere. Vi skulle forvente at de som har planer om å flytte i den nærmeste fortid er mest tilbøyelige til å skaffe seg en BSU-avtale. Som vi ser er det kun en svak tendens i den retning. I tabell 4.5 benytter vi de samme variabler i en logistisk regresjon. Vi velger å utelate noen av de variablene som på bivariat nivå overhodet ikke viser noen sammenheng med bruk av BSU, nemlig egen boligsituasjon og mottak av arv eller arveforskudd. Tabellen viser for hver av verdiene på forklaringsvariablene oddsrater i forhold til de valgte referansekategorier, kontrollert for de andre variablene i modellen. Av de to gjenværende spørsmål om støtte og bistand fra foreldre, ser vi at mottak av økonomisk støtte til bolig, fortsatt har signifikant effekt ved kontroll for de andre variablene. Bruk av BSU er signifikant mindre utbredt blant de over 30, enn blant de som er yngre. Med hensyn til samlivsstatus er det fortsatt samboere som skiller seg signifikant ut både fra aleneboende og gifte. Av ressursvariabler har utdanning totalt sett signifikant effekt. Selv om de med høyere utdanning har høyere oddsrate i forhold til referansekategorien grunnutdanning, er effekten ikke signifikant på 5 prosents nivå (p: 0,08). Som vi ser av tabell 4.4 inneholder midtkategorien betydelig flere enheter enn de to ytterkategoriene. Det er forskjellen mellom videregående og universitets- og høgskoleutdanning som i denne sammenheng er statistisk signifikant, og som gir grunnlag å slutte at bruk av BSU er mest brukt blant de med høyest utdanning. Som vi ser har det ingen betydning om respondenten fortsatt holder på med eller har avsluttet sin utdanning. Etter kontroll er det fortsatt ingen effekt av ulikeheter i inntektsnivå. Bruk av BSU er imidlertid klart avhengig av husholdningens likviditet. Odds for å ha BSU-kontrakt er svært lav blant de som ofte eller av og til har vansker med å betjene de løpende utgifter. Som vi ser nederst i tabellen virker konkrete flytteplaner positivt på oddsraten, men denne effekten er ikke signifikant på 5 prosents nivå (p: 0,06). 15

17 16 Tabell 4.5 Bruk av BSU som resultat av utvalgte variabler. Logistisk regresjon. Odds-rater Alder (referansekategori: 20-24) ** , ,45** Utdanningsnivå (referansekategori: grunnskolenivå) * Videregående skole 1,09 Universitet/høgskole 1,74 Er under utdanning (referansekategori: Nei) Ja 1,00 Samlivsstatus (referansekategori: ugift (bor alene)) * Samboer 1,81** Gift 1,26 Førgift 0,94 Husholdsinntekt (referansekategori: 1. kvartil(20-34 år) 2. kvartil ( ) 1,38 3. kvartil ( ) 1,12 4. kvartil ( > ) 1,24 Vansker med de løpende utgifter (referansekategori: nei) ** Ja, en skjelden gang 0,67 Ja, av og til eller ofte 0,34** Fått økonomisk hjelp under utdanning (referansekategori: nei) Ja 1,06 Fått økonomisk støtte til bolig (referansekategori: nei) * Ja 1,59* Har planer om å flytte i løpet av 3 år (referansekategori: nei) Ja 1,40