STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR"

Transkript

1 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940

2 Tilføyelse. Tabell 156, side 165: Fra og med 1940, 11 mai 3 prosent. GRØNDAHL & SONS BOKTRYKKERI OSLO

3 Forord. Statistisk Årbok 1940 er i det vesentlige redigert som før. Følgende nye tabeller er tatt inn: tabell med oppgaver fra den representative Boligtellingen, som ble holdt i Dessuten har en tatt inn igjen den tabell med spesifikasjon av de enkelte statslån (tabell 275), som har vært sløyfet siden Følgende tabeller i forrige årgang er s 1 ø y f et i år: tabell 46: landeiendommenes antall, matrikkelskyld og beregnede verdi i fylkene, tabell 50: jordpriser i 1930 og 1913, tabell med oppgaver over boligforhold etter Folketellingen 1930, tabell 264: herredskommunenes kontante utgifter og inntekter, tabell 267: sammendrag av herreds-, fylkes- og bykommunenes formue og lånegjeld, tabell 268: havnekassenes inntekter, utgifter, formue og gjeld, tabell 269: kommunale elektrisitetsverk. Enkelte tabeller er dessuten omarbeidd. Dette gjelder således noen av tabellene for jordbruket som følge av de nye oppgaver fra Jordbrukstellingen Av den internasjonale avdelingen i Årboka er tabellene 281, 282, 286, 295, 299, 311, 312, 313 og 314 utarbeidd av det svenske Statistiske Sentralbyrå, tabellene 283, 284, 291, 292, 294, 305, 306, 309, 319, 320 og 322 av det danske Statistiske Departement, tabell 316 av Islands Statistiske Kontor, tabellene 285, 310, 315, 317 og 321 av det finske Statistiske Sentralbyrå, og tabellene 287, 288, 289, 290, 293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308 og 318 av det norske Statistiske Sentralbyrå. Enkelte av de internasjonale tabeller er trykt helt eller i det vesentlige uforandret fra ifj or på grunn av vanskelighetene med å få ført tabellene à jour. Dette gjelder tabellene 281, 286, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 313, 318 og 322. La partie internationale de l'annuaire a été élaborée de concert avec les services de statistique de la Suède, du Danemark, de l'islande et de la Finlande, de sorte que les tableaux 281, 282, 286, 295, 299, 311, 312, 313 et 314, ont été élabores par le bureau suédois, - les tableaux 283, 284, 291, 292, 294, 305, 306, 309, 319, 320 et 322 par le département danois, - le tableau 316 par le bureau islandais, - les tableaux 285, 310, 315, 317 et 321 par le bureau finlandais, - et les tableaux 287, 288, 289, 290, 293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308 et 318 par le bureau norvégien. Sauf des modifications très modestes quelques tableaux internationaux ont été imprimés comme dans l'année précédente à cause des difficultés avec la mise au courant des tableaux. Il s'agit des tableaux 281, 286, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 313, 318 et 322. Det Statistiske Sentralbyrå, Oslo 8 november Gunnar Jahn. A. Skøien.

4

5 Innholdsfortegnelse. Alfabetisk innholdsfortegnelse, se side 19*. Oppgaver for Svalbard, se side 286. I. Rikets inndelinger, meteorologiske forhold. Tabell Side 1. Norges beliggenhet og inndelinger pr. 1 juli Meteorologiske forhold 2 II. Flateinnhold, befolkning. 3. Flateinnhold etter nyeste målinger og folkemengde fylkesvis 1 desember Hjemmehørende folkemengde, fylkesvis og tilstedeværende folkemengde etter Folketellingen Hjemmehørende folkemengde Hjemmehørende folkemengde fylkesvis etter folketellingene Hjemmehørende folkemengde 1 desember 1930 fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling 6 8. Samlet hjemmehørende folkemengde 1930 fordelt etter hovedpersonens levevei 8 9. Personer 15 år og over fordelt etter erverv 1 desember Den hjemmehørende befolkning 15 år og over 1 desember 1930, fordelt etter inntektens størrelse ifølge skattelikningen (inntektsåret 1929) Den hjemmehørende befolkning 15 år og over, fordelt etter alder 1 desember 1930 med oppgave over gj ennomsnittsinntekt etter skattelikningen (inntektsåret 1929) Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet og hustruens alder ved giftermålet i Riket og gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet i bygder, byer og Oslo og Ekteskap fordelt etter barnetall 1930 i Riket og gj.snittlig barnetall etter ekteskapets varighet og Gjennomsnittlig barnetall for forskjellige livsstillinger i ekteskap som har vart 18 år og mere og hvor hustruens alder ved giftermålet var år og Table des matières. Données sur Svalbarde, voir page 286. I. Divisions administratives, données météorologiques. Tableaux Pages 1. Aperçu des divisions administratives au ler juillet Données météorologiques 2 II. Superficie, population. 3. Superficie territoriale en kilomètres carrés et population au ler décembre 1930, par préfecture 3 4. Population de droit, par préfecture, et pop. de fait d'après les recensements de la population Population de droit Population de droit, par préfecture, Population de droit répartie d'après le sexe, l'âge et l'état civil, au ler décembre Population de droit totale répartie d'après la profession des personnes exerçant une profession etc Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties par groupes de profession, au ler décembre Population de droit de 15 ans et au-dessus au ler décembre 1930, répartie par les revenus d'après l'évaluation des revenus et des fortunes dans les registres de la taxation (1929) Population de droit de 15 ans et audessus, répartie par l'âge au ler décembre Revenu moyen d'après l'évaluation des revenus et des fortunes dans les registres de la taxation (1929) Nombre moyen d'enfants suivant la durée du mariage et l'âge de l'épouse lors du mariage. Royaume. Nombre moyen d'enfants suivant la durée du mariage dans les communes rurales, les villes et Oslo et Mariages répartis par nombre d'enenfants Royaume. Nombre moyen d'enfants suivant la durée du mariage 1920 et Nombre moyen d'enfants pour les diverses professions dans les mariages 18 ans de durée et plus. L'âge de l'épouse lors du mariage 24 et 25 ans et

6 6* Tabell Side 15. Gjennomsnittlig barnetall for forskj ellige livsstillinger i ekteskap av varighet 0-10 år og hvor hustruens alder ved giftermålet var år Riket Gjennomsnittlig barnetall etter inntekt innen forskjellige sosiale klasser for ekteskap som har vart 0-10 år og hvor hustruens alder ved giftermålet var år. Oslo og Aker, Samer. kvener og sam-kvener i Norge etter Folketellingen 1 desember Andre lands statsborgere bosatt i Norge etter Folketellingen 1 desember Personer utenfor Statskirken 1 desember Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke 1 desember III. Folkemengdens bevegelse. 21. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskudd av fødte, utvandring og folkemengdens tilvekst Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer Beregnet aldersdeling av middelfolkemengden i årene Ekteskap, fødsler, dødsfall og utvandring pr. måned i årene Ekteskap inngått Skilsmisser og separasjoner Fødte og dødfødte Fruktbarheten etter morens alder Reproduksjonskvotienter Døde i 1938, fordelt etter alder og sivilstand Dødeligheten i riket, bygder og byer Dødeligheten ifylkenes bygder og Oslo, Bergen og Trondheim omkr. folketellingene i 1890, 1900, 1920 og Dødeligheten i iste leveår Dødelighetstabeller for årene 1921/ / Dødeligheten. i de enkelte aldersklasser Middellevetiden Den oversjøiske utvandring i årene IV. Dodsårsaker, sunnhetstilstand, medisinalforhold. 37. Medisinalpersonale og apotek Sykehus, tuberkuloseanstalter og sinnssykeasyl Plasser og belegg 32 Tableaux Pages 15. Nombre moyen d'enfants pour les diverses professions dans les mariages 0-10 ans de durée. L'âge de l'épouse lors du mariage ans Royaume Nombre moyen d'enfants suivant le revenu dans les différentes classes sociales pour les mariages 0-10 ans de durée. L'âge de l'épouse lors du mariage ans. Oslo et Aker, Lapons et quaines en Norvège d'après le Recensement du ler décembre Aperçu des sujets étrangers domiciliés en Norvège d'après le Recensement du ler décembre Personnes hors de l'église d'état le ler décembre Aveugles, sourds-muets, idiots et aliénés le l er décembre III. Mouvement de la population. 21. Mariages, naissances, décès, excédent des naissances, émigration et accroissement de la population Mouvement de la population, par préfecture et dans les plus grandes villes Population moyenne par âge Chiffres évalués Mariages, nés-vivants, décès et émigration par mois; années Mariages; années Les divorces et séparations de corps Naissances; années : Fécondité par groupes d'âge de la mère Taux de reproduction Décédés par âge et état civil Mortalité générale La mortalité dans les préfectures (districts ruraux) et Oslo, Bergen et Trondheim. 1890, 1900, 1920 et Mortalité infantile Tables de mortalité et de survie 1921/ / Mortalité des classes d'âge Vie moyenne Émigration d'outre-mer pendant les années IV. Causes de décès, état sanitaire. 37. Personnel médical et pharmacies Hôpitaux généraux, établissements pour le traitement des tuberculeux et hospices d'aliénés. Nombre des lits et des malades soignés

7 7* Tabell Side 39. De viktigste epidemiske sykdommer behandlet av legene De viktigste dødsårsaker Voldsomme dødsfall Spedalske Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser Dødsfall pr innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker Undersøkte vernepliktige mannskaper i 1936 og V. Jordbruk og skogbruk. 46. Salg av faste eiendommer i bygder og byer Prisene for jordeiendommer Gjennomsnittspriser pr. skyldmark for jordbrukseiendommer av forskjellig størrelse Tallet på jordbruk, bruken av åpen åker og tallet på husdyr for bygdene Arealet fylkes- og klassevis. Jordbrukstellingen 20 juni Husdyrholdet fylkes- og klassevis. Jordbrukstellingen 20 juni Redskap og maskiner fylkes- og klassevis. Jordbrukstellingen 20 juni Landarealet fordelt etter bruken. Jordbrukstellingen 20 juni Brukene fordelt etter jordbruksarealet. Jordbrukstellingen 20 juni Kornarealet fylkes- og klassevis. Dekar. Jordbrukstellingen 20 juni Frukttrær og bærbusker. Jordbrukstellingen 20 juni Tallet på pelsdyr. Jordbrukstellingen 20 juni Beitedager og forbruk av fôr beregnet for husdyrtallet pr. 20 juni Arbeidsstyrken ved bruk med over 5 dekar innmark 20 juni Avling av korn. poteter, rotfrukter, grønnfôr, høy og halm, fylkesvis Høstutbyttet i årene i forhold til middelsåret. Middelsår = Tableaux Pages 39. Maladies épidémiques principales traitées par les médecins Causes de décès les plus importantes Morts violentes Les lépreux Mortalité de tuberculose par sexe et âge Mortalité par habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons Inspection médicale des conscrits 1936 et V. Agriculture og sylviculture. 46. Propriétés foncières. Ventes effectuées dans les communes rurales et villes; Valeur moyenne des exploitations par «skyldmark»; Prix moyens par «skyldmark» pour les exploitations par classes de grandeur Nombre des exploitations, emploi de la terre cultivée et élevage des animaux domestiques dans les communes rurales La superficie par préfectures et par classes. Recensement agricole au 20 juin Animaux domestiques, par préfectures et par classes. Recensement agricole au 20 juin Outils et machines par préfectures et par classes. Recensement agricole au 20 juin Superficie et répartition de la terre d'après le recensement agricole au 20 juin Nombre des exploitations réparties d'après la terre cultivée et les prés naturels d'après le recensement agricole au 20 juin La superficie des céréales, par préfectures et par classes d'après le recensement agricole au 20 juin Nombre des arbres fruitiers d'après le recensement agricole au 20 juin Animaux à fourrure d'après le recensement agricole au 20 juin Jours de pâturage et consommation de fourrage calculée pour le nombre des animaux domestiques au 20 juin Nombre des ouvriers dans les exploitations au-dessus de 5 décares de terre cultivée et de prés naturels au 20 juin Récolte des céréales, pommes de terres etc. en Produit des récoltes par rapport à l'année moyenne; années Année moyenne =

8 8* Tabell Side 62. Hagebruket. Avkastning i Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellige kornsorter og av poteter for årene 1890, 1937 og 1938 og gjennomsnittlig pr. år for femarene , , og Slakt som er undersøkt av kontrollørene på og utenfor kontrollstasjonene i året Kontrollerte slakt. Månedlige oppgaver for årene Meierienes mjølkemengde og produksjon månedsvis Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker Antall, mjølkemengde etc Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker i Produksjon Husdyrbruket. - Produksjon. Rikets bygder Landbruksproduksjonens verdi Regnskapsresultater fra norske gårdsbruk driftsåret 1938/ Skogarealet i Norge og fordeling av dette på forskjellige eiere m. v. (Etter Skogbrukstell.) Areal, avvirking m. v. for de off entlige skoger (statsskoger, statsalmenninger og Opplysningsvesenets Fonds skoger) Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel Forbruk av trevirke til husbehov på gårdene driftsåret 1936/ Gjennomsnittlig årlig forbruk av trevirke til husbehov på gårdene driftsåret 1936/ Avvirket trevirke i alt. Avvirking til salg eller industriell produksjon 1938/39 og avvirking til husbehov fra egen skog Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen Tømmerfløting i de norske vassdrag Oppgaver over skogbrann i Norge Tableaux Pages 62. Horticulture en Céréales et pommes de terre 1890, 1937 et 1938 et moyenne pour les années , , et : Semences, récolte, import., export. et consommation; consomm. totale des céréales et des pommes de terre, en efôrenheter» Nombre de viandes contrôlées en 1939 (aux bureaux de contrôle et en dehors de ceux-ci) Nombre de viandes contrôlées. Données mensuelles en Quantité et production de lait des laiteries par mois Laiteries et fabriques de lait condensé en Nombre, quantité de lait etc Laiteries et fabriques de lait condensé en Production Élevage du bétail. Production dans les communes rurales Valeur de la production agricole Résultats de la comptabilité agricole norvégienne pour l'exercice 1938/ Superficie des forêts de la Norvège répartie sur les différentes classes des propriétaires, etc. (D'après Recensement de sylviculture.) Superficies, exploitations, etc., des forêts publiques (forêts de l'état et - les forêts de «Opplysningsvesenets Fond») Quelques données de la sylviculture en forêts privées Consommation de bois sur les fermes 1936/ Consommation de bois annuelle moyenne sur les fermes 1936/ Bois abattu total. Bois abattu à vendre ou pour production industrielle 1938/39 et pour consommation sur les fermes abattu dans leurs propres fôrets Taxation des forêts de la Norvège faite par «Landsskogtakseringen» Flottage de bois dans les cours d'eau norvégiens Incendie de forêts en Norvège VI. Fiske og fangst. 81. Felte bever, elg, villrein, hjort og rådyr Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene og verdiutbytte av hval- og selfangsten Fiskere og fiskebåter hjemmehørende i hvert fylke Norges fiskerier Torskefiskeriene VI. Pêches et chasse. 81. Castors, clans, rennes sauvages, cerfs et chevreuils tués Produit et valeur des pêches et valeur de la pêche à la baleine et au phoque Pêcheurs et embarcations, par préfecture, Pêches de la Norvège Pêches de la morue

9 9* Tabell Side 86. Utbyttet av laks- og sjøaurefisket fylkesvis 1938 og Norges fiskerier fylkesvis i Hvalfangsten Norske hvalfangerselskap og deres materiell VII. Bedriftstelling Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket Bedriftene fordelt etter antall beskjeftigede personer. Riket Bedriftene fordelt etter eierforhold Aksjeselskap fordelt etter aksjekapitalens størrelse 94. Fylkesoppgaver VIII. Bergverk og industri Ulykkestrygdepliktige industribedrifter i 1937 fordelt etter hovedgrupper og viktigere undergrupper Ulykkestrygdepliktige industrielle bedrifter Statens og den private bygge- og anleggsvirksomhet Byggevirksomhet Kvartalsvis indeks for anmeldte bygg Industriell produksjonsstatistikk Bedriftsgrupper Industriell produksjonsstatistikk Hovedoversikt Industriell produksjonsstatistikk Fylkesvis oversikt Årlig produksjonsindeks for industrien (1935 = 100) Månedlig produksjonsindeks for industrien (gj.snitt 1938 = 100) Produksjonen av viktigere industriartikler i 1937 og Malmutvinningen Månedlige oppgaver over kraftproduksjonen ved elektrisitetsverk på 1000 kw og over Elektriske anlegg pr. 31 desember Vannkraften i Norges vassdrag 116 Tableaux Page 86. Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite, par préfectures, 1938 et Pêches de la Norvège en 1938, par préfectures Pêche à la baleine Sociétés de baleine norvégiennes et leur matériel VII. Recensement d'établissements Nombre d'établissements, de personnes occupées, chiffre d'affaires et salaires versés. Le Royaume Les établissements répartis d'après le nombre de personnes occupées Le Royaume Les établissements répartis d'après le titre juridique de la possession Sociétés anonymes réparties d'après le capital social Données sur les préfectures 94 VIII. Mines et usines; industrie. 95. Établissements industriels sous l'office Royal des assurances ouvrières contre les accidents Etabl. industriels sous l'office Royal des assur. ouvr. contre les accidents Bâtiment et construction de l'etat et privé Indice trimestriel des entreprises de construction déclarées Statistique de la production industrielle Groupes d'établ Statistique de la production industrielle. Aperçu général Statistique de la production industrielle Répart. par préfecture Indice annuel de la production industrielle Indice mensuel de la production industrielle Production des plus importants articles industriels en 1937 et Quantités et valeurs des produits minéraux Production d'énergie des usines d'électricité d'une capacité de 1000 kw et plus Usines d'electricité au 31 décembre Forces hydrauliques du Royaume 116 IX. Handel Summarisk oversikt over innførsel og utførsel Volumindeks for innførsel og utførsel IX. Commerce Aperçu général de l'importation et de l'exportation, Indice du volume des importations et exportations

10 10* Tabell Side 111. Verdien av innførsel fra og utførsel til de viktigste land fordelt på varegrupper Handelen med de forskjellige land Innførselen etter produksjonsland, utførselen etter forbruksland Innførsel og utførsel av viktigere varer 1938 og Vareomsetningen og tollintradene ved rikets tollsteder 1938 og Indeks for detaljomsetningen Juli-august 1936 = Tableaux Pages 111. Valeurs des marchandises importées des et exportées aux principaux pays par groupes des marchandises, Mouvement commercial avec les pays divers, L'importationv répartie par pays de production, l'exportation par pays de consommation Importations et exportations des marchandises principales, 1938 et Mouvement commercial et droits de douane aux bureaux de douane, 1938 et Mouvement d'affaires du commerce de détail Juillet-août 1936 = X. Skipsfart Tilgang og avgang i handelsflåten Norges handelsflåte Handelsflåten fordelt etter størrelse Handelsflåten fordelt etter alder Hjemmehørende tonnasje 1939 og opptjente bruttofrakter 1938 for de viktigste tollsteder Opptjente bruttofrakter i utenriksfart Opplagte norske skip Skipsfarten mellom Norge og utlandet Skipsfarten mellom Norge og utlandet , etter skipenes nasjonalitet Norske skips fart på de viktigste utenlandske havner i Havner med anløp av norsk tonnasje på, tilsammen over nettotonn Gjennomsnittsfrakter (sh. og pence) Indekstall for frakter X. Navigation Accroissements et extinctions dans la marine marchande, Marine marchande norvégienne, Marine marchande d'après la grandeur Marine marchande d'après l'âge Effectif de la marine marchande 1939 et frets bruts gagnés des principaux ports Frets bruts gagnés par voyages extérieurs Désarmement des navires norvégiens Navigation entre la Norvège et l'étranger, Navigation entre la Norvège et l'étranger , par pavillon Trafic des navires norvégiens dans les principaux ports étrangers en Ports abordés par un tonnage norvégien de plus de tonnes nettes Frets moyens, Nombres-indices des frets maritimes années XI. Kommunikasjoner. (Skipsf art se X.) 128. Postverket Telegrafverket 1934/ / Private telefonselskap Trafikken ved radiostasjonene 1934/ / XI. Communications. (Navigation, voir X.) 128. Postes Télégraphes et téléphones de l'état 1934/ / Sociétés téléph. privées Correspondances aux stations radiotélégra phiques 1934/ /39 149

