REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM 05A Revidert etter høring SK/R JULBJU 04A Revidert etter merknader fra JBV og SK Rambøll JIM 03A Reguleringsplan. Planprogram med revidert forside Rambøll BL JIM 02A Reguleringsplan. Planprogram med revidert forside Rambøll BL JIM 01A Reguleringsplan. Planprogram revidert etter merknader fra JBV Rambøll BL JIM 00A Reguleringsplan. Planprogram - Foreløpig Rambøll BL JIM Rev. Revisjone n gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Reguleringsplan Hell - Værnes Planprogram JBV Prosjekt: Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Ant. Sider 19 Produsent Prod. dok. nr. Erstatning Erstattet av for Rambøll utarb av Rambøll kontr. av Rambøll godkj.av Planprogram SRN EGL SFN Dokument nr. Rev. IUP-00-A A Dokument nr. Rev. 1

2 INNHOLD 1. BAKGRUN N FOR PLAN ARB EIDET Formålet med reguleringsplanen Krav om konsekvensutredning PLAN OM RÅDET Planområdets lokalisering og avgrensning Dagens situasjon Bebyggelse Arealbruk Befolkning Grunnforhold Naturmiljø Forurensning Friluftsbruk Kulturmiljø Næringsliv og sysselsetting OVERORDN EDE RAM M ER Kommuneplanens arealdel. Fylkesdelplaner Gjeldende regulering Jernbaneverkets planleggi ng og vedtak PLAN FORSLAGET Planens innhold Alternativer Influensområde Kjent kunnskap, eksisterende utredninger De mest sentrale, beslutningsrelevante problemstillinger UTREDNIN GSPROGRAM Konsekvenser for landskap og kulturmiljø Konsekvenser for biologisk mangfold og naturmiljø Konsekvenser for areal og transport Konsekvenser for strøm - og isforhold i elva Konsekvenser for landbruk ROS-analyse Sammenstilling av utredningstema og metodikk PLAN PROSESS OG M EDVI RKNIN G Organisering av planarbeidet Plan for informas jon og medvirkning Framdriftsplan for planprosessen REFERAN SER Relevante planer og kart

3 1. BAKGRUN N FOR PLAN ARB EIDE T Jernbaneverket forbereder anlegg av dobbeltsporet jernbane mellom ny tunnel gjennom Gevingåsen og Værnes flyplass (taksebanen), samt sporarr angement også langs en strekning av Meråkerbanen til gammel bru for E6. Den anleggstekniske strekningen langs Nordlandsbanen er ca. 3 km, og for Meråkerbanen ca. 0,5 km. NTPs handlingsplan datert 1. oktober 2009 omhandler Nordlandsbanen i kapittel 2.6: Banen skal kunne avvikle en dobling av dagens godsvolum innen Det er et mål å tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på Trønderbanen. Det skal kunne tilbys halvtime sfrekvens og kjøretids - reduksjon. Gevingåsen tunnel skal ferdi gstilles og ytterligere oppgradering av Trønderbanen skal startes opp, herunder ny bru over Stjørdalselva. I utviklingsplan for Trønderbanen vurderes tiltak for å korte ned kjøretiden på strekning a Trondheim - Steinkjer og øke frekvensen på togene. I plan en er ulike tiltak gjennomgått og vurdert, og planen konkluderer med en anbefalt utbyggingsstrategi. Ny sporplan på Hell og ny bru over Stjørdalselva er en del av første trinn i strategien. Gevingåsen tunnel ble ferdigstil t høsten Strekningen fra Hel l til Værnes har lite gunstig sporløsning, bru over Stjørdalselva er gammel med store vedlikeholdskostnader og sporene er delvis dårlige. Disse forholdene er årsaken til lav hastighet over store deler av strekning a. Prosjektet forutsettes gjennomført i fa ser, hvor det i overgangen mellom fasene legges in n kontroller og avgjørelse om videreføring i neste fase. I utgangspunktet legges det opp til fortløpende gjennomføring, men med for behold om videreføring etter detaljplanen og løpende finansiering/bevilgnin g. I kommuneplanens arealdel er det avsatt areal til næring på Hell. Adkomstveg til disse arealene er i kommuneplanen lagt nord for dagens bolig -/næringsområde, inn mot jernbanens arealer. Flytting av holdeplass på jernbanen medfører behov for nytt parker ingsareal og ny adkomst til dette. For å oppnå en samordnet helhet ønskes avklaring på disse arealene, samt tilgrensende boligområder og vegadkomst i reguleringsplan sammen med de planlagte endringer på jernbanen. Reguleringen planlegges gjennomført primæ rt som områdeplan med detaljert regulering av jernbanens formål. Alternativt behandles en områdeplan og en detaljplan parallelt, dersom prosessen gir forsinkelser utenfor Jernbaneverkets detaljerte område. Det er varslet felles planoppstart med planprogram, primo mars Formålet med reguleringsplanen Planen skal omfatte Jernbaneverkets egne areal og deler av tilliggende areal, inkludert Hell stasjon. Dessuten omfattes riggområder utenfor Jernbaneverkets arealer og temporære inngrep i elveløpet i forbin delse med bygging av ny bru. I tillegg omfattes et større areal på Hell for avklaring av vegadkomst, og framtidig arealbruk i tråd med kommuneplanens arealdel. Mange av disse inngrepene krever planvedtak etter Plan - og bygningsloven. Det kan også forekomme motstridende interesser som skal avveies og konkluderes gjennom reguleringsplan. Redskapet reguleringsplan (områdeplan) med konsekvensutredning bringer dessuten inn andre statlige etater som har interesser i tiltaket, på en etter loven fastsatt måte. 1.2 Kr av om konsekvensutredning Etter forskriften kan tiltaket ikke falle under vedlegg I. Under 3/vedl.II er følgende aktuel l: 24. Veger, jernbanelinjer, sporvogn - og T- banelinjer, svevebaner. Tiltaket skal vurderes om det faller inn under 4. Aktuelle punkt er a), b) og h), som bl.a. gjelder inngrep i verdifulle landskap, naturmiljø, kulturmiljø, inngrepsfrie naturområder, truede arter, samt risiko for ras, skred og flom. Tiltaket er ikke tidligere utredet i overordnet plan. På grunnlag av disse kriterie ne er det besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. 3

4 For valg av utredningstema er det tatt utgangspunkt i forskriftens 4, og ellers hva som antas å måtte bli sentrale tema i planen. De øvrige tema av interesse som forurensning i grunnen, støy, friluftsliv, samfunnssikkerhet, flom - og skredfare vil bli håndtert i planbeskrivelsen og i ROS- analyse. 2. PLAN OM RÅD ET 2.1 Planområdets lokalisering og avgrensning På Hell omfatter planområdet framtidig sporområde, Hell stasjon, et område med småhus og Hel l sag bruk, plass for anleggs rigg, samt ubebygd areal avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Planområdet avgrenses av landbruksområder i drift og vegkryssområde sør for Stjørdalselva. I elva omfatter planområdet eksisterende og planlagt bru samt nødve ndig areal til anleggs rigg i elv eløpet. Nord for elva omfatter planområdet framtidig sporområde og nødvendig areal til anleggsrigg med adkomstveg. Planområdet avgrenses av våtmarksområde i vest og hotell -, parkerings - og forretningsområde i øst. Planområdets avgrensning Planområdet omfatter nødvendig areal for jernbanens tiltak samt areal hvor det er behov for regulering/reguleringsendring til bolig og næring i tråd med kommuneplanens arealdel. 4

5 PLANPROGRAM REGULERI NGSPLAN HELL - VÆRN ES Planområdet omfattes av hele eller deler av følgende : g.nr. Br.nr Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR HARPER MAGNUS RØDDE, ØYVEGEN 31, 7517 HELL HELLSAGA EIENDOM AS, Øyveien 30, 7517 HELL Jernbaneverket Jernbaneverket MALVIK PETTER, 7517 HELL SKULBØRSTAD OLAF O, ØYVEGEN 24, 7517 HELL SKULBØRSTAD MARIT, ØYVEGEN 24, 7517 HELL Marit Skulbørstad, Øyveien 24, 7517 Hell STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 33 OSLO GRUDT KRISTIN, 7517 HELL , 63, 104 OPDAL HARDIS ALICA, 7517 HELL /129/0/1: HUSBY ANNE, GYLLAND TORE, BRANDSVIKHAUG KURT IVAR, BERG KARI, JOHANSEN THOMAS, SOLEM KAMILLA. ØYVEGEN 14 A-B, 7517 HELL Jernbaneverket STJØRDAL KOMMUNE, Postboks 133, 7501 STJØRDAL HELL-TUNET AS, Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL SKULBØRSTAD TROND, ØYVEGEN 10, 7517 HELL Jernbaneverket ASPAAS GRY ELIN SKATVOLD, ASPAAS ROAR, ØYVEGEN 6, 7517 HELL ASPAAS ADRIAN SKATVOLD, ASPAAS STINE SKATVOLD, ØYVEGEN 8, 7517 HELL ASPAAS ROAR, ASPAAS GRY ELIN SKATVOLD, ØYVEGEN 6, 7517 HELL BLEKKAN HEIDI KROGH, BLEKKAN KAI OVE, ØYVEGEN 4, 7517 HELL IMBSEN CECILIE, ØYVEGEN 2 B, 7517 HELL JULIUSSEN HALVOR, ØYVEGEN 2 A, 7517 HELL Jernbaneverket Jernbaneverket STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 33 OSLO STATEN V/FORSVARSDEP STATEN V/FORSVARSDEP Jernbaneverket Jernbaneverket Jernbaneverket Jon Arild Gundersen, 7517 Hell Dybvad Johan Morten, 7510 Skatval Rygh Odd Terje,Rådyrvegen 9, 7620 Skogn Veske Sissel Annette Rygh, Rådyrvegen 2, 7620 Skogn 2.2 Dagens situasjon Bebyggelse Sør for elva: Planområdet er i stor grad dominert av jernbaneanlegg. Hell stasjons bygninger og plattform er viktige innslag. Det er en undergang for gående under sporene ved stasjonen, og ei nybygd bru for lokal kjøreadkomst nærmere tunnelen. Sør for stasjonen ligger Hell Sag og Høvleri på ei høyt utnyttet næringstomt, og øst for bedriften en variert bolig - og næringsbebyggelse i en løs eneboligstruktur. 5

6 PLANPROGRAM REGULERI NGSPLAN HELL - VÆRN ES Nord for elva er tung næringsbebyggelse, hotell og kjøpesenter (Hellsenteret), bygd relativt tett inntil jernbanevollen Arealbruk Planom rådet er i stor grad jernbaneformål. Jordbruk preger tilliggende arealer og areal innenfor planområdet på Hell. En mindre del er i bruk til industri (sagbruket) og resten til boliger. På Sandfærhus er arealet vest for jernbanevollen naturområde (strandeng) Befolkning Det er bosatte innenfor planområdet. Tilgrensende i sør er et tett småhusfelt med vanlig sammensatt befolkning. Nord for sporområdet fins to gårdsbruk og to boligeiendommer Grunnforhold Det er i forbindelse med hovedplanarbeidet ikke utført grunnundersøkelser i pla nområdet. Kvartærgeologiske kart og tidligere undersøkelser utfør t av Rambøll, SCC, Kummeneje og Statens vegvesen viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste elveavsetninger (deltaavsetninger) både nord og sør for Stjørdalselva. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av grovere og finere sandlag, delvis med pakklagt silt ned til minst 25 meter under terreng. Avsetningsmønsteret varierer, noe som er normalt innenfor en deltaavsetning. Innslag av finkornig materiale, som silt og leire, vil hyppigere finne sted ettersom en beveger seg utover mot deltafronten (strandlinja). Grunnundersøkelser utført langs Hellstranda i forbindelse med Gevingåsen tunnel, viser mer finkornige avsetninger av silt, leire og stedvis kvikk/sensitiv leire. I for bindelse med bygging av ny bru for E6 har Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i Stjørdalselva. Disse undersøkelsene er utført ca. 240 meter nedstrøms planområdet og viser i hovedsak løsmasser bestående av lagdelt sand og silt, som generelt er grov øverst og finere i dybden. Sanden øverst er grusig, mens den i dybden er siltig, med overgang til sandig silt. Fra ca. kote - 25 til - 35 viser boringene overgang til leirig silt/siltig leire. Dybde til fjell er ikke kjent, men forventes å være stor. Sør for Stjørdalselva avtar dybden i retning Gevingåsen og Sandbakken Naturmiljø Sør for elva er arealene oppdyrket eller nedbygget, og det er deler av disse som er planlagt utbygget. Nord for elva, på Sandfærhus, er det registrert flere prioriterte naturt yper med verdi svært viktig, samt flere viltområder med stor verdi. Området ved Sandfærhus er opprinnelig en del av et elvedelta, som før byggingen av ny E6 ( ) var tatt inn i verneplanen som verneverdig våtmarksområde. Området var svært artsrikt, samt viktig som rasteområde for en rekke fuglearter. I dag er området nedbygget og fragmentert, og tatt ut av verneplanen. Det er likevel knyttet store naturverdier til restområdene, både som rasteområde for fugl og på grunn av det rike plantelivet. Blant annet ble den rødlistede planten vasskrans (EN) registrert så sent som i Stjørdalselva er laks - og sjøørretførende fra Nustadfoss i Meråker til utløpet i fjorden ved Værnes lufthavn, en strekning på 50 km. Elva fikk i 2003 status som nasjonal t lakse vassdrag. Laks er den dominerende arten i elva, og i 2009 ble det fanget ca 7618 kg fordelt på 1608 individer. Samme år ble det fanget omlag 282 kg sjøørret fordelt på 218 individer. 6

7 2.2.6 Forurensning Støy Området er påvirket av jernbanestøy. Området passere s av togmeter/døgn. Området påvirkes også av vegstøy fra E6 og flystøy fra Værnes. Forurenset grunn/sedimenter Alle typer jernbaneareal er bør betraktes som forurenset i større eller mindre grad. Miljøteknisk undersøkelse fo religger ikke enda Friluftsbruk Utenfor planområdet ble det anlagt badestrand i sammenheng med anlegg av ny E6. Adkomst til stranda og baklandet er bygd som bru over sporområdet. Dette området står i sammenheng med en driftsveg som følger elveskrenten mot øst, med passasje under bruhodet for ny E6. Også øst for jernbanebrua fins en eksisterende veg langs elveskrenten. Det er ikke pr. i dag opparbeidet tursti for friluftbruk i området Kulturmiljø Hell stasjon representerer et kulturmiljø innen området. Stasjonsbygningene er siden 1997 vernet gjennom jernbaneetatenes interne vern, Landsverneplanen for jernbanebygninger og Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Kulturmiljøet kan vurderes å omfatte tilhørende anlegg, som plattform og rester av opprinnelig stasjons park. Riksantikvarens nasjonale database over automatisk fredete kulturminner angir ingen registreringer innenfor planområdet Næringsliv og sysselsetting Området har arbeidsplasser. - Viktigste bedrift er Hell Sagbruk og Høvleri AS med ansa tte. 3. OVE RORDN EDE RAM MER 3.1 Kommuneplanens arealdel. Fylkesdelplan er Kommuneplanens arealdel har vært på høring. Strandenga på Sandfærhus og del er av landbruksområdet nord for banen på Hell, og industriområdet sør for denne, er vist med signatu r for flomfare. Sør for jernbanen på Hell blir tidligere formål næring svirksomhet og boliger videreført. Ny adkomstveg er lagt inn sør for Hell st asjon. Fylkesdelplan for transport og utbyggingsmønster (2030) (STFK 2003) Ny giv for Trondheimsr egionen, strategidokument vedtatt , inneholder relevant drçfting av mål. Bl.a. redegjçres det for stasjonsbymodellen på strekningen Trondheim Stjørdal. Planen er laget for den del av regionen som ligger innenfor Sør- Trøndelag fylke. Strandsone plan for Trondheimsregionen (STFK 2002) angir gammel jernbanetrasé rundt Gevingåsen til tur - og sykkeltrasé for å binde kystsonen sammen. Planen er veiledende og rådgivende for Stjørdal. 3.2 Gjeldende regulering Berørte planer: Hell, kryss E6/Rv 705 Hell Hell Lånke Støyskjerm Øien gård A Meråkerbanen Hell B Meråkerbanen Hell E6 ny, parsell Hell Værnes

8 1-141 Hellsentret, Sandfærhus 2011 Tilgrensende planer: A E6 ny, parsell Hell tunnel Hellstranda Trondheim lufthavn Værnes Sandbakken - Hellberg A E6 Gang og sykkelveg Gevingåsen Eks E6 Gevingåsen Jernbaneverkets planlegging og vedtak Jernbaneverket har i forbindelse med Hovedplan Hell - Værnes, hastighetsøkning og kapasitet vurdert ni ul ike alternativ, tidlig i prosjektet begrenset til åtte, hvorav enkelte hadde overlappende funksjoner. Etter en gjennomgang i forhold til prosjektets mål og krav, ble antallet alternativ kuttet ned til tre. De tre alternative sporplanene løste koblingen m ellom Nordlandsbanen og Meråkerbanen ulikt ved Hell stasjon. De viste også ulike bruløsninger, med ny bru opp - og nedstrøms for eksisterende bru. Fordelen med ny bru oppstrøms ville være at inngrepet i LNF- området på østsiden av Stjørdalselva kunne begrens es, mens for ny bru nedstrøms ville fordelen være større kurveradius for banen, og dermed mulighet for høyere hastighet. Ny bru nedstrøms måtte velges for å nå målet om økt hastighet. Senere har alternativet med ny bru nedstrøms blitt mer detaljert. Hell stasjon og stasjonspark Jernbaneverket har i Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet anbefalt løsningen med ny bru nedstrøms eksisterende bru. I planleggingsfasen videre vil følgende spørsmål måtte avklares : type bruløsning, gangkulvert, anleggsløsning, riggløsninger, adkomst til riggområder, anleggsfasenes plassering ift. årstidene, og Hell stasjons framtidige funksjon. 8

9 I for bindelse med Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet ble det vurdert en løsning hvor eksisterende plattform foran stasjonsbygningen skulle brukes. Jernbaneverket gikk bort fra dette fordi den ville gitt sterkt redusert kapasitet i hovedspor. Spor ved planområdets vestre avgrensning 9

10 4. PLAN FORSLAGE T 4.1 Planens innhold Planforslag et skal omfatte tilrettelegging for et framtidig jernbanetilbud og nye næringsarealer på Hell. I tillegg foreslås endringer i vegsystemet. Eksisterende bebyggelse (bolig og næring) skal integreres i planforslaget. Arealbruksmessig skal kommuneplanens areal del være førende, men planprosessen kan gi justeringer. Utsnitt fra forslag til kommuneplanens arealdel (Lilla er næring, gult er bolig, brunt er samferdselsanlegg, grønt er landbruk/natur/friluftsområder eller grøntstruktur.) Det forventes en betydelig befolkningsøkning i regionen og en fortsatt regionalisering av arbeidsmarkedet, som vil gjøre det viktig for jernbanen å være et transporttilbud som blir valgt på mellomlange og lange turer. Toget skal kunne konkurrere med privatbil og buss. Jernbaneverke ts oppsatte samfunnsmål for prosjektet er: Utvikle tilbudet på Trønderbanen slik at toget blir mer konkurransedyktig i forhold til tran sporter på vei. Dette vil redusere miljøulemper og ulykker. Bidra til å følge opp Jernbaneverkets målsetting om å tilret telegge for økt persontrafikk på Trønderbanen. Bidra til å øke kapasiteten for godstrafikk på Nordlandsbanen og Meråke rbanen. 10

11 I Jernbaneverkets stamnettutredning, Mer på skinner fram mot 2040 fra 2006 er det satt opp som mål at det skal kunne tilbys halv timesfrekvens i stive ruter mellom Trondheim og Steinkjer. Det skal vurderes om det er grunnlag for å tilby kvartersfrekvens mellom Trondheim og Værnes flyplass. I Utviklingsplan for Trønderbanen vurderes tiltak for å korte ned kjøretiden på strekningen Trondheim - Steinkjer og øke frekvensen på togene. I planen er ulike tiltak gjennomgått og vurdert, og planen konkluderer med en anbefalt utbyggingsstrategi. Ny sporplan på Hell og ny bru over Stjørdalselva, sammen med mulig etablering av samtidig innkjør på eksisterende og nye kryssingsspor, er første trinn i denne strategien. Området fra Hell til Værnes omtales som en flaskehals med lav hastighet over en lengre strekning. Med ferdig Gevingåsen tunnel gjenstår utbedring av strekningen fra og med Hell stas jon og nordover til Værnes holdeplass. Stjørdalselva bru er slitt (bygget år 1900) og sporene er dårlige, noe som framtvinger saktekjøring over store deler av strekningen. Eksisterende kurvatur på Nordlandsbanen tillater heller ikke høyere hastighet for pa sserende tog. Dagens situasjon med markering av jernbane tiltakets endepunkter. 11

12 Reguleringsplanen skal være en områdeplan med varierende detaljnivå. (Det vil bli løpende vurdert å dele planen i en områdeplan og en de taljplan, eventuelt med felles KU.) Planområdet foreslås å gi plass for: a) Dobbeltsporet jernbane fra Gjevingåsen tunnel til Værnes holdeplass. Det er et mål å øke hastigheten på banen, noe som krever endret kurvatur. På deler av strekningen vil nytt sp orområde derfor gå utenfor dagens jernbaneområde, som eies av Jernbaneverket. Dette gjelder særlig i området sørvest for søndre bruhode. Ved Hell stasjon vil sporarrangementet bli endret, noe som fører til at tog i rute ikke kan stoppe ved dagens plattfor m. Tog vil kunne stoppe ved ny plattform vest for og i noe vinkel med den eksisterende. b) Ny bru over Stjørdals elva, vest for den eksisterende. Ved nordre bruhode vil ny bru ligge tett på den eksisterende bruas nordligste brukar. Ny bru vil bestå av et ikke enda besluttet antall spenn og fundamenter i elva. Det er satt krav til en minimumsavstand mellom vannflate og underkant konstruksjon, noe som medfører at bruas bærekonstruksjon i hovedsak ikke kan ligge under skinnegangen. Det er nødvendig med ny bru fordi den eksisterende ikke gir rom for to spor og fordi den ikke er konstruert for de krefter som virker ved høyere hastigheter. Videre gir den ikke rom for ønsket kurvatur i sporet, og er dessuten betydelig preget av alders slitasje. Den eksisterende br ua, inklusive fundamenter over elvebunnen, forutsettes revet. c) Det må settes av plass til riggområder som skal betjene alle typer anlegg i hele anleggsperioden. En hovedfunksjon for riggområder er å legge til rette for brukonstruksjonen. Arealbehovet fo r dette arbeidet vil være bak og ved siden av bruhodene. Riggområdene vil være utgangspunkt for temporær utfylling i elva fra Sandfærhus for å få utført pelearbeidene og evt. montering av bru konstruksjonen. Riggområdene vil ligge på areal som i dag ikke ha r naturlig adkomst, og provisoriske adkomster vil delvis bli med i planen. d) I tillegg til jernbaneanlegget er ulike areal på flata sør for jernbanen tatt med i planforslaget. Det er nødvendig å avklare og samordne adkomst er, til stasjonen, boliger og ti l avsatte næringsformål, og regulere veg, næringsareal og boliger iht kommuneplanens arealdel. For næringsformål reguleres utnytting. ( høy utnytting ved omdisponering av landbruksareal ). 4.2 Alternative r 0- alternativet innebærer i ett og alt dagens situas jon. Det må da forutsettes at brua fortsatt blir vedlikeholdt, slik at togene kan holde samme ( sakte ) fart som i dag. I 0- alternativet vil boligfelt bli utbygd på Hell etter dagens planer. Under hvert tema belyses 0- alternativet som referanse evt. refera nsebane for planen som skal konsekvensutredes. Det skal utredes 2 alternativer mhp bru over Stjørdalselva i tillegg til 0- alternativet. Alternativ A er ny bru nedstrøms eksisterende bru med tilhørende sporomlegginger. Alternativ B er ny bru oppstrøms eksisterende bru med tilhørende sporomlegginger. Jernbaneverkets hovedplan redegjør kort for silingsfasen s alternativer og hvorfor de ulike ble silt ut. Alternativ B er identisk med silingsfasens alternativ 7, som var det eneste av de 8-9 tidlige alterna tivene som har bru oppstrøms den eksisterende. Med hensyn til de to alternativ som skal utredes vil en synliggjøre og dokumentere disse vurderingene mer inngående, og supplere dem med de øvrige tema i utredningsprogrammet. For annen arealbruk enn jernbane, skal alternativ arealbruk, utnytting og adkomst belyses. 12

13 4.3 Influensområde Planens influensområde er foruten planområdet de omliggende arealer som blir direkte berørt av de planlagte tiltak eller får utsikt til disse. Dette gjelder nåværende og framtidig be byggelse på Hell, E6, naturområder langs Nordlandsbanen og Stjørdalselva i den utstrekning som dyre - og planteliv blir berørt. 4.4 Kjent kunnskap, eksisterende utredninger - Hovedplan Hell Værnes, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet., Jernbanev erket. - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging T- 5/93. - Kommuneplanens arealdel, Stjørdal kommune. - Landsverneplanen for jernbanebygninger og Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. - Offentlige databaser som DNs Naturbase, Artsdatabankens artskart. 4.5 De mest sentrale, beslutningsrelevante problemstillinger I forhold til Plan- og bygningslovens utredningspliktige tiltak er disse de sentrale: Bygging av ny bru, riving av eksisterende bru, med vekt på de endringer i elveløpet som skjer som del av anleggsperioden, men også i varig situasjon. Valg av ny brutype og valg av anleggsprosess er viktige problemstillinger. Riggområdene s konsekvenser for natur og miljø i anleggsperioden og etterpå. Regulering av næringsarea l sørvest for Hell stasjon og adkomst til disse. 13

14 5. UTRE DNIN GSPROGRAM 5.1 Konsekvenser for landskap og kulturmiljø 5.11 Landskap. Elverommet og utsynet mot fjorden påvirkes av ny bru. Dagens jernbanebru er markant og tydelig, med en klassisk jernkonstruksj on bestående av like buer. Ny bru vil erstatte denne og den vil kunne få et noe annet uttrykk. For å kunne vurdere den innflytelse brua vil få må utredninga basere seg på prosjektet slik det foreligger i begynnelsen av mai Landskapet vil endre seg på ytre Sandfærhus som følge av riggareal og adkomst. Vurderingen vil her primært omhandle forutsetningene for å tilbakeføre landskapet ved anleggets slutt, samt i denne forbindelse avbøtende tiltak Kulturmiljø Stasjonsmiljøet på Hell vil påvirkes av sporomlegging og bygging av ny plattform. Det skal gjøres en vurdering av konsekvensene, samt en beskrivelse av evt. avbøtende tiltak. 5.2 Konsekvenser for biologisk mangfold og naturmiljø 5.21 Biologisk mangfold I området ved Sandfærhus er det registrert flere prioriterte naturtyper med verdi svært viktig. I tillegg er det registrert viktige viltområder, da spesielt mht rasteområder for fugl. Tiltaket vil redusere størrelsen på restarealene av elvedeltaet, noe som vil kunne virke negativt på artsmangfoldet av både fugl og planter. Eventuelle konsekvenser for de registrerte naturverdiene vil bli utredet i forhold til naturmangfoldsloven. Mulig innvirkning på trekkveier vurderes. Avbøtende tiltak vil bli foreslått. Tiltakets virkninger på vassdragsnaturen ink l. vurderinger av kantvegetasjon skal vurderes og evt. avbøtende tiltak beskrives Fisk Stjørdalselva er registrert som nasjonalt laksevassdrag, og er en av de viktigste lakseførende elvene som munner ut i Trondheimsfjorden. Tiltaksplanene innebærer at det vil gjøres midlertidig inngrep i elveløpet under bygging av ny jernbanebr u. Dette vil medføre endrede strøm - og sedimenteringsforhold under anleggsperioden. Også ny brukonstruksjon og endret plassering av bru kar vil kunne påvirke disse forholdene og dermed den endelig situasjonen. Evt. konsekvenser for laks og sjøørret vil bli utredet, og ev t. avbøtende tiltak foreslått. Anleggsarbeid i elva må unngås i oppgangstid a for laksen. 5.3 Konsekvenser for areal og transport Trønderbanen og Meråkerbanen stopp er i dag på Hell stasjon ved behov. For å ta ut effekten av Gevingåsen tunnel og nytt spor fra Hell til Værnes, vurderer Jernbaneverket om stoppet på Trønderbanen skal legges ned. Dette for at reisetiden på strekningen Trondheim - Steinkjer kan forkortes. Det kan også være et alternativ at noen av Trønderbanens tog stopper på Hell. Når Jernban everket har foretatt tiltak på Trønderbanen slik at kapasiteten er øket, og det er mulighet for å kjøre differensierte tog, vil togtilbudet på Hell kunne øke igjen. Dette er Jernbaneverket s mål fram mot 2023 og Vilkårene for utbygging av planlagte bolig - ognæringsområder på Hell kan bli påvirket av togtilbudet og Jernbaneverkets planer framover. 14

15 PLANPROGRAM REGULERI NGSPLAN HELL - VÆRN ES må Det utredes hvilke k onsekvenser togtilbudet har for utvikl ing av bolig og næring, og når disse tiltakene skal realiseres. Tilgjengelighet innen stasjonsområdet, til nærliggende bebyggelse, til friområde/badeplass og langs elvebredden skal vurderes. 15

16 5.4 Konsekvenser for strøm - og isforhold i elva Anleggspros essen. Fordi det fra før ligger lave bruer opp - og nedstrøms ny bru må pæling skje fra temporær utfylling. Denne vil blokkere en stor del av elvetverrsnittet. ( Utredninga må basere seg på bruprosjektet s prosjekteringsnivå i det tidsrommet utredninga må utføres). Kanskje vil en slik oppfylling også være påkrevet for å få plassert ny konstruksjon (eventuelt også demonter ing av den eksisterende brua ). Delvis oppdemming vil sterkt redusere vannførende snitt og dermed føre til at det blir stilt krav om tiltak for å unngå uønsket graving, ustabilitet og ras. Det må også vurderes hva utfyllinga kan bety for isgang og for laksens vandring i elva. Stjørdalselva er regulert vassdrag og det foreligger derfor et manøvreringsreglement som kan ha betydning for vurdering ene. Kapittelet skal også omhandle avbøtende tiltak Framtidig bruløsning. Strømningsforhold og isgang skal vurderes for framtidig situasjon. Det skal dokumenteres at det ikke blir økt fare for flom, skred og erosjon. Stormflo skal hensyntas. Alternative løsninger som berører elva i mindre grad skal vurderes. 5.5 Konsekvenser for landbruk En del av jordbruksarealet innenfor det foreslåtte planområdet er i gjeldende kommuneplan LNF- formål. Konsekvenser for landbruk, herunder driftsmessige konsekvense r, skal vurderes og avbøtende tiltak beskrives. 5.6 ROS - analyse ROS- analyse er obligatorisk for reguleringsplaner og tilhører dermed planbeskrivelsen, men tematisk supplerer ROS- analysen konsekvensutredninga fordi risiko er en type konsekvens. Følgende tema er valgt: Samfunnsikkerhet,togsikkerhet. Grunnlag:RAMS-analyseutføressomsikkerhetskontrollpå jernbaneprosjektet hovedplanen. Flom- og skredfare. Herunderrisiko vedproblemermed høyt grunnvanni området sikring mot oversvømmelseri kjellere osv.rapportom havnivåstigningskalbrukesog stormflo skal hensyntas. Delvisgrunnlag:KU-tema 5.4. Trafikksikkerhet. 16

17 5.7 Sammenstilling av utredningstema og metodikk TEMA PLAN - Landskap og k ultu r- miljø (1) Biologisk mangfold og naturmiljø - Natu r- mangfoldl o ven (2) Arealbruk og tran s- port (3) Strøm - og isfo r hold elva (4) i BESKRIVELSE KONSEKVENS - METODIKK / REFERANSE R UTREDNING x Registrering og vurdering ift. dat a- baser. SVV Håndbok 140. x Registrering og vurdering ift. dat a- baser. x Arealdelen. Kjente utbyggingsprosjekt. SVV Håndbok 140. x Beregninger og vurderinger. Landbruk (5) x Jordvern. Arealdelen. Fylkesmannen Grunnforurensning X Miljøteknisk undersøkelse. Grunnforhold X Boring og beregning, pluss tidligere u n dersø kelser Sosiale og helseme s- X Vurdering. sige fo r hold Barn og unges op p- vekstvilkår Næring, sysselsetting og tilgj. tjene s ter Friluftsliv og uteop p- hold X Registrering og behovsvurdering X Arealdelen. Registrering og behov s- vu r dering X Befaring og v urderinger på kart. Støy X Vurdering. Beregning ihht retning s- linjer om nødvendig. An leggsperioden, faseplan X Beskrivelse Samfunnssi k kerhet ROS - analyse Beregninger, ROS - metodikk. RAMS - analyse Flom - og skredfare ROS - analyse NVE s retningsl i n jer. Beregninger, ROS - metodikk. Trafikksikkerhet ROS - analyse ROS - metodikk Ut redning ene utføres av Rambøll, unntatt tema 5. 4 som trolig blir utført av Multiconsult AS. 17

18 6. PLAN PROSE SS OG MEDVI RKNIN G 6.1 Organisering av planarbeidet Jernbanever ket er sammen med Stjørdal kommune tiltakshaver og forslagsstiller for planforslag og utredningsarbeid. Rambøll Norge utfører det faglige planarbeidet som engasjert av Jernbaneverket. Planarbeidet v il følge Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvens utredninger hva angår prosedyre og involvering av statlige og regionale etater og allmenheten. Kommunen som planmyndighet har avgjort at det skal utarbeides konsekvensutredning (KU). Kommunen avgjør innholdet i det endelige planprogrammet. Reguleringspla n med KU skal utarbeides på grunnlag av programmet med påfølgende høringsrunde og offentlig ettersyn. Reguleringsplanen er en områdeplan med varierende detaljering. Hvis det viser seg at deler av reguleringsplanen tar lang tid vil detaljregulering av rene jernbanetekniske anlegg, inkludert bru, kunne bli tatt ut i egen plan. 6.2 Plan for informasjon og medvirkning Jernbaneverket og Stjørdal kommune vil samarbeide om ekstern informasjon, i sammenheng med kunngjøring av planarbeidets oppstart, og ved et åpent mø te som planlegges holdt i løpet av prosessen. 6.3 Framdriftsplan for planprosessen Det er krav til en 6 uker lang offentlig høring og offentlig ettersyn på et planprogram som beskriver et utrednings opplegg knytta til prioriterte og beslutningsrelevante saks tema. Deretter fastsettes den endelige versjonen av kommunen. Reguleringsforslaget legges fram til første gangs behandling med en planbeskrivelse, konsekvensutredning ( KU) og risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Tidsplan: Kunngjøring, tilskriv ing offentlige etater, utsending av forslag til planprogram: uke 25. Åpent informasjonsmøte: uke 26. Høring planprogram, sammenfatning av uttalelser, fastsetting av planprogram, ferdig uke 40. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning : uke 45. Høringsfrist reguleringsplan med KU: ca. uke 2. J J A S O N D J F M A M J FASTS. AV PLAN PROGRAM PLA N VEDTAK FREMM E PLAN PLAN PROGRAM SAKSFORBEREDELSE, HØRIN G OG FASTSETTIN G AV PLAN PROGRAM UTARBEIDIN G AV REG.PLAN OG KU SAKSFORBEREDELSE, HØRIN G SAKSFORBEREDELSE, TIL 2. GAN GS VEDTAK OG VEDTAK I KST. 18

19 7. REFERAN SER 7.1 Relevante planer og kart Hovedplan Hell Værn es, Nordlandsbanen, hastighetsøkning og kapasitet. Hovedplan Værnes holdeplass, Nordlandsbanen. 19

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN HELL VÆRNES, PLANPROGRAM 04A Revidert etter merknader fra JBV og SK 19.06.2012 Rambøll JIM 03A Reguleringsplan. Planprogram med revidert forside 13.04.2012 Rambøll BL JIM 02A Reguleringsplan.

Detaljer

PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v.

PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v. Dato 20.02.2012 PLANPROGRAM Reguleringsplan for jernbanens sporområde Hell Værnes m.v. PLANPROGRAM Revisjon 2-05.03.12 Dato 20.02.2012 Utført av Svein Rasmussen Kontrollert av Eirik Lind Godkjent av Steinar

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 2-058 Arkivsaksnr: 2012/2485-55 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 172/12 12.12.2012 1. gangs behandling av områdereguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 DETALJREGULERINGSPLAN HAUGERENGA VEST - VINGROM OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

GNR. 40 BNR. 92 M. FL.

GNR. 40 BNR. 92 M. FL. HEMNE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE KARTUTSNI TT Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer