REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

2 DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012 økonomisk situasjon 3.3 Økonomisk utvikling i perioden Investeringsregnskapet Kommunens organisasjon og personalarbeid Kommunens organisasjon 4.2 Kommunens personalarbeid 4.3 HMS 4.4 Likestilling 4.5 Etiske retningslinjer 5. De enkelte tjenesteområder Administrasjon og utvikling Oppvekst og kultur Skole og kompetanse Barnehager Ressurssenter barn og unge (RBU) Kultur og fritid 5.3 Helse og velferd Helse og omsorg Sosial og flyktninger 5.4 Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk eks. bygg og eiendom Bygg og eiendom DEL 2 Hovedoversikter - REGNSKAP Driftsregnskapet inndelt etter ansvar - Politisk styring og administrasjon F - Oppvekst og kultur G - Helse og velferd H - Samfunn og teknikk I - Interim J - Finanser K Driftsregnskapet inndelt etter artskonti Driftsregnskapet inndelt etter Kostrafunksjoner Investeringsregnskapet fordelt på prosjekter Balanseregnskapet Noter: 1 Avstemming arbeidskapital, egenkapital, anleggsmidler og langsiktig gjeld 2 Avstemming kapitalkonto 9 Innlån 3 Avstemming utlån, forskutteringer, aksjer og andeler 10 Anleggsmidler 4 Bruk og avsetninger til fond 11 Likviditetsreserve 5 Eksterne lån og ubrukte lånemidler 12 Selvkost vann og avløp 6 Pensjonskostnader 13 Selvkost tekniske tjenester 7 Aksjer og andeler 14 Selvkost havneregnskapet 8 Garantiforpliktelser 15 Andre forhold side A E L M N O

3 1. INNLEDNING «det handler om å nå målet» Kommunal økonomistyring påvirkes av til dels uforutsigbare inntekter og av mengden behov for kommunalt tilbud eller tjeneste i befolkningen til enhver tid. I økonomiplanen ligger målsettinger for driften innenfor områdene innbygger samfunn medarbeider økonomi. Disse skal bygge opp om målet om at Flekkefjord skal fortsatt være et aktivt regionsenter og et tyngdepunkt for regional utvikling mellom Stavanger og Kristiansand. Det innebærer at Flekkefjord skal ivareta funksjoner og tilbud på vegne av regionen og at kommunen sammen med andre aktører tar et utviklingsansvar. Rådmannen legger frem regnskapet for 2012 med kr i økonomisk resultat. Tidlig i 2012 ble det klart at de økonomiske rammene for 2012 ville være knappe særlig på grunn av redusert utbytte Agder Energi, merforbruk innen helse og velferd, resultat etter sentralt lønnsoppgjør og nye utfordringer. Budsjettet ble justert to ganger i løpet av året med at en andel av moms fra investeringer ble holdt tilbake i drift og forventet økonomisk resultat ble nedjustert. I tillegg ble det lagt inn økte forventninger til skatteinngang. Det ble satt i gang innsparingsprosess hvor politikere, tillitsvalgte og ledere i organisasjonen gikk igjennom alle tjenesteområder for å peke på områder med mulig innsparingspotensial. Administrasjonen jobbet videre med dette gjennom budsjett og økonomiplanarbeidet for Behovet for innsparing tilsvarte ca 20 millioner for å kunne ta høyde for merforbruk innen lovpålagte tjenester, mindreinntekter og nye oppgaver. Dette krevde stor innsats fra alle enheter i løpet av året. Tjeneste Målet for den kommunale drift er å yte gode, nødvendige og fremtidsrettede tjenester med omfang og kvalitet innenfor de rammer som er politisk vedtatt. Det har vært gjennomført viktige prosjekt i tillegg til god daglig drift, noen eksempler nevnes her: Stor gjennomgang av skole og barnehagestruktur for å lage en struktur som er tilpasset utfordringene på området de neste årene Bygging og åpning av 2 nye barnehager som ga barnehageplass til alle uten bruk av midlertidige løsninger Felles innsats for å få ned omfanget av spesialundervisning til fordel for bedre tilpasset omlegging Felles innsats og omorganisering for å gi et bedre tilbud for barn og unge med store, sammensatte og tverrfaglige hjelpebehov Byggesak fikk redusert etterslepet betydelig og saker med tre ukers frist ble mot slutten av året behandlet innen fristen Opprettelse av en fjerde byggesaksbehandler muliggjorde en intensivering av arbeidet med en digital planbase som vil medføre at all nødvendig planinformasjon gjøres tilgjengelig på kommunes hjemmeside Gjennom grundig arbeid med renholdsplaner i tråd med valgt standard ble varslet overskridelse innen renhold pr. 1. september minimalisert i løpet av høsten Ernæringsprosjektet i samarbeid med kjøkkenet på Tjørsvågheimen - satsning på mat som medisin Velferdsteknologi og pilotering av Nattfrid 35 deltaker på ABC omsorgens ABC Helsenett forberedelse til elektronisk meldingsutveksling med andre Geriatrisk daghospital Opprettet forvaltningsenhet innen helse og velferd Ivaretatt regionalt lederskap innen helse og omsorg Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

4 Vi har hatt tilsyn på flere områder med mange gode tilbakemeldinger men også noen få avvik. Dette tas umiddelbart tak i og lukkes. Næring - «Deeply rooted - Always moving» (visjon Lister Alliance) Denne visjonen deles av 10 bedrifter i regionen, deriblant flere fra Flekkefjord. Dette handler om noe av det samme som Sunde skoles visjon «Røtter og Vinger». Næringslivet i Flekkefjord er i stor grad lokalt forankret samtidig som de er dyktig på nytenking og utvikling. Ordfører, rådmann og næringssjef har i løpet av året besøkt mange bedrifter for å være i dialog om hvordan kommunen kan bidra til næringsutvikling. Viktige innspill er at kommunen må ha tilgjengelige næringsområder, gode bo- og oppvekstsvilkår og levende lokalsamfunn for å være attraktive medspillere for rekruttering av ansatte og nye bedrifter. Videreutvikling av Abelnes havn, planer om næringsområde på Launes, ferdigregulerte områder på Trøngsla og fremtidig område i Dypviksveien er viktig i så måte. Innspillene fra bedriftene er i stor grad sammenfallendene med satsingsområder i kommuneplanforslaget. Bygge- og utviklingsprosjekter Kommunen har store prosjekter i økonomiplanen. Gangbroen er under detaljprosjektering, kultursenteret er fremdeles i forprosjekt og det er en gruppe som jobber med området rundt kirken. Kommunen har lagt stor energi i satsing på firefelt E39, Hidra landfast og ny bybro. Dette er store prosjekter hvor konklusjoner for veien videre kommer i Kraftutbyggingsprosjekter på Siragrunnen, Tonstad vindpark og ny kabel i Vollesfjord er under planlegging og ser ut til å bli realisert. Dette er store inngrep i naturen som kompenseres i noen grad gjennom avbøtende tiltak og som gi noe inntekt til kommunen. Investeringsprosjektene i økonomiplanen er mange, spesielt innen barnehage/ skole og i form av tilrettelagte botilbud. Utviklingsevnen i kommunen måles blant «folk flest» ofte i fremdriften på byutviklingsprosjekter (gangbro og kultursenter). Flekkefjord har gjennomgående gode lokaliteter for de fleste tjenestetilbud. På Hidra barnehage og ungdomsskolen gjennomføres oppgradering. Innen tjenestene er vi ledende på mange områder og det har vært satset mye på utviklingsprosjekter for kommunen som helhet. «fremtiden kan ikke vites» Det ble tilsatt ny samfunnsplanlegger i 2012 for å sikre bedre fremdrift og koordinering i overordnet planverk. Planstrategi, kommuneplan og kommunedelplan for idrett og friluftsliv er i rute med politiske vedtak. Formannskapet er nå et utvalg med hovedfokus på overordnet planlegging, økonomi og havnesaker. Det er etablert en ny arbeidsform for bystyre og formannskap med plan for tema gjennom året, strategisamlinger og dialogsekvenser med rådmannens ledergruppe eller eksterne aktører samt egen sekvens med informasjon fra administrasjonen. Det har vært møte mellom ledere for politiske utvalg og tilsvarende administrative ansvarlige og faste møter i tillegg til den daglige dialog mellom ordfører og rådmann. Formannskapet har organisert seg i tre undergrupper næring og kraft, kompetanse og kommunikasjon for å kunne være pådrivere til vekst og utvikling i kommunen. Administrasjonen gjennomførte et innovasjonsprogram i løpet av høsten. Programmet har gitt oss et nytt verktøy for å finne nye løsninger på kjente problemer, løsninger som virker. Dette har sammen med bevisst satsing på utvikling over tid gitt oss engasjerte medarbeidere med endringskompetanse og vilje til stadig forbedring av tjenester. Programmet videreføres til nye medarbeidere og nye prosjekter. Flekkefjord kommune har fått stor oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt for den brede satsingen på innovasjon, Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

5 vårt engasjement og små og store resultater. Prosjektet genererte 11 konkrete prosjekt som er presentert til politikere, ansatte og gjester. Nye enkeltprosjekter er satt i gang allerede. I Listerregionen har vi hatt godt samarbeid gjennom de ulike prosjektene og det vurderes stadig nye samarbeidsområder. I 2012 har vi bla jobbet med prosjekter i helsenettverket, nytt byggesakstilsyn, samla plan for kraftutbygging, arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreving, ROS analyse, felles Plan og analysekontor og ekommunestrategi (sammen med Lindesnesregionen). Flekkefjord kommune der det skjer Årets store fest var Eirik Veraas Larsens gull i OL. Med stor mediedekning, mottagelse og to folkefester fikk vi nyte seieren i rikt monn! Vi har i løpet av fjoråret jobbet for å peke ut turistfyrtårn for Flekkefjord. Disse utvikles og markedsføres slik at turister kommer til Flekkefjord og så opplever de andre attraksjoner når de først er her. Fjellparkfestivalen var, som de andre festivalene gjennom året, en stor suksess og kommunen har i dialog med ungdommene forsøkt å legge til rette for at dette fremdeles skal være en nytenkende og levende festival. Byggeskikksenteret drives av Vest-Agder fylkeskommune i godt samarbeid med Flekkefjord kommune. Senteret driver veiledning og kompetanseheving i tillegg til åpne arrangementer. Bygget er ferdig pusset opp og kan benyttes av kommunen som møtelokaler. Flekkefjord har et rikt kulturliv, fritidstilbud og fantastisk natur som inviterer til trivsel og medvirker til god folkehelse. Å bo i Flekkefjord kommune gir mulighet til å leve det gode, aktive og opplevelsesrike liv! Det er igjen med stolthet over engasjerte og kreative medarbeidere rådmannen kan legge frem en årsmelding som viser gode tjenester til Flekkefjords innbyggere og besøkende! Flekkefjord, Tone Marie Nybø Solheim rådmann Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

6 2. BEFOLKNING Flekkefjord hadde til sammen 9060 innbyggere ved utgangen av Dette tilsvarer en vekst på 14 personer eller 0,15 % i løpet av Dette består av et fødselsoverskudd på 16, en netto innenlandsk utflytting på 9 og en netto innvandring på 7. Vi har valgt å presentere tallene sammen med gjennomsnittet for Norge, gjennomsnitt for Vest-Agder og sammenlignet med våre omliggende kommuner. Folkemengde Endring Vekst i % Rangering av 428 Lyngdal ,47 % Hele landet ,31 % 8 av 19 Vest-Agder ,16 % 158 av 428 Kvinesdal ,11 % 193 av 428 Sokndal ,89 % 199 av 428 Sirdal ,83 % 280 av 428 Flekkefjord ,15 % 298 av 428 Farsund ,08 % 344 av 428 Lund ,31 % Folketallet i Norge fortsetter å øke med mer enn 1,3 % og har i 2012 passert 5 mill. Slik vekst tilsvarer en økning med 118 for en kommune som Flekkefjord. Av kommunene i regionen vokser Lyngdal mer enn gjennomsnittet, og Kvinesdal har også vist god vekst. Innbyggertall er viktig for kommunenes økonomi, da de virker direkte inn på fordelingen av skattog rammeoverføringer. Fødselsoverskuddet regnes som forskjellen på antall fødte og døde. Det gjenspeiler kommunenes alderssammensetning. Med stor andel eldre, kommer Flekkefjord naturlig lavere ut her enn kommuner med mange unge. Med 17 flere fødsler hadde Flekkefjord vært på landsgjennomsnitt. Fødselsoverskudd Fødte Døde Fødsels- Føds.oversk Rangering overskudd i % av innb. 6 av 19 Vest-Agder ,42 % Hele landet ,37 % 111 av 428 Lund ,35 % 118 av 428 Lyngdal ,32 % 120 av 428 Kvinesdal ,31 % 121 av 428 Sokndal ,31 % 134 av 428 Sirdal ,28 % 160 av 428 Flekkefjord ,18 % 212 av 428 Farsund ,03 % Innenlandsk flytting Innflytting Utflytting Netto Nto. innenl. Rangering flytting i % 8 av 19 Vest-Agder ,02 % 175 av 428 Sokndal ,06 % 185 av 428 Flekkefjord ,10 % 212 av 428 Lyngdal ,20 % 235 av 428 Sirdal ,33 % 298 av 428 Kvinesdal ,46 % 313 av 428 Farsund ,80 % 403 av 428 Lund ,04 % Befokningsstatistikken viser det samme som for 2011, at den innenlandske utflytting er større enn tilsvarende innflytting i denne regionen. For Flekkefjord har utviklingen vært positiv, slik at innflyttingen dette året har vært nesten like stor som utflyttingen. Etter et år med stor netto innvandring i Flekkefjord, har 2012 vært motsatt. Kun 12 kommuner i landet har dette året hatt lavere netto innvandring enn Flekkefjord. Dette er tall for flytting mellom Norge og alle nasjonaliteter. For landet som helhet utgjør netto innvandring 72% av befolkningsveksten. For de fleste kommuner i regionen er det denne faktoren som holder befolkningen oppe (eks. Farsund og Lund) eller som forklarer det meste av veksten i innbyggertall. (eks. Lyngdal og Kvinesdal). Innvandring Innvandring Utvandring Netto Nto. innv. i Rangering Innvandr. % av innb. 83 av 428 Lund ,38 % 89 av 428 Lyngdal ,33 % 100 av 428 Kvinesdal ,25 % Hele landet ,95 % 204 av 428 Sirdal ,88 % 211 av 428 Farsund ,86 % 15 av 19 Vest-Agder ,76 % 270 av 428 Sokndal ,64 % 416 av 428 Flekkefjord ,08 % Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

7 I tabellen nedenfor er befolkningstallene for Flekkefjord fordelt på aldersgrupper og kjønn og sammenlignet prosentvis med Norge, og sammenlignet med tilsvarende tall som er hhv. ett og fem år gamle Ant. innb. % av befolkning Fordelt på Ant. innb. Fordelt på Ant. innb. Fordelt på Alder totalt Fl.fjord Norge menn kvinner totalt menn kvinner totalt menn kvinner ,3 % 1,2 % ,8 % 5,0 % ,1 % 1,2 % ,4 % 8,4 % ,0 % 3,8 % ,5 % 5,2 % ,7 % 26,7 % ,5 % 21,0 % ,2 % 14,1 % ,4 % 8,9 % ,7 % 3,6 % ,4 % 0,8 % SUM Det er verdt å merke seg at: Etter et år med et lavt antall fødte, er det i 2012 tilbake til det «normale» antall 0-1 år. Andelen mellom 20 og 39 år er 4% lavere i Flekkefjord enn i Norge. Dette tilsvarer 362 personer. Andelen over 67 år er 3,2% høyere i Flekkefjord enn i Norge. Dette tilsvarer 290 personer. Antall over 80 år har vært stabilt siste fem år, men ligger ca, 40% høyere enn landsgjennomsnittet. I de senere år er det blitt flere menn og færre kvinner, særlig i aldersgruppen år, men 2012 har gått litt i motsatt retning. Befolkningens gjennomsnittlige alder er 39,3 år i Norge og 41,2 i Flekkefjord. Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

8 3. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT 2012 I dette kapittel ser vi på kommunens økonomiske situasjon samlet og hvordan utviklingen har vært de siste 4 år. Kapittelet deles inn i tre: Kommunens driftsøkonomi med resultatutvikling. Kommunens balanse med vurdering av den økonomiske situasjon. Økonomisk utvikling Kommunens investeringsregnskap for Med hensyn til økonomiske oppstillinger og kommentarer knyttet til de enkelte tjenesteområder vises det til eget kapittel 5. I likhet med tidligere år presenterer vi i årsrapporten ulike Kostratall for å sammenligne Flekkefjord med kommunegruppe 10 (vår kommunegruppe) og med Vest Agder. Kostratallene baserer seg på kommunenes innrapportering til SSB pr. 15. februar. Det vil komme endringer i tallmaterialet etter denne dato og fram til endelig statistikk foreligger i juni. Nyeste tallmateriale vil alltid være tilgjengelig på: 3.1 Driftsregnskapet resultatutvikling Flekkefjord kommune forvalter en økonomi med årlige inntekter på mer enn 680 mill. inkl. finansposter. Det tilsvarer en årlig vekst på 5,2% fra Store tjenestebehov og stadig nye oppgaver gjør at regnskapets kostnadsside har fulgt inntektene og gitt små marginer igjen til postitive driftsresultater. For 2012 avlegger kommunen et driftsregnskap med netto driftsresultat på 10 mill, og et samlet overskudd på kun 1,54 mill etter fondsavsetninger og overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet. Budsjettet for 2012 la opp til et sluttresultat på 8,3 mill. I løpet av året er det tilleggsbevilget 6,5 mill til omsorgstjenestene på bekostning av årets overskudd, og prognosene etter andre tertial har stipulert et resultat på 2-3 mill. Avvikene fra dette er relativt små, men et sluttresultat på 0,2% av driftsinntektene er ikke på noen måte tilstrekkelig i forhold til kommunens økonomiske utfordringer. Normen for sunn kommuneøkonomi tilsier et netto driftsresultat på minst 3% av driftsinntektene. Det tilsvarer 20 mill. for Flekkefjord. Kostratall FINANSIELL SITUASJON - Driftsøkonomi Flekkefjord Gruppe 10 Vest- Agder Flekkefjord Gruppe 10 Vest- Agder Flekkefjord Frie inntekter i kroner per innbygger Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinn. -0,6 1,8 1,8-2,9 1,4 1,1-0,9 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinnt. 1,5 2,5 3,2-0,2 1,6 2,2 2,1 Kostratallene viser at Flekkefjord har lavt driftsresultat sammenlignet med gjennomsnittet av kommunene i gruppe 10 og i fylket. Tallene for 2012 er jevnt over noe bedre enn for Netto driftsresultat er i Flekkefjord opp i mot halvparten av anbefalt nivå, og det er bedre enn i 2011, til tross for at utbytte fra Agder Energi ble redusert. Flekkefjord ligger høyere ang. frie inntekter pr. innbygger. Det har sammenheng med utgiftsutjevningen i rammetilskuddet ut fra kommunens behovsprofil. Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

9 Nedenfor følger tabell over driftsutgiftene i kommunen de siste 4 år. Driftsregnskap Flekkefjord kommune (tall i 1000) Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte / indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (+ er negativt) Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (+ er negativt) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond *) Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+) /mindre(-) forbruk - *) - *) *) Regnskapsmessige resultat i 2012, kr ,- settes av til disposisjonsfond i tråd med bystyrets forutsetninger. Tilsvarende tall for 2011 var kr ,- Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

10 Brutto driftsresultat sammenholder alle driftsinntekter og driftskostnader hvor avskrivninger (som er uttrykk for verdiforringelsen på kommunens anleggsmidler) er medregnet. Brutto driftsresultat er negativt også i 2012 og viser at kommunen er avhengig av finansinntekter for å gå i økonomisk balanse. Brutto driftsresultat er likevel 14 mill. bedre enn i 2011, og dette skyldes i hovedsak økte inntekter (skatt/ ramme/ statlige overføringer). Netto driftsresultat trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for avskrivningene. Til tross for at utbytte fra Agder Energi er lavere enn på mange år, er netto driftsresultat positivt med 10 mill. Dette er en forbedring fra 2011 med 10,5 mill. Det skal bemerkes at kommunen betaler i overkant av minimumsavdrag på langsiktig gjeld og at denne sum er lavere enn avskrivningene. Det gir også forklaring på mye av forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat i vår kommune. Fram til og med 2013 føres momskompensasjon for investeringer i drift. Det betyr at disse inngår som del av driftsinntektene, og variasjoner i investeringsomfang, vil påvirke driftsresultatene. I fireårsperioden utgjør momskompensasjon for investeringer hhv. 4,6 mill i 2009, 2,9 mill i 2010, 5,2 mill i 2011 og 10,2 mill i Samtidig vil overføring av investeringsmoms fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet også falle bort og påvirke sluttresultatet motsatt vei. Regnskapsmessig mer eller mindreforbruk framkommer etter at alle avsetninger til- og bruk av fond er foretatt, samt overføringer til investeringsregnskapet er medregnet. Så lenge det er budsjettert med et overskudd som skal settes av til disposisjonsfond, inngår mindreforbruket i denne avsetningen, og regnskapet ender ut i 0. For 2012 settes det av til disposisjonsfond i form av årets overskudd. Nærmere kommentarer til driftsregnskapet 2012 Driftsregnskapet for hele kommunens virksomhet er nedenfor satt opp etter kontogrupper og sammenlignet med budsjett og fjorår. Tallene er her presentert med alle finansposter inkl. avskrivninger. Tilsvarende tabell for hvert tjenesteområde (budsjettområde) er tatt med i kap. 5. Totalt Kontogruppe (Alle tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Fast lønn Variabel lønn Sosiale utgifter Sykepenger SUM LØNN Kjøp av varer/tjenester - kom. tjen. produksjon Kjøp av eksterne tjenester Overføringer til stat/fylke/kom/andre MVA Reserverte bevilgninger SUM KJØP OG OVERFØRINGER Renter og avdrag Fondsavsetninger Overført investeringsregnskapet Overskudd til disposisjonsfond Avskrivninger SUM FINANSKOSTNADER SUM KOSTNADER Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

11 Salgs og leieinntekter Refusjoner (eks. sykelønn) MVA-komp Overføringer fra stat/fylke/kom/andre Finansinntekter Bruk av fond / tidligere overskudd Motpost avskrivninger SUM INNTEKTER NETTO DRIFT *) I tabellen inngår det regnskapsmessige mindreforbruk som en finanskostnad (avsetn. til fond). Saldert regnskap gir netto drift lik 0. Innenfor de enkelte kontogrupper er det betydelige forskjeller mellom budsjett og regnskapstall. Budsjettrammene er gitt som nettorammer tilknyttet det enkelte budsjettområde. Kommunens økonomistyring er fokusert på å holde nettorammene. Det er områder hvor både kostnads- og inntektssiden blir større enn lagt inn i budsjett. Dette gjelder først og fremst refusjoner med tilhørende kostnadsside. Eksempel på dette er vikarutgifter og sykepengerefusjoner hvor kommunen har ønsket å legge seg på lave tall i budsjettet. Kommentarene nedenfor er mest konsentrert om det som føres under finanskapittelet. Når det gjelder tjenesteområdene, vises det til kommentarene i kap. 5 under hvert enkelt budsjettområde. * * * Skatt og rammetilskudd må sees under ett, da skatteutjevningen blir ført sammen med rammetilskuddet. Flekkefjords skatteinntekter var i 2012 på 89,5% av landsgjennomsnittet, mens budsjettet la opp til samme nivå som i 2010 med 94,7%. Til sammenligning var skatteinntektene i 2011 på 91,4% av gjennomsnitt. Samlet har kommunen mottatt 433,5 mill i skatt og rammetilskudd. Opprinnelig budsjett var på 432,2 mill. Etter kommuneproposisjonen i mai og nye beregninger forelå i forbindelse med statsbudsjettet ble kommunens budsjett for 2012 oppjustert med 2,2 mill. I forhold til dette ble det til slutt en svikt på 1 mill. Dersom skattenivået hadde vært opprettholdt på nivå fra 2010, hadde kommunen hatt 4 mill ekstra. Eiendomsskatt utgjør 18,75 mill i 2012 mot 18,38 året før. Endringen skyldes volumvekst, da det ikke har vært endringer i skatten. Dette er rett i overkant av budsjett. Dette fordelte seg med 3,24 mill til kraftverk, 2,55 mill til andre verker og bruk, 2,18 mill til andre næringseiendommer og 10,77 mill til boliger og fritidseiendommer. Utbytte fra Agder Energi ble opprinnelig budsjettert til 21,29 mill i drift og nær 1,28 mill som kapitalnedsettelse i investeringsbudsjettet. Faktisk utbytte ble utbetalt med 16,29 mill. noe som betydde 6,28 mill mindre enn forutsatt. Etter første tertial ble driftsbudsjettet nedregulert til 15,07 mill, hvor det samtidig ble bestemt å la 40% av momskompensasjon for investeringer holdes igjen i drift og erstatte det med større låneopptak. Da utbetalingen kom, ble det ingen kapitalnedsettelse, slik at alt utbytte er regnskapsført i drift. I forhold til regulert budsjett er det et positivt avvik i drift med 1,23 mill og et negativt avvik i investeringsregnskapet med 1,28 mill. Statlige tilskudd i forb. med flyktninger og asylsøkere har gitt inntekter ut over budsjett med 5,2 mill. Budsjettet har vært satt for lavt i 2012, og regnskapet inneholder også etterbetalinger fra tidligere år med 1,5 mill. Når det gjelder renteinntektene er disse styrket gjennom bedre vilkår i ny bankavtale fra juni Redusert likviditet og fallende rentenivå andre halvår gjør likevel at dette begrenset seg til vel ,- ut over budsjett. Rentekostnadene for lån er 13,87 mill mot budsjett 14,0 mill når vi ser bort fra forvaltningslånene. Avdragene er derimot litt større enn budsjett, med 15,4 mill mot budsjett på 15,0 Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

12 Momskompensasjon på drift utgjorde i ,8 mill mot budsjett på 12 mill. Denne er budsjettert samlet på ansvar 9000, finans, mens den føres i regnskapet på hvert enkelt ansvar. Det gir budsjettavvik når en ser på ett budsjettområde, men disse er like store både på kostnads- og inntektssiden og påvirker ikke nettorammen. Momskompensasjon for investeringer er mer komplisert. Her føres momsen som del av investeringsregnskapet. Momskompensasjonen føres i drift, og i 2012 er det et krav at maksimalt 40% av denne kan beholdes i driftsregnskapet. I opprinnelig budsjett var investeringsmomsen beregnet til 16 mill. hvorav 14,7 mill. skulle tilbakeføres til investering. Etter at Agder Energi betalte lavere utbyttet ble budsjettet endret slik at 6,22 mill. kr. investeringsmoms skulle holdes igjen i drift. Gjennom vedtak er investeringsbudsjettet justert opp (overføringer fra 2011) og ned (overføringer til 2013). Regulert budsjett for investeringsmoms er etter dette 12,9 mill, mens overføring av samme investeringsmoms fra drift til investering er 5,4. Dette betyr at budsjettet har lagt opp til å holde for mye igjen i drift slik det er regulert. I regnskapet er investeringsmomsen til sammen 10,25 mill. Av dette er 6,15 mill (60%) overført investeringsregnskapet og 4,1 mill holdt igjen i drift. Dette er 1,3 mill lavere enn hva regulert budsjett tilsier. Lønn og lønnsreserve. Lønn utgjør nå over 70% av kommunens driftsinntekter. Dette har de siste fire år steget fra 68,1% til 69,2% til 69,8% og nå 70,3%. En høy vekst innen lønnskostnader vil redusere kommunens økonomiske handlingsrom. Dersom Flekkefjord hadde samme andel lønn i 2012 som i 2009, ville lønnskostnadene vært 14 mill lavere i 2012 enn det de faktisk var. Årsaken ligger dels i flere stillinger innenfor tjenester med vekst (eks. omsorgstjenesten) og dels i at lønnstilleggene i Flekkefjord har vært over forutsetningene som har vært styrende for statens inntektsoverføringer har vært et år med hovedoppgjør på lønn. De framforhandlede tillegg ble større enn det var tatt høyde for i avsatt lønnsreserve. Lønnsreserven ble etter andre tertial tilført 1 mill. på bekostning av kommunens budsjetterte overskudd. Pensjon. Flekkefjord kommune har egen pensjonskasse (FKP) som dekker pensjonsordningen for kommunens ansatte med unntak av lærerne som er dekket gjennom Statens pensjonskasse (SPK) og sykepleierne som har KLP. Flekkefjord kommune har betalt pensjonspremie med 43,3 mill til FKP, 8,2 mill til SPK og 3,8 mill til KLP. Dette består av ordinær premie og reguleringspremie. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av pensjonspremien. Den regnskapsmessige pensjonskostnad regnes ut gjennom en aktuarberegning ved årets utgang. Denne er 13,65 mill lavere enn premien (inkl. arbeidsgiveravgift) og forskjellen betegnes som premieavvik. På den andre side gjøres det fratrekk for tidligere års oppsamlede premieavvik. Disse belastes i regnskapet med 4,43 mill inkl. arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte premieavvik har med dette økt med 9,22 mill til 56 mill. I forhold til budsjett er kommunens pensjonskostnader 1,6 mill høyere enn budsjett. Innenfor tjenesteområdene er hovedtrekkene slik: Administrasjon og politikk er samlet sett i balanse. Skolene inkl. voksenopplæringa har netto mindreforbruk med vel 1,3 mill. Dette skyldes i hovedsak merinntekter i form av tilskudd til voksenopplæringa ut over budsjett. Barnehagene har merforbruk på 1,2 mill. RBU har merforbruk på vel 1,4 mill som skyldes merkostnader innen barnevernet. Kultur her et lite mindreforbruk på 0,3 mill. Helse og omsorgstjenestene fikk etter første tertial styrket sitt budsjett med 3 mill. og etter andre tertial med nye 3,5 mill. Utfordringene med overbelegg ved Tjørsvågheimen første del av året, og med flere nye ressurskrevende tjenester innen tjenester for funksjonshemmede har vært bakgrunnen for dette. Når regnskapet avlegges, er det med et samlet mindreforbruk på 1,1 mill. når tilleggsbevilgningene er medregnet. Med andre ord hadde tilleggsbevilgning på 5,5 mill vært tilstrekkelig. Sosialtjenesten er i balanse. Samfunn og teknikk er samlet i balanse. Her er det mindreforbruk med nær 1,1 mill innen tjenestene på Trøngsla, mens brannvesen har overskridelser med 0,6 mill., og vann og avløp også påfører budsjett- Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer