REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

2 DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012 økonomisk situasjon 3.3 Økonomisk utvikling i perioden Investeringsregnskapet Kommunens organisasjon og personalarbeid Kommunens organisasjon 4.2 Kommunens personalarbeid 4.3 HMS 4.4 Likestilling 4.5 Etiske retningslinjer 5. De enkelte tjenesteområder Administrasjon og utvikling Oppvekst og kultur Skole og kompetanse Barnehager Ressurssenter barn og unge (RBU) Kultur og fritid 5.3 Helse og velferd Helse og omsorg Sosial og flyktninger 5.4 Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk eks. bygg og eiendom Bygg og eiendom DEL 2 Hovedoversikter - REGNSKAP Driftsregnskapet inndelt etter ansvar - Politisk styring og administrasjon F - Oppvekst og kultur G - Helse og velferd H - Samfunn og teknikk I - Interim J - Finanser K Driftsregnskapet inndelt etter artskonti Driftsregnskapet inndelt etter Kostrafunksjoner Investeringsregnskapet fordelt på prosjekter Balanseregnskapet Noter: 1 Avstemming arbeidskapital, egenkapital, anleggsmidler og langsiktig gjeld 2 Avstemming kapitalkonto 9 Innlån 3 Avstemming utlån, forskutteringer, aksjer og andeler 10 Anleggsmidler 4 Bruk og avsetninger til fond 11 Likviditetsreserve 5 Eksterne lån og ubrukte lånemidler 12 Selvkost vann og avløp 6 Pensjonskostnader 13 Selvkost tekniske tjenester 7 Aksjer og andeler 14 Selvkost havneregnskapet 8 Garantiforpliktelser 15 Andre forhold side A E L M N O

3 1. INNLEDNING «det handler om å nå målet» Kommunal økonomistyring påvirkes av til dels uforutsigbare inntekter og av mengden behov for kommunalt tilbud eller tjeneste i befolkningen til enhver tid. I økonomiplanen ligger målsettinger for driften innenfor områdene innbygger samfunn medarbeider økonomi. Disse skal bygge opp om målet om at Flekkefjord skal fortsatt være et aktivt regionsenter og et tyngdepunkt for regional utvikling mellom Stavanger og Kristiansand. Det innebærer at Flekkefjord skal ivareta funksjoner og tilbud på vegne av regionen og at kommunen sammen med andre aktører tar et utviklingsansvar. Rådmannen legger frem regnskapet for 2012 med kr i økonomisk resultat. Tidlig i 2012 ble det klart at de økonomiske rammene for 2012 ville være knappe særlig på grunn av redusert utbytte Agder Energi, merforbruk innen helse og velferd, resultat etter sentralt lønnsoppgjør og nye utfordringer. Budsjettet ble justert to ganger i løpet av året med at en andel av moms fra investeringer ble holdt tilbake i drift og forventet økonomisk resultat ble nedjustert. I tillegg ble det lagt inn økte forventninger til skatteinngang. Det ble satt i gang innsparingsprosess hvor politikere, tillitsvalgte og ledere i organisasjonen gikk igjennom alle tjenesteområder for å peke på områder med mulig innsparingspotensial. Administrasjonen jobbet videre med dette gjennom budsjett og økonomiplanarbeidet for Behovet for innsparing tilsvarte ca 20 millioner for å kunne ta høyde for merforbruk innen lovpålagte tjenester, mindreinntekter og nye oppgaver. Dette krevde stor innsats fra alle enheter i løpet av året. Tjeneste Målet for den kommunale drift er å yte gode, nødvendige og fremtidsrettede tjenester med omfang og kvalitet innenfor de rammer som er politisk vedtatt. Det har vært gjennomført viktige prosjekt i tillegg til god daglig drift, noen eksempler nevnes her: Stor gjennomgang av skole og barnehagestruktur for å lage en struktur som er tilpasset utfordringene på området de neste årene Bygging og åpning av 2 nye barnehager som ga barnehageplass til alle uten bruk av midlertidige løsninger Felles innsats for å få ned omfanget av spesialundervisning til fordel for bedre tilpasset omlegging Felles innsats og omorganisering for å gi et bedre tilbud for barn og unge med store, sammensatte og tverrfaglige hjelpebehov Byggesak fikk redusert etterslepet betydelig og saker med tre ukers frist ble mot slutten av året behandlet innen fristen Opprettelse av en fjerde byggesaksbehandler muliggjorde en intensivering av arbeidet med en digital planbase som vil medføre at all nødvendig planinformasjon gjøres tilgjengelig på kommunes hjemmeside Gjennom grundig arbeid med renholdsplaner i tråd med valgt standard ble varslet overskridelse innen renhold pr. 1. september minimalisert i løpet av høsten Ernæringsprosjektet i samarbeid med kjøkkenet på Tjørsvågheimen - satsning på mat som medisin Velferdsteknologi og pilotering av Nattfrid 35 deltaker på ABC omsorgens ABC Helsenett forberedelse til elektronisk meldingsutveksling med andre Geriatrisk daghospital Opprettet forvaltningsenhet innen helse og velferd Ivaretatt regionalt lederskap innen helse og omsorg Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

4 Vi har hatt tilsyn på flere områder med mange gode tilbakemeldinger men også noen få avvik. Dette tas umiddelbart tak i og lukkes. Næring - «Deeply rooted - Always moving» (visjon Lister Alliance) Denne visjonen deles av 10 bedrifter i regionen, deriblant flere fra Flekkefjord. Dette handler om noe av det samme som Sunde skoles visjon «Røtter og Vinger». Næringslivet i Flekkefjord er i stor grad lokalt forankret samtidig som de er dyktig på nytenking og utvikling. Ordfører, rådmann og næringssjef har i løpet av året besøkt mange bedrifter for å være i dialog om hvordan kommunen kan bidra til næringsutvikling. Viktige innspill er at kommunen må ha tilgjengelige næringsområder, gode bo- og oppvekstsvilkår og levende lokalsamfunn for å være attraktive medspillere for rekruttering av ansatte og nye bedrifter. Videreutvikling av Abelnes havn, planer om næringsområde på Launes, ferdigregulerte områder på Trøngsla og fremtidig område i Dypviksveien er viktig i så måte. Innspillene fra bedriftene er i stor grad sammenfallendene med satsingsområder i kommuneplanforslaget. Bygge- og utviklingsprosjekter Kommunen har store prosjekter i økonomiplanen. Gangbroen er under detaljprosjektering, kultursenteret er fremdeles i forprosjekt og det er en gruppe som jobber med området rundt kirken. Kommunen har lagt stor energi i satsing på firefelt E39, Hidra landfast og ny bybro. Dette er store prosjekter hvor konklusjoner for veien videre kommer i Kraftutbyggingsprosjekter på Siragrunnen, Tonstad vindpark og ny kabel i Vollesfjord er under planlegging og ser ut til å bli realisert. Dette er store inngrep i naturen som kompenseres i noen grad gjennom avbøtende tiltak og som gi noe inntekt til kommunen. Investeringsprosjektene i økonomiplanen er mange, spesielt innen barnehage/ skole og i form av tilrettelagte botilbud. Utviklingsevnen i kommunen måles blant «folk flest» ofte i fremdriften på byutviklingsprosjekter (gangbro og kultursenter). Flekkefjord har gjennomgående gode lokaliteter for de fleste tjenestetilbud. På Hidra barnehage og ungdomsskolen gjennomføres oppgradering. Innen tjenestene er vi ledende på mange områder og det har vært satset mye på utviklingsprosjekter for kommunen som helhet. «fremtiden kan ikke vites» Det ble tilsatt ny samfunnsplanlegger i 2012 for å sikre bedre fremdrift og koordinering i overordnet planverk. Planstrategi, kommuneplan og kommunedelplan for idrett og friluftsliv er i rute med politiske vedtak. Formannskapet er nå et utvalg med hovedfokus på overordnet planlegging, økonomi og havnesaker. Det er etablert en ny arbeidsform for bystyre og formannskap med plan for tema gjennom året, strategisamlinger og dialogsekvenser med rådmannens ledergruppe eller eksterne aktører samt egen sekvens med informasjon fra administrasjonen. Det har vært møte mellom ledere for politiske utvalg og tilsvarende administrative ansvarlige og faste møter i tillegg til den daglige dialog mellom ordfører og rådmann. Formannskapet har organisert seg i tre undergrupper næring og kraft, kompetanse og kommunikasjon for å kunne være pådrivere til vekst og utvikling i kommunen. Administrasjonen gjennomførte et innovasjonsprogram i løpet av høsten. Programmet har gitt oss et nytt verktøy for å finne nye løsninger på kjente problemer, løsninger som virker. Dette har sammen med bevisst satsing på utvikling over tid gitt oss engasjerte medarbeidere med endringskompetanse og vilje til stadig forbedring av tjenester. Programmet videreføres til nye medarbeidere og nye prosjekter. Flekkefjord kommune har fått stor oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt for den brede satsingen på innovasjon, Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

5 vårt engasjement og små og store resultater. Prosjektet genererte 11 konkrete prosjekt som er presentert til politikere, ansatte og gjester. Nye enkeltprosjekter er satt i gang allerede. I Listerregionen har vi hatt godt samarbeid gjennom de ulike prosjektene og det vurderes stadig nye samarbeidsområder. I 2012 har vi bla jobbet med prosjekter i helsenettverket, nytt byggesakstilsyn, samla plan for kraftutbygging, arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreving, ROS analyse, felles Plan og analysekontor og ekommunestrategi (sammen med Lindesnesregionen). Flekkefjord kommune der det skjer Årets store fest var Eirik Veraas Larsens gull i OL. Med stor mediedekning, mottagelse og to folkefester fikk vi nyte seieren i rikt monn! Vi har i løpet av fjoråret jobbet for å peke ut turistfyrtårn for Flekkefjord. Disse utvikles og markedsføres slik at turister kommer til Flekkefjord og så opplever de andre attraksjoner når de først er her. Fjellparkfestivalen var, som de andre festivalene gjennom året, en stor suksess og kommunen har i dialog med ungdommene forsøkt å legge til rette for at dette fremdeles skal være en nytenkende og levende festival. Byggeskikksenteret drives av Vest-Agder fylkeskommune i godt samarbeid med Flekkefjord kommune. Senteret driver veiledning og kompetanseheving i tillegg til åpne arrangementer. Bygget er ferdig pusset opp og kan benyttes av kommunen som møtelokaler. Flekkefjord har et rikt kulturliv, fritidstilbud og fantastisk natur som inviterer til trivsel og medvirker til god folkehelse. Å bo i Flekkefjord kommune gir mulighet til å leve det gode, aktive og opplevelsesrike liv! Det er igjen med stolthet over engasjerte og kreative medarbeidere rådmannen kan legge frem en årsmelding som viser gode tjenester til Flekkefjords innbyggere og besøkende! Flekkefjord, Tone Marie Nybø Solheim rådmann Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

6 2. BEFOLKNING Flekkefjord hadde til sammen 9060 innbyggere ved utgangen av Dette tilsvarer en vekst på 14 personer eller 0,15 % i løpet av Dette består av et fødselsoverskudd på 16, en netto innenlandsk utflytting på 9 og en netto innvandring på 7. Vi har valgt å presentere tallene sammen med gjennomsnittet for Norge, gjennomsnitt for Vest-Agder og sammenlignet med våre omliggende kommuner. Folkemengde Endring Vekst i % Rangering av 428 Lyngdal ,47 % Hele landet ,31 % 8 av 19 Vest-Agder ,16 % 158 av 428 Kvinesdal ,11 % 193 av 428 Sokndal ,89 % 199 av 428 Sirdal ,83 % 280 av 428 Flekkefjord ,15 % 298 av 428 Farsund ,08 % 344 av 428 Lund ,31 % Folketallet i Norge fortsetter å øke med mer enn 1,3 % og har i 2012 passert 5 mill. Slik vekst tilsvarer en økning med 118 for en kommune som Flekkefjord. Av kommunene i regionen vokser Lyngdal mer enn gjennomsnittet, og Kvinesdal har også vist god vekst. Innbyggertall er viktig for kommunenes økonomi, da de virker direkte inn på fordelingen av skattog rammeoverføringer. Fødselsoverskuddet regnes som forskjellen på antall fødte og døde. Det gjenspeiler kommunenes alderssammensetning. Med stor andel eldre, kommer Flekkefjord naturlig lavere ut her enn kommuner med mange unge. Med 17 flere fødsler hadde Flekkefjord vært på landsgjennomsnitt. Fødselsoverskudd Fødte Døde Fødsels- Føds.oversk Rangering overskudd i % av innb. 6 av 19 Vest-Agder ,42 % Hele landet ,37 % 111 av 428 Lund ,35 % 118 av 428 Lyngdal ,32 % 120 av 428 Kvinesdal ,31 % 121 av 428 Sokndal ,31 % 134 av 428 Sirdal ,28 % 160 av 428 Flekkefjord ,18 % 212 av 428 Farsund ,03 % Innenlandsk flytting Innflytting Utflytting Netto Nto. innenl. Rangering flytting i % 8 av 19 Vest-Agder ,02 % 175 av 428 Sokndal ,06 % 185 av 428 Flekkefjord ,10 % 212 av 428 Lyngdal ,20 % 235 av 428 Sirdal ,33 % 298 av 428 Kvinesdal ,46 % 313 av 428 Farsund ,80 % 403 av 428 Lund ,04 % Befokningsstatistikken viser det samme som for 2011, at den innenlandske utflytting er større enn tilsvarende innflytting i denne regionen. For Flekkefjord har utviklingen vært positiv, slik at innflyttingen dette året har vært nesten like stor som utflyttingen. Etter et år med stor netto innvandring i Flekkefjord, har 2012 vært motsatt. Kun 12 kommuner i landet har dette året hatt lavere netto innvandring enn Flekkefjord. Dette er tall for flytting mellom Norge og alle nasjonaliteter. For landet som helhet utgjør netto innvandring 72% av befolkningsveksten. For de fleste kommuner i regionen er det denne faktoren som holder befolkningen oppe (eks. Farsund og Lund) eller som forklarer det meste av veksten i innbyggertall. (eks. Lyngdal og Kvinesdal). Innvandring Innvandring Utvandring Netto Nto. innv. i Rangering Innvandr. % av innb. 83 av 428 Lund ,38 % 89 av 428 Lyngdal ,33 % 100 av 428 Kvinesdal ,25 % Hele landet ,95 % 204 av 428 Sirdal ,88 % 211 av 428 Farsund ,86 % 15 av 19 Vest-Agder ,76 % 270 av 428 Sokndal ,64 % 416 av 428 Flekkefjord ,08 % Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

7 I tabellen nedenfor er befolkningstallene for Flekkefjord fordelt på aldersgrupper og kjønn og sammenlignet prosentvis med Norge, og sammenlignet med tilsvarende tall som er hhv. ett og fem år gamle Ant. innb. % av befolkning Fordelt på Ant. innb. Fordelt på Ant. innb. Fordelt på Alder totalt Fl.fjord Norge menn kvinner totalt menn kvinner totalt menn kvinner ,3 % 1,2 % ,8 % 5,0 % ,1 % 1,2 % ,4 % 8,4 % ,0 % 3,8 % ,5 % 5,2 % ,7 % 26,7 % ,5 % 21,0 % ,2 % 14,1 % ,4 % 8,9 % ,7 % 3,6 % ,4 % 0,8 % SUM Det er verdt å merke seg at: Etter et år med et lavt antall fødte, er det i 2012 tilbake til det «normale» antall 0-1 år. Andelen mellom 20 og 39 år er 4% lavere i Flekkefjord enn i Norge. Dette tilsvarer 362 personer. Andelen over 67 år er 3,2% høyere i Flekkefjord enn i Norge. Dette tilsvarer 290 personer. Antall over 80 år har vært stabilt siste fem år, men ligger ca, 40% høyere enn landsgjennomsnittet. I de senere år er det blitt flere menn og færre kvinner, særlig i aldersgruppen år, men 2012 har gått litt i motsatt retning. Befolkningens gjennomsnittlige alder er 39,3 år i Norge og 41,2 i Flekkefjord. Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

8 3. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT 2012 I dette kapittel ser vi på kommunens økonomiske situasjon samlet og hvordan utviklingen har vært de siste 4 år. Kapittelet deles inn i tre: Kommunens driftsøkonomi med resultatutvikling. Kommunens balanse med vurdering av den økonomiske situasjon. Økonomisk utvikling Kommunens investeringsregnskap for Med hensyn til økonomiske oppstillinger og kommentarer knyttet til de enkelte tjenesteområder vises det til eget kapittel 5. I likhet med tidligere år presenterer vi i årsrapporten ulike Kostratall for å sammenligne Flekkefjord med kommunegruppe 10 (vår kommunegruppe) og med Vest Agder. Kostratallene baserer seg på kommunenes innrapportering til SSB pr. 15. februar. Det vil komme endringer i tallmaterialet etter denne dato og fram til endelig statistikk foreligger i juni. Nyeste tallmateriale vil alltid være tilgjengelig på: 3.1 Driftsregnskapet resultatutvikling Flekkefjord kommune forvalter en økonomi med årlige inntekter på mer enn 680 mill. inkl. finansposter. Det tilsvarer en årlig vekst på 5,2% fra Store tjenestebehov og stadig nye oppgaver gjør at regnskapets kostnadsside har fulgt inntektene og gitt små marginer igjen til postitive driftsresultater. For 2012 avlegger kommunen et driftsregnskap med netto driftsresultat på 10 mill, og et samlet overskudd på kun 1,54 mill etter fondsavsetninger og overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet. Budsjettet for 2012 la opp til et sluttresultat på 8,3 mill. I løpet av året er det tilleggsbevilget 6,5 mill til omsorgstjenestene på bekostning av årets overskudd, og prognosene etter andre tertial har stipulert et resultat på 2-3 mill. Avvikene fra dette er relativt små, men et sluttresultat på 0,2% av driftsinntektene er ikke på noen måte tilstrekkelig i forhold til kommunens økonomiske utfordringer. Normen for sunn kommuneøkonomi tilsier et netto driftsresultat på minst 3% av driftsinntektene. Det tilsvarer 20 mill. for Flekkefjord. Kostratall FINANSIELL SITUASJON - Driftsøkonomi Flekkefjord Gruppe 10 Vest- Agder Flekkefjord Gruppe 10 Vest- Agder Flekkefjord Frie inntekter i kroner per innbygger Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinn. -0,6 1,8 1,8-2,9 1,4 1,1-0,9 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinnt. 1,5 2,5 3,2-0,2 1,6 2,2 2,1 Kostratallene viser at Flekkefjord har lavt driftsresultat sammenlignet med gjennomsnittet av kommunene i gruppe 10 og i fylket. Tallene for 2012 er jevnt over noe bedre enn for Netto driftsresultat er i Flekkefjord opp i mot halvparten av anbefalt nivå, og det er bedre enn i 2011, til tross for at utbytte fra Agder Energi ble redusert. Flekkefjord ligger høyere ang. frie inntekter pr. innbygger. Det har sammenheng med utgiftsutjevningen i rammetilskuddet ut fra kommunens behovsprofil. Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

9 Nedenfor følger tabell over driftsutgiftene i kommunen de siste 4 år. Driftsregnskap Flekkefjord kommune (tall i 1000) Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte / indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (+ er negativt) Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (+ er negativt) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond *) Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+) /mindre(-) forbruk - *) - *) *) Regnskapsmessige resultat i 2012, kr ,- settes av til disposisjonsfond i tråd med bystyrets forutsetninger. Tilsvarende tall for 2011 var kr ,- Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

10 Brutto driftsresultat sammenholder alle driftsinntekter og driftskostnader hvor avskrivninger (som er uttrykk for verdiforringelsen på kommunens anleggsmidler) er medregnet. Brutto driftsresultat er negativt også i 2012 og viser at kommunen er avhengig av finansinntekter for å gå i økonomisk balanse. Brutto driftsresultat er likevel 14 mill. bedre enn i 2011, og dette skyldes i hovedsak økte inntekter (skatt/ ramme/ statlige overføringer). Netto driftsresultat trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for avskrivningene. Til tross for at utbytte fra Agder Energi er lavere enn på mange år, er netto driftsresultat positivt med 10 mill. Dette er en forbedring fra 2011 med 10,5 mill. Det skal bemerkes at kommunen betaler i overkant av minimumsavdrag på langsiktig gjeld og at denne sum er lavere enn avskrivningene. Det gir også forklaring på mye av forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat i vår kommune. Fram til og med 2013 føres momskompensasjon for investeringer i drift. Det betyr at disse inngår som del av driftsinntektene, og variasjoner i investeringsomfang, vil påvirke driftsresultatene. I fireårsperioden utgjør momskompensasjon for investeringer hhv. 4,6 mill i 2009, 2,9 mill i 2010, 5,2 mill i 2011 og 10,2 mill i Samtidig vil overføring av investeringsmoms fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet også falle bort og påvirke sluttresultatet motsatt vei. Regnskapsmessig mer eller mindreforbruk framkommer etter at alle avsetninger til- og bruk av fond er foretatt, samt overføringer til investeringsregnskapet er medregnet. Så lenge det er budsjettert med et overskudd som skal settes av til disposisjonsfond, inngår mindreforbruket i denne avsetningen, og regnskapet ender ut i 0. For 2012 settes det av til disposisjonsfond i form av årets overskudd. Nærmere kommentarer til driftsregnskapet 2012 Driftsregnskapet for hele kommunens virksomhet er nedenfor satt opp etter kontogrupper og sammenlignet med budsjett og fjorår. Tallene er her presentert med alle finansposter inkl. avskrivninger. Tilsvarende tabell for hvert tjenesteområde (budsjettområde) er tatt med i kap. 5. Totalt Kontogruppe (Alle tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Fast lønn Variabel lønn Sosiale utgifter Sykepenger SUM LØNN Kjøp av varer/tjenester - kom. tjen. produksjon Kjøp av eksterne tjenester Overføringer til stat/fylke/kom/andre MVA Reserverte bevilgninger SUM KJØP OG OVERFØRINGER Renter og avdrag Fondsavsetninger Overført investeringsregnskapet Overskudd til disposisjonsfond Avskrivninger SUM FINANSKOSTNADER SUM KOSTNADER Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

11 Salgs og leieinntekter Refusjoner (eks. sykelønn) MVA-komp Overføringer fra stat/fylke/kom/andre Finansinntekter Bruk av fond / tidligere overskudd Motpost avskrivninger SUM INNTEKTER NETTO DRIFT *) I tabellen inngår det regnskapsmessige mindreforbruk som en finanskostnad (avsetn. til fond). Saldert regnskap gir netto drift lik 0. Innenfor de enkelte kontogrupper er det betydelige forskjeller mellom budsjett og regnskapstall. Budsjettrammene er gitt som nettorammer tilknyttet det enkelte budsjettområde. Kommunens økonomistyring er fokusert på å holde nettorammene. Det er områder hvor både kostnads- og inntektssiden blir større enn lagt inn i budsjett. Dette gjelder først og fremst refusjoner med tilhørende kostnadsside. Eksempel på dette er vikarutgifter og sykepengerefusjoner hvor kommunen har ønsket å legge seg på lave tall i budsjettet. Kommentarene nedenfor er mest konsentrert om det som føres under finanskapittelet. Når det gjelder tjenesteområdene, vises det til kommentarene i kap. 5 under hvert enkelt budsjettområde. * * * Skatt og rammetilskudd må sees under ett, da skatteutjevningen blir ført sammen med rammetilskuddet. Flekkefjords skatteinntekter var i 2012 på 89,5% av landsgjennomsnittet, mens budsjettet la opp til samme nivå som i 2010 med 94,7%. Til sammenligning var skatteinntektene i 2011 på 91,4% av gjennomsnitt. Samlet har kommunen mottatt 433,5 mill i skatt og rammetilskudd. Opprinnelig budsjett var på 432,2 mill. Etter kommuneproposisjonen i mai og nye beregninger forelå i forbindelse med statsbudsjettet ble kommunens budsjett for 2012 oppjustert med 2,2 mill. I forhold til dette ble det til slutt en svikt på 1 mill. Dersom skattenivået hadde vært opprettholdt på nivå fra 2010, hadde kommunen hatt 4 mill ekstra. Eiendomsskatt utgjør 18,75 mill i 2012 mot 18,38 året før. Endringen skyldes volumvekst, da det ikke har vært endringer i skatten. Dette er rett i overkant av budsjett. Dette fordelte seg med 3,24 mill til kraftverk, 2,55 mill til andre verker og bruk, 2,18 mill til andre næringseiendommer og 10,77 mill til boliger og fritidseiendommer. Utbytte fra Agder Energi ble opprinnelig budsjettert til 21,29 mill i drift og nær 1,28 mill som kapitalnedsettelse i investeringsbudsjettet. Faktisk utbytte ble utbetalt med 16,29 mill. noe som betydde 6,28 mill mindre enn forutsatt. Etter første tertial ble driftsbudsjettet nedregulert til 15,07 mill, hvor det samtidig ble bestemt å la 40% av momskompensasjon for investeringer holdes igjen i drift og erstatte det med større låneopptak. Da utbetalingen kom, ble det ingen kapitalnedsettelse, slik at alt utbytte er regnskapsført i drift. I forhold til regulert budsjett er det et positivt avvik i drift med 1,23 mill og et negativt avvik i investeringsregnskapet med 1,28 mill. Statlige tilskudd i forb. med flyktninger og asylsøkere har gitt inntekter ut over budsjett med 5,2 mill. Budsjettet har vært satt for lavt i 2012, og regnskapet inneholder også etterbetalinger fra tidligere år med 1,5 mill. Når det gjelder renteinntektene er disse styrket gjennom bedre vilkår i ny bankavtale fra juni Redusert likviditet og fallende rentenivå andre halvår gjør likevel at dette begrenset seg til vel ,- ut over budsjett. Rentekostnadene for lån er 13,87 mill mot budsjett 14,0 mill når vi ser bort fra forvaltningslånene. Avdragene er derimot litt større enn budsjett, med 15,4 mill mot budsjett på 15,0 Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

12 Momskompensasjon på drift utgjorde i ,8 mill mot budsjett på 12 mill. Denne er budsjettert samlet på ansvar 9000, finans, mens den føres i regnskapet på hvert enkelt ansvar. Det gir budsjettavvik når en ser på ett budsjettområde, men disse er like store både på kostnads- og inntektssiden og påvirker ikke nettorammen. Momskompensasjon for investeringer er mer komplisert. Her føres momsen som del av investeringsregnskapet. Momskompensasjonen føres i drift, og i 2012 er det et krav at maksimalt 40% av denne kan beholdes i driftsregnskapet. I opprinnelig budsjett var investeringsmomsen beregnet til 16 mill. hvorav 14,7 mill. skulle tilbakeføres til investering. Etter at Agder Energi betalte lavere utbyttet ble budsjettet endret slik at 6,22 mill. kr. investeringsmoms skulle holdes igjen i drift. Gjennom vedtak er investeringsbudsjettet justert opp (overføringer fra 2011) og ned (overføringer til 2013). Regulert budsjett for investeringsmoms er etter dette 12,9 mill, mens overføring av samme investeringsmoms fra drift til investering er 5,4. Dette betyr at budsjettet har lagt opp til å holde for mye igjen i drift slik det er regulert. I regnskapet er investeringsmomsen til sammen 10,25 mill. Av dette er 6,15 mill (60%) overført investeringsregnskapet og 4,1 mill holdt igjen i drift. Dette er 1,3 mill lavere enn hva regulert budsjett tilsier. Lønn og lønnsreserve. Lønn utgjør nå over 70% av kommunens driftsinntekter. Dette har de siste fire år steget fra 68,1% til 69,2% til 69,8% og nå 70,3%. En høy vekst innen lønnskostnader vil redusere kommunens økonomiske handlingsrom. Dersom Flekkefjord hadde samme andel lønn i 2012 som i 2009, ville lønnskostnadene vært 14 mill lavere i 2012 enn det de faktisk var. Årsaken ligger dels i flere stillinger innenfor tjenester med vekst (eks. omsorgstjenesten) og dels i at lønnstilleggene i Flekkefjord har vært over forutsetningene som har vært styrende for statens inntektsoverføringer har vært et år med hovedoppgjør på lønn. De framforhandlede tillegg ble større enn det var tatt høyde for i avsatt lønnsreserve. Lønnsreserven ble etter andre tertial tilført 1 mill. på bekostning av kommunens budsjetterte overskudd. Pensjon. Flekkefjord kommune har egen pensjonskasse (FKP) som dekker pensjonsordningen for kommunens ansatte med unntak av lærerne som er dekket gjennom Statens pensjonskasse (SPK) og sykepleierne som har KLP. Flekkefjord kommune har betalt pensjonspremie med 43,3 mill til FKP, 8,2 mill til SPK og 3,8 mill til KLP. Dette består av ordinær premie og reguleringspremie. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av pensjonspremien. Den regnskapsmessige pensjonskostnad regnes ut gjennom en aktuarberegning ved årets utgang. Denne er 13,65 mill lavere enn premien (inkl. arbeidsgiveravgift) og forskjellen betegnes som premieavvik. På den andre side gjøres det fratrekk for tidligere års oppsamlede premieavvik. Disse belastes i regnskapet med 4,43 mill inkl. arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte premieavvik har med dette økt med 9,22 mill til 56 mill. I forhold til budsjett er kommunens pensjonskostnader 1,6 mill høyere enn budsjett. Innenfor tjenesteområdene er hovedtrekkene slik: Administrasjon og politikk er samlet sett i balanse. Skolene inkl. voksenopplæringa har netto mindreforbruk med vel 1,3 mill. Dette skyldes i hovedsak merinntekter i form av tilskudd til voksenopplæringa ut over budsjett. Barnehagene har merforbruk på 1,2 mill. RBU har merforbruk på vel 1,4 mill som skyldes merkostnader innen barnevernet. Kultur her et lite mindreforbruk på 0,3 mill. Helse og omsorgstjenestene fikk etter første tertial styrket sitt budsjett med 3 mill. og etter andre tertial med nye 3,5 mill. Utfordringene med overbelegg ved Tjørsvågheimen første del av året, og med flere nye ressurskrevende tjenester innen tjenester for funksjonshemmede har vært bakgrunnen for dette. Når regnskapet avlegges, er det med et samlet mindreforbruk på 1,1 mill. når tilleggsbevilgningene er medregnet. Med andre ord hadde tilleggsbevilgning på 5,5 mill vært tilstrekkelig. Sosialtjenesten er i balanse. Samfunn og teknikk er samlet i balanse. Her er det mindreforbruk med nær 1,1 mill innen tjenestene på Trøngsla, mens brannvesen har overskridelser med 0,6 mill., og vann og avløp også påfører budsjett- Årsberetning Flekkefjord kommune 2012 Side mars 2013

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer