Debatt - muligheter i omstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Debatt - muligheter i omstilling"

Transkript

1 Skapad: :49 Debatt - muligheter i omstilling Monica Nielsen, Finnmark :46 #68 Høyere yrkesfaglig utdanning: synliggjøre og styrke fagskolen som karrierevei Tillegg linje 1304:, sikres nasjonal finansiering og en desentralisert struktur. Bjørg Tveito Lundefaret, Telemark :47 #69 Forslag til muligheter i omstilling Nome Arbeiderparti: Forslag til muligheter i omstilling: Nytt pkt - linje sikre at samfunnsviter- og humanioramiljöene i akademia får arbeidsvilkår til å följe opp viktige samfunnskritiske moment fra maktutredningene på1980- og 2000-talet, og spille inn nye kritiske dröftinger av maktdimensjoner i det norske samfundet på 2010 tallet. Nytt pkt - linje at mulighetene til å drive reellt tillpassa undervisning strykes. Nytt punkt etter linje at samfunnskritiske perspektiv skal ivaretas og stimuleres i utdanning og forskning

2 Monica Nielsen, Finnmark :56 #70 Sikre et gjennomførbart skoleløp som gir alle muligheter for å lykkes Tilleggspunkt linje 1134: Utvikle helhetlige fagplaner som omfatter utdanningsløpet fra grunnskole til videregående skole. Finnmark Ap Rune Støstad, Oppland :23 #75 Utflytting statlige arbeidsplasser Innen 2020 skal minst statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Etablering av nye statlige virksomheter skal som hovedregel skje utenfor Oslo Begrunnelse Selv om det i lang tid har vært et uttalt politisk mål å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, har det motsatte skjedd. Antall statlige arbeidsplasser har økt i Oslo de siste årene. Ved å flytte ut statlige arbeidsplasser, vil det bidra til å senke presset på Oslo-regionen. Tiltaket vil styrke kompetansemiljøene i hele landet og det vil bidra til å opprettholde en spredt bosettingsstruktur. Geir Ove Bakken, Finnmark :33 #87 Strukturendring i energibransjen- Reitenutvalget

3 Den pågående strukturdebatten som foregår i energibransjen er bekymringsfull. Framtiden til lokale energiselskaper er svært usikker med bakgrunn i den framlagde Reitenrapporten. Rapporten stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle kraftselskaper. Konsekvensene av foreslåtte funksjonsfordeling vil bidra til at velfungerende energiselskaper i distriktene får et langt dårligere driftsgrunnlag, med økt byråkrati og mindre fleksibilitet. Dagens organisering med mindre nettselskaper gir god lokalkunnskap og har vist seg minst like konkurransedyktig som større selskap. Reitenutvalgets rapport må behandles i Stortinget, med utgangspunkt i å beholde dagens organisering. Finnmark Arbeiderparti Geir Ove Bakken Siv Henriette Jacobsen, Østfold :07 #88 Bygge i tre Tillegg/endring i linje 576 under skogen som ressurs: Øke bruken av trevirke i bruer, leilighetskomplekser og offentlige bygg. Begrunnelse: offentlige er et åpenbart satsingsområde for å bygge i tre. Rune Støstad, Oppland :21 #89 Norge som energinasjon

4 Endringsforslag Linje 382 Statnett må også gis kapital til en enda sterkere satsing på overføringslinjer. Det sikrer bedre og mer effektivt nett i hele landet og det stimulerer til utbygging av ny produksjon. Linje 342 El sertifikat ordningen bør gjennomgås for å sikre at sertifikat prisene oppveier prisfallet i spotmarkedet. Aina Borch, Finnmark :51 #101 Sikre samhandling gjennom kunnskapskjeden Nytt kulepunkt linje 962: Styrke samarbeidet skole-hjem og etablere arenaer for å trygge foreldre i rollen som barnas viktigste omsorgspersoner og veiledere. Gunvor Eldegard, :06 #102 Om yrkesfag side 30 og 31 En utfordring for yrkesfagene er skjev kjønnsbalanse; For å øke muligheten til kjønnsutradisjonelle valg er det viktig å styrke arbeidet med rådgiving og utdanningsvalg i ungdomsskolen og ha Fylkesansvarlige for likestilling som kan følge opp gutter og jenter som velger utradisjonelt i videregående skole og læretida. Nytt kulepunkt Arbeiderpartiet vil

5 Styrke rådgiving i ungdomsskolen og jobbe for fylkesansvarlige for likestilling i fylkeskommunen. Eirik Schrøder, Sør-Trøndelag :29 #106 Diverse forslag Linje 188: Strykes Linje Nytt avsnitt: Norge har unike muligheter til å forsyne verden med olje og gass på en skånsom måte. Likevel vil den fossile energien skape utslipp der den forbrennes. Ansvaret for dette må også en leverandørnasjon som Norge ta i betraktning før nye områder for petroleumsutvinning åpnes. Det internasjonale energibyrået IEA rapporterer at om togradersmålet skal nåes så må store deler av de fossile energiressursene bli liggende ubrukt. Norge kan ikke være uberørt av dette. Arbeiderpartiet mener derfor at Norge må være beredt til å i fremtiden la ubrukte oljereserver ligge under bakken av hensyn til klimaet. Linje Legge til etter komma: "men dersom vi skal ha et omstillingsdyktig næringsliv må vi også satse bredere på flere energiformer, spesielt fornybar energi." Linje 330: Stryke setningen.

6 Linje Nytt avsnitt: Vi vil legge til rette for vekst i oppdrett av sjømat, men det må foregå på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Lakselus og rømming er betydelige utfordringer for det marine miljøet, det samme er andre utslipp fra næringen. Det må derfor stilles strengere krav til næringens miljøaspekter, samtidig til at vekstrelaterte sykdommer må kontrolleres bedre. Oppdrettsnæringen må ta et ansvar for at fôrkomponenter som benyttes ikke strider med bærekraftig utnyttelse av verdens fiskeriressurser. Linje Nytt avsnitt: Arbeiderpartiet mener det er av betydning at den norske stat er en langsiktig og kapitalsterk eier. Det er viktig i mange sammenhenger hvor vi har å gjøre med aktører som er mer opptatt av kortsiktig profitt, fremfor industriell utvikling, kompetanse og norske arbeidsplasser. Staten som eier har et mer langsiktig perspektiv enn private aktører, og vektlegger derfor også en god utvikling av selskapene over tid. Vi må bruke det statlige eierskapet for å sikre en langsiktig industriell forskning og utvikling i landet og legge til rette for ny næringsutvikling. Linje nytt kulepunkt: Utvikle en nasjonal norm for antall ansatte rådgivere. Hallgeir Kjeldal, Telemark :08 #107 Forskning, utvikling og innovasjon Forslag: Ordningene for finansiering av forskning, utvikling og innovasjon (FOU&I) med industriell fokus må styrkes for å øke utdanning av doktorgrader med industriell kompetanse. Hovedfokus må fokusere på FOU&I prosjekter med høy sannsynlighet for industriell realisering, høyt TRL-nivå

7 (Technology Readiness Level). Næringslivet står overfor store miljøutfordringer og trenger forskere og forskningsmiljøer som kan hjelpe med å løse utfordringene. Styrking av de tekniskindustrielle forskningsinstituttene og gjennom å redusere kravet til industriens egenandel i FOU&I prosjekter vil være et riktig virkemiddel. Krav til industriell relevans må opprettholdes og styrkes. Begrunnelse: Kompetanse i alle ledd er avgjørende for å få til helt nødvendig nyskaping og omstilling. I Norge har vi et unikt fortrinn, gjennom samarbeidsmodellene i industrien og en høyt kvalifisert arbeidsstokk i alle ledd. Nå må vi styrke dette gjennom å utdanne flere forskere og doktorgrader med industriell kompetanse for hjelpe industrien med å utvikle morgendagens løsninger for en bærekraftig produksjon i pakt med jordas tåleevne. Det derfor avgjørende å sikre at kompetansemiljøene rundt industrien styrkes og videreutvikles. Norge ligger langt etter land vi normalt sammenligner oss med innenfor industriell forskning, utvikling og innovasjon. Dette må vi snu. Verden vil etterspørre industriprodukter og de må fremstilles i tråd med jordas tåleevne. Evnen til å levere dette vil vil bety alfa og omega for vår felles framtid. Arbeiderpartiet vil at Norge skal ha en sterk og bærekraftig industriproduksjon, vi vil hjelpe til slikt det utvikles miljøvennlige produkter og prosesser for framtida. Dette krever en styrking av innsatsen på anvendt FOU&I. Utdanning av forskere gjennom industrirettede FOU prosjekter er svært viktig, derfor må det må etableres flere programmer av Innovasjon Norge, norsk forskningsråd og andre som forvalter FOU&I midler. Prosjektutlysnininger i disse programmene må fokusere på anvendt forskning med høyt TRL nivå (Technology Readiness Level) og medbrakt om PhD utdanning. Europa har forstått dette, Horisont 2020 programmet er fokusert på anvendt forskning med stor mulighet for realisering, høyt TRL nivå. Nær 80 mrd. Euro er stilt til rådighet fordi Europa ønsker at industrien moderniseres og settes i stand til å møte framtida med en ny og bærekraftig hverdag. Vi kan ta del i dette programmet, men en forutsetning er sterke fagmiljø i institutter og høgskole/universiteter og at industrien evner å delta. Gode rammebetingelser for at forskningsmiljøene og industrien kan fylle rollen sin er en forutsetning. I dag er dette usikkert, flere miljø er små og sårbare, samt flere har en anstrengt økonomi. En konsolidering av beslektede miljø kan derfor fornuftig, men det må også tilføres friske midler til å utvikle og styrke kompetansen i disse miljøene. Styrking av instituttene, som spiller en viktig rolle for at industrien kan løse sine utfordringer, vil gi oss flere doktorgrader innenfor industrien, noe som er en god investering av fellesskapets midler. På samme måte vil en minskning av kravet til egenandel fra industrien bidra til at flere gode prosjekter blir realisert. Brit Kramprud Lundgård, Oppland

8 :52 #108 Det digitale samfunn Digitaliseringen legger til rette for økt verdiskapning og innovasjon i samfunnet innen de fleste områder. Den teknologiske revolusjon vi er midt inne i, vil forandre samfunnet for all tid fremover og gi oss muligheter vi i dag knapt har oversikt over. Mange forutsetninger for å kunne nyttiggjøre oss disse nye mulighetene. Tre viktige forutsetninger er: 1. Brukervennlig løsninger på alle plattformer 2. Løsningene må henge sammen på tvers av landegrenser og på tvers sektorer/etater og nivåer(stat, fylke og kommune) 3. Lavterskel tilbud for alle aldersgrupper for å kunne bli digitale brukere Hugo Bjørnstad, Nordland :07 #109 Fiber/bredbånd-dekning Bredbånd/Internett-tilgang er i Kunnskapsdokumentet nevnt i forbindelse med akademia og forskningsinstitusjoners behov for sikker Internett-tilgang. I setning 908 står det: "Sikre stabil Internett-tilgang over hele landet." I dokumentets linje står det under headingen Omstillingssolidaritet : " Å sikre alles kunnskap er avgjørende for å beholde og videreutvikle demokratiet. Kunnskap og kompetanse er viktig for den enkeltes omstillingsevne. For å få det til, må vi tette hullene i kunnskapskjeden som i dag hindrer den enkeltes mulighet til å lykkes og dermed vår felles evne til vekst." Under headingen "Ti utfordringer for fremtidens verdiskaping", står det i setning 301 : " Sikre muligheter for alle."

9 I et moderne teknologisamfunn som vårt er bredbåndløsninger blant de viktigste infrastrukturtiltakene, og det handler altså om Omstillingssolidaritet og det å sikre muligheter for alle. Dagens regjering har kuttet dramatisk i tilskuddsordningen som har vært administrert via fylkeskommunene, og har bidratt til en økende sentralisering slik vi ser i dag. FORESLÅR DERFOR: Forlengelse av setning 228: "Arbeiderpartiet vil derfor prioritere økonomiske incentiver som sikrer tilstrekkelig fiber/bredbånd-dekning over hele landet -- inklusiv distriktene." Da kan setning 908 strykes. Gry Fuglestveit Bløchlinger, Telemark :09 #111 Kritisk tenkning i skolen Endre linje 1116 Stryke. Vurdere om I kulepunktet står det allerede bör og kritisk tenkning er en ferdighet Skole Norge med utvikning av for eks vurdering for läring tar aktivt opp. Det blir ullent med både "vurdere" og " bör "i samme setning. Heidi Granli, Buskerud :35 #116 Statlige arbeidsplasser til distriktene

10 For å styrke kompetansemiljøene i hele landet vil Arbeiderpartiet at etablering av statlige arbeidsplasser som hovedregel skal skje i distriktene. Arbeiderpartiet vil verne om de allerede etablerte statlige arbeidsplassene som i dag ligger i distriktene.

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Kapittel 2 Ideene Linje 130 (tillegg): godt liv. Ikke for noen få ikke flertallet men alle. Linje 146-147 (endring): Fellesskapet er til

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 som skal til behandling på Venstres landsmøte 2013 Oppdatert 10.04.2013 Stortingsvalgprogram 2013-2017 1 I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer