Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling"

Transkript

1 1

2 Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling E "en skikkelig velferdskommune og styrking av fellesskapet" endres til "en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring Mer utfyllende og presist R1 151 en skikkelig velferdskommune til en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring E2 152 SV vil arbeide for en rekommunalisering der privatiserte velferdstjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Synet på privatisering er ett av områdene der vi skiller oss mest fra høyresida, og det bør derfor være med i innledninga. Vi bør være tydelige på at vi ikke bare vil stoppe privatiseringa, men også føre privatiserte velferdstjenester tilbake til kommunal drift. E3 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2030 Tydeliggjøre hva som skal gjøres i 4-årsperioden R2 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 R3 177 Etter innen 2030 : sammenlignet med E4 192 Stryke: Ta ut gratis trådløst internett på samtlige t-banelinjer og. Strålefare. Overømfintlighet overfor stråling av ulik sort rammer stadig flere i befolkningen. Faglig nettverk Faglig nettverk Tom Rellsve (Østensjø) til fordel for R1. Anses innarbeidet i R8 til fordel for R2 2

3 E5 218 SV vil ha et sentrum fritt for privatbiler og. Vi må kunne tillate biler for varetransport, drosjer og utrykningsbiler E6 229 Plasseringe av bomstasjoner bør ha en tydligere logikk, slik at man bla. forholder seg til bydelsgrenser, samt muligheter for at man kan komme ut av byen både østover og vestover uten å betale. Tom Rellsve Det er ikke akseptabelt at man skal behøve å kjøre gjennom bomringen for å komme til sin egen bydels administrasjon. Dessuten må man passere bamstasjon ved Gaustad om man egentlig bor utenfor bomringen, men ønsker å kjøre ut av byen østover eller til de østlige bydelene. Det behøver man ikke vestover. E7 242 SV vil legge til rette for fortsatt utbygging av høykapasitet bredbåndsnett som kan redusere behovet for fysisk transport. Ved all graving i offentlig veg skal kommunen sikre at det legges ekstra trekkrør for fiber til egen og andres bruk. Harald Wium Lie (styremedlem Ullern SV) 1: Reduksjon av transportbehov 2: Mulighet for utbygging av høykapasitet bredbånd til hele Oslo kommune både for virksomheter, kommunale etater og innbyggere. 3: Mulighet til å gravlegge fiberkabler som henger i luftstrekk og som mange innbyggere synes er skjemmende. 4: Over tid vil Oslo få en svært god og svært rimelig infrastruktur for bredbånd. E Stryk formuleringen : Høyverdig elektrisk kraft bør brukes på annet enn oppvarming. Elektrisk kraft benyttes til å drive varmepumper. Med passivstandard og evt. ytterligere forbedring vil vannbåren varme basert på fjernvarme bli unødvendig kostbart å installere. Bør-formuleringen sier nå lite om hva ellers alternativet skal være. E Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal ha passivhusstandard, som bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus, eller bedre. Tom Rellsve Sagene SV til fordel for R4 Tillegget er: eller bedre. Det finnes nå enda mer energieffektive hus på markedet enn passivhusstandarden. Det bør derfor åpnes for at bedre standarder kan velges hvis aktuelt. 3

4 R Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal minst ha passivhusstandard. Passivhus bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus. E Kommunen skal sikre ordninger for bygg- og boligeiere slik at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energi-teknologi. Sagene SV til fordel for R5 Her var boliger glemt. Enøk-støtten går i dag også til boligeiere og slik bør det forsette. Det samme gjelder for typen støtte. Per i dag støttes ikke bare energieffektivisering, men også ny teknologi, slik som solenergi eller jordvarme. R Legg til: Kommunen skal sikre ordninger som gjør at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energiteknologi. E E Oslo SV ser med bekymring på en byutvikling der alle de store, prestisjetunge kulturbyggene lokaliseres til vannkanten og uten at det er avklart hva eksisterende kulturinstitusjoner andre steder i byen skal inneholde. Oslo SV vil at nytt Munchmuseum skal bygges på Tøyen. Oslo kommune må drive en planlagt utbygging som er helt uavhengig av private utbyggeres økonomiske styringsparametere. Heidi Rømming (Nordre Aker og bystyregruppa) Oversendes redkom for uttalelser. Anses ivaretatt på linje E Alt for mye av utbygging i Oslo i dag, det være seg boliger eller næring, sogar skoler, skjer på privat initiativ og med utgangspunkt i privatøkonomien hos enkelte. Det er ikke akseptabelt. Stryke: fjordkanten til fordel for R6 Ulogisk i forhold til seinere argumentasjon om fri tilgang til strandlinje. R6 272 Endre : havneområdene etter Majorstua stasjon. Stryke fjordkanten 4

5 E Arvid Ellingsen Mennesket har ingen rett til å redusere dette rike mangfoldet med mindre det gjøres for å tilfredsstille vitale behov. I 1973 publiserte avdøde Arne Næss sitt kanskje viktigste arbeid hvor han lanserte skillet mellom grunn og dyp økologi. Senere, i 1984 utarbeidet han sammen med George Sessions en dypøkologisk plattform. Denne plattformen ble presentert i form av 8 punkter som skulle gjøres gjeldende for den dypøkologiske bevegelse. Tilleggsforslaget er punkt 3 av de 8 punktene og jeg mener dette hører naturlig med inn her. R7 302 Byens avfallshåndteringsanlegg skal være i offentlig drift og eie. E E Her må det tydeligere inn om man ønsker et organ i tillegg til fylkesmann/fylkeskommune. Tviler på at det vil gi stor åtgaum om vi foreslår et ytterligere byråkratisk organ. Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Faglig nettverk til fordel for R8 Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for brukere og ansatte, gir et dårligere tilbud, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Teksten i programforslaget er uklart om velferdsoppgaver eller ikke (sammenlign linje 333 og 339). Vi foreslår derfor en omformulering som rydder i teksten samt tydeliggjør at vi er mot konkurranseutsetting av velferdstjenester. E legg til medfører store økonomiske kostnader etter styre Har sett hvordan dette medfører store kostnader i forbindelse med både å betale lønn til de som er ansatt i kommunen som ikke lenger får oppdrag, samt at man skal betale for de private ytelsene. 5

6 R Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for og et dårligere tilbud til brukere og ansatte, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som drives av kommersielle skal føres tilbake til kommunen eller ideelle organisasjoner, når kontraktene løper ut. E Stryke: Stryk setningen Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. Teksten forøvrig påpeker at vi går i mot anbud på velferdstjenester og bestiller-/utførermodell. Da er det ulogisk å inkludere hvordan anbud bør gjennomføres. Krav til anbud i annen sammenheng kan evt. inngå i kapittel om næringspolitikk R Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. til linje 343 etter velferdstilbudet i byen. E Fjerne: stryk s i kommunens Tom Rellsve til fordel for R9 skrivefeil E Byens innbyggere skal ha rett til informasjon om hvordan ulike kommunale enheter oppfyller sine målsettinger mht til ressursbruk og resultatoppnåelse. Hver enhet skal definere, måle og jevnlig publisere slik informasjon på elektronisk lesbart format. Harald Wium Lie (Ullern). Anses ivaretatt på linje Vi som tror på velferdsstaten må sikre at offentlige midler brukes på en fornuftig måte. Åpenhet om ressursbruk og resultatoppnåelse er en god måte å sikre dette på. Det vil også synliggjøre hvilke enheter som drives bra for ansatte og brukere og hvilke enheter som trenger ekstra oppmerksomhet. 6

7 E Effektiviseringsgevinster skal tas ut i bedre kvalitet på tjenestene i stedet for teoretiske effektiviseringskutt i driftsbudsjettene. Faglig nettverk Det er store forskjeller fra sted til sted hvor stor effektiviseringsgevinst det er mulig å ta ut. I mange arbeidsintensive virksomheter fører et automatisk effektiviseringskutt reelt sett til dårligere tilbud og/eller hardere press på de ansatte. Den enkelte virksomhet bør i stor grad selv få beholde gevinsten ved å arbeide smartere slik at det kan høyne kvaliteten på tjenestene. E forebygge fattigdom. Oslo er fylket i landet med høyest arbeidsløshet. Heikki Holmås E Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. Ingen skal bo i midlertidig bolig i mer enn 3 måneder, uavhengig av hvor de er forlkeregistrert, men kommunen forplikte seg til å tilby varig bolig. Heikki Holmås til fordel for R10 R Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. etter skal få tildelt bolig. E Det er viktig å legge til rette for opplæringstilbud med barnepass. Heikki Holmås Oslo har svært lav barnehageandel, svært høy kontantstøtteandel og svært lav sysselsettingsgrad blant kvinner. Skal vi sikre at minoritetskvinner får muligheten til å delta i arbeidslivet må vi sikre at det tilbys barnepass i forbindelse med aktivitetstilbud. E Det bør vurderes et forsøksprosjekt der det legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Heikki Holmås Det grunn til å tro at elever som har fått vedtak om særskilt norskopplæring vil ha best mulighet for å tilegne seg gode norskkunnskaper på en skole der det er en god balanse mellom elever som har vedtak om behov for særskilt norskopplæring og elever som ikke har det. AP har fremmet følgende forslag. Det bør legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Vi bør vurdere om vi skal komme dem i møte og være med på et forsøksprosjekt som vi deretter evaluerer for å få kunnskap, i stedet for å blankt avvise det. 7

8 E bussing av elever, mot elevenes eller foreldrenes vilje. Heikki Holmås E E Foreldre og elever velger i dag om de vil gå på privatskole eller søke seg til andre skoler. Det er tvang det er viktig å si nei til i denne sammenhengen. Stryk: For å sikre større mangfold i skolen vil SV justere inntaksområdene til enkeltskoler. Kommunen må legge til rette for og oppfordre til mer samarbeid og utveksling mellom skoler i ulike deler av byen og/eller med ulik sammensetning av elevgrupper E og 407 Hva med barnehager og skoler? R E E etter «og informasjon»: SV anser TT-transporten som en del av kollektivtilbudet, og mener transport til arbeid og utdanning må skje på det tidspunktet den enkelte ønsker, og har behov for. Samkjøring må ikke svekke kvaliteten. SV vil styrke helsetjenestetilbudet for papirløse. Espen Thorud Espen Thorud Østensjø SV Østensjø SV Oslo SV vil styrke helsetjenestetilbudet til flyktninger med posttraumatiske lidelser og torturskader. Kommunen står fritt i organiseringen av helsetjensettilbudet innefor kommunehelsetjenesteloven. I dag er helsetilbudet gitt ved Distrikts psykiatriske sentra (DPS). Helse Øst har også et ansvar og har en liten bevilgning til klinisk tilbud for flyktninger. Kompetansesenteret for vold og traumatisk stress forsker og gir råd til helsemyndighetene, men har ikke et klinisk tilbud. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging bidrar til kompetanseheving hos helsepersonell og er heller ikke et klinisk tilbud. Det trengs et tilbud som er spesialisert, med tverrfaglig personell. Psykososialt senter for flyktninger ble lagt ned i 2004, men et tilsvarende godt tilbud er ikke kommet opp igjen og mange leger vet ikke hvem de skal henvende seg til. Det er kanskje fåfengt å kreve at dette skal opprettes igjen, men med en generell formulering om å styrke tilbudet kan vi jobbe for å finne en bedre løsning enn den vi har nå, f,eks å lage egne enheter evt. byomfattende enheter som jobber med dette ved DPS. D1 461 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. R Etter organisasjoner : slik som overnattingssteder inn på linje 456 8

9 E mot frafall endres til for gjennomføring Ane Fidjestøl til fordel for R13 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R mot frafall i skolen til for gjennomføring av videregående skole E Erstatte hindre frafall med sikre gjennomføring Ane Fidjestøl Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. D2 516 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Erstatte reduserer risikoen for frafall med øker gjennomføringsgraden Ane Fidjestøl til fordel for R14 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R Endre redusere risikoen for frafall til øker gjennomføringsgraden i videregående skole 9

10 E R R E R Til: Det er mål at alle barn har grunnleggende sosiale ferdigheter og kan norsk og før skolestart. SV vil innføre ordningen med gratis halvdagsplass i barnehage til å gjelde for alle tre-, fire- og femåringer i hele Oslo. De som velger å benytte mer enn halvdagsplass betaler etter ordinære satser. Det er mange minoritetsspråklige barn også utenfor de bydelene som ordningen gjelder i dag. Disse barna har også et stort behov for å delta i et pedagogisk tilbud og lære norsk. Også norske barn over tre år som ikke deltar i barnehage fordi de har hjemmeværende foreldre kan ha stort utbytte av å gå i barnehage, og det kan være ulike forhold som gjør at foreldrene deres ikke velger å prioritere å betale for korttidsopphold i barnehagene. Barnehagesatsene er kraftig redusert i forhold til da gratis kjernetid ble innført i de første bydelene. I en situasjon der ressurser må prioriteres er det viktigere å sikre at barn over hele byen som ikke går i barnehage får et tilbud, enn å gi halv pris til alle foreldre som bruker fulltidsplass til sine barn i noen bydeler. Det negative kan her være: At noen foreldre velger å betale for full plass i de utvalgte bydelene (altså halv pris) for at barna deres skal få full plass, velger å nøye seg med halv plass når full plass øker i pris. Det positive er: At ordningen når alle med behov i hele Oslo. I tillegg vil den foreslåtte ordningen motvirke at folk med dårlig råd og svak tilknytning til arbeidsmarkedet velger å flytte til bydelene som har ordningen. Altså kan dagens ordning virke motsatt i forhold til integrasjon. Etter lærlingplass. : Kommunen skal forplikte seg til å motta minst en lærling per 1000 innbygger, og ta initiativ til et forpliktende samarbeid med fagbevegelse og arbeidsgiverforeninger for å sikre de nødvendige lærlingplassene i privat sektor. SV vil utvikle tilbud om fullføring av videregående opplæring for de som faller fra, fram til fylte 25 år. En del her faller mellom to stoler i forhold til ungdomsretten og voksenretten. Det skal være en lav økonomisk terskel for å kunne låne skolelokaler Slik utleie er en viktig inntekstkilde for en del skoler. Viktig i tider med stramme budsjetter Barnevernstiltak og barnevernsinsitusjoner skal drives av kommunen for å sikre kompetent og tilstrekkelig bemanning. Hanne Eldby (Østensjø) 10

11 E SV vil være en pådriver for realiseringen av Vålerenga idrettspark. D3 726 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen Kenneth Berg E SV prioriterer: Beholde Munchmuseet på Tøyen Tom Rellsve oversendt til redkom for uttalelser SV vil at Munchmuseet ikke flyttes til Bjørvika, men beholdes på Tøyen i nytt bygg nær nåværende museum. Stenersenmuseet flyttes til nåværende Munchmuseum. E E Det bør være et eget Munchmuseum. Det er bred kritikk mot beliggenhet og utforming av det planlagte bygget for Munch- og Stenersensamlingene i Bjørvika. Museets ledelse har imidlertid uttalt at kun den opprinnelige utformingen er aktuell. Nytt bygg nær nåværende Munchmuseum er av fagfolk angitt som langt billigere, bl.a. siden kommunen eier tomta. Området på Tøyen er planlagt å få en vesentlig oppgradering, bl.a. gjennom en skulpturpark og et veksthus. Skissert oppgradering av T-baneutgang vil også bidra positivt. Munchmuseet kan bli en sentral sak i kommende valgkamp. Det kan bli unødvendig vanskelig for et splittet SV i denne saken å forsvare lokalisering i Bjørvika. Derimot kan vi med kraft være med og argumentere for vårt byrådsalternativ som samlet går inn for Tøyen Alle museene i Oslo skal være gratis hele året for alle under 20 år. Vi ser nå en stadig sterkere vilje til å ta inngangsbillett ved våre offentlige museer, derfor er det viktig at dette blir programfesta. fra Det skal etableres lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. til Det skal tas initiativ til å etablere lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. Tom Rellsve. Anses delvis ivaretatt på linje Prioritering ved evt tiltak fra Oslo kommune. Det er vel uansett spørsmål om det er Oslo kommune som kommer til å etablere nye kinotilbud E SV vil ha halv pris for alle under 20 år på kommunale kulturtilbud og aktiviteter Tom Rellsve (Østensjø) Oslo kommune vil ikke ha styring med tilbud/aktiviteter som ikke er kommunale, og det vil bli krevende å evt subsidiere billetter for annet 11

12 E Tidligere anvendte bygninger skal umiddelbart settes i stand og tidlig ha en programmering. oversendt til redkom for uttalelser Hva gjør Oslo kommune med SHKS og Kunstindustrimuseet i Ullevålsvn/St. Olavsgate? kommunene bør være mer progressive. E Oslo kommune må samarbeide med Innovasjon Norge for å hjelpe fram gründere med spennende ideer Faglig nettverk Oslo kommune bør ikke dublere det Innovasjon Norge gjør, snarere samarbeide for å få bedre resultater. E Oslo kommune har et lokalt ansvar for å sikre et mangfold av ulike jobber og et nasjonalt ansvar for økt mangfold i næringslivet. Det må skapes grobunn for avanserte virksomheter som utnytter Oslos særtrekk og kompetanse og som vanskelig kan etableres andre steder. Faglig nettverk. Anses ivaretatt. Understreker målet om et mangfoldig næringsliv. R Driftsenheten i Friluftsetaten må gjenopprettes slik at kommunen beholder kompetansen og driften av byens parker og grøntområder. 12

13 E For å gjøre 16-åringer bedre rustet til å stemme ved valg vil Oslo SV jobbe for å innføre obligatorisk undervisning blant skoleelever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Ina Nyås Moe E E Det å styrke lokaldemokratiet er en av mine hjertesaker. Derfor mener at det å gi 16 åringer stemmerett kan bidra til å engasjere flere i både lokal og nasjonal politikk. Men da mener jeg samtidig at vi burde jobbe for å styrke undervisningen i lokalpolitikk på skolen. For noen år siden snakket jeg med en lærer på videregående som underviste elever i samfunnskunnskap. Jeg spurte han om hva ungdommene lærte om lokalpolitikk på videregående. Ingenting, for det stod ikke på pensum, var svaret. Jeg hadde også samfunnskunnskap på videregående, men fikk ingen innføring i lokalpolitikk, bortsett fra at vi lærte om de forskjellige kommunestyremodellene Selv visste jeg ikke hva et bydelsutvalg var før jeg begynte å jobbe som journalist i en lokalavis da jeg var 19 år. Jeg har snakket med flere som ikke har hørt om åpen halvtime i bydelsutvalgene, noe som er et viktig virkemiddel man kan bruke for å få frem budskapet sitt. Mitt forslag er å innføre obligatorisk undervisning blant Oslo-elever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Det burde være obligatorisk for ungdomsskoleelever å være tilstede på et bydelsutvalgmøte/bystyremøte, så de får innsikt i hva dette handler om. De burde også få en innføring i de ulike partienes ideologier. Noe av poenget med dette er å få flere engasjert i politikk. Derfor kan det være en fordel at undervisningen tar for seg aktuelle saker i lokalmiljøet som angår elevene. Uansett tror jeg at dersom ungdommer blir mer engasjerte i politikk, tror jeg de kan påvirke foreldrene deres/andre voksne til å engasjere seg mer i politikk. Dette kan være med på å hindre politikerforakt. Stemmerett for 16-åringer er en god idé. Men, vi kan ikke bare kaste dem uti det uten at de får en grundig innføring i hvordan et demokrati fungerer. Oslo kommune skal ta initiativ til en dialog med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo for å tydeliggjøre det samfunnsmessig forpliktede universitet og høyskole. Knut Kjeldstadli har i boken Akademisk Kapitalisme gjort rede for det samfunnmessig forpliktede universitet og høyskole. Samfunnsmessig nytte er å reise emner og problemstillinger som er forpliktet av visse verdier og interesser det være seg underprioritert kvinnemedisin, arbeidslivsforskning eller global økonomi i et fordelingsperspektiv. En dialog mellom Oslo kommune og UiO/HiO kan reise slike diskusjoner og kanskje føre frem til at kommunen bidrar økonomisk til å sikre at slike tema blir belyst av forskningen. må Arvid Ellingsen til fordel for R19 ikke bør R Det bør legges til rette til Det skal legges til rette 13

14 E skal ikke må E Ta ut må møtes med og erstatt med skal tilby til fordel for E20 Setningsbygning R Stryk:, og må møtes med et mangfoldig tjenestetilbud som kan endres fra dag til dag. E et aktivt liv med trygghet og god hjelp viktig med trygghet! E Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Det bør opprettes demensteam i alle bydeler. Kristin Borg til fordel for R21 R E Alle kommuner er forpliktet på Demensplan Det finnes over demente i Norge. L levealderen øker og de store etterkrigskullene er på vei inn i pensjonistalder. Demens vil om noen år være det virkelige store folkehelseproblemet. Derfor er det viktig å være i forkant. Demens i en familie har store følelsesmessige, arbeidsmessige, sosiale og økonomiske implikasjoner for den syke og de nærmeste pårørende. Det er viktig å være klar over at noen demenssykdommer også kan ramme mennesker under pensjonsalder. Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Etter mennesket i sentrum : Den enkelte skal ha få pleiere å forholde seg til. D4 885 Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter ikke dissensen. Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter dissensen. 14

15 E Ekspertisen vedr pedagogisk innhold, sentrale bestemmelser om hvor mange lærere det skal være pr klasse, vedlikehold av skolebygninger osv, bør være samlet ett sentralt sted. Det sikrer en like god skole for barna uavhengig om de bor i bydel med store eller små ressurser. Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) Uhensiktsmessig at hver og en bydel skal ha ekspertise på dette. Innholdet og kvaliteten på skolene kan da fort bli avhengig av den enkelte bydels menneskelige og økonomiske ressurser. Skolen bør dessuten ha samme ansvarshaver som Aktivitetsskolen (SFO). SFO har tidligere vært en kasteball mellom Utdanningsetaten og bydelene, og har nå endelig landet hos Utdanningsetaten. Desentralisering av kommunens oppgaver er fint i mange tilfeller, men i en så viktig ting som skole, er dette for risikabelt. D5 899 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. E Eiendomsskatten skal være 6 promille av taksten for de som bor på vestkanten og 3 promille for de som bor på østkanten i Oslo. Arvid Ellingsen Oslo SV mener at hovedstaden skal ikke være en klassedelt by med store forskjeller i helse, levealder og inntekt (jfr linje 145). En rettferdig eiendomsskatt skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i Oslo. Siden det er store klasseforskjeller mellom de som bor på vest- og østkanten er det naturlig å differensiere eiendomsskatten. D6 925 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Siste komma strykes ( og det skal være mulig å søke om fritak basert på sosiale kriterier ) og erstattes med ny setning: Innkrevingen skal innrettes slik at den ikke rammer skattytere på en urimelig måte, eksempelvis ved at man vil ha en liberal praksis for betalingsutsettelse for skattytere med lave inntekter. Jon Holden (Østensjø) Programmet bør uttrykke målsetningen som bør være å unngå urimelige utslag av skattleggingen. Hovedgrepet må da være betalingsutsettelser, ikke fritak. Fritaksmuligheter gir et sterkt incentiv til illojale tilpasninger, og bør bare være et supplement. 15

16 E skal anerkjennes. Rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler og likelønn sikres bare gjennom sentrale Arvid Ellingsen til fordel for R22 R R R Mitt forslag er at likelønn må inn. I tillegg foreslår jeg at best erstattes med bare. Oslo SV må si et tydelig nei til lokale forhandlinger, for å sikre rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler. Derfor må Oslo SV gå imot lokale forhandlinger. Den foreslåtte formuleringen åpner for en tolkning av at Oslo i SV synes å mene at lokale forhandlinger kan bli en nest best løsning. Det generelle tillegget på lønnstabellen fordeles slik: - Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg på kroner. - Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et generelt tillegg på kroner. - For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg på 1,8 prosent. For de aller fleste av Unios medlemmer ligger det generelle tillegget på mellom og kroner. Gjennomsnittsuttelling for en ansatt i Oslo kommune var i dette oppgjøret kroner. Justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger og likelønn etter kommunens lønnsmidler Det skal i all hovedsak være slik at heltid er en rett, og deltid en mulighet. til Heltidsstillinger skal være en rett i Oslo Kommune, deltid en mulighet. Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal videreføres og styrkes. R SV vil at kommunen selv skal eie og drive kommunale bygninger. Å selge bygninger, for så å leie dem tilbake er sløsing med felleskapets midler. 16

17 E Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller i andre land som varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommunen stille krav til leverandører om at de må overholde grunnleggende menneskerettigheter og respektere ILOs kjernekonvensjoner, herunder organisasjonsretten. For å legge til rette for mer åpenhet skal kommunen kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Der det finnes Fairtrademerkede og/eller miljømerkede alternativer skal disse prioriteres ved innkjøp. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Norske produsenter som leverer varer eller tjenester til Oslo kommune skal ha lærlingeordning. Det må stilles krav om at leverandørselskapet ikke er registrert i et skatteparadis. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Oslo kommune skal bli medlem av flerpartsinitiativet Initiativ for etisk handel. Kommunen skal også oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. Sagene SV til fordel for R26 Avsnittet er skrevet om for å få bedre sammenheng. Det er lagt til noen presiseringer slik som for eksempel ILOs kjernekonvensjoner. I tillegg forslar vi at: Det er behov for mer åpenhet for å kunne få innsyn i arbeidsforhold hos leverandører. Derfor bør kommunen kreve åpne leverandørlister. Kommunen bør bli medlem av Initiativ for etisk handel, både fordi dette bidrar til større åpenhet om leverandører til kommunen og fordi stiftelsen bidrar med nødvendig veiledning. Kommunen bør videre oppfordre næringslivet til å gjøre det samme. Dersom man stiller krav om etiske retningslinjer i anbudsrunder kreves det også at man følger opp kravet med kontroll av leverandøren. For å effektivisere dette arbeidet og oppnå nødvendig kompetanse bør kommunen jobbe for et samarbeid enten med staten (et ombud) eller med andre kommuner, for eksempel som i Sverige. 17

18 R Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller andre land varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommune stille krav om at leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og respekterer ILOs kjernekonvensjoner. Kommunen skal kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Kommunen skal etterstrebe rettferdig og miljøvennlig handel. Det må stilles krav om at leverandører ikke er registrert i et skatteparadis. Sosial dumping må hindres ved blant annet innføring av kommunalt solidaransvar og aktiv bruk av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Kommunen skal oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. E58 Stikkordregisteret Supert at dere har fått inn et stikkordregister Her er noen flere ord jeg ser kunne vært lagt inn der: Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) oversendt til fylkesstyret, jf. R27 R27 Stikkordregistret -Kildesortering side 8 -Rusomsorg side 8 -Skjenkepolitikk side 11 -Svømmeopplæring side 15 Stikkordregisteret er et godt hjelpemiddel for å finne raskere fram i programmet. Fylkesstyret får fullmakt til å vedta ordene som skal stå i stikkordsregistret. Merk: Redaksjonskomiteens innstilling til dissensene er basert på stemmer fra Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård og Terje Farestveit. Marianne Borgen var ikke med på denne delen av møtet. 18

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over.

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over. Redaksjonskomiteens innstillinger Politisk plattform FORSLAG 1: Forslagsstiller: Delegat 33 Øystein Fjæra Linje 69-111 Redkoms innstilling: Avvises De språklige endringene vurderes ikke å bedre teksten.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med.

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med. Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 22.10.2016 Sak: 32/16 Resultat: Arkivsak: 16/15742 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Prinsipprogram 2016-2017 Behandling: Anne Maren Østberg Mogen presiserte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN Møte med Komite for helse og sosial 31. januar 2017 Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvem er barnevernsbarna? Familiene i barnevernet: Kjennetegnes ofte ved lavere inntekt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle 23.10.2017 Innhold Utdanningsforbundets politikk - bakgrunn og strategier Medlemsperspektiv Hva kan vi

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

BYDELSPROGRAM SAGENE SV

BYDELSPROGRAM SAGENE SV BYDELSPROGRAM SAGENE SV Din stemme avgjør: Stem SV 12. september! Foto: Hilde Maisey Fv. 2. kandidat Marianne Engelstad, 3. kandidat Jens Kihl, 1. kandidat Ole Jørgen Nyhagen og 4. kandidat Nina Teigland

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud Hvem er jeg? Har gått på attføring i ca 7 år Har vært leder av AFO siden 1997 Er nå dommer i Oslo Forliksråd (ikke Aetats skyld) Har tidligere vært koordinator i Velferdsalliansen - fra starten i 1997/98

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Innovasjon i og med offentlig sektor Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Denne presentasjonen Hvordan henger innovasjon i kommunen sammen med næringsutvikling?

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Sak 4 Uttalelser. Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 4 Uttalelser. Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 4 Uttalelser Landsstyrets forslag til behandling av innkomne uttalelser Dato: 16.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm Forslag til behandling av innkomne uttalelser Landsstyret innstiller på at

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 2 Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune Innledning Formålet med Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement er å tydeliggjøre anskaffelser som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer