Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling"

Transkript

1 1

2 Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling E "en skikkelig velferdskommune og styrking av fellesskapet" endres til "en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring Mer utfyllende og presist R1 151 en skikkelig velferdskommune til en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring E2 152 SV vil arbeide for en rekommunalisering der privatiserte velferdstjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Synet på privatisering er ett av områdene der vi skiller oss mest fra høyresida, og det bør derfor være med i innledninga. Vi bør være tydelige på at vi ikke bare vil stoppe privatiseringa, men også føre privatiserte velferdstjenester tilbake til kommunal drift. E3 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2030 Tydeliggjøre hva som skal gjøres i 4-årsperioden R2 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 R3 177 Etter innen 2030 : sammenlignet med E4 192 Stryke: Ta ut gratis trådløst internett på samtlige t-banelinjer og. Strålefare. Overømfintlighet overfor stråling av ulik sort rammer stadig flere i befolkningen. Faglig nettverk Faglig nettverk Tom Rellsve (Østensjø) til fordel for R1. Anses innarbeidet i R8 til fordel for R2 2

3 E5 218 SV vil ha et sentrum fritt for privatbiler og. Vi må kunne tillate biler for varetransport, drosjer og utrykningsbiler E6 229 Plasseringe av bomstasjoner bør ha en tydligere logikk, slik at man bla. forholder seg til bydelsgrenser, samt muligheter for at man kan komme ut av byen både østover og vestover uten å betale. Tom Rellsve Det er ikke akseptabelt at man skal behøve å kjøre gjennom bomringen for å komme til sin egen bydels administrasjon. Dessuten må man passere bamstasjon ved Gaustad om man egentlig bor utenfor bomringen, men ønsker å kjøre ut av byen østover eller til de østlige bydelene. Det behøver man ikke vestover. E7 242 SV vil legge til rette for fortsatt utbygging av høykapasitet bredbåndsnett som kan redusere behovet for fysisk transport. Ved all graving i offentlig veg skal kommunen sikre at det legges ekstra trekkrør for fiber til egen og andres bruk. Harald Wium Lie (styremedlem Ullern SV) 1: Reduksjon av transportbehov 2: Mulighet for utbygging av høykapasitet bredbånd til hele Oslo kommune både for virksomheter, kommunale etater og innbyggere. 3: Mulighet til å gravlegge fiberkabler som henger i luftstrekk og som mange innbyggere synes er skjemmende. 4: Over tid vil Oslo få en svært god og svært rimelig infrastruktur for bredbånd. E Stryk formuleringen : Høyverdig elektrisk kraft bør brukes på annet enn oppvarming. Elektrisk kraft benyttes til å drive varmepumper. Med passivstandard og evt. ytterligere forbedring vil vannbåren varme basert på fjernvarme bli unødvendig kostbart å installere. Bør-formuleringen sier nå lite om hva ellers alternativet skal være. E Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal ha passivhusstandard, som bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus, eller bedre. Tom Rellsve Sagene SV til fordel for R4 Tillegget er: eller bedre. Det finnes nå enda mer energieffektive hus på markedet enn passivhusstandarden. Det bør derfor åpnes for at bedre standarder kan velges hvis aktuelt. 3

4 R Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal minst ha passivhusstandard. Passivhus bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus. E Kommunen skal sikre ordninger for bygg- og boligeiere slik at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energi-teknologi. Sagene SV til fordel for R5 Her var boliger glemt. Enøk-støtten går i dag også til boligeiere og slik bør det forsette. Det samme gjelder for typen støtte. Per i dag støttes ikke bare energieffektivisering, men også ny teknologi, slik som solenergi eller jordvarme. R Legg til: Kommunen skal sikre ordninger som gjør at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energiteknologi. E E Oslo SV ser med bekymring på en byutvikling der alle de store, prestisjetunge kulturbyggene lokaliseres til vannkanten og uten at det er avklart hva eksisterende kulturinstitusjoner andre steder i byen skal inneholde. Oslo SV vil at nytt Munchmuseum skal bygges på Tøyen. Oslo kommune må drive en planlagt utbygging som er helt uavhengig av private utbyggeres økonomiske styringsparametere. Heidi Rømming (Nordre Aker og bystyregruppa) Oversendes redkom for uttalelser. Anses ivaretatt på linje E Alt for mye av utbygging i Oslo i dag, det være seg boliger eller næring, sogar skoler, skjer på privat initiativ og med utgangspunkt i privatøkonomien hos enkelte. Det er ikke akseptabelt. Stryke: fjordkanten til fordel for R6 Ulogisk i forhold til seinere argumentasjon om fri tilgang til strandlinje. R6 272 Endre : havneområdene etter Majorstua stasjon. Stryke fjordkanten 4

5 E Arvid Ellingsen Mennesket har ingen rett til å redusere dette rike mangfoldet med mindre det gjøres for å tilfredsstille vitale behov. I 1973 publiserte avdøde Arne Næss sitt kanskje viktigste arbeid hvor han lanserte skillet mellom grunn og dyp økologi. Senere, i 1984 utarbeidet han sammen med George Sessions en dypøkologisk plattform. Denne plattformen ble presentert i form av 8 punkter som skulle gjøres gjeldende for den dypøkologiske bevegelse. Tilleggsforslaget er punkt 3 av de 8 punktene og jeg mener dette hører naturlig med inn her. R7 302 Byens avfallshåndteringsanlegg skal være i offentlig drift og eie. E E Her må det tydeligere inn om man ønsker et organ i tillegg til fylkesmann/fylkeskommune. Tviler på at det vil gi stor åtgaum om vi foreslår et ytterligere byråkratisk organ. Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Faglig nettverk til fordel for R8 Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for brukere og ansatte, gir et dårligere tilbud, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Teksten i programforslaget er uklart om velferdsoppgaver eller ikke (sammenlign linje 333 og 339). Vi foreslår derfor en omformulering som rydder i teksten samt tydeliggjør at vi er mot konkurranseutsetting av velferdstjenester. E legg til medfører store økonomiske kostnader etter styre Har sett hvordan dette medfører store kostnader i forbindelse med både å betale lønn til de som er ansatt i kommunen som ikke lenger får oppdrag, samt at man skal betale for de private ytelsene. 5

6 R Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for og et dårligere tilbud til brukere og ansatte, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som drives av kommersielle skal føres tilbake til kommunen eller ideelle organisasjoner, når kontraktene løper ut. E Stryke: Stryk setningen Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. Teksten forøvrig påpeker at vi går i mot anbud på velferdstjenester og bestiller-/utførermodell. Da er det ulogisk å inkludere hvordan anbud bør gjennomføres. Krav til anbud i annen sammenheng kan evt. inngå i kapittel om næringspolitikk R Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. til linje 343 etter velferdstilbudet i byen. E Fjerne: stryk s i kommunens Tom Rellsve til fordel for R9 skrivefeil E Byens innbyggere skal ha rett til informasjon om hvordan ulike kommunale enheter oppfyller sine målsettinger mht til ressursbruk og resultatoppnåelse. Hver enhet skal definere, måle og jevnlig publisere slik informasjon på elektronisk lesbart format. Harald Wium Lie (Ullern). Anses ivaretatt på linje Vi som tror på velferdsstaten må sikre at offentlige midler brukes på en fornuftig måte. Åpenhet om ressursbruk og resultatoppnåelse er en god måte å sikre dette på. Det vil også synliggjøre hvilke enheter som drives bra for ansatte og brukere og hvilke enheter som trenger ekstra oppmerksomhet. 6

7 E Effektiviseringsgevinster skal tas ut i bedre kvalitet på tjenestene i stedet for teoretiske effektiviseringskutt i driftsbudsjettene. Faglig nettverk Det er store forskjeller fra sted til sted hvor stor effektiviseringsgevinst det er mulig å ta ut. I mange arbeidsintensive virksomheter fører et automatisk effektiviseringskutt reelt sett til dårligere tilbud og/eller hardere press på de ansatte. Den enkelte virksomhet bør i stor grad selv få beholde gevinsten ved å arbeide smartere slik at det kan høyne kvaliteten på tjenestene. E forebygge fattigdom. Oslo er fylket i landet med høyest arbeidsløshet. Heikki Holmås E Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. Ingen skal bo i midlertidig bolig i mer enn 3 måneder, uavhengig av hvor de er forlkeregistrert, men kommunen forplikte seg til å tilby varig bolig. Heikki Holmås til fordel for R10 R Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. etter skal få tildelt bolig. E Det er viktig å legge til rette for opplæringstilbud med barnepass. Heikki Holmås Oslo har svært lav barnehageandel, svært høy kontantstøtteandel og svært lav sysselsettingsgrad blant kvinner. Skal vi sikre at minoritetskvinner får muligheten til å delta i arbeidslivet må vi sikre at det tilbys barnepass i forbindelse med aktivitetstilbud. E Det bør vurderes et forsøksprosjekt der det legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Heikki Holmås Det grunn til å tro at elever som har fått vedtak om særskilt norskopplæring vil ha best mulighet for å tilegne seg gode norskkunnskaper på en skole der det er en god balanse mellom elever som har vedtak om behov for særskilt norskopplæring og elever som ikke har det. AP har fremmet følgende forslag. Det bør legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Vi bør vurdere om vi skal komme dem i møte og være med på et forsøksprosjekt som vi deretter evaluerer for å få kunnskap, i stedet for å blankt avvise det. 7

8 E bussing av elever, mot elevenes eller foreldrenes vilje. Heikki Holmås E E Foreldre og elever velger i dag om de vil gå på privatskole eller søke seg til andre skoler. Det er tvang det er viktig å si nei til i denne sammenhengen. Stryk: For å sikre større mangfold i skolen vil SV justere inntaksområdene til enkeltskoler. Kommunen må legge til rette for og oppfordre til mer samarbeid og utveksling mellom skoler i ulike deler av byen og/eller med ulik sammensetning av elevgrupper E og 407 Hva med barnehager og skoler? R E E etter «og informasjon»: SV anser TT-transporten som en del av kollektivtilbudet, og mener transport til arbeid og utdanning må skje på det tidspunktet den enkelte ønsker, og har behov for. Samkjøring må ikke svekke kvaliteten. SV vil styrke helsetjenestetilbudet for papirløse. Espen Thorud Espen Thorud Østensjø SV Østensjø SV Oslo SV vil styrke helsetjenestetilbudet til flyktninger med posttraumatiske lidelser og torturskader. Kommunen står fritt i organiseringen av helsetjensettilbudet innefor kommunehelsetjenesteloven. I dag er helsetilbudet gitt ved Distrikts psykiatriske sentra (DPS). Helse Øst har også et ansvar og har en liten bevilgning til klinisk tilbud for flyktninger. Kompetansesenteret for vold og traumatisk stress forsker og gir råd til helsemyndighetene, men har ikke et klinisk tilbud. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging bidrar til kompetanseheving hos helsepersonell og er heller ikke et klinisk tilbud. Det trengs et tilbud som er spesialisert, med tverrfaglig personell. Psykososialt senter for flyktninger ble lagt ned i 2004, men et tilsvarende godt tilbud er ikke kommet opp igjen og mange leger vet ikke hvem de skal henvende seg til. Det er kanskje fåfengt å kreve at dette skal opprettes igjen, men med en generell formulering om å styrke tilbudet kan vi jobbe for å finne en bedre løsning enn den vi har nå, f,eks å lage egne enheter evt. byomfattende enheter som jobber med dette ved DPS. D1 461 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. R Etter organisasjoner : slik som overnattingssteder inn på linje 456 8

9 E mot frafall endres til for gjennomføring Ane Fidjestøl til fordel for R13 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R mot frafall i skolen til for gjennomføring av videregående skole E Erstatte hindre frafall med sikre gjennomføring Ane Fidjestøl Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. D2 516 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Erstatte reduserer risikoen for frafall med øker gjennomføringsgraden Ane Fidjestøl til fordel for R14 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R Endre redusere risikoen for frafall til øker gjennomføringsgraden i videregående skole 9

10 E R R E R Til: Det er mål at alle barn har grunnleggende sosiale ferdigheter og kan norsk og før skolestart. SV vil innføre ordningen med gratis halvdagsplass i barnehage til å gjelde for alle tre-, fire- og femåringer i hele Oslo. De som velger å benytte mer enn halvdagsplass betaler etter ordinære satser. Det er mange minoritetsspråklige barn også utenfor de bydelene som ordningen gjelder i dag. Disse barna har også et stort behov for å delta i et pedagogisk tilbud og lære norsk. Også norske barn over tre år som ikke deltar i barnehage fordi de har hjemmeværende foreldre kan ha stort utbytte av å gå i barnehage, og det kan være ulike forhold som gjør at foreldrene deres ikke velger å prioritere å betale for korttidsopphold i barnehagene. Barnehagesatsene er kraftig redusert i forhold til da gratis kjernetid ble innført i de første bydelene. I en situasjon der ressurser må prioriteres er det viktigere å sikre at barn over hele byen som ikke går i barnehage får et tilbud, enn å gi halv pris til alle foreldre som bruker fulltidsplass til sine barn i noen bydeler. Det negative kan her være: At noen foreldre velger å betale for full plass i de utvalgte bydelene (altså halv pris) for at barna deres skal få full plass, velger å nøye seg med halv plass når full plass øker i pris. Det positive er: At ordningen når alle med behov i hele Oslo. I tillegg vil den foreslåtte ordningen motvirke at folk med dårlig råd og svak tilknytning til arbeidsmarkedet velger å flytte til bydelene som har ordningen. Altså kan dagens ordning virke motsatt i forhold til integrasjon. Etter lærlingplass. : Kommunen skal forplikte seg til å motta minst en lærling per 1000 innbygger, og ta initiativ til et forpliktende samarbeid med fagbevegelse og arbeidsgiverforeninger for å sikre de nødvendige lærlingplassene i privat sektor. SV vil utvikle tilbud om fullføring av videregående opplæring for de som faller fra, fram til fylte 25 år. En del her faller mellom to stoler i forhold til ungdomsretten og voksenretten. Det skal være en lav økonomisk terskel for å kunne låne skolelokaler Slik utleie er en viktig inntekstkilde for en del skoler. Viktig i tider med stramme budsjetter Barnevernstiltak og barnevernsinsitusjoner skal drives av kommunen for å sikre kompetent og tilstrekkelig bemanning. Hanne Eldby (Østensjø) 10

11 E SV vil være en pådriver for realiseringen av Vålerenga idrettspark. D3 726 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen Kenneth Berg E SV prioriterer: Beholde Munchmuseet på Tøyen Tom Rellsve oversendt til redkom for uttalelser SV vil at Munchmuseet ikke flyttes til Bjørvika, men beholdes på Tøyen i nytt bygg nær nåværende museum. Stenersenmuseet flyttes til nåværende Munchmuseum. E E Det bør være et eget Munchmuseum. Det er bred kritikk mot beliggenhet og utforming av det planlagte bygget for Munch- og Stenersensamlingene i Bjørvika. Museets ledelse har imidlertid uttalt at kun den opprinnelige utformingen er aktuell. Nytt bygg nær nåværende Munchmuseum er av fagfolk angitt som langt billigere, bl.a. siden kommunen eier tomta. Området på Tøyen er planlagt å få en vesentlig oppgradering, bl.a. gjennom en skulpturpark og et veksthus. Skissert oppgradering av T-baneutgang vil også bidra positivt. Munchmuseet kan bli en sentral sak i kommende valgkamp. Det kan bli unødvendig vanskelig for et splittet SV i denne saken å forsvare lokalisering i Bjørvika. Derimot kan vi med kraft være med og argumentere for vårt byrådsalternativ som samlet går inn for Tøyen Alle museene i Oslo skal være gratis hele året for alle under 20 år. Vi ser nå en stadig sterkere vilje til å ta inngangsbillett ved våre offentlige museer, derfor er det viktig at dette blir programfesta. fra Det skal etableres lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. til Det skal tas initiativ til å etablere lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. Tom Rellsve. Anses delvis ivaretatt på linje Prioritering ved evt tiltak fra Oslo kommune. Det er vel uansett spørsmål om det er Oslo kommune som kommer til å etablere nye kinotilbud E SV vil ha halv pris for alle under 20 år på kommunale kulturtilbud og aktiviteter Tom Rellsve (Østensjø) Oslo kommune vil ikke ha styring med tilbud/aktiviteter som ikke er kommunale, og det vil bli krevende å evt subsidiere billetter for annet 11

12 E Tidligere anvendte bygninger skal umiddelbart settes i stand og tidlig ha en programmering. oversendt til redkom for uttalelser Hva gjør Oslo kommune med SHKS og Kunstindustrimuseet i Ullevålsvn/St. Olavsgate? kommunene bør være mer progressive. E Oslo kommune må samarbeide med Innovasjon Norge for å hjelpe fram gründere med spennende ideer Faglig nettverk Oslo kommune bør ikke dublere det Innovasjon Norge gjør, snarere samarbeide for å få bedre resultater. E Oslo kommune har et lokalt ansvar for å sikre et mangfold av ulike jobber og et nasjonalt ansvar for økt mangfold i næringslivet. Det må skapes grobunn for avanserte virksomheter som utnytter Oslos særtrekk og kompetanse og som vanskelig kan etableres andre steder. Faglig nettverk. Anses ivaretatt. Understreker målet om et mangfoldig næringsliv. R Driftsenheten i Friluftsetaten må gjenopprettes slik at kommunen beholder kompetansen og driften av byens parker og grøntområder. 12

13 E For å gjøre 16-åringer bedre rustet til å stemme ved valg vil Oslo SV jobbe for å innføre obligatorisk undervisning blant skoleelever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Ina Nyås Moe E E Det å styrke lokaldemokratiet er en av mine hjertesaker. Derfor mener at det å gi 16 åringer stemmerett kan bidra til å engasjere flere i både lokal og nasjonal politikk. Men da mener jeg samtidig at vi burde jobbe for å styrke undervisningen i lokalpolitikk på skolen. For noen år siden snakket jeg med en lærer på videregående som underviste elever i samfunnskunnskap. Jeg spurte han om hva ungdommene lærte om lokalpolitikk på videregående. Ingenting, for det stod ikke på pensum, var svaret. Jeg hadde også samfunnskunnskap på videregående, men fikk ingen innføring i lokalpolitikk, bortsett fra at vi lærte om de forskjellige kommunestyremodellene Selv visste jeg ikke hva et bydelsutvalg var før jeg begynte å jobbe som journalist i en lokalavis da jeg var 19 år. Jeg har snakket med flere som ikke har hørt om åpen halvtime i bydelsutvalgene, noe som er et viktig virkemiddel man kan bruke for å få frem budskapet sitt. Mitt forslag er å innføre obligatorisk undervisning blant Oslo-elever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Det burde være obligatorisk for ungdomsskoleelever å være tilstede på et bydelsutvalgmøte/bystyremøte, så de får innsikt i hva dette handler om. De burde også få en innføring i de ulike partienes ideologier. Noe av poenget med dette er å få flere engasjert i politikk. Derfor kan det være en fordel at undervisningen tar for seg aktuelle saker i lokalmiljøet som angår elevene. Uansett tror jeg at dersom ungdommer blir mer engasjerte i politikk, tror jeg de kan påvirke foreldrene deres/andre voksne til å engasjere seg mer i politikk. Dette kan være med på å hindre politikerforakt. Stemmerett for 16-åringer er en god idé. Men, vi kan ikke bare kaste dem uti det uten at de får en grundig innføring i hvordan et demokrati fungerer. Oslo kommune skal ta initiativ til en dialog med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo for å tydeliggjøre det samfunnsmessig forpliktede universitet og høyskole. Knut Kjeldstadli har i boken Akademisk Kapitalisme gjort rede for det samfunnmessig forpliktede universitet og høyskole. Samfunnsmessig nytte er å reise emner og problemstillinger som er forpliktet av visse verdier og interesser det være seg underprioritert kvinnemedisin, arbeidslivsforskning eller global økonomi i et fordelingsperspektiv. En dialog mellom Oslo kommune og UiO/HiO kan reise slike diskusjoner og kanskje føre frem til at kommunen bidrar økonomisk til å sikre at slike tema blir belyst av forskningen. må Arvid Ellingsen til fordel for R19 ikke bør R Det bør legges til rette til Det skal legges til rette 13

14 E skal ikke må E Ta ut må møtes med og erstatt med skal tilby til fordel for E20 Setningsbygning R Stryk:, og må møtes med et mangfoldig tjenestetilbud som kan endres fra dag til dag. E et aktivt liv med trygghet og god hjelp viktig med trygghet! E Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Det bør opprettes demensteam i alle bydeler. Kristin Borg til fordel for R21 R E Alle kommuner er forpliktet på Demensplan Det finnes over demente i Norge. L levealderen øker og de store etterkrigskullene er på vei inn i pensjonistalder. Demens vil om noen år være det virkelige store folkehelseproblemet. Derfor er det viktig å være i forkant. Demens i en familie har store følelsesmessige, arbeidsmessige, sosiale og økonomiske implikasjoner for den syke og de nærmeste pårørende. Det er viktig å være klar over at noen demenssykdommer også kan ramme mennesker under pensjonsalder. Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Etter mennesket i sentrum : Den enkelte skal ha få pleiere å forholde seg til. D4 885 Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter ikke dissensen. Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter dissensen. 14

15 E Ekspertisen vedr pedagogisk innhold, sentrale bestemmelser om hvor mange lærere det skal være pr klasse, vedlikehold av skolebygninger osv, bør være samlet ett sentralt sted. Det sikrer en like god skole for barna uavhengig om de bor i bydel med store eller små ressurser. Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) Uhensiktsmessig at hver og en bydel skal ha ekspertise på dette. Innholdet og kvaliteten på skolene kan da fort bli avhengig av den enkelte bydels menneskelige og økonomiske ressurser. Skolen bør dessuten ha samme ansvarshaver som Aktivitetsskolen (SFO). SFO har tidligere vært en kasteball mellom Utdanningsetaten og bydelene, og har nå endelig landet hos Utdanningsetaten. Desentralisering av kommunens oppgaver er fint i mange tilfeller, men i en så viktig ting som skole, er dette for risikabelt. D5 899 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. E Eiendomsskatten skal være 6 promille av taksten for de som bor på vestkanten og 3 promille for de som bor på østkanten i Oslo. Arvid Ellingsen Oslo SV mener at hovedstaden skal ikke være en klassedelt by med store forskjeller i helse, levealder og inntekt (jfr linje 145). En rettferdig eiendomsskatt skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i Oslo. Siden det er store klasseforskjeller mellom de som bor på vest- og østkanten er det naturlig å differensiere eiendomsskatten. D6 925 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Siste komma strykes ( og det skal være mulig å søke om fritak basert på sosiale kriterier ) og erstattes med ny setning: Innkrevingen skal innrettes slik at den ikke rammer skattytere på en urimelig måte, eksempelvis ved at man vil ha en liberal praksis for betalingsutsettelse for skattytere med lave inntekter. Jon Holden (Østensjø) Programmet bør uttrykke målsetningen som bør være å unngå urimelige utslag av skattleggingen. Hovedgrepet må da være betalingsutsettelser, ikke fritak. Fritaksmuligheter gir et sterkt incentiv til illojale tilpasninger, og bør bare være et supplement. 15

16 E skal anerkjennes. Rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler og likelønn sikres bare gjennom sentrale Arvid Ellingsen til fordel for R22 R R R Mitt forslag er at likelønn må inn. I tillegg foreslår jeg at best erstattes med bare. Oslo SV må si et tydelig nei til lokale forhandlinger, for å sikre rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler. Derfor må Oslo SV gå imot lokale forhandlinger. Den foreslåtte formuleringen åpner for en tolkning av at Oslo i SV synes å mene at lokale forhandlinger kan bli en nest best løsning. Det generelle tillegget på lønnstabellen fordeles slik: - Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg på kroner. - Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et generelt tillegg på kroner. - For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg på 1,8 prosent. For de aller fleste av Unios medlemmer ligger det generelle tillegget på mellom og kroner. Gjennomsnittsuttelling for en ansatt i Oslo kommune var i dette oppgjøret kroner. Justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger og likelønn etter kommunens lønnsmidler Det skal i all hovedsak være slik at heltid er en rett, og deltid en mulighet. til Heltidsstillinger skal være en rett i Oslo Kommune, deltid en mulighet. Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal videreføres og styrkes. R SV vil at kommunen selv skal eie og drive kommunale bygninger. Å selge bygninger, for så å leie dem tilbake er sløsing med felleskapets midler. 16

17 E Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller i andre land som varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommunen stille krav til leverandører om at de må overholde grunnleggende menneskerettigheter og respektere ILOs kjernekonvensjoner, herunder organisasjonsretten. For å legge til rette for mer åpenhet skal kommunen kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Der det finnes Fairtrademerkede og/eller miljømerkede alternativer skal disse prioriteres ved innkjøp. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Norske produsenter som leverer varer eller tjenester til Oslo kommune skal ha lærlingeordning. Det må stilles krav om at leverandørselskapet ikke er registrert i et skatteparadis. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Oslo kommune skal bli medlem av flerpartsinitiativet Initiativ for etisk handel. Kommunen skal også oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. Sagene SV til fordel for R26 Avsnittet er skrevet om for å få bedre sammenheng. Det er lagt til noen presiseringer slik som for eksempel ILOs kjernekonvensjoner. I tillegg forslar vi at: Det er behov for mer åpenhet for å kunne få innsyn i arbeidsforhold hos leverandører. Derfor bør kommunen kreve åpne leverandørlister. Kommunen bør bli medlem av Initiativ for etisk handel, både fordi dette bidrar til større åpenhet om leverandører til kommunen og fordi stiftelsen bidrar med nødvendig veiledning. Kommunen bør videre oppfordre næringslivet til å gjøre det samme. Dersom man stiller krav om etiske retningslinjer i anbudsrunder kreves det også at man følger opp kravet med kontroll av leverandøren. For å effektivisere dette arbeidet og oppnå nødvendig kompetanse bør kommunen jobbe for et samarbeid enten med staten (et ombud) eller med andre kommuner, for eksempel som i Sverige. 17

18 R Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller andre land varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommune stille krav om at leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og respekterer ILOs kjernekonvensjoner. Kommunen skal kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Kommunen skal etterstrebe rettferdig og miljøvennlig handel. Det må stilles krav om at leverandører ikke er registrert i et skatteparadis. Sosial dumping må hindres ved blant annet innføring av kommunalt solidaransvar og aktiv bruk av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Kommunen skal oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. E58 Stikkordregisteret Supert at dere har fått inn et stikkordregister Her er noen flere ord jeg ser kunne vært lagt inn der: Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) oversendt til fylkesstyret, jf. R27 R27 Stikkordregistret -Kildesortering side 8 -Rusomsorg side 8 -Skjenkepolitikk side 11 -Svømmeopplæring side 15 Stikkordregisteret er et godt hjelpemiddel for å finne raskere fram i programmet. Fylkesstyret får fullmakt til å vedta ordene som skal stå i stikkordsregistret. Merk: Redaksjonskomiteens innstilling til dissensene er basert på stemmer fra Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård og Terje Farestveit. Marianne Borgen var ikke med på denne delen av møtet. 18

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Utkast. Valgprogram 2007 Grorud Venstre

Utkast. Valgprogram 2007 Grorud Venstre Utkast Valgprogram 00 Grorud Venstre INNHOLD Miljø... Oppvekst... Eldre... Nyskaping og kultur... Lokaldemokrati: Du er sjefen... Venstre frihet og fellesskap Grorud Venstre er det sosialliberale partiet

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [13/01790-6] Sak 171 Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 Sendt til byrådet.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud Hvem er jeg? Har gått på attføring i ca 7 år Har vært leder av AFO siden 1997 Er nå dommer i Oslo Forliksråd (ikke Aetats skyld) Har tidligere vært koordinator i Velferdsalliansen - fra starten i 1997/98

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR

BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR 1 UTVIKLINGSTREKK Flere taleføre eldre Bygder dør ut, nødvendig å investere? Teknologi vil gjøre administrasjon lettere Kommunene

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

En målretta ruspolitikk

En målretta ruspolitikk Sak 28/12 En målretta ruspolitikk Redaksjonskomiteens medlemmer: Ivar Johansen, Hanne Lyssand og Kim-André Åsheim Nr Fremmet av Forslag Linje / Endring Innstilling R1 Redkom 1 Ivar Johansen Ny tekst: Inn

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer