Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: Tidspunkt: Kl Utvalg: Møtested:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: Tidspunkt: Kl Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone Gundersen Opli Medlem AP Rolf Alfred Naurstad Medlem AP Erling Magnus Nilsen Medlem AP Marianne Haagensen Øien Medlem AP Berit Undrum Medlem AP Hild-Marit Olsen Medlem AP Gunnar Stein Medlem AP Nuradin Abdi Mohamed Varamedlem AP Siri Vasshaug Leif-Erik Michaelsen Varamedlem AP Odd A. Lund Kristin Hunstad Varamedlem AP Anne Stein Jostein Jakobsen Varamedlem AP Arild Nohr Berit Anne Sennesvik Varamedlem AP Morten Melå Even Sjøvoll Varamedlem AP Tone Magnussen Jørn Jønsberg Varamedlem AP Tone magnussen Morten Are Skagen Varamedlem AP Ivar Andreassen Tom Cato Karlsen Medlem FRP Odd Paulsen Medlem FRP Knut Hernes Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Kjell Lutnes Medlem FRP Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP Jan Einar Helgesen fra kl Jonny Gulbrandsen Medlem FRP Kari Holt Storstrand Medlem FRP Audun Martin Spjell Medlem FRP Tommy Wisth Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Mona Lillehaug Medlem H Eva Leivseth Medlem H Jan Kåre Moen Medlem H Johan Bakke Varamedlem H Odd Emil Ingebrigtsen

2 Bernt Aanonsen Medlem KRF Else-Marie Torp Medlem KRF Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Brigt Kristensen Varamedlem RØDT Andreas Tymi Gabrielsen Ingrid Lien Medlem SP Lena Kristin Mikkelsen Varamedlem SP Jon Albert Alstad Ali Horori Medlem SV Terje Cruickshank Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Henrik Brækkan Karin Bjune Sveen Innkalling og saksliste inkl. tilleggssaker ble godkjent. Stilling Rådmann Kommunaldirektør Helse og sosial (deltok på deler av møtet) Kommunaldirektør oppvekst og kultur Kommunaldirektør teknisk avdeling Økonomisjef (deltok på deler av møtet) Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Else Marie Torp (KRF), Jan Kåre Moen (H) og Hild Marit Olsen (AP). Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 10/16, PS 10/17, PS 10/18, PS 10/19, PS 10/20, PS 10/21, PS 10/22, PS 10/23-PS 10/35, PS 10/24, PS 10/25, PS 10,26, PS 10/27, PS 10/28, PS 10/29, PS 10/30, PS 10/31, PS 10/36, PS 10/36, PS 10/34, RS 10/2, RS 10/4, RS 10/5, RS 10/6, RS 10/7, RS 10/8, RS 10/9, RS 10/10, RS 10/11, RS 10/12. Permisjoner Odd Paulsen (FRP) fra kl Tiltrådt under behandling av interpellasjonen. Jonny Gulbrandsen (FRP) fra kl før votering i sak PS 10/24. Knut Hernes (FRP), Øystein Wik (FRP) fratrådt kl før votering i PS 10/30. Jan Einar Helgesen (FRP) tiltrådt kl Tone Gundersen Opli (AP) permisjon fra kl før behandling av uttalelse vedr. DAprogramrådet. Omdelt: PS 10/20 RS 10/3 RS 10/4 RS 10/12 PS 10/35 PS 10/34 PS 10/35 PS 10/36 Årsregnskap 2009 Bodø kommune. Årsberetning vedlegges på nytt pga. nytt avsnitt er tilføyd under pkt. 3 (Saksnr. Utgår) Ny PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten og konsekvenser av ny finansieringsordning for avtalebasert fysioterapipraksis. Årsmelding fra eldrerådet AD-sak til PS-sak 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4: Helse og sosialkomiteens innstilling Ad-sak. Tiltak for flere barnehageplasser. Oppnevning av arbeidsgruppe ifbm. fattigdomssaken

3 Uttalelser fra Kontrollutvalget fra møte 14.april 2010 til sakene: PS 10/16 PS 10/20. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon. Uttalelse til DA Bodø fra Bodø bystyre. Årsmelding med nøkkeltall fra Bodø kommune 2009 (behandles i bystyret ). Orientering: Husbanken v/mona Liss Paulsen: Husbankens rolle i sosial boligbygging. Ordførerens orienteringer Situasjonen rundt forsvaret og ny kampflybase. Rapport er utarbeidet og høringsuttalelse vil bli fremmet som sak for bystyret i møte Kommuneplanens vedtak vedr. Rønvikjordene og pågående arbeid i arbeidsgrupper. Konklusjon er forventet i løpet av 2010 og bystyret vil få sak til behandling. DA-Bodø. Det er laget utkast til uttalelse fra Bodø bystyre i saken og den fremmes for behandling i dag. Fattigdomsproblematikken komite for helse og sosial arbeider med saken og deretter vil det bli fremmet sak for bystyret. Arbeidet med at Høgskolen i Bodø blir universitet går sin gang. Nokut-komiteen kommer til Bodø 28. april. Det er ikke en del av arbeidet og samarbeidsmønster med de øvrige høgskolene. Åpning av Sjunkhatten nasjonalpark vil bli foretatt den 12. juni. Nettverksmøte med ordførere fra de 12 største kommunene i Nord-Norge ble avholdt i Tromsø for å se om det er grunnlag for videre samarbeid. Svar på spørsmål fra forrige møte i bystyret : Spørsmål fra Ingrid Lien (SP) vedr. status for flytting av landbrukskontoret til Skjerstad? Kommunaldirektør Henrik Brækkan svarer: Landbrukskontorets organisering vil bli tatt med i landbruksplan som vil bli fremmet i nærmeste fremtid. Spørsmål fra Mona Lillehaug (H) vedr. Handicapplasser ved det nye Nav-bygget. Kommunaldirektør Henrik Brækkan svarer: Det er avsatt 2 skiltede plasser for forflytningshemmede. Spørsmål fra Johan Bakke (H) vedr. midler overdradd ved overtakelse av Bjørnøy fyr. Kommunaldirektør Arne Øvsthus svarer: Etter vedtaket skal det etableres en interesseorganisasjon for å drifte fyrstasjonen. I møtene med ulike interessegrupper er det blitt laget forslag til vedtekter. Det har så langt likevel ikke vært nok interesse for å få etablert en venneforening. Det i alt gitt tilsagn kr ,- fra Direktoratet for Naturforvaltning. Kommunen har fått utbetalt kr ,- i driftsåret Det er så langt brukt ca ,- til ulike tiltak for å sikre bygningene, takene og vinduene. Resten av midlene tas i driftsbudsjettet når nye tiltak blir aktuelle. Resten av midlene brukes innenfor driftsbudsjettet i det året tiltakene blir aktuelle. Det er bestilt pristilbud for reparasjon av hovedhuset og det er gitt pris på forbedring av kaia/etablering av flytebrygge. Det er ikke bestilt konkrete oppgaver til videre arbeid. Etableringen av venneforeningen tas opp igjen, nå i første møte med Bodø Friluftsforum 20.4.

4 Spørsmål: Skriftlig spørsmål fra Terje Cruickshank (V): Representanten fra Venstre, Terje Cruickshank, er bekymret for den utviklingen datalagringsdirektivet er med på å skape. I dag vil jeg ha fokus på offentlig nettilgang. Datalagringsdirektirektivet som regjeringen trolig snart innfører pålegger eiere av offentlige åpne trådløsnettverk som for eksempel kommuner og fylkeskommuner å ha løsninger med adgangskontroll. Der skal det føres logger som oppklarer misbruk dersom det skulle oppstå. Det betyr at den åpne adgangen eller ordningen som er i Bodø kommune med et "åpent/ universelt" passord må erstattes av en individuell pålogging. Mitt spørsmål i dag er hvordan Bodø kommune tenker å løse de utfordringer datalagringsdirektivet legger opp til med tanke på påloggingsmulighet til Bodø kommunale trådløse nettilgang. Vil dette medføre begrensinger for allmennheten til å benytte den trådløse nettilgangen i Bodø kommunes offentlige bygg eller planlegger Bodø kommune løsninger som sikrer allmenn brukertilgang også etter at datalagringsdirektivet blir vedtatt? Som en liten parallell lurer representanten også hvordan reglene i datalagringsdirektivet vil kunne gjøre eierne av private trådløse nettverk som grenser til det offentlige rom og som ikke har individuelle påloggingsmulighet, men er f.eks lukket gjennom enkel universell passordbeskyttelse eller, som tilfellet så altfor ofte er, at de er helt åpne. Vil aktører kunne bli straffeforfulgt for missbruk gjennom sitt nettverk hvis man ikke har sikret dette godt nok, eller gjelder de overnevnte regler om loggføring og adgangskontroll kun for offentlige nettverk? Svar fra Ordføreren: Det trådløse nettet som representanten fra Venstre henviser til i sitt spørsmål er det som går under betegnelsen publikumsnettet. Publikumsnettet har de siste årene (helt uavhengig av datalagringsdirektivet) vært gjenstand for en vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å ta i bruk login navn/passord for å få aksess. Dette med bakgrunn i en stadig økende misbruk av nettet spesielt innenfor skolesektoren. Det ble derfor for et års tid siden utarbeidet et løsningsforslag for hvordan man på en fleksibel og publikumsvennlig måte kan innføre bruk av login navn og passord. Så langt har det ikke vært nødvendig å ta i bruk løsningen da administrasjonen har klart å redusere misbruket til et minimum. I praksis betyr dette at kommunen allerede har en løsning klar med minimale ulemper som kan implementeres om det skulle bli nødvendig. Det er mange ulike oppfatninger om hvilke konsekvenser en innføring av datalagringsdirektivet vil få. Administrasjonen skal derfor være forsiktig med å komme med bastante uttalelser. Dog skal det påpekes at det i samtaler med Datatilsynet er presisert fra tilsynet sin side (som også er skeptisk til direktivet) at datalagringsdirektivet kun gjelder for kommersielle nettverk. Går man inn på datatilsynets websider vil man i deres oppsummering av direktivet kunne lese følgende: Det er teleoperatørene og Internettleverandørene som pålegges plikten til å lagre. Unnlatelse av å etterkomme kravet skal kunne underlegges sanksjoner. I og med at kommunens publikumsnett ikke selges som en tjeneste, men er et gratis tilbud til publikum som befinner seg i kommunens lokaler så omfattes ikke publikumsnettet av datalagringsdirektivet derav er det heller ingen krav til logging. Det samme er da følgelig tilfelle for eierne av private trådløse nettverk. De kan heller ikke pålegges å logge trafikken, ei heller straffeforfølges. Det er imidlertid på sin plass å påpeke at det er noen juridiske utfordringer knyttet til duppedingser (eksempelvis en smart telefon, eller mobile løsninger i enkelte av dagens biler)

5 som automatisk kobler seg på nett for å hente ned data som eksempelvis vær rapporter. Denne oppkoblingen gjøres ofte mot det nettet som til enhver tid har sterkest signal og kan da i teorien være et privat nett uten tilstrekkelig sikring, denne trafikken skal i henhold til direktivet egentlig logges. Spontant spørsmål Fra Svein Olsen (R) Brev fra Ishall i Bodø datert søknad om driftsgaranti. Hva er status for denne søknaden? Har ikke kommunen rutiner på å gi et foreløpig svar? Ordføreren svarer: han orienterte i et tidligere bystyremøte at det ville komme en søknad og at saksbehandling måtte igangsettes. Søknaden er sendt til administrasjonen Er enig med Olsen at det ville vært rimelig at søkeren hadde fått et foreløpig svar. Kommunaldirektør Arne Øvsthus svarer: Søknaden er mottatt og det vil bli lagt frem en sak som foreløpig orientering i formannskapet i mai eller juni. Det må det prioriteres i økonomiplan og handlingsplan dersom tiltaket skal realiseres. Forutsetter at det har vært så mye kontakt mellom søker og kommunen at forvaltningslovens bestemmelser er ivaretatt. Annet: DA Bodø forvaltning av kompensasjonsmidlene Uttalelse til bystyret : Bodø bystyre viser til diskusjon om bruk av kompetansemidler som følger av at Bodø næringsliv har en høyere arbeidsgiveravgift enn andre kommuner i Nordland. Bodø kommune forholder seg til statlige retningslinjer ved etablering av kompensasjonsordningen og den løpende justering av politikken fra sentralt hold. I tilskuddsbrevet fra KRD datert 9.april 2010 fastholdes grunnlaget om at midlene skal som hovudregel nyttast i desse områda med mindre det er semje mellom partene om at midlene skal ha eit anna geografisk nedslagsområde Det oppfordres samtidig til bruk av midlene på tiltak som har ringvirkninger utover Bodø kommune. Dette er i samsvar med utviklingen av det strategiske plangrunnlaget fra starten til pågående revisjon. Bodø kommune ser DA-ordningen som et godt virkemiddel til å oppfylle fylkesplanens mål om robuste og bærekraftige regioner, gjennom samhandling og strategi som peker på at Bodøs rolle som fylkessenter må styrkes slik at byen i sterkere grad kan ta på seg landsog landsdelsdekkende oppgaver. Det er 4 parter i DA-samarbeidet i Bodø; Næringslivet, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og HIBO. Når organisering og forvaltning av ordningen skal drøftes må alle 4 parter delta som likeverdige parter. Bodø bystyre ser det som formålstjenlige at fylkeskommunens politiske organ når de skal ta strategiske beslutninger om bruk av midlene, baserer seg på en åpen planprosess med bred deltakelse. Det operative ansvaret i enkeltsaker bør ligge til et organ som også ivaretar hensynet til medvirkning fra næringslivet, det lokale selvstyret / Bodø kommunes tilretteleggerrolle og til en praktisk håndtering av kravet om konsensus ved bruk av midlene på tiltak utenfor Bodø. Uttalelsen ble vedtatt mot 2 stemmer (R).

6 Saksliste Saksnr Innhold PS 10/16 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 PS 10/17 PS 10/18 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning Formannskapets innstilling fremmes i møtet. Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning PS 10/19 Team Bodø KF - regnskap og årsberetning for 2009 PS 10/20 PS 10/21 PS 10/22 PS 10/23 PS 10/24 PS 10/25 PS 10/26 PS 10/27 PS 10/28 PS 10/29 Årsregnskap Bodø kommune. Formannskapets innstilling fremmes i møtet. Startlån - Orientering og oppdatering retningslinjer Helse- og sosialavdelingen - lederstruktur Tiltak for flere barnehageplasser Saltvern skole, ombygging Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir Frikjøp for manglende leke- og utearealer Oppretting av nye fullverdige familiesentre Skarmyra, Hunstad sør - utbyggingsavtale Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet PS 10/30 Reguleringsplan for Naurstad H46.01 PS 10/31 PS 10/32 RS 10/2 Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten). Valg av medlem. Referatsaker Botilbud og innhold i Årnesveien 4 - tillegg til RS-sak10/02 HS-komiteen RS 10/3 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 RS 10/4 RS 10/5 RS 10/6 RS 10/7 RS 10/8 RS 10/9 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten , og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning. Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Årsmelding Kjerringøy Lokalutvalg. Årsmelding Innstranda Bydelsutvalg. Årsmelding for Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding 2010 Tverlandet lokalutvalg RS 10/10 Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for RS 10/11 Stiftelsen Internasjonalt senter - Årsregnskap- og beretning for året 2009

7 PS 10/33 Interpellasjon FO 10/4 Interpellasjon - Gode posttjenester i hele landet, Ali Horori (SV) PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 PS 10/35 AD-sak til PS-sak 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser PS 10/36 Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. sak om fattigdom Bodø, 20. april 2010 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 10/16 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø havn KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner styrets forslag til disponering av årets mindreforbruk fra drifts- og investeringsregnskapet. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø havn KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner styrets forslag til disponering av årets mindreforbruk fra drifts- og investeringsregnskapet. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering PS 10/17 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Formannskapets innstilling 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Spektrum KF fastsettes som foretakets regnskap 2009

8 2. Bystyret godkjenner at Bodø kommune skal dekke merforbruk 2008 i foretaket med kr ,-. Finansiering skjer ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering 5. Bystyret avventer styrets forslag til dekning av merforbruk Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. 7. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak der det fremtidige driftsgrunnlaget for Bodø Spektrum klargjøres Forslag Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp for offentlige bygg og anlegg. Bodø bystyre ber foretaket om å utarbeide en plan for å bedre tilgjengeligheten til Nordlandsbadet for personer med funksjonsnedsettelse. Planen fremlegges for bystyret høsten Formannskapets innstilling og forslaget enstemmig vedtatt 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Spektrum KF fastsettes som foretakets regnskap Bystyret godkjenner at Bodø kommune skal dekke merforbruk 2008 i foretaket med kr ,-. Finansiering skjer ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering 5. Bystyret avventer styrets forslag til dekning av merforbruk Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. 7. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak der det fremtidige driftsgrunnlaget for Bodø Spektrum klargjøres 8. Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp for offentlige bygg og anlegg. Bodø bystyre ber foretaket om å utarbeide en plan for å bedre tilgjengeligheten til Nordlandsbadet for personer med funksjonsnedsettelse. Planen fremlegges for bystyret høsten PS 10/18 Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Styrets forslag til dekning av udekket investering og netto driftsresultat godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering Innstillingen enstemmig vedtatt.

9 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø kulturhus KF fastsettes som foretakets regnskap Styrets forslag til dekning av udekket investering og netto driftsresultat godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering PS 10/19 Team Bodø KF - regnskap og årsberetning for 2009 Forslag til vedtak 1. Det framlagte årsregnskapet for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap for Styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk på kroner godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Det framlagte årsregnskapet for Team Bodø KF fastsettes som foretakets regnskap for Styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk på kroner godkjennes. 3. Styrets årsberetning for 2009 godkjennes. 4. Revisors beretning for 2009 tas til orientering. 5. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. PS 10/20 Årsregnskap Bodø kommune Formannskapets innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,51. Beløpet settes av til fond for premieavvik. 2. Til sammen overføres netto kr som trekk i budsjett 2010 ihht reglement for over/underskuddsdekning. Fordeling framgår av hovedtabell i denne sak, og rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for den enkelte leder. Det budsjetteres tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. 3. Merforbruk for investeringer i 2009 på kr ,04 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av tomteutbyggingsfond på kr ,58, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,52, refusjon fra Salten Regionråd kr , bruk av disposisjonsfond kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,49 i budsjettet for 2010 på grunn av endret fremdriftsplan. 4. Det godkjennes et samlet låneopptak på kr. Låneopptaket erstatter vedtak i følgende saker: PS 09/89, 09/93, 09/111, 09/127, 09/152 og 09/ Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2009 overføres til budsjett 2010 for å fullfinansiere disse. 6. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak.

10 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Alternativ til pkt. 2: Avdelinger med mindreforbruk i forhold til budsjett overfører dette til Innstillingen med unntak av pkt. 2 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Olsen (R) som fikk 2 stemmer (R) og falt. 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,51. Beløpet settes av til fond for premieavvik. 2. Til sammen overføres netto kr som trekk i budsjett 2010 ihht reglement for over/underskuddsdekning. Fordeling framgår av hovedtabell i denne sak, og rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for den enkelte leder. Det budsjetteres tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. 3. Merforbruk for investeringer i 2009 på kr ,04 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av tomteutbyggingsfond på kr ,58, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,52, refusjon fra Salten Regionråd kr , bruk av disposisjonsfond kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,49 i budsjettet for 2010 på grunn av endret fremdriftsplan. 4. Det godkjennes et samlet låneopptak på kr. Låneopptaket erstatter vedtak i følgende saker: PS 09/89, 09/93, 09/111, 09/127, 09/152 og 09/ Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2009 overføres til budsjett 2010 for å fullfinansiere disse. 6. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak. PS 10/21 Startlån - Orientering og oppdatering retningslinjer Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. 3. Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper.

11 Forslag PS 10/21 Forslag fra Brigt Kristensen (R) (tillegg til forslag fra Hild Marit Olsen (AP)) Det vurderes også gjennomføring av kommunal bostøtteordning. Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Pkt. 4 tas ut av innstillingen og oversendes administrasjonen. Innstillingens pkt. 1,2 og 3 enstemmig vedtatt Forslag fra Kristensen (R), Olsen (AP) oversendes administrasjonen. 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. 3. Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial Oversendes: o Det vurderes også gjennomføring av kommunal bostøtteordning. o Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper. PS 10/22 Helse- og sosialavdelingen - lederstruktur Administrasjonsutvalgets innstilling: 1. Det opprettes en ny ledergruppe i HS-avd. i henhold til saksfremlegg. 2. Mulighetene for omplassering/omgjøring av staben vurderes sammen med eventuell opprettelse av nye stillinger. 3. Eventuelle opprettelse av nye stillinger legges fram for formannskapet. Forslag PS 10/22 Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H), Terje Cruickshank (V): 1. Bodø bystyre er positiv til at det tas administrative grep for å få til en god styring innenfor helse- og sosialavdelingen. 2. Bodø bystyre forutsetter at dette skjer innenfor de rammer som ligger til grunn i budsjettet for 2010 og at antall stillinger innenfor administrasjonen ikke øker utover dagens nivå.

12 Forslag fra Svein E. Olsen (R): Før gjennomføring høres og tas fagforeninger og representanter fra1. linja med i prosessen. Før fase 2 gjennomføres gjøres ei evaluering av omorganiseringa, med samme breie deltakelse, og det legges fram ei ny sak for bystyret. Innstillingen vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Hjartøy (H), Cruickshank (V) som fikk 15 stemmer (10 FRP, 4H, 1V). Forslag fra Olsen (R) fikk 4 stemmer (2R, 2H) og falt. 1. Det opprettes en ny ledergruppe i HS-avd. i henhold til saksfremlegg. 2. Mulighetene for omplassering/omgjøring av staben vurderes sammen med eventuell opprettelse av nye stillinger. 3. Eventuelle opprettelse av nye stillinger legges fram for formannskapet. PS 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser Ble behandlet under ad-sak PS 10/35. PS 10/24 Saltvern skole, ombygging Formannskapets innstilling 1. Arbeidet med å modernisere og bygge om Saltvern skole fortsetter i.h.t tidligere vedtak. 2. Bevilgningen på kr. 5 mill for 2010 fremskyndes til Det fremlegges egen sak i 2010 for OK- komiteen og bystyret ang. ferdigstilling av Saltvern skole Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Arbeidet med å modernisere og bygge om Saltvern skole fortsetter i.h.t tidligere vedtak. 2. Bevilgningen på kr. 5 mill for 2011 fremskyndes til Det fremlegges egen sak i 2010 for OK- komiteen og bystyret ang. ferdigstilling av Saltvern skole

13 PS 10/25 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir Formannskapets innstilling 1. Bodin leir kunstgressbane utgår i Prioriteringslisten endres slik at ny rekkefølge blir 1) Alstad kunstgressbane, 2) Bankgata 11èr og Bankgata 7èr. 2. De tre banene realiseres i 2010 innenfor en økonomisk ramme på kr 14,3 mill 3. Følgende finansiering legges til grunn: a) kr 10,0 mill fra Bodø kommune (bevilget i bystyrets PS 09/168) b) kr 0,86 mill fra refusjon merverdiavgift (av kr 4,3 mill) c) kr 0,39 mill fra Bundet investeringsfond ansvars nr 9234 Tippemidler Løpsmark d) kr 3,05 mill i klubbandel, DA og næring. Før byggestart igangsettes forutsettes det at aktuelle vertsklubber bekrefter finansiering på til sammen kr 3,05 mill. 4. Skulle det ved anbudsåpning vise seg at kostnadene går ut over rammen på kr 14,3 mill, gis administrasjonen fullmakt til å redusere/utsette enkelte anleggselementer i prosjektet; for eks. lys, ballnett, mål, etc. 5. Vedlagte avtale mellom Bodø kommune og IK Grand /FK Bodø-glimt om finansiering, bygging og drift av kunstgressbanene på Bankgata, vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide likelydende avtale med IK Grand som vertsklubb for Alstad kunstgressbane. 6. Navn på banene blir Alstad kunstgressbane, Bankgata kunstgressbane 11èr og Bankgata kunstgressbane 7èr. 7. Kommunens medvirkning til Bodin leir kunstgressbane avklares i det øyeblikket forsvarets stillingstakende til arealbehov vedrørende Bodin Leir er gjort. 8. Videreføring av kunstgressbanepakken mht nye baner vurderes i forbindelse med økonomiplan Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bodin leir kunstgressbane utgår i Prioriteringslisten endres slik at ny rekkefølge blir 1) Alstad kunstgressbane, 2) Bankgata 11èr og Bankgata 7èr. 2. De tre banene realiseres i 2010 innenfor en økonomisk ramme på kr 14,3 mill 3. Følgende finansiering legges til grunn: a) kr 10,0 mill fra Bodø kommune (bevilget i bystyrets PS 09/168) b) kr 0,86 mill fra refusjon merverdiavgift (av kr 4,3 mill) c) kr 0,39 mill fra Bundet investeringsfond ansvars nr 9234 Tippemidler Løpsmark

14 d) kr 3,05 mill i klubbandel, DA og næring. Før byggestart igangsettes forutsettes det at aktuelle vertsklubber bekrefter finansiering på til sammen kr 3,05 mill. 4. Skulle det ved anbudsåpning vise seg at kostnadene går ut over rammen på kr 14,3 mill, gis administrasjonen fullmakt til å redusere/utsette enkelte anleggselementer i prosjektet; for eks. lys, ballnett, mål, etc. 5. Vedlagte avtale mellom Bodø kommune og IK Grand /FK Bodø-glimt om finansiering, bygging og drift av kunstgressbanene på Bankgata, vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide likelydende avtale med IK Grand som vertsklubb for Alstad kunstgressbane. 6. Navn på banene blir Alstad kunstgressbane, Bankgata kunstgressbane 11èr og Bankgata kunstgressbane 7èr. 7. Kommunens medvirkning til Bodin leir kunstgressbane avklares i det øyeblikket forsvarets stillingstakende til arealbehov vedrørende Bodin Leir er gjort. 8. Videreføring av kunstgressbanepakken mht nye baner vurderes i forbindelse med økonomiplan PS 10/26 Frikjøp for manglende leke- og utearealer Komiteen for plan og næring og miljøs anbefaling: 1. Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig per 1. januar ut i fra endring i SSB indeks for byggekostnader for boliger, første gang per Følgende tilføyes reglenes punkt 1: Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge innen sentrumsområdet til gode slik det fremgår av KDP for sentrum. 3. I punkt 7 fjernes omfattet av sone 1 slik at ny tekst blir Ordningen gjelder for områder i kommunedelplan for Bodø sentrum Forslag Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV): Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter osv Forslag fra Terje Cruickshank (V): 1. Satsen på frikjøp settes til kr 3500 pr.m2 for manglende uteareal i sone 1, og til kr pr.m2 for manglende uteareal i resterende KDP for sentrum. Satsen reguleres osv Forslag fra Hasvoll (SV) fikk 8 stemmer (2SV, 1KRF, 2R, 2SP, 1V). Grunnlaget for forslag fra Cruickshank (V) var dermed falt bort. Innstillingen pkt. 1 ble vedtatt mot 8 stemmer (2SV, 2R, 2SP, 1V, 1KRF). Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (2R). Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2R, 1V).

15 1. Satsen på frikjøp settes til kr per kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig per 1. januar ut i fra endring i SSB indeks for byggekostnader for boliger, første gang per Følgende tilføyes reglenes punkt 1: Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge innen sentrumsområdet til gode slik det fremgår av KDP for sentrum. 3. I punkt 7 fjernes omfattet av sone 1 slik at ny tekst blir Ordningen gjelder for områder i kommunedelplan for Bodø sentrum PS 10/27 Oppretting av nye fullverdige familiesentre Formannskapets innstilling Det opprettes fullverdige familiesentre i Rønvik, sentrum og på Tverlandet i løpet av 2010 til en merkostnad på kr. Budsjettregulering gjøres i 1. tertialrapport gjennom omdisponering av investeringsmidler til drift: Inv.midler omgjort til drift kr Det resterende dekkes gjennom følgende omdisponeringer OK-avdelingen: Voksenopplæringsmidler kr Flyktningekontoret kr Innstillingen enstemmig vedtatt. Det opprettes fullverdige familiesentre i Rønvik, sentrum og på Tverlandet i løpet av 2010 til en merkostnad på kr. Budsjettregulering gjøres i 1. tertialrapport gjennom omdisponering av investeringsmidler til drift: Inv.midler omgjort til drift kr Det resterende dekkes gjennom følgende omdisponeringer OK-avdelingen: Voksenopplæringsmidler kr Flyktningekontoret kr PS 10/28 Skarmyra, Hunstad sør - utbyggingsavtale Formannskapets innstilling 1. Utbyggingsavtale for Skarmyra. Hunstad Sør vedtas 2. Kommunens andel av oppgradering av Knut Hamsuns forskutteres over tomtefondet og belastes framtidig utbygging av Hunstad sør.

16 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Tillegg til pkt. 1: Utbyggingsavtale for Skarmyra, Hunstad sør vedtas. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.0, 1. avsnitt vedtatt i Sak 179/80 Forlengelse av Knut Hamsuns vei fortausløsninger og busslommer, slik det fremgår av plankartet, skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bygget. Pkt. 6 og 8 i utbyggingsavtalen justeres tilsvarende. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag fra Olsen (R) ble enstemmig vedtatt. 1. Utbyggingsavtale for Skarmyra. Hunstad Sør vedtas. Tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.0, 1. avsnitt vedtatt i Sak 179/80 Forlengelse av Knut Hamsuns veik fortausløsninger og busslommer, slik det fremgår av plankartet, skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bygget. Pkt. 6 og 8 i utbyggingsavtalen justeres tilsvarende 2. Kommunens andel av oppgradering av Knut Hamsuns forskutteres over tomtefondet og belastes framtidig utbygging av Hunstad sør. PS 10/29 Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet med plankart og supplerende bestemmelser datert Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet med plankart og supplerende bestemmelser datert PS 10/30 Reguleringsplan for Naurstad H46.01 Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 (PBL 85) vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Naurstad hyttefelt, plankart H datert og med tilhørende bestemmelser sist revidert Rekkefølgebestemmelser nytt pkt. 3:

17 Fellesarealet FGA 1 skal ferdigstilles med de kvaliteter som er gitt i planbeskrivelsen kap. 4.1 før nye tiltak kan iverksettes eller ferdigattest på allerede utførte tiltak kan gis. Før opparbeiding skal utomhusplan for fellesarealet godkjennes av kommunen. Forslag Forslag fra Brigt Kristensen (R): Bystyret kan ikke godta at utbyggene tar seg til rette i forhold til vedtatte reguleringsplaner. Vedtatt reguleringsplan for Naurstad hyttefelt H46.01 etterleves. Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Det bes om at saken utsettes. Planutvalget tar saken opp til ny vurdering, slik at alle elementer på nytt belyses. Forslag fra Olsen (AP) enstemmig vedtatt. Det bes om at saken utsettes. Planutvalget tar saken opp til ny vurdering, slik at alle elementer på nytt belyses. PS 10/31 Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten). Valg av medlem. Valgnemndas innstilling Bystyret velger Arild Nohr som medlem til OKBS for Innstillingen enstemmig vedtatt. Bystyret velgerarild Nohr (AP) som medlem til OKBS for PS 10/32 Referatsaker Tatt til orientering.

18 RS 10/2 Botilbud og innhold i Årnesveien 4 - tillegg til RS-sak10/02 HS-komiteen RS 10/4 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten , og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning. RS 10/5 Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune RS 10/6 Årsmelding Kjerringøy Lokalutvalg. RS 10/7 Årsmelding Innstranda Bydelsutvalg. RS 10/8 Årsmelding for Saltstraumen lokalutvalg. RS 10/9 Årsmelding 2010 Tverlandet lokalutvalg RS 10/10 Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for RS 10/11 Stiftelsen Internasjonalt senter - Årsregnskap- og beretning for året 2009 RS 10/12 Årsmelding Bodø eldreråd 2009 PS 10/34 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Administrasjonen arbeider videre med å etablere botilbud med heldøgnstjenester i Årnesveien 4 for målgruppene forsterket bolig rus/ psykiatri og eldre rusmiddelavhengige i tråd med saksframstillingen. Tjenesten skal legge til rette for en god dialog med øvrige beboere, skole og barnehage i området. 2. Etter ett års drift evalueres tiltaket, herunder erfaringer i forhold til rehabilitering og mulige problem ved samlokalisering av to ulike målgrupper 3. I vurderingene av de ulike bo- og behandlingstilbudene innen rus- og psykiatri-feltet bes det om at man ser på brukergruppene i en helhet, og de ulike tilbudene i en sammenheng. Dette for å innrette tilbudene best mulig i tråd med brukernes behov og kommunens helhetlige drift. Ruspolitisk handlingsplan er et viktig redskap i så måte. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Administrasjonen arbeider videre med å etablere botilbud med heldøgnstjenester i Årnesveien 4 for målgruppene forsterket bolig rus/ psykiatri og eldre rusmiddelavhengige i tråd med saksframstillingen. Tjenesten skal legge til rette for en god dialog med øvrige beboere, skole og barnehage i området. 2. Etter ett års drift evalueres tiltaket, herunder erfaringer i forhold til rehabilitering og mulige problem ved samlokalisering av to ulike målgrupper 3. I vurderingene av de ulike bo- og behandlingstilbudene innen rus- og psykiatri-feltet bes det om at man ser på brukergruppene i en helhet, og de ulike tilbudene i en sammenheng. Dette for å innrette tilbudene best mulig i tråd med brukernes behov og kommunens helhetlige drift. Ruspolitisk handlingsplan er et viktig redskap i så måte.

19 PS 10/33 Interpellasjon FO 10/4 Interpellasjon - Gode posttjenester i hele landet, Ali Horori (SV) Svar på interpellasjon fra ordføreren: Det er en viktig sak representanten tar opp i interpellasjonen. Saken ligger til behandling i Stortinget. Blir neppe behandlet i vår, men kommer opp i løpet av høsten. Direktivet er vedtatt i EU og langt fra alle land har implementert dette så langt. Det er ikke tatt stilling til dette i regjeringen. Usikkert pr. i dag hva regjeringen sier, men noen områder peker seg ut. Kan bli lagt ned veto, og kan støttes. Men neppe i sin helhet. Samferdselsdepartementet er opptatt av hvordan man kan imøtekomme det som ligger i direktivet, samtidig som man ivaretar posttjenesene på dagens nivå. 3 områder i direktivet er satt under press; -enhetsporto (ulike priser mellom nord og sør) -sosial dumping (omfatter lønns og arbeidsbetingelser) -postombæring i distriktene/perifere strøk (5 dager pr. uke vs dagens 6) Postkom (postens arbeidsgiverorganisasjon) ber om at man lokalt sier noe om det man frykter av virkninger av direktivet. Det er helt legitimt å uttrykke bekymring for konsekvensene av direktivet. Men det er også en sak som er komplisert. Dersom Stortinget gir sin tilslutning til direktivet eller deler av det, er det viktig samtidig å sørge for at viktige norske hensyn ivaretas. Avslutningsvis: Jeg tror ikke det er formålstjenlig av Bodø bystyre i dag å gjøre noe vedtak. Vi har også tid til en grundigere vurdering. Jeg vil foreslå at saken oversendes PNM komiteen for drøfting og lege en innstilling til bystyret. Det ble vedtatt mot 10 stemmer (FRP) at saken oversendes PNM-komiteen og ikke behandles i dagens bystyremøte. PS 10/35 AD-sak til PS-sak 10/23 - Tiltak for flere barnehageplasser Formannskapets innstilling 1. Bystyret vedtar følgende kriterier til opptak i barnehage og som byttes ut med 16 i barnehagenes vedtekter Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak. Barn fra familier hvor foreldrene er minoritetsspråklige prioriteres. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter alder.

20 Søknad om overføring imøtekommes så snart det er ledig plass i den barnehagen det søkes overføring til. 2. Ved utarbeidelse av tiltak for å få flere barnehageplasser er det forutsatt at Bodø kommune går lenger enn den statlige garantien for barnehageplass, slik at målsettingen er at alle som er født før får plass i Kjøp av Osphaugen barnehage gjennomføres og det betales tilsvarende restgjeld på kr Kjøpet finansieres av vedtatt bevilgning Osphaugen, oppgradering, kjøp totalt 2,5 mill kr fra økonomiplan Kommunal drift igangsettes fra nytt barnehageår. 4. Tiltak gjennomføres i 2010 som oppsummert i tabellen og gir samlet økning på 182 småbarnsplasser. Tiltakene har en årlig merkostnad på kr og finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling. Innarbeides i tertialrapport. Leieavtale med Høgskolen vedr. Slekkåsen barnehage og Stadsbygg for Børsingveien 2 inngås. Investeringskostnader dekkes gjennom midler avsatt til Osphaugen barnehage og investeringstilskudd. Modulbygg på Tverlandet sendes ut på anbud snarest. 5. Det bevilges kr til utreding av en ev. utvidelse av Kirkhaugen barnehage i tidligere Kirkhaugen skoles lokaler. Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av ubrukte midler for Løpsmark skole. 6. Tiltak planlegges gjennomført i 2011 som oppsummert i tabellen med en samlet økning på minimum 85 småbarnsplasser. Merkostnadene finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling. Det fremmes egen sak vedr inngåelse av leieavtale mellom Bodøsjøen Miljøbarnehage AS og Bodø kommune. 7. Øvrige tiltak vurderes ut fra langsiktige behov for nye plasser og framlegges for politisk behandling. Saksbehandlere: Liv Bjørnstad og Ronny Seljeseth Forslag Forslag fra Janne M. Ellingsen (FRP), Ole Henrik Hjartøy (H): Pkt. 1,2 og 3 som innstillingen. Nytt punkt 4: For å få etablert flere barnehageplasser prioriterer nye, permanente barnehager som i minst mulig grad belaster kommunens investeringsbudsjett. Bodø kommune skal være behjelpelig med tomt til nye barnehager i Bodøsjøen, Sentrum, Skivik, Rønvik, Hunstad sør, Mørkved og Tverlandet. Dette utlyses i åpen konkurranse snarest. Nytt punkt 5: Dersom Bodø kommune skal leie lokaler for egen drift av barnehager skal dette utlyses slik at man oppnår best mulig kvalitet til lavest mulig pris gjennom konkurranse i markedet. Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV): Endring av pkt. 2..er født før får plass i året etter, og at det er kapasitet til å møte økt tilflytting. Tillegg til pkt. 7 behandling i Spesielt skal det vurderes om bygg bør saneres versus nybygg. Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Forslag fra Hasvoll (SV) til endring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 2.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer