KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene."

Transkript

1 Helhetlig forvaltningsreform Fylkesordfører/-rådskollegiet (vurderinger) Oppgaver kan / bør desentraliseres fra staten til regionene. Oppgaver kan / bør ikke overføres fra kommunene til regionene. Makt og virkemidler til å foreta reell politisk samordning av oppgaver som er viktige for regional utvikling, herunder også velferdsoppgaver som fordrer stort befolkningsgrunnlag. Regionene må ha oppgaver og virkemidler som gjør dem til interessante partnere for næringsliv, organisasjoner, kommune og stat. KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene. Kommunene vil være regionenes viktigste strategiske alliansepartner i oppbyggingen av de nye regionene - der lokale og regionale interesser skal være drivende for samfunnsutviklingen. Vestregionen Osloregionen, der vestregionen inngår som en integrert del, har i dag omfattende styringsutfordringer som i fremtiden må håndteres på en annen måte enn gjennom dagens fragmenterte organisering og myndighetsutøvelse. Et nytt regionalt forvaltningsnivå må ta sikte på å løse helt sentrale samfunnsoppgaver bedre enn det som er tilfelle i dag. Styrking av regionene må [] skje gjennom at staten desentraliserer makt, samtidig som det er en forutsetning at slik regionalisering ikke skal skje på bekostning av kommunene. Lokaldemokrati Et mål med forvaltningsreformen er å videreutvikle folkestyret. Lokaldemokrati har en verdi i seg selv og må legge grunnlaget for organiseringen av offentlig tjenester. Et nytt regional nivå bør i utgangspunktet ikke engasjere seg direkte i de tunge tjenesteproduksjonsområdene. Disse bør ivaretas av kommunene, og av staten (primært gjennom regionalt organisert fristilte virksomheter/foretak). Et bærende prinsipp i gjennomføringen av forvaltningsreformen må være knyttet til at den skal bidra til styrket demokratisk styring. Dette innebærer bl.a. at det må være folkevalgt styring over planleggingen. Nærhetsprinsippet Nærhetsprinsippet legges til grunn. Nærhetsprinsippet skal videreføres, [] må det være slik at oppgaveløsing

2 Generalistregioner og oppgavedifferensiering Finansiering Oppgaver desentraliseres fra stat til lavest mulig effektive forvaltningsnivå. Ingen oppgaver overføres fra kommuner til regioner. Gjensidig avhengighet mellom nivåer. Regionene må være generalistorganer: Direkte valg, bredt oppgaveansvar, enhetlig oppgavefordeling, enhetlig finansieringssystem, likebehandling gjennom statlig styring. Regionene skal finansieres gjennom kombinasjon av rammeoverføring og skatteinntekter. Ressurser må følge oppgavene. Utjevning må sikre alle regioner inntektsgrunnlag. Forpliktende konsultasjoner må ligge til grunn for avklaring av økonomiske rammer. Tidshorisont 4 år. men må sees i sammenheng med andre rammebetingelser knyttet til kommunenes handlingsrom og gjennomføringskapasitet. Store kommuner og byene, der det er hensiktsmessig, kan gis et større ansvar for virkemidler og oppgaver. Endring av kommunestruktur må også vurderes som et middel for å kunne gi kommunene større ansvar og oppgaver. En endret forvaltningsstruktur i Norge skal fortsatt basere seg på rammefinansiering og skatteinntekter. En endring av oppgavefordelingen forutsetter at oppgavene er fullfinansiert, og at det settes av spesielle ressurser og tiltak knyttet til offentlig omstilling og ledelse. Beskatning Det gis tilslutning til utvalgets forslag om en friere skattøre. Imidlertid må kommunenes inntekter fra skatt ses i lys av prinsippene for inntektsutjevningen slik at samtlige kommuner må være sikret et visst inntektsgrunnlag. Samspill - regioner, kommuner, distrikter og byer Godt samspill. Kommunal innflytelse på regionale strategier og virkemiddelbruk. Oppgaver som kan løses effektivt av kommunene legges til kommunalt nivå. Oppgaver som Forvaltningsreformen skal bidra til utvikling av vekstkraftige regioner i aller deler av landet. Byene spiller en viktig rolle i en slik utvikling. skal skje nærmest mulig brukerne, dvs at oppgavene overføres til kommunene der dette er hensiktsmessig. Det bør åpnes for oppgavedifferensiering. Eksempler på områder der det er mulig med oppgavedifferensiering er de nye NAV-tjenestene, barnevern og rusomsorg. En ny oppgavefordeling må også følges av en tilfredsstillende finansieringsmodell.

3 Oslos spesielle situasjon Samferdsel: krever større befolkningsgrunnlag, spesialiserte kompetansemiljøer eller berører større geografiske områder legges til regionene. Byene og spesielt storbyene spiller viktig rolle i utvikling av vekstkraftige regioner. Regionreformen skal styrke kommunenes, byenes og regionenes innflytelse og ansvar. Vel fungerende hovedstadsregion er viktig for øvrige regioner. Regioninndelingen bør best mulig ivareta Oslo kommunes interesser og interessene til den omkringliggende regionen, samt helheten i regionreformen. Oslo bør beholde nåværende ansvar for bl.a. videregående opplæring, tannhelse, barnevern og rusomsorg. Helhetlig regionalt ansvar for samferdsel. - Kollektivtransport Fylkeskommunalt ansvar overføres til regionene. - Jernbanetjenester Overføring fra staten av ansvar for kjøp av jernbanetjenester. Regionene får frihet til å prioritere persontransport I byer der transporten i hovedsak ikke er kommuneoverskridende, bør det vurderes å overføre ansvaret fra fylkeskommunen til byene. Area- og transportutvikling, dvs. regionene skal ha et helhetlig ansvar for samlet og samordnet utvikling, herunder strategisk planlegging og investeringer. Dette innebærer at ansvaret bl.a. for planlegging av veier og jernbane legges regionalt, samt at man sikrer robuste transportknutepunkter. Regionene bør overtar plan- og bestillerfunksjonen, jfr behovet for bedre samordning av ulike kollektivtilbud. Se punktet over om samferdsel.

4 på jernbane opp mot øvrige oppgaver. Felles takstsystem for all kollektivtransport i regionen. - Regionale flyruter Regionalt ansvar for kjøp av tjenester, særlig hvis store regioner. - Flyplasser Overføring bør vurderes. - Havner Kommunalt ansvar. Behov for partnerskap mellom region, kommuner og lokaliseringskommune. - Transportknutepunkter Regionalt engasjement alene eller i samarbeid med andre parter. - Vei Regionalt handlingsrom innenfor nasjonalt fastsatte rammer. Mulighet for regional prioritering mellom transportområder og andre områder. Overføring av bevilgninger fra samferdselsbudsjettet til kommunalog regionalbudsjettet (jf fylkesveier). Endringer i NTP-prosessen når det gjelder riksveier. Statens Vegvesens faglige / administrative apparat overføres til regionene. Veger som i hovedsak har en lokal funksjon bør kunne tillegges kommunene. Forsøket i Kristiansand vise at kommuner eller kommuner i samarbeid kan få en styrket innflytelse over vegnettet uavhengig av om disse vegene er statlige eller fylkeskommunale. Se punktet under om regional planlegging som samordnings- og styringsinstrument. Se punktet over om samferdsel. - Skilting og oppmerking Ansvaret for skilting og oppmerking kan med fordel overføres større byer og kommuner som ledd i et helhetlig kommunalt byutviklings- og samferdselsperspektiv Infrastruktur IKT Regionalt ansvar å sikre helhetlig fysisk infrastruktur, særlig bredbånd. Regionene får ansvar for infrastrukturutbygging knyttet til elektroniske løsninger gjennom bredbånd/ikt.

5 Regional planlegging som samordnings- og styringsinstrument, samt interkommunalt samarbeid Videregående opplæring Kultur Regionene bør ha det politiske hovedansvaret for samfunnsplanlegging i regionene. Men alle parter må ha eierskap til planen og gjennomføringen. Hovedparten av virkemidlene blir regionale. Kommunene må få betydelig innflytelse på utviklingen av politiske strategier og virkemiddelbruk. Regional arealplan må bli rettslig bindende. Mål å redusere antall innsigelser på kommunale arealplaner. Regionen skal ha helhetlig ansvar politisk, faglig, finansielt. Nøkkelaktivitet i nye regioner. Full overføring av samtlige ressurser og funksjoner som i dag ivaretas av ulike statlige organer og har regionale funksjoner. Helhetlig regionalt ansvar politisk, faglig, finansielt. Regionen må eie og drive kunst- og kulturinstitusjoner. Overordnet ansvar for arkiv, bibliotek, museer. Frihet til å anvende spillemidler. Forpliktende interkommunalt plansamarbeid vil være en viktig funksjon og en mulighet som kommunene bør benytte for å fylle rollen som samfunnsutvikler. Ansvaret for drift av videregående opplæring kan overføres til store kommuner og byer. Area- og transportutvikling, dvs. regionene skal ha et helhetlig ansvar for samlet og samordnet utvikling, herunder strategisk planlegging, kultur. Miljøverndepartementets arealplanmyndighet overføres til regionene. Kommunene rolle som lokal planmyndighet videreføres. For kommunene vil overføring av nye oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon i stor grad forutsette økt grad av ulike former for formalisert interkommunalt samarbeid. Dette kan skje i form av vertskommunemodell, selskapsorganisering og 27- samarbeid. Slike samarbeidsløsninger tilpasses regionens interne geografiske og demografiske strukturer. Kommunen overtar tjenesteproduksjonen/ansvaret for videregående skole med fritt skolevalg Regionene gis ansvar for strategisk regional planleggingsfunksjon inne kultur. Regionene bør også overta ansvaret for enkelte tilskuddsordninger, herunder tildeling av tippemidler Kommunen overtar tjenesteproduksjonen/ansvaret bestilling/produksjon av kulturtilbud Næringsutvikling: - Næringsutvikling/ Virkemidler, kompetanse og ressurser Kommunenes ansvar for nærings- Regionene får ansvaret for

6 bygdeutvikling og innovasjon overføres til regionene fra fylkeskommunen, regional stat, Aetat og departement. INs distriktskontorer overføres (unntatt utenlandskontorer). Tiltak for næringsutvikling tilpasses regionens utfordringer og behov. Regionenes innflytelse over SIVAs virkemiddelbruk og NFRs programmer styrkes. Regionenes innsats gjennomføres innenfor nasjonale overordnede rammer og i dialog med sentrale statlige myndigheter. og bygdeutvikling må styrkes, gjennom forvaltningen av kommunale fond og gjennom et sterkere ansvar for offentlige ressurser som i dag ligger til fylkesmannen, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. næringsutvikling og innovasjon. Strategisk planlegging og hovedansvar for forvaltning av virkemiddelapparatet. - Fiskeri og havbruk Regionene og kommunene bør sammen få et større ansvar. Bærekraftig utvikling og miljø - Bærekraftig utvikling Fylkesmannens ansvar overføres til regionene. Fremmer helhetlig og økologisk bærekraftig utvikling, reduserer dobbeltbyråkrati. Plan- og miljøfaglig kompetanse samles effektive prosesser. - Miljøvern Miljøvernet integreres og tilpasses i forhold til regional utvikling, planlegging og arealforvaltning. Dialog og samarbeid med kommunene. - Kulturminnevern Kulturminnevern samles med øvrig regional miljøvern- og arealforvaltning. Kommunen skal fortsatt ha ansvar for miljøvern som forankres lokalt og i lys av andre viktige samfunnssektorer som kommunene har ansvaret for. Statlig regulering og standardisering svekker kommunenes bevissthet, handlingsrom og engasjement for miljøvern. Forsøkene i Bergen, Stavanger og Kristiansand viser at deler av forvaltning av kulturminnevernet kan overføres til storbyene og andre større kommuner.

7 Naturressursforvaltning Høyere utdanning og FOU Spesialisthelsetjenester Tannhelsetjenester Folkehelesarbeid Internasjonalisering som regional utviklingsstrategi Veiledning, tilsyn og klage NAV Fortsatt overordnet statlig ansvar, i dialog med regionene. Områder / omfang for regionalt ansvar utredes nærmere. Fortsatt statlig overordnet styring og finansiering. Regional innflytelse på utdanningstilbud og forskningstema. Bør få demokratisk forankring i regionene, men nærmere utforming avventer evaluering av sykehus- / spesialisthelsetjenestereformen. Felles organisasjon for tannhelsetjenestene i regionen. Evt omorganisering bør sees i sammenheng med regionreformen. Regionene bør ha et særlig samordningsansvar. Regionene bør ha et særlig samordningsansvar. Det bør opprettes samarbeidsplattform i EFTA med Regionkomiteen som modell. Ansvar overføres fra regional stat til regionene. Ikke regional overstyring av kommunene. Ved NAV-reformen bør opplæringsog kvalifiseringstiltak rettet mot arbeidssøkende og bedriftene overføres fra Aetat til regionene. Tilskudds- og prioriteringsansvar for Overføring av klageansvar fra staten til regionene må ikke innebære at kommunene i større grad enn i dag overprøves. Dersom dette skulle skje, ville tillitten og legitimiteten til regionene blant kommunene reduseres. Større kommuner bør kunne organisere kjernen av NAVordningen innenfor sitt ansvarsområde, også de sentrale deler som i dag er tillagt Regionene gis medansvar for utvikling av universitets- og høyskolesektoren. Det bør vurderes en kommunal bestillermodell i tråd med den danske modellen. Kommunen bør overta tjenesteproduksjonen/ansvaret for tannhelsetjenesten I forhold til regional stat, dvs fylkesmannens funksjoner, anbefales at oppgavene innen miljøvern, landbruk, arealbruk og transport mv. overføres til et nytt regionalt forvaltningsnivå. På de tunge tjenesteområdene som helse og skole bør staten fortsatt ha tilsynsmyndighet og være klageinstans. For de nye NAV-tjenestene bør det vurderes en kommunal bestillermodell i tråd med den danske modellen.

8 voksenopplæring overføres til regionene. statsetaten(e). Også interkommunale NAV-kontorer med en slik utvidet oppgaveportefølje bør kunne organiseres og ansvarsplasseres i kommunal regi. Politivedtekter Forsøket i Oslo kan gjøres permanent og utvikles også i andre byer. Barnevern Forsøket i Trondheim viser at større deler av barnevernstjenesten kan overføres til større kommuner/byer. Rus Den institusjonsbaserte rusomsorgen flyttes til storbyene. Se punktet over om oppgavedifferensiering. Se punktet over om oppgavedifferensiering.

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer