Rapport. magnum MULTICONSULT. Oppdrag: Industriområde Ølen. Oppdragsgive" Vindafjord kommune. Oppdrag-' Rapportnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. magnum MULTICONSULT. Oppdrag: Industriområde Ølen. Oppdragsgive" Vindafjord kommune. Oppdrag-' Rapportnr."

Transkript

1 magnum MULTICONSULT Rapprt Oppdragsgive" Vindafjrd kmmune Oppdrag: Industrimråde Ølen Emne: Grunnundersøkelser. Grunnfrhld Datarapprt Dat: 15. desember 2010 Rev. Dat Oppdrag-' Rapprtnr. Oppdragsleder: Atle Christphersen Sign.: % "'74/ ' 0772/: 7 Saksbehandler: Sign.: Kntaktpersn -. hs Oppdragsgiver: Kle" Kjærland Sammendrag: Fjell antas å være påtruffet i dybder på 8.5 m i pkt. nr. 101 g 4.3 m i pkt. m.102. Snderingen i punkt nr. 101 viser hvedsakelig løse til middels faste masseri øvrel ni av grunnen g med en raskt økende fasthet videre i dybden, mens det i punkt nr. 102 er lagvis løse g middels faste masser ned til like ver fjell. MULTICONSULT AS, Sandnes Slkkamyrveien 13, inngang Vest Sandnes - Tel.: Fax: p:\215400\215468\05japp0fler & nataler\215468r1d dcx

2 Industrimråde Ølen M U L T l C O N S U L T Grunnundersøkelser. Grunnfrhld -Datarapprt Innhldsfrtegnelse l. Generelt Utførte undersøkelser Grunnfrhld Geteknisk vurdering l Fundamentering... 4 Te 9 n i n 9 e r D Geteknisk bilag Brplan 40.1 t.0.m Trykksnderingsresultat i punkt nr l t..m. -4l.5 Trykksnderingsresultat i punkt nr Ol g 102 Ttalsnderinger /ach 15. desember 2010 Side 2 av 4 c:\dcumenls and seflings\kif\lca settingsltemprary internet files\cntentutlkwwnldjms\215468r1d dcx

3 Industri Grunnun mrådeølen MULTICONSULT dersøkelser. Grunnfrhld - Datarapprt 1. Generelt Multicnsult AS er engasjert av Vindafjrd kmmune til å utføre grunnundersøkelser i frbindelse med planlagt nytt industrimråde i Ølen. Denne rapprten innehlder resultatene av grunnundersøkelsene g en beskrivelse av de registrene frhldene. 2. Utførte undersøkelser Undersøkelsene har mfattet 2 stk. ttalsnderinger g 2 stk. trykksnderinger (CPTU). Ttalsnderingene gir pplysninger m massenes relative fasthet, klare lagdelinger g dybder til fast grunn. Snden presses g dreies ned under knstant rtasjn samtidig sm mtstanden mt nedtrengning registreres elektrnisk. Utstyret kan bre gjennm stein g fast grunn ved at slagharnmer kbles inn. Fjellverflaten påvises ved at det bres ca. 3 m ned i antatt fjellverflate. Trykksnderingen gir en mer nøyaktig registrering av spissmtstand g sidefriksjn i løse/bløte masser. Snden er samtidig utstyrt med pretrykksmåler. Punktenes antall g plassering er bestemt av Vindafjrd kmmune. De er utstukket av ss g innmålt av Gematikk AS. En naermere beskrivelse av undersøkelsesmetdene g pptegningen av resultatene fremgår av geteknisk bilag, tegning nr D. 3. Grunnfrhld Resultatene av ttalsnderingene er vist i prfil på tegninger nr t..m Resultater fra trykksnderingene fremgår av tegninger nr t..m g nr t..m Brpunktenes plassering er lagt inn på brplanen, tegning nr. -1. På brplanen er terrengnivået i brpunktene (på tidspunktet fr bring) g bret dybde i løsmasser g i antatt fjell angitt, sammen med antatt fjellkte. Brpunkt nr. 102 ligger i ften av et avsluttet grustak, mens brpunkt nr. 101 ligger ut mt veien. Terrenget i bunnen av taket faller mt nrd/nrd vest g ligger i brpunktene på kte pluss Fjell er antatt påtruffet i dybder på 8.5 mi pkt. nr. 101 g 4.3 mi pkt. nr. 102, tilsvarende kter 16.8 g Snderingen i punkt nr. 101 viser løse til middels faste masser i øvre ca. 1 m av grunnen, videre i dybden må massene betraktes sm meget faste. Snderingen i pkt. nr. 102 viser lagvis løse g middels faste masser i hele dybden, kun like ver fjell ligger det et tynt lag med faste masser. CPTU snderingen i punkt nr. 101 viser en betydelig økning i fastheten i massene fra 2 m dybde til 4 m dybde hvr snderingen er avsluttet. I punkt nr. 102 Viser trykksnderingen lagvis løse g faste masser ned til 3.2 rn dybde. Grunnvannstandsnivået er peilet i punkt nr. 101, g det lå her ca. 3 m under terreng ved peiling I ften/inne i grustaket må vannstanden påregnes å stå i terrengnivå, g det ble her registrert vannsig i verflaten. Grunnen klassifiseres sm grunntype A i henhld til NS EN (Eurcde 8) /ach p: x \05_rapprter & ntater r1d dex 15. desember 2010 Side 3 av 4

4 Industrimråde Ølen M U L T I C O N S U LT Grunnundersøkelser. Grunnfrhld -Datarapprt 4. Geteknisk vurdering 4.1 Fundamentering Frhldene ligger til rette fr direktefimdamentering i punkt nr. 101 under det øvre, løse laget. I punkt nr. 102 viser snderingene lagvis løse g middels faste masser, g disse vil medføre setninger ved belastning. Dybden til fjell i dette punktet er imidlertid beskjeden g kun 4.3 m. Det antas at massene i punkt nr. 102 kan være innfylte/nedraste verskuddsmasser g kan gså innehlde rganisk materiale. Den registrerte dybden til fjell ligger til rette fr masseutskifting. Vi vil bemerke at det beskjedne antallet med kun t brpunkter ikke nødvendigvis er representativt fr hele næringsmrådet /ach 15. desember 2010 Side 4 av 4 p:\215400\215468\057rapprter & ntater\215468r1d dcx

5 Frbrel Middels str mtstand 300 Meget liten mtstand Meget str IOU mlslan d 00 Avsluttet uten å nå fast grunn eller fjell DREIESONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (22mm) med 30 mm skruespiss. Bret dreies med hånd- eller mtrkraft under tkn venikallast. Nedsynkning registreres. Brmtstanden illustreres med tverrstrek i den dybde spissen nådde fr hver 100 halve mdreining. Skravur angir synkning uten dreining. påført vertikallast under synk angis på venstre side av brhullet. Kryss angir at bret ble slått ned. Avsluttet ml stein, blkk eller Avsluttet mt.r fastgrunn, antatt fjell 0 ENKEL SONDERING Brstål slås med slegge eller brmaskin eller spyles til fast grunn (eller antatt fjell). "i "lt ' O Middels str mtstand Liten mtstand Str mtstand V RAMSONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (32 mm) med 38 mm spiss (EE-kantet). Bret rammes med en rammeenergi på pptil 0.5 knm. Antall slag fr hver 0.5 rn registreres. Brmtstanden illustreres ved angivelse av rammearbeidet (00) pr. rn neddriving knm/m 00 = (Lddets tyngde x fallhøyde) / (Synk pr. slag) [knm/m] 0 - Sidefriksjn,fs,MPa Spissmtstand, qc. MPa Pretrykk. u. MPa 0 5 2? == N. V TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) Utføres ved at en sylindrisk snde med kn spiss presses ned igrunnen med knstant hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften (qc) mt den kniske spissen g sidefriksjnen (fs)mt friksjnshylsen på den sylindriske delen (CPT). ltillegg kan pretrykket (u) måles på en eller flere steder langs sndens verflate (CPTU). E 5 uj' +=,- D E _. c, -_.. 1.._. * 1.r s Målingene registreres kntinuerlig vhja. en elektrnisk data lgger g gir detaljert infrmasjn m grunnfrhldene. Resultatene kan benyttes til å bedømme Iagdelinger, jrden, lagringsbetingelser g jrdartens mekaniske egenskaper (styrkeegenskaper g defrmasjns- g knsliderings egenskaper). Fr Middels last Lst V DREIETRYKKSONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (38 mm) med utvidet snderspiss. Brstangen presses ned med knstant hastighet 3 m/min. g knstant dreiehastighet 25 mdr./min. Nedpressingskraften FDT registreres autmatisk g angis i kn. Fast L l J kn 777'V777' I Stein 10.. Brsynk 1 helt 5 cm/min. ESX FJ ELLKONTROLLBORING Utføres med skjtbare stenger (45 mm) g med 57 mm brkrne. Det benyttes hydraulisk slagbrhammer med vannspyling. Bring gjennm ulike lag (leire. grus) kan registreres. likeså gjennm strre steiner. Fr registrering av fjell bres flere meter i fjell. Evt. med registrering av brsynk (cm/min). GEOTEKNISK BILAG BORMETODER OG OPPTEGNlNG AV RESULTATER P1UL'IICON>ULT MULTICONSULT Dat Oppdragsnr Knstrftegnet Kntrllen _ Gdkjent ABe ='. O - l Tegningsnr. C ') Rev. D

6 0 Fast 5 Løst (D TOTALSONDERING Kmbinerer dreietrykksndering g fjellkntrflbring. Det benyttes 45 mm skjøtbare brstenger g 57 mm brkrne..m =_% jm3. Under nedbring i bløte lag fungerer utstyret sm snderbr (dreietrykksndering) g brstangen trykkes ned i bakken med knstant hastighet 3 m/min. g knstant dreiehastighet 25 mdr./min. Når det påtreffes faste lag, økes først rtasjnshastigheten. Gir ikke dette brsynk går en ver til fjellkntrllbring ved at spyling g slag kbles inn. Fr registrering av fjell kan det bres flere meter i fjell. 20 Br'n l gi 'l' je ll Nedpressingskraften registreres kntinuerlig g vises på diagrammets høyre side. mens g brtid vises på venstre side : Brlid s/m Kjernebring i fjell 6,) KJERNEBORlNG Utføres med brstenger med et ca. 3 m langt kjernerør med diamant krne nederst. Når kjernerøret er fullt heises brstrengen pp g kjernen tas ut fr merking g senere klassifisering eller prøving. Det kan benyttes br av ulike typer g diametre, g det er mulig å ta kjerner sm er rientert i frhld til fjellstrukturen. MASKlNSKOVLING Utføres med hul brstang påsveiset en spiral (auger). Med brrigg kan det skvles til 5 «20 m avhengig av massenes art g fasthet g av grunnvannstanden. Det kan tas frstyrrede prøver fra frskjellige dyp. Skvling kan gså utføres med enklere utstyr (skvlbr). Opptegning i prfiler Resultater av labralrieundersøkelser vises på egne ark PRØV ETAKING Den mest brukte prøvetaker er en tynnvegget stål eller plast sylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stempel.! ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at stemplet følger med. Jrdprøven sm dermed skjæres ut heises pp med br strengen til verflaten hvr den frsegles fr frsendelse til labratriet. Avhengig av grunnfrhldene benyttes andre typer prøvetakere kn/rn2 + Ulrstyrret + Omrørt + VINGEBORING Utføres ved at et vingekrs (nrmalt 65x130 mm) presses nedi jrden (leiren) g dreies rundt samtidig sm dreiemmentet blir målt. Udreneret skjærstyrke (Suv kn/m2) beregnes ut fra dreiemment ved brudd. Målingen gjøres 2 ganger i hver dybde. annen gang etter mrøring. + + Pl P2 Gv. (kte) (dat) G MALING AV GRUNNVANNSTAND OG PORETRYKK Utføres med et standrør med filterspiss eller med hydraulisk eller elektrisk piezmeter. Hvilket utstyr sm er egnet avhenger av både grunnfrhld g frmålet med målingene. Filteret eller piezmeterspissen trykkes ved hjelp av rør til ønsket dybde. Pretrykket registreres sm vannets stigehøyde i røret, i en tynn plastslange eller ved elektriske signaler. P3 P4 l l_.i_j L J 0 50 kfl/m7

7 .nu PIEAOO(EA68x_TEgmnger\GO1.SOl+ ach MESS? Referanser 22 M 10 XREF kartdgn E134 W n O 51 O ma z (Bw O ve 3 O $ T0 AL 0 RIN V TRYKKSONDERING e GRUNNVANNSPEILEBRØNN BORPUNKT NRTE RRENGKOTE BURET DYBDE I LØSMASSER ANT.FJELLKDTE +BORET DYBDE 1ANTFJELL BURBDK NR 2356A UTST KK NG UG INNMÅLING UTFØRT AV GEOMATIKK AS Ru hmm. nm mm m» a.. anm run-ar m M GED yummymmm snu unumm Mum ann LAN ><.um WU" nr nn VINDAFJORD KDMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ølen MUL TIC ON SUL T I\ st kk u a, A many"??? 53,ms 5112%? ""l; 11ma Wam mm. 1 WWW, MM a

8 0 LD N O 8 A N 0 & LD z S å?- r. n. L0 c) N CO V LD Dybde, z (m) LD? g \ Z x C) v Ln D C) "? N d) v t Dybde, z (m) (: r 2 A 1 N C) 0 % f) å N 5: 5 x D" 0 I LLI O \ N (Y) <!" ld Dybde, z(m) pp ragsglver: pp rag: egnlngens Inavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRADE ØLEN CPTU EXTRAPmm Spissmtstand q, pretrykk uz g sidefriksjn f5. CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 "Zulu-u... nn Dat: Tegnet: Kntrllert: _ Gdkjent: v ACHR W 23/7 MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

9 a" E 2 å N å P u N c <r LD Dybde,z(m) <1-5:" E å 8 l: N - 0 x N <0 <1- L c N c Effektivt verlagringstrykk, Gv' (kn/m?) (: 8 1 a: a V g E g 9 Z x v: N a" O N «) <i- LD Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE industriområde ølen CPTU EXTRAPKT101 Nett spissmtstand q,1 g prevertrykk Auz. CPTU id.: PKT101 Snde: 4158 " lll " Dat: Tegnet: Kntrllert: u-z Gdkjent:, ACHR? % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

10 CD <0 <1- å N a? 1 N ("> <[- LD Dybde,z(m) 0. N '0.. A ;, ". mc O. "'. C? x N m <1- L Dybde,z(m) i LLI D: '? 8 E 8 E Z LD u. N c <1- LD Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN m EXTRAPKW Spissmtstandstall Nm, pretrykks- Bq g friksjnsfrhld Rf. CPTU id.: PKT101 Snde: 4158 Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

11 fl I I I I. OKmplettprm +.! i i i. A s : : : : : : å10000 ' i i i = = U..... C I l I : : S :2 : : : ' : : : : 4 ' : : : E..... w : : : : : : 9 = = 3 : : : <% 1000 ' ' : : : : ' :. : I 2 : : i : Pretrykksfrhld Bq (-) Jrdartsid. Beskrivelse -- Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire - siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt siltig leire brukes begge 6 Sandig silt- leirig silt ld bksene fr 7 Slltig sand sandig silt å beskrive 8 Sand siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN pm EXTRAPKT10 Jrdansidentifikasjn fra CPTU data - qj g Bq. ll Gin": :.. ".in CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 III Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR 754' [% MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

12 " 11) ' ' ' Samme symbler ' 9. I I : sm ql Bq pltt NA..-. : : : : å ' : ' : 12 : : x.s i 7 : i i i i L c- ' I I I l l l l c ".. 5. : :. fl g. O. I.. I I.. I. I. I w : ' 'a : '. : : 3 : : U) 1000 I.. I. I. I. I. I. I1. I I I ' I : '. '. _ ' : :2 : 100 _ Friksjnsfrhld Rf (%) Jrdartsid. Beskrivelse Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt leirig silt Id-bksene fr 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VIN DAFJORD KOMM U N E INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT101 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - ql g R.. 1 CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 Tlf; Dat: Tegnet: Kntrllert:,.. Gdkjent: ACHR Å MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

13 O N 0 A n N 5 2 x ~ J "'". Ln N c <1- LO Dybde, z (m) \ A 8 NE N 2 8 x LD V 8 3 N R: :3 C) _ LD T \ N ( 0? LD Dybde, z(m) O l N a: LD <<? \ O E u. E O A E \ 0'" Ln :> 5- ; 8 N m v m Dybde, z(m) pp ragsglver: pp rag: egnlngens Inavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Spissmtstand q, pretrykk uz g sidefriksjn fs.,", CPTU id.: PKT 102 Snde: 4158 III Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR ; % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

14 - N c <1- Ln Dybde,z(m) N a O 5 8 E 0 V 1 C 0- - N «> <:- Ln Effektivt verlagringstrykk, Gv' (kn/m?) N + LLI A a: NE 8 g 2 = x 9 - E C" \ N n <r Ln Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Nett spissmtstand qn g prevenrykk Aug. innan-'n n' ', CPTU id.: PKT 102 Sande: 4158 i Dat: Tegnet: Kntrllert; Gdkjent: A ACHR *? / MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

15 CO t '? <r ä, N n? O O \ N O') V LD Dybde. z (m) 0. N L. \! LO 3 " anu 0. C) LO.? O \ N (V) <" LD Dybde, z (m) 0 Lu 8 gn: 1, 8 E <t- Z N x N a) <1- LD Dybde, z (m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Spissmtstandstail Nm, pretrykks Bq g friksjnsfrhld Rf.. l CPTU id:. PKT 102 Snde: 4158 "" '""l Dat: Tegnet: Kntrllert ' Gdkjent:., ACHR 523' MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

16 KmpIett prfil J 9 : : 15 E10000 ' i c? U..... c. ' ' : : : 53 : : : : : : fl..... å i 4 i? f l U) l l l I l I æ : : 3 : : ' <?) l I I I l 100 : : : : ' : 1 : :.: : : : Pretrykksfrhld Bq (-) Jrdartsid. Beskrivelse Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire - siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-bksene fr 7 Siltig sand sandig silt å beskrive 8 Sand siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5 7) 10 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDEØLEN CPTU EXTRAPKT102 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - qt g Bq. CPTU id.: PKT102 Snde: 4158 Dat: Tegnet: Kntrllert: ( Gdkjent/lø ACHR TZ', MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

17 ' ' ' ' ' Samme symbler ' 9. ; : : sm ql E5q pltt % : : : : : : \ ' : ' i 12 : l Q I I I I %. : : 7. : : : : i " fl.. ' I I I I I (6 i, +4 Q ' 5 I I I ' % :. 9. : : : E» ' : :. :. = : : $ : : ' I O : : 'a I 0 ' l I I 3 I I U) I : I I I I I 1000 :1. : : : ' : I ': I ' I I 2 I Friksjnsfrhld Rf (%) Jrdartsid. Beskrivelse * Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire siltig leire i jrdartgruppe 5 Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt leirig silt ld-bksene fr 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand - leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VlNDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - q, g R.., l CPTUid.: PKT 102 Snde: 4158 T """"""" ' Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR 2» % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

18 CD * 95-3 TERRENGNWA //\\// z/xvz ANT SAND 16 B s ANT. SAND/STEINET X X >< X X X X ANT. FJELL >< X EDD kn 0 1 E 3 4 g MATEKRAFT STDPP11.7 m Ecma s/m?? å?) Spyletrykk MP Rev Beskrlvelse Dam Tegn Kumr. 50k T OT ALS ONDERlN G 0W Klim m GEDTEKNI Tegmngens fllnavn P \ \.Z15L68,\ 08_TEEN\ 101 dgn Underlagefs fxtnavn V l N D A FJ O R D KO M M U N E :åxæåzgkstsa \ DLREGXGEDR INDUSTRIOMRADE ØLEN 1200 M U LT l C 0 N S U LT A S m WRETHEgm ; mm //,x Sfukkamyrve1en13, A313 Sandnes Gum-395W Tammy" REV ASOO-Fax

19 //\\// 210 $ TERRENGNIVA //\\// ANT. SAND/SILT ANT LE RE ANT S LT/LE RE AXN:.XFJELL X X X 10 EU 30 RN STDPP 7.3 m TOTALSONDEWNG VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN Darn Tegn Kam Gudkj Drgmal frma? Fag A4 GEOTEKNIKK Tegmngens fitnavn PX \ \ B_TEGN\102 DGN Undertage rs fitnavn P \ \ 215ÅSBÅ 09.0?EG\GEDR \102 TOT Mitesfukk MULTlCUNSULT AS Dm KWÅELEW Tlf 5122 AS 00 Fax L Kntrllen K Gndkjen'r,. ' Rev

20 Industrimråde Ølen L T Grunnundersøkelser. Grunnfrhld - Datarapprt M U l C O N S U L T Arkivreferanser: Fagmråde: Geteknikk Stikkrd: Silt, sand Land/Fylke: Rgaland Kartblad: 1214 HI Kmmune: Vindafjrd UTM krdinater, Sne: 32V Sted: Ølen Øst: 3198 Nrd: Distribusjn: E Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver) [:I Intern [:l Fri Dkumentkntrll: Dkument Revisjn 1 Revisjn 2 Revisjn desember 20l " Frutsel- Utarbeidet % ninger Kntrllert ;, Utarbeidet , / Grunnlags-, 4 data Kntrllert [TA '" Teknisk Utarbeidet % innhld Kntrllert yr? Frmat Utarbeidet % Anmerkninger Kntrllert T Dat Sign Dat Sign Date Sign Dat Sign Gdkjent fr utsendelse Dat: Sin-i ( (Oppdragsansvarlig) Å/Z ÅZI'ØØP L /ach p:\ \ \057rapprter & ntatert215468r1d dcx 15. desember 2010

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Tunnel KILA Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

FV275 Dølebakken i Sandefjord

FV275 Dølebakken i Sandefjord RAPPORT FV275 Dølebakken i Sandefjord OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 813824-RIG-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERSIKTSKART ENTREPRENØRSELSKAPET ØST AS OPPFYLLING AV AV MASSER I LIERDALEN Original format A4 Tegningens filnavn oversiktskart.docx Målestokk Fag Geoteknikk

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Fv. 170 Heia-Brattåsen

Fv. 170 Heia-Brattåsen RAPPORT Fv. 170 Heia-Brattåsen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Øst EMNE Geotekniske grunnundersøkelser - Datarapport DATO / REVISJON: 01. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 127192-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Amibo Eiendom AS. Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen

Amibo Eiendom AS. Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen Amibo Eiendom AS Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune Geoteknisk datarapport 16299 nr. 1 Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen 2 Fylke: Akershus Kommune: 0237 Eidsvoll Sted: Adresse: Bønsmovegen

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

Statsbygg. Vabakken, Stord. Grunnundersøkelser Datarapport Oppdragsnr.:

Statsbygg. Vabakken, Stord. Grunnundersøkelser Datarapport Oppdragsnr.: Statsbygg Vabakken, Stord Grunnundersøkelser Datarapport 2011-12-07 Oppdragsnr.: 5113961 Dokument nr.: 1 SAMMENDRAG Statsbygg planlegger etablering av et nytt bygg i 3-4 etasjer ved Vabakken, Stord. På

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE

Hillertoppen, Bergen RAPPORT. Selvaag Bolig Torvmyra AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hillertoppen, Bergen OPPDRAGSGIVER Selvaag Bolig Torvmyra AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 11. januar 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 617045-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

1 Innledning Kvartærgeologisk kart Høydeprofil Feltundersøkelser... 6

1 Innledning Kvartærgeologisk kart Høydeprofil Feltundersøkelser... 6 18-042 COOP Tananger Geoteknisk grunnrapport Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kvartærgeologisk kart... 4 1.2 Høydeprofil... 5 2 Feltundersøkelser... 6 2.1 Oppmåling... 6 2.2 Grunnvann... 6 2.3 Laboratorieundersøkelser...

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/ / /507

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/ / /507 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/248-165/604 135/507 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS Rapport: 15403 rapport nr.1 Rapporttype:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Eidsvoll Kommune Vilberg skole -Tynsåkvegen Oppdrag nr: 135131115 Rapport nr. 1 Dato: 23.5.216 AVDELING GEO & MILJØ, SØR OG ØST Fylke Akershus Kommune Eidsvoll Sted Vilberg

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

Vestkanten pumpestasjon

Vestkanten pumpestasjon RAPPORT Vestkanten pumpestasjon OPPDRAGSGIVER Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 16. mai 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615199-RIG-RAP-001_rev01 Denne rapporten er

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS Ås. Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS Ås. Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport r RAPPORT Asplan Viak AS Ås Ås. Kjølstadhøgda Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 112757r1 30.03.17 RAPPORT Prosjekt: Ås. Kjølstadhøgda Dokumentnavn: Grunnundersøkelser og områdestabilitet

Detaljer

RAPPORT. Gamle Riksvei 237 AS. Nedre Eiker. Gamle Riksvei Krokstadelva Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r

RAPPORT. Gamle Riksvei 237 AS. Nedre Eiker. Gamle Riksvei Krokstadelva Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r RAPPORT Gamle Riksvei 237 AS Nedre Eiker. Gamle Riksvei 237 - Krokstadelva Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 113711r1 09.10.18 RAPPORT Prosjekt: Nedre Eiker. Gamle Riksvei 237 - Krokstadelva Dokumentnavn:

Detaljer

SAKSBEHANDLERKjell Inge Sævdal/Tone Skogholt Tones/kji Dir Tones REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

SAKSBEHANDLERKjell Inge Sævdal/Tone Skogholt Tones/kji Dir Tones REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV N OTAT OPPDRAG Møllenes næringsområde DOKUMENTKODE 713541-RI G-N OT-001 EMNE Geoteknisk bistand regulering av området TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Alta Kommune OPPDRAGSLEDERTone Skogholt KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT. Feste Grenland AS. Porsgrunn. Reguleringsplan for en del av Elvegata Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Feste Grenland AS. Porsgrunn. Reguleringsplan for en del av Elvegata Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Feste Grenland AS Prsgrunn. Reguleringsplan fr en del av Elvegata Grunnundersøkelser Geteknisk datarapprt 112199r1 09.11.2016 RAPPORT Prsjekt: Prsgrunn. Reguleringsplan fr en del av Elvegata Dkumentnavn:

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE Region Sør, Tønsberg v/ Martin Jespersen Skred-

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst Geoteknikk Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012080096-30 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2013045177-1 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Parsell Fv. 254 Jernbanekryssing ved Tretten stasjon

Parsell Fv. 254 Jernbanekryssing ved Tretten stasjon Statens vegvesen Region øst E6 Øyer - Tretten Parsell Fv. 254 Jernbanekryssing ved Tretten stasjon Geoteknisk datarapport 2012-11-21 Oppdragsnr.: 5013571 Oppdragsnr.: 5013571 Dokument nr.: RIG-01 E6 Øyer

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Geoteknisk rapport Stabilitetsberegninger og tiltak

Geoteknisk rapport Stabilitetsberegninger og tiltak RAPPORT Geteknisk rapprt Stabilitetsberegninger g tiltak Kunde: Prsjekt: Prsjektnummer: 24354001 Skedsm g Gjerdrum Kmmuner Detaljregulering fr ny gs-veg Klampenbrg - eikvll Dkumentnummer: RIG-RAP-02 Rev.:

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 Tiltakshaver: Skedsmo kommune Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 15260 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Rv154 Nordbyveien. Nygård - Ski. Te Ressursavdelingen. Nr Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk:

Rv154 Nordbyveien. Nygård - Ski. Te Ressursavdelingen. Nr Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk: Rv154 Nordbyveien Nygård - Ski OPPDRAGP P D R A G Te Ressursavdelingen k n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 200508278-031 Region øst Ressursavdelingen Seksjon Veg- og geoteknikk: 2006-09-13 OPPDRAGSRAPPORT

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 25.9.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-2 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

DATARAPPORT BODØ KOMMUNE SWECO NORGE AS OVERVANNSTUNNEL. ALBERTHAUGEN-RISHAUGEN OPPDRAGSNUMMER

DATARAPPORT BODØ KOMMUNE SWECO NORGE AS OVERVANNSTUNNEL. ALBERTHAUGEN-RISHAUGEN OPPDRAGSNUMMER DATARAPPORT BODØ KOMMUNE OVERVANNSTUNNEL. ALBERTHAUGEN- OPPDRAGSNUMMER 16189001 16189001-GEO-RAP01 OVERVANNSTUNNEL. ALBERTHAUGEN-, DATARAPPORT SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER SWECO NORGE AS KAROLINA LARSSON

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Nedre Eiker kommune Veiavangen geoteknikk Oppdrag nr: 1350018642 Rapport nr. 001 Dato: 01.02.2017 DIVISJON GEO, AVD. GEOTEKNIKK ØST/SØR Fylke Buskerud Kommune Nedre Eiker

Detaljer

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom boligutvikling AS. Geoteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandbrekkevegen 18 RAPPORT. Wahl Eiendom boligutvikling AS. Geoteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandbrekkevegen 18 OPPDRAGSGIVER Wahl Eiendom boligutvikling AS EMNE Geoteknisk grunnundersøkelse DATO / REVISJON: 18. april 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 617150-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

NOTAT Sole Skog Felt B6/B7, Vestby kommune, Geoteknisk vurdering

NOTAT Sole Skog Felt B6/B7, Vestby kommune, Geoteknisk vurdering NOTAT Sle Skg Felt B6/B7, Vestby kmmune, Geteknisk vurdering Ntat nr.: RIG-01 12.04.2016 Dat Til: Navn Firma Frk. Anmerkning Remi Brgås Såner Invest Kpi til: Hans Jnny Kvalsvik Inger Therese Hff Swec Nrge

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E14 Forra bru Geoteknisk datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012135559-27 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen 2013-06-10

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

RAPPORT. Regulering Liland OPPDRAGSGIVER. Opus AS EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

RAPPORT. Regulering Liland OPPDRAGSGIVER. Opus AS EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 RAPPORT Regulering Liland OPPDRAGSGIVER Opus AS EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2018 / 00 DOKUMENTKODE: 10203290-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

Sande fastlandssamband

Sande fastlandssamband Sande Fastlandssamband Sande fastlandssamband Grunnundersøkelser Voksa Kvamsøy Datarapport 2014-04-23 Oppdrags-rapport nr.: 5142217 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Sande

Detaljer

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Dato: 26.06.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt bolighus med to etasjer uten kjeller, i Biskop Darres

Detaljer

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving NOTAT Oppdrag Svebergmarka 3. etappe Kunde Notat nr. Gnot1 rev1 Dato 215/5/12 Til Willy Stork Fra Jørn Hetland Kopi Kåre Eggereide Befaring med prøvegraving Generelt I forbindelse med planlagt utbygging

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R.1646 Sigmunds vei styrt boring

R.1646 Sigmunds vei styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1646 Sigmunds vei styrt boring 25.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges ny avløpsledning fra kum utenfor Sigmunds vei 1d til kum øst for

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Såner brannstasjon MOVAR Oppdrag nr: 13522771 Rapport nr. G-RAP-1 Dato: 23.4.218 DIVISJON GEO & MILJØ, AVD. SØR & ØST Fylke Kommune Sted UTM (Euref sone 32) Akershus Vestby

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75 Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport Februar 2014 www.vso-consulting.no Trondheimsveien 75 vso@vso-consulting.no 2050 Jessheim Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Undersøkelse Rapport Project nummer:

Detaljer

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1 RAPPORT ROM Eiendom AS Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser Geoteknisk datarpport 110183r1 2. mars 2012 RAPPORT Prosjekt: Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Bodø havn KF. Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn

Bodø havn KF. Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn Bodø havn KF Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø havn 14.06.2013 RAPPORT Torgkaia, Bodø havn. Grunnundersøkelse for nytt kaianlegg. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 478591-02 478591 14.06.2013

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Storeneset - Geoteknikk Oppdrag nr: Rapport nr. 1 Dato: 29.05.2017 DIVISJON GEO AVD. GEOTEKNIKK SØR & ØST Fylke Vest Agder Kommune Songdalen Sted Storeneset UTM-sone 32v

Detaljer

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT Vedlegg: F.10 - Georapport - bolig NOTAT KIRKEVEIEN 17-19 GEOTEKNISK NOTAT Kunde: Kirkeveien Utbyggingsselskap AS Prosjekt: Kirkeveien 17-19, Ski Prosjektnummer: 10205335 Dokumentnummer: RIG-01 Rev.: 00

Detaljer

Kort geoteknisk vurdering av foreliggende datarapport.

Kort geoteknisk vurdering av foreliggende datarapport. NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 10203838-RIG-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellesund Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Tim A. Kronborg SAKSBEHANDLER Gunnar Vik KOPI ANSVARLIG

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Skalleberg Gartneri Veksthus Tassebekk Oppdrag nr: Rapport nr. 001 Dato: 05.07.2018 DIVISJON GEO, AVD. GEOTEKNIKK SØR/ØST Fylke Vestfold Kommune Sandefjord Sted Stokke UTM-sone

Detaljer