Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller til tenestetorget ( ). Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller til tenestetorget ( ). Vara møter bare etter nærmare innkalling. SAKSKART Side Saker til behandling 87/12 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. oktober /12 12/ Meldingar til Formannskapet /12 12/ Hemsedal veksthus - leige av gründerkontorer 4 90/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Prosjekt 168. Isolasjon loft/reparasjon av tak Tuv oppvekstsenter. Avslutta. Søknad støtte næringsfondet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Kommunal stønad til etablering av Ve-Con AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Juletrebelysning i lysmastene i Trøim sentrum - Søknad støtte næringsfondet - Trøim Stadformingsplan AS Hemsedal, Oddvar Grøthe Ordførar 1

2 Saker til behandling 87/12 Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. oktober 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll frå møte i Formannskapet Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i Formannskapet 23. oktober 2012 vert godkjent. 2

3 88/12 Meldingar til Formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Vedtekter, Regionrådet for Hallingdal - Skatteoppgjer for oktober 2012 Dokument i saka: Som over Rådmannen si innstilling: Formannskapet har ingen merknader til meldingane. 3

4 89/12 Hemsedal veksthus - leige av gründerkontorer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Ola Frogner Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Kopi av søknad frå Hemsedal Veksthus AS av 13. oktober 2012, og stiftelsesprotokoll - Fullstendig saksutgreiing med vedtak F-sak 103/11 «Hemsedal Næringshage avsetning av midlar» - Rapport Hemsedal Næringshage undratt off. Dokumentet blir delt ut på rødt papir til medlemene i møtet. - Søknad frå Hemsedal veksthus AS Dokument i saka: Som vedlegg Saksopplysningar: Hemsedal Veksthus AS (heretter HV) er eit driftsselskap som skal forestå utleige og etablering av eit attraktivt utviklingsmiljø i dei tidligare Cooplokalane i Trøym sentrum. Lokalane vert eigd av SpareBank 1 Hallingdal Eigedom AS. Aktuelt bygg vert kalla Hemsedal Veksthus. HV søkjer kommunen om å bli leigetakar av eit areal på 125 kvm inkl andel fellesareal for 5 år ( ). Søkjer skriv sjølv, sitat; Hemsedal Veksthus AS oppstod som en ide om et kontor,- aktivitets- og velkomstsenter i det tidligere Coop-bygget i Hemsedal sentrum med åpningstid 365 dager i året. Ideen ble av private initiativtakere fremmet for SblHemsedal som valgte å kjøpe lokalene våren Med banken med på laget har HV fått en god start på prosjektet. HTTL har videre vedtatt å flytte turistkontoret til disse lokalitetene, og vil slik være en sentral leietager. Det er uttrykt vilje fra bankens side å etablere ytterligere kontorer, enten som påbygg eller ved å kjøpe og bygge om leilighetene i 2. etasje når behovet melder seg. Med dette har konseptet et stort utviklingspotensiale, noe vi tror kan bli en realitet relativt raskt.. HV skal inneholde frontdesk for reiseliv og aktiviteter i bygda. Her skal det være åpent kontorlandskap med reiseliv og andre kunnskapsarbeidsplasser/leietagere, muligheter for ulike arrangement, aktivitetsleverandører vil ha mulighet til å presentere sine produkter og vi skal ha lokaler for utleie av møterom/kontor. Denne nye og attraktive møteplassen sin oppgave blir synligjøre bygdas mangfold og alle dens aktører. I tillegg til 450 m2 innendørs lokaler vil HV disponere utomhus arealer mellom HV og Sparebank 1 Hemsedal. Her planlegges et torg. Torget vil dekkes av trådløst nettverk og ha benker og beplantning. 4

5 Dette området har også ett stort potensial som torg og utstillingsplass. Her skal det drives salgsfremmende aktiviteter, arrangementer, minikonserter, utstillinger, mulighet for utendørs kaffebar, profilering av samarbeidspartnere, bondens marked med mer...sitat slutt. HV har ein aksjekapital på kr ,- og består av desse eigarane; Hemsedal Turisttrafikklag 34 % Hemsedal Næringsforening 17 % Hemsedal Alarm og vaktselskap 7 % Finbeck og Fia AS 7 % Hemsedal Sport AS 7 % Randi Syversbråten 7 % Mythe Invest AS 7 % Totten Utvikling AS 7 % Hemsedal Møbler AS 7 % Styret består av Jan Egil Halbjørhus, Kjell Ove Anderdal og Øystein Embretsen. Selskapet har knytta til seg Kitt Grønningssæter som prosjektleiar fram til feb 2013 for å «dra» selskapet i gang. Forhold til overordna plan: I tråd med kommuneplanen samfunnsdel mellom anna «Prioritere næringsarbeid, med vekt på nyetablering og knoppskyting i etablerte verksemder. Kultur- og kunnskapsbasert næring er særskilte satsingsområde». Eventuell endra arealbruk av parkeringsareal mellom banken og veksthuset må avklarast gjennom rullering av områdeplan for Trøym sentrum. Miljøkonsekvenser: Ikkje relevant Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant Økonomiske konsekvensar: Verkemidler Ramme 2012 Løyvd i 2012 Kommentar Næringsfondet, samt årlege uttak frå andels og konsesjonskraft Hemsedal Energi Samla kr ,- fordelt på Kr ,- frå N.fond, og resten frå Hemsedal Energi Kr ,- F- sak 7 /12 Friluftshøgskule + dekning av underskot i prosjektet (2011). Kr ,- F- sak 12/12 Møteplassen Kr ,- K- sak 5/12 Div. planl.oppgåver Kr ,- F-sak 19/12 Anleggstilskot skiløyper Kr ,- f_sak 24/12 Flatbrødbakeri Kr ,- F- 48/12 Hallinglos Kr ,- Telt Haustmarknaden Kr ,- F-sak 83/12 «Samfunnsøkonomisk arealforvaltning» Kr ,- New Scandinavian Cooking Ordf.sommerfullmakt Kr ,- F-sak 72/12 «Kollektivtransporttilbud» Kr ,- F-sak 73/12 «Miljøarb.stilling Sesongarb» Sum løyvd kr ,- pr. 23. august Sak 73/12 er bruk av milder som allereie var avsett i

6 Som tidlegare drøfta er bruken av næringsfondet stor, og kommunen tærer no på grunnkapitalen. Det er samstundes avsett kr ,- til omsøkte føremål jfr. F-sak 103/11. Tilføresel av frie midlar, mellom anna uttak av utbytte frå Hemsedal Energi har gjort det mogeleg å fylle på næringsfondet dei siste åra. Vidare uttak frå Hemsedal Energi vert eit spørsmål som må avklarast gjennom økonomiplanarbeidet. Vurdering: Hemsedal kommune har god kjennskap til etableringa av HV, og har sjølv vore pådrivar for å få etablert eit næringshagemiljø i Hemsedal. HV har potensiale til å utvikle seg til eit slikt miljø, ikkje minst om ein ser heile bygget under eitt. Søknaden er heilt i tråd med dei føresetnader som tidlegare er handsama av kommunen, jfr. F-sak 103/11. Sakshandsamar ser difor ingen grunn til å drøfte innhaldet i søknaden nærmare, men viser til saka der kommunen allereie har gjort nokre prinsipielle val. Namnet «Veksthus» er eit klokt val, godt innarbeida i SIVA- nettverket og er gjerne mindre kompetansemiljø for kunnskapsbaserte verksemder underlagt ein næringshage som fungerer som nav i SIVA- nettverket (SIVA selskap for industrivekt og anlegg eit statleg selskap som investerer og utviklar innovasjonsmiljø i Noreg). HV har førebels ikkje jobba mot Hallingdal Næringshage for å kople seg opp mot det nasjonale næringshagenettverket, men det vil vere naturleg å bygge relasjon denne vegen så fort selskapet er meir i drift med leigetakarar på plass. Sentrale moment som kommunen bør drøfte kan vere; 1. Er det rett av kommunen å leige kontorlokalar når det står ledige kontorlokalar i bygda? 2. Leigetida på 5 år. Kva med kommuen si økonomi? 3. Kva får eigentleg kommunen type lokalar, infrastruktur, kvalitet og standard? Å leggje til rette for kunnskapsbaserte næringar er eit nasjonalt satsingsområde. Forsking viser at ei samlokalisering av kunnskapsleverandører, gjerne komplementære verksemder ofte skapar grobotn for innovasjonsprosessar, verker som kuvøse for entreprenørskap og utvikling av leigetakarar i miljøet, men også verker positivt på rekruttering av kompetanse. Stimulering av slike miljø med tilbod av fysisk infrastruktur (breiband, møterom, servicefunksjonar etc.) er i seg sjølv viktige element i næringsarbeide. I Hallingdal har alle kommunane i større eller mindre grad stimulert tilsvarande miljø; Flå Flå IT-senter AS Nesbyen Næringstunet Gol Hallingdal Næringshage Ål Torpomoen (her leiger kommunen eit større næringsareal for framleige) Hol/ Geilo Veksthus Geilo I Hemsedal står det tomme kontorlokalar til utleige. Desse kontora er i seg sjølv ikkje attraktive nok det er fagmiljøet som er viktig og som verker som magnet for nye verksemder. Å leige eit større areal (4-5 kontor avhengig av fellesarealandel) vil difor slik sakshandsamar ser det kunne bidra til; 6

7 1. At kommunen vert meir aktiv som næringsutviklar. Kommunen kan tilby ei totalpakke i form av subsidierte kontorplasser (som oppstartshjelp), bistand frå næringskonsulent/ Hallingdal Etablerersenter, samt koble etablerer mot eit bedriftsnettverk 2. Ei langsiktig leigekontrakt med HV vil sikre dei ein basis for å vidareutvikle innhaldet i «veksthuset». Slik sakshandsamar ser det vert realiseringa av HV sin ide vanskeleg om ikkje kommunen går inn som aktiv leigetaker i ei oppstartsfase. Ei leigetid på 5 år er ei lang periode. Kommunen sin økonomi er usikker, og det er ikkje gitt at me kan basere næringsfondet sin bruk på mellom anna sikkert «påfyll» frå Hemsedal Energi. Sakshandsamar meiner 3 år må vere ei lang nok leigeperiode, med mogelegheit til å forlenge leigeavtala. I løpet av desse åra bør ein ha hausta erfaring, og ikkje minst fått marknadsført konseptet såpass at veksthuset er tilnærmingsvis fullt og har kome i gang med 2- etasje. Etter 3 år vil også kommunen hauste erfaring, og avklart meir kva som er det reelle behovet til kommunen. Ein antar at 1-2 kontor må vere tilstrekkeleg å ha som gründerkontor i framtida. Når det er sagt vil også nettokostnaden for kommunen vere avhengig av kor vellukka framleige er for kommunen. Hemsedal kommune må i eigen sak vedta korleis vilkår ein vil sette ved framleige til nyetablerarar/ gründere, men ein nettokostnad på 50% av omsøkt sum kan vere noko å gå ut i frå. I søknaden kjem det fram at kommunen får leigd 125 kvm inkl andel fellesareal. Me veit i dag ikkje kor stor fellesarealandelen vert, men det vert anslått %. Me veit heller ikkje kor store felleskostnader (straum, kommunale avgifter, brøyting, vaktmester, vask/ reinhald, marknadsføring etc.) me snakkar om. Søkjer gjer følgjande info om type kontor; Ja, leietakerne som kommer tidlig inn vil selv kunne være med på å påvirke innholdet til en viss grad. Skissene for lokalene er under utarbeidelse. De innspillene som er gitt til arkitekt går på at arbeidsplassene skal være fleksible så de passer flest mulig type leietakere. Alle skal ha enkel tilgang på fellesfasiliteter som resepsjon, møterom og felles kontorutstyr. Med fleksibilitet så har vi tenkt åpne løsninger i et landkskap, hvor behovet for stillerom dekkes av møterommene, eventuelt av noen få cellekontor. Innredning og løsninger skal være hensiktsmessige og moderne så det vil være attraktivt og inspirerende å leie og å jobbe der! En åpen løsning vil gi hele landskapet god utnyttelse av vinduslyset. Vi håper det ikke er lenge før vi kan vise skissene, så dere igjen kan spesifisere deres behov inn i dette. For kommunen er det mest interessant å leige mindre cellekontor (10-14 kvm). Hovudmålgruppa for kommunen er kontor for nyetablerere/ tilflyttarar som treng eit kontormiljø i ein startfase, gjerne i samband med å utvikle ein forretningside. Eit cellekontor vil ha ein anna kvalitet enn å sitte i eit ope kontorlandskap. Ikkje alle all info/ telefonsamtaler passer å ta i eit opent landskap. Når mange sitt saman i same rom kan det vere vanskelig å høre kva ein sjølv tenker. HV er opne for at leigetakarane sjølv kan forme innhaldet noko som er positivt. Når det gjeld økonomi vil kommunen påta seg eit økonomisk ansvar, men kommunen vil sjølv gjennom framleige redusere dette. Kommunen kan også sjølv bruke kontora for kommunal tenesteproduksjon om dei ikkje klarer å leige ut kontora i periodar. Rådmannen si innstilling: Hemsedal kommune er positive til å leige kontor av Hemsedal Veksthus som ledd i å utvikle veksthuset som ein base for kunnskapsbaserte verksemder. Aktuelt leigeforhold vert vurdert 7

8 å vere ein oppstartshjelp for realisering og utvikling av Hemsedal Veksthus. Følgjande vilkår vert lagt til grunn; 1. Hemsedal kommune ønskjer å leige 125 kvm kontor inkl andel fellesareal i 3 år ( ), med opsjon til å leige same/ eller eit mindre areal 2. Det vert føresett at kommunen står fritt til å nytte aktuelt møterom for aktiviteter med relevans til næringsarbeid (næringskonsulentmøter med etablerer, representasjonsmøter, eller om formannskapet ønskjer møter med næringslivet) 3. Hemsedal kommune øyremerker samla kr ,- tilsvarande kr ,-/ år frå næringsfondet til dekning av husleige og felleskostnadar, samt marknadsføring av veksthuset. Tilskotet vert dekkja over næringsfondet, der allereie avsetning jfr. F-sak 103/11 på kr ,- inngår i løyvinga. Restløyving vert innarbeida i økonomiplan. 8

9 90/12 Prosjekt 168. Isolasjon loft/reparasjon av tak Tuv oppvekstsenter. Avslutta. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Odd Magne Anderdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: Viser til kommunestyrevedtak i sak 22/12 den Det vert løyvd kroner ,- til etterisolering av loft Tuv skule. Prosjektet vert finansiert ved auka låneopptak. Investeringstiltaket er gjennomført av mannskap eigedom, der samla materialkostnader vart på ,- Forhold til overordna plan: Ikkje vurdert Miljøkonsekvenser: Ikkje vurdert Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert Økonomiske konsekvensar: Det vart løyvd kroner ,- medan samla kostnader viser ,- Restsum pålydande ,- vert ståande som unytta lånemidlar. Vurdering: I saksframlegg ba eigedomsavdelinga om ,- til energitiltak Tuv oppvekstsenter. Eit sentralt punkt var etterisolering/utbetring av feil på loftsrom. Omforeint vedtak i formannskapet, og kommunestyret gjorde fylgjande vedtak: 9

10 Det vert løyvd kroner ,-til etterisolering av loft på Tuv skule. Prosjektet vert finansiert ved auka låneopptak. Personal hjå eigedom har som i andre mindre prosjekt utført tiltaket med ein stor eigeninnsats til redusert kostnad for kommunen. Det er ynskjeleg med fleire slike oppgåver eksempelvis i høve variasjon og utfordringsmessig. Samla kostnad er kroner ,-. Kroner ,- vert dermed ståande igjen som unytta lånemidlar. Rådmannen si innstilling: 1. Investeringsprosjekt 168, «Isolasjon loft og reparasjon tak Tuv oppvekstsenter» vert avslutta med ein samla kostnad på ,- Restsum på kroner ,- vert ståande som unytta lånemidlar. 2. Kommunestyret tek saka elles til orientering. 10

11 91/12 Søknad støtte næringsfondet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Anne Karine Ness Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saksdokumentet er unntatt offentlighet. Papira blir delt ut på rødt papir til medlemene i møtet. 11

12 92/12 Kommunal stønad til etablering av Ve-Con AS Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 243 Saksbehandler Anne Karine Ness Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saksdokumentet er unntatt offentlighet. Papira blir delt ut på rødt papir til medlemene i møtet. 12

13 93/12 Juletrebelysning i lysmastene i Trøim sentrum - Søknad støtte næringsfondet - Trøim Stadformingsplan AS Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Anne Karine Ness Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om kommunal finansiering til montering av uttak av strøm til juletrelys i lysmastene i Trøim. Svarbrev frå Hemsedal Energi Dokument i saka: Sjå vedlegg ovanfor. Saksopplysningar: Trøim Stadformingsplan AS har søkt om støtte frå næringsfondet til etablering av godkjente strømuttak på lysmastene i Trøim, slik at juletrær kan monterast med lys, slik som tidlegare år. Dei tidlegare strømuttaka var ikkje godkjende og er difor fjerna. Trøim Stadformingsplan har fått pris frå Ringeriks-Kraft på ein ny godkjend montering som kostar kr 2940,- ex. Mva. per mast. Kostnad for montering på 44 lysmaster (strekning frå Shell til Skandinavisk Høyfjellsutstyr) vil koste kr ,- ex. Mva. Hemsedal Energi har ikkje montørar som kan gjere denne jobben, dei kunne difor ikkje ta på seg arbeidet og ein sit igjen med berre eit pristilbod. Etter avtale med Statens Vegvesen kan ein i framtida få lov til å ha juletre med lys i mastene dersom dei er lovleg kopla til og avtale om betaling av straum vert gjort. Hemsedal Energi har sagt ja til å sponse straumen. Kostnaden for montering av straumuttak er ein eingongsinvestering på dei aktuelle lysmastene. Forhold til overordna plan: Tiltaket er positivt for sentrum og bygda, men ein finn ikkje tiltaket definert under reiselivseller kommuneplanen sin samfunnsdel. Miljøkonsekvensar: Ekstra forbruk av straum i dei aktuelle månadene. 13

14 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant. Økonomiske konsekvensar: Oversikt over midlar brukt hittil i 2012: Verkemidler Ramme 2012 Løyvd i 2012 Kommentar Næringsfondet, samt årlege uttak frå andels og konsesjonskraft Hemsedal Energi Samla kr ,- fordelt på Kr ,- frå N.fond, og resten frå Hemsedal Energi Kr ,- F- sak 7 /12 Friluftshøgskule + dekning av underskot i prosjektet (2011). Kr ,- F- sak 12/12 Møteplassen Kr ,- K- sak 5/12 Div. planl.oppgåver Kr ,- F-sak 19/12 Anleggstilskot skiløyper Kr ,- F_sak 24/12 Flatbrødbakeri Kr ,- F- 48/12 Hallinglos Kr ,- Telt Haustmarknaden Kr ,- F-sak 83/12 «Samfunnsøkonomisk arealforvaltning» Kr ,- New Scandinavian Cooking Ordf. sommarfullmakt Kr ,- F-sak 72/12 «Kollektivtransporttilbud» Kr ,- F-sak 73/12 «Miljøarb..stilling Sesongarb.» Sak 73/12 er bruk av milder som allereie var avsett i Sum løyvd kr ,- pr. november Sakshandsamar gjer formannskapet merksam på at bruken av næringsfondet er større enn ramma for Ein vil og minne om at det kjem fleire søknadar om stønad utover hausten. Vurdering: Julegata i Trøim med juletrær på lysmastene har eksistert dei siste 6-7 år. Dette er eit triveleg tiltak som Trøim Stadformingsplan har stått for. Kostnaden for trær, lys, oppsetting og ned-montering vert såleis fordelt på alle «medlemane» kvart år. Kostnaden for straumen har tidlegare år vore sponsa av Hemsedal Energi og dei har sagt ja til å ta denne rekninga vidare. Julegata i Trøim har vore opna 1. søndag i advent saman med tenning av julegrana ved Spar. Eit triveleg tiltak som nok mange av innbyggarane i Hemsedal, turister, handelstand og tilreisande sett stor pris på. Dei ekstra lysa langs vegen er med på å lage julestemning i sentrum saman med pynt som butikkane og næringsdrivande sjølv sett opp. Det er ikkje søkt andre enn Hemsedal kommune om støtte til finansiering av montering. Er dette ein oppgåve som det er naturleg at fleire er med på å dele? Kva med Hemsedal næringsforening og Hemsedal Turisttrafikklag? Hemsedal kommune har i år tatt ein stor ekstra kostnad med å gjere sentrum visuelt betre i samband med MPG gjennomføringa (Hemsedal kommune sin andel kr 5,5 mill). Hemsedal kommune er i tillegg med på deling av dei andre kostnadane rundt «forskjønning» (renovasjon, sommarblomster/ planter o.s.v.) av sentrum, på linje med dei andre aktørane i Trøim, -kommunen sin del i høve eigarandelen i Trøim Stadformingsplan. Næringsfondet tærer nå på grunnkapitalen, grunna mange gode søknader/kommunale tiltak i 2012, -det er med andre ord brukt langt over det som opphavleg vart budsjettert for året. 14

15 Hemsedal Energi har sagt ja til å sponse straumen. Det er synd om ein ikkje får brukt lys og oppheng som allereie finns, nå når ein til og med har fått løyve av Statens vegvesen til og setje dei opp. For kommunen vert det eit prinsipielt spørsmål om ein skal gå inn å ta ei større rolle innan virkeområdet til Trøim Stadformingsplan AS enn dei andre eigarane i selskapet. Slik sakshandsamar ser det er omsøkte tiltak positivt, men det er samstundes ei investering alle eigarane i selskapet burde vere med og dekkje sin del av. Har selskapet vurdert eit låneopptak? Kommunen er kjent med at fleire meiner ein må gjere meir i sentrum kva gjeld trivsel og estetikk. Mellom anna om sommaren (planting, grøntareal etc.). Eigarane bør sjølv prioritere kva som er viktigast. Kommunen får stadig søknader om næringsstønad, og mange av desse gjeld ei eller anna form for infrastruktur, eller fellesgode finansiering. Kommunen bør ta stilling til korleis ein skal prioritere bruken av næringsfondet. I kategorien infrastruktur får Trøim Stadformingsplan AS årleg om lag kr ,- frå næringsfondet. Om ikkje det kjem påfyll til næringsfondet bør nok fondet i størst mogeleg grad øyremerkast gründerar, eller verksemder som investerer i produkt- eller kompetanseutvikling. Kommunen bør støtte infrastrukturtiltak, men da ein type fellesgode som anten er forankra i kommunale planer, eller bidreg indirekte til nyskapingar for andre næringar. I denne samanheng kan ein peike på nokre døme av tiltak (fellesgode) som kommunen har støtta dei siste åra; - Tilskot til skiløype Totteskogen - Tilskot til buldrestein/ klatrestein - Tilskot til Skibuss - Stønad til Trøim Stadformingsplan AS - Stønad arrangement telt (Haustmarknaden) - Tilskot til visjons-/ destinasjonsutviklingsprosessar i byda (Hemsedal 2010 fase I-III) I tillegg til dette bruker kommunen om lag kr 2 mill. til ulik planlegging i Hemsedal der nettopp områdeplan for Trøim står sentralt. Rådmannen si innstilling: Hemsedal kommune er positiv til omsøkte tiltak, men kan ikkje prioritere bruken av næringsfondet til omsøkte juletrebelysning. Omsøkte tiltak må løysast av Trøim Stadformingsplan AS sjølv, eller gjennom bidrag frå næringslivet/ handelstanden. Hemsedal kommune finansierer Trøim Stadformingsplan med årleg kr ,- frå næringsfondet og har dessverre ikkje høve til å bruke meir av fondet til deira verksemd. 15

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer