Terskel-undersøkelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terskel-undersøkelsen 2010"

Transkript

1 Terskel-undersøkelsen 2010 Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus - kjennetegn ved dagens rutiner sett fra tildelingstjenestens ståsted Rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus Helsetilsynets merknader Hovedfunn fra undersøkelsen Mars 2011

2 Terskel-undersøkelsen 2010 Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus Kjennetegn ved dagens rutiner sett fra tildelingstjenestens ståsted Forord Selv om ikke retten til sykehjemsplass er lovfestet, er kommunene lovpålagt å tilby sine innbyggere nødvendig helsehjelp når de trenger det. Kommunehelsetjenesteloven hjemler sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie som en deltjeneste kommunen skal sørge for når de yter pleie og omsorg. Sykehjemsplass tildeles etter søknad som mottas av tildelingstjenesten i kommunen eller bydelen. Tildeling eller bortfall av sykehjemsplass skal følge forvaltningslovens prinsipper om blant annet habilitet, veiledningsplikt, saksbehandlingstid, begrunnelse og klageadgang når det fattes et enkeltvedtak. Det foregår en satsning på utbygging av sykehjemsplasser og andre boliger med heldøgns pleie og omsorg. Samtidig legges det opp til at folk skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og klare seg lengst mulig med tjenester fra et lavere omsorgsnivå enn institusjon. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass vil derfor endre seg i takt med både de økonomiske og helsepolitiske vilkår som råder. Hvilke vurderinger og prosedyrer følger tildelingstjenesten når de tildeler eller avslår en søknad om sykehjemsplass? Hvilke forhold er med på å styre om terskelen for å få tildelt sykehjemsplass blir høy eller lav og hvordan oppfatter tildelingstjenesten selv tilgangen på sykehjemsplasser i forhold til befolkningens etterspørsel etter slike plasser? Og hva skjer når bydelen/kommunen ikke har flere plasser å tilby? Helsetilsynet skal føre tilsyn med at kommunen gir sine innbyggere nødvendig helsehjelp gjennom en hensiktsmessig prioritering, organisering og planlegging. Denne rapporten basert på en spørreskjemaundersøkelse til alle bydeler i Oslo og samtlige kommuner i Akershus høsten 2010, belyser hvordan sentrale prosedyrer ved tildeling av sykehjemsplasser fungerer. Fylkeslegen vil rette en stor takk til alle tildelingstjenester i bydeler og kommuner som har tatt seg tid til å besvare spørreskjemaet og dermed bidratt med viktig informasjon. Oslo 15. mars 2011 Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 2

3 Innledning Helsetilsynet i Oslo og Akershus har mottatt flere bekymringsmeldinger fra kommunale tildelingskontor om at saksbehandlingen ikke alltid oppfyller forvaltningslovens krav. Tidligere kartleggingsundersøkelser, for eksempel Helsetilsynet /Romøren 2006 basert på indikasjoner på svikt i sykehjemmene, viste at man gjennom en slik metodikk evnet å avdekke avvik. Helsetilsynet ønsket derfor å utarbeide, utprøve og beskrive en lignende kartleggingsmetode for å innhente opplysninger om kvaliteten på selve søknadsprosessen ved tildeling av kommunale sykehjemsplasser. Målet var å avdekke mulige svake prosesser som kunne øke risikoen for avvik og svikt i tildelingstjenestenes rutiner, noe som i neste omgang kan svekke brukernes rettsikkerhet. I tilfeller av svikt var målet å kartlegge omfanget, og å se hvilke alternative løsninger kommunene/bydelene praktiserer når det for eksempel er mangel på ledige sykehjemsplasser. Senter for omsorgsforskning, Østlandet, har bistått med databearbeiding og rapportskriving. Rapportens innledende del gjengir Helsetilsynets vurdering av de viktigste hovedfunnene i kartleggingen. Terskel-undersøkelsen viser at tildelingstjenesten behandler søknad om sykehjemsplass på grunnlag av informasjon basert på bl.a. følgende faktagrunnlag: Selve søknaden Skriftlige retningslinjer for tildeling av pleie- og omsorgstjenester Vurderingsbesøk IPLOS-registreringer Opplysninger fra hjemmesykepleien Opplysninger fra pårørende Skriftlige kriterier for tildeling av sykehjemsplass Vurderingsopphold/korttidsopphold ved sykehjem Vurdering av samtykkekompetanse og kognitiv svikt Skriftlige kriterier for tildeling av plass i skjermet enhet Gjennom undersøkelsen var det et mål å kartlegge hvorvidt de ulike trinnene i saksbehandlingsprosessen er tilstrekkelig kvalitetssikret. Videre var hensikten å undersøke hva som skjer når søkeren er kvalifisert for sykehjemsplass og likevel ikke får det er det da andre forhold som spiller inn? Undersøkelsen avdekker noen slike forhold som vil kunne påvirke terskelen for å få tildelt sykehjemsplass: Organisering av tildelingstjenesten Saksbehandlernes kompetanse og beslutningsmyndighet Knapphet på sykehjemsplass i bydelen/kommunen i forhold til antall søkere Tilgangen på alternative omsorgstjenester i bydelen/kommunen Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 3

4 HELSETILSYNETS MERKNADER Helsetilsynet antar at forhold knyttet både til primære og sekundære sider ved behandlingsprosessen påvirker hverandre og medvirker til utfallet av det endelige vedtaket. Av de hovedfunn som fremkommer i Terskel-undersøkelsen vil Helsetilsynet spesielt fremheve følgende forhold som risikofaktorer for rettssikkerheten til søkeren: 1. Det bør være større samsvar mellom tildelingstjenestens og helsetjenestens vurdering av funksjonssvikt og behov for tjenester/sykehjemsplass. I undersøkelsen svarer bare 60 prosent fra tildelingstjenestene at det er stor grad av samsvar mellom hjemmesykepleiens vurdering og tildelingstjenestens vurdering om behov for sykehjemsplass. Likeledes er det bare 55 prosent som svarer at pasientens funksjonssvikt og behov for tjenester i stor grad blir likt beskrevet og vurdert av hjemmesykepleien og tildelingskontoret. Videre svarer bare 25 prosent fra tildelingstjenesten i Oslo og 14 prosent i Akershus at det er stor grad av enighet mellom pasient/pårørendes vurdering av behovet for sykehjemsplass og de som tildeler sin vurdering. Likevel svarer 57 prosent at de mener pasient/pårørende i liten grad burde få mer innflytelse. Helsetilsynet mener at felles skriftelige retningslinjer og kriterier for tildeling av tjenester i kommunen/bydelen, samt IPLOS-registreringer og de ansattes faglig kompetanse burde sikre like vurderinger av søkerens funksjonssvikt og reelle tjenestebehov. For stor avstand i vurderingene skaper misstillit i befolkningen og svekker rettssikkerheten ved tildeling av nødvendig helsehjelp. 2. Bruken av ventelister og utsatte vedtak, samt at vurderingsbesøk i flere tilfeller ikke foretas innen 3 uker, bidrar til å svekke rett til vedtak om helsehjelp uten ugrunnet opphold. 37 prosent av respondentene i Oslo svarer at de utsetter å fatte vedtak om bydelens kvote er nådd. I Akershus svarer 27 prosent at pasienter i slike tilfeller settes på venteliste. Ni av femten bydeler i Oslo oppgir at det går tre uker eller mer før vurderingsbesøk blir gjennomført. At vedtaksprosessen i flere tilfeller skjer på bekostning av også saksbehandlernes rettsoppfatning fremkommer ved at 38 prosent av respondentene fra tildelingstjenester i Oslo mener terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. Videre svarer 29 prosent av respondentene i Akershus at de i liten grad tror det trekkes konklusjoner uavhengig av kommunens ressurser. Helsetilsynet vil bemerke at et vedtak om heldøgns pleie og omsorg skal være forsvarlig og fattes på et individuelt og faglig grunnlag, og at søkere skal ha nødvendig helsehjelp når de trenger det og ikke settes på venteliste. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 4

5 3. Helsetilsynet stiller seg kritisk til at en så stor andel personer med demens som faglig sett oppfyller kriteriene om plass i skjermet enhet, allikevel får vedtak om vanlig sykehjemsplass. I Akershus svarer 72 prosent av tildelingstjenestene at pasienter som oppfyller kriteriene noen ganger får tildelt plass i vanlig sykehjemsavdeling. Videre er det i Akershus 58 prosent som svarer at pasienter med demensdiagnose også bare får vedtak om vanlig sykehjemsplass. Det praktiseres også til en viss grad blandede vedtak, og det kan se ut som det i flere tilfeller ikke fattes eget vedtak om plass i demensavdeling. Helsetilsynet vil fremheve viktigheten av å sikre rettighetene til personer med demens hvor manglende samtykkekompetanse gjør denne gruppen ekstra utsatt. Det vil også i mange tilfeller være uheldig å flytte personer med demens fra avdeling til avdeling, slik det lett kan skje når de i første omgang får tildelt plass i vanlig sykehjemsavdeling. 4. Helsetilsynet mener Terskel-undersøkelsen gir indikasjoner på at viktige rettprinsipper er truet ved tildeling og bortfall av sykehjemsplass, slik dette i dag praktiseres ved deler av tildelingstjenestene. Noen eksempler som fremkommer i undersøkelsen er at bare 6 prosent får avslag på søknad om langtidsplass når det i første omgang tildeles et korttidsopphold, mens 88 prosent får vedtak om kortidsopphold. Når det prøves ut andre tiltak som å øke hjemmesykepleien, dagsenter eller rullerende korttidsopphold før avgjørelse om langtidsplass, er det bare 32 prosent som får avslag om langtidsplass, mens 75 prosent får vedtak om andre tiltak (prosentene gjelder Oslo og Akershus sett under ett). Hvis pasienten flyttes fra vanlig avdeling til demensavdeling, er det 65 prosent fra Akershus som svarer at det ikke fattes nytt vedtak. Tildeling eller bortfall av sykehjemsplass er et enkeltvedtak og skal følge forvaltningslovens regler for saksbehandling. Helsetilsynet minner om forvaltningslovens prinsipper om klagerett i forbindelse med at det fattes enkeltvedtak, og at denne rettigheten svekkes når ikke vanlige saksbehandlingsregler følges. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 5

6 RESULTATER - HOVEDFUNN Saksbehandlingsgangen ved tildeling av sykehjemsplass Alle 15 bydeler i Oslo og 14 av 22 kommuner i Akershus svarer at tildelingstjenesten er organisert etter en bestiller-utfører-modell. Grunnideen i den såkalte bestiller-utfører-modellen er at det er uheldig at byråkratiet med ansvaret for produksjon av én type tjenester f.eks. pleieog omsorgstjenester spiller to eller flere roller i offentlig administrasjon. Bestiller-utfører-modellen skiller mellom myndighetsutøving og tjenesteproduksjon. Disse ansvarsområdene blir lagt til to ulike enheter i organisasjonen, henholdsvis bestiller- og utførerenheten. Avgjørelsen om den enkeltes hjelpetilbud ligger altså ikke lenger hos utførerne som brukerne har mest kontakt med. En hovedbegrunnelse for oppretting av bestiller-utførermodellen er styrking av rettssikkerheten. Hvorvidt dette faktisk skjer, vil i stor grad avhenge av hvordan modellen praktiseres, og saksbehandlernes kompetanse ved de enkelte bestillerkontorene. Flere Akershus-kommuner som per i dag ikke benytter bestiller-utfører-modellen, planlegger å etablere en slik modell. I to kommuner svares det at det i dag er institusjonsledelsen som behandler søknaden, to har utredningskontor hvor lederne av utførertjenesten tar beslutningen, og enkelte kommuner opererer med inntaksmøter/-team noe ulikt sammensatt med representanter fra både tjeneste- og forvaltingsenheter i kommunen. 90 prosent av respondentene svarer at tildelingstjenesten har skriftlige retningslinjer for tildeling av pleie- og omsorgstjenester. 6 prosent svarer at de ikke har slike retningslinjer. 87 prosent av alle respondentene svarer at søknader blir registrert innen 3 dager fra de er mottatt. Alle tildelingsenheter benytter sykepleier under vurderingsbesøk hos søkeren. 8 bydeler i Oslo og 4 kommuner i Akershus benytter i tillegg ergo- og/eller fysioterapeut. 9 av 15 bydeler i Oslo oppgir at det går tre uker eller mer før vurderingsbesøk blir gjennomført. I fem bydeler oppgir alle respondenter at vurderingsbesøk skjer innen 2 uker. Det var kun én eneste bydel der alle respondenter oppga at vurderingsbesøk skjer innen én uke. I Akershus foretas vurderingsbesøket i 60 prosent av tilfellene innen to uker. 70 prosent i Akershus og 82 prosent i Oslo sier de bruker sjekklister når opplysninger innhentes. Med andre ord er det 27 prosent i Akershus og 10 prosent i Oslo som ikke bruker slik sjekkliste. På spørsmål om IPLOS-registreringen har betydning som grunnlag for tildeling av tjenester, svarer 66 prosent i noen grad. 7 prosent sier at IPLOS-registreringer ikke har noen betydning, og 27 prosent sier at IPLOS har stor betydning ved tildeling av tjenester. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 6

7 43 prosent av respondentene svarer at de alltid oppfordrer pårørende til å delta ved vurderingsbesøket, og 54 prosent svarer at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I de tilfeller hvor pasienten har en kognitiv svikt, og hvor det skal avklares om søkeren har samtykkekompetanse, svarer Oslo og Akershus under ett at dette i 80 prosent av tilfellene vurderes av fastlege. 37 prosent av bydelene har også svart at de benytter spesialist for å avklare dette. I Akershus nevnes det oftere at pasienten henvises til sykehus, mens det i Oslo oftere henvises til geriatrisk poliklinikk og lignende. To kommuner i Akershus benytter demensteam for å avklare spørsmålet om samtykkekompetanse. 9 små (under innbyggere) kommuner i Akershus svarer også at pårørende kontaktes for avklaring av samtykkekompetanse. 27 prosent av kommunene i Akershus og 20 prosent av bydelene i Oslo svarer at hjemmetjenestene er med på å avklare dette spørsmålet. I enkeltstående tilfeller gis følgende svar på hvordan samtykkekompetansen avklares: Av de som kjenner pasienten godt, av to helsepersonell eller lege, har ikke gode nok rutiner", noen ganger tas MMS i hjemmet, avklares med pasient + pårørende, skjønn. 65 prosent av respondentene fra Akershus svarer nei på spørsmålet om det alltid dokumenteres hvorvidt pasienten har samtykkekompetanse eller ikke. 58 prosent av Oslorespondentene svarer ja på dette spørsmålet. Alle tildelingsenheter bortsett fra 4 i Oslo og 2 i Akershus svarer at hjemmesykepleien blir kontaktet for ytterligere opplysninger hvis pasienten mottar eller nylig har mottatt hjemmesykepleie. 45 prosent svarer at pasientens funksjonssvikt og behov for tjenester i noen grad blir likt beskrevet/vurdert av hjemmesykepleien og tildelingskontoret, og 55 prosent svarer i stor grad. Det er felles skriftlige kriterier for tildeling av sykehjemsplass i Oslo kommune, likevel svarer 15 prosent at de ikke finnes. I Akershus-kommunene er det ifølge svarene seks kommuner (21 prosent) som ikke har skriftlige kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Én av fire har ikke svart på spørsmålet om hvorvidt disse er til hjelp for avgjørelsen, 39 prosent har svart i noen grad og 34 prosent i stor grad. I 58 prosent av tilfellene er det saksbehandleren selv som konkluderer om behov for tjenester etter gjennomført vurderingsbesøk. I Akershus skjer dette i 28 prosent av tilfellene i samråd med hjemmetjenesten, i Oslo ingen ganger. I Oslo er det i 17 prosent av tilfellene lederen for tildelingstjenesten som foretar den endelige konklusjonen. Spørsmål som gjelder søknad om langtidsplass i vanlig sykehjemsavdeling I Akershus får 80 prosent av alle søkere kortidsopphold/vurderingsopphold i sykehjem før det fattes vedtak om langtidsplass. Dette gjelder for 66 prosent av Oslosvarene. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 7

8 I om lag 70 prosent av tilfellene brukes kortidsopphold som én av flere forhold det legges vekt på ved tildeling av sykehjemsplass. I 33 prosent av svarene fra Akershus betegnes vurderingen etter kortidsoppholdet som avgjørende. Ved tildeling av korttidssopphold før avgjørelse om langtidsplass, svarer 50 prosent at det gis muntlig beskjed om dette til søkeren, 14 prosent får skriftlig beskjed, 88 prosent får vedtak om korttidsopphold, 6 prosent får avslag på søknad om langtidsplass. Hvis det skal prøves ut andre tiltak før avgjørelse om langtidsplass, gis det i 55 prosent av tilfellene muntlig beskjed om dette til søkeren, 15 prosent får skriftlig beskjed, 75 prosent får vedtak om andre tiltak, og 32 prosent får avslag om langtidsplass. Når bydelen i Oslo mener en pasient har behov for langtidsplass i sykehjem, men bydelens kvote (dekningsgrad) er nådd, fatter 76 prosent vedtak og gir pasienten plass, 3 prosent svarer at de blir satt på venteliste, og 37 prosent svarer at de utsetter å fatte vedtak. I Akershus er det 29 prosent som fatter vedtak og gir pasienten plass, 27 prosent som setter pasient på venteliste og 15 prosent som utsetter å fatte vedtak. 29 prosent i Akershus svarer i liten grad på spørsmålet om de mener at de som vurderer pasientens behov, trekker konklusjon om behov for sykehjemsplass uavhengig av bydelens/kommunens ressurser til å utføre tjenesten. 29 prosent i Akershus og 24 prosent i Oslo svarer at de mener det bare i noen grad blir trukket konklusjoner uavhengig av bydelens/kommunens ressurser. 73 prosent i Oslo svarer derimot at de mener konklusjoner i stor grad er uavhengig av ressurser. 60 prosent svarer i stor grad og 40 prosent i noen grad på spørsmålet om det er enighet mellom hjemmesykepleiens vurdering av behov for sykehjemsplass og tildelingskontoret/saksbehandlernes vurdering. 79 prosent mener det i noen grad er enighet mellom pasientens/pårørendes vurdering av behov for sykehjemsplass og de som tildeler plass; 25 prosent i Oslo og 14 prosent i Akershus mener det er stor grad av enighet. I 37 prosent av tilfellene blir uenigheten alltid dokumentert, i 60 prosent av tilfellene svares det at uenigheten noen ganger blir dokumentert. 57 prosent svarer at de i liten grad mener pasienter/pårørende burde få større innflytelse på om pasienten skal få sykehjemsplass. 41 prosent svarer at de i noen grad burde få større innflytelse, mens 4 prosent mener at de i stor grad burde få større innflytelse. 38 prosent i Oslo svarer at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy; 82 prosent i Akershus svarer at den er passe. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 8

9 Spørsmål som gjelder plass i skjermet enhet/avdeling 82 prosent svarer JA på spørsmålet om kommunen har kriterier for tildeling av plass i skjermet enhet. Om lag 80 prosent svarer at kriteriene i stor grad er egnet til å tildele plass i skjermet enhet til de pasientene som har størst nytte av det. 23 prosent i Oslo og 14 prosent i Akershus mener de i noen grad er egnet. 72 prosent i Akershus svarer at pasienter som oppfyller kriteriene noen ganger får tildelt plass i vanlig sykehjemsavdeling. 50 prosent i Oslo svarer at dette sjelden skjer. Mellom 60 og 70 prosent av alle svarer at pasienter som får plass i skjermet enhet alltid er utredet for en demenssykdom og har fått en diagnose. 37 prosent i Akershus svarer at de vanligvis har fått dette. 58 prosent av alle i Akershus svarer at pasienter med demensdiagnose får vedtak om vanlig sykehjemsplass. Dette gjelder 30 prosent av svarene fra Oslo, hvor 50 prosent får vedtak om plass i skjermet enhet. De resterende prosentene fra Oslo og Akershus får et blandet vedtak. Hvis pasienten flyttes fra vanlig avdeling til demensavdeling, blir det blant 75 prosent av tildelerne i Oslo fatter nytt vedtak, mens 65 prosent fra Akershus svarer at de ikke fatter nytt vedtak. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 9

10 Vedlegg Spørreskjemaet besvares av leder og ansatte i den enheten som behandler og/eller tar avgjørelser vedr. søknad om langtidsplass i sykehjem (I spørreskjemaet bruker vi begrepet tildelingskontor som samlebegrep på bestillerenhet, utredningskontor, tildelingskontor etc.) Vi er interessert i behandling av to typer saker/søknader: a) langtidsplass i vanlig sykehjemsavdeling b) langtidsplass i skjermet enhet Først noen generelle spørsmål 1) Kommune/bydel.. 2) Hvordan er saksbehandlingen organisert? Bestiller-utførermodell Utredningskontor, men lederne av utførertjenesten tar beslutningen Søknadene blir behandlet av institusjonslederne Annet, og det er 3) Finnes det skriftlige retningslinjer for tildeling av pleie- og omsorgstjenester? Ja Nei 4) Når blir søknadene registrert? Innen 3 dager Innen 1 uke Innen 14 dager Lengre 5) Hvem gjennomfører vurderingsbesøk hos pasienten (stilling/profesjon)? 6) Hvor snart etter at søknaden er registrert blir vurderingsbesøket gjennomført? Innen 1 uke Innen 2 uker 3 uker eller mer 7) Brukes det sjekkliste når opplysninger innhentes og skrives ned? Ja Nei 8) Har IPLOS-registreringen betydning som grunnlag for tildeling av tjenester? Har stor betydning Noen betydning Ingen betydning Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 10

11 9) Blir pårørende oppfordret til å delta ved vurderingsbesøket? Ja Nei Vurderes i hvert enkelt tilfelle Hvis pasienten har kognitiv svikt, hvordan avklares det om pasienten har samtykkekompetanse? 10) Blir det alltid dokumentert om pasienten har samtykkekompetanse eller ikke? Ja Nei 11) Blir hjemmesykepleien kontaktet for ytterligere opplysninger hvis pasienten mottar, eller nylig har mottatt hjemmesykepleie? Ja Nei Noen ganger 12) Blir pasientens funksjonssvikt og behov for tjenester likt beskrevet/vurdert av hjemmesykepleien og tildelingskontoret? I liten grad I noen grad I stor grad Hvis det er ulikt beskrevet hva går forskjellen vanligvis ut på?... 13) Finnes det skriftlige kriterier for tildelig av sykehjemsplass i kommunen/bydelen? Ja Nei 14) I hvilken grad er disse til hjelp for avgjørelsen? I liten grad I noen grad I stor grad 15) Hvem konkluderer om behov for tjenester etter gjennomført vurderingsbesøk? Saksbehandler Leder av tildelingskontoret Det skjer i møte med hjemmesykepleien Annet, og det er Spørsmål som gjelder søknad om langtidsplass i vanlig sykehjemsavdeling 16) Får pasienter korttidsopphold/vurderingsopphold i sykehjem før det fattes vedtak om langtidsopphold? Alle Noen Ingen Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 11

12 17) Hvis dette ikke er vanlig prosedyre hvilke pasienter får vurderingsopphold? ) Hva er begrunnelsen for at pasienten skal observeres under et vurderingsopphold før det fattes vedtak om sykehjemsplass?... 19) Hvordan brukes vurderingen og konklusjonen fra vurderingssoppholdet? Vi legger avgjørende vekt på denne vurderingen Tar denne vurderingen med som én blant flere forhold vi tillegger vekt 20) Hvilken informasjon får pasienten hvis han/hun skal ha korttids- /vurderingsopphold før avgjørelse om langtidsplass tas? Muntlig beskjed Skriftlig beskjed for eksempel i form av referat fra møte, telefon etc. Vedtak om korttids/vurderingsopphold Avslag på søknad om langtidsopphold Annet som kan være:... 21) Hvilken informasjon får pasienten hvis det skal prøves ut andre tiltak før avgjørelse om langtidsplass tas? (for eksempel øke hjemmesykepleien, dagsenter, rullerende korttidsopphold)? Muntlig beskjed Skriftlig beskjed f.eks i form av referat fra møte, telefon, Vedtak om andre tiltak/tjenester Avslag på søknad om langtidsopphold Annet som kan være: Dette spørsmålet besvares bare av bydeler i Oslo kommune Vi har opplysninger om at bydelene i Oslo har politisk vedtatt dekningsgrad for sykehjemsplass til eldre 80+ (for eksempel 18%, 13%) 22) Når bydelen mener en pasient har behov for langtidsplass i sykehjem, men bydelens kvote (dekningsgrad) er nådd, hva gjør tildelingskontoret da? Fatter vedtak og gir pasienten plass Setter pasienten på venteliste Utsetter å fatte vedtak Annet som kan være:. Dette spørsmålet besvares bare av kommunene i Akershus Kommunene har egne sykehjem. Enkelte kommuner har politisk vedtak på IKKE å kjøpe sykehjemsplasser fra andre kommuner. Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 12

13 23) Når kommunen mener en pasient har behov for langtidsplass i sykehjem, men kommunens sykehjem har ikke ledig plass, hva gjør tildelingskontoret da? Fatter vedtak og kjøper plass Fatter vedtak og setter pasienten på venteliste Utsetter å fatte vedtak Annet, som kan være: 4) Slik du ser det: I hvilken grad mener du at de som vurdere pasientens behov, trekker konklusjon om behov for sykehjemsplass uavhengig av bydelens/kommunens ressurser til å utføre tjenesten? I liten grad I noen grad I stor grad 25) Slik du ser det: I hvilken grad er det enighet mellom hjemmesykepleiens vurdering av behov for sykehjemsplass og tildelingskontoret/saksbehandlernes vurdering? I liten grad I noen grad I stor grad Hvis det er uenighet hva går det oftest på?... 26) Slik du ser det: I hvilken grad er det enighet mellom pasientens/pårørendes vurdering av behov for sykehjemsplass og de som tildeler plass? I liten grad I noen grad I stor grad Hvis det er uenighet hva går det oftest på?... 27) Blir uenighet med hjemmesykepleien og/eller pårørende evt. dokumentert? Alltid Noen ganger Aldri 28) Hvis hjemmesykepleien vurderer at en dårlig pasient med kognitiv svikt og som ikke har pårørende, burde vært på sykehjem, hvordan håndteres dette av tildelingskontoret? Skriv svaret ditt her 29) I hvilken grad mener du at pasienter/pårørende burde få større innflytelse på om pasienten får sykehjemsplass? I liten grad I noen grad I stor grad 30) Hva er din faglige vurdering av terskelen for å få sykehjemsplass i bydelen/kommunen? For lav Passe For høy Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 13

14 Spørsmål som gjelder plass i skjermet enhet/avdeling 31) Har kommunen kriterier for tildeling av plass i skjermet enhet? Ja Nei 32) I hvilken grad mener du disse kriteriene er egnet til å tildele plass i skjermet enhet til de pasientene som har størst nytte av det? I liten grad I noen grad I stor grad 33) Får pasienter som oppfyller kriteriene tildelt plass i vanlig sykehjemsavdeling Sjelden Noen ganger Ofte 34) I hvilken grad er pasienter som får plass i skjermet enhet utredet for en demenssykdom og har fått en diagnose? Alltid Vanligvis Sjelden 35) Får pasienten vedtak om plass i demensenhet eller vedtak om plass i sykehjem Vedtak om plass i demensavdeling Vedtak om plass i sykehjem 36) Hvis pasienten flyttes fra vanlig avdeling til demensavdeling, blir det da fattet nytt vedtak? Ja Nei Vi ønsker også noen opplysninger om deg som har fylt ut skjemaet 37) Din nåværende stilling/funksjon: Leder Sykepleier Hjelpepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Sosionom Annet, og det er.. 38) I hvilket land tok du din grunnutdanning?... 39) Hvilket år tok du eksamen?... 40) Din alder: år Kvinne Mann 41) Antall år du har arbeidet i din nåværende funksjon:.år Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 14

15 Statistikk fra kommunen/bydelen (fylles ut av leder) 42) Antall søkere om langtidsplass i 2009 medregnet B-skjema fra sykehus: 43) Hvor mange av disse fikk vedtak om langtidsplass innen: 1 måned 2 måneder 4 måneder 6 måneder 1 år Har ikke fått Du må gjerne gi kommentarer 44) Hvor mange av disse fikk langtidsplass innen: 1 måned 2 måneder 4 måneder 6 måneder 1 år Har ikke fått Du må gjerne gi kommentarer 45) Hvor mange fikk avslag innen 1 måned? 46) Hvor mange klager er behandlet av de som søkte i 2009? 47) Hva er kommunens/bydelens dekningsgrad for sykehjemsplasser for eldre 80+? 48) Hvor mange langtidsplasser har kommunen? 49) Har kommunen politisk vedtak om ikke å kjøpe sykehjemsplasser fra andre kommuner/private? Gjelder bare Akershus: 50) Hvor mange plasser kjøpte kommunen fra andre kommuner/private i 2009 TAKK FOR AT DU TOK DEG TID TIL DETTE! Terskelen for tildeling av sykehjemsplass Høsten 2010 Side 15

Høgskolen i Gjøviks notatserie, 2011 nr. 2. Sykehjem i Oslo og Akershus

Høgskolen i Gjøviks notatserie, 2011 nr. 2. Sykehjem i Oslo og Akershus Høgskolen i Gjøviks notatserie, 2011 nr. 2 Sykehjem i Oslo og Akershus Terskel for sykehjemsplass i Oslo og Akershus slik tildelingstjenesten ser det. Brynjar Landmark. Dr.med Prof. Tor Inge Romøren. Dr.med

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 4/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer.

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer. Helgelandssykehuset Mosjøen Fastleger i Vefsn Vefsn eldrerådet Andre interesserte Dato: 27.04.2017 Saksb: Tom S.B Plünnecke Tlf: 75 10 11 13 Saknr: 17/1190 Deres ref.: Høringsbrev - Forslag til kommunal

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad Hva er en søknad? 1 Bekymringsmelding til kommunen Dame 88 år Bor alene, ingen nære pårørende Avviser hjelp fra alle Leiligheten hun bor i ligner en søppelhaug og lukter vondt Hun går ut for å handle hver

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

2. Forslag til endringer i det framlagte forslag til forskrift vedtatt i sak 16/17 SU, Ytterøy.

2. Forslag til endringer i det framlagte forslag til forskrift vedtatt i sak 16/17 SU, Ytterøy. Til: postmottak@levanger.kommune.no Fra: Samarbeidsutvalget, Ytterøy Helsetun Ytterøy Helsetun, 6.juni 2017 Høringsuttalelse: Lokal forskrift for Levanger kommune. Tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 4/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 57 SAKSKART Åpen

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Samtykkekompetanse Når kan jeg bestemme selv?

Samtykkekompetanse Når kan jeg bestemme selv? Samtykkekompetanse Når kan jeg bestemme selv? Bjørn Lichtwarck, spesialist i allmennmedisin, Kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin Alderspsykiatrisk forskningssenter/avdeling - Sykehuset Innlandet

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende. Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie

Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende. Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie Er det eget lovverk for eldre? Nei, egentlig ikke. Som norske borgere omfattes både

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen. Oppfolging av opplysninger fremkommet i media om ventelister for sykehjemsplass

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen. Oppfolging av opplysninger fremkommet i media om ventelister for sykehjemsplass FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Irene Hanssen, 62 55 13 58 Vår dato Vår referanse 08.11.2010 2010/7957 Arkivnr. Deres referanse 721.13 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.04.2017 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift INNHOLD Forord Innledning Viktig å vite Etablering av et demensteam Demensteam i Oslo Demensteamets oppgaver Tilbud til personer med demens Samarbeid

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

«Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten

«Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten «Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten Et samhandlingsprosjekt mellom OUS, 2 bydeler i Oslo, samt Sykehusapoteket HF Sigrun Skåland Brun (Prosjektleder) internvasjonalt samarbeid

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

PROSEDYRE FOR INNTAKSRÅD

PROSEDYRE FOR INNTAKSRÅD PROSEDYRE FOR INNTAKSRÅD AURE KOMMUNE Arkivsaksnr 2010/72-1 Godkjent i HEOP, sak nr 02/10, 27. januar 2010 Revidert: 01.09.2012 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 3 1.1 Deltakere i inntaksråd:... 3

Detaljer

ORIENTERING OM ETAT FOR FORVALTNING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ORIENTERING OM ETAT FOR FORVALTNING KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ORIENTERING OM ETAT FOR FORVALTNING 10.05.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ORGANISERING Bestiller i stort Byrådsavdelingen for Helse og omsorg o Setter kriteriene for tjenestene o Etat for

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2017 20013/2017 2017/7226 H12 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 Bodø eldreråd 06.06.2017 Komite

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Høring - forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig m.m.

Høring - forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig m.m. 1 Høring - forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig m.m. Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer