Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling"

Transkript

1 1

2 Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling E "en skikkelig velferdskommune og styrking av fellesskapet" endres til "en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring Mer utfyllende og presist R1 151 en skikkelig velferdskommune til en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring E2 152 SV vil arbeide for en rekommunalisering der privatiserte velferdstjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Synet på privatisering er ett av områdene der vi skiller oss mest fra høyresida, og det bør derfor være med i innledninga. Vi bør være tydelige på at vi ikke bare vil stoppe privatiseringa, men også føre privatiserte velferdstjenester tilbake til kommunal drift. E3 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2030 Tydeliggjøre hva som skal gjøres i 4-årsperioden R2 172 å kutte Oslos klimagassutslipp med 10 prosent innen 2016 R3 177 Etter innen 2030 : sammenlignet med E4 192 Stryke: Ta ut gratis trådløst internett på samtlige t-banelinjer og. Strålefare. Overømfintlighet overfor stråling av ulik sort rammer stadig flere i befolkningen. Faglig nettverk Faglig nettverk Tom Rellsve (Østensjø) til fordel for R1. Anses innarbeidet i R8 til fordel for R2 2

3 E5 218 SV vil ha et sentrum fritt for privatbiler og. Vi må kunne tillate biler for varetransport, drosjer og utrykningsbiler E6 229 Plasseringe av bomstasjoner bør ha en tydligere logikk, slik at man bla. forholder seg til bydelsgrenser, samt muligheter for at man kan komme ut av byen både østover og vestover uten å betale. Tom Rellsve Det er ikke akseptabelt at man skal behøve å kjøre gjennom bomringen for å komme til sin egen bydels administrasjon. Dessuten må man passere bamstasjon ved Gaustad om man egentlig bor utenfor bomringen, men ønsker å kjøre ut av byen østover eller til de østlige bydelene. Det behøver man ikke vestover. E7 242 SV vil legge til rette for fortsatt utbygging av høykapasitet bredbåndsnett som kan redusere behovet for fysisk transport. Ved all graving i offentlig veg skal kommunen sikre at det legges ekstra trekkrør for fiber til egen og andres bruk. Harald Wium Lie (styremedlem Ullern SV) 1: Reduksjon av transportbehov 2: Mulighet for utbygging av høykapasitet bredbånd til hele Oslo kommune både for virksomheter, kommunale etater og innbyggere. 3: Mulighet til å gravlegge fiberkabler som henger i luftstrekk og som mange innbyggere synes er skjemmende. 4: Over tid vil Oslo få en svært god og svært rimelig infrastruktur for bredbånd. E Stryk formuleringen : Høyverdig elektrisk kraft bør brukes på annet enn oppvarming. Elektrisk kraft benyttes til å drive varmepumper. Med passivstandard og evt. ytterligere forbedring vil vannbåren varme basert på fjernvarme bli unødvendig kostbart å installere. Bør-formuleringen sier nå lite om hva ellers alternativet skal være. E Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal ha passivhusstandard, som bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus, eller bedre. Tom Rellsve Sagene SV til fordel for R4 Tillegget er: eller bedre. Det finnes nå enda mer energieffektive hus på markedet enn passivhusstandarden. Det bør derfor åpnes for at bedre standarder kan velges hvis aktuelt. 3

4 R Alle nye kommunale bygg og kommunale bygg som rehabiliteres skal minst ha passivhusstandard. Passivhus bruker 75 prosent mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle hus. E Kommunen skal sikre ordninger for bygg- og boligeiere slik at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energi-teknologi. Sagene SV til fordel for R5 Her var boliger glemt. Enøk-støtten går i dag også til boligeiere og slik bør det forsette. Det samme gjelder for typen støtte. Per i dag støttes ikke bare energieffektivisering, men også ny teknologi, slik som solenergi eller jordvarme. R Legg til: Kommunen skal sikre ordninger som gjør at man kan gjennomføre energieffektivisering og innfasing av ny fornybar energiteknologi. E E Oslo SV ser med bekymring på en byutvikling der alle de store, prestisjetunge kulturbyggene lokaliseres til vannkanten og uten at det er avklart hva eksisterende kulturinstitusjoner andre steder i byen skal inneholde. Oslo SV vil at nytt Munchmuseum skal bygges på Tøyen. Oslo kommune må drive en planlagt utbygging som er helt uavhengig av private utbyggeres økonomiske styringsparametere. Heidi Rømming (Nordre Aker og bystyregruppa) Oversendes redkom for uttalelser. Anses ivaretatt på linje E Alt for mye av utbygging i Oslo i dag, det være seg boliger eller næring, sogar skoler, skjer på privat initiativ og med utgangspunkt i privatøkonomien hos enkelte. Det er ikke akseptabelt. Stryke: fjordkanten til fordel for R6 Ulogisk i forhold til seinere argumentasjon om fri tilgang til strandlinje. R6 272 Endre : havneområdene etter Majorstua stasjon. Stryke fjordkanten 4

5 E Arvid Ellingsen Mennesket har ingen rett til å redusere dette rike mangfoldet med mindre det gjøres for å tilfredsstille vitale behov. I 1973 publiserte avdøde Arne Næss sitt kanskje viktigste arbeid hvor han lanserte skillet mellom grunn og dyp økologi. Senere, i 1984 utarbeidet han sammen med George Sessions en dypøkologisk plattform. Denne plattformen ble presentert i form av 8 punkter som skulle gjøres gjeldende for den dypøkologiske bevegelse. Tilleggsforslaget er punkt 3 av de 8 punktene og jeg mener dette hører naturlig med inn her. R7 302 Byens avfallshåndteringsanlegg skal være i offentlig drift og eie. E E Her må det tydeligere inn om man ønsker et organ i tillegg til fylkesmann/fylkeskommune. Tviler på at det vil gi stor åtgaum om vi foreslår et ytterligere byråkratisk organ. Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Faglig nettverk til fordel for R8 Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for brukere og ansatte, gir et dårligere tilbud, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester skal føres tilbake til kommunal drift. Teksten i programforslaget er uklart om velferdsoppgaver eller ikke (sammenlign linje 333 og 339). Vi foreslår derfor en omformulering som rydder i teksten samt tydeliggjør at vi er mot konkurranseutsetting av velferdstjenester. E legg til medfører store økonomiske kostnader etter styre Har sett hvordan dette medfører store kostnader i forbindelse med både å betale lønn til de som er ansatt i kommunen som ikke lenger får oppdrag, samt at man skal betale for de private ytelsene. 5

6 R Oslo skal være en velferdsby med gode og universelle offentlige velferdsordninger. Fellesskapsløsninger, likeverd og lik tilgjengelighet skal være styrende. Erfaringene med konkurranseutsetting av velferdstjenester i Oslo er at det skaper uforutsigbarhet for og et dårligere tilbud til brukere og ansatte, reduserer folkevalgtes mulighet til å styre og krever oppbygging av et omfattende byråkrati. SV mener det er sløsing med fellesskapets ressurser. SV vil derfor ikke sette velferdsoppgaver ut på anbud. Tidligere privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som drives av kommersielle skal føres tilbake til kommunen eller ideelle organisasjoner, når kontraktene løper ut. E Stryke: Stryk setningen Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. Teksten forøvrig påpeker at vi går i mot anbud på velferdstjenester og bestiller-/utførermodell. Da er det ulogisk å inkludere hvordan anbud bør gjennomføres. Krav til anbud i annen sammenheng kan evt. inngå i kapittel om næringspolitikk R Ved bruk av anbud skal kommunen være en krevende kjøper som stiller strenge kvalitetskrav og sørger for ryddige forhold for brukere og ansatte. til linje 343 etter velferdstilbudet i byen. E Fjerne: stryk s i kommunens Tom Rellsve til fordel for R9 skrivefeil E Byens innbyggere skal ha rett til informasjon om hvordan ulike kommunale enheter oppfyller sine målsettinger mht til ressursbruk og resultatoppnåelse. Hver enhet skal definere, måle og jevnlig publisere slik informasjon på elektronisk lesbart format. Harald Wium Lie (Ullern). Anses ivaretatt på linje Vi som tror på velferdsstaten må sikre at offentlige midler brukes på en fornuftig måte. Åpenhet om ressursbruk og resultatoppnåelse er en god måte å sikre dette på. Det vil også synliggjøre hvilke enheter som drives bra for ansatte og brukere og hvilke enheter som trenger ekstra oppmerksomhet. 6

7 E Effektiviseringsgevinster skal tas ut i bedre kvalitet på tjenestene i stedet for teoretiske effektiviseringskutt i driftsbudsjettene. Faglig nettverk Det er store forskjeller fra sted til sted hvor stor effektiviseringsgevinst det er mulig å ta ut. I mange arbeidsintensive virksomheter fører et automatisk effektiviseringskutt reelt sett til dårligere tilbud og/eller hardere press på de ansatte. Den enkelte virksomhet bør i stor grad selv få beholde gevinsten ved å arbeide smartere slik at det kan høyne kvaliteten på tjenestene. E forebygge fattigdom. Oslo er fylket i landet med høyest arbeidsløshet. Heikki Holmås E Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. Ingen skal bo i midlertidig bolig i mer enn 3 måneder, uavhengig av hvor de er forlkeregistrert, men kommunen forplikte seg til å tilby varig bolig. Heikki Holmås til fordel for R10 R Oslo kommune skal forplikte seg til å sikre varig bolig til alle som kommer ut fra institusjon eller fengsel. etter skal få tildelt bolig. E Det er viktig å legge til rette for opplæringstilbud med barnepass. Heikki Holmås Oslo har svært lav barnehageandel, svært høy kontantstøtteandel og svært lav sysselsettingsgrad blant kvinner. Skal vi sikre at minoritetskvinner får muligheten til å delta i arbeidslivet må vi sikre at det tilbys barnepass i forbindelse med aktivitetstilbud. E Det bør vurderes et forsøksprosjekt der det legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Heikki Holmås Det grunn til å tro at elever som har fått vedtak om særskilt norskopplæring vil ha best mulighet for å tilegne seg gode norskkunnskaper på en skole der det er en god balanse mellom elever som har vedtak om behov for særskilt norskopplæring og elever som ikke har det. AP har fremmet følgende forslag. Det bør legges til rette for at elever med behov for særskilt norskopplæring som sokner til en skole med høy andel elever med behov for særskilt norskopplæring kan få tilbud om undervisning ved annen skole der elevsammensetningen er mer balansert. Vi bør vurdere om vi skal komme dem i møte og være med på et forsøksprosjekt som vi deretter evaluerer for å få kunnskap, i stedet for å blankt avvise det. 7

8 E bussing av elever, mot elevenes eller foreldrenes vilje. Heikki Holmås E E Foreldre og elever velger i dag om de vil gå på privatskole eller søke seg til andre skoler. Det er tvang det er viktig å si nei til i denne sammenhengen. Stryk: For å sikre større mangfold i skolen vil SV justere inntaksområdene til enkeltskoler. Kommunen må legge til rette for og oppfordre til mer samarbeid og utveksling mellom skoler i ulike deler av byen og/eller med ulik sammensetning av elevgrupper E og 407 Hva med barnehager og skoler? R E E etter «og informasjon»: SV anser TT-transporten som en del av kollektivtilbudet, og mener transport til arbeid og utdanning må skje på det tidspunktet den enkelte ønsker, og har behov for. Samkjøring må ikke svekke kvaliteten. SV vil styrke helsetjenestetilbudet for papirløse. Espen Thorud Espen Thorud Østensjø SV Østensjø SV Oslo SV vil styrke helsetjenestetilbudet til flyktninger med posttraumatiske lidelser og torturskader. Kommunen står fritt i organiseringen av helsetjensettilbudet innefor kommunehelsetjenesteloven. I dag er helsetilbudet gitt ved Distrikts psykiatriske sentra (DPS). Helse Øst har også et ansvar og har en liten bevilgning til klinisk tilbud for flyktninger. Kompetansesenteret for vold og traumatisk stress forsker og gir råd til helsemyndighetene, men har ikke et klinisk tilbud. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging bidrar til kompetanseheving hos helsepersonell og er heller ikke et klinisk tilbud. Det trengs et tilbud som er spesialisert, med tverrfaglig personell. Psykososialt senter for flyktninger ble lagt ned i 2004, men et tilsvarende godt tilbud er ikke kommet opp igjen og mange leger vet ikke hvem de skal henvende seg til. Det er kanskje fåfengt å kreve at dette skal opprettes igjen, men med en generell formulering om å styrke tilbudet kan vi jobbe for å finne en bedre løsning enn den vi har nå, f,eks å lage egne enheter evt. byomfattende enheter som jobber med dette ved DPS. D1 461 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. R Etter organisasjoner : slik som overnattingssteder inn på linje 456 8

9 E mot frafall endres til for gjennomføring Ane Fidjestøl til fordel for R13 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R mot frafall i skolen til for gjennomføring av videregående skole E Erstatte hindre frafall med sikre gjennomføring Ane Fidjestøl Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. D2 516 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Erstatte reduserer risikoen for frafall med øker gjennomføringsgraden Ane Fidjestøl til fordel for R14 Et retorisk grep for å vri fokus mot hva vi vil få til i stedet for hva vi vil forhindre. R Endre redusere risikoen for frafall til øker gjennomføringsgraden i videregående skole 9

10 E R R E R Til: Det er mål at alle barn har grunnleggende sosiale ferdigheter og kan norsk og før skolestart. SV vil innføre ordningen med gratis halvdagsplass i barnehage til å gjelde for alle tre-, fire- og femåringer i hele Oslo. De som velger å benytte mer enn halvdagsplass betaler etter ordinære satser. Det er mange minoritetsspråklige barn også utenfor de bydelene som ordningen gjelder i dag. Disse barna har også et stort behov for å delta i et pedagogisk tilbud og lære norsk. Også norske barn over tre år som ikke deltar i barnehage fordi de har hjemmeværende foreldre kan ha stort utbytte av å gå i barnehage, og det kan være ulike forhold som gjør at foreldrene deres ikke velger å prioritere å betale for korttidsopphold i barnehagene. Barnehagesatsene er kraftig redusert i forhold til da gratis kjernetid ble innført i de første bydelene. I en situasjon der ressurser må prioriteres er det viktigere å sikre at barn over hele byen som ikke går i barnehage får et tilbud, enn å gi halv pris til alle foreldre som bruker fulltidsplass til sine barn i noen bydeler. Det negative kan her være: At noen foreldre velger å betale for full plass i de utvalgte bydelene (altså halv pris) for at barna deres skal få full plass, velger å nøye seg med halv plass når full plass øker i pris. Det positive er: At ordningen når alle med behov i hele Oslo. I tillegg vil den foreslåtte ordningen motvirke at folk med dårlig råd og svak tilknytning til arbeidsmarkedet velger å flytte til bydelene som har ordningen. Altså kan dagens ordning virke motsatt i forhold til integrasjon. Etter lærlingplass. : Kommunen skal forplikte seg til å motta minst en lærling per 1000 innbygger, og ta initiativ til et forpliktende samarbeid med fagbevegelse og arbeidsgiverforeninger for å sikre de nødvendige lærlingplassene i privat sektor. SV vil utvikle tilbud om fullføring av videregående opplæring for de som faller fra, fram til fylte 25 år. En del her faller mellom to stoler i forhold til ungdomsretten og voksenretten. Det skal være en lav økonomisk terskel for å kunne låne skolelokaler Slik utleie er en viktig inntekstkilde for en del skoler. Viktig i tider med stramme budsjetter Barnevernstiltak og barnevernsinsitusjoner skal drives av kommunen for å sikre kompetent og tilstrekkelig bemanning. Hanne Eldby (Østensjø) 10

11 E SV vil være en pådriver for realiseringen av Vålerenga idrettspark. D3 726 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen Kenneth Berg E SV prioriterer: Beholde Munchmuseet på Tøyen Tom Rellsve oversendt til redkom for uttalelser SV vil at Munchmuseet ikke flyttes til Bjørvika, men beholdes på Tøyen i nytt bygg nær nåværende museum. Stenersenmuseet flyttes til nåværende Munchmuseum. E E Det bør være et eget Munchmuseum. Det er bred kritikk mot beliggenhet og utforming av det planlagte bygget for Munch- og Stenersensamlingene i Bjørvika. Museets ledelse har imidlertid uttalt at kun den opprinnelige utformingen er aktuell. Nytt bygg nær nåværende Munchmuseum er av fagfolk angitt som langt billigere, bl.a. siden kommunen eier tomta. Området på Tøyen er planlagt å få en vesentlig oppgradering, bl.a. gjennom en skulpturpark og et veksthus. Skissert oppgradering av T-baneutgang vil også bidra positivt. Munchmuseet kan bli en sentral sak i kommende valgkamp. Det kan bli unødvendig vanskelig for et splittet SV i denne saken å forsvare lokalisering i Bjørvika. Derimot kan vi med kraft være med og argumentere for vårt byrådsalternativ som samlet går inn for Tøyen Alle museene i Oslo skal være gratis hele året for alle under 20 år. Vi ser nå en stadig sterkere vilje til å ta inngangsbillett ved våre offentlige museer, derfor er det viktig at dette blir programfesta. fra Det skal etableres lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. til Det skal tas initiativ til å etablere lokale kinotilbud i flere bydeler enn i dag. Tom Rellsve. Anses delvis ivaretatt på linje Prioritering ved evt tiltak fra Oslo kommune. Det er vel uansett spørsmål om det er Oslo kommune som kommer til å etablere nye kinotilbud E SV vil ha halv pris for alle under 20 år på kommunale kulturtilbud og aktiviteter Tom Rellsve (Østensjø) Oslo kommune vil ikke ha styring med tilbud/aktiviteter som ikke er kommunale, og det vil bli krevende å evt subsidiere billetter for annet 11

12 E Tidligere anvendte bygninger skal umiddelbart settes i stand og tidlig ha en programmering. oversendt til redkom for uttalelser Hva gjør Oslo kommune med SHKS og Kunstindustrimuseet i Ullevålsvn/St. Olavsgate? kommunene bør være mer progressive. E Oslo kommune må samarbeide med Innovasjon Norge for å hjelpe fram gründere med spennende ideer Faglig nettverk Oslo kommune bør ikke dublere det Innovasjon Norge gjør, snarere samarbeide for å få bedre resultater. E Oslo kommune har et lokalt ansvar for å sikre et mangfold av ulike jobber og et nasjonalt ansvar for økt mangfold i næringslivet. Det må skapes grobunn for avanserte virksomheter som utnytter Oslos særtrekk og kompetanse og som vanskelig kan etableres andre steder. Faglig nettverk. Anses ivaretatt. Understreker målet om et mangfoldig næringsliv. R Driftsenheten i Friluftsetaten må gjenopprettes slik at kommunen beholder kompetansen og driften av byens parker og grøntområder. 12

13 E For å gjøre 16-åringer bedre rustet til å stemme ved valg vil Oslo SV jobbe for å innføre obligatorisk undervisning blant skoleelever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Ina Nyås Moe E E Det å styrke lokaldemokratiet er en av mine hjertesaker. Derfor mener at det å gi 16 åringer stemmerett kan bidra til å engasjere flere i både lokal og nasjonal politikk. Men da mener jeg samtidig at vi burde jobbe for å styrke undervisningen i lokalpolitikk på skolen. For noen år siden snakket jeg med en lærer på videregående som underviste elever i samfunnskunnskap. Jeg spurte han om hva ungdommene lærte om lokalpolitikk på videregående. Ingenting, for det stod ikke på pensum, var svaret. Jeg hadde også samfunnskunnskap på videregående, men fikk ingen innføring i lokalpolitikk, bortsett fra at vi lærte om de forskjellige kommunestyremodellene Selv visste jeg ikke hva et bydelsutvalg var før jeg begynte å jobbe som journalist i en lokalavis da jeg var 19 år. Jeg har snakket med flere som ikke har hørt om åpen halvtime i bydelsutvalgene, noe som er et viktig virkemiddel man kan bruke for å få frem budskapet sitt. Mitt forslag er å innføre obligatorisk undervisning blant Oslo-elever i lokaldemokrati, både på videregående-nivå og på ungdomstrinnet. Det burde være obligatorisk for ungdomsskoleelever å være tilstede på et bydelsutvalgmøte/bystyremøte, så de får innsikt i hva dette handler om. De burde også få en innføring i de ulike partienes ideologier. Noe av poenget med dette er å få flere engasjert i politikk. Derfor kan det være en fordel at undervisningen tar for seg aktuelle saker i lokalmiljøet som angår elevene. Uansett tror jeg at dersom ungdommer blir mer engasjerte i politikk, tror jeg de kan påvirke foreldrene deres/andre voksne til å engasjere seg mer i politikk. Dette kan være med på å hindre politikerforakt. Stemmerett for 16-åringer er en god idé. Men, vi kan ikke bare kaste dem uti det uten at de får en grundig innføring i hvordan et demokrati fungerer. Oslo kommune skal ta initiativ til en dialog med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo for å tydeliggjøre det samfunnsmessig forpliktede universitet og høyskole. Knut Kjeldstadli har i boken Akademisk Kapitalisme gjort rede for det samfunnmessig forpliktede universitet og høyskole. Samfunnsmessig nytte er å reise emner og problemstillinger som er forpliktet av visse verdier og interesser det være seg underprioritert kvinnemedisin, arbeidslivsforskning eller global økonomi i et fordelingsperspektiv. En dialog mellom Oslo kommune og UiO/HiO kan reise slike diskusjoner og kanskje føre frem til at kommunen bidrar økonomisk til å sikre at slike tema blir belyst av forskningen. må Arvid Ellingsen til fordel for R19 ikke bør R Det bør legges til rette til Det skal legges til rette 13

14 E skal ikke må E Ta ut må møtes med og erstatt med skal tilby til fordel for E20 Setningsbygning R Stryk:, og må møtes med et mangfoldig tjenestetilbud som kan endres fra dag til dag. E et aktivt liv med trygghet og god hjelp viktig med trygghet! E Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Det bør opprettes demensteam i alle bydeler. Kristin Borg til fordel for R21 R E Alle kommuner er forpliktet på Demensplan Det finnes over demente i Norge. L levealderen øker og de store etterkrigskullene er på vei inn i pensjonistalder. Demens vil om noen år være det virkelige store folkehelseproblemet. Derfor er det viktig å være i forkant. Demens i en familie har store følelsesmessige, arbeidsmessige, sosiale og økonomiske implikasjoner for den syke og de nærmeste pårørende. Det er viktig å være klar over at noen demenssykdommer også kan ramme mennesker under pensjonsalder. Kommunen må sikre demente og deres pårørende god omsorg og oppfølging i tråd med Demensplan Etter mennesket i sentrum : Den enkelte skal ha få pleiere å forholde seg til. D4 885 Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter ikke dissensen. Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter dissensen. 14

15 E Ekspertisen vedr pedagogisk innhold, sentrale bestemmelser om hvor mange lærere det skal være pr klasse, vedlikehold av skolebygninger osv, bør være samlet ett sentralt sted. Det sikrer en like god skole for barna uavhengig om de bor i bydel med store eller små ressurser. Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) Uhensiktsmessig at hver og en bydel skal ha ekspertise på dette. Innholdet og kvaliteten på skolene kan da fort bli avhengig av den enkelte bydels menneskelige og økonomiske ressurser. Skolen bør dessuten ha samme ansvarshaver som Aktivitetsskolen (SFO). SFO har tidligere vært en kasteball mellom Utdanningsetaten og bydelene, og har nå endelig landet hos Utdanningsetaten. Desentralisering av kommunens oppgaver er fint i mange tilfeller, men i en så viktig ting som skole, er dette for risikabelt. D5 899 Et flertall på fire (Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård) støtter ikke dissensen. Et mindretall på én (Terje Farestveit) støtter dissensen. E Eiendomsskatten skal være 6 promille av taksten for de som bor på vestkanten og 3 promille for de som bor på østkanten i Oslo. Arvid Ellingsen Oslo SV mener at hovedstaden skal ikke være en klassedelt by med store forskjeller i helse, levealder og inntekt (jfr linje 145). En rettferdig eiendomsskatt skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i Oslo. Siden det er store klasseforskjeller mellom de som bor på vest- og østkanten er det naturlig å differensiere eiendomsskatten. D6 925 Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen E Siste komma strykes ( og det skal være mulig å søke om fritak basert på sosiale kriterier ) og erstattes med ny setning: Innkrevingen skal innrettes slik at den ikke rammer skattytere på en urimelig måte, eksempelvis ved at man vil ha en liberal praksis for betalingsutsettelse for skattytere med lave inntekter. Jon Holden (Østensjø) Programmet bør uttrykke målsetningen som bør være å unngå urimelige utslag av skattleggingen. Hovedgrepet må da være betalingsutsettelser, ikke fritak. Fritaksmuligheter gir et sterkt incentiv til illojale tilpasninger, og bør bare være et supplement. 15

16 E skal anerkjennes. Rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler og likelønn sikres bare gjennom sentrale Arvid Ellingsen til fordel for R22 R R R Mitt forslag er at likelønn må inn. I tillegg foreslår jeg at best erstattes med bare. Oslo SV må si et tydelig nei til lokale forhandlinger, for å sikre rettferdig fordeling av kommunens lønnsmidler. Derfor må Oslo SV gå imot lokale forhandlinger. Den foreslåtte formuleringen åpner for en tolkning av at Oslo i SV synes å mene at lokale forhandlinger kan bli en nest best løsning. Det generelle tillegget på lønnstabellen fordeles slik: - Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg på kroner. - Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et generelt tillegg på kroner. - For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg på 1,8 prosent. For de aller fleste av Unios medlemmer ligger det generelle tillegget på mellom og kroner. Gjennomsnittsuttelling for en ansatt i Oslo kommune var i dette oppgjøret kroner. Justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger og likelønn etter kommunens lønnsmidler Det skal i all hovedsak være slik at heltid er en rett, og deltid en mulighet. til Heltidsstillinger skal være en rett i Oslo Kommune, deltid en mulighet. Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal videreføres og styrkes. R SV vil at kommunen selv skal eie og drive kommunale bygninger. Å selge bygninger, for så å leie dem tilbake er sløsing med felleskapets midler. 16

17 E Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller i andre land som varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommunen stille krav til leverandører om at de må overholde grunnleggende menneskerettigheter og respektere ILOs kjernekonvensjoner, herunder organisasjonsretten. For å legge til rette for mer åpenhet skal kommunen kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Der det finnes Fairtrademerkede og/eller miljømerkede alternativer skal disse prioriteres ved innkjøp. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Norske produsenter som leverer varer eller tjenester til Oslo kommune skal ha lærlingeordning. Det må stilles krav om at leverandørselskapet ikke er registrert i et skatteparadis. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Oslo kommune skal bli medlem av flerpartsinitiativet Initiativ for etisk handel. Kommunen skal også oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. Sagene SV til fordel for R26 Avsnittet er skrevet om for å få bedre sammenheng. Det er lagt til noen presiseringer slik som for eksempel ILOs kjernekonvensjoner. I tillegg forslar vi at: Det er behov for mer åpenhet for å kunne få innsyn i arbeidsforhold hos leverandører. Derfor bør kommunen kreve åpne leverandørlister. Kommunen bør bli medlem av Initiativ for etisk handel, både fordi dette bidrar til større åpenhet om leverandører til kommunen og fordi stiftelsen bidrar med nødvendig veiledning. Kommunen bør videre oppfordre næringslivet til å gjøre det samme. Dersom man stiller krav om etiske retningslinjer i anbudsrunder kreves det også at man følger opp kravet med kontroll av leverandøren. For å effektivisere dette arbeidet og oppnå nødvendig kompetanse bør kommunen jobbe for et samarbeid enten med staten (et ombud) eller med andre kommuner, for eksempel som i Sverige. 17

18 R Etikk i kommunale innkjøp Kommunen skal stille etiske krav ved kjøp av varer og tjenester slik at man gjennom innkjøp ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter eller til å underminere arbeideres rettigheter, verken i Norge eller andre land varene blir produsert i. For å oppnå dette skal Oslo kommune stille krav om at leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og respekterer ILOs kjernekonvensjoner. Kommunen skal kreve av sine leverandører at de har åpne leverandørlister. Kommunen skal etterstrebe rettferdig og miljøvennlig handel. Det må stilles krav om at leverandører ikke er registrert i et skatteparadis. Sosial dumping må hindres ved blant annet innføring av kommunalt solidaransvar og aktiv bruk av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Der dette er et egnet virkemiddel skal Oslo kommune boikotte produkter og tjenester fra land som systematisk bryter menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner. Alle bydeler skal ha mulighet til å stille tilsvarende krav. Kommunen skal oppfordre næringslivet til å stille etiske krav i sine anskaffelser. For å få en effektiv instans som kan følge opp miljøkrav og etiske krav ved innkjøp skal Oslo kommune jobbe for å få i stand et samarbeid med andre kommuner og staten. E58 Stikkordregisteret Supert at dere har fått inn et stikkordregister Her er noen flere ord jeg ser kunne vært lagt inn der: Anne-Grethe Oliversen (Nordstrand) oversendt til fylkesstyret, jf. R27 R27 Stikkordregistret -Kildesortering side 8 -Rusomsorg side 8 -Skjenkepolitikk side 11 -Svømmeopplæring side 15 Stikkordregisteret er et godt hjelpemiddel for å finne raskere fram i programmet. Fylkesstyret får fullmakt til å vedta ordene som skal stå i stikkordsregistret. Merk: Redaksjonskomiteens innstilling til dissensene er basert på stemmer fra Siavash Sangtarash, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Pernille Ødegård og Terje Farestveit. Marianne Borgen var ikke med på denne delen av møtet. 18

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer