TERRÅK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad Brosjyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERRÅK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad Brosjyre"

Transkript

1 TERRÅK KRAFTVERK Konsesjonssøknad Brosjyre DESEMBER 2008

2 Søknad brosjyre Denne brosjyren er et tillegg til selve konsesjonssøknaden for Terråk kraftverk som NTE har utarbeidet. Søknaden sendes ut av NVE på høring, og det vil bli avhold møter med NTE Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er i sin helhet eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kjernevirksomheten er innenfor energiproduksjon og omsetning, nett og elektroentreprise. Selskapet har hovedkontor i Steinkjer og har i tillegg butikker, produksjonsanlegg og installasjonsavdelinger / -enheter over hele fylket. Terråkvassdraget både kommune samt folkemøter som en del av høringsprosessen. Det er NVE på vegne av OED som er vedtaksmyndighet. Konsernet har ca 1000 ansatte i morselskap og datterselskap, og en årlig omsetning på 1,9 milliarder kroner (2007). NTE Energi AS har i dag 22 små og store vannkraftverk, i tillegg til å være medeier i to vannkraftverk. NTE satser også på utvikling av vindkraft. NTE Energi AS er tiltakshaver. Størstedelen av Terråkvassdraget ligger i Bindal kommune i Nordland fylke. En mindre del av nedslagsfeltet ligger i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Vassdraget drenerer nordover fra fjellområdet mellom Bindalsfjorden og Indre Folla. Vassdraget er ca. 15 km langt og har flere vatn og tjern. Terråkelva har sitt utløp i Terråk, som er kommunesentret i Bindal. 2

3 Bakgrunn for tiltaket Terråkvassdraget har vært utnyttet til kraftproduksjon også tidligere. I tillegg til ønsket om å gjenoppta denne aktiviteten i vassdraget ut fra et historisk perspektiv, finner NTE det nå aktuelt å utnytte denne ressursen, spesielt ut fra at Alternativ A for vassdrag 607 Terråkelva ligger i Samlet plan kategori I. Dette prosjektet kan dermed konsesjonssøkes. I tilknytning til at vassdraget tidligere har vært regulert til kraftproduksjon, foreligger et pålegg fra NVE om restaurering av to gamle dammer. Dette vil være aktuelle tiltak som nå kan knyttes til prosjektet. Utbyggingen vil også ut fra beregninger og vurderinger være et samfunnsmessig lønnsomt prosjekt. Samlet plan for vassdrag Samlet plan for vassdrag ble vedtatt av Stortinget for å få en samlet nasjonal forvaltning av vassdragene. Planen skal gi en prioritering av hvilke vassdrag som kan bygges ut til vannkraftformål m.v. I utgangspunktet skal alle kraftutbyggingsprosjekt av en viss størrelse behandles i Samlet plan før de kan konsesjonssøkes. Hovedalternativet for utbygging er i samsvar med prosjekt 607 Terråkelva i Samlet plan under betegnelsen Alt. A 01 Terråk kraftverk. Alternativ A er plassert i kategori I, og kan derfor konsesjonssøkes: I Alternativ A reguleres Midtre Fuglevatnet (heves 3.0 m, senkes 2.0 m) og fallet til fjorden utnyttes i Terråk kraftverk. Midlere produksjon er beregnet til 50,0 GWh / år hvorav ca. 55 % er vinterkraft. Samlet plan- rapporten beskriver også et alt. B, men dette alternativet er plassert i kategori II og kan ikke konsesjonssøkes. Alternativene C og D innebærer begge en kraftproduksjon mindre enn 50 GWh og fritas dermed for behandling i Samlet plan og kan derfor konsesjonssøkes. 3 Utbyggingsplan Søknaden omfatter 3 alternativ (alternativ A, C og D), der alternativ A er NTEs hovedalternativ. magasinvolum på ca. 5,0 mill m3. Omfatter alle alternativ. Mellavatnet brukes som inntaksmagasin for Overføringer og bekkeinntak kraftverket ved alternativ A og C. Eksisterende Storvatnet overføres via Elseburbekken til dam rehabiliteres/fornyes, og samme høyde på Sørvatnet med et ca 200 m langt nedgravd damkrona benyttes. Dammen utføres i betong rør. Vannet føres til Mellavatnet via Sørvatog vil bli ca 80 m lang. Magasinet reguleres net. Omfatter alle utbyggingsalternativ. 3,5 m mellom kote +237 og +233,5 og vil gi et Tverråa tas inn som bekkeinntak med en ca magasinvolum på ca 2,0 mill.m3. 75 m lang sjakt ned på tilløpstunnelen til Ter- Nervatnet skal være inntaksmagasin for kraftråk kraftverk. Omfatter alternativ A og C. verket i alternativ D. Eksisterende dam benyttes. Gammelsagelva, tas inn som bekkeinntak Magasinet reguleres 2,0 meter mellom HRV på med en ca. 200 m lang sjakt ned på tilløpskote +174,5 og LRV på kote +172,5. Dette gir tunnelen. Omfatter alternativ A. et magasinvolum på ca 0,7 mill.m3. Reguleringsanlegg Storvatnet, som har nedbørfelt lengst sør i området på grensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag, reguleres med ca. 5m senkning mellom kote +481 og Dette utgjør et Kraftstasjon Kraftstasjonen i alternativ A plasseres i fjell med utløp i Breivika ved Sørfjorden. Adkomsttunnelen til kraftstasjonen blir ca 460 m lang, og tilløpstunnelen blir ca m lang.

4 For alternaiv C og D plasseres kraftstasjonen i fjell ca 1 km sør for Hellifossen. Utløpet i kulpen nedstrøms Hellifossen vil ligge på ca på kote +49. I alternativ C vil kraftverket utnytte et fall mellom Mellavatnet på kote +237 og utløpet på kote +49. I alternativ D legges inntaket i Nervatnet, og kraftverket vil utnytte fallet mellom Nervatnet på kote 174,5 og utløpet på kote +49. Anleggsveier, tipper, massetak og riggområder For alternativ A er det ikke forutsatt at det skal bygges anleggsveier til inntak og reguleringsanlegg. Tilløpstunnelen skal brukes som anleggsvei i forbindelse med dambyggingen ved Mellavatnet. Det vil da være nødvendig med en midlertidig anleggsvei i strandsonen ved Mellavatnet mellom inntak og dam. Adkomst til kraftstasjonen bygges fra riksveg 801. Det etableres en tipp for deponering av tunnelstein langs oversiden av riksvei 801 ved påhugget til kraftstasjonen. Totalt volum er beregnet til ca m 3 anbrakt masse. For alternativ C og D må det bygges veg frem til Hellifossen. Bygging av dammen ved Mellavatnet gjennomføres uten at det etableres veg, eller ved adkomst gjennom tilløpstunnelen. Kraftlinjer Det vil ikke bli behov for å bygge nye permanente kraftlinjer i forbindelse med utbyggingen. Terråk kraftverk vil bli tilknyttet eksisterende 22 kv linje som går like over tunnelpåhugget (Alt. A). For alt. C og D er det aktuelt å legge kabel langs adkomstveien og fram til tilknytningspunktet ved Fallbekkvatnet. Eksisterende 22 kv linje må oppgraderes mellom trafostasjonen på Årsandøy og Terråk, en strekning på ca 12 km. Vannføringsendringer En utbygging vil medføre reduksjon i vannføringen i Terråkelva og Storelva. Elseburbekken vil få økt vannføring på grunn av overføring av Storvatnet. Utbygging etter alt. C og D vil gi noe økt vannføring fra Hellifoss til utløp. 4 Nøkkeltall hydrologi, alternativ A Nedbørsfelt Magasin Feltets navn Areal Spesif. avl. Midl. avl. Areal HRV/LRV Volum km2 l/s/km2 m3/s mill.m3/år km2 m.o.h mill.m3 Mellavatnet 35,9 82 2,94 92,72 0, / 233,5 2,0 Storvatnet 4,5 82 0,37 11,67 1, / 476 5,0 Tverråa 7,3 82 0,60 18,92 Gammelsagelva 0,8 82 0,07 2,21 Terråk kraftverk 48,5 3,98 125,52 1,72 7,0 Kraftproduksjon og kostnader Kraftproduksjonen er beregnet til 59,8 GWh. Dette representerer årsforbruket til ca husstander. Kostnadene for utbyggingen er stipulert til 222,3 mill. kroner, dvs 3,72 kr/kwh. Til sammenligning er kostnadene for alt. C og D beregnet til hhv 4,95 kr/kwh og 4,04 kr/kwh.

5 Videre saksgang Søknad med konsekvensutredninger sendes Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i StatsNVE for behandling. Det vil også bli arrangert råd. Store eller særlig konfliktfylte saker blir et nytt åpent møte. lagt fram for Stortinget. Etter en ny høringsrunde, der NVE fastsetter en høringsfrist, vil NVE utarbeide innstilling i saken og sende denne til OED. Det kan i konsesjonen settes vilkår for drift av kraftverket, og gis pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og ulemper. Fremdriftsplan ID Aktivitetsnavn Høring/melding Konsekvensutredning Utarbeidelse av søknad Konsesjonsbehandling Prosjektering Bygging Resultater fra konsekvensutredningen Konsekvensutredningen er utført med utgangspunkt i konsekvensutredningsprogram fra NVE av 26. oktober Kulturminner og kulturmiljø Områdets kulturhistorie er preget av både samisk og norrøn bosetting, og det er registrert både løsfunn (Breivika) og gravrøyser (Terråkelvas utløp) fra jernalder. Landskap Influensområdet går fra fjorden med skogkledte lier langs Terråkelva og opp mot snau- Utmarksområdene har dannet grunnlaget for fjellet med topper opp mot 600 moh. industristedet Terråk, der skogsdrift, sagbruk og trevareindustri har foregått i nesten 100 De største landskapsmessige konsekvensene år. Fremdeles står gamle turbinrør av tre og er knyttet til regulering og overføring av gamle dammer langs vassdraget. Storvatnet. Også området Terråkelva Stillelva vil bli sterkt berørt med redusert vannføring Det er i området et potensial for å avdekke ikke(alternativ C og D). kjente fornminner og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Visualisering av Storvatnet ved LRV. LRV vil imidlertid ikke fremstå slik i en sommersituasjon, men kun være aktuelt om vinteren. 5

6 6

7 7

8 8 Konsekvensene av tiltaket vil bli små for samtlige utbyggingsalternativ. Det er det samiske kulturlandskapet som blir mest belastet, idet den historiske lesbarheten vil reduseres noe selv om ingen samiske kulturminner blir direkte berørt av tiltaket. Friluftsliv og reiseliv Influensområdet er lett tilgjengelig og er et mye brukt område til friluftsliv, spesielt av lokalbefolkningen. Bruken er i stor grad knyttet til fiske, jakt, bærplukking og fotturer. Det er Terråkmarka fra Hellifoss til og med Nervatnet som benyttes mest til friluftsliv. Området har i dag liten besøksfrekvens av turister, men anses å ha et fremtidig potensial for utvikling av naturbasert reiseliv. Friluftslivet vil bli påvirket i anleggsperioden med støy, mulig forurensing og generell anleggsaktivitet. I driftsfasen vil redusert vannføring i elver, regulering av vann, nye tekniske inngrep og anlegging av massedeponi virke negativt i tilknytning til visuelle forhold (landskapsopplevelse). Mindre strandsoner i Mellavatnet vil imidlertid bli positivt for friluftslivet. Mindre vannføring og reguleringer vil kunne påvirke muligheten for å kunne utøve fiske i elv og vann. Alternativ C og D gir noe større negative konsekvenser enn alternativ A. Også potensialet for reiseliv vil bli negativt påvirket, idet dette knytter seg til naturopplevelser og aktiviteter i naturen. Reiselivet påvirkes likevel mindre enn friluftslivet. Inngrepsfrie områder (INON) Influensområdet til Terråk kraftverk har i dag inngrepsfrie områder i alle INON-kategorier, dvs. både villmarkspregede områder (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep), sone 1-områder (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep) og sone 2-områder (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Planene berører likevel ikke større sammenhengende villmarkspregede områder. Konsekvensene av planlagte utbygging av Terråk kraftverk vil være bortfall av arealer i alle de inngrepsfrie kategoriene, samt endringer i gjenværende inngrepsfrie områder (villmarksområder blir sone 1-områder osv). Ved utelatelse av regulering og overføring av Storvatnet vil bortfall av INON-områder reduseres. Naturmiljø Prosjektområdet består av flere naturtyper som alle er vanlige i regionen, og som ikke er vanlige leveområder for sjeldne eller truede plante- og dyrearter. Det mest verdifulle området i biologisk mangfold-sammenheng er Elseburdalen, der det er høystaudeskog som er en truet naturtype. Dette er også uten tvil det mest artsrike området både når det gjelder karplanter, moser og lav. Sjøørret og laks benytter Terråkelva opp til Kvernfossen som gyte- og oppvekstområde. Det forekommer også sporadisk gyting videre opp til Hellifoss, men dette er avhengig av oppvandingsforholdene. Resultater fra flere undersøkelser gir grunnlag for å tro at Terråkelva har egne bestander av både laks og sjøørret. Undersøkelser har vist at TERRÅK KRAFTVERK INON ver. 03 >5 km fra inngrep 3-5 km fra inngrep 1-3 km fra inngrep 4,9 km 2 499,5 km 2 328,2 km 2 171,7 km Kilometer 1: Inngrepsfrie områder i områdene omkring det planlagte Terråk kraftverk. Planområdet markert med blå firkant.

9 fisk fra Terråkelva har parasitten som forårsaker I anleggsfasen vil trafikk og menneskelig aktivitet proliferativ nyresyke (PKD). Denne situasjonen vil i planområdet være noe forstyrrende for reinen kunne påvirke bestanden av laks og sjøørret i elva. i området. Konsekvensene av tiltaket er likevel vurdert som ubetydelig eller små for alle Ørreten i Nervatnet og Mellavatnet er småvokst utbyggingsalternativ. og slank, og mye av fisken er parasittert med bendelorm. Fisken i Sørvatnet er av noe bedre kvalitet, I driftsfasen vil endrete isforhold på innsjøer og og har ikke innvoldsparasitter. endret vannføring i bekker og elver kunne påvirke reindriftas muligheter til å drive reinen gjennom Konsekvensene i anleggsfasen vil primært området. Også reinens mulighet til fri bevegelse være knyttet til fare for forurensning og støy. under beiting i Terråkmarka kan bli påvirket negativ. Spesielt er det områdene i Elseburdalen Konsekvensene knyttet til disse forholdene vil og Terråkelva mellom utløpet i fjorden og Stil- derfor være store for alle utbyggingsalternativ. lelva (alt C og D) som kan bli negativt påvirket. Ved å ta Storvatnet ut av planene blir drivleia gjennom området lite berørt, og man unngår I driftsfasen vil konsekvensene relateres til redu- de negative konsekvensene for beiteområdet i sert vannføring som bl.a. kan være uheldig for laks Elseburdalen. Samlet vil konsekvensene dermed og sjøørret i Terråkelva. Dette gjelder spesielt for bli redusert for alle alternativ. alternativ A, der vannet ledes bort fra Terråkelva. Forholdene i Elseburdalen kan også påvirkes Naturressurser negativt ved at vannmengden ned dalen kan Landbruk danne et nytt elveleie der bekken flater ut ned For landbruk, marine ressurser og for mineraler mot Sørvatnet. Endringer i vannstand i de reguler- og masseforekomster, vil utbygging av Terråk te vannene vil medføre utvasking av strandsoner kraftverk (alle alternativ) medføre ingen eller små negative konsekvenser. og dårligere betingelser for fisk. Ferskvannsressurser / vannkvalitet Terråk vannverk har i dag råvannsinntak i Stillelva i Terråkvassdraget. Vannbehandlingsanlegget ligger mellom riksveien og Terråkelva, og etter membranfiltrering og UV-behandlig, pumpes vannet opp til høydebassenget på Nonshaugen. Vannverket som er godkjent av Mattilsynet, har Reindrift Det berørte reinbeitedistriktet er Voengel-Njarke, god kapasitet via Terråkelva. Vannet preges i dag som er det sørligste reinbeitedistriktet i Nordland av relativt lav ph, og har til dels høyt fargetall og har et reintall på i overkant av 2000 dyr fordelt (gul myrfarge). Det finnes ikke gode alternative på 7 siidaandeler. 14 personer er sysselsatt i den vannkilder i nærheten. daglige driften, og totalt 51 personer er tilknyttet driften i løpet av året. Distriktet har 1 siida Ved utbygging av Terråk kraftverk, vil anleggsom sommeren, og er fordelt på 2-3 siidaer om fasen kunne medføre utslipp av finpartikulært vinteren. Distriktet har vinterbeiter på øyer og stoff og olje i Terråkelva. Dette vil kunne påhalvøyer i ytre deler av Bindal, Leka, Nærøy og virke vannkvaliteten negativ, spesielt for alternativ Vikna. Flytting fra vinter- til vårbeiteland er i de C og D som medfører utbygging langs vassdraget. I driftsfasen vil avrenning fra bl.a. massedeponiet siste årene gjort med bil. ved kraftstasjonen ved Hellifoss kunne gi store Terråkmarka ligger i overgangssonen mellom negative konsekvenser for alternativene C og D. vår- og sommerbeitene i øst, og vinterbeite- Råvannsmengden vil ikke bli et problem ved noen områder i vest. Det betyr at som beiteområde av alternativene. benyttes det primært sent på høsten (novemberjanuar), når reinen er på vei til vinterbeiter, og tidlig vår (april), når reinen er på vei til vårbeite- og kalvingslandet. Dersom regulering og overføring av Storvatnet ikke gjennomføres, vil de negative konsekvensene for bl.a. Storåa med Brudesløret og Elseburdalen falle bort både i anleggs- og driftsfasen. 9

10 Samfunnsmessige virkninger De største samfunnsmessige virkningene vil primært være knyttet til sysselsettingseffekten i anleggsfasen, hvor det ved etablering av vannkraftverk som omtalt er forventet et betydelig antall årsverk. Dette gjelder både lokalt og regionalt. Byggingen av vannkraftverket vil derfor innebære store positive konsekvenser for samfunnsøkonomien i anleggsfasen. Også i driftsfasen vil utbygging av Terråk kraftverk få positive effekter på sysselsettingen. Drift og vedlikehold av kraftverket vil skape arbeidsplasser, samtidig som utbyggingen vil gi positive oppstrømseffekter for lokalt næringsliv. Konsekvenser i driftsfasen Fagtema Alternativ A Alternativ C Alternativ D Landskap Middels negativ Middels negativ Middels negativ Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv og reiseliv Liten middels negativ Middels liten negativ Middels liten negativ Reiseliv INON Middels liten Middels liten Middels - liten Naturmiljø Liten middels negativ Liten middels negativ Liten middels negativ Reindrift Stor negativ Stor negativ Stor negativ Landbruk Ubetydelig Ferskvannsressurser Liten middels negativ Stor negativ Stor negativ Marine ressurser Ubetydelig liten negativ Ubetydelig liten negativ Mineraler og masseforekomster Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 10 Samfunnsmessige virkninger Middels positive Middels positive Middels positive Avbøtende tiltak Det er forutsatt minstevannføring fra Mellavatnet i alt. A og C, og fra Nervatnet i alt. D. Minstevannføringen skal sikre at det alltid går vann i elva, og er det viktigste avbøtende tiltaket for alle alternativene. God drikkevannsforsyning til Terråk er et tiltak som tiltakshaver har prioritert sammen med kommunen. Felles mål er stabil vannforsyning av god kvalitet. Dette tiltaket er også et avbøtende tiltak av stor verdi. Dersom Storvatnet tas ut av planene, vil dette være et avbøtende tiltak som har stor effekt spesielt for reindrifta. Forslag til minstevannføringer fra inntaket i Mellavatnet (Alt A og C) og Nervatnet (Alt D) Periode Alt. A, m 3 /s Alt. C, m 3 /s Alt. D, m 3 /s ,41 0,28 0, ,30 0,28 0, ,15 0,15 0,20 Forslag til minstevannføringer fra inntaket i Tverråa (alt A og C) Periode Alt. A, m 3 /s Alt. C, m 3 /s Alt. D, m 3 /s ,1 0,1 Ikke aktuelt

11 Hoveddata for Terråk kraftverk, ALTERNATIV A Tilløpsdata Enhet Verdi Nedbørsfelt km2 48,50 Midlere tilløp m3/s 3,98 Totalt midlere tilløp pr. år Mm3 125,52 Magasin/magasinprosent Mm3 / % 7,0/5,6 Stasjonsdata Midlere brutto fall m 235,8 Midlere energiekvivalent kwh/m3 0,58 Maks slukeevne (1,5 x Qmid) m3/s 7,40 Maks ytelse MW 15,40 Produksjon Sommer GWh 37,00 Vinter GWh 22,80 Året GWh 59,80 Utbyggingskostnader Prisnivå pr mill. kr 222,30 Kostnad pr kr/kwh 3,72 Byggetid år ca 2,5 Tekniske uttrykk Spenning 1 kv (kilo volt) = 1000 volt - Vanlig spenning i boligens elektriske anlegg er 230 volt. Effekt 1 MW (Mega Watt) = 1000 kw (kilo Watt) = 1 million Watt - Vanlige lyspærer kan være på 40 Watt, og det må 25 slike lyspærer til for å bruke en effekt på 1 kw. - Elektriske ovner kan være på 1 kw slike ovner vil til sammen bruke 1 MW. Energi 1 GWh (Giga Watt-time) = 1 million kwh (kilo Watt-timer) - En elektrisk ovn på 1 kw som står på 1 time vil bruke 1 kwh i energi. - En bolig kan i løpet av 1 år bruke kwh i energi. 50 slike boliger vil på 1 år bruke 1 GWh i energi. Magasiner HRV: Høyeste regulerte vannstand LRV: Laveste regulerte vannstand HVF: Høyeste flomvannstand 15

12 NTE Energi AS 7736 Steinkjer tlf Kontaktperson Pål Anders Dahl Tlf / NTE Energiutvikling Kontaktpersoner Teknisk plan: Håvard Finanger Tlf / Miljø / konsenvensutredninger: Trine Riseth Tlf / NVE Konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Tlf: Kontaktperson Saksbehandling: Eilif Brodtkorb Tlf: DESIGNTRYKK AS Foto: Steinar Johansen

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for små vannkraftverk s. 1 Foto: Crestock.com Samfunnsnytte Nordland skal bidra til å nå nasjonale mål om 30TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering. Småkraft kan ha samfunnsmessig

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014 høgamork KRAFTVERK Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad mars 2014 Tverrslag Inntak Riggeplass Massedeponi Inntaksområdet ved Madlandsvatnet LYSE Produksjon AS Heleid datterselskap av

Detaljer

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 16. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Terråk kraftverk (Vassdragsnr. 144.4Z Terråkelva og 144.41Z Storåa) Bindal kommune, Nordland Søknad om konsesjon med konsekvensutredning

Terråk kraftverk (Vassdragsnr. 144.4Z Terråkelva og 144.41Z Storåa) Bindal kommune, Nordland Søknad om konsesjon med konsekvensutredning (Vassdragsnr. 144.4Z Terråkelva og 144.41Z Storåa) Bindal kommune, Nordland Søknad om konsesjon med konsekvensutredning Steinkjer, desember 2008 NTE Energiutvikling Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres INFORMASJON Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres Innhold Bakgrunn 3 Hensikt med brosjyren 3 Utbygger 4 Hva skal bygges? 4 Vang 51 Beitostølen

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

NS ESJONSSØKN BROSJYRE NTE

NS ESJONSSØKN BROSJYRE NTE Ko NS ESJONSSØKN AD BROSJYRE Mars 2012 NTE Denne brosjyren for Trongfoss er et tillegg kraftverk Energi AS. Søknaden vassdragsavholdt Tiltakshaver for Trongfoss største og netteier. NTE Energi og er andelseier

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 30.6.2013 Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Vi viser til brev datert 12.3.2014 med

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport

Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning 2007 Hovedrapport Hovedrapport Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning HelgelandsKraft AS 2007 3 NVE - Konsesjons-

Detaljer

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Regional plan om små vannkraftverk i Nordland ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 29.07.2014 klokka 18:00 på Rådhuset.

MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 29.07.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 29.07.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ragnar Olsen, AP Rita Dreyer, AP

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Haugaland Kraft 1 Nye Etne

Haugaland Kraft 1 Nye Etne Melding om planlegging Nye Etne orientering om oppgradering og utvidelse av kraftverkene i Litledalen, Etne kommune, Hordaland Fylke Haugaland Kraft 1 Nye Etne Presentasjon av tiltakshaveren Haugaland

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Juni 2013 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport

Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning 27 Hovedrapport Hovedrapport Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning HelgelandsKraft AS 27 3 NVE - Konsesjons- og tilsynsavdelingen

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk i Lærdal kommune består av Øljusjøen kraftstasjon, Borgund kraftstasjon og Stuvane kraftstasjon. Kraftutbyggingen har funnet sted i etapper i perioden

Detaljer

bygger Storåselva kraftverk

bygger Storåselva kraftverk bygger Storåselva kraftverk et første anlegget i landet som bygges etter den internasjonale miljøstandarden CEEQAL > R R * Snåsa Storåselva i fj 323 8 æ Ä > Ti tløp ing Sn t Agle tne 325 va åsa 763 * *

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 11. januar 2012 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland.

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 09.04.2013 Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Viser

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/221 Sakstittel: HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING TJUVSKJÆERELVA KRAFTVERK I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/221 Sakstittel: HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING TJUVSKJÆERELVA KRAFTVERK I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/221 Sakstittel: HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING TJUVSKJÆERELVA KRAFTVERK I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Journalpost.: 13/20408 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 165/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Sammendrag Norges vassdrags-

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.09.2011 Tid: 17:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Høring - Terråk småkraftverk - Bindal kommune

Høring - Terråk småkraftverk - Bindal kommune Journalpost:17/41521 Saksnummer Utvalg/komite Dato 237/2017 Fylkesrådet 27.06.2017 Høring - Terråk småkraftverk - Bindal kommune Sammendrag Fylkesrådet anbefaler med betingelser, Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Småkraft effekt på bunndyr og fisk

Småkraft effekt på bunndyr og fisk Småkraft effekt på bunndyr og fisk Svein Jakob Saltveit Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Prosjektet Etterundersøkelser ved små kraftverk: evaluering av endret vannføring Skal: øke kunnskapen

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad BINDAL KOMMUNE Plan - og utviklingssektor Norges Vassdrags - og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/2242-4 S10 Marit Røstad 22.06.2015 Uttalelse

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk

Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk Informasjon om planlagt utbygging av Snillfjord kraftverk Snillfjord kommune Sør-Trøndelag fylke TrønderEnergi Kraft AS Postadresse: 7496 Trondheim Hovedkontor: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim Tlf. 73 54

Detaljer

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Hemsil 3 Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning 2 Hemsil 3 Oppgradering

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Deres Ref.: Vår Ref.: Dato: Vesleåe - NVE but - Kommentarer til høringsuttalelser -jne 8. aug. 2013

Deres Ref.: Vår Ref.: Dato: Vesleåe - NVE but - Kommentarer til høringsuttalelser -jne 8. aug. 2013 NVE Postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO Til: ved: Konsesjonsavdelingen Kristine Naas / Lars Midttun Deres Ref.: Vår Ref.: Dato: Vesleåe - NVE 2013-07-22-but - Kommentarer til høringsuttalelser -jne 8.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Trykte vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 02.06.2014 (4s). 2. Lokalisering av tiltaket (1s). 3. Skisse

Detaljer

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar.

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 14/5094-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 38096/14 Dykkar

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Bakgrunn Forrige veileder fra 1998 (1/98) Mange vesentlige endringer etter det:

Detaljer

TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING. Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS

TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING. Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 7 1.1 Generelt... 7 1.2 Geografisk plassering av tiltaket... 7 1.3

Detaljer

Kjerringelva kraftverk

Kjerringelva kraftverk Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 201207832 kskhela Arkiv: 312 Deres dato: 7.2.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Henrik Langbråten. 22 95 94 18, hela@nve.no Alta Kraftlag

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON Fiskeraksjonen for Surna Norges Vassdrags og Energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Vår dato: 25.05 2016 Deres ref.: 201495940-9 Deres arkiv: 312 SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE

Detaljer

Denne rapporten er skrevet for på en kortfattet måte å belyse forskjellene mellom de to alternativene og hvilke konsekvenser endringene medfører.

Denne rapporten er skrevet for på en kortfattet måte å belyse forskjellene mellom de to alternativene og hvilke konsekvenser endringene medfører. RAPPORT Terråk småkraftverk Konsekvensvurderinger og beskrivelser at forskjeller mellom Terråk småkraftverk og NTEs alternativ D i «Terråk kraftverk- Søknad om konsesjon med konsekvensutredning» fra Desember

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Kunde: NTE Energi AS. Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag fylke. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv

Kunde: NTE Energi AS. Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag fylke. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv Kunde: NTE Energi AS Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag fylke Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv TRONGFOSS KRAFTVERK Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv RAPPORT Rapport

Detaljer

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006 Brosjyre Juli 2006 Kart over planområdet Hvorfor vindkraft Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har begge lang erfaring med fornybar energi og satser på vindkraftutbygging. Samarbeidet mellom NTE

Detaljer

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Veiski vannkraft DA søker konsesjon for å bygge Blåmann kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Blåmannelva er en breelv fra Blåmannsisen som renner mot nord-vest

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

Feios Kraftverk AS Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Feios kraftverk, Vik kommune Feios Utarbeidet av: 1. juni 2006

Feios Kraftverk AS Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Feios kraftverk, Vik kommune Feios Utarbeidet av: 1. juni 2006 Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Feios kraftverk, Vik kommune Feios Utarbeidet av: 1. juni 2006 v / Jacob Hornnes 6891 Vik i Sogn NVE - Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE Foto fra området hvor avløpskanal vil møte Bergselvi, stasjonsområdet i bakgrunnen. PLANENDRINGSSØKNAD (BYGGE ETT ANLEGG SAMMENSATT

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Sammendrag. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0333 OSLO. Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 201203787 hela

Sammendrag. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0333 OSLO. Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 201203787 hela Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0333 OSLO Vår dato: 10.12.2015 Vår ref.: 201203787 hela Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Henrik Langbråten. 22 95 94 18, hela@nve.no Finnmark

Detaljer

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007

ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 ROSTEN KRAFTVERK INFORMASJON OM PLANLEGGING AV ROSTEN KRAFTVERK I GUDBRANDSDALSLÅGEN, MAI 2007 2 1: OVERSIKTSKART BAKGRUNN Oppland Energi AS legger med dette frem planer om bygging av Rosten kraftverk

Detaljer