Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: Tidspunkt: Kl Utvalg: Møtested:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: Tidspunkt: Kl Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone Gundersen Opli Medlem AP Rolf Alfred Naurstad Medlem AP Erling Magnus Nilsen Medlem AP Marianne Haagensen Øien Medlem AP Berit Undrum Medlem AP Hild-Marit Olsen Medlem AP Gunnar Stein Medlem AP Nuradin Abdi Mohamed Varamedlem AP Siri Vasshaug Leif-Erik Michaelsen Varamedlem AP Odd A. Lund Kristin Hunstad Varamedlem AP Anne Stein Jostein Jakobsen Varamedlem AP Arild Nohr Berit Anne Sennesvik Varamedlem AP Morten Melå Even Sjøvoll Varamedlem AP Tone Magnussen Jørn Jønsberg Varamedlem AP Tone magnussen Morten Are Skagen Varamedlem AP Ivar Andreassen Tom Cato Karlsen Medlem FRP Odd Paulsen Medlem FRP Knut Hernes Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Kjell Lutnes Medlem FRP Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP Jan Einar Helgesen fra kl Jonny Gulbrandsen Medlem FRP Kari Holt Storstrand Medlem FRP Audun Martin Spjell Medlem FRP Tommy Wisth Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Mona Lillehaug Medlem H Eva Leivseth Medlem H Jan Kåre Moen Medlem H Johan Bakke Varamedlem H Odd Emil Ingebrigtsen

2 Bernt Aanonsen Medlem KRF Else-Marie Torp Medlem KRF Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Brigt Kristensen Varamedlem RØDT Andreas Tymi Gabrielsen Ingrid Lien Medlem SP Lena Kristin Mikkelsen Varamedlem SP Jon Albert Alstad Ali Horori Medlem SV Terje Cruickshank Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Henrik Brækkan Karin Bjune Sveen Innkalling og saksliste inkl. tilleggssaker ble godkjent. Stilling Rådmann Kommunaldirektør Helse og sosial (deltok på deler av møtet) Kommunaldirektør oppvekst og kultur Kommunaldirektør teknisk avdeling Økonomisjef (deltok på deler av møtet) Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Else Marie Torp (KRF), Jan Kåre Moen (H) og Hild Marit Olsen (AP). Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 10/16, PS 10/17, PS 10/18, PS 10/19, PS 10/20, PS 10/21, PS 10/22, PS 10/23-PS 10/35, PS 10/24, PS 10/25, PS 10,26, PS 10/27, PS 10/28, PS 10/29, PS 10/30, PS 10/31, PS 10/36, PS 10/36, PS 10/34, RS 10/2, RS 10/4, RS 10/5, RS 10/6, RS 10/7, RS 10/8, RS 10/9, RS 10/10, RS 10/11, RS 10/12. Permisjoner Odd Paulsen (FRP) fra kl Tiltrådt under behandling av interpellasjonen. Jonny Gulbrandsen (FRP) fra kl før votering i sak PS 10/24. Knut Hernes (FRP), Øystein Wik (FRP) fratrådt kl før votering i PS 10/30. Jan Einar Helgesen (FRP) tiltrådt kl Tone Gundersen Opli (AP) permisjon fra kl før behandling av uttalelse vedr. DAprogramrådet. Omdelt: PS 10/20 RS 10/3 RS 10/4 RS 10/12 PS 10/35 PS 10/34 PS 10/35 PS 10/36 Årsregnskap 2009 Bodø kommune. Årsberetning vedlegges på nytt pga. nytt avsnitt er tilføyd under pkt. 3 (Saksnr. Utgår) Ny PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten og konsekvenser av ny finansieringsordning for avtalebasert fysioterapipraksis. Årsmelding fra eldrerådet AD-sak til PS-sak 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4: Helse og sosialkomiteens innstilling Ad-sak. Tiltak for flere barnehageplasser. Oppnevning av arbeidsgruppe ifbm. fattigdomssaken

3 Uttalelser fra Kontrollutvalget fra møte 14.april 2010 til sakene: PS 10/16 PS 10/20. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon. Uttalelse til DA Bodø fra Bodø bystyre. Årsmelding med nøkkeltall fra Bodø kommune 2009 (behandles i bystyret ). Orientering: Husbanken v/mona Liss Paulsen: Husbankens rolle i sosial boligbygging. Ordførerens orienteringer Situasjonen rundt forsvaret og ny kampflybase. Rapport er utarbeidet og høringsuttalelse vil bli fremmet som sak for bystyret i møte Kommuneplanens vedtak vedr. Rønvikjordene og pågående arbeid i arbeidsgrupper. Konklusjon er forventet i løpet av 2010 og bystyret vil få sak til behandling. DA-Bodø. Det er laget utkast til uttalelse fra Bodø bystyre i saken og den fremmes for behandling i dag. Fattigdomsproblematikken komite for helse og sosial arbeider med saken og deretter vil det bli fremmet sak for bystyret. Arbeidet med at Høgskolen i Bodø blir universitet går sin gang. Nokut-komiteen kommer til Bodø 28. april. Det er ikke en del av arbeidet og samarbeidsmønster med de øvrige høgskolene. Åpning av Sjunkhatten nasjonalpark vil bli foretatt den 12. juni. Nettverksmøte med ordførere fra de 12 største kommunene i Nord-Norge ble avholdt i Tromsø for å se om det er grunnlag for videre samarbeid. Svar på spørsmål fra forrige møte i bystyret : Spørsmål fra Ingrid Lien (SP) vedr. status for flytting av landbrukskontoret til Skjerstad? Kommunaldirektør Henrik Brækkan svarer: Landbrukskontorets organisering vil bli tatt med i landbruksplan som vil bli fremmet i nærmeste fremtid. Spørsmål fra Mona Lillehaug (H) vedr. Handicapplasser ved det nye Nav-bygget. Kommunaldirektør Henrik Brækkan svarer: Det er avsatt 2 skiltede plasser for forflytningshemmede. Spørsmål fra Johan Bakke (H) vedr. midler overdradd ved overtakelse av Bjørnøy fyr. Kommunaldirektør Arne Øvsthus svarer: Etter vedtaket skal det etableres en interesseorganisasjon for å drifte fyrstasjonen. I møtene med ulike interessegrupper er det blitt laget forslag til vedtekter. Det har så langt likevel ikke vært nok interesse for å få etablert en venneforening. Det i alt gitt tilsagn kr ,- fra Direktoratet for Naturforvaltning. Kommunen har fått utbetalt kr ,- i driftsåret Det er så langt brukt ca ,- til ulike tiltak for å sikre bygningene, takene og vinduene. Resten av midlene tas i driftsbudsjettet når nye tiltak blir aktuelle. Resten av midlene brukes innenfor driftsbudsjettet i det året tiltakene blir aktuelle. Det er bestilt pristilbud for reparasjon av hovedhuset og det er gitt pris på forbedring av kaia/etablering av flytebrygge. Det er ikke bestilt konkrete oppgaver til videre arbeid. Etableringen av venneforeningen tas opp igjen, nå i første møte med Bodø Friluftsforum 20.4.

4 Spørsmål: Skriftlig spørsmål fra Terje Cruickshank (V): Representanten fra Venstre, Terje Cruickshank, er bekymret for den utviklingen datalagringsdirektivet er med på å skape. I dag vil jeg ha fokus på offentlig nettilgang. Datalagringsdirektirektivet som regjeringen trolig snart innfører pålegger eiere av offentlige åpne trådløsnettverk som for eksempel kommuner og fylkeskommuner å ha løsninger med adgangskontroll. Der skal det føres logger som oppklarer misbruk dersom det skulle oppstå. Det betyr at den åpne adgangen eller ordningen som er i Bodø kommune med et "åpent/ universelt" passord må erstattes av en individuell pålogging. Mitt spørsmål i dag er hvordan Bodø kommune tenker å løse de utfordringer datalagringsdirektivet legger opp til med tanke på påloggingsmulighet til Bodø kommunale trådløse nettilgang. Vil dette medføre begrensinger for allmennheten til å benytte den trådløse nettilgangen i Bodø kommunes offentlige bygg eller planlegger Bodø kommune løsninger som sikrer allmenn brukertilgang også etter at datalagringsdirektivet blir vedtatt? Som en liten parallell lurer representanten også hvordan reglene i datalagringsdirektivet vil kunne gjøre eierne av private trådløse nettverk som grenser til det offentlige rom og som ikke har individuelle påloggingsmulighet, men er f.eks lukket gjennom enkel universell passordbeskyttelse eller, som tilfellet så altfor ofte er, at de er helt åpne. Vil aktører kunne bli straffeforfulgt for missbruk gjennom sitt nettverk hvis man ikke har sikret dette godt nok, eller gjelder de overnevnte regler om loggføring og adgangskontroll kun for offentlige nettverk? Svar fra Ordføreren: Det trådløse nettet som representanten fra Venstre henviser til i sitt spørsmål er det som går under betegnelsen publikumsnettet. Publikumsnettet har de siste årene (helt uavhengig av datalagringsdirektivet) vært gjenstand for en vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å ta i bruk login navn/passord for å få aksess. Dette med bakgrunn i en stadig økende misbruk av nettet spesielt innenfor skolesektoren. Det ble derfor for et års tid siden utarbeidet et løsningsforslag for hvordan man på en fleksibel og publikumsvennlig måte kan innføre bruk av login navn og passord. Så langt har det ikke vært nødvendig å ta i bruk løsningen da administrasjonen har klart å redusere misbruket til et minimum. I praksis betyr dette at kommunen allerede har en løsning klar med minimale ulemper som kan implementeres om det skulle bli nødvendig. Det er mange ulike oppfatninger om hvilke konsekvenser en innføring av datalagringsdirektivet vil få. Administrasjonen skal derfor være forsiktig med å komme med bastante uttalelser. Dog skal det påpekes at det i samtaler med Datatilsynet er presisert fra tilsynet sin side (som også er skeptisk til direktivet) at datalagringsdirektivet kun gjelder for kommersielle nettverk. Går man inn på datatilsynets websider vil man i deres oppsummering av direktivet kunne lese følgende: Det er teleoperatørene og Internettleverandørene som pålegges plikten til å lagre. Unnlatelse av å etterkomme kravet skal kunne underlegges sanksjoner. I og med at kommunens publikumsnett ikke selges som en tjeneste, men er et gratis tilbud til publikum som befinner seg i kommunens lokaler så omfattes ikke publikumsnettet av datalagringsdirektivet derav er det heller ingen krav til logging. Det samme er da følgelig tilfelle for eierne av private trådløse nettverk. De kan heller ikke pålegges å logge trafikken, ei heller straffeforfølges. Det er imidlertid på sin plass å påpeke at det er noen juridiske utfordringer knyttet til duppedingser (eksempelvis en smart telefon, eller mobile løsninger i enkelte av dagens biler)

5 som automatisk kobler seg på nett for å hente ned data som eksempelvis vær rapporter. Denne oppkoblingen gjøres ofte mot det nettet som til enhver tid har sterkest signal og kan da i teorien være et privat nett uten tilstrekkelig sikring, denne trafikken skal i henhold til direktivet egentlig logges. Spontant spørsmål Fra Svein Olsen (R) Brev fra Ishall i Bodø datert søknad om driftsgaranti. Hva er status for denne søknaden? Har ikke kommunen rutiner på å gi et foreløpig svar? Ordføreren svarer: han orienterte i et tidligere bystyremøte at det ville komme en søknad og at saksbehandling måtte igangsettes. Søknaden er sendt til administrasjonen Er enig med Olsen at det ville vært rimelig at søkeren hadde fått et foreløpig svar. Kommunaldirektør Arne Øvsthus svarer: Søknaden er mottatt og det vil bli lagt frem en sak som foreløpig orientering i formannskapet i mai eller juni. Det må det prioriteres i økonomiplan og handlingsplan dersom tiltaket skal realiseres. Forutsetter at det har vært så mye kontakt mellom søker og kommunen at forvaltningslovens bestemmelser er ivaretatt. Annet: DA Bodø forvaltning av kompensasjonsmidlene Uttalelse til bystyret : Bodø bystyre viser til diskusjon om bruk av kompetansemidler som følger av at Bodø næringsliv har en høyere arbeidsgiveravgift enn andre kommuner i Nordland. Bodø kommune forholder seg til statlige retningslinjer ved etablering av kompensasjonsordningen og den løpende justering av politikken fra sentralt hold. I tilskuddsbrevet fra KRD datert 9.april 2010 fastholdes grunnlaget om at midlene skal som hovudregel nyttast i desse områda med mindre det er semje mellom partene om at midlene skal ha eit anna geografisk nedslagsområde Det oppfordres samtidig til bruk av midlene på tiltak som har ringvirkninger utover Bodø kommune. Dette er i samsvar med utviklingen av det strategiske plangrunnlaget fra starten til pågående revisjon. Bodø kommune ser DA-ordningen som et godt virkemiddel til å oppfylle fylkesplanens mål om robuste og bærekraftige regioner, gjennom samhandling og strategi som peker på at Bodøs rolle som fylkessenter må styrkes slik at byen i sterkere grad kan ta på seg landsog landsdelsdekkende oppgaver. Det er 4 parter i DA-samarbeidet i Bodø; Næringslivet, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og HIBO. Når organisering og forvaltning av ordningen skal drøftes må alle 4 parter delta som likeverdige parter. Bodø bystyre ser det som formålstjenlige at fylkeskommunens politiske organ når de skal ta strategiske beslutninger om bruk av midlene, baserer seg på en åpen planprosess med bred deltakelse. Det operative ansvaret i enkeltsaker bør ligge til et organ som også ivaretar hensynet til medvirkning fra næringslivet, det lokale selvstyret / Bodø kommunes tilretteleggerrolle og til en praktisk håndtering av kravet om konsensus ved bruk av midlene på tiltak utenfor Bodø. Uttalelsen ble vedtatt mot 2 stemmer (R).

6 Saksliste Saksnr Innhold PS 10/16 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 PS 10/17 PS 10/18 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning Formannskapets innstilling fremmes i møtet. Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning PS 10/19 Team Bodø KF - regnskap og årsberetning for 2009 PS 10/20 PS 10/21 PS 10/22 PS 10/23 PS 10/24 PS 10/25 PS 10/26 PS 10/27 PS 10/28 PS 10/29 Årsregnskap Bodø kommune. Formannskapets innstilling fremmes i møtet. Startlån - Orientering og oppdatering retningslinjer Helse- og sosialavdelingen - lederstruktur Tiltak for flere barnehageplasser Saltvern skole, ombygging Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir Frikjøp for manglende leke- og utearealer Oppretting av nye fullverdige familiesentre Skarmyra, Hunstad sør - utbyggingsavtale Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet PS 10/30 Reguleringsplan for Naurstad H46.01 PS 10/31 PS 10/32 RS 10/2 Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten). Valg av medlem. Referatsaker Botilbud og innhold i Årnesveien 4 - tillegg til RS-sak10/02 HS-komiteen RS 10/3 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 RS 10/4 RS 10/5 RS 10/6 RS 10/7 RS 10/8 RS 10/9 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten , og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning. Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Årsmelding Kjerringøy Lokalutvalg. Årsmelding Innstranda Bydelsutvalg. Årsmelding for Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding 2010 Tverlandet lokalutvalg RS 10/10 Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for RS 10/11 Stiftelsen Internasjonalt senter - Årsregnskap- og beretning for året 2009

7 PS 10/33 Interpellasjon FO 10/4 Interpellasjon - Gode posttjenester i hele landet, Ali Horori (SV) PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 PS 10/35 AD-sak til PS-sak 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser PS 10/36 Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. sak om fattigdom Bodø, 20. april 2010 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 10/16 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø havn KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner styrets forslag til disponering av årets mindreforbruk fra drifts- og investeringsregnskapet. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø havn KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner styrets forslag til disponering av årets mindreforbruk fra drifts- og investeringsregnskapet. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering PS 10/17 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Formannskapets innstilling 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Spektrum KF fastsettes som foretakets regnskap 2009

8 2. Bystyret godkjenner at Bodø kommune skal dekke merforbruk 2008 i foretaket med kr ,-. Finansiering skjer ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering 5. Bystyret avventer styrets forslag til dekning av merforbruk Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. 7. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak der det fremtidige driftsgrunnlaget for Bodø Spektrum klargjøres Forslag Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp for offentlige bygg og anlegg. Bodø bystyre ber foretaket om å utarbeide en plan for å bedre tilgjengeligheten til Nordlandsbadet for personer med funksjonsnedsettelse. Planen fremlegges for bystyret høsten Formannskapets innstilling og forslaget enstemmig vedtatt 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Spektrum KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner at Bodø kommune skal dekke merforbruk 2008 i foretaket med kr ,-. Finansiering skjer ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering 5. Bystyret avventer styrets forslag til dekning av merforbruk Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. 7. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak der det fremtidige driftsgrunnlaget for Bodø Spektrum klargjøres 8. Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp for offentlige bygg og anlegg. Bodø bystyre ber foretaket om å utarbeide en plan for å bedre tilgjengeligheten til Nordlandsbadet for personer med funksjonsnedsettelse. Planen fremlegges for bystyret høsten PS 10/18 Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Styrets forslag til dekning av udekket investering og netto driftsresultat godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering Innstillingen enstemmig vedtatt.

9 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Styrets forslag til dekning av udekket investering og netto driftsresultat godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering PS 10/19 Team Bodø KF - regnskap og årsberetning for 2009 Forslag til vedtak 1. Det framlagte årsregnskapet for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap for Styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk på kroner godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det framlagte årsregnskapet for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap for Styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk på kroner godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. PS 10/20 Årsregnskap Bodø kommune Formannskapets innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,51. Beløpet settes av til fond for premieavvik. 2. Til sammen overføres netto kr som trekk i budsjett 2010 ihht reglement for over/underskuddsdekning. Fordeling framgår av hovedtabell i denne sak, og rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for den enkelte leder. Det budsjetteres tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. 3. Merforbruk for investeringer i 2009 på kr ,04 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av tomteutbyggingsfond på kr ,58, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,52, refusjon fra Salten Regionråd kr , bruk av disposisjonsfond kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,49 i budsjettet for 2010 på grunn av endret fremdriftsplan. 4. Det godkjennes et samlet låneopptak på kr. Låneopptaket erstatter vedtak i følgende saker: PS 09/89, 09/93, 09/111, 09/127, 09/152 og 09/ Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2009 overføres til budsjett 2010 for å fullfinansiere disse. 6. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak.

10 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Alternativ til pkt. 2: Avdelinger med mindreforbruk i forhold til budsjett overfører dette til Innstillingen med unntak av pkt. 2 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Olsen (R) som fikk 2 stemmer (R) og falt. 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,51. Beløpet settes av til fond for premieavvik. 2. Til sammen overføres netto kr som trekk i budsjett 2010 ihht reglement for over/underskuddsdekning. Fordeling framgår av hovedtabell i denne sak, og rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for den enkelte leder. Det budsjetteres tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. 3. Merforbruk for investeringer i 2009 på kr ,04 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av tomteutbyggingsfond på kr ,58, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,52, refusjon fra Salten Regionråd kr , bruk av disposisjonsfond kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,49 i budsjettet for 2010 på grunn av endret fremdriftsplan. 4. Det godkjennes et samlet låneopptak på kr. Låneopptaket erstatter vedtak i følgende saker: PS 09/89, 09/93, 09/111, 09/127, 09/152 og 09/ Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2009 overføres til budsjett 2010 for å fullfinansiere disse. 6. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak. PS 10/21 Startlån - Orientering og oppdatering retningslinjer Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. 3. Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper.

11 Forslag PS 10/21 Forslag fra Brigt Kristensen (R) (tillegg til forslag fra Hild Marit Olsen (AP)) Det vurderes også gjennomføring av kommunal bostøtteordning. Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Pkt. 4 tas ut av innstillingen og oversendes administrasjonen. Innstillingens pkt. 1,2 og 3 enstemmig vedtatt Forslag fra Kristensen (R), Olsen (AP) oversendes administrasjonen. 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. 3. Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial Oversendes: o Det vurderes også gjennomføring av kommunal bostøtteordning. o Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper. PS 10/22 Helse- og sosialavdelingen - lederstruktur Administrasjonsutvalgets innstilling: 1. Det opprettes en ny ledergruppe i HS-avd. i henhold til saksfremlegg. 2. Mulighetene for omplassering/omgjøring av staben vurderes sammen med eventuell opprettelse av nye stillinger. 3. Eventuelle opprettelse av nye stillinger legges fram for formannskapet. Forslag PS 10/22 Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H), Terje Cruickshank (V): 1. Bodø bystyre er positiv til at det tas administrative grep for å få til en god styring innenfor helse- og sosialavdelingen. 2. Bodø bystyre forutsetter at dette skjer innenfor de rammer som ligger til grunn i budsjettet for 2010 og at antall stillinger innenfor administrasjonen ikke øker utover dagens nivå.

12 Forslag fra Svein E. Olsen (R): Før gjennomføring høres og tas fagforeninger og representanter fra1. linja med i prosessen. Før fase 2 gjennomføres gjøres ei evaluering av omorganiseringa, med samme breie deltakelse, og det legges fram ei ny sak for bystyret. Innstillingen vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Hjartøy (H), Cruickshank (V) som fikk 15 stemmer (10 FRP, 4H, 1V). Forslag fra Olsen (R) fikk 4 stemmer (2R, 2H) og falt. 1. Det opprettes en ny ledergruppe i HS-avd. i henhold til saksfremlegg. 2. Mulighetene for omplassering/omgjøring av staben vurderes sammen med eventuell opprettelse av nye stillinger. 3. Eventuelle opprettelse av nye stillinger legges fram for formannskapet. PS 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser Ble behandlet under ad-sak PS 10/35. PS 10/24 Saltvern skole, ombygging Formannskapets innstilling 1. Arbeidet med å modernisere og bygge om Saltvern skole fortsetter i.h.t tidligere vedtak. 2. Bevilgningen på kr. 5 mill for 2010 fremskyndes til Det fremlegges egen sak i 2010 for OK- komiteen og bystyret ang. ferdigstilling av Saltvern skole Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Arbeidet med å modernisere og bygge om Saltvern skole fortsetter i.h.t tidligere vedtak. 2. Bevilgningen på kr. 5 mill for 2011 fremskyndes til Det fremlegges egen sak i 2010 for OK- komiteen og bystyret ang. ferdigstilling av Saltvern skole

13 PS 10/25 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir Formannskapets innstilling 1. Bodin leir kunstgressbane utgår i Prioriteringslisten endres slik at ny rekkefølge blir 1) Alstad kunstgressbane, 2) Bankgata 11èr og Bankgata 7èr. 2. De tre banene realiseres i 2010 innenfor en økonomisk ramme på kr 14,3 mill 3. Følgende finansiering legges til grunn: a) kr 10,0 mill fra Bodø kommune (bevilget i bystyrets PS 09/168) b) kr 0,86 mill fra refusjon merverdiavgift (av kr 4,3 mill) c) kr 0,39 mill fra Bundet investeringsfond ansvars nr 9234 Tippemidler Løpsmark d) kr 3,05 mill i klubbandel, DA og næring. Før byggestart igangsettes forutsettes det at aktuelle vertsklubber bekrefter finansiering på til sammen kr 3,05 mill. 4. Skulle det ved anbudsåpning vise seg at kostnadene går ut over rammen på kr 14,3 mill, gis administrasjonen fullmakt til å redusere/utsette enkelte anleggselementer i prosjektet; for eks. lys, ballnett, mål, etc. 5. Vedlagte avtale mellom Bodø kommune og IK Grand /FK Bodø-glimt om finansiering, bygging og drift av kunstgressbanene på Bankgata, vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide likelydende avtale med IK Grand som vertsklubb for Alstad kunstgressbane. 6. Navn på banene blir Alstad kunstgressbane, Bankgata kunstgressbane 11èr og Bankgata kunstgressbane 7èr. 7. Kommunens medvirkning til Bodin leir kunstgressbane avklares i det øyeblikket forsvarets stillingstakende til arealbehov vedrørende Bodin Leir er gjort. 8. Videreføring av kunstgressbanepakken mht nye baner vurderes i forbindelse med økonomiplan Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bodin leir kunstgressbane utgår i Prioriteringslisten endres slik at ny rekkefølge blir 1) Alstad kunstgressbane, 2) Bankgata 11èr og Bankgata 7èr. 2. De tre banene realiseres i 2010 innenfor en økonomisk ramme på kr 14,3 mill 3. Følgende finansiering legges til grunn: a) kr 10,0 mill fra Bodø kommune (bevilget i bystyrets PS 09/168) b) kr 0,86 mill fra refusjon merverdiavgift (av kr 4,3 mill) c) kr 0,39 mill fra Bundet investeringsfond ansvars nr 9234 Tippemidler Løpsmark

14 d) kr 3,05 mill i klubbandel, DA og næring. Før byggestart igangsettes forutsettes det at aktuelle vertsklubber bekrefter finansiering på til sammen kr 3,05 mill. 4. Skulle det ved anbudsåpning vise seg at kostnadene går ut over rammen på kr 14,3 mill, gis administrasjonen fullmakt til å redusere/utsette enkelte anleggselementer i prosjektet; for eks. lys, ballnett, mål, etc. 5. Vedlagte avtale mellom Bodø kommune og IK Grand /FK Bodø-glimt om finansiering, bygging og drift av kunstgressbanene på Bankgata, vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide likelydende avtale med IK Grand som vertsklubb for Alstad kunstgressbane. 6. Navn på banene blir Alstad kunstgressbane, Bankgata kunstgressbane 11èr og Bankgata kunstgressbane 7èr. 7. Kommunens medvirkning til Bodin leir kunstgressbane avklares i det øyeblikket forsvarets stillingstakende til arealbehov vedrørende Bodin Leir er gjort. 8. Videreføring av kunstgressbanepakken mht nye baner vurderes i forbindelse med økonomiplan PS 10/26 Frikjøp for manglende leke- og utearealer Komiteen for plan og næring og miljøs anbefaling: 1. Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig per 1. januar ut i fra endring i SSB indeks for byggekostnader for boliger, første gang per Følgende tilføyes reglenes punkt 1: Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge innen sentrumsområdet til gode slik det fremgår av KDP for sentrum. 3. I punkt 7 fjernes omfattet av sone 1 slik at ny tekst blir Ordningen gjelder for områder i kommunedelplan for Bodø sentrum Forslag Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV): Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter osv Forslag fra Terje Cruickshank (V): 1. Satsen på frikjøp settes til kr 3500 pr.m2 for manglende uteareal i sone 1, og til kr pr.m2 for manglende uteareal i resterende KDP for sentrum. Satsen reguleres osv Forslag fra Hasvoll (SV) fikk 8 stemmer (2SV, 1KRF, 2R, 2SP, 1V). Grunnlaget for forslag fra Cruickshank (V) var dermed falt bort. Innstillingen pkt. 1 ble vedtatt mot 8 stemmer (2SV, 2R, 2SP, 1V, 1KRF). Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (2R). Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2R, 1V).

15 1. Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig per 1. januar ut i fra endring i SSB indeks for byggekostnader for boliger, første gang per Følgende tilføyes reglenes punkt 1: Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge innen sentrumsområdet til gode slik det fremgår av KDP for sentrum. 3. I punkt 7 fjernes omfattet av sone 1 slik at ny tekst blir Ordningen gjelder for områder i kommunedelplan for Bodø sentrum PS 10/27 Oppretting av nye fullverdige familiesentre Formannskapets innstilling Det opprettes fullverdige familiesentre i Rønvik, sentrum og på Tverlandet i løpet av 2010 til en merkostnad på kr. Budsjettregulering gjøres i 1. tertialrapport gjennom omdisponering av investeringsmidler til drift: Inv.midler omgjort til drift kr Det resterende dekkes gjennom følgende omdisponeringer OK-avdelingen: Voksenopplæringsmidler kr Flyktningekontoret kr Innstillingen enstemmig vedtatt. Det opprettes fullverdige familiesentre i Rønvik, sentrum og på Tverlandet i løpet av 2010 til en merkostnad på kr. Budsjettregulering gjøres i 1. tertialrapport gjennom omdisponering av investeringsmidler til drift: Inv.midler omgjort til drift kr Det resterende dekkes gjennom følgende omdisponeringer OK-avdelingen: Voksenopplæringsmidler kr Flyktningekontoret kr PS 10/28 Skarmyra, Hunstad sør - utbyggingsavtale Formannskapets innstilling 1. Utbyggingsavtale for Skarmyra. Hunstad Sør vedtas 2. Kommunens andel av oppgradering av Knut Hamsuns forskutteres over tomtefondet og belastes framtidig utbygging av Hunstad sør.

16 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Tillegg til pkt. 1: Utbyggingsavtale for Skarmyra, Hunstad sør vedtas. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.0, 1. avsnitt vedtatt i Sak 179/80 Forlengelse av Knut Hamsuns vei fortausløsninger og busslommer, slik det fremgår av plankartet, skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bygget. Pkt. 6 og 8 i utbyggingsavtalen justeres tilsvarende. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag fra Olsen (R) ble enstemmig vedtatt. 1. Utbyggingsavtale for Skarmyra. Hunstad Sør vedtas. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.0, 1. avsnitt vedtatt i Sak 179/80 Forlengelse av Knut Hamsuns veik fortausløsninger og busslommer, slik det fremgår av plankartet, skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bygget. Pkt. 6 og 8 i utbyggingsavtalen justeres tilsvarende 2. Kommunens andel av oppgradering av Knut Hamsuns forskutteres over tomtefondet og belastes framtidig utbygging av Hunstad sør. PS 10/29 Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet med plankart og supplerende bestemmelser datert Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet med plankart og supplerende bestemmelser datert PS 10/30 Reguleringsplan for Naurstad H46.01 Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 (PBL 85) vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Naurstad hyttefelt, plankart H datert og med tilhørende bestemmelser sist revidert Rekkefølgebestemmelser nytt pkt. 3:

17 Fellesarealet FGA 1 skal ferdigstilles med de kvaliteter som er gitt i planbeskrivelsen kap. 4.1 før nye tiltak kan iverksettes eller ferdigattest på allerede utførte tiltak kan gis. Før opparbeiding skal utomhusplan for fellesarealet godkjennes av kommunen. Forslag Forslag fra Brigt Kristensen (R): Bystyret kan ikke godta at utbyggene tar seg til rette i forhold til vedtatte reguleringsplaner. Vedtatt reguleringsplan for Naurstad hyttefelt H46.01 etterleves. Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Det bes om at saken utsettes. Planutvalget tar saken opp til ny vurdering, slik at alle elementer på nytt belyses. Forslag fra Olsen (AP) enstemmig vedtatt. Det bes om at saken utsettes. Planutvalget tar saken opp til ny vurdering, slik at alle elementer på nytt belyses. PS 10/31 Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten). Valg av medlem. Valgnemndas innstilling Bystyret velger Arild Nohr som medlem til OKBS for Innstillingen enstemmig vedtatt. Bystyret velgerarild Nohr (AP) som medlem til OKBS for PS 10/32 Referatsaker Tatt til orientering.

18 RS 10/2 Botilbud og innhold i Årnesveien 4 - tillegg til RS-sak10/02 HS-komiteen RS 10/4 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten , og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning. RS 10/5 Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune RS 10/6 Årsmelding Kjerringøy Lokalutvalg. RS 10/7 Årsmelding Innstranda Bydelsutvalg. RS 10/8 Årsmelding for Saltstraumen lokalutvalg. RS 10/9 Årsmelding 2010 Tverlandet lokalutvalg RS 10/10 Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for RS 10/11 Stiftelsen Internasjonalt senter - Årsregnskap- og beretning for året 2009 RS 10/12 Årsmelding Bodø eldreråd 2009 PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Administrasjonen arbeider videre med å etablere botilbud med heldøgnstjenester i Årnesveien 4 for målgruppene forsterket bolig rus/ psykiatri og eldre rusmiddelavhengige i tråd med saksframstillingen. Tjenesten skal legge til rette for en god dialog med øvrige beboere, skole og barnehage i området. 2. Etter ett års drift evalueres tiltaket, herunder erfaringer i forhold til rehabilitering og mulige problem ved samlokalisering av to ulike målgrupper 3. I vurderingene av de ulike bo- og behandlingstilbudene innen rus- og psykiatri-feltet bes det om at man ser på brukergruppene i en helhet, og de ulike tilbudene i en sammenheng. Dette for å innrette tilbudene best mulig i tråd med brukernes behov og kommunens helhetlige drift. Ruspolitisk handlingsplan er et viktig redskap i så måte. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Administrasjonen arbeider videre med å etablere botilbud med heldøgnstjenester i Årnesveien 4 for målgruppene forsterket bolig rus/ psykiatri og eldre rusmiddelavhengige i tråd med saksframstillingen. Tjenesten skal legge til rette for en god dialog med øvrige beboere, skole og barnehage i området. 2. Etter ett års drift evalueres tiltaket, herunder erfaringer i forhold til rehabilitering og mulige problem ved samlokalisering av to ulike målgrupper 3. I vurderingene av de ulike bo- og behandlingstilbudene innen rus- og psykiatri-feltet bes det om at man ser på brukergruppene i en helhet, og de ulike tilbudene i en sammenheng. Dette for å innrette tilbudene best mulig i tråd med brukernes behov og kommunens helhetlige drift. Ruspolitisk handlingsplan er et viktig redskap i så måte.

19 PS 10/33 Interpellasjon FO 10/4 Interpellasjon - Gode posttjenester i hele landet, Ali Horori (SV) Svar på interpellasjon fra ordføreren: Det er en viktig sak representanten tar opp i interpellasjonen. Saken ligger til behandling i Stortinget. Blir neppe behandlet i vår, men kommer opp i løpet av høsten. Direktivet er vedtatt i EU og langt fra alle land har implementert dette så langt. Det er ikke tatt stilling til dette i regjeringen. Usikkert pr. i dag hva regjeringen sier, men noen områder peker seg ut. Kan bli lagt ned veto, og kan støttes. Men neppe i sin helhet. Samferdselsdepartementet er opptatt av hvordan man kan imøtekomme det som ligger i direktivet, samtidig som man ivaretar posttjenesene på dagens nivå. 3 områder i direktivet er satt under press; -enhetsporto (ulike priser mellom nord og sør) -sosial dumping (omfatter lønns og arbeidsbetingelser) -postombæring i distriktene/perifere strøk (5 dager pr. uke vs dagens 6) Postkom (postens arbeidsgiverorganisasjon) ber om at man lokalt sier noe om det man frykter av virkninger av direktivet. Det er helt legitimt å uttrykke bekymring for konsekvensene av direktivet. Men det er også en sak som er komplisert. Dersom Stortinget gir sin tilslutning til direktivet eller deler av det, er det viktig samtidig å sørge for at viktige norske hensyn ivaretas. Avslutningsvis: Jeg tror ikke det er formålstjenlig av Bodø bystyre i dag å gjøre noe vedtak. Vi har også tid til en grundigere vurdering. Jeg vil foreslå at saken oversendes PNM komiteen for drøfting og lege en innstilling til bystyret. Det ble vedtatt mot 10 stemmer (FRP) at saken oversendes PNM-komiteen og ikke behandles i dagens bystyremøte. PS 10/35 AD-sak til PS-sak 10/23 - Tiltak for flere barnehageplasser Formannskapets innstilling 1. Bystyret vedtar følgende kriterier til opptak i barnehage og som byttes ut med 16 i barnehagenes vedtekter Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak. Barn fra familier hvor foreldrene er minoritetsspråklige prioriteres. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter alder.

20 Søknad om overføring imøtekommes så snart det er ledig plass i den barnehagen det søkes overføring til. 2. Ved utarbeidelse av tiltak for å få flere barnehageplasser er det forutsatt at Bodø kommune går lenger enn den statlige garantien for barnehageplass, slik at målsettingen er at alle som er født før får plass i Kjøp av Osphaugen barnehage gjennomføres og det betales tilsvarende restgjeld på kr Kjøpet finansieres av vedtatt bevilgning Osphaugen, oppgradering, kjøp totalt 2,5 mill kr fra økonomiplan Kommunal drift igangsettes fra nytt barnehageår. 4. Tiltak gjennomføres i 2010 som oppsummert i tabellen og gir samlet økning på 182 småbarnsplasser. Tiltakene har en årlig merkostnad på kr og finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling. Innarbeides i tertialrapport. Leieavtale med Høgskolen vedr. Slekkåsen barnehage og Stadsbygg for Børsingveien 2 inngås. Investeringskostnader dekkes gjennom midler avsatt til Osphaugen barnehage og investeringstilskudd. Modulbygg på Tverlandet sendes ut på anbud snarest. 5. Det bevilges kr til utreding av en ev. utvidelse av Kirkhaugen barnehage i tidligere Kirkhaugen skoles lokaler. Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av ubrukte midler for Løpsmark skole. 6. Tiltak planlegges gjennomført i 2011 som oppsummert i tabellen med en samlet økning på minimum 85 småbarnsplasser. Merkostnadene finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling. Det fremmes egen sak vedr inngåelse av leieavtale mellom Bodøsjøen Miljøbarnehage AS og Bodø kommune. 7. Øvrige tiltak vurderes ut fra langsiktige behov for nye plasser og framlegges for politisk behandling. Saksbehandlere: Liv Bjørnstad og Ronny Seljeseth Forslag Forslag fra Janne M. Ellingsen (FRP), Ole Henrik Hjartøy (H): Pkt. 1,2 og 3 som innstillingen. Nytt punkt 4: For å få etablert flere barnehageplasser prioriterer nye, permanente barnehager som i minst mulig grad belaster kommunens investeringsbudsjett. Bodø kommune skal være behjelpelig med tomt til nye barnehager i Bodøsjøen, Sentrum, Skivik, Rønvik, Hunstad sør, Mørkved og Tverlandet. Dette utlyses i åpen konkurranse snarest. Nytt punkt 5: Dersom Bodø kommune skal leie lokaler for egen drift av barnehager skal dette utlyses slik at man oppnår best mulig kvalitet til lavest mulig pris gjennom konkurranse i markedet. Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV): Endring av pkt. 2..er født før får plass i året etter, og at det er kapasitet til å møte økt tilflytting. Tillegg til pkt. 7 behandling i Spesielt skal det vurderes om bygg bør saneres versus nybygg. Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Forslag fra Hasvoll (SV) til endring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 2.

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 15:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 08.30 13.45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Bratt'n Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: Kl.10:00 16.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Siri Vasshaug Leder AP Jonny Gulbransen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 10:00 13:55 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå leder AP Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.03.2012 Tidspunkt: 14:00 16:10 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP Grethe Monica

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009.

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009. Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 01.10.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Tilstede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Kjell Lutnes

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Bratten aktivitetspark Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl.10:00 15.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30.

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2008 Tidspunkt: 10:00 13:30. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø

Komite for plan, næring og miljø Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for plan, næring og miljø Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Leder AP Kirsten Hasvoll Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, bystyresalen Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25 Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem. Repr AP FRP Uavhengig H FRP AP AP RØDT

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem. Repr AP FRP Uavhengig H FRP AP AP RØDT Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 10:00 14.15 Til stede: Navn Morten Melå Jonny Gulbrandsen Ali Horori Mona Lillehaug Audun Martin Spjell

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Kommunaldirektør tekn. avd. Daglig lederteam Bodø KF Byplansjef Mijøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret

Kommunaldirektør tekn. avd. Daglig lederteam Bodø KF Byplansjef Mijøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 10:00-12:25 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Moloveien 16, 6. etg. Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 13:30 14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 19.03.2009.

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 19.03.2009. Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Jan Kåre Moen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 07.12.2011 Tidspunkt: 19:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Vidar Eide Leder Bjørn Abelsen Rolf Eivind Alsos

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 Fra F-sak: 40/13 Fra kl.: 17.15 Til F-sak: 41/13 Til kl.: 18:35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.12.2008 Tidspunkt: 10:00 13:45 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Hild Marit

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Anne Mari Haugen

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 30.05.2017 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gro-Anita Mykjåland Leder SP Sig Tove Aasen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 27.09.2013 Tid: 10:00-14:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Thomassen MEDL KP Linda

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: NAV Bodø Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete Tjærandsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær Møteprotokoll Utvalg: Komite for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 10:00 14:34 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Randolv Gryt Leder SV Bente

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Arealplanlegger byplankontoret. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Arealplanlegger byplankontoret. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:30 13:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Leder FRP Cecilie Lekang

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Daniel Bjarmann-Simonsen Nestleder H Janne Mari Ellingsen Varamedlem FRP Anne Varhaug Nordkil Merete Eide Varamedlem SV Berit Anne Sennesvik

Daniel Bjarmann-Simonsen Nestleder H Janne Mari Ellingsen Varamedlem FRP Anne Varhaug Nordkil Merete Eide Varamedlem SV Berit Anne Sennesvik Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Fredrikke Myhre Leder Per Dahlhaug Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 10.05.2017 kl. 18.30 20.35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 10:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Tom Cato Karlsen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Tor Kyrre Olsen,

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer