Rapport. magnum MULTICONSULT. Oppdrag: Industriområde Ølen. Oppdragsgive" Vindafjord kommune. Oppdrag-' Rapportnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. magnum MULTICONSULT. Oppdrag: Industriområde Ølen. Oppdragsgive" Vindafjord kommune. Oppdrag-' Rapportnr."

Transkript

1 magnum MULTICONSULT Rapprt Oppdragsgive" Vindafjrd kmmune Oppdrag: Industrimråde Ølen Emne: Grunnundersøkelser. Grunnfrhld Datarapprt Dat: 15. desember 2010 Rev. Dat Oppdrag-' Rapprtnr. Oppdragsleder: Atle Christphersen Sign.: % "'74/ ' 0772/: 7 Saksbehandler: Sign.: Kntaktpersn -. hs Oppdragsgiver: Kle" Kjærland Sammendrag: Fjell antas å være påtruffet i dybder på 8.5 m i pkt. nr. 101 g 4.3 m i pkt. m.102. Snderingen i punkt nr. 101 viser hvedsakelig løse til middels faste masseri øvrel ni av grunnen g med en raskt økende fasthet videre i dybden, mens det i punkt nr. 102 er lagvis løse g middels faste masser ned til like ver fjell. MULTICONSULT AS, Sandnes Slkkamyrveien 13, inngang Vest Sandnes - Tel.: Fax: p:\215400\215468\05japp0fler & nataler\215468r1d dcx

2 Industrimråde Ølen M U L T l C O N S U L T Grunnundersøkelser. Grunnfrhld -Datarapprt Innhldsfrtegnelse l. Generelt Utførte undersøkelser Grunnfrhld Geteknisk vurdering l Fundamentering... 4 Te 9 n i n 9 e r D Geteknisk bilag Brplan 40.1 t.0.m Trykksnderingsresultat i punkt nr l t..m. -4l.5 Trykksnderingsresultat i punkt nr Ol g 102 Ttalsnderinger /ach 15. desember 2010 Side 2 av 4 c:\dcumenls and seflings\kif\lca settingsltemprary internet files\cntentutlkwwnldjms\215468r1d dcx

3 Industri Grunnun mrådeølen MULTICONSULT dersøkelser. Grunnfrhld - Datarapprt 1. Generelt Multicnsult AS er engasjert av Vindafjrd kmmune til å utføre grunnundersøkelser i frbindelse med planlagt nytt industrimråde i Ølen. Denne rapprten innehlder resultatene av grunnundersøkelsene g en beskrivelse av de registrene frhldene. 2. Utførte undersøkelser Undersøkelsene har mfattet 2 stk. ttalsnderinger g 2 stk. trykksnderinger (CPTU). Ttalsnderingene gir pplysninger m massenes relative fasthet, klare lagdelinger g dybder til fast grunn. Snden presses g dreies ned under knstant rtasjn samtidig sm mtstanden mt nedtrengning registreres elektrnisk. Utstyret kan bre gjennm stein g fast grunn ved at slagharnmer kbles inn. Fjellverflaten påvises ved at det bres ca. 3 m ned i antatt fjellverflate. Trykksnderingen gir en mer nøyaktig registrering av spissmtstand g sidefriksjn i løse/bløte masser. Snden er samtidig utstyrt med pretrykksmåler. Punktenes antall g plassering er bestemt av Vindafjrd kmmune. De er utstukket av ss g innmålt av Gematikk AS. En naermere beskrivelse av undersøkelsesmetdene g pptegningen av resultatene fremgår av geteknisk bilag, tegning nr D. 3. Grunnfrhld Resultatene av ttalsnderingene er vist i prfil på tegninger nr t..m Resultater fra trykksnderingene fremgår av tegninger nr t..m g nr t..m Brpunktenes plassering er lagt inn på brplanen, tegning nr. -1. På brplanen er terrengnivået i brpunktene (på tidspunktet fr bring) g bret dybde i løsmasser g i antatt fjell angitt, sammen med antatt fjellkte. Brpunkt nr. 102 ligger i ften av et avsluttet grustak, mens brpunkt nr. 101 ligger ut mt veien. Terrenget i bunnen av taket faller mt nrd/nrd vest g ligger i brpunktene på kte pluss Fjell er antatt påtruffet i dybder på 8.5 mi pkt. nr. 101 g 4.3 mi pkt. nr. 102, tilsvarende kter 16.8 g Snderingen i punkt nr. 101 viser løse til middels faste masser i øvre ca. 1 m av grunnen, videre i dybden må massene betraktes sm meget faste. Snderingen i pkt. nr. 102 viser lagvis løse g middels faste masser i hele dybden, kun like ver fjell ligger det et tynt lag med faste masser. CPTU snderingen i punkt nr. 101 viser en betydelig økning i fastheten i massene fra 2 m dybde til 4 m dybde hvr snderingen er avsluttet. I punkt nr. 102 Viser trykksnderingen lagvis løse g faste masser ned til 3.2 rn dybde. Grunnvannstandsnivået er peilet i punkt nr. 101, g det lå her ca. 3 m under terreng ved peiling I ften/inne i grustaket må vannstanden påregnes å stå i terrengnivå, g det ble her registrert vannsig i verflaten. Grunnen klassifiseres sm grunntype A i henhld til NS EN (Eurcde 8) /ach p: x \05_rapprter & ntater r1d dex 15. desember 2010 Side 3 av 4

4 Industrimråde Ølen M U L T I C O N S U LT Grunnundersøkelser. Grunnfrhld -Datarapprt 4. Geteknisk vurdering 4.1 Fundamentering Frhldene ligger til rette fr direktefimdamentering i punkt nr. 101 under det øvre, løse laget. I punkt nr. 102 viser snderingene lagvis løse g middels faste masser, g disse vil medføre setninger ved belastning. Dybden til fjell i dette punktet er imidlertid beskjeden g kun 4.3 m. Det antas at massene i punkt nr. 102 kan være innfylte/nedraste verskuddsmasser g kan gså innehlde rganisk materiale. Den registrerte dybden til fjell ligger til rette fr masseutskifting. Vi vil bemerke at det beskjedne antallet med kun t brpunkter ikke nødvendigvis er representativt fr hele næringsmrådet /ach 15. desember 2010 Side 4 av 4 p:\215400\215468\057rapprter & ntater\215468r1d dcx

5 Frbrel Middels str mtstand 300 Meget liten mtstand Meget str IOU mlslan d 00 Avsluttet uten å nå fast grunn eller fjell DREIESONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (22mm) med 30 mm skruespiss. Bret dreies med hånd- eller mtrkraft under tkn venikallast. Nedsynkning registreres. Brmtstanden illustreres med tverrstrek i den dybde spissen nådde fr hver 100 halve mdreining. Skravur angir synkning uten dreining. påført vertikallast under synk angis på venstre side av brhullet. Kryss angir at bret ble slått ned. Avsluttet ml stein, blkk eller Avsluttet mt.r fastgrunn, antatt fjell 0 ENKEL SONDERING Brstål slås med slegge eller brmaskin eller spyles til fast grunn (eller antatt fjell). "i "lt ' O Middels str mtstand Liten mtstand Str mtstand V RAMSONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (32 mm) med 38 mm spiss (EE-kantet). Bret rammes med en rammeenergi på pptil 0.5 knm. Antall slag fr hver 0.5 rn registreres. Brmtstanden illustreres ved angivelse av rammearbeidet (00) pr. rn neddriving knm/m 00 = (Lddets tyngde x fallhøyde) / (Synk pr. slag) [knm/m] 0 - Sidefriksjn,fs,MPa Spissmtstand, qc. MPa Pretrykk. u. MPa 0 5 2? == N. V TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) Utføres ved at en sylindrisk snde med kn spiss presses ned igrunnen med knstant hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften (qc) mt den kniske spissen g sidefriksjnen (fs)mt friksjnshylsen på den sylindriske delen (CPT). ltillegg kan pretrykket (u) måles på en eller flere steder langs sndens verflate (CPTU). E 5 uj' +=,- D E _. c, -_.. 1.._. * 1.r s Målingene registreres kntinuerlig vhja. en elektrnisk data lgger g gir detaljert infrmasjn m grunnfrhldene. Resultatene kan benyttes til å bedømme Iagdelinger, jrden, lagringsbetingelser g jrdartens mekaniske egenskaper (styrkeegenskaper g defrmasjns- g knsliderings egenskaper). Fr Middels last Lst V DREIETRYKKSONDERING Utføres med skjøtbare brstenger (38 mm) med utvidet snderspiss. Brstangen presses ned med knstant hastighet 3 m/min. g knstant dreiehastighet 25 mdr./min. Nedpressingskraften FDT registreres autmatisk g angis i kn. Fast L l J kn 777'V777' I Stein 10.. Brsynk 1 helt 5 cm/min. ESX FJ ELLKONTROLLBORING Utføres med skjtbare stenger (45 mm) g med 57 mm brkrne. Det benyttes hydraulisk slagbrhammer med vannspyling. Bring gjennm ulike lag (leire. grus) kan registreres. likeså gjennm strre steiner. Fr registrering av fjell bres flere meter i fjell. Evt. med registrering av brsynk (cm/min). GEOTEKNISK BILAG BORMETODER OG OPPTEGNlNG AV RESULTATER P1UL'IICON>ULT MULTICONSULT Dat Oppdragsnr Knstrftegnet Kntrllen _ Gdkjent ABe ='. O - l Tegningsnr. C ') Rev. D

6 0 Fast 5 Løst (D TOTALSONDERING Kmbinerer dreietrykksndering g fjellkntrflbring. Det benyttes 45 mm skjøtbare brstenger g 57 mm brkrne..m =_% jm3. Under nedbring i bløte lag fungerer utstyret sm snderbr (dreietrykksndering) g brstangen trykkes ned i bakken med knstant hastighet 3 m/min. g knstant dreiehastighet 25 mdr./min. Når det påtreffes faste lag, økes først rtasjnshastigheten. Gir ikke dette brsynk går en ver til fjellkntrllbring ved at spyling g slag kbles inn. Fr registrering av fjell kan det bres flere meter i fjell. 20 Br'n l gi 'l' je ll Nedpressingskraften registreres kntinuerlig g vises på diagrammets høyre side. mens g brtid vises på venstre side : Brlid s/m Kjernebring i fjell 6,) KJERNEBORlNG Utføres med brstenger med et ca. 3 m langt kjernerør med diamant krne nederst. Når kjernerøret er fullt heises brstrengen pp g kjernen tas ut fr merking g senere klassifisering eller prøving. Det kan benyttes br av ulike typer g diametre, g det er mulig å ta kjerner sm er rientert i frhld til fjellstrukturen. MASKlNSKOVLING Utføres med hul brstang påsveiset en spiral (auger). Med brrigg kan det skvles til 5 «20 m avhengig av massenes art g fasthet g av grunnvannstanden. Det kan tas frstyrrede prøver fra frskjellige dyp. Skvling kan gså utføres med enklere utstyr (skvlbr). Opptegning i prfiler Resultater av labralrieundersøkelser vises på egne ark PRØV ETAKING Den mest brukte prøvetaker er en tynnvegget stål eller plast sylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stempel.! ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at stemplet følger med. Jrdprøven sm dermed skjæres ut heises pp med br strengen til verflaten hvr den frsegles fr frsendelse til labratriet. Avhengig av grunnfrhldene benyttes andre typer prøvetakere kn/rn2 + Ulrstyrret + Omrørt + VINGEBORING Utføres ved at et vingekrs (nrmalt 65x130 mm) presses nedi jrden (leiren) g dreies rundt samtidig sm dreiemmentet blir målt. Udreneret skjærstyrke (Suv kn/m2) beregnes ut fra dreiemment ved brudd. Målingen gjøres 2 ganger i hver dybde. annen gang etter mrøring. + + Pl P2 Gv. (kte) (dat) G MALING AV GRUNNVANNSTAND OG PORETRYKK Utføres med et standrør med filterspiss eller med hydraulisk eller elektrisk piezmeter. Hvilket utstyr sm er egnet avhenger av både grunnfrhld g frmålet med målingene. Filteret eller piezmeterspissen trykkes ved hjelp av rør til ønsket dybde. Pretrykket registreres sm vannets stigehøyde i røret, i en tynn plastslange eller ved elektriske signaler. P3 P4 l l_.i_j L J 0 50 kfl/m7

7 .nu PIEAOO(EA68x_TEgmnger\GO1.SOl+ ach MESS? Referanser 22 M 10 XREF kartdgn E134 W n O 51 O ma z (Bw O ve 3 O $ T0 AL 0 RIN V TRYKKSONDERING e GRUNNVANNSPEILEBRØNN BORPUNKT NRTE RRENGKOTE BURET DYBDE I LØSMASSER ANT.FJELLKDTE +BORET DYBDE 1ANTFJELL BURBDK NR 2356A UTST KK NG UG INNMÅLING UTFØRT AV GEOMATIKK AS Ru hmm. nm mm m» a.. anm run-ar m M GED yummymmm snu unumm Mum ann LAN ><.um WU" nr nn VINDAFJORD KDMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ølen MUL TIC ON SUL T I\ st kk u a, A many"??? 53,ms 5112%? ""l; 11ma Wam mm. 1 WWW, MM a

8 0 LD N O 8 A N 0 & LD z S å?- r. n. L0 c) N CO V LD Dybde, z (m) LD? g \ Z x C) v Ln D C) "? N d) v t Dybde, z (m) (: r 2 A 1 N C) 0 % f) å N 5: 5 x D" 0 I LLI O \ N (Y) <!" ld Dybde, z(m) pp ragsglver: pp rag: egnlngens Inavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRADE ØLEN CPTU EXTRAPmm Spissmtstand q, pretrykk uz g sidefriksjn f5. CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 "Zulu-u... nn Dat: Tegnet: Kntrllert: _ Gdkjent: v ACHR W 23/7 MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

9 a" E 2 å N å P u N c <r LD Dybde,z(m) <1-5:" E å 8 l: N - 0 x N <0 <1- L c N c Effektivt verlagringstrykk, Gv' (kn/m?) (: 8 1 a: a V g E g 9 Z x v: N a" O N «) <i- LD Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE industriområde ølen CPTU EXTRAPKT101 Nett spissmtstand q,1 g prevertrykk Auz. CPTU id.: PKT101 Snde: 4158 " lll " Dat: Tegnet: Kntrllert: u-z Gdkjent:, ACHR? % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

10 CD <0 <1- å N a? 1 N ("> <[- LD Dybde,z(m) 0. N '0.. A ;, ". mc O. "'. C? x N m <1- L Dybde,z(m) i LLI D: '? 8 E 8 E Z LD u. N c <1- LD Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN m EXTRAPKW Spissmtstandstall Nm, pretrykks- Bq g friksjnsfrhld Rf. CPTU id.: PKT101 Snde: 4158 Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

11 fl I I I I. OKmplettprm +.! i i i. A s : : : : : : å10000 ' i i i = = U..... C I l I : : S :2 : : : ' : : : : 4 ' : : : E..... w : : : : : : 9 = = 3 : : : <% 1000 ' ' : : : : ' :. : I 2 : : i : Pretrykksfrhld Bq (-) Jrdartsid. Beskrivelse -- Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire - siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt siltig leire brukes begge 6 Sandig silt- leirig silt ld bksene fr 7 Slltig sand sandig silt å beskrive 8 Sand siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN pm EXTRAPKT10 Jrdansidentifikasjn fra CPTU data - qj g Bq. ll Gin": :.. ".in CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 III Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR 754' [% MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

12 " 11) ' ' ' Samme symbler ' 9. I I : sm ql Bq pltt NA..-. : : : : å ' : ' : 12 : : x.s i 7 : i i i i L c- ' I I I l l l l c ".. 5. : :. fl g. O. I.. I I.. I. I. I w : ' 'a : '. : : 3 : : U) 1000 I.. I. I. I. I. I. I1. I I I ' I : '. '. _ ' : :2 : 100 _ Friksjnsfrhld Rf (%) Jrdartsid. Beskrivelse Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt leirig silt Id-bksene fr 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VIN DAFJORD KOMM U N E INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT101 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - ql g R.. 1 CPTU id.: PKT 101 Snde: 4158 Tlf; Dat: Tegnet: Kntrllert:,.. Gdkjent: ACHR Å MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

13 O N 0 A n N 5 2 x ~ J "'". Ln N c <1- LO Dybde, z (m) \ A 8 NE N 2 8 x LD V 8 3 N R: :3 C) _ LD T \ N ( 0? LD Dybde, z(m) O l N a: LD <<? \ O E u. E O A E \ 0'" Ln :> 5- ; 8 N m v m Dybde, z(m) pp ragsglver: pp rag: egnlngens Inavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Spissmtstand q, pretrykk uz g sidefriksjn fs.,", CPTU id.: PKT 102 Snde: 4158 III Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR ; % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

14 - N c <1- Ln Dybde,z(m) N a O 5 8 E 0 V 1 C 0- - N «> <:- Ln Effektivt verlagringstrykk, Gv' (kn/m?) N + LLI A a: NE 8 g 2 = x 9 - E C" \ N n <r Ln Dybde,z(m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Nett spissmtstand qn g prevenrykk Aug. innan-'n n' ', CPTU id.: PKT 102 Sande: 4158 i Dat: Tegnet: Kntrllert; Gdkjent: A ACHR *? / MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

15 CO t '? <r ä, N n? O O \ N O') V LD Dybde. z (m) 0. N L. \! LO 3 " anu 0. C) LO.? O \ N (V) <" LD Dybde, z (m) 0 Lu 8 gn: 1, 8 E <t- Z N x N a) <1- LD Dybde, z (m) Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Spissmtstandstail Nm, pretrykks Bq g friksjnsfrhld Rf.. l CPTU id:. PKT 102 Snde: 4158 "" '""l Dat: Tegnet: Kntrllert ' Gdkjent:., ACHR 523' MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

16 KmpIett prfil J 9 : : 15 E10000 ' i c? U..... c. ' ' : : : 53 : : : : : : fl..... å i 4 i? f l U) l l l I l I æ : : 3 : : ' <?) l I I I l 100 : : : : ' : 1 : :.: : : : Pretrykksfrhld Bq (-) Jrdartsid. Beskrivelse Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire - siltig leire ijrdartgruppe 5 Leirig silt siltig leire brukes begge 6 Sandig silt - leirig silt Id-bksene fr 7 Siltig sand sandig silt å beskrive 8 Sand siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5 7) 10 Grusig sand - sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningens filnavn: VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDEØLEN CPTU EXTRAPKT102 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - qt g Bq. CPTU id.: PKT102 Snde: 4158 Dat: Tegnet: Kntrllert: ( Gdkjent/lø ACHR TZ', MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

17 ' ' ' ' ' Samme symbler ' 9. ; : : sm ql E5q pltt % : : : : : : \ ' : ' i 12 : l Q I I I I %. : : 7. : : : : i " fl.. ' I I I I I (6 i, +4 Q ' 5 I I I ' % :. 9. : : : E» ' : :. :. = : : $ : : ' I O : : 'a I 0 ' l I I 3 I I U) I : I I I I I 1000 :1. : : : ' : I ': I ' I I 2 I Friksjnsfrhld Rf (%) Jrdartsid. Beskrivelse * Identifikasjn 1 Sensitivt, finkrnig materiale 2 Organisk materiale 3 Leire Ved variasjn 4 Leire siltig leire i jrdartgruppe 5 Leirig silt - siltig leire brukes begge 6 Sandig silt leirig silt ld-bksene fr 7 Siltig sand - sandig silt å beskrive 8 Sand - siltig sand materialet 9 Sand (eks. 5-7) 10 Grusig sand sand 11 Meget fast, finkrnig materiale 12 Sand - leirig sand Oppdragsgiver: Oppdrag: Tegningene filnavn: VlNDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN CPTU EXTRAPKT102 Jrdartsidentifikasjn fra CPTU data - q, g R.., l CPTUid.: PKT 102 Snde: 4158 T """"""" ' Dat: Tegnet: Kntrllert: Gdkjent: ACHR 2» % MULTICONSULT AS Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjn: Revisjn:

18 CD * 95-3 TERRENGNWA //\\// z/xvz ANT SAND 16 B s ANT. SAND/STEINET X X >< X X X X ANT. FJELL >< X EDD kn 0 1 E 3 4 g MATEKRAFT STDPP11.7 m Ecma s/m?? å?) Spyletrykk MP Rev Beskrlvelse Dam Tegn Kumr. 50k T OT ALS ONDERlN G 0W Klim m GEDTEKNI Tegmngens fllnavn P \ \.Z15L68,\ 08_TEEN\ 101 dgn Underlagefs fxtnavn V l N D A FJ O R D KO M M U N E :åxæåzgkstsa \ DLREGXGEDR INDUSTRIOMRADE ØLEN 1200 M U LT l C 0 N S U LT A S m WRETHEgm ; mm //,x Sfukkamyrve1en13, A313 Sandnes Gum-395W Tammy" REV ASOO-Fax

19 //\\// 210 $ TERRENGNIVA //\\// ANT. SAND/SILT ANT LE RE ANT S LT/LE RE AXN:.XFJELL X X X 10 EU 30 RN STDPP 7.3 m TOTALSONDEWNG VINDAFJORD KOMMUNE INDUSTRIOMRÅDE ØLEN Darn Tegn Kam Gudkj Drgmal frma? Fag A4 GEOTEKNIKK Tegmngens fitnavn PX \ \ B_TEGN\102 DGN Undertage rs fitnavn P \ \ 215ÅSBÅ 09.0?EG\GEDR \102 TOT Mitesfukk MULTlCUNSULT AS Dm KWÅELEW Tlf 5122 AS 00 Fax L Kntrllen K Gndkjen'r,. ' Rev

20 Industrimråde Ølen L T Grunnundersøkelser. Grunnfrhld - Datarapprt M U l C O N S U L T Arkivreferanser: Fagmråde: Geteknikk Stikkrd: Silt, sand Land/Fylke: Rgaland Kartblad: 1214 HI Kmmune: Vindafjrd UTM krdinater, Sne: 32V Sted: Ølen Øst: 3198 Nrd: Distribusjn: E Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver) [:I Intern [:l Fri Dkumentkntrll: Dkument Revisjn 1 Revisjn 2 Revisjn desember 20l " Frutsel- Utarbeidet % ninger Kntrllert ;, Utarbeidet , / Grunnlags-, 4 data Kntrllert [TA '" Teknisk Utarbeidet % innhld Kntrllert yr? Frmat Utarbeidet % Anmerkninger Kntrllert T Dat Sign Dat Sign Date Sign Dat Sign Gdkjent fr utsendelse Dat: Sin-i ( (Oppdragsansvarlig) Å/Z ÅZI'ØØP L /ach p:\ \ \057rapprter & ntatert215468r1d dcx 15. desember 2010