11 11* Tabell Side 132. Telegramtrafikken i de viktigste byer og med utlandet 1936/ / Kringkastingen i Lengden av de offentlige veier Automobiler, motorsykler og automobilruter Automobiler og motorsykler pr. 31 des Rutebiltrafikken i Bilulykker m. v. (politisaker) Personale ved Statsbanene, distriktsvis, 1936/ / Jernbanenes rullende materiell 1934/ / Jernbanene i årene 1928/ /39; linjelengde, anvendt kapital og trafikk Jernbanenes driftsresultater 1936/ / Flyvetrafikken XII. Penger, banker, aksjeselskap m. v Gjennomsnittlige valutakurser ved omsetning på Oslo Børs Aksjeindeks Kjøperkurser for obligasjoner på Oslo Børs Emisjoner av obligasjoner og aksjer Norske aksjeselskap anmeldt til Handelsregistrene i Aksjeselskapenes utbytte (1939) Omsetning av verdipapirer ved meglere, avgift av verdipapiromsetningen og bankklarering (Oslo) 1938 og Gjeld og tilgodehavender i utlandet Beregning av Norges betalingsbalanse overfor utlandet Kredittforeninger i virksomhet Ihendehaverobligasjonsgjelden Kjente utlån motpantobligasjoner ved utgangen av Diskontosatser for veksler ved Norges Bank Norges Banks regnskap Statsbankenes regnskaper (1937/ /39) Private aksjebankers regnskap Sparebankenes regnskaper Private aksjebanker. Enkelte hovedposter fylkesvis 1937 og Tableaux Pages 132. Corresp. télégr. dans les principales villes et corresp. intern. 1936/ / Service de radio-diffusion Longueur des routes publiques, Automobiles, motocyclettes et courses des automobiles Automobiles et motocyclettes 31 déc Services automob. publ. régul Accidents d'automobiles etc. (affaires de police) Personnel des chemins de fer de l'état par distr. 1936/ / Matériel roulant des chemins de fer, 1934/ / Chemins de fer dans les années 1928/ /39; longueur des lignes, capital dépensé et trafic Résultats de l'exploitation des chemins de fer 1936/ / Service aérien régulier XII. Monnaies, banques, sociétés par actions, etc Cours du change moyens cotés à la Bourse d'oslo Indice des actions Cours de la Bourse d'oslo, prix offerts des obligations Emissions d'obligations et d'actions Sociétés par actions enregistrées Le dividende des sociétés anonymes (1939) Transactions des valeurs par courtiers, revenus des droits de timbres et compensations (Oslo) 1938 et Dettes et avoirs à l'étranger Evaluation de la balance intern. des paiements de la Norvège Sociétés de crédit Dette d'obligations Prêts sur hypothèque connus Taux de l'escompte de la Banque de Norvège Situation financière de la Banque de Norvège, Les banques de l'état (1937/ /39) Banques privées par actions Caisses d'épargne Banques privées par actions 1937 et 1938 par préfecture 170

12 12* Tabell Side 162. Sparebankene. Enkelte hovedposter fylkesvis 1937 og Bankenes virksomhet Månedstall for bankenes virksomhet Utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin i sparebankene og de private aksjebanker Lånekassen fôr jordbrukere pr 30/ Lånekassen for fiskere pr Driftskredittkassen for mindre jordbrukere Pensjonskasser og -fond for off entlige tjenestemenn eller deres etterlatte 1930 og Private pensjons- og understøttelseskasser med offentlig stadfestede vedtekter i XIII. Privatforsikring Skadeforsikringsselskapenes virksomhet, De norske livsforsikringsselskaps virksomhet, Premier for direkte forsikringer avsluttet i Norge Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap Norske og utenlandske livsforsikringsselskap. Premier og forsikringssum for direkte forsikringer avsluttet i Norge Norges Brannkasse Gjensidig brannforsikring Gjensidig husdyrforsikring Gjensidig forsikring av skip, båter, fiskeredskap og klær XIV. Sosial trygd Syketrygden 1938 og antall medlemmer Trygdekassene Industriarbeidertrygden, Industriarbeidertrygden, Sjømannstrygden, Fiskertrygden Arbeidsledighetstrygd. Godkjente arbeidsledigh.kassers virks XV. Priser, leveomkostninger Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks i hver måned = Tableaux Pages 162. Caisses d'épargne 1937 et 1938 par préfecture Opérations des banques Données mensuelles des banques b 165. Intérêts des prêts, intérêts des depôts et marge d'intérêts dans les caisses d'épargne et banques privées par actions La caisse des prêts des agriculteurs 30/ La caisse des prêts des pêcheurs 30/ La caisse de crédit roulant des petits agriculteurs Caisses et fonds qui payent pensions aux fonctionnaires de l'état et des communes ou leurs survivants 1930 et Caisses privées de pensions et de secours autorisées par l'etat XIII. Assurances privées Sociétés norvégiennes d'assurance d'indemnité, ' 172. Sociétés norvégiennes d'assurance sur la vie, Primes des assurances souscrites direct. en Norvège, Sociétés d'assurance sur la vie Sociétés norvég. et étrang. Assurances sur la vie souscrites directement en Norvège. Primes et sommes nominelles L'office nationale d'assurance contre l'incendie Assurance mutuelle contre l'incendie Assurance mutuelle des animaux domestiques Assurance mutuelle des navires, des bateaux et des vêtements XIV. Assurances sociales Assurance-maladie 1938 et nombre des membres Caisses de maladie officielles Assurance des ouvriers industriels Assurance des ouvriers industriels Assurance des marins, Assurance des pêcheurs Assurance contre le chômage. Caisses de chômage autorisées, XV. Prix, coût de la vie Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique en chaque mois =

13 13* Tabell Side 188. Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks for de enkelte grupper = Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks for hovedgrupper av varer; 1938 = Priser på meieriprodukter Statens innkjøpspriser på norsk korn Priser på en del viktigere landbruksprodukter Gjennomsnittspriser for tømmer, ved og gjerdefang Gjennomsnittspriser i småsalg på endel viktigere forbruksartikler i en rekke norske byer Indekstall for de samlede leveomkostninger i hver måned Gj.snittet for 1938 = Indekstall for de samlede leveomkostninger og de enkelte grupper , 1938 = Husholdningsregnskap og for Oslo og Bergen 199 XVI. Samvirke Samvirkelag i landbruk og fiske Forbrukssamvirket XVII. Arbeiderforhold Beskjeftigelsen i næringslivet Kvartalsvis indeks Arbeidsledighet blant fagforeningsmedlemmer De offentlige arbeidskontorer Arbeidssøkende ved månedens utgang. Fordeling etter fag De offentlige arbeidskontorer Arbeidslønna i jordbruket (Gj.snitt for rikets bygder) Gjennomsnittslønninger Hushjelp 1937 fordelt etter stilling, alder og gjennomsnittlig lønn Bruttoarbeidstid for hushjelp Ferieordningen for hushjelp Nettoarbeidstiden i jordbruk og gartneri Arbeidskonflikter Gjeldende tariffoverenskomster ved utgangen av Arbeidsgiversammenslutninger innen industri, håndverk Og transportvirksomhet Fagforeninger tilsluttet Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Tableaux Pages 188. Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique pour les divers groupes = Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique pour groupes généraux; 1938 = Prix des produits de laiterie Prix d'achat de blé acheté par l'état Prix des principaux produits d'agriculture Prix moyens de bois de charpente, de bois de chauffage, etc Prix moyens en détail de diverses marchandises dans plusieurs villes norvégiennes Indices du coût de la vie en chaque mois, Moyenne 1938 = Indices du coût de la vie et des divers groupes , Budgets de ménage et pour Oslo et Bergen 199 XVI. Coopération Associations coopératives d'agriculture et de pêche, Sociétés de consom. sous l'union Coop. générale de la Norvège XVII. Conditions ouvrières Degré d'emploi. Indice trimestrielle Chômage chez les ouvriers syndiqués, Les offices publics de placement, Demandes d'emplois à la fin du mois. Répart. industrielle Les offices publics de placement Salaires des ouvriers agricoles Salaires moyens Domestiques réparties d'après profession, âge et gages moyens Durée brute de travail des domestiques Congé annuel pour les domestiques La durée nette de travail dans l'agriculture et les entreprises horticoles Grèves et lock-outs Conventions collectives de travail en vigueur à la fin de l'année Syndicats patronaux. (Industries, métiers, transports) Syndicats ouvriers sous l'organisation centrale ouvrière de la Norvège

14 14* Tabell Side Tableaux Pages XVIII. Boligforhold Nettotilveksten av beboelsesleiligheter i byer med over innbyggere og i Aker herred Representativ bolligtelling Landsbygda. Husene prosentvis fordelt etter antall rom Representativ boligtelling Landsbygda. Husene prosentvis fordelt etter konstruksjon og byggetid Representativ boligtelling 1938 Landsbygda. Husene prosentvis fordelt etter visse utstyrs- og kvalitetsmerker Representativ boligtelling Landsbygda. Boliger og personer fordelt etter antall rom. Gjennomsnittlig boligtetthet Representativ boligtelling Landsbygda. Sammenligning mellom boligforholdene 1920 og Representativ boligtelling Landsbygda. Boliger og personer prosentvis fordelt etter visse boligtetthetsgrupper Representativ boligtelling Byer. Husene fordelt etter antall leiligheter Representativ boligtelling Byer. Husene fordelt etter visse utstyrs- og kvalitetsmerker Representativ boligtelling Byer. Leiligheter og personer fordelt etter antall rom Representativ boligtelling Byer. Leilighetene fordelt etter visse kvalitets- og utstyrsmerker Representativ boligtelling Byer. Leiligheter og personer f ordelt etter visse boligtetthetsgrupper Representativ boligtelling Byer. Sammenligning mellom den gj.snittlige boligtetthet i 1930 og XIX. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser Drukkenskapsforseelser og arrestasjoner i byene XVIII. Habitation L'augmentation nette des logements dans les villes ayant plus de 5000 hab. et en Aker (comm. rur.) Recensement représentatif d'habitations Distr. ruraux. Repart. relative des maisons par le nombre des pièces Recensement repr. d'habitations Distr. rur. Répart. relative des maisons d'après la mode et la date de la construetion Recensement repr. d'habitations Distr. rur.. Répart. relative des maisons d'après certaines caractéristiques d'équipement et de qualité Recensement repr. d'habitations Distr. rur. Répart. relative d'habit. et de personnes par nombre de pièces. Degré d'encombrement moyen Recensement repr. d'habitations Distr. rur. Les conditions d'habit. en 1938 comp. à celles de Recensement repr. d'habitations Distr. rur. Répart. d'habit. d'après le degré d'encombrement Recensement repr. d'habitations Villes. Répart. des maisons d'après le nombre des appartements Recensement repr. d'habitations Villes. Répart. des maisons d'après certaines caract. d'équipement et de qualité Recensement repr. d'habitations Villes. Répart. d'appartements et de personnes d'après le nombre de pièces Recensement repr. d'habitations Villes. Répart. d'appartements d'après certaines caract d'équipement et de qualité Recensement repr. d'habitations Villes. Répart. d'appartements d'après le degré d'encombrement Recensement repr. d'habitations Villes. Le degré d'encombrement en 1938 comparé à celui de XIX. Consommation d'alcool, délits d'ivresse Délits d'ivresse et arrestations dans les villes

15 15* Tabell, Side 228. Straffelte for de viktigste rusdrikklovforseelser Vinmonopolets og samlagenes salg Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk) til alkohol Statens alkoholinntekter Alkoholforbruk pr. innbygger i årene XX. Forsømte barn, fattigvesen Forsømte barn i forpleining, Antall fattigunderstøttede hovedpersoner i Fattigvesenets utgifter XXI. Rettsvesen Straffelte for forbrytelser og personer mot hvem påtale er unnlatt for forbrytelser, 1938, fordelt etter forbrytelsenes art Straffelte for forbrytelser og personer mot hvem påtale er unnlatt for forbrytelser i 1938 fordelt etter straffens art m. v Straffelte for forseelser Pst. innen 10 år tilbakefalte fengselsfanger, løslatt Dyrevernnemndenes virksomhet Fengsler, tvangsarbeidshus og alkoholisthjem 1934/35 (1935)- 1938/39 (1939) Forliksrådenes, underrettenes, lagmannsrettenes, Høyesteretts og Arbeidsrettens saksbehandling (sivile saker) Sluttede og ekstraderte konkursboer og akkordforh.b Åpnede konkurser og akkordforhandlingsboer Konkursskyldnere og akkordsøkende i 1938 og 1939 fordelt etter erverv Utleggsforretninger, tvangsauksjoner og vekselprotester Overformynderiene Oppgaver fra ektepaktregistret i Tableaux Pages 228. Condamnés pour distillation illégale, contrebande et vente illégale, etc Ventes d'alcool, boissons alcool. et vin Dépenses des consommateurs (consommation légale) à boissons alcooliques, vin et bière Recettes de l'état d'alcool, des boissons alcool., vin et bière Comsommation d'alcool par habitant pendant les années XX. Enfants abandonnés, assistance publique Enfants moralement abandonnés, Assistance publique; personnes (ménages) direct. assistées en Dépenses de l'assistance publique en XXI. Justice Criminalité, Crimes et délits. Condamnés et personnes non prévenues suivant la nature du crime Criminalité, Crimes et délits. Condamnés et personnes non prévenues, 1938, suivant la nature de la peine Criminalité, Contraventions Condamnés Pourcent des prisonniers libérés , recidivés avant dix ans d'après la libération L'activité des commissions protectrices des animaux en Prisons, maisons de travail, établ. pour alcoolistes 1934/35 (1935)- 1938/39 (1939) Commissions de conciliation (justices de paix), tribunaux de lère instance, cours d'appel, cour suprême et cour de travail; nombre des affaires civiles, Faillites liquidées et concordats préventifs Faillites et concordats entrés, Répartition des professions pour faillites et concordats préventifs en 1938 et Saisies-exécutions, ventes forcées et protêts de lettres de change Administration des biens pupillaires, Données du Registre de contrats de mariage

16 16* Tabell XXII. Undervisning. Side 249. Bokmål og nynorsk i statstjenesten, skolen og kirken Studerende ved Universitetet og høyskolene Vitenskapelige stillinger ved Universitetet og høyskolene 1938 og Doktorer og magistre Universitetets og høyskolenes inntekter og utgifter Fagskolene Høyere almenskoler m. v. i året 1937/ Fortsettelsesskoler m. v. 1937/ Særskilt undervisning 1936/ / Folkeskolen i 1935/ / Særoppgaver for landsfolkeskolen over undervisningstiden m. v. 1935/36 (1937/38). Arbeidsskolene og private gutte- og pikeskoler 1937/ Fond til støtte av den vitenskapelige f orsking Teatre, kinematografer, skjønnlitteratur, stipendier og kunstnergasjer Bibliotek 250 XXIII. Finanser Kommunenes lånegjeld og skatterestanser pr. 30 juni Kommunenes skattøre 1938/39 og 1939/ Sammendrag av kommunenes og statens utgifter og inntekter1932/ / Fylkeskommunenes kontante utgifter og inntekter 1936/ Bykommunenes kontante utgifter og inntekter 1936/ Antall skattytere, formue og inntekt Samlede skatter til stat og kommune /40. Hovedoversikt Direkte skatter til stat og kommune 1939/40 (1938). Relative tall Kommuneskatter i bygdene 1939/ 40 (1938) Kommuneskatter i byene 1938/39 (1937) og 1939/40 (1938) Utliknede inntekts- og f ormuesskatter til staten 1939/40 (1938) Oversikt over statskassens inntekter og utgifter 1924/ / Norges statsgjeld Statsgjelden Tableaux XXII. Instruction publique. Pages 249. «Bokmål» et «nynorsk» en usage dans le Service de l'état, l'école primaire et l'église d'état L'Université et les écoles supérieures; étudiants L'Université et les écoles supérieures; situations scientifiques 1938 et Docteurs et maîtres L'Université et les écoles supérieures; recettes et dépenses Enseignement professionnel Écoles secondaires 1937/ Cours d'adultes, etc. 1937/ Instruction spéciale 1936/ / Écoles primaires 1935/ / Données spéciales sur les écoles primaires des comm. rurales concernant la durée de l'instruction 1935/36 (1937/38). Les écoles de travail et écoles privées de garçons et filles 1937/ Fonds à support pour études scientifiques Théâtres, cinémas, belles-lettres, bourses et appointements des artistes Bibliothèques 250 XXIII. Finances Emprunts et impôt arriéré des communes au 30 juin Taux d'impôt des communes 1938/39 et 1939/ Résumé des dépenses et recettes des communes et de l'état 1932/ / Dépenses et recettes des préfectures 1936/ Dépenses et recettes des communes des villes 1936/ Nombre des contribuables, fortunes et revenus Impositions publiques et communales /40. Aperçu général Impositions publiques et comm. 1939/40 (1938). Chiffres relatifs 26G 270. Impositions communales des communes rurales, année 1939/40(1938) Impositions communales des villes; années 1938/39 (1937) et 1939/40 (1938) Impositions publiques sur le revenu et la fortune; année 1939/40 (1938) Aperçu des finances de l'état, recettes et dépenses 1924/ / Dette publique Dette publique

17 17 * Tabell Side 276. Statens balansekonto pr. 30 juni Statskassens utgifter og inntekter for 1937/38 og 1938/39 og bevilget budsjett for 1939/ XXIV. Valg Stortingsvalget Kommunevalgene XXV. Svalbard Oppgaver for Svalbard 286 Internasjonale oversikter Areal, folkemengde og folkøkning Folkemengden i de største byer Folkemengden delt etter erverv Prosenttall Folkemengden delt etter erverv Folkemengden i forskj. land delt etter kjønn og alder Giftermål, fødsler og dødsfall Dødeligheten i de enkelte alderskl Brutto- og nettoreprod.kvotienter Middellevetiden Fruktbarheten etter morens alder Bruttoreproduksjonskvotienter Arealet og dets bruk og høstutbyttet i 1939 i forskjellige land Husdyrholdet i forskjellige land Saltvannsfiskeriene i forskjellige land i årene Produksjonsindeks for industrien (1935 = 100) Produksjonen av noen verdensartikler i årene Produksjon av elektrisk kraft i forskjellige land Verdien av utenrikshandelen i forskjellige land Verdien av den samlede verdenshandel (i mill. gamle gull $) Innførsel og utførsel av noen verdensartikler i årene Verdens sjøgående handelsflåte i juni Handelsflåten i de viktigste land i juni 1939 fordelt etter skipenes størrelse og alder Skipsbygging i de viktigste land i årene Den utenrikske skipsfart i forskjellige land Jernbanene i forskjellige land i årene Automobiler og motorsykler i forskjellige land i 1937 og Flyvetrafikken i forskj. land Postvesenet i forskj. land i Tableaux Pages 276. Compte de bilan de l'état au 30 juin Finances de l'état, recettes et dépenses (exercices 1937/38 et 1938/39) et budget voté pour 1939/ XXIV. Élections Élections au Storting en Élections en 1937 pour les conseils communaux 284 XXV. Svalbarde Données sur le groupe d'îles de Svalbarde 286 Aperçus internationaux Superficie, population et augmentation de la population Population des plus grandes villes Population par profession (population active). Pour-cent Population par profession (populalation active), en milliers Population des différents états répartie par sexe et par âge Mariages, naissances et décès Mortalité des classes d'âge Taux de reprod. bruts et nets Vie moyenne Fécondité par groupes d'âge de la mère. Taux brut de reproduction Emploi de la terre et produit des récoltes en divers pays en Bétail en div. pays, en mill. de têtes Pêches maritimes des pays principaux Indice de la production industrielle (1935 = 100) La production de quelques articles universels Production d'énergie électrique dans les divers pays Valeur du commerce avec l'étranger en divers pays Valeur du commerce mondial (en millions d'ancien dollar-or) Importation et exportation de quelques articles universels Marine marchande du monde en juin Marine marchande dans les princip. pays répartie d'après la grandeur et l'âge Navires lancés dans les principaux pays Mouvement de la navigation internationale en divers pays Chemins de fer dans les principaux pays Automobiles et motocyclettes des différents pays en 1937 et Trafic aérien Postes des principaux pays

18 18* Tabell Side 308. Telegraf- og telefonvesen i forskjellige land i Kringkastingen i forskjellige land i 1938 og Kurser på industriaksjer Indekstall Gullbeholdning i mill. av myntenheten Seddelomløp i mill. av myntenheten Forskjellige lands myntverdi i årene 1937 og Innskyternes beholdning i sparebanker og private aksjebanker i millioner av myntenheten, ved utgangen av årene Engrosprisindekstall Bevegelsen i leveomkostningene Forbruket av sukker, kaffe, te og tobakk i forskjellige land Alkoholforbruk pr. innbygger i gj.snitt for årene Fagforeningsbeveg. i forskj. land Arbeidskonflikter i forskjellige land Arbeidsledighetsprosentens bevegelse i forskjellige land Statsgjelden i forskjellige land 355 Vekt og mål 356 Tableaux Pages 308. Télégraphes et téléphones en divers pays Service de radio-diffusion 1938 et Indices des cours des actions industrielles Réserves d'or en millions de l'unité monétaire Billets en circulation en millions de l'unité monétaire Valeur des différentes monnaies 1937 et Dépôts dans les caisses d'épargne et les banques privées par actions au 31 déc , en millions de l'unité monétaire Indices des prix de gros Mouvement des indices du coût de la vie Consommation du sucre, du café, du thé et du tabac. Pays divers Consommation d'alcool par habitant; moyenne Effectifs des syndicats ouvriers Conflits collectifs du travail Le mouvement des pourcents de chômage dans les différents pays Dette publique de divers pays 355 Poids et mesures. 356

19 19* Alfabetisk innholdsfortegnelse. Side Administrative inndelinger 1 Aftenskoler, tekniske 245 Akkordforhandlingsboer 238 Aksjebanker, private, 165, 168, 170, , 348 Aksjeemisjoner 160 Aksjeindeks 158, 345 Aksjeomsetning 162 Aksjeselskap 93, 160, 161 Alkoholister og alkoholisthjem 236 Alkoholstatistikk , 352 Almenskoler, høyere 246 Apotek 32 Arb.bruk- og Småbrukbankene 165, 167, 172 Arbeidernes fagl. Landsorganisasjon 214 Arbeidsformidling 205 Arbeidsgiverforeninger 213 Arbeidskonflikter 211, 353 Arbeidskontorer, offentlige 204, 205 Arbeidsledighet , 354 Arbeidsledighetstrygd og arb.led.kasser 192 Arbeidslønn 79-84, , , Arbeidsretten 237 Arbeidssøkende 204, 205 Arbeidstiden i jordbruk og gartneri Areal brukt til åker og eng 41, 42, 48, 49, skog 48, 67, 68, 71, Norges landsdelers 3 - fremmede lands Assuranse, trygd Automobiler og automobilruter 151, 152, 340 Avling, mengde og verdi , 65, 312 Banker , 348 Bankklarering 162 Barn, antall 6, , levendefødte 20-22, 24, 25, født utenf. ektesk , 25, forsømte 232 Beboelsesleiligheter 215, Bedriftstelling Befalsskoler 244 Befolkning 3-31, Befolkningstetthet 3, Beitestatistikk 52 Bergens Muséum 242, 243 Bergverk og industri 79, 85-89, 92-94, , Beskjeftigelsen i næringslivet, indeks Betalingsbalansen overfor utlandet Bever, felte 72 Bibliotek 250 Biler og bilruter 151, 152, 340 Bilulykker (politisaker) 153 Blinde 19 Boer 238 Bokmål i statstj., skolen og kirken 240 Boligbankene 165, 167, 172 Boligforhold Boligtelling Side Brann, skogbrann 72 Brannforsikring 182, 184, 185 Brannkasse, Norges 184 Brennevin, forbruk, salg , 232, 352 Byggevirksomhet 101, 215 Bærbusker og frukttrær 50 Bøker 249, 250 Børs- og valutakurser, aksjeindeks , 345 Detaljomsetningen, indeks 140 Detaljpriser 197 Diskontosatser ved Norges Bank 165 Dissentere 19 Dividender i aksjeselskap 161 Driftskredittkassen for mindre jordbrukere 177 Drukkenskapsforseelser 230, 231 Druknede 36 Dyrevernnemndene 235 Dyrleger 32 Dødelighetstabeller 28 Dødfødte 20-22, 25 Dødsårsaker Dødsfall, dødelighet , 24-30, - voldsomme Døvstumme Egglag, eggsentraler Eggproduksjon Eiendommer, faste Eiendomsskyld, matrikkelskyld 32-37, , , Eksport og import , Ektepakt 239 Ekteskap... 6, 14, 20-22, 24, Elektrisitetsv., elektr. kraft...114,115, 329 Elg, felte 72 Emigrasjon 20-22, 24, 31 Emisjoner av obligasjoner og aksjer Engrosprisindeks 193, 194, 349 Enkemenn og enker, antall 6, 7 Epidemiske sykdommer Erverv 8-10, Fagforeninger 214, 353 -, arbeidsledighet 203, 354 Fagskoler 244 Fattigvesenet 233 Fedrift 41, 44, 51, 64, 314 Fengsler 236 Ferieordning for hushjelp 209 Ferier, etter tariffoverenskomster 212 Finanser, kommunale Statens , , Finner, se Samer. Fiske og fangst 73-78, 315, 316 Fiskebåter 73, 75 Fiskere 9, 73, 75 - lånekasse 177 Fiskeredskap, gjensidig forsikring av 186 Fiskeribanken 167, 173

20 20* Side Fiskerlag (samvirkelag) 200 Fiskertrygd 191 Flateinnhold, Norges 3 - fremmede lands Fleskeproduksjon 64, 65 Flyvetrafikk 156, 341 Fløting 72 Folkeboksamlinger 250 Folkemengde, Norges 3-19, 23 - fremmede lands Folkemengdens bevegelse 20-31, Folkeskolen 247, 248 Fond til støtte av den vitensk. forsking offentlig, utlån 165 Forbruk av alkohol 231, 232, av fôr 52 - av korn og poteter 58 - av matvarer m. v. i husholdn pr. innb. av sukker, kaffe, te, tobakk 151 Forbrukssamvirket 201 Forbruksutgifter, leveomkostninger Forbrytelser Forliksråd 237 Forlis 141 Formue, inntekt m. v. etter skattelikningen Formue og lånegjeld, kommun 251 Forseelser 230, 231, 234 Forsikring, privat.., 165, sosial Forsorgsvesen, fattigvesen 233 Fortsettelsesskoler 246 Frakter, opptjent i utenriks fart.. 141, gjennomsnittsfrakter, indeks 147 Frukttrær og bærbusker 50 Fødsler, antall , 24, 25, Gifte, antall 6 Giftermål 20-22, 24, Gjeld, ihendehaverobligasjoner kommunal pantobligasjoner stats , 355 Gjeld og tilgodehavender i utlandet Gruvedrift 79, 85, 98, 100, 102, 114 Gullbeholdning i forskj. land 346 Gymnastikkskole, Statens 244 Hagebruket, avkastning 57, 65 - antall frukttrær og bærbusker 50 Hagebruksskoler 245 Handel, omsetning med utlandet , bedriftstellingen , detaljomsetning, indeks samvirke 200, 201 Handelsflåte , 336, 337 Handelsgymnasier 244 Handelsregistrene, aksjeselskap anmeldt 160 Handelsskoler Hjort, felte 72 Hospitaler, leger etc. 32 Hotell- og kafedrift, bedriftstell. 83, 90, 91, 92 Side Husdyrbruket, produksjon 64, 65 Husdyrforsikring 182, 186 Husdyrhold 41, 44, 51, 314 Husflids- og industriskoler 245 Hushjelp, arbeidsvilkår og lønn 209 Husholdningsregnskap 199 Husholdningsskoler 244, 245 Hvalfangst 73, 78, 84 Hypothekbanken 165, 167, 172 Høyesterett 237 Høyskoler 242, 243 Høstutbytte 54-59, 65, 312 Håndverksskoler 245 Ihendehaverobligasjonsgjeld 164 Import og eksport , Indekstall, aksjer 158, detaljomsetning engrospriser , 194, leveomkostninger 198, skipsfrakter industriproduksjon 106, 107, beskjeftigelsen i næringslivet utenrikshandelens volum 117 Industri og bergverk..79, 85-89, 92-94, , produksj.stat , beskjeftigelsen bedriftstellingen 79, 85-89, Industri- og husflidsskoler 245 Industriarbeidertrygd 189, 190, 192 Industribanken 167, 173 Innbyggere, folkemengde 3-19, 23, Inndelinger, Norges 1 Innførsel og utførsel , Innkjøpsforeninger (-lag) 200 Innmarksareal 41, 42, 48, 49, 312 inntekt etter skattelikningen 11, 12, Internasjonale oversikter Jakt 72 Jan Mayen 1 Jernbaner , 339 Jord, dyrket 41, 42, 48, 49, 312 Jordbruk og skogbruk 39-72, antall arbeidere 9,53 - arbeidslønn 206 arbeidstid 210 driftskredittkasse 177 regnskapsresultater 66 - lånekasse samvirkelag. 200 Jordbruksareal 41, 42, 48, 49, 312 Jordbrukstellingen Jordeiendommer 39-41, 48 Jordmorskoler 245 Jordmødre 32 Jordpriser 39, 40 Kinematografer 249 Kjøttkontroll 60, 61 Kjøttproduksjon 64, 65 Kommunalbanken 167, 173 Kommunale handelsskoler 244 -»- finanser

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO.

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO. STATISTISK ÅRBOK FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. 1930. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930. STEENSKE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920.

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 40DE ÅRGANG. 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1917: Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le 30

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI tatistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917: Nr 91 Norges sparebanker 1915 (Caisses d'épargne) 92 Kreaturholdet 30 september 1916 (Bétail, le 30 septembre

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE, STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE TE AARGANG.. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1915: Nr 23 Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914 (Données sur les!prix du bli et ties pommes de terre

Detaljer

s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série

s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série s Officielle S istik, tatistique Officielle de la Norvège, série Tr y kt 181: Nr.9. Kriminalstatistik 1911 og 191. (Justice criminelle) - 0. Norges be rgverksdrift 191. (Mines et usines.) - 1. Fængselsstyrelsens

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 50. FOLKETELLINGEN I NORGE DESEMBER 96 Fjerde hefte. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Riket og fylkene. Fremmede statsborgere. IV. Population par

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 946 Nr. 4-6 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATI STI SK SE NTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège INN HOLD Pages Side Økonomiske månedstall 77 77,Tableaux

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 945 Nr. -6 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège Side INNI. OLD Pages Økonomiske månedstall Tableaux mensuels

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 1012 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of did Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 932. Nr. 6 og 7. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VEGE INNHOLD I. Statistiske månedsoversikter. Side. Konjunkturoversikt

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 99. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 9 Femte hefte. Boligstatistikk. V. Statistique d'habitation. Recensement de la population le décembre 9. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Bari til bruk innen administrasjonen. Å offent- 1942 - Nr. 7, 8 og 9 liggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IN. 6. Folketellingen i Norge desember 90. Åttende hefte. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stillin

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1949Nr. 6-9. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 8-9 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER ER

STATISTISKE MEDDELELSER ER 1 93!Q, Nr 9 og lo STATISTISKE MEDDELELSER ER UTGITT AVY, DET STATISTISKE CENTRALBYRA BULLETIN MENSUEL DU OIIREAU CENTRAL. DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD 1. Statistiske,nânedsovers1k er,

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1949 Nr. 1-2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Centro! de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr. 8, 9 og 0 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique INNHOLD Side Økonomiske månedstall 238 Formuen og inntekten i 940 247 Priser på

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1941 Nr. 1 og 2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTIS K S ENTRALBYRA Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique INNHOLD ø konomiske månedstall Jordbrukstellingen 20 juni 1939 Høsten i Norge

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1943. Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénis.) 54. De spedalske

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 76. Folketellingen i Norge desember 90. Tredje hefte. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling (Recensement du er décembre 9&O: Population répartie

Detaljer

Folketellingen i Norge 1 desember 1930.

Folketellingen i Norge 1 desember 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge desember 90. Fjerde hefte. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (Lapons et Quaines. Sujets étrangers.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Bare til bruk innen administrasjonen. A offent- - Nr., og liggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTSK SE

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 58. FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 90 Mouvement de la population pendant l'année 90 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 9 For årene 88895 se

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1937: Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 104. Norges

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 94. Nr. 3. Skattestatistikken 94-46. (Répartition d'impâts.) 38. Meieribruket i Norge 94. (L'industrie

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) orges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl (Statistique Officielle de la orvège, série X et XI) Rekke X Trykt 199 r 171 Statistisk-økonomisk oversikt over året 198 ( Aperçu de la situation economique)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 97. Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 9. (Statistique des hospices d'aliénia.) - 0. Norges jernbaner

Detaljer

BEVEGELSE FOLKEMENGDENS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 70. Apercu du mouvement de la population. en Norvège pendant les années

BEVEGELSE FOLKEMENGDENS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 70. Apercu du mouvement de la population. en Norvège pendant les années NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 70. FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 9-93 Apercu du mouvement de la population en Norvège pendant les années 9-93. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ OS LO I KOMMISJON HOS H.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norsk skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER I928. Nr.2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. Statistiske mdnedsoversikter. Konjunkturtabell

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

P: 1 BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE. eu 1927.

P: 1 BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE. eu 1927. 1927. Nr.2og 3. EL EL '' P: 1,,,, i....,., ' :..,,,, 14 i :,:,,.. '... '',s, UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHULD I. istatistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 5. Kriminalstatistik og. (justice criminelle.) - 0. Norges bergverksdrift. (M:nes et usines.) -. Fængselsstyrelsens

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr. 4 og 5. 1935. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVéGE 1NNHOLD I. Statistiske Mdnedsoversikter. Det Statistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISKE MEDDELELSER 1940 58, ÅRGANG Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège S8e année UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr, og 936 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ Bulletin mensuel du Bureau Centra! de Statistique du royaume de Norvège INNHOLD I. Aperçus mensuels. I. Statistiske Månedsovers4Ør.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 96: Nr. 86. Norges handel 9. (Commerce.) - 87. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction publique) - 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISKE MEDDELELSER 1944 62. ÅRGANG Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 620 année UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX.

(Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 99: Nr.. Syketrygden 97. (Assurance-maladie nationale.) -. Norges jernbaner 97-8. (Chemins de fer

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Trykt 98: Nr. 8. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling anuar 98. (Les divisions civiles,

Detaljer

Disjoncteurs sélectifs

Disjoncteurs sélectifs 233 Accessoires de SLS 235 Technique 236 231 de ligne principale Meilleure sécurité, installation rapide - avec les disjoncteurs SLS Hager Hager vous propose la solution optimale pour la protection des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Statistiskøkonomisk oversikt over et 9. (Aperçu de la situation économique.). Norges rannkasse

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke %I. Try kt 950. Nr.. Økonomisk utsyn over året. (Aperçu de la situation économique.) - - - 2. Folketellingen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 90. Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE I. Statistiske månedsoversikter. Side. Konjunkturtabell..

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering.

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske selvangivelser Innføring av 15 % Kildeskatt på offentlige trygder og pensjoner fra 1. januar 2010 samt nye selvangivelses-

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

STATISTISKE ME DDELELSER

STATISTISKE ME DDELELSER 928. Nr.7og8. STATISTISKE ME DDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVEGE I N NIHO; L D L Statistiske månedsoversilter. Konjunkturtabell

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 95. Rekke X!. Nr. 44. jordbruksstatistikk 949. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.) 45.

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge. desember 90. Niende hefte. Barnetallet i norske (Census of December st 90: IX. Fertility of Marriages.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå.

Detaljer

411.111111111111111. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

411.111111111111111. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Offisielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1921: Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.) 2. Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 1934:

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 1934: Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 9: Nr.. Folketellingen. desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIL (Statistique Officielle de la Norvge, série 151. Trykt 1925 Folkemengdens bevegelse 1916-1920. II. Sammendrag. (Mouvement de la po- pulation pendant les années 1916

Detaljer

Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.)

Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 9: Nr.. Folkemengdens bevegelse 9-90. IL Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années 9 it

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr.. g. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VEGE INNHOL månedsoversikter. IStatistiske. Aperçus mensuels. Side..,

Detaljer

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 1905 Organisering av den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet

Detaljer