SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERRENS 0,5 LITER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERRENS 0,5 LITER"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERRENS 0,5 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM FENDERRENS 0,5 LITER 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk Bruksområder Båtpleie 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør Kontaktperson Produsent 1.4 Nødtelefonnummer Nødnummer Wilhelmsen Chemicals AS P.Box. 15, N-3141 Kjøpmannskjær Tel: Fax: Kjærsti Ilebrekke - Wilhelmsen Chemicals AS P.Box 15, N-3141 Kjøpmannskjær, Norway Tel: Fax: Giftinformasjonssentralen - 24 timer - Tlf.: Wilhelmsen Chemicals AS, Tel.: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding Faresymboler Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Inneholder 2.2 Etikettelementer Risikosetninger Sikkerhetssetninger CLP Farepiktogrammer Kokosfettsyredietanolamid Fettalkoholetoksylater Natriumlauryletersulfat 2-(2-butoksyetoksy)etanol etanol R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-38 Irriterer huden. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. 1 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

2 Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Oppfyller kriteriene for vpvb Oppfyller kriteriene for PBT Andre farer som ikke fører til klassifisering Fare Eye Dam. 1: H318 Gir alvorlig øyeskade. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Nei. Nei. Ingen kjente farer. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Ingredienser Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol Klassifisering Kokosfettsyredietanolamid % Xi R-41, R-38 Fettalkoholetoksylater % Xi R-41 Natriumlauryletersulfat % Xi R-38, R-41 2-(2-butoksyetoksy)etanol % Xi R-36 etanol % F R-11 CLP Navn REACH-nr Innhold Symbol Klassifisering CAS-nr Kokosfettsyredietanolamid % GHS09, GHS05 Skin Irrit. 2: H315, Eye Dam. 1: H318, Aquatic Chronic 2: H411 Fettalkoholetoksylater 5-10 % GHS05,, Fare Eye Dam. 1: H318 Natriumlauryletersulfat % GHS07,, Fare Skin Irrit. 2: H315, Eye Irrit. 2: H319 2-(2-butoksyetoksy)etanol 5-10 % GHS07,, Advarsel Eye Irrit. 2: H319 etanol 5-10 % GHS07, GHS02 Flam. Liq. 2: H225, Eye Irrit. 2: H Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Frisk luft og hvile. 2 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

3 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Spesifikk førstehjelp Ingen spesifikke førstehjelpsforanstaltninger notert, se pkt Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Innånding Svelging Hud Øyne Ikke relevant. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. Skyll med vann. Skyll straks øyet med mye vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkemidler Brannslokkingsmidler Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Brannbekjempelse 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Karakteristiske farer 5.3 Råd for brannmenn Bruk friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann. Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper. Stoffet/produktet er ikke brennbart. Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Personbeskyttelse Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. 6.2 Forholdsregler for vern av miljø Miljøbeskyttelse Ikke forurens vannkilde eller kloakk. 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning Opprenskningsmetoder 6.4 Referanse til andre avsnitt Begrens spredningen. Mindre spill: Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt dekke. Større spill: Spill samles opp i passende beholdere og leveres til destruksjon. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler for håndtering. 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Forholdsregler ved lagring Lagres frostfritt. 7.3 Spesifikk sluttbruk Særlig(e) bruksområde(r) Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. 2-(2-butoksyetoksy)etanol AN. 68 mg/m3 etanol AN. 500/950 ppm/mg/m3 Takverdi Dato Verneutstyr 3 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

4 Prosessforhold Ventilasjon 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Ingen spesifikke ventilasjonskrav er angitt, men forsterket ventilasjon kan likevel være påkrevet hvis luftforurensningen overstiger akseptabelt nivå. Åndedrettsvern ikke påkrevd. Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Motstandsdyktig materiale. Naturgummi eller plast. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Bruk verneklær etter behov. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Flytende. Væske. Klar. Lysegul. Lett. Blandbar med vann. Kokepunkt ( C, intervall) 100 Trykk: 760mmHg Tetthet (g/cm3) 0,975-1,00 Temperatur ( C): 20 ph, konsentrert løsning Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Normalt stabil Mulighet for skadelige reaksjoner Farlig polymerisering Polymeriseringsbeskrivelse Ikke kjent. Ikke relevant Forhold som skal unngås Unngå frost Uforenlige stoffer Stoffer som skal unngås Ikke kjent Farlige nedbrytingsprodukter Spaltningsprodukter Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Helsefareinformasjon HELSEFARE GENERELT. Alvorlige langtidsvirkninger er ikke kjent i forbindelse med denne type produkter. INNÅNDING. Ikke relevant. HUDKONTAKT. Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørring. Lett irriterende. ØYEKONTAKT. Kan forårsake forbigående rødhet og kløe i øynene. SVELGING. Kan gi ubehag. Liten eller ikke-nevneverdig akutt toksisitet. Stoffet virker lokalirriterende på slimhinnen og kan 4 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

5 eventuelt gi magebesvær ved svelging. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Toksisitet Økotoksikologiske data Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk 1-10 mg/l (Alkylethersulphate) Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk 1-5 mg/l (Dietanolamide) Akuttgiftighet. LC50 96 timer fisk 1-10 mg/l (Fatty alcohol ethoxylate) Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøfarlige iht EU's regelverk. Produktet er ikke klassifisert miljøfarlig iht EU's regelverk. Inngående komponenter er lett nedbrytbare (ref. OECD-test) Bioakkumuleringspotensial Dette produktet inneholder ikke komponenter som vil bioakkumuleres Jordmobilitet Mobilitet Ikke ansett som mobil Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger PTB/vPvB Komponenten(e) er ikke identifisert som et PBT eller vpvb stoff Andre skadevirkninger Ikke kjent. AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Behandlingsmetoder Avfallskode Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til sluk med vann. Ingen spesielle destruksjonsmetode nødvendig. Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. AVSNITT 14: Transportopplysninger VEITRANSPORT (ADR): 14.1 FN-nummer 14.2 Korrekt transportnavn, UN 14.3 Transportfareklasse(r) ADR-klasse Ikke farlig gods ifølge ADR. JERNBANETRANSPORT (RID): RID-klasse N/A SJØTRANSPORT (IMDG): IMDG-klasse N/A FLYTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI): IATA/ICAO-klasse N/A Emballasjegruppe 14.5 Skadevirkninger i miljøet Spesielle forholdsregler for brukeren Transport i bulk i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Referanselister Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 5 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

6 Regelverk 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering Stoffanmerkninger Counsil Directive 67/548/EEC Classification, packing and labelling of dangerous substances with Anx.1, List of dangerous subst. L 258A, Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Uten fosfat. AVSNITT 16: Andre opplysninger Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 Forklaring til setninger i avsnitt 3 R-11 Meget brannfarlig. R-36 Irriterer øynene. R-38 Irriterer huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet Brukers anmerkninger Litteraturreferanser Utarbeidet av Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. Databladet dekker de krav som er satt i artikkel 31 og vedlegg II i REACH. Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004/EC: Anioniske tensider <5 %, Nonioniske tensider %, Glycine,N-(hydroxymethyl), monosodiumsalt <5%. Material Safety Data Sheet. Misc. manufacturers. Counsil Directive 67/548/EEC Classification, packing and labelling of dangerous substances with Anx.1, List of dangerous subst. L 258A. Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Kjærsti Ilebrekke - Wilhelmsen Chemicals AS. Signatur Kjærsti Ilebrekke 6 / 6 Created with SafeProduction by Essenticon AS

SIKKERHETSDATABLAD TØYMYKNER

SIKKERHETSDATABLAD TØYMYKNER SIKKERHETSDATABLAD TØYMYKNER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer TØYMYKNER Tøymykner 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SANITÆRVÆSKE 1 LTR

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SANITÆRVÆSKE 1 LTR SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SANITÆRVÆSKE 1 LTR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM SANITÆRVÆSKE 1 LTR 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE Sanitary

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEMA SYRE FLYTENDE

SIKKERHETSDATABLAD TEMA SYRE FLYTENDE SIKKERHETSDATABLAD TEMA SYRE FLYTENDE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn TEMA SYRE FLYTENDE 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SPYLETANKVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SPYLETANKVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SPYLETANKVÆSKE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn GREEN VIKING SPYLETANKVÆSKE 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER

SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn TEMA KOMBI PULVER 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERSHINE 0,5 LTR

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERSHINE 0,5 LTR SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FENDERSHINE 0,5 LTR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM FENDERSHINE 0,5 LTR 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer GREEN VIKING SANITÆRVÆSKE Sanitary

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLAR K-DIESEL

SIKKERHETSDATABLAD POLAR K-DIESEL SIKKERHETSDATABLAD POLAR K-DIESEL AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn POLAR K-DIESEL 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE

SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn GRØNNSÅPE 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR VANNBASERT AVFETTING

SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR VANNBASERT AVFETTING SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR VANNBASERT AVFETTING AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CHEMSTAR VANNBASERT AVFETTING 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 34098 - Connect Fibers Endret dato: 2009-05-11 SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Kontaktperson Produsent Connect Fibers Greet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM JORDSLAGFJERNER 1 LTR

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM JORDSLAGFJERNER 1 LTR SIKKERHETSDATABLAD MARITIM JORDSLAGFJERNER 1 LTR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM JORDSLAGFJERNER 1 LTR 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FROSTVÆSKE BS 4 LITER

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FROSTVÆSKE BS 4 LITER SIKKERHETSDATABLAD MARITIM FROSTVÆSKE BS 4 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM FROSTVÆSKE BS 4 LITER 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD JAWS KJØKKEN - Bruksklar løsning

SIKKERHETSDATABLAD JAWS KJØKKEN - Bruksklar løsning SIKKERHETSDATABLAD JAWS KJØKKEN - Bruksklar løsning AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn JAWS KJØKKEN - Bruksklar løsning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KRAFTVASK

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KRAFTVASK SIKKERHETSDATABLAD SUPER KRAFTVASK AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SUPER KRAFTVASK 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

32866 Endret dato: SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

32866 Endret dato: SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE MED FARGE OG LUKT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer SANITÆRVÆSKE MED FARGE OG LUKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maximo Forte flytende tøyvask

SIKKERHETSDATABLAD Maximo Forte flytende tøyvask SIKKERHETSDATABLAD Maximo Forte flytende tøyvask 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Maximo Forte flytende tøyvask Intern nr. 11117 Bruksområder Leverandør Kontaktperson

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Silicone

SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Silicone SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Silicone AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Firesafe Silicone 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SILSAN SR400

SIKKERHETSDATABLAD SILSAN SR400 SIKKERHETSDATABLAD SILSAN SR400 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SILSAN SR400 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antifrost Natur

SIKKERHETSDATABLAD Antifrost Natur SIKKERHETSDATABLAD Antifrost Natur AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn KJØLEVÆSKE MPG 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

30141 Endret dato: 20.08.2013 SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

30141 Endret dato: 20.08.2013 SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SALTTABLETTER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Bruttoformel SALTTABLETTER Na-Cl 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELFOAM DKT

SIKKERHETSDATABLAD DELFOAM DKT SIKKERHETSDATABLAD DELFOAM DKT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DELFOAM DKT 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TORRBOLLEN, Fuktslukaren

SIKKERHETSDATABLAD TORRBOLLEN, Fuktslukaren SIKKERHETSDATABLAD TORRBOLLEN, Fuktslukaren AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn TORRBOLLEN, Fuktslukaren 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR

SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn FIRESAFE / FIRE COLLAR 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SILSAN MICRO 50

SIKKERHETSDATABLAD SILSAN MICRO 50 SIKKERHETSDATABLAD SILSAN MICRO 50 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SILSAN MICRO 50 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

31950 Endret dato: 2013-09-16 SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

31950 Endret dato: 2013-09-16 SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD ASFALTRENS AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ASFALTRENS 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Royalolje RO-0

SIKKERHETSDATABLAD Royalolje RO-0 SIKKERHETSDATABLAD Royalolje RO-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Royalolje RO-0 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HØYTRYKKSVASK

SIKKERHETSDATABLAD HØYTRYKKSVASK SIKKERHETSDATABLAD HØYTRYKKSVASK AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn HØYTRYKKSVASK 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEMA BILSHAMPO

SIKKERHETSDATABLAD TEMA BILSHAMPO SIKKERHETSDATABLAD TEMA BILSHAMPO AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn TEMA BILSHAMPO 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN SUPER CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN SUPER CLEANER SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN SUPER CLEANER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SELACLEAN SUPER CLEANER 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plastmo Wipes

SIKKERHETSDATABLAD Plastmo Wipes SIKKERHETSDATABLAD Plastmo Wipes AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Plastmo Wipes Intern nr. Artikkelnr: 5998029 - Nobbnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MF Barrier RFU

SIKKERHETSDATABLAD MF Barrier RFU SIKKERHETSDATABLAD MF Barrier RFU AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer MF Barrier RFU Barrier Tech Sanitiser 1.2 Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM KRAFTIG BÅTVASK 4 LITER

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM KRAFTIG BÅTVASK 4 LITER SIKKERHETSDATABLAD MARITIM KRAFTIG BÅTVASK 4 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM KRAFTIG BÅTVASK 4 LITER 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERRISPEC FP YELLOW PIGMENT

SIKKERHETSDATABLAD FERRISPEC FP YELLOW PIGMENT SIKKERHETSDATABLAD FERRISPEC FP YELLOW PIGMENT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Handelsnavn 2 Synonymer FERRISPEC FP YELLOW

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR AVFETTING MICRO FF

SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR AVFETTING MICRO FF SIKKERHETSDATABLAD CHEMSTAR AVFETTING MICRO FF AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CHEMSTAR AVFETTING MICRO FF 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIESEL PROBLEMLØSER

SIKKERHETSDATABLAD DIESEL PROBLEMLØSER SIKKERHETSDATABLAD DIESEL PROBLEMLØSER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DIESEL PROBLEMLØSER 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HÅNDRENS

SIKKERHETSDATABLAD HÅNDRENS SIKKERHETSDATABLAD HÅNDRENS AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn HÅNDRENS 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BILSHAMPO

SIKKERHETSDATABLAD BILSHAMPO SIKKERHETSDATABLAD BILSHAMPO AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn BILSHAMPO 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CENSPERSE RT02

SIKKERHETSDATABLAD CENSPERSE RT02 SIKKERHETSDATABLAD CENSPERSE RT02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CENSPERSE RT02 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -15, FB

SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -15, FB SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -15, FB AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn POLAR SPYLERVÆSKE -15, FB 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON WHITE OIL SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD ARCON WHITE OIL SPRAY SIKKERHETSDATABLAD ARCON WHITE OIL SPRAY AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON WHITE OIL SPRAY 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt Dato: 2011-01-15 version 21 1 (5) 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Grovrengjøringsmiddel Leverandør Arom-Dekor Kemi AB Marknadsvägen 10 S-519

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Selaclean Avfetting

SIKKERHETSDATABLAD. Selaclean Avfetting Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Selaclean Avfetting Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 904 LAMPEOLJE

SIKKERHETSDATABLAD 904 LAMPEOLJE SIKKERHETSDATABLAD 904 LAMPEOLJE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 904 LAMPEOLJE 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Selaclean Avfetting

SIKKERHETSDATABLAD Selaclean Avfetting Selaclean Avfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Selaclean Avfetting I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Vaskeforsterker / Booster

SIKKERHETSDATABLAD Vaskeforsterker / Booster SIKKERHETSDATABLAD Vaskeforsterker / Booster 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Vaskeforsterker / Booster Varenr. 23071, 23075, 23076 Leverandør Kontaktperson

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD mira 3650 multipox (binderdel) komp. A

SIKKERHETSDATABLAD mira 3650 multipox (binderdel) komp. A SIKKERHETSDATABLAD mira 3650 multipox (binderdel) komp. A 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson Produsent Nødnummer mira

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -21, FB

SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -21, FB SIKKERHETSDATABLAD POLAR SPYLERVÆSKE -21, FB AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn POLAR SPYLERVÆSKE -21, FB 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech PowerPrep RFU

SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech PowerPrep RFU SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech PowerPrep RFU AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Barrier Tech PowerPrep RFU 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Universal Grease 54

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Universal Grease 54 SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Universal Grease 54 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn LanoPro Universal Grease 54 Intern nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Thermapitch TP10, Thermafloor TF70, Thermawall TW50, Thermawall TW55

SIKKERHETSDATABLAD. Thermapitch TP10, Thermafloor TF70, Thermawall TW50, Thermawall TW55 SIKKERHETSDATABLAD Thermapitch TP10, Thermafloor TF70, Thermawall TW50, Thermawall TW55 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Brannpakning LX

SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Brannpakning LX SIKKERHETSDATABLAD Firesafe Brannpakning LX AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Firesafe Brannpakning LX 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD S Barrier RFU

SIKKERHETSDATABLAD S Barrier RFU SIKKERHETSDATABLAD S Barrier RFU AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn S Barrier RFU Synonymer WS Barrier RFU, S Barrier RFU,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Steel stick

SIKKERHETSDATABLAD. Steel stick SIKKERHETSDATABLAD Steel stick AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Steel stick 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SEPTIKRENS 1 LITER

SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SEPTIKRENS 1 LITER SIKKERHETSDATABLAD MARITIM SEPTIKRENS 1 LITER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MARITIM SEPTIKRENS 1 LITER 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MYGGOLF SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD MYGGOLF SPRAY SIKKERHETSDATABLAD MYGGOLF SPRAY AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MYGGOLF SPRAY 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL STANDARD SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL STANDARD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PROMEISTER GLYKOL STANDARD 1.2 Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Universal Grease 54

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Universal Grease 54 SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Universal Grease 54 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Universal Grease 54 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fiber Protector Fabric Protector Waterbased

SIKKERHETSDATABLAD Fiber Protector Fabric Protector Waterbased SIKKERHETSDATABLAD Fiber Protector Fabric Protector Waterbased AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Fiber Protector Fabric Protector

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RED/OX-35

SIKKERHETSDATABLAD RED/OX-35 SIKKERHETSDATABLAD RED/OX-35 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn RED/OX-35 Varenr. 80050196 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON KJEDE/WIREOLJE HEFTEFETT

SIKKERHETSDATABLAD ARCON KJEDE/WIREOLJE HEFTEFETT SIKKERHETSDATABLAD ARCON KJEDE/WIREOLJE HEFTEFETT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON KJEDE/WIREOLJE HEFTEFETT Varenr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AVFETTING PLUS

SIKKERHETSDATABLAD AVFETTING PLUS SIKKERHETSDATABLAD AVFETTING PLUS AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn AVFETTING PLUS 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD LanoPro Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn LanoPro Wire Oil 20-30 G Intern nr. 200 287

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech MF80

SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech MF80 SIKKERHETSDATABLAD Barrier Tech MF80 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Barrier Tech MF80 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL LL KONS

SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL LL KONS SIKKERHETSDATABLAD PROMEISTER GLYKOL LL KONS AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PROMEISTER GLYKOL LL KONS 1.2 Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Selaclean Bil & Båtshampo m/wax

Selaclean Bil & Båtshampo m/wax Selaclean Bil & Båtshampo m/wax - Versjon 3 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Selaclean Bil & Båtshampo m/wax SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fettsyreblanding, Ethylester C10-C24

SIKKERHETSDATABLAD Fettsyreblanding, Ethylester C10-C24 SIKKERHETSDATABLAD Fettsyreblanding, Ethylester C10-C24 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Fettsyreblanding, Ethylester

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 904 BLYERSTATNING

SIKKERHETSDATABLAD 904 BLYERSTATNING SIKKERHETSDATABLAD 904 BLYERSTATNING AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 904 BLYERSTATNING 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 904 LONGLIFE FB

SIKKERHETSDATABLAD 904 LONGLIFE FB SIKKERHETSDATABLAD 904 LONGLIFE FB AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 904 LONGLIFE FB 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218)

HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 10327 - Oktafluorpropan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD OKTAFLUORPROPAN (R 218) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Oktafluorpropan Synonymer Perfluorpropane, R218, Varenr.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit.

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit. ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 18.02.2011 Revisjonsdato: 08.10.2015 Revidert utgave nr.: 6.1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro EP Grease 53

SIKKERHETSDATABLAD LanoPro EP Grease 53 SIKKERHETSDATABLAD LanoPro EP Grease 53 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn LanoPro EP Grease 53 Intern nr. 200 219 (18 kg),

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5798 Synonymer: OTHER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå Kritt Blå Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 04.01.2011 Revisjonsdato 10.05.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 904 RØDSPRIT

SIKKERHETSDATABLAD 904 RØDSPRIT 32425-90481 Endret dato: 2012-11-19 SIKKERHETSDATABLAD 904 RØDSPRIT AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 904 RØDSPRIT 1.2 Relevante,

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikel 31 side 1(7) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikel 31 side 1(7) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til 1907/2006/EC, artikel 31 side 1(7) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer