Prosjekttittel. behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekttittel. behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos"

Transkript

1 Prosjektleder Per Lagerløv Trond Haider Erik Magnus Sæther Eva Kristine Ringdal Pedersen Imre Janszky Anders Lund Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel Utleveringsår (første) Prosjektnr. Saksnr. Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience, prevalence, risk factors and communication /11804 A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to /12689 Antiviral behandling av hepatitt C i Norge /10994 One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies /12270 Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers /612 Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer /291 Psykiske helseplager og knokkelstyrke /1546 Siri Forsmo Wenche Nystad Årsaker til astma (532) 16/10171 Insidens og serotypefordeling blant Anneke Steens risikogrupper for systemisk /10481 Erik Magnus Sæther Samfunnskostnader av kreft /10232 Metodevurdering av ixazomib til Asbjørn Hornemann Toft Takeda AS behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos Bjørn Grinde mennesker /55 Ritsa Storeng Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF) /10276 Mats Rosenlund IMS Health Sverige Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering /12700 Rosanna Pöyhönen, Success Clinic Oy, Finland Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases /10995 Sasha Gulati St. Olavs Hospital Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet /1018 Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years Katarina Steen Carlsson Institutet för hälso- och sjukvår /10961 Fylkesvise forskjeller i bruk av astmamedisin Øystein Karlstad i Norge /11030 Pål Gjerden Sykehuset Telemark Hvem bruker kvetiapin? /10411 Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive Tilmann von Soest NOVA ved Høgskolen i Oslo og legemidler /10577 Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Christian Jonasson IMS Health Norway AS Skandinavia /10576 Vidar Hjellvik Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet /10442 Ann Kristin Knudsen Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge /10750 Geir Selbæk Sykehuset i Vestfold HF Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults /10642 Legemiddelverkets økonomiske Per Olav Roksvaag / Carolin HagenStatens legemiddelverk apotekstatistikk Årlig leveranse /10858

2 Jonatan Lundgren Anders Engeland Brita Askeland Winje Randeep Mandla Svetlana Skurtveit Lars Småbrekke Jens Torup Østby Pål Rønning Ragnar Hovland Siri Håberg Kjetil Tasken Grethe Tell Kari Klungsøyr Sophie Fosså Anders Åsberg Ivar Kristiansen Hege Salvesen Blix Arun Micheelsen Hege Salvesen Blix Jøran Hjelmesæth Karine Ruud Gry Stine Kopperud IMS Health Sverige Pfizer AS Universitetet i Tromsø Pfizer AS Apokus DLI Market Intelligence, Danmark Sykehuset i Vestfold HF Apokus AbbVie Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways /10785 Fødsler og forskrivning av medikamenter /10924 Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use /10397 Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie /11235 Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS) /10226 Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år /10860 Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og /10526 Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge /11071 Associations between prescription drugs and CNS tumors an exploratory analysis /10829 Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner /11402 RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer /11530 Sykdomsutfall i en 8-års ( ) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA /10224 DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament /10819 Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn /11571 Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge /11060 Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter /11993 Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte /1167 Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til /11035 Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC /11206 Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner-hvorfor øker det? /11824 Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity) /11404 Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste /12356 Bruk av pasientadministrerte legemidler /12496

3 Rosa Juuti Trygve Holmøy EPID Research Oy, Finland Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD /12009 Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge /11129 Marjolein Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie en nasjonal register studie ( ) /12573 Stine Børke Takeda AS Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/steroid /10824 Thomas Halvorsen SINTEF Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune /11395 Finn Egil Skjeldestad UiT Norges Arktiske UniversitetHormonell prevensjon i Norge /12041 Aslak Steinsbekk Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam /11991 Kristin Svanqvist Statens Legemiddelverk Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia /10996 Linda Ernstsen Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien /11196 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for /12770 Trond Haider A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to /12689 Eivind Jørgensen Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien /12477 Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus /13218 Cecilie Johannessen Landmark Høgskolen i Oslo og Akershus Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden /12917 Kåre Birkeland Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien /11800 Frank Nymo H. Lundbeck AS Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn /12708 Sasha Gulati Risiko for gastrointestinal (magetarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter En nasjonal studie /11985 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Medikamentell behandling til forebygging av migrene /13341 Arun Micheelsen DLI-MI differences in primary and /13496 Erik Magnus Sæther Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose /13314 Erik Magnus Sæther Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler /13312 Milada Mahic Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige /13663 Jarid Kolseth SINTEF Helsetjenestebruk i de siste leveår /10925 Reidun Kjome Norske tannlegeres legemiddelforskrivning /13442 Guri Rørtveit Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking /10696

4 Ole A. Andreassen Ivar Kristiansen Ivar Kristiansen Inger Johanne Bakken Bjørn Olav Åsvold Ingunn Olea Lund Steinar Hunskår Marte Handal Hege Salvesen Blix Kristine Pape Ragna Anne Lind Jørgensen, Eivind Universitet i Bergen Helse Vest Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders /10229 Nyrekreft: Prevalens, medikamentell behandling og kostnader /12927 Legemiddelkostnader - HPV-relatert kreft (analkreft) /13078 Fraværsregler i videregående opplæringer: En helseanalytisk tilnærming /13575 Insidens og risikofaktorer for diabetes: en prospektiv studie av HUNT3-kohorten /10631 Parents drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment /13651 Anxiety and depression Associated With urinary incontinence interacted by medication and quality of life /10381 Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children /10192 Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin /10632 Barns aksept av legemiddelformuleringer - en reseptregisterstudie av utlevering av antibiotika til barn under 18 år /10581 Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet /11821 Self-reported health complaints and adherence to endocrine treatment in women with breast cancer /12764 Byttemønster for biologiske legemidler til behandling av psoriasis /10852 Rebecka Björnfors IQVIA Solutions AB, Sverige Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing /10471 Erik Magnus Sæther FREMTIDIGE KREFTKOSTNADER I NORGE EN REGISTERBASERT STUDIE /10851 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Forskrivning av Entresto i Norge /10850 Svein Kjosavik Kåre Birkeland Fredrik Arneberg Bettina Kulle Andreassen Hans Olav Melberg Stavanger universitetssjukehus Novartis Norge AS Kreftregisteret En randomisert kontrollert studie over effekten av tilbakemelding og rådgivning til fastleger om forskrivning av legemidler til personer med førerkort /12571 DISCOVER- Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis /13412 Dosering av pasientadministrerte biologiske legemidler til behandling av plakkpsoriasis /11211 Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler /12768 Treatment patterns and resource use of inflammatory bowel disease patients in Norway /10233

5 Yngve Mikkelsen Øystein Karlstad Fredrik Arneberg Marte Handal Ove Furnes Hege Salvesen Blix Beate Garcia Mohammed Al-Haroni Gudrun Jonasdottir Bergman Lone Holst Vidar Hjellvik Kristin Austlid Taskèn Solveig Ose Anne Taraldsen Heldal Jarle Jortveit Kristian Hveem Kari Furu Kristin Holvik Hans Olav Melberg Frida Schain A retrospective analysis of medication utilisation, medication adherence and disease prevalence in patients with atopic dermatitis in Norway from 2004 to /10989 Master-oppgaver i farmasi: del 1 bruk av hormonelle prevensjonsmidler. del 2 Varighet av medikamentell behandling av ADHD /11232 Hvor mange pasienter er aktuelle for behandling med Novartis sakubitrol/valsartan? /11081 Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt /10017 Dødelighet og tromboserisiko etter Haukeland Universitetssykehustotalprotese i hofte /10531 Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon /11229 Who attends geriatric wards - a UiT Norges Arktiske Universitetregistry study in Norway /11987 Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and non-medicated maternal hyperthyoroidism- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study /12419 Comparison of antimicrobial prescribing for dental infections in England and Scotland with Norway UiT Norges Arktiske Universitetand Sweden /11238 Study of the patients treated with Intuniv, and an evaluation of IQVIA Solutions AB, Sverige treatment adherence and dosing /10781 Availability of antiretroviral drugs and associated factors: A comparison between Malta and Norway /11661 Legemidler og eldre- Folkehelserapporten /11947 Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen? /11106 Helseeffekter av ulike skiftarbeidsordninger i petroleum- og SINTEF helsesektoren /10943 En farmakoepidemiologisk studie av medikamenter brukt ved alkoholbrukslidelser i Norge Sørlandet Sykehus /12034 Behandling og overlevelse ved akutt Sørlandet Sykehus hjerteinfarkt /10225 HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk /11342 Sterke analgetika - endringer i forskrivning etter avregistrering dekstropropoksyfen (DXP) /12378 Osteoporose og hoftebrudd utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet /11792 Behandling av hjertesviktpasienter i Norge /12216 Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI Jansen-Cilag (ruxolotinib) /11183

6 Edwin Leuven Kåre Birkeland Olav Dalgaard Gry Stine Kopperud Bjørn Grinde Ole A Andreassen Bo Terning Hansen Steinar Hunskår Tor Iversen Christian Jonasson Waleed Ghanima Linda Ernstsen Akershus universitetssykehus AbbVie Kreftregisteret Sykehuset Østfold Fører økt subsidiering av hormonell prevensjon til økt bruk av antidepressiva hos kvinner år? /12218 Discover Nordic- Behandling av type 2 diabetes i almennpraksis /11184 Behandlingsopptak og forekomst av hepatitt C blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo /10026 Kunnskap om utbredelse og dosering ved bruk av palivizumab i behandling av RSV /12380 Does long-term use of medication affect cognition and health later in life /11207 Bruk av psykofarmaka ved alvorlige psykiske lidelser; bruksmønstre, bivirkninger og somatisk komorbiditet /10527 Monitoring the early effect and the potential of the HPV vaccine in Norway and Denmark /11246 Epidemiology of home death in Norway - Heimedød i Noreg /13079 BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land /12657 Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes /13708 Insidens og overlevelse av Myeloproliferativ neoplasi og risiko for utvikling av sekundær kreft" (PDB 2231, saksnr 17/10535) /10535 Prescribed drugs, physical activity and brain health in middle aged and older people /11870 Harald Engan LHL-klinikkene Arbeidsdeltagelse ved kreftsykdom /10132 Erling Tronvik Epidemiology of cluster headache in Norway: Study protocol for a nationwide study /13209 Grethe Tell NOAC Sikkerhetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler /12281 Lars Thore Fadnes Helse Bergen HF HCV treatment uptake among people receiving opioid substitution therapy (OST): a registry based population study in Norway, Sweden and Denmark /10384 Vidar Hjellvik (på vegne av Oslo Kommune) Oppdatering av aggregerte data i Oslo kommune på bydelsnivå fra Reseptregisteret /11009 Sigrun Halvorsen Sykehuset Østfold HF Effekt og sikkerhet ved bruk av perorale antikoagulanter /10332 Lars Lien Sykehuset Innlandet HF Ungdommer i barneverninstitusjoner rusproblemer og bruk av medisiner. Delstudie 1: Bruk av medisiner og forskrivning av disse /10564 Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge /10560 Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Kristoffer Haugarvoll Haukeland UniversitetssykehusDatabase /10338 HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant Bo Terning Hansen Kreftregisteret opportunistisk vaksinerte kvinner /11959

7 Sabine Ruths The general practitioner's role in health care and welfare services for NORCE Norwegian Research Cepatients with depression /11347 Eline Aas Helseøkonomisk analyse Sammenheng mellom bruk av Desloratadine og risiko for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter - en nordisk registerbasert studie /13599 Sigurd Høye Antibiotikaforskrivning /11857 Reisevaner og antibiotikakjøp uten resept på utenlandsreise i en Ørjan Samuelsen Universitetssykehuset i Nord-Nbefolkningsstudie i Norge /12046 Oskar Ström Quantify Research AB The Nordic asthma study /10559 Eva Langvik Gender-specific psychological riskprofiles of cardiovascular diseases: The impact of anti-depressant use /11182 Kari Furu Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and in childhood /11046 Katarina Steen Carlsson Management of Health-Related Quality of Life Impairment, Including Pain, Depression and Anxiety, in People with Haemophilia A and B IHE- The Swedish Institute for H(the MIND Study) /10750 Sikkerhet og bruk av antiepiletika i svangerskapet: En registerstudie i Anne Kjersti Daltveit fire nordiske land /10608 Marianne Klemp Legemidler til pasienter med Parkinsons sykdom /10609 Gunnvald Kvarstein Universitetet i Tromsø An Observational Post-Authorization safety study (PASS) of MOVENTIG (naloxegol) Drug Utilization in Norway and Sweden /13227 Ted Reichborn-Kjennerud Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use /13705 Yngve Mikkelsen Link Medical Retrospective analysis of comedication patterns among patients treated for HIV or HCV, and potential interactions with antiviral treatment, in Norway during using the Norwegian population based prescription database /10408 Guri Rørtveit Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten: Legesøkning og antibiotikabruk /10407 Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women /10382 Jørgen Bramness Sykehuset Innlandet An opioid saving effect of cannabis /10403 Sigurd Hoye Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn forskrivning og uthenting av antibiotika /10717 Marte Bjørk Anne Sande Svetlana Skurtveit Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity:t Haukeland Universitetssykehushe SCAN-AEDst udy /11095 Antihistaminer i svangerskapet, pregestasjonelle risikofaktorer og Stavanger Universitetssykehus utvikling av tidlig preeklampsi /12169 Bruk av opioider for kroniske smerter /10617

8 Sigurd Høye Paula Berstad Marit Waaseth Waleed Ghanima Lill-Iren Schou Trogstad Kreftregisteret Universitetet i Tromsø Sykehuset Østfold HF ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines /10914 Psychologicalli,f estyle and demographicc haracteristicsa, nd comorbidity of attendeesc omparedt o nonattendeest o a colorectalc ancer-screeningprogram /11860 Barriers to optimal medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease (CHD) in the Tromsø Study /10405 VTE Patients, Treatment and Outcomes in Norway /12592 Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics /10379 Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden - delprosjekt "Treatment episodes with antibiotics among children in Denmark, Finland, Norway and Sweden" /12289