Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling."

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er åpent. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 040/14 Referatsaker 041/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - Prosjektplan 042/14 Orientering fra revisor Orientering om det pågående revisjonsarbeidet 043/14 Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2015 Steinkjer, 29. oktober 2014 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 040/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 040/ Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomSek Trøndelag IKS Oppsummering etter møte 20/10-14 mellom representanter for kontrollutvalg og sekretærer for kontrollutvalg i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommunene 2 NTFK A-melding 3 NTFK Varsel om endringer i bestillingsløsningene for fly, hotell og leiebil med virkning fra

3 SAK 041/14 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS PROSJEKTPLAN Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 041/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter ser til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. 2. Når det gjelder forvaltningsrevisjon ber kontrollutvalget om at det fokuserer både på den kommersielle bredbåndsutbyggingen og bygdefiberutbyggingen. 3. Kontrollutvalget ber om å bli fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet. 4. Kontrollutvalget legger til grunn at rapporten skal behandles i kontrollutvalget i god tid slik at den kan oversendes og behandles i fylkestinget i møtet i juni Vedlegg KomRev Trøndelag IKS, Utkast til prosjektplan Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 037/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt - notat 2. Kontrollutvalgets sak 031/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt 3. NTE Holding AS - organisasjonskart 4. Fylkestingets sak 12/50 Plan for selskapskontroll 5. FT sak 11/41, NTE Holding AS med datterselskaper selskapskontroll 6. RSK 001 Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 037/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Oppstart nytt prosjekt notat der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. På bakgrunn av kontrollutvalgets behandlinger og diskusjoner har revisor utarbeidet en prosjektplan med forslag til 2 hovedproblemstillinger:

4 Eierskapskontroll Utøver NTFK eierskapet i NTE Holding AS i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? Forvaltningsrevisjon bredbåndsutbygging Gjennomfører NTE bredbåndsutbygging i tråd med eiers og egne målsettinger? Når det gjelder forvaltningsrevisjon legger revisor opp til to mulige alternativer med underproblemstillinger. Det er å undersøke: Kommersiell utbygging av bredbånd o Ble i langtidsplanen beregnet at bredbåndsvirksomheten skulle ha positivt driftsresultat i 2013 og/eller Utbygging av bygdefiber o NTE skal, som en del av sin samfunnsoppgave, ta en aktiv rolle i bygdefibersatsingen (Eiermelding 2013). Hvor mange har/har tilbud om fiberbredbånd i dag? Nasjonalt og fylkeskommunalt mål at alle skal få tilbud. Hvordan utøver NTE sin rolle i bygdefiberprosjektet? NTE Bredbånd bidrar bare etter en kommersiell vurdering, NTE Holding tilbyr tilskudd. Hvordan forstår NTE eiersignalet om samfunnsoppgave opp mot kravet til fortjeneste? Revisor er redd det kan være en risiko for at de ikke finner tydelige revisjonskriterier i dette prosjektet. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Dersom revisor ikke finner tydelige revisjonskriterier kan revisor ta med informasjon om bredbåndsutbygginga i et beskrivende kapittel i rapporten. I tillegg til forannevnte problemstillinger og avgrensninger/kommentarer, beskriver prosjektplanen bl.a. bakgrunnen for prosjektet, kilder til revisjonskriterier. Prosjektplanen redegjør videre for habilitet, gjennomføring av prosjektet/metode og kritiske faktorer. Det er ikke oppgitt om det planlegges bruk av ekstern bistand. Estimert timeforbruk er satt til 550 timer. Rapporten er tenkt levert kontrollutvalget sommeren Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Vurdering Kontrollutvalget må ta stilling til problemstillingene og om utvalget ønsker å se på den kommersielle bredbåndsutbyggingen og / eller utbyggingen av bygdefiber. For helheten sin del vil sekretær anbefale kontrollutvalget å se på hele bredbåndsutbyggingen både den kommersielle delen og bygdefiberdelen. Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det utvalget å slutte seg til denne.

5 Dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å finne egnede revisjonskriterier bør kontrollutvalget bli informert om dette så snart som mulig. Når det gjelder fremdrift, bør det legges opp til at sittende fylkesting kan behandle rapporten i sitt siste møte før sommerferien Det vil si at kontrollutvalget må kunne behandle rapporten senest i slutten av mai. Steinkjer 29. oktober 2014 Liv Tronstad Kontrollsjef

6 PROSJEKTPLAN Utarbeidet i henhold til RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon Prosjektnavn Selskapskontroll m/fr i NTE Holding AS Kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Bestilling Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune, som gjennom sak 031/14 og 037/14 har bedt om å få en prosjektplan til behandling. Selskapet står prioritert som nr. 3 på plan for selskapskontroll Fylkestinget behandlet planen i sak 50/12. Utførende revisorer Prosjektleder Vegard Wist Prosjektmedarbeider Arnt Haugan Vurdering av habilitet jf kommuneloven 79 og forskrift om revisjon Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema. Bakgrunn for prosjektet I sak 037/14 ga kontrollutvalget i NTFK uttrykk for at de ønsket en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i NTE Holding AS. Forvaltningsrevisjonen skulle ha bredbåndsutbygginga som tema. KomRev Trøndelag leverte en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon om NTE siste gang i april I en selskapskontroll er det obligatorisk å gjennomføre en såkalt eierskapskontroll, det vil si å kontrollere hvordan fylkeskommunen som eier utøver sitt eierskap. Konklusjonen i den forrige selskapskontrollen i NTE var at NTFK i all hovedsak utøver eierskapet i selskapet i samsvar med fylkestingets vedtak og etablerte normer for eierstyring. Det ble imidlertid påpekt at fylkeskommunen hadde forbedringspotensial knyttet til noen få punkter. Som del av en selskapskontroll er det valgfritt å inkludere en forvaltningsrevisjon i selskapet. Her står kontrollutvalget friere til å velge problemstilling, men revisor er avhengig av å finne revisjonskriterier som selskapet kan vurderes opp mot.

7 Det er dyrt å bygge ut fiberbredbånd. For at NTE skal beslutte utbygging i et område er det en forutsetning at det er stor nok interesse i nabolaget til at utbygginga blir økonomisk forsvarlig (kommersielt grunnlag). Utbygging på kommersielt grunnlag krever derfor forholdsvis tett befolkede områder, hvor minimum 50 % skriver kontrakt med NTE om å få fiberbredbånd. Slik er det som kjent ikke i hele Nord-Trøndelag, og det er bakgrunnen for at NTE har etablert bygdefiberprosjektet (kommer i tillegg til kommersiell utbygging). Prosjektet skal gjennom lokalt engasjement gjøre fiberen tilgjengelig også ute på bygda. NTFK har i sin eiermelding slått fast at å bygge ut bygdefiber er en av de viktigste samfunnsoppgavene NTE har. Det er både et nasjonalt og et fylkeskommunalt mål at alle etter hvert skal ha tilgang til moderne bredbåndskommunikasjon med stor hastighet og god kapasitet, og til det trengs fiber. I 2011 var det 99 % bredbåndsdekning (640/128 kbit/s) i Nord-Trøndelag, og 36 % fiberbredbåndsdekning. For at NTE skal bygge ut bygdefiber er de avhengige av et samarbeid med NTFK, kommunene, lokale lag ol. Prosjektene forutsetter ifølge NTE et betydelig lokalt engasjement, først gjennom at initiativet kommer fra lokale interesser, dernest gjennom økonomisk spleiselag og dugnadsinnsats. NTE Bredbånd bidrar økonomisk kun ut fra den kommersielle andel som kundegrunnlaget tilsier. I tillegg er det mulig å søke økonomisk tilskudd fra NTE Holding AS gjennom bygdefiberprosjektet. Og det er mulig å søke støtte fra en tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen er fom organisert slik at det er kommunen eller fylkeskommunen som etter et lokalt initiativ må stå som søker. Post- og teletilsynet tildeler midler etter at fylkeskommunen har foretatt en rangering av prosjektene, på bakgrunn at fastsatte tildelingskriterier. Problemstillinger Eierskapskontroll Utøver NTFK eierskapet i NTE Holding AS i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? o Vi vil hovedsakelig undersøke om situasjonen har endret seg noe fra det som ble presentert i «NTE-rapporten» fra april Forvaltningsrevisjon bredbåndsutbygging Gjennomfører NTE bredbåndsutbygging i tråd med eiers og egne målsettinger? Kommersiell utbygging av bredbånd o Ble i langtidsplanen beregnet at bredbåndsvirksomheten skulle ha positivt driftsresultat i 2013 o Evt. andre kriterier vi finner og/eller

