Helsedataprogrammet. Møte med de nasjonale kvalitetsregistrene 3. juni 2019, Radisson Blu Gardermoen. 3. juni 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsedataprogrammet. Møte med de nasjonale kvalitetsregistrene 3. juni 2019, Radisson Blu Gardermoen. 3. juni 2019"

Transkript

1 Helsedataprogrammet Møte med de nasjonale kvalitetsregistrene 3. juni 2019, Radisson Blu Gardermoen 3. juni 2019

2 Agenda Tid Tema 09:40 10:00 Helsedataprogrammet v/marianne Braaten 10:00 10:20 Helseanalyseplattformen v/marianne Braaten 10:20 10:30 Spørsmål 10:30 10:40 PAUSE 10:40 11:00 Nasjonale fellestjenester for helseregistre v/anders Långberg 11:00 11:20 Helsedataservice: felles søknads- og veiledningstjeneste v/maren Lien 11:20 11:30 Spørsmål 11:30 12:15 LUNSJ 12:15 14:00 Helsedataprogrammet fortsetter Side 2

3 Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå er : : : Lege Lege Fastlege : : : Tannlege Tannlege Tannlege [Etc.] [Etc.] Helseforetak [Etc.] [Etc.] Avtalespesialist [Etc.] [Etc.] Klinikk [Etc.] [Etc.] DPS / BUP [Etc.] [Etc.] [Etc.] [Etc.] [Etc.] [Etc.]. Sentrale helseregistre MFR Genetisk MU nyfødte NPR Helsearkivregisteret Resept -registeret Forsvarets Abort NORM RAVN SYSVAK helse NOIS MSIS HKR -registeret -register Kreft -registeret IPLOS DÅR CPRN Brystkreft Prostata kreftreg. KOLS NorKog Norsk hjertestans SOReg-N NNRR NRA Hoftebrudd Gynkreft Tykk- og endetarms kreftreg. ROAS Norsk hjerneslag NORKAR Tonsille Norsk pacemaker og ICDreg. NORIC Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Gastronet Døv blindhet NKR LTMV Diabetes for voksne Norsk hjertesvikt HIV NNK Muskel Korsbånd Lungekreft BDR Nasjonalt traume Norsk hjerte infarktreg. NorArtritt NKIR Norsk Parkinson -reg. og biobank Norscir Nasjonalt barnehofte -reg. Føflekkreft SmerteReg NRL NGER Norsk intensiv LKG NNR NoRGast NBKR Lymfom ABLA NOR HISREG Norsk hjerte kirurgireg. NorSpis MS Norsk porfyri NorVas Andre medisinske kvalitetsregistre 150 stk Biobanker 277 stk Grunndata Sosioøkonomiske data Helseundersøkelser Annet HPR FLR PREG LSR BED REG KODE REG Inntekt Sivilstatus Skatt Straff Trygd Utdanning Tromsø -undersøkelsen Kvinner og Kreft SAMINOR TROFINN OPPHED Oslo I-II HUNT HUBRO/ innv. HUBRO Homocysteinun d og HUSK MoRo RESH HTK AR Familieforhold Geo/matrikkel CONOR MoBa Reg. helse -undersøkelser

4 Norge scorer høyt på innsamling og forvaltning av helsedata, men får ikke utnyttet helsedata optimalt Data governance readiness Technical and operational readiness Source: OECD, HCQI Survey of Electronic Health Record System Development and Use, 2016 Side 4

5 Svært lang utleveringstid for data til forskning Nøkkeltall utleveringstid 17 MND Gjennomsnittlig utleveringstid koblede data Etisk godkjenning Finne datakilder 5 MND Gjennomsnittlig utleveringstid én datakilde 48 MND Maksimal utleveringstid Søknad til registre Konsesjon fra datatilsynet 3 UKER Minste utleveringstid Ventetid på utlevering Dialog med registre Side 5

6 Hvor er mine data? Hvordan brukes disse helseopplysningene? Hvordan kan jeg bidra til forskning på min sykdom? Hvordan kan jeg begrense hvem som ser mine data? Hva betyr egentlig dette samtykket? Hvem kan se mine helseopplysninger?

7 Opplevelsen av bedre oversikt over hvor helseopplysninger er lagret henger sammen med økt tillit til hvordan helseopplysninger blir lagret og brukt Jeg opplever at jeg har god oversikt over hvor mine helseopplysninger er lagret Jeg har tillit til måten mine helseopplysninger blir lagret og brukt i helsetjenesten Vet ikke 4% Vet ikke 5% Helt uenig 10% Helt uenig 4% Delvis uenig 18% Delvis uenig 10% Verken enig eller uenig 16% Verken enig eller uenig 18% Delvis enig 39% Delvis enig 41% Helt enig 13% Helt enig 22%

8 Undersøkelsen viser at folk i svært stor grad er villig til å dele sine helseopplysninger til helseregistrenes sekundærbruksformål Synes du det er greit at dine helseopplysninger brukes til.. 46% 49% 43% 53% 38% 55% 52% 53% 43% 42% 56% 26% 18% 5% 4% 6% 5% 5% Forskning Å sikre kvaliteten på befolkningens helsetilbud Statistiske analyser på befolkningen i Norge Å følge med på spredningen av smittsomme sykdommer i Norge Utvikling av nye legemidler, ny teknologi og medisinsk utstyr Formål i styring og administrasjon av helsevesenet Ja Ja, men kun med opplysninger som ikke kan knyttes til meg Nei

9 Helsedataprogrammet bygger på et omfattende arbeid med å planlegge nasjonale infrastrukturer for helserelatert forskning Nasjonal helseregisterstrategi Meld. St. Én innbygger én journal «Enklere tilgang mer forskning» Helsedatautvalget x utredninger om biobanker Nasjonalt helseregisterprosjekt HelseOmsorg21 Referansearkitektur for helseregistre Helsedataprogrammet Forskningsrådet Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse Side 9

10 Regjeringsplattformen Side 10

11 Helsedataprogrammet involverer forskning, helse og næringsliv PROGRAMSTYRE REFERANSEGRUPPE PROGRAMLEDELSEN HARMONISERING FELLESTJENESTER HELSEANALYSE- PLATTFORMEN ORGANISASJONS- UTVIKLING ARBEIDSGRUPPER FORSKNING INNOVASJON OG NÆRINGS- UTVIKLING REGISTER- FORVALTNING STYRING OG ØKONOMI SIKKERHET OG PERSONVERN HELSE- PERSONELL

12 Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem Forskere Helsepersonell Myndigheter Næringsliv Helseledere Helsedataservice Analysetjenester Søknads- og veiledningstjenester Registerforvaltere Forvaltningstjenester Dataplattform med innebygget personvern Innbyggertjenester Innbyggere Datakilder og eksterne tjenester og infrastrukturer Økosystem

13 Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem Forskere Helsepersonell Myndigheter Næringsliv Helseledere Helsedataservice Analysetjenester Søknads- og veiledningstjenester Registerforvaltere Forvaltningstjenester Dataplattform med innebygget personvern Innbyggertjenester Innbyggere Datakilder og eksterne tjenester og infrastrukturer Økosystem

14 Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem Forskere Helsepersonell Myndigheter Næringsliv Helseledere Helsedataservice Analysetjenester Søknads- og veiledningstjenester Registerforvaltere Forvaltningstjenester Dataplattform med innebygget personvern Innbyggertjenester Innbyggere Datakilder og eksterne tjenester og infrastrukturer Økosystem

15 Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem Forskere Helsepersonell Myndigheter Næringsliv Helseledere Helsedataservice Analysetjenester Søknads- og veiledningstjenester Registerforvaltere Forvaltningstjenester Dataplattform med innebygget personvern Innbyggertjenester Innbyggere Datakilder og eksterne tjenester og infrastrukturer Økosystem

16 Helseanalyseplattformen skal realiseres som et analyseøkosystem Forskere Helsepersonell Myndigheter Næringsliv Helseledere Helsedataservice Analysetjenester Søknads- og veiledningstjenester Registerforvaltere Forvaltningstjenester Dataplattform med innebygget personvern Innbyggertjenester Innbyggere Datakilder og eksterne tjenester og infrastrukturer Økosystem

17 Analyseøkosystemet realiseres stegvis Søknadsveilederen Helsedataportalen Saksbehandlingen Det enkle analyserommet Den eksplorative analysen Det enkle økosystemet Avansert helseanalyse Analyseøkosystemet Søknadsveilederen skal gi brukere informasjon om hvilke helsedatakilder som finnes og informasjon om hvordan man går frem for å søke. Helsedataportalen skal gi brukere et sted å søke etter helsedata, informasjon om variabler og tilby en elektronisk utleveringstjeneste for helsedata Saksbehandlingen skal standardisere saksbehandlingsprosessen etter helsedata og gi brukere raskere tilgang gjennom økt synlighet og raskere saksbehandling. Det enkle analyserommet skal gi brukere tilgang på en sikker infrastruktur for å analysere helsedata og legge til rette for økt veiledning i søknadsprosessen Den eksplorative analysen skal gi brukere eksplorative analysetjenester og muligheten for å etablere egne datavarehusløsning er på plattformen Det enkle økosystemet skal gi brukeren en markedsplass av analyseverktøy som gir fleksibilitet og valgfrihet i bruk av verktøy. Avansert helseanalyse skal gi brukere raskere tilgang på data gjennom delvis automatisert saksbehandling og kjøremiljø for beredskap og helseovervåkning. Analyseøkosystem et skal gi brukere tilgang til en markedsplass av analysetjenester og et økosystem av datatilbydere Helsedata.no SØKNADS- OG SAKSBEHANDLINGSTJENESTER DATA- OG ANALYSEPLATTFORM ANALYSEØKOSYSTEM

18 Nytte Helsedataprogrammets gjennomføringssteg D «ANALYSEØKOSYSTEMET» C «ANALYSEPLATTFORMEN» B «SAMHANDLING OG UTLEVERING» A «KOORDINERING & VEILEDNING» Side 18

19 Nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata krever lovendringer Mål for lovarbeidet 1. Forenkling, harmonisering og samling av vilkårene for tilgjengeliggjøring og sammenstilling 2. Nytt direkte personidentifiserbart og ikke samtykkebasert legemiddelregister skal erstatte reseptregisteret Dette medfører endringer i Helseregisterloven, Helseforskningsloven og Helsepersonelloven, samt underliggende forskrifter. Planen er at lovendringer kan tre i kraft januar Side 19

20 UTKAST Hovedtrinnene i programmet plassert i tid Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Helsedataprogrammets planlagte programperiode Fase 0: Oppstart interimsorganisasjon Fase 1: Samhandlingsprosjekt Interimsorganisasjon Faser knyttet til etablering av Helsedataservice og HAP FO Helsedataprogrammet er etter planen avsluttet Fase 2: HAP 1.0 med permanent organisasjon Fase 3: Målbilde med permanent organisasjon 1. Søknadsveilederen Realisering av transisjonssteg i Helseanalyseplattformen 2. Helsedataportalen Anskaffelse søknadstjenester 3.Saksbehandlingen 4. Det enkle analyserommet 7. Avansert helseanalyse Anskaffelse(r) dataplattform og analysetjenester 5. Den eksplorative analysen 6. Det enkle økosystemet 8. Analyseøkosystemet FREG Datakopier etablert på Helseanalyseplattformen (FORELØPIG UTKAST) RR FHI registre SSB variabler Befolkningsbaserte helseundersøkelser NPR, DÅR, KPR Kreftregistrene Medisinske kvalitetsregistre Nye datakilder Interimsorganisasjon må ha databehandleravtaler med registerforvaltere Jus og regelverksarbeid Nytt regelverk etablert for HAP og tilgangsforvalter Regelverksutvikling Nytt identifiserbart legemiddelregister etablert og forskriftsfestet

21 Vurderingen av gevinstene danner grunnlaget for prioritering og videre oppfølging av realiseringen av gevinstene Vurdering av gevinster Gevinst Gevinstpotensial Strategisk viktighet Målbarhet Kausalitet HDP Risiko Prioritering Mer forskning ++++ Høy Middels Middels Middels Høy Tidsbesparelser forskning 4,7 MRD Høy Høy Høy Lav Høy Styrket personvern ++++ Høy Middels Middels Middels Høy Bedre styringsinformasjon og ressursfordeling +++ Middels Middels Middels Middels Middels Økt verdiskaping i helseindustrien 0,6 MRD Høy Middels Lav Høy Middels Økt effektivitet registerforvaltning 0,4 MRD Middels Middels Høy Høy Middels Mer effektiv legemiddelutvikling 1,1 MRD Høy Lav Lav Høy Lav Sparte investeringskostnader IT-infrastruktur 0,8 MRD Lav Lav Middels Middels Lav Færre legemiddelskader 0,3 MRD Høy Middels Middels Middels Lav Side 21

22 Millioner KONSEPT Tidsbesparelsen for registrene ble samlet estimert til 375 MNOK over 15 år 8 % tilfaller kvalitetsregistrene Estimerte tidsbesparelser registerforvaltning (KVU) Beregning ved antakelse i KVU om overføring av all saksbehandling til Helsedataservice (50 årsverk) Jobber med nye anslag pga. nyansering av ansvarsdeling mellom registre og Helsedataservice Estimert tidsbesparelse registerforvaltning Estimert tidsbesparelse kvalitetsregistre Gevinstanslagene vil detaljeres for den enkelte tjeneste og utarbeides i samarbeid med registrene Utredningen tar ikke stilling til om gevinstene skal hentes ut i økt kvalitet eller sparte kostnader Side 22

23 USIKKERHET I GEVINSTESTIMATER Ulike drivere påvirker veien fra estimerte gevinster i konseptvalgutredningen til faktisk realiserte gevinster hos aktørene? KONSEPT Identifisere gevinster og synliggjøre potensial PLANLEGGE Konkretisere og prioritere gevinster GJENNOMFØRE Forankre og etablere eierskap til gevinster AVSLUTTE Implementere og operasjonalisere eierskap REALISERE Realisere og måle gevinster REALISERTE GEVINSTER DRIVERE Antakelser om teknisk og organisatorisk løsning Nullpunktsmålinger, detaljering av omfang og funksjonalitet Utprøving og innsikt i løsning Innføring av løsning Bruk av løsning Side 23

24 Antall søknader Behovet for datautleveringer basert på skreddersøm vil ikke forsvinne, men mange behov vil kunne løses gjennom andre type dataleveranser Det forventes en økning i søknader totalt over tid Søknadsfri tilgang og standardiserte datautleveringstjenester Det forventes at den prosentvise bruken av søknadsfri tilgang (eks kohortutforsker) og standardiserte datautleveringstjenester vil øke ettersom tjenestene bli mer modne Standardiserte datautleveringstjenester bør følge et prinsipp rundt avvikshåndtering i stedet for saksbehandling Datautleveringer basert på skreddersøm Tid Over tid forventes det at behovet for skreddersøm vil gå ned ettersom løsningene for søknadsfri tilgang og standardiserte utleveringstjenester blir mer omfattende

25 UTLEVERINGSTID (MÅNEDER) 40 Gjennomsnittlig Fra søknadsprosesser utleveringstid og manuell for helseregisterdata kobling til selvbetjent til forskning analyse! måneder 17 sekunder ANTALL DATAKILDER

26

Helsedataprogrammet. Helseanalyseplattformen Muligheter og begrensinger for sekundærbruk av helsedata

Helsedataprogrammet. Helseanalyseplattformen Muligheter og begrensinger for sekundærbruk av helsedata Helsedataprogrammet Helseanalyseplattformen Muligheter og begrensinger for sekundærbruk av helsedata Legemiddelindustriens konferanse om kliniske studier - 14. mars 2018 Helsedatakilder med helseopplysninger

Detaljer

«Utvikling av en nasjonal plattform for helseanalyse» 19. april 2018

«Utvikling av en nasjonal plattform for helseanalyse» 19. april 2018 «Utvikling av en nasjonal plattform for helseanalyse» 19. april 2018 Alexander Gray Helsedataprogrammet Side 1 Norge har verdens beste registerdata Vi bruker ikke helsedata godt nok Personvernet og innbyggermedvirkningen

Detaljer

Helsedata: Utvalgte personvernproblemstillinger

Helsedata: Utvalgte personvernproblemstillinger Helsedata: Utvalgte personvernproblemstillinger Normkonferansen 28. november 2018 Maryke Silalahi Nuth Agenda Bakgrunn Helseanalyseplattformen Utfordringsbildet for den registrertes personvern Personvernproblemstillinger

Detaljer

Helsedataprogrammet. Helseanalyseplattformen. LMI 8. Oktober 2019

Helsedataprogrammet. Helseanalyseplattformen. LMI 8. Oktober 2019 Helsedataprogrammet Helseanalyseplattformen LMI 8. Oktober 2019 Agenda Introduksjon til Helsedataprogrammet Utvikling av Helseanalyseplattformen Felles søknadsskjema og målbildet Analyseøkosystem Agenda

Detaljer

Digitale plattformer i helsesektoren. Thor Steffensen, seniorrågiver, Direktoratet for e-helse

Digitale plattformer i helsesektoren. Thor Steffensen, seniorrågiver, Direktoratet for e-helse Digitale plattformer i helsesektoren Thor Steffensen, seniorrågiver, Direktoratet for e-helse Norske helse- og omsorgstjenester leverer god kvalitet og kapasitet. Allikevel er det utviklingstrekk som gir

Detaljer

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen Helseanalyseplattformen Om Helseanalyseplattformen og kunstig intelligens Bjørn Holstad Prosjektleder Direktoratet for e-helse: Et enklere helse-norge Vår visjon ET ENKLERE HELSE-NORGE Vårt mandat Pådriver

Detaljer

Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet

Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet 29.02 2016 1.Utarbeide rapport Rapport «Enklere tilgang mer forskning» ble levert desember 2016. Anbefaler samarbeide med Direktoratet

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # desember 2018

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # desember 2018 Helsedataprogrammet Programstyremøte #10 7. desember 2018 Agenda Programstyret 7. desember 2018 Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05-10:30 Status fra

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # februar 2019

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # februar 2019 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #11 14. februar 2019 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05

Detaljer

Helsedata. Christine Bergland. 4. april 2018

Helsedata. Christine Bergland. 4. april 2018 Helsedata Christine Bergland 4. april 2018 Seks strategiske satsingsområder i nasjonal e-helsestrategi 2017 2022 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Kritiske IKTinfrastrukturer

Detaljer

Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017

Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017 Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017 ask@ehelse.no Åpning ved Bodil Rabben Divisjonsdirektør Utvikling Agenda Har du spørsmål underveis? ask@ehelse.no Tid Tema Ved 0900-0910 Åpning og velkomst

Detaljer

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Høst 2017

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Høst 2017 Helsedataprogrammet Masterpresentasjon Høst 2017 Agenda Bakgrunn og strategisk forankring Helsedataprogrammets mål, organisering og planer Helseanalyseplattformen Fellestjenester Standardisering Side 2

Detaljer

Helseanalyseplattformen. Børge E. Kristiansen, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø

Helseanalyseplattformen. Børge E. Kristiansen, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Helseanalyseplattformen Børge E. Kristiansen, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Hva er Helseanalyseplattformen og hvordan har vi endt opp med de konseptene vi har? Hva er egentlig

Detaljer

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Desember 2018

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Desember 2018 Helsedataprogrammet Masterpresentasjon Desember 2018 Agenda Bakgrunn og strategisk forankring Helsedataprogrammets mål, organisering og planer Helseanalyseplattformen Fellestjenester Harmonisering Organisasjonsutvikling

Detaljer

1. Desember leverte programmet utredningsrapporten med fire alternative løsninger for Tilgangsforvalter og HAP FO til HOD

1. Desember leverte programmet utredningsrapporten med fire alternative løsninger for Tilgangsforvalter og HAP FO til HOD 1. Desember leverte programmet utredningsrapporten med fire alternative løsninger for Tilgangsforvalter og HAP FO til HOD 1 2 Direktoratet for e-helse og eksisterende registerforvalter Direktoratet for

Detaljer

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Marta Ebbing, HO21-rådet 14. september 2017 14.9.2017 Marta Ebbing 1 Hensikt med innlegget Presentere Helsedatautvalgets rapport Informere litt om det pågående

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # november 2018

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # november 2018 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #10 19. november 2018 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #3. 7. september 2017

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #3. 7. september 2017 Helsedataprogrammet Programstyremøte #3 7. september 2017 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen 10:05 10:10 Godkjenning av referat fra forrige møte (b-sak) 10:10

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 Helsedatautvalget Marta Ebbing, leder HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 23.1.2017 2 Utvalget består av Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk

Detaljer

Helsedataprogrammet. Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen

Helsedataprogrammet. Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen Helsedataprogrammet Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen 1 Forord «Bedre folkehelse, effektive og kunnskapsbaserte helsetjenester, mer involverte innbyggere og en styrket pasientrolle.» Samfunnsmålene

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Høringsuttalelse: Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå Høringsbrev fra Finansdepartementet datert 23.03.2018, ref. 18/1250. Frist: 30.06.2018 Rapport fra Statistikklovutvalget

Detaljer

Helsedatautvalgets arbeid og veien videre

Helsedatautvalgets arbeid og veien videre Helsedatautvalgets arbeid og veien videre Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., databehandlingsansvarlig, (forsker) leder av Helsedatautvalget,

Detaljer

Eksempel fra helseregistre

Eksempel fra helseregistre Seminar 22.1.2009 OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data Eksempel fra helseregistre Inger Cappelen Seniorrådgiver, PhD Nasjonalt folkehelseinstitutt Sentrale helseregistre

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

Rettslig grunnlag for behandling av helseopplysninger til kvalitetssikring og forskning

Rettslig grunnlag for behandling av helseopplysninger til kvalitetssikring og forskning Rettslig grunnlag for behandling av helseopplysninger til kvalitetssikring og forskning HEL-8020-1e av registerdata i forskning 24. april 2019 Seniorrådgiver/jurist Heidi Talsethagen, SKDE Disposisjon

Detaljer

HØRING Tilgjengeliggjøring av helsedata - forslag om endringer i helseregisterloven m.m.

HØRING Tilgjengeliggjøring av helsedata - forslag om endringer i helseregisterloven m.m. Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2019 Høringsfrist 4. november 2019 HØRING Tilgjengeliggjøring av helsedata - forslag om endringer i helseregisterloven m.m. Side 1 av 169 Innhold oversikt Del I Innledning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Spørsmål til Topplederforum

Spørsmål til Topplederforum Spørsmål til Topplederforum A. Nasjonale fortrinn Norge har gode registerdata fordi vi har personnummer, landsomfattende sentrale helseregistre og et regelverk som sikrer personvernet for innbyggere som

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Status for Helsedataprogrammet og realiseringen av Helseanalyseplattformen

Status for Helsedataprogrammet og realiseringen av Helseanalyseplattformen Status for Helsedataprogrammet og realiseringen av Helseanalyseplattformen Presentasjon for HelseOmsorg21-rådet 17. september 2018 Marianne Braaten Side 1 Helsedatakilder med helseopplysninger på individnivå

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/18 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak

Sak Tema Sakstype 1/18 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 6 Dato 15. januar 2018 Tid Kl. 10:00-15:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Tilstede Atle Alvheim (NSD) Nina K. Vøllestad (Universitetet i Oslo)

Detaljer

Hvilke krav stiller Folkehelseinstituttet ved søknad om data fra helseregistrene?

Hvilke krav stiller Folkehelseinstituttet ved søknad om data fra helseregistrene? Hvilke krav stiller Folkehelseinstituttet ved søknad om data fra helseregistrene? Kari Jansdotter Husabø, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet 5.3.2019 Helseregistre ved FHI NORM RAVN NOIS Abortregisteret

Detaljer

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet TEKNOLOGIRÅDET OG OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS STORE DATA MØTER MEDISINEN VERDIEN AV HELSEVESENETS DATA Oslo, Litteraturhuset 1. september 2015 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # mars 2019

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # mars 2019 Helsedataprogrammet Programstyremøte #11 11. mars 2019 Agenda Programstyret 11. mars 2019 Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05-10:30 Status fra programmet

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # november 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # november 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #5 23. november 2017 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av agenda og referat fra forrige møte 10:05 10:15

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Direktoratet for e-helse Bodil Rabben Alexander Gray Marianne Braaten Anders Långberg Stein Tore Rasmussen Bjørn Holstad Gunnhild Orten

Direktoratet for e-helse Bodil Rabben Alexander Gray Marianne Braaten Anders Långberg Stein Tore Rasmussen Bjørn Holstad Gunnhild Orten Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 10 Dato 19.november 2018 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Tilstede Nina K. Vøllestad (Universitetet i Oslo) Rolf Reed (Norges

Detaljer

HELSEDATA STORE VERDIER PÅ SPILL EHELSE 2019

HELSEDATA STORE VERDIER PÅ SPILL EHELSE 2019 HELSEDATA STORE VERDIER PÅ SPILL EHELSE 2019 ERLAND SKOGLI MENON Det kan bli tøft å skape like store verdier av våre helsedata som av naturressursen i Nordsjøen (11 000 mrd. kroner så langt), men begge

Detaljer

Høring - Rapport fra Helsedatautvalget - Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Høring - Rapport fra Helsedatautvalget - Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 25490255 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/3807 Vår ref.:

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 3/2017 Dato 7. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer

Direktoratet for e-helse: Høringssvar på forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Direktoratet for e-helse: Høringssvar på forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/596-2 Saksbehandler: Jon-Torgeir Lunke Dato: 14.11.2017 Direktoratet for e-helse: Høringssvar på

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Leverandørmøte. Helsedataprogrammet 8. juni 2018

Leverandørmøte. Helsedataprogrammet 8. juni 2018 Leverandørmøte Helsedataprogrammet 8. juni 2018 Velkommen Bodil Rabben Divisjonsdirektør og programeier Om dagens møte Helge T. Blindheim Ansvarlig Leverandørdialog Praktisk info Møtet streames https://www.youtube.com/watch?v=4nvz5cwoixs

Detaljer

Harmonisering. Håvard Lande, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø

Harmonisering. Håvard Lande, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Harmonisering Håvard Lande, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Side 2 Hvorfor er harmonisering viktig? Harmonisering gjennom standardisering av: 1 Informasjonsutveksling 2 Informasjonsinnhold

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold 1. Hvorfor helseregistre? 2. Hvorfor modernisere helseregistre? 3. Utfordringer,

Detaljer

e-helse situasjonen i Norge Arild Faxvaag M.D., PhD Professor in health NTNU Consultant in Rheumatology Trondheim university hospital

e-helse situasjonen i Norge Arild Faxvaag M.D., PhD Professor in health NTNU Consultant in Rheumatology Trondheim university hospital e-helse situasjonen i Norge Arild Faxvaag M.D., PhD Professor in health informatics @ NTNU Consultant in Rheumatology Trondheim university hospital Conflicts of interests Nothing to declare Emne e-helse

Detaljer

Tilgang til data fra Reseptregisteret. Olaug Sveinsgjerd Fenne, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Tilgang til data fra Reseptregisteret. Olaug Sveinsgjerd Fenne, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Tilgang til data fra Reseptregisteret Olaug Sveinsgjerd Fenne, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet 9.9.2019 Tema Hvilke data kan du søke om fra Reseptregisteret? Krav til søknaden Saksbehandlingstid

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # oktober 2017

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # oktober 2017 Helsedataprogrammet Programstyremøte #4 16. oktober 2017 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen 10:05 10:10 Godkjenning av referat fra forrige møte (b-sak) 10:10 10:40

Detaljer

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal ehelse 2018 Christina L. Johannessen Ruthie Berg Én innbygger én journal og mål definert av stortingsmelding 9 (2012 2013)

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # september 2018

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # september 2018 Helsedataprogrammet Programstyremøte #9 28. september 2018 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05 10:20

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # mai 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # mai 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #2 29. mai 2017 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:15 Velkommen 10:15 11:00 Status i Helsedataprogrammet 11:00 11:25 Prosjektenes

Detaljer

Sak Tema Sakstype 21/17 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak

Sak Tema Sakstype 21/17 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 4/2017 Dato 25. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Atle Alvheim (NSD) Jan Frich (vara for Nina K.

Detaljer

Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester

Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester NSH Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester 13. desember 2018 Idunn Løvseth Kavlie Én innbygger

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

Finansiering av IKT-drift

Finansiering av IKT-drift Finansiering av IKT-drift 2 Fordeling av kostnader De nasjonale kvalitetsregistrene har som formål å skaffe til veie det nødvendige informasjonsgrunnlag for å monitorere og deretter forbedre kvaliteten

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-07 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Hva er sentrale helseregistre?

Detaljer

NUFA september 2017 Thon Hotel Airport, Gardermoen Internett: ThonWifi Passord: ThonGuest

NUFA september 2017 Thon Hotel Airport, Gardermoen Internett: ThonWifi Passord: ThonGuest NUFA 5. 6. september 2017 Thon Hotel Airport, Gardermoen Internett: ThonWifi Passord: ThonGuest Saker 5.september Strategi-, portefølje- og forvaltningsprosessen: Ansvarlig Ca.varighet Orientering fra

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte. 21. april 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte. 21. april 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte 21. april 2017 Agenda Referansegruppemøte Helsedataprogrammet 21. april 2017 Tid Tema Ansvarlig 10:00 10:15 Velkommen Christine Bergland 10:15 10:30 Presentasjonsrunde

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Ny statistikklov: Utlevering av statistikk til forskning

Ny statistikklov: Utlevering av statistikk til forskning Finansdepartementet Vår ref.: 2018/17 Deres ref.: 18/1250 Dato: 2.5.2018 Ny statistikklov: Utlevering av statistikk til forskning NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå ble

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten DM Arena: Real World Evidence 19 oktober 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse Innhold Teknologiske trender Én innbygger én journal Nasjonale

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte #9. 7. september 2018

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte #9. 7. september 2018 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #9 7. september 2018 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 10:05

Detaljer

Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål

Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål HEL-8020-1 Analyse av registerdata i forskning 25. april 2018 Seniorrådgiver/jurist Heidi Talsethagen, SKDE Formål med

Detaljer

Høringssvar Rapport Helsedatautvalget : Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Høringssvar Rapport Helsedatautvalget : Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: 16/3807 Vår ref.: 2017/4907-2 Tromsø/Dato 30.11.2017 Høringssvar Rapport Helsedatautvalget 2016-2017: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet. 26. september 2019

Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet. 26. september 2019 Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet 26. september 2019 ID Tidspunkt Sak Sakstype 21/19 10:00-10:05 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige møte B-sak 22/19 10:05-11:15 Status overordnet

Detaljer

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen

Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen Helsedataprogrammet Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen April 2018 IE-1027 Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen Publikasjonens tittel: Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen

Detaljer

Folkehelseins9tu)ets roller og oppgaver

Folkehelseins9tu)ets roller og oppgaver Folkehelseins9tu)ets roller og oppgaver Samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og stat Trygve O)ersen Områdedirektør Område for helsetjenester Folkehelseins9tu)et 20.10.17 Vår rolle Hvem vi er 9l for

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 5/2017 Dato 7. desember 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Muligheter med felles teknologi. Alfhild Stokke, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø

Muligheter med felles teknologi. Alfhild Stokke, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Muligheter med felles teknologi Alfhild Stokke, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 22. mars, Tromsø Kodeverk og terminologi i Grunnmur Side 3 Behovet for grunnmur er tidskritisk Helsedataplattformen

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 8 Dato 18. juni 2018 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Jesper Werdelin

Detaljer

Felles språk og PKT. Registervariabler og harmonisering Jørn Andre Jørgensen og Linn Brandt Direktoratet for e-helse

Felles språk og PKT. Registervariabler og harmonisering Jørn Andre Jørgensen og Linn Brandt Direktoratet for e-helse Felles språk og PKT Registervariabler og harmonisering 03.06.2019 Jørn Andre Jørgensen og Linn Brandt Direktoratet for e-helse Felles språk - PKT Side 2 PKT understøtter nasjonale satsinger Bedre informasjonsflyt,

Detaljer

Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet

Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet Helse- og omsorgsdepartementet Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet Sverre Engelschiøn Oslo 7. desember 2018 Et eksempel - bivirkningsarbeid q Med bivirkning forstås skadelig og

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/19 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak

Sak Tema Sakstype 1/19 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 11 Dato 14.februar 2019 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Tilstede Nina K. Vøllestad (Universitetet i Oslo) Rolf Reed (Norges

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #6. 5. februar 2018

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #6. 5. februar 2018 Helsedataprogrammet Programstyremøte #6 5. februar 2018 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av agenda og referat fra forrige møte 10:05 10:30 Status

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer