Prosjekttittel. behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekttittel. behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos"

Transkript

1 Prosjektleder Per Lagerløv Trond Haider Erik Magnus Sæther Eva Kristine Ringdal Pedersen Imre Janszky Anders Lund Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel Utleveringsår (første) Prosjektnr. Saksnr. Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience, prevalence, risk factors and communication /11804 A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to /12689 Antiviral behandling av hepatitt C i Norge /10994 One-carbon metabolites, amino acids, B-vitamins and related genetic variants - associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norwegian prospective cohort studies /12270 Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugs registers /612 Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer /291 Psykiske helseplager og knokkelstyrke /1546 Siri Forsmo Wenche Nystad Årsaker til astma (532) 16/10171 Insidens og serotypefordeling blant Anneke Steens risikogrupper for systemisk /10481 Erik Magnus Sæther Samfunnskostnader av kreft /10232 Metodevurdering av ixazomib til Asbjørn Hornemann Toft Takeda AS behandling av myelomatose /12051 Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos Bjørn Grinde mennesker /55 Ritsa Storeng Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF) /10276 Mats Rosenlund IMS Health Sverige Studie av pasientgruppen som behandles med Elvanse, samt evaluering av etterlevelse og dosering /12700 Rosanna Pöyhönen, Success Clinic Oy, Finland Healthcare register analysis of pancreatic insufficiency syndromes and digestive diseases /10995 Sasha Gulati St. Olavs Hospital Risiko for intrakraniell blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamentet /1018 Analysis of Norwegian Pharmaceutical Register data: coagulation factor IX concentrates ATC-code B02BD04 in years Katarina Steen Carlsson Institutet för hälso- och sjukvår /10961 Fylkesvise forskjeller i bruk av astmamedisin Øystein Karlstad i Norge /11030 Pål Gjerden Sykehuset Telemark Hvem bruker kvetiapin? /10411 Psykososiale faktorer i ungdomsårene og ung voksenalder som predikerer bruk av psykoaktive Tilmann von Soest NOVA ved Høgskolen i Oslo og legemidler /10577 Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Christian Jonasson IMS Health Norway AS Skandinavia /10576 Vidar Hjellvik Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet /10442 Ann Kristin Knudsen Prevalens og behandling av psykiske lidelser i Norge /10750 Geir Selbæk Sykehuset i Vestfold HF Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults /10642 Legemiddelverkets økonomiske Per Olav Roksvaag / Carolin HagenStatens legemiddelverk apotekstatistikk Årlig leveranse /10858

2 Jonatan Lundgren Anders Engeland Brita Askeland Winje Randeep Mandla Svetlana Skurtveit Lars Småbrekke Jens Torup Østby Pål Rønning Ragnar Hovland Siri Håberg Kjetil Tasken Grethe Tell Kari Klungsøyr Sophie Fosså Anders Åsberg Ivar Kristiansen Hege Salvesen Blix Arun Micheelsen Hege Salvesen Blix Jøran Hjelmesæth Karine Ruud Gry Stine Kopperud IMS Health Sverige Pfizer AS Universitetet i Tromsø Pfizer AS Apokus DLI Market Intelligence, Danmark Sykehuset i Vestfold HF Apokus AbbVie Primary Biliary Cirrhosis (PBC) patients pathways /10785 Fødsler og forskrivning av medikamenter /10924 Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use /10397 Risikofaktor for tuberkolose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie /11235 Norwegian Etanercept Tracker Study (NETS) /10226 Utleveringer av analgetika før og etter anbefaling om ikke å forskrive kodein til barn <12 år /10860 Bruk av lavdose naltrekson i Norge 2013 og /10526 Kartlegging av hvilke medikamentelle behandlingsregimer for pasienter med metastatisk brystkreft som benyttes i praksis i Norge /11071 Associations between prescription drugs and CNS tumors an exploratory analysis /10829 Medikamentoverlevelse blant pasienter som behandles med statiner /11402 RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer /11530 Sykdomsutfall i en 8-års ( ) kohort av norske pasienter med primær colorectal cancer og prevalent og insident bruk av ASA /10224 DEMAB, Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament /10819 Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD - en sammenligning av risikoprofiler for ADHD hos voksne versus barn /11571 Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge /11060 Medikamentbruk og adherence hos nyretransplanterte pasienter /11993 Bruk av legemidler mot astma, emfysem og kols: pasientkarakteristika, dosering, etterlevelse og bytte /1167 Endringer i forskrivningsmønster for behandling av akne hos unge i Norge i perioden 2005 til /11035 Analysis of patients in treatment with VKA and NOAC /11206 Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner-hvorfor øker det? /11824 Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt LETMO (Long-term effect of treatment for morbid obesity) /11404 Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjeneste /12356 Bruk av pasientadministrerte legemidler /12496

3 Rosa Juuti Trygve Holmøy EPID Research Oy, Finland Linked aggregate data from the Medical Birth Register of Norway and NorPD /12009 Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) epidemiologi i Norge /11129 Marjolein Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie en nasjonal register studie ( ) /12573 Stine Børke Takeda AS Kartlegge samtidig bruk av kalsium og vitamin D med andre osteoporosemidler/steroid /10824 Thomas Halvorsen SINTEF Evaluering av kriteriesystemet for Oslo kommune /11395 Finn Egil Skjeldestad UiT Norges Arktiske UniversitetHormonell prevensjon i Norge /12041 Aslak Steinsbekk Endringer i reseptutleveringer etter myndighetsanbefalinger en reseptregisterstudie av legemidlene efedrin, kodein og piroksikam /11991 Kristin Svanqvist Statens Legemiddelverk Brukermønstre av nye perorale antikoagulantia /10996 Linda Ernstsen Fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre: Resultater fra Generasjon 100 studien /11196 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Bruk og adherence av fingolimod til bruk ifm. LIS MS-anbud for /12770 Trond Haider A retrospective analysis of adherence among adults taking disease modifying medications for the treatment of MS in Norway 2004 to /12689 Eivind Jørgensen Samfunnsøkonomiske kostnader ved HIV - persistence studien /12477 Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosinkinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus /13218 Cecilie Johannessen Landmark Høgskolen i Oslo og Akershus Undersøkelse av forbruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner i Norge i perioden /12917 Kåre Birkeland Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien /11800 Frank Nymo H. Lundbeck AS Søknad om reseptstatistikk fra N05A med varenavn /12708 Sasha Gulati Risiko for gastrointestinal (magetarm) blødning hos pasienter som behandles med antitrombotiske medikamenter En nasjonal studie /11985 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Medikamentell behandling til forebygging av migrene /13341 Arun Micheelsen DLI-MI differences in primary and /13496 Erik Magnus Sæther Analyse av medikamentoverlevelse for alendronat og andre legemidler mot osteoporose /13314 Erik Magnus Sæther Psoriasis: Prevalens, kostnader, behandling og bruk av legemidler /13312 Milada Mahic Bruk av opioider i Danmark, Norge og Sverige /13663 Jarid Kolseth SINTEF Helsetjenestebruk i de siste leveår /10925 Reidun Kjome Norske tannlegeres legemiddelforskrivning /13442 Guri Rørtveit Gastroenteritter i primærhelsetjenesten: Legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking /10696

4 Ole A. Andreassen Ivar Kristiansen Ivar Kristiansen Inger Johanne Bakken Bjørn Olav Åsvold Ingunn Olea Lund Steinar Hunskår Marte Handal Hege Salvesen Blix Kristine Pape Ragna Anne Lind Jørgensen, Eivind Universitet i Bergen Helse Vest Associations between cumulative use of antipsychotic medication and brain structure characteristics in psychotic disorders /10229 Nyrekreft: Prevalens, medikamentell behandling og kostnader /12927 Legemiddelkostnader - HPV-relatert kreft (analkreft) /13078 Fraværsregler i videregående opplæringer: En helseanalytisk tilnærming /13575 Insidens og risikofaktorer for diabetes: en prospektiv studie av HUNT3-kohorten /10631 Parents drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment /13651 Anxiety and depression Associated With urinary incontinence interacted by medication and quality of life /10381 Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children /10192 Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin /10632 Barns aksept av legemiddelformuleringer - en reseptregisterstudie av utlevering av antibiotika til barn under 18 år /10581 Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet /11821 Self-reported health complaints and adherence to endocrine treatment in women with breast cancer /12764 Byttemønster for biologiske legemidler til behandling av psoriasis /10852 Rebecka Björnfors IQVIA Solutions AB, Sverige Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing /10471 Erik Magnus Sæther FREMTIDIGE KREFTKOSTNADER I NORGE EN REGISTERBASERT STUDIE /10851 Fredrik Arneberg Novartis Norge AS Forskrivning av Entresto i Norge /10850 Svein Kjosavik Kåre Birkeland Fredrik Arneberg Bettina Kulle Andreassen Hans Olav Melberg Stavanger universitetssjukehus Novartis Norge AS Kreftregisteret En randomisert kontrollert studie over effekten av tilbakemelding og rådgivning til fastleger om forskrivning av legemidler til personer med førerkort /12571 DISCOVER- Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis /13412 Dosering av pasientadministrerte biologiske legemidler til behandling av plakkpsoriasis /11211 Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler /12768 Treatment patterns and resource use of inflammatory bowel disease patients in Norway /10233

5 Yngve Mikkelsen Øystein Karlstad Fredrik Arneberg Marte Handal Ove Furnes Hege Salvesen Blix Beate Garcia Mohammed Al-Haroni Gudrun Jonasdottir Bergman Lone Holst Vidar Hjellvik Kristin Austlid Taskèn Solveig Ose Anne Taraldsen Heldal Jarle Jortveit Kristian Hveem Kari Furu Kristin Holvik Hans Olav Melberg Frida Schain A retrospective analysis of medication utilisation, medication adherence and disease prevalence in patients with atopic dermatitis in Norway from 2004 to /10989 Master-oppgaver i farmasi: del 1 bruk av hormonelle prevensjonsmidler. del 2 Varighet av medikamentell behandling av ADHD /11232 Hvor mange pasienter er aktuelle for behandling med Novartis sakubitrol/valsartan? /11081 Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt /10017 Dødelighet og tromboserisiko etter Haukeland Universitetssykehustotalprotese i hofte /10531 Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon /11229 Who attends geriatric wards - a UiT Norges Arktiske Universitetregistry study in Norway /11987 Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and non-medicated maternal hyperthyoroidism- a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study /12419 Comparison of antimicrobial prescribing for dental infections in England and Scotland with Norway UiT Norges Arktiske Universitetand Sweden /11238 Study of the patients treated with Intuniv, and an evaluation of IQVIA Solutions AB, Sverige treatment adherence and dosing /10781 Availability of antiretroviral drugs and associated factors: A comparison between Malta and Norway /11661 Legemidler og eldre- Folkehelserapporten /11947 Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen? /11106 Helseeffekter av ulike skiftarbeidsordninger i petroleum- og SINTEF helsesektoren /10943 En farmakoepidemiologisk studie av medikamenter brukt ved alkoholbrukslidelser i Norge Sørlandet Sykehus /12034 Behandling og overlevelse ved akutt Sørlandet Sykehus hjerteinfarkt /10225 HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk /11342 Sterke analgetika - endringer i forskrivning etter avregistrering dekstropropoksyfen (DXP) /12378 Osteoporose og hoftebrudd utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet /11792 Behandling av hjertesviktpasienter i Norge /12216 Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI Jansen-Cilag (ruxolotinib) /11183

6 Edwin Leuven Kåre Birkeland Olav Dalgaard Gry Stine Kopperud Bjørn Grinde Ole A Andreassen Bo Terning Hansen Steinar Hunskår Tor Iversen Christian Jonasson Waleed Ghanima Linda Ernstsen Akershus universitetssykehus AbbVie Kreftregisteret Sykehuset Østfold Fører økt subsidiering av hormonell prevensjon til økt bruk av antidepressiva hos kvinner år? /12218 Discover Nordic- Behandling av type 2 diabetes i almennpraksis /11184 Behandlingsopptak og forekomst av hepatitt C blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo /10026 Kunnskap om utbredelse og dosering ved bruk av palivizumab i behandling av RSV /12380 Does long-term use of medication affect cognition and health later in life /11207 Bruk av psykofarmaka ved alvorlige psykiske lidelser; bruksmønstre, bivirkninger og somatisk komorbiditet /10527 Monitoring the early effect and the potential of the HPV vaccine in Norway and Denmark /11246 Epidemiology of home death in Norway - Heimedød i Noreg /13079 BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land /12657 Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes /13708 Insidens og overlevelse av Myeloproliferativ neoplasi og risiko for utvikling av sekundær kreft" (PDB 2231, saksnr 17/10535) /10535 Prescribed drugs, physical activity and brain health in middle aged and older people /11870 Harald Engan LHL-klinikkene Arbeidsdeltagelse ved kreftsykdom /10132 Erling Tronvik Epidemiology of cluster headache in Norway: Study protocol for a nationwide study /13209 Grethe Tell NOAC Sikkerhetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler /12281 Lars Thore Fadnes Helse Bergen HF HCV treatment uptake among people receiving opioid substitution therapy (OST): a registry based population study in Norway, Sweden and Denmark /10384 Vidar Hjellvik (på vegne av Oslo Kommune) Oppdatering av aggregerte data i Oslo kommune på bydelsnivå fra Reseptregisteret /11009 Sigrun Halvorsen Sykehuset Østfold HF Effekt og sikkerhet ved bruk av perorale antikoagulanter /10332 Lars Lien Sykehuset Innlandet HF Ungdommer i barneverninstitusjoner rusproblemer og bruk av medisiner. Delstudie 1: Bruk av medisiner og forskrivning av disse /10564 Lars Småbrekke Universitetet i Tromsø Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge /10560 Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Kristoffer Haugarvoll Haukeland UniversitetssykehusDatabase /10338 HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant Bo Terning Hansen Kreftregisteret opportunistisk vaksinerte kvinner /11959

7 Sabine Ruths The general practitioner's role in health care and welfare services for NORCE Norwegian Research Cepatients with depression /11347 Eline Aas Helseøkonomisk analyse Sammenheng mellom bruk av Desloratadine og risiko for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter - en nordisk registerbasert studie /13599 Sigurd Høye Antibiotikaforskrivning /11857 Reisevaner og antibiotikakjøp uten resept på utenlandsreise i en Ørjan Samuelsen Universitetssykehuset i Nord-Nbefolkningsstudie i Norge /12046 Oskar Ström Quantify Research AB The Nordic asthma study /10559 Eva Langvik Gender-specific psychological riskprofiles of cardiovascular diseases: The impact of anti-depressant use /11182 Kari Furu Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and in childhood /11046 Katarina Steen Carlsson Management of Health-Related Quality of Life Impairment, Including Pain, Depression and Anxiety, in People with Haemophilia A and B IHE- The Swedish Institute for H(the MIND Study) /10750 Sikkerhet og bruk av antiepiletika i svangerskapet: En registerstudie i Anne Kjersti Daltveit fire nordiske land /10608 Marianne Klemp Legemidler til pasienter med Parkinsons sykdom /10609 Gunnvald Kvarstein Universitetet i Tromsø An Observational Post-Authorization safety study (PASS) of MOVENTIG (naloxegol) Drug Utilization in Norway and Sweden /13227 Ted Reichborn-Kjennerud Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use /13705 Yngve Mikkelsen Link Medical Retrospective analysis of comedication patterns among patients treated for HIV or HCV, and potential interactions with antiviral treatment, in Norway during using the Norwegian population based prescription database /10408 Guri Rørtveit Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten: Legesøkning og antibiotikabruk /10407 Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women /10382 Jørgen Bramness Sykehuset Innlandet An opioid saving effect of cannabis /10403 Sigurd Hoye Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn forskrivning og uthenting av antibiotika /10717 Marte Bjørk Anne Sande Svetlana Skurtveit Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity:t Haukeland Universitetssykehushe SCAN-AEDst udy /11095 Antihistaminer i svangerskapet, pregestasjonelle risikofaktorer og Stavanger Universitetssykehus utvikling av tidlig preeklampsi /12169 Bruk av opioider for kroniske smerter /10617

8 Sigurd Høye Paula Berstad Marit Waaseth Waleed Ghanima Lill-Iren Schou Trogstad Kreftregisteret Universitetet i Tromsø Sykehuset Østfold HF ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines /10914 Psychologicalli,f estyle and demographicc haracteristicsa, nd comorbidity of attendeesc omparedt o nonattendeest o a colorectalc ancer-screeningprogram /11860 Barriers to optimal medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease (CHD) in the Tromsø Study /10405 VTE Patients, Treatment and Outcomes in Norway /12592 Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics /10379 Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden - delprosjekt "Treatment episodes with antibiotics among children in Denmark, Finland, Norway and Sweden" /12289

Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience, prevalence, risk factors and communication

Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience, prevalence, risk factors and communication Prosjektleder Forskningsansvarlig Utleveringsår Prosjekttittel Prosjektnr. Saksnr. (FHI) institusjon Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience,

Detaljer

/10994 av hepatitt C i Norge Eva Kristine Ringdal Pedersen Universitetet i Oslo One carbon

/10994 av hepatitt C i Norge Eva Kristine Ringdal Pedersen Universitetet i Oslo One carbon Prosjektleder Forskningsansvarlig institusjon Prosjekttittel Utleveringsår Prosjektnr. (FHI) Saksnr. (FHI) Per Lagerløv Universitetet i Oslo Atopic dermatitis the itching child and parents despair experience,

Detaljer

Universitetet i Oslo. Per Lagerløv. LINK Medical. Trond Haider. Oslo Economics. Erik Magnus Sæther. Eva Kristine Ringdal PedeUniversitetet i Oslo NTNU

Universitetet i Oslo. Per Lagerløv. LINK Medical. Trond Haider. Oslo Economics. Erik Magnus Sæther. Eva Kristine Ringdal PedeUniversitetet i Oslo NTNU Prosjektleder Per Lagerløv Trond Haider Erik Magnus Sæther Forskningsansvarlig institusjon Universitetet i Oslo LINK Medical Oslo Economics Eva Kristine Ringdal PedeUniversitetet i Oslo Imre Janszky Anders

Detaljer

Universitetet i Oslo. Per Lagerløv. LINK Medical. Trond Haider. Oslo Economics. Erik Magnus Sæther. Eva Kristine Ringdal NTNU.

Universitetet i Oslo. Per Lagerløv. LINK Medical. Trond Haider. Oslo Economics. Erik Magnus Sæther. Eva Kristine Ringdal NTNU. Prosjektleder Per Lagerløv Trond Haider Erik Magnus Sæther Eva Kristine Ringdal Pedersen Imre Janszky Anders Lund Forskningsansvarlig institusjon Oslo Economics Prosjekttittel Utleveringsår Prosjektnr.

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.12.2018-31.12.2018, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2019 Teknisk kvalitetskontroll i

Detaljer

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap kunnskapshull Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for

Detaljer

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Etterlyser svar på brev Saksbehandling

Detaljer

Journaldato: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2012 Bekreftelse om godkjenning for

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet

Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet Bruk av vanedannende legemidler ut fra demografiske og sosiale forholdet Svetlana Skurtveit Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt Professor SERAF, Universitet i Oslo 6. november 2014 Bakgrunn Smerter,

Detaljer

Journaldato: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015 Søknad om datatulevering / Ettersender

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling

Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling Hepatitt C blant norske injiserende misbrukere: Dødelighet Leverfibrose Omfang av antiviral behandling Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Sykehuset

Detaljer

Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling

Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling Valg av behandling Hvilke kriterier skal legges til grunn ved oppstart og skifte av behandling Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Journaldato: 15.08.2015-31.08.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.08.2015-31.08.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2015 Leie av parkeringsplasser Avtale om leie

Detaljer

Befolkningsbiobanker unik ressurs for persontilpasset medisin

Befolkningsbiobanker unik ressurs for persontilpasset medisin Befolkningsbiobanker unik ressurs for persontilpasset medisin Gun Peggy Knudsen, PhD Avdelingsdirektør Biobank og infrastruktur Folkehelseinstituttet Innhold Infrastruktur for kunnskap Biobanker og helseundersøkelser

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille Epidemiologi - en oppfriskning Epidemiologi Deskriptiv beskrivende Hyppighet og fordeling av sykdom Analytisk årsaksforklarende Fra assosiasjon til kausal sammenheng Ikke skarpt skille Viktige begreper

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2017-15.04.2017, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2017 Søknad på stilling som Java-utvikler

Detaljer

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Antall år med avskriving Kreftregisterets

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Hvordan forebygge fall blant eldre?

Hvordan forebygge fall blant eldre? Hvordan forebygge fall blant eldre? -prosjektporteføljen til Program for helse-og omsorgstjenester sett på med nye øyne Seminar om innovasjon Per Ivar Høvring, 15/1-2010 Program for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018

Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018 Pasienter med hjertesvikt- Hvordan ta hånd om? Lars Gullestad Dagens Medisin 6/9-2018 Disposisjon Hvor stort er problemet Verdi av evidens basert behandling Hva er status? Kan organissjonsmessige forhold

Detaljer

Journaldato: 25.02.2013-08.03.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 25.02.2013-08.03.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.03.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2013 Biologisk forskningsreservasjon Forekomst

Detaljer

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Psykologiske faktorer assosiert med rusmiddelbruk: Forskningsresultater fra den generelle befolkningen og pasienter med rusavhengighet Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Regional samhandlingskonferanse, 01.11.2011

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Vaksinedagene 2015 Influensapandemien 2009/ 2010 RegFlu - Registerbaserte influensastudier Meldesystemet for smittsomme

Detaljer

2017 Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp

2017 Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp 2018 Institusjon Prosjekttittel Ph.d/Postdoktor Beløp OsloMet Overvektsbehandling og hverdagsliv - barns erfaringer (Ph.d) 2 502 000 Fysisk funksjon og sårbarhetsmarkører hos eldre i Norge: HUNT4 70+ Kjerstin

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi?

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi? Epidemiologi - en oppfriskning En kort framstilling Dere kan finne en kort gjennomgang av epidemiologifaget i et kapittel som jeg skrev i en bok. Jacobsen BK. Epidemiologi. I: Kvantitativ forskningsmetodologi

Detaljer

Journaldato: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2012 EROCARE4 paper - "Prevalence of

Detaljer

HPV-vaksinasjon i Norge

HPV-vaksinasjon i Norge HPV-vaksinasjon i Norge Lill Trogstad, Margrethe Greve-Isdahl Smitteverndagene 22.mai 2017 HPV-vaksinasjon i Norge HPV-vaksine til jenter i barnevaksinasjonsprogrammet Status og erfaringer Endringer i

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Førde, Sogn og Fjordane 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter. Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO

Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter. Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO LAR-konferansen 2018 Bakgrunn Smerter, angst og søvnproblemer er vanlig forekommende tilstander

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Søknad om datautlevering Forekomst

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Dato: INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR LAR GRAVID (DERES REF.19/6246)

Dato: INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR LAR GRAVID (DERES REF.19/6246) 3'FHl Folkehelseinstituttet H e l sed i re kto ratet Postboks 220 Skøyen 0213 Oslo Deres ref: 19/6246 Vår ref: 19/10455 Dato: 20.05.2019 INNSPILL TIL EKSTERN HØRING AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehjem Hva vet vi og hva kan vi få vite

Antibiotikabruk i sykehjem Hva vet vi og hva kan vi få vite Antibiotikabruk i sykehjem Hva vet vi og hva kan vi få vite Hege Salvesen Blix Seniorforsker, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Professor, Farmasøytisk Institutt, Universitetet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2017-15.01.2017, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2017 tlevering av data CONCORD-2

Detaljer

kols et sykdomsbyrdeperspektiv

kols et sykdomsbyrdeperspektiv DM Arena 20 november 2014: kols Diakonhjemmet sykehus, Oslo kols et sykdomsbyrdeperspektiv Professor Stein Emil Vollset, MD, DrPH Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo, Universitetet

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2016 Sletting av personidentifiserbare opplysninger

Detaljer

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/ Tittel på prosedyre: Hjertesviktpoliklinikk sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt Fullstendig spørsmål: Behandling og oppfølging av voksne pasienter med kronisk hjertesvikt på poliklinikk

Detaljer

Saksnotat vedrørende Retningslinjer for medikamentell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer

Saksnotat vedrørende Retningslinjer for medikamentell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering v/ sekretariatet Deres ref: Saksbehandler: OFN Vår ref: 1/07 Arkivkode: Dato: 110907 Saksnotat vedrørende Retningslinjer for medikamentell primærforebygging av

Detaljer

Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere. Giske Ursin Direktør Kreftregisteret

Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere. Giske Ursin Direktør Kreftregisteret Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere Giske Ursin Direktør Kreftregisteret Kreftforekomst Kirsti Vik Hjerkind Stor variasjon i kreftratene Tar med oss kreftrater

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

Status for prevalensregistreringen. Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Status for prevalensregistreringen. Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Status for prevalensregistreringen Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Hvorfor er overvåking viktig? Oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner/antibiotikabruk

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt - Kunnskap for bedre helse Helse og kvalitetsregisterkonferansen 13. mars 2014 Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet Hva slags kunnskap trenger vi? Forekomst

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2009-21.9.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Møteinnkallelse til styringsgruppen for Rådgivningsgruppen

Detaljer

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN Kurs i Infertilitet Bergen, mai 2016 FORMÅL DISPOSISJON Del 1 Har kvinner behandlet med assistert befruktning i Norge høyere risiko for kreft

Detaljer

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Søknad om sommerjobb Forespørsel

Detaljer

Fra overdosedød til somatiske dødsårsaker dødelighet i LAR i 2014 og 2015

Fra overdosedød til somatiske dødsårsaker dødelighet i LAR i 2014 og 2015 Fra overdosedød til somatiske dødsårsaker dødelighet i LAR i 2014 og 2015 SPoRkonferansen 08. mai 2017 Anne Bech Master i klinisk sykepleie og stipendiat Prosjektleder Ivar Skeie, biveileder Thomas Clausen

Detaljer

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR «Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR Anne Bech Mørketidskonferansen Tromsø, 23. og 24. november 2017 Anne Bech tlf. 41104262 Disposisjon Rus- og avhengighetssykepleie Legemiddelassistert

Detaljer

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Delirium Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Oslo Delirium Research Group, Geriatrisk avdeling, OUS Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk, Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold Høgskolen

Detaljer

Journaldato: 1.12.2011-9.12.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 1.12.2011-9.12.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011-9.12.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2011 RESERVASJON HELSEREGSTRE - BESTLLNG

Detaljer

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Oppfølging av gravide etter H1N1 pandemien 2009 Lill Trogstad, Avdeling for vaksine, FHI 13.juni 2013 Tilbakeblikk 2009 Myndighetene har av beredskapshensyn tatt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00323-30 Organisasjonsnummer 991 324 968 merverdiavgift Helse Sør-Øst RHF - beregnet renter for januar og februar 2017 Inngående eksternt produsert, 08/00323-31 Organisasjonsnummer

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital NTNU / UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport 2016 www.hjerteinfarktregisteret.no Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05.

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2012 Diagnose på min avdøde mor Opplysnings-

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.07.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.2015 ndertegnet databehandleravtale Markus

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05.

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Datautlevering ifm nordisk studie

Detaljer

Journaldato: 16.06.2015-30.06.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.06.2015-30.06.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.06.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2015 Søknad om utlevering av data Folkehelseinstituttets

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene?

Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene? Hepatitt C: Alle skal behandles - men hvordan nå pasientene? Håvard Midgard MD PhD Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus 27. OUS-symposium 8. og 9. november 2018 Disposisjon Epidemiologi Direktevirkende

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Biobanker for Helse BioHealth Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Hva er budskapet? Det er verdt å satse på biobankene og helseundersøkelsene Vi vil finne årsaker til utbredte

Detaljer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer Hemodialyse Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 1 database Treff i 1 databaser Treff i 6 databaser Treff i 2 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Journaldato: 01.04.2013-12.04.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2013-12.04.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-12.04.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2013 nvitasjon til å foreslå nye

Detaljer

Journaldato: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2010-30.9.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Datautlevering 2010/7-88 1808/2010 21.09.2010

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Journaldato: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2013-15.05.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Reservasjon og registrering

Detaljer

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging Tor Molden, FHI Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter

Detaljer

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse.

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse. Innhold Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft Inger Kristin Larsen, PhD, Forsker, Kreftregisteret Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft Screening Overlevelse Årsak Fertilitet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Oslo,

Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Oslo, Vår ref: 2018/1290 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Oslo, 19.12. 2018 LIS-LAR AVTALE I PERIODEN 01.02.2019 30.09.2020 De administrerende direktørene i helseregionene

Detaljer

God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Assisterende helsedirektør Øystein Mæland

God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Assisterende helsedirektør Øystein Mæland God helse - gode liv! Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Assisterende helsedirektør Øystein Mæland Oslo Universitetssykehus, Gaustad, 4. september 2013 Bakteppe: Forventet levetid

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Hvis mer informasjon om prosjektene og deres status er ønskelig, ta kontakt med CONOR. Prosjektets tilhørighet. Nasjonalt folkehelseinstitu tt

Hvis mer informasjon om prosjektene og deres status er ønskelig, ta kontakt med CONOR. Prosjektets tilhørighet. Nasjonalt folkehelseinstitu tt Prosjekter i Dee er en oversikt over aktive og avsluede forskningsprosjekter som bruker -data og/eller biologisk materiale. Under kolonnen «register» sees også hvilke andre datakilder som er brukt i prosjektet.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2016, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.01.2017 Søknad om datautlån og kobling med flere

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

Prostatakreft Epidemiologi

Prostatakreft Epidemiologi Prostatakreft Epidemiologi Profo Fagdag 15.4.13 Sophie D. Fosså Prof.em Oslo University Hospital, Radiumhospital Disposisjon 1. Insidens og dødelighet 2. PSA screening 3. Behandling 4. Noen resultater

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.02.2017, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2017 Godkjenning med vilkår Psychological,

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Forskning om kvinners helse i Forskningsrådet Nasjonal konferanse om forskning og kvinnehelse Gardermoen Avdelingsdirektør Mari Nes

Forskning om kvinners helse i Forskningsrådet Nasjonal konferanse om forskning og kvinnehelse Gardermoen Avdelingsdirektør Mari Nes Forskning om kvinners helse i Forskningsrådet Nasjonal konferanse om forskning og kvinnehelse Gardermoen 17.09.2008 Avdelingsdirektør Mari Nes Disposisjon Superkort om Forskningsrådet Litt historikk kvinnehelse-

Detaljer

Tibialisstimulering: Dokumentert effekt ved overaktiv blære, fekal hastverk og forstoppelse

Tibialisstimulering: Dokumentert effekt ved overaktiv blære, fekal hastverk og forstoppelse Tibialisstimulering Tibialisstimulering: Dokumentert effekt ved Transkutan overaktiv blære, fekal hastverk og forstoppelse tibialisstimulering To former for tibialisstimulering: Transkutan tibialisstimulering

Detaljer

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Hva vet vi? Mulige årsaker Får pasienter med psykiske lidelser mindre behandling enn

Detaljer

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2013 Opphoping av krefttilfeller

Detaljer

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Med hjerte i Linn Jenny Morsund kommunehelsetjenesten Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester i Sandøy Kommune Sandøy Kommune Sandøy

Detaljer

Revidering Dato Endring Original versjon Avtaleperiode forskjøvet 4 måneder Buprenorfin depotinjeksjon

Revidering Dato Endring Original versjon Avtaleperiode forskjøvet 4 måneder Buprenorfin depotinjeksjon Vår ref: 2018/1290 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Oslo, 15.07. 2019 Revidering Dato Endring 0 04.09.2018 Original versjon 1 19.12.20198 Avtaleperiode forskjøvet 4

Detaljer

Forskning og kvalitetsregistre -hvilke muligheter finnes

Forskning og kvalitetsregistre -hvilke muligheter finnes Forskning og kvalitetsregistre -hvilke muligheter finnes Hanne Ellekjær St Olavs hospital Gardermoen 26.11.14 Hva spekulerer vi på? 1. Hvordan er «ståa»? 2. Kan registerdata gi oss ny kunnskap om årsak

Detaljer