8 Utbygging av bygdefiber o NTE skal, som en del av sin samfunnsoppgave, ta en aktiv rolle i bygdefibersatsingen (Eiermelding 2013). Hvor mange har/har tilbud om fiberbredbånd i dag? Nasjonalt og fylkeskommunalt mål at alle skal få tilbud. Hvordan utøver NTE sin rolle i bygdefiberprosjektet? NTE Bredbånd bidrar bare etter en kommersiell vurdering, NTE Holding tilbyr tilskudd. Hvordan forstår NTE eiersignalet om samfunnsoppgave opp mot kravet til fortjeneste? Avgrensninger/ kommentarer I den delen av prosjektet som handler om bredbåndsutbygginga (forvaltningsrevisjonen), er det fortsatt en risiko for at vi ikke finner tydelige revisjonskriterier. I så fall kan vi likevel ta med informasjon om bredbåndsutbygginga i et beskrivende kapittel i rapporten. Vi vil da fortsatt kunne levere en selskapskontroll (pga. eierskapskontrollen), med informasjon om forskjellige aspekter ved bredbåndsutbygginga, men ikke utformet som en forvaltningsrevisjon. Kilder til revisjonskriterier Fylkestingets saker Normer for god eierstyring NTFKs eiermeldinger for NTE Dokumenter/målsettinger fra NTEs styrende organer Evt. annet Metode Prosjektet vil basere seg på flere metoder for datainnsamling: som for eksempel dokumentgjennomgang, intervjuer, regnskapstall, statistiske databaser og spørreundersøkelse. Data som blir innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og vurderinger vil bli sendt på høring til både eier og selskapet. Tidsplan Oppstart: November 2014 Forventet behandling i KU: sommeren 2015 Planlagt ressursbruk: 550 timer Kritiske faktorer Tidspunktet for når revisjonen får tilgang til nødvendige dokumenter er en kritisk suksessfaktor for prosjektet. Dette gjelder også tidspunkt for når de vi ønsker å intervjue har tid til å møte oss. Alle intervjuer skal verifiseres, og informantene gis alltid en frist for tilbakemelding. Dersom frister oversittes kan dette påvirke prosjektets framdrift.

9 Prosjektframdriften bestemmes også av andre prosjekter i revisjonens portefølje.

10 SAK 042/14 ORIENTERING FRA REVISOR ORIENTERING OM DET PÅGÅENDE REVISJONSARBEIDET Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 042/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Revisor ønsker å gi en orientering vedrørende det pågående revisjonsarbeidet. Da det vil bli gitt informasjon om oppdraget og fremgangsmåter, vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens 13. Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13.

11 SAK 043/14 INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2015 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 043/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av virksomhetsplan med møteplan for Vedlegg 1. Oversikt over faste saker fordelt på foreslått møtetidspunkt 2. Oversikt over kontrollutvalgets besøk / befaringer fra Oversikt over kontrollutvalgets studieturer fra Fylkeskommunens organisasjonskart Ikke trykte vedlegg Virksomhetsplan med møteplan 2014 Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide virksomhetsplan for sin samlede virksomhet. Virksomhetsplanen skal ta utgangspunkt i lovverket, vedtatte planer for kontroll og tilsyn (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll), eget reglement og føringer fra fylkestinget. Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde er bredt, og fylkeskommunens organisasjonskart er vist i vedlegg 4 Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget innkalle fylkesrådets leder i forbindelse med behandling av saker i møtene. Fylkesrådets leder/ansvarlig fylkesråd og administrasjonen bør være til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år behandles. Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om disse, uten at det nødvendig vis er knyttet til et spesifikt kontrolltiltak. Besøk ved fylkeskommunale virksomheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk ved fylkeskommunale virksomheter. Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å fortsette med dette også i En oversikt over kontrollutvalgets tidligere besøk er listet opp i vedlegg 2. Kontrollutvalget har også vært på studieturer, bl.a. i 2012 og Formålet med en studietur er bl.a. læring som kontrollutvalget vil ha nytte av i forhold til de oppgaver og ansvar utvalget er gitt, samt å bidra til et godt samarbeidsklima i utvalget. Kontrollutvalget har tidligere ønsket å besøke Troms fylkeskommune og Tromsø kommunes kontrollutvalg med fokus på

12 parlamentarisme. Kontrollutvalget må vurdere om dette fortsatt er ønskelig å gjennomføre i Oversikt over tidligere studieturer er vist i vedlegg 3. Kontrollutvalget må også vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud innenfor kontroll og tilsyn 2015 nevnes bl.a NKRF kontrollutvalgskonferanse februar på Gardermoen, FKT kontrollutvalgskonferanse juni på Gardermoen, Når det gjelder Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse er det enighet om at neste konferanse blir i 2016, med kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune som ansvarlig arrangør. I 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den forbindelse legger sekretariatet opp til en opplæringsrunde i november for de nyvalgte kontrollutvalgene. Fylkeskommunens kontrollutvalg vil bli invitert til dette. Kontrollutvalgets budsjett er dimensjonert slik at medlemmene kan delta på kurs og konferanser innenfor temaet kontroll og tilsyn både lokalt og nasjonalt. Fylkestinget har forventninger om å kunne behandle årsregnskap og årsberetning for fylkeskassen under fylkestingets samling i april. Fylkeskommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 15. februar, og årsberetning 30. mars. Når regnskapet er revidert (frist iht lovverket er 15. april) skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet. Denne skal ligge ved når fylkesrådet avgir sin innstilling til fylkestinget. En behandling av årsregnskapet i april medfører knappere tidsfrister enn lov og forskrift tilsier både for revisor, kontrollutvalget og fylkesrådet. Ut fra kalenderen ser det ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte senes tirsdag den 7. april. Da kan Fylkesrådet ha sitt innstillende møte senere samme dag. Forslag til møtedatoer: Jan Feb Mars April Mai Juni Sept Okt Nov Des Kontrollutvalgets møter ifm Fylkesting Kontrollutvalgets møter mellom fylkestingene Pga valgår er det lagt opp til 10 møter i 2015, mot 11 i Vurdering En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer og eget reglement. I tillegg står utvalget også fritt til å legge opp egen aktivitet. Sekretær ber derfor om innspill til virksomhetsplan med møteplan for Det bes bl.a. om innspill til a) Om kontrollutvalget har merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å følge opp / fokusere på i b) Om kontrollutvalget ønsker å invitere fylkesrådets leder/fylkesråd/administrasjonen til å orientere kontrollutvalget om spesielle fagområder. c) Om kontrollutvalget ønsker å besøke en virksomhet, i så fall hvilke(n) virksomhet(er)

13 d) Om utvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når, hvor og ønsket innhold e) Om kontrollutvalgets prioritering og forpliktelse til deltagelse på kurs og konferanser f) Om kontrollutvalget ønsker opplæring av nyvalgt kontrollutvalg som sekretær og revisor kan gi, og om kontrollutvalget ønsker opplæring ut over denne innenfor utvalgte område/tema. g) Annet Virksomhetsplan med møteplan for 2015 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet 2. desember. Steinkjer 29. oktober 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

14 VEDLEGG 1 til sak 043/14 Kontrollutvalgets møteplan / virksomhetsplan 2015 Jan Feb Mars April April Mai Juni Sept Okt Nov Des Kontrollutvalgets møter ifm Fylkesting Kontrollutvalgets møter mellom Fylkesting Faste saker til behandling 2015 Referatsaker Kontrollutvalgets årsrapport 2014 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets... Uttalelse til NTFKs årsregnskap/årsmelding 2014 Orientering fra administrasjonen/fylkesrådet ifm årsoppgjøret Orientering fra administrasjonen/fylkesrådet på bestilling fra kontrollutvalget på utvalgte tema Orientering fra revisor Orientering fra sekretær Oppfølging av tidligere saker Oppstart av plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon (rapport(er)/prosjektplan(er)) Oppstart av plan for selskapskontroll Selskapskontroll (rapport(er)/prosjektplan(er)) Revisjonsstrategi 2015 Oppdragsansvarlig egnskapsrevisors uavhengighetserklæring Oppdragsansvarlig forvaltnigsrevisors uavhengighetserklæring Kontrollutvalgets virksomhetsplan/møteplan 2016 () Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 (detaljbudsjett) Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 (rammebudsjett) Besøk/befaring ved fylkeskommunal virksomhet () () Studietur Faglig oppdatering opplæring nye KU NKRF kontrollutvalgskonferanse februar FKT årskonferanse juni Påske fra palmelørdag den 29. mars (skjærtorsdag 2. april) og varer til og med 2. påskedag den 6. april. 1.mai er en fredag, Kristi himmelfart torsdag 14. mai, 17. mai er en søndag, og 2. pinsedag er mandag den 25. mai. 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg

15 VEDLEGG 2 til sak 043/14 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS BESØK / BEFARINGER FRA 2005 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS BESØK FRA 2005 År Virksomhet Sted 2005 Musikk i Nord-Trøndelag Inderøy 2006 Steinkjer videregående skole Furuskogvegen Steinkjer 2006 NTEs installasjoner (vindmøller) på Hundhammerfjellet Nærøy 2006 Ytre Namdal videregående skole Vikna 2007 (Det var planlagt besøk ved Fylkesgalleriet, men dette måtte Namsos utgå) 2008 Meråker videregående skole (orientering til kontrollutvalget fra Meråker rektor ifm fylkestingets samling) 2008 Leksvik videregående skole Leksvik 2009 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Verdal 2010 Steinkjer videregående skole byggeprosjekt Steinkjer 2011 Stjørdal tannklinikk Stjørdal 2012 Mære landbruksskole Steinkjer 2012 Olav Duun v.g. skole Namsos Rock City 2013 Statens vegvesen avdeling Steinkjer Steinkjer 2013 Inderøy videregående skole Inderøy 2014 Museet Midt IKS, inklusive besøk ved Sør Gjæslingan Vikna

16 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS STUDIETURER FRA 2005 VEDLEGG 3 til sak 043/14 År Studietur med informasjon og noen besøk: Sted 2006 Oslo kommunes kontrollutvalg, Stortinget, Riksrevisjonen, Stockholm läns landstingsrevisorerna Studietur Oslo/Stockholm 2009 Trøndelags Europakontor. Brussel / Luxemburg Norges Delegasjon til EU. European Anti Fraud Office (OLAF). Den Europeiske Revisjonsretten. EFTA Surveillance Authority (ESA). KS Brüsselkontor Riksrevisjonen Oslo Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Kommunal og regionaldepartementet (KRD) Norges kommunerevisorforbund (NKRF) Transparency International Norge (TI) 2013 Trøndelags Europakontor Norges delegasjon til EU KS Brusselkontor DG Enterprise and Industry- Europakommisjonen NHO Brussel ESA Europaparlamentet European Anti-Fraud Office (OLAF) Brussel

17 VEDLEGG 4 til sak 043/14 Pr 24. juni Her vil det fra 1. november 2014 bli endringer ifm at kultur blir en del av regional utviklinsavdeling

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 01.04.2015 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer