KULTUR OG SAMFUNN. Eigedomsforvalting. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTUR OG SAMFUNN. Eigedomsforvalting. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook"

Transkript

1 KULTUR OG SAMFUNN Eigedomsforvalting

2 Innhald 1. Bakgrunn Tre kommunar blir ein ny kommune Visjon Mål Intensjonsavtalen Intensjonsavtalen sine hovudmål Prinsipp for tenesteyting Digitalisering Prosjektorganisering Prosjektbestilling Organisering og ansvar Prosjektmetodikk Prosjektstyring Prinsipp for organisering av delprosjekt Framdrift og milepelsplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.1 Projectplace... Feil! Bokmerke er ikke definert. 7. Rapportering, omfang og avgrensing Rammevilkår og økonomi... 12

3 1. Bakgrunn 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune Nye Øygarden består av Fjell, Sund og Øygarden som utgjer eit felles geografisk område med sterk kystkultur. Den nye storkommunen med omlag innbyggjarar vil handtera framtidige velferdsoppgåver på ein betre måte enn dagens kommunar kvar for seg. Den nye kommunen vil ha betre føresetnader for å løysa framtidas utfordringar. 1.2 Visjon Øygarden - eit fyrtårn i vest. Den nye kommunen skal byggja vidare på felles kyst- og strilekultur med lokalt sjølvstyre, gode tenestetilbod til innbyggarane og framtidsretta samfunns- og næringsutvikling som sikrar attraktivitet og vekst i heile kommunen. 2. Mål 2.1 Intensjonsavtalen Nye Øygarden kommune skal vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar, med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram 3 viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Beste praksis i dei noverande kommunane skal vidareførast. Nærtenesteprinsippet skal leggjast til grunn med daglege tenester som er tilgjengelege for innbyggjarane lokalt og digitalt. Me skal ha ein kommune innbyggjarane er stolte av og der det er godt og trygt å bu og leva. Nye Øygarden skal ha gode digitale løysingar, både publikumsretta og i tenesteyting. Den nye kommunen skal vera eit regionalt og nasjonalt fyrtårn innan teknologi, energi og marine næringar.

4 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål Kommunen skal vera ein attraktiv bu- og arbeidsregion i bergensregionen Kommunen skal ha ein berekraftig kystkultur Kommunen skal levera tenester av høg kvalitet til beste for innbyggjarane Heile kommunen skal takast i bruk med levande lokalsamfunn og eit mangfaldig kommunesenter Kommunen skal vera ein god arbeidsgjevar der trivsel og kompetanse er grunnleggjande faktorar Infrastruktur innan veg, fiberkabling og VAR-tenester er høgt prioritert og skal framleis byggjast ut 2.3 Prinsipp for tenesteyting Nærtenesteprinsippet skal leggjast til grunn for tenesteytinga i den nye kommunen. Det betyr at dei publikumsretta tenestene skal vera sikra i kommunale servicesenter, og dei brukarretta tenestene skal vera lokaliserte så nær brukarane som mogeleg. Tenestene skal vera på same nivå som i dag, eller betre, og gjeldande planar skal vidareførast. Tenester som innbyggjarane ikkje nyttar dagleg, kan sentraliserast til kommunesenteret eller kommunedelsentera. Effektiviseringsvinstar ved etablering av ein ny større kommune skal gje betre tenester til innbyggjarane Kommunen skal ha ein handlekraftig og effektiv kommunal organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet i alle ledd. Kommunen skal jobba for effektiv internkommunikasjon. Digitalisering skal kompensera for fysiske avstandar. Vår nye storkommune skal ha gode digitale løysingar, både publikumsretta og i tenesteyting som til dømes velferdsteknologi.

5 2.5 Digitalisering Digital samanslåing byr på mange utfordringar og mogligheiter. Kommunesamanslåinga er eit unikt høve til å byggje ein ny og framtidsretta kommune. I omstillingsprosessen skal det leggjast vinn på å finne nye løysingar og auka graden av digitalisering Eksisterande kommunar har ulike digitale løysningar som må handterast i samanslåingsprosessen. Nokre løysingar vert avslutta, nokre vert vidareført og andre må skaffast på nytt Data som ligg elektronisk lagra i ulike system må overførast til nye system, og samanhengen mellom kommunen sine interne løysningar og kommunale og nasjonale fellesløysingar må ivaretakast for å sikre god informasjonsflyt og effektiv oppgåveløysning. 3. Prosjektorganisering Prosjektrådmann Overordna styringsgruppe Prosjekt: Kultur og samfunn Delprosjekt: Eigedomsforvaltning

6 4. Prosjektbestilling Dei beste løysningane frå dagens kommunar må identifiserast og vurderast opp mot morgondagens oppgåver og utfordringar. I dei tilfella beste praksis ikkje er god nok, må vi sjå etter nye og betre løysningar (neste praksis). Det er eit mål at velferdstenestene i den nye kommunen skal vera organisert så nær innbyggjarane som mogeleg. Det skal sikrast gode og likeverdige tenester og i framtida skal det vera tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse. Kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering for å oppnå forbetring, fornying og effektivisering. Dette vil vera viktige element for å ivareta målsettinga om ressursoptimalisering. Bestilling: Kva behov skal dekkast innan delprosjekt? Døme på teneste Bustadutleige: (viktig å sjå på korleis organisere bustad utleige) Startlån Bustøtte Omsorgsbustad Kommunal bustad Prosjektering, planlegging og kjøp (Byggprosjekt?) Vakttelefon Vaktmesterteneste? Bruksbygg: (viktig å sjå på korleis organisere bruksbygg) Drift og vedlikehald: Kulturhus og idrettsanlegg Drift og vedlikehald: Park, turvegar, badeplass, gravplass etc. Drift og vedlikehald: Vedlikehald av kommunale bustader Reinhald Vaktmestertenesta Utbygningsavtaler Etterbruk av skuler/bygg Kjøp og sal av kommunale eigedommar

7 Leigeavtaler/utleigeavtaler Overtakelse av areal til park etc. Tilsyn Vakttelefon Byggprosjekt? Med meir.. Sikre samhandling med andre prosjekt i forhold til teneste, til dømes: «Drift og vedlikehald: Skule og barnehage» «Drift og vedlikehald: Helse, sosial og omsorg» «Byggprosjekt?» Med meir.. Punktlista over er ikkje uttømmande og fagområder som naturleg høyrer til opplistinga må takast omsyn til i arbeidet til delprosjektet. Dersom delprosjektgruppa erfarer at det er fagområder går over i ansvarsområdet til andre delprosjekt, er delprosjektleiar ansvarleg for å løfte problemstillinga opp til prosjektgruppe kultur og samfunn. Oppdraget til delprosjektgruppa vert delt inn i fire oppgåver. Det er utarbeidd ein mal for oppgåva med å kartlegge nosituasjon, kalla M1.1. M1.1 Kartlegge dagens no situasjon: Skaffe oversyn over innhald, organisering og IKT verktøy i dei tre kommunane. Skildre fordeler og ulemper med dagens organisering og tenesteomfang. Arbeid som pågår i andre prosjekt/arbeidsgrupper knytt til kommunesamanslåing må inngå i dette prosjektet. Sikre tverrfaglig samarbeid og samhandling med tverrgåande prosjekt.

8 M1.2 Foreslå satsingsområde, mål og strategiar for Nye Øygarden kommune Ta omsyn til at den nye kommunen vil ha eit innbyggjartal på Ta omsyn til nasjonale føringar Ta omsyn til lokale forhold utfordringar og kva som er mogeleg. M1.2 - Tilrå tenesteomfang, organisering, struktur, kompetanse og lokalisering i den nye kommunen, for å sikra best mogelig Heilskapleg, samanhengande og framtidsretta tenestetilbod Brukarvennlege tenester med ny framtidsretta praksis eller beste praksis i dei noverande kommunane skal vidareførast. Referansegrupper brukarperspektiv og høyringar Effektivisering av arbeidsprosessar Effektive teneste Nærtenesteprinsippet og tilgjengelege teneste både lokalt og digitalt Arbeidsgivarpolitikk der trivsel og kompetanse er grunnleggjande faktorar M1.3 Prioriteringsplan 1. Prosjektrapporten må innehalda ein prioritert tiltaksplan før og etter Prosjektrapporten må innehalda ein kostnadskisse ved evt. innkjøp. Bestilling med fristar M1, M1.2 og M13:

9 5. Organisering og ansvar Prosjektleiar: Prosjektdeltakarar: June Johannessen (F) Leiar Bustadkontoret Ruth Paulsson(F) Leiar reinhald Bjørn Terje Olsen(F) Einar Hjørnevik (S) Liv Anne Forland(S) Arne Monsen(F) Leiar Drifts- og vedlikehald/lars Fjærtoft(F) Leiar grøn etat Knut Semshaug (Ø) VO/PTV er invitert inn i delprosjekta, men det må avklarast med vedkommande sin overordna leiar, og det følgjer ikkje midlar med. 5.1 Prosjektmetodikk «Prosjektveiviseren» er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Denne prosjektmodellen er lagt til grunn for prosjektet med etablering av den nye kommunen. 5.2 Prosjektstyring

10 Overordna styringsgruppa Overordna stryringsgruppe tek stilling til politiske og prinsipielle spørsmål som må vidare til fellesnmenda for avgjerd Andre spørsmål frå prosjektgruppene kan overordna styringsgruppe ta avgjerd om Prosjektgruppe/ styringsgruppe Prosjektleiar rapporterer til overordna styringsgruppe via prosjektrådmannen som utarbeider grunnlag til møte i styringsgruppa Politiske og prinsipielle spørsmål må løftast til overordna styringsgruppe via prosjektrådmannen Delprosjekt Delprosjekt rapporterer til prosjektgruppa som er styringsgruppe for delprosjekta Politiske og prinispielle spørsmål må løftast til prosjektgruppa som er styringsgruppe for delprosjekt 5.3 Prinsipp for organisering av delprosjekt Delprosjektleiar har mynde til å organisera arbeidet på ein tenleg måte som gir framdrift og resultat i tråd med milepelsplan. Deltakarar i prosjektgruppa og tillitsvalte kan inngå i delprosjekt, både som deltakarar og delprosjektleiarar. Prosjektleiar skal ikkje inngå som deltakar i delprosjekt. 6. Framdrift og milepelsplan M1.1 kartlegging av dagens no situasjon skal leverast til prosjektgruppa Kultur og samfunn innan M1.2 Framtidig satsingsområde og organisering skal leverast til prosjektgruppa Kultur og samfunn innan M1.3 Prioriteringsplan situasjon skal leverast til prosjektgruppa Kultur og samfunn Delprosjektleiar og gruppa legg sjølv oppgåver, fristar og ansvar for gjennomføring i milepelsplanen. Delprosjektgruppa skal lage ein tydelig plan for arbeidet. Til dømes, møtast kvar måndag.

11 6.1 Projectplace Alle delprosjekt skal ta i bruk Projectplace. Der skal det utarbeidast eit gant-diagram som gir tydeleg oversyn over milepelar og aktivitetar knytt til prosjektet. Kvar aktivitet skal brytast ned til spesifikke arbeidsoppgåver som vert delegert. Se døme på milepælsplan: Fasar Aktivitetar Milepælar frist Konsept Konsept Skaffe oversyn over innhald, organisering og IKT verktøy i dei tre kommunane. Foreslå satsingsområde, mål og strategiar for Nye Øygarden kommune M M1.2 Plan Planlegging Tilrå tenesteomfang, organisering, struktur, kompetanse og lokalisering i den nye kommunen, for å sikra best mogelig Prioritert tiltaksplan før og etter M M Rapportering, omfang og avgrensing Delprosjektleiar leverer statusrapport til prosjektgruppa kvar 14.dag eller oftare. Det skal rapporterast på status og framdrift i henhold til milepelsplanen. Delprosjektleiar skal sikre at alle prosjektdeltakarane tek i bruk «Projectplace» som prosjektstyringsverktøy og får naudsynt opplæring

12 8. Rammevilkår og økonomi Naudsynte personressursar vert tilført prosjektet frå overordna styringsgruppe Behov for økonomiske ressursar må avklarast med overordna styringsgruppe i forkant Behov for ekstern kompetanse/ ressursar må avklarast med overordna styringsgruppe i forkant

MANDAT: DELPROSJEKT Forsking, utvikling og digitalisering

MANDAT: DELPROSJEKT Forsking, utvikling og digitalisering MANDAT: DELPROSJEKT Forsking, utvikling og digitalisering Ver: 1.0, 12.12.18 Revisjon v/ prosjektgruppa 1. Bakgrunn 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune Nye Øygarden består av Fjell, Sund og Øygarden som

Detaljer

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt «Sekretariat politisk verksemd»

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt «Sekretariat politisk verksemd» ORGANISASJON OG DIGITALISERING Delprosjekt «Sekretariat politisk verksemd» 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 2 1.2 Visjon... 2 2. Mål... 2 2.1 Intensjonsavtalen...

Detaljer

HELSE OG VELFERD. Legeteneste

HELSE OG VELFERD. Legeteneste HELSE OG VELFERD Legeteneste 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 3 2.3 Prinsipp

Detaljer

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt personalforvaltning og -utvikling

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt personalforvaltning og -utvikling ORGANISASJON OG DIGITALISERING Delprosjekt personalforvaltning og -utvikling 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 2 1.2 Visjon... 2 2. Mål... 2 2.1 Intensjonsavtalen...

Detaljer

ØKONOMI. Økonomistyring. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

ØKONOMI. Økonomistyring. Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook ØKONOMI Økonomistyring Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 3 2.3 Prinsipp for

Detaljer

KULTUR OG SAMFUNN. Kultur. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

KULTUR OG SAMFUNN. Kultur. Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook KULTUR OG SAMFUNN Kultur Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 4 2.3 Prinsipp

Detaljer

HELSE OG VELFERD. Rus og psykisk helse

HELSE OG VELFERD. Rus og psykisk helse HELSE OG VELFERD Rus og psykisk helse 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål...

Detaljer

ØKONOMI. Gebyr og brukarbetaling. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

ØKONOMI. Gebyr og brukarbetaling. Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook ØKONOMI Gebyr og brukarbetaling Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 3 2.3 Prinsipp

Detaljer

HELSE OG VELFERD. Heimetenestar

HELSE OG VELFERD. Heimetenestar HELSE OG VELFERD Heimetenestar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 3 2.3 Prinsipp

Detaljer

HELSE OG VELFERD. Kommunalt NAV kontor i Nye Øygarden kommune

HELSE OG VELFERD. Kommunalt NAV kontor i Nye Øygarden kommune HELSE OG VELFERD Kommunalt NAV kontor i Nye Øygarden kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen

Detaljer

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt: Innbyggjartorg

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt: Innbyggjartorg ORGANISASJON OG DIGITALISERING Delprosjekt: Innbyggjartorg 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 2 1.2 Visjon... 2 2. Mål... 2 2.1 Intensjonsavtalen... 2 2.2 Intensjonsavtalen

Detaljer

KULTUR OG SAMFUNN. Samfunnsplan, arealtenester og folkehelse. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

KULTUR OG SAMFUNN. Samfunnsplan, arealtenester og folkehelse. Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsplan, arealtenester og folkehelse Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen

Detaljer

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt arkiv og dokumentbehandling

ORGANISASJON OG DIGITALISERING. Delprosjekt arkiv og dokumentbehandling ORGANISASJON OG DIGITALISERING Delprosjekt arkiv og dokumentbehandling 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 2 1.2 Visjon... 2 2. Mål... 2 2.1 Intensjonsavtalen...

Detaljer

Helse og velferd. Tenester til barn og unge

Helse og velferd. Tenester til barn og unge Helse og velferd Tenester til barn og unge 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål...

Detaljer

ORGANISASJON OG DIGITALISERING

ORGANISASJON OG DIGITALISERING ORGANISASJON OG DIGITALISERING Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 4 2.3 Prinsipp

Detaljer

OPPVEKST. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

OPPVEKST. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook OPPVEKST [Skriv inn undertittel for dokumentet] Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen

Detaljer

ØKONOMI. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

ØKONOMI. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook ØKONOMI [Skriv inn undertittel for dokumentet] Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen

Detaljer

KULTUR OG SAMFUNN. Skjenet 2, 5354 Straume Følg Nye Øygarden kommune på Facebook

KULTUR OG SAMFUNN. Skjenet 2, 5354 Straume   Følg Nye Øygarden kommune på Facebook KULTUR OG SAMFUNN Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Tre kommunar blir ein ny kommune... 3 1.2 Visjon... 3 2. Mål... 3 2.1 Intensjonsavtalen... 3 2.2 Intensjonsavtalen sine hovudmål... 4 2.3 Prinsipp

Detaljer

Arbeidsverkstad Tverrfaglig samarbeid og digitalisering

Arbeidsverkstad Tverrfaglig samarbeid og digitalisering Arbeidsverkstad 22.10.18 Tverrfaglig samarbeid og digitalisering Velkommen 08.30 09:00 Det vert servert rundstykke og kaffi 09:00 09:15 Velkommen ved prosjektrådmann Rune Lid Kulturinnslag 09:15 09.45

Detaljer

Styringsdokument for administrativ. prosjektorganisering. Oppdatert

Styringsdokument for administrativ. prosjektorganisering. Oppdatert Styringsdokument for administrativ prosjektorganisering Oppdatert 8.10.2018 1 Innhald Vi skal byggja ein ny kommune... 3 Visjon: Øygarden eit fyrtårn i vest... 3 Følgjande hovudmål er henta frå intensjonsavtalen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE. Fjell - Sund - Øygarden

INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE. Fjell - Sund - Øygarden INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE Fjell - Sund - Øygarden 07.03.2016 NYE ØYGARDEN KOMMUNE Presentasjon av felles forhandlingsutval Vegen vidare Konklusjon Telemarksforsking Kort presentasjon om

Detaljer

Orientering status prosjekt. Fellesnemnda

Orientering status prosjekt. Fellesnemnda Orientering status prosjekt Fellesnemnda 11.02.19 Innleiing Den administrative organiseringa må tilpassast sentrale mål som ligg til grunn for samanslåinga (intensjonsvtalen mv) Stikkord: Organisering,

Detaljer

Rammer, prinsipp og prosess for lokalisering av ulike administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune

Rammer, prinsipp og prosess for lokalisering av ulike administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune Rammer, prinsipp og prosess for lokalisering av ulike administrative og tenesteproduserande einingar i Nye Øygarden kommune Presentasjon møte styringsgruppa NØK og 12 HTV 19.08.2019 Styringsdokument handsama

Detaljer

«Nye Vestland fylkeskommune» i endring og utvikling

«Nye Vestland fylkeskommune» i endring og utvikling «Nye Vestland fylkeskommune» i endring og utvikling Rune Haugsdal, prosjektleiar 5. nov 2018 2 Intensjonsplan for samanslåing, 17.januar 2017 5. nov 2018 3 EKSPERTUTVALET Fylkeskommunens ansvar og oppgåver

Detaljer

Fellesnemnda mndr 14 dagar til 1. januar 2020

Fellesnemnda mndr 14 dagar til 1. januar 2020 Fellesnemnda 17.06.19 6 mndr 14 dagar til 1. januar 2020 Agenda 1. Samanslåingsprosessen - Milepæler som er nådd og kva som står att 2. Verksemdsoverdraginga - Status før innplassering 21. juni 3. Andre

Detaljer

Fellesnemnda. Måndag

Fellesnemnda. Måndag Fellesnemnda Måndag 17.12.18 Agenda 1. Status prosjekt/delprosjekt 2. Status kommunalsjefar 3. Økonomisk status prosjektet 1. Status prosjekt Nivå 2 vert bygd no, gjennom det arbeidet som skjer i dei 5

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

PSU. Fredag

PSU. Fredag PSU Fredag 08.03.19 Kort oppsummering av prosessen 18. juni 2018 vedtak om administrativ organisering nivå 1 2-styringsnivå 5 kommunalsjefområde Sentralt for å: Starte prosessen med å tilsette kommunalsjefar

Detaljer

PSU Orientering

PSU Orientering PSU 02.10.2018 Orientering Agenda for møtet 1. Status administrativ prosjektorganisering 2. Utkast styringsdokument 3. Mandat prosjektleiar og delprosjektleiar 4. Frigjering av ressursar 5. Workshop 22.oktober

Detaljer

Utval for Eigarskapstruktur. Informasjonsmøte Atle Dåvøy, utvalsleiar

Utval for Eigarskapstruktur. Informasjonsmøte Atle Dåvøy, utvalsleiar Utval for Eigarskapstruktur Informasjonsmøte 15.02.2018 Atle Dåvøy, utvalsleiar Utvalsmedlemmer: Atle Dåvøy (Krf), leiar Kari-Anne Landro (H), nestleiar Daniel Sandvik (FrP) Egil Håland (Ap) Helena Morland

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus Førebuande fellesnemnd Møte 2-08.12.16 Sund rådhus Velkomen til Sund kommune v/ordførar Kari-Anne Landro Sak 10/16 - Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 11/16 - Godkjenning av referat 09.11.16 Sak

Detaljer

Fellesnemnda Nye Øygarden kommune. Måndag

Fellesnemnda Nye Øygarden kommune. Måndag Fellesnemnda Nye Øygarden kommune Måndag 11.03.19 Kort status prosjekt Nye Øygarden Kort status prosjekt Nye Øygarden Prosess februar 1. Prosjektrådmannen/ overordna styringsgruppe Administrativ organisering

Detaljer

Arbeidsverkstad

Arbeidsverkstad Arbeidsverkstad 14.01.19 1. Innleiing 09.00 Opning og innleiing ved prosjektrådmannen - Presentasjon av nye kommunalsjefar Korleis må denne dagen vere om vi skal få eit best mogleg grunnlag for å levere?

Detaljer

EinId Ein identitet til alt

EinId Ein identitet til alt Prosjektmandat EinId Ein identitet til alt Ver Skildring 1.0 Søknadsgrunnlag 1.1 Logo 2.0 Søknadsgrunnlag skjønsmidlar, justert finansiering 1. Innleiing Fjell, Sund og Øygarden går saman i ein kommune

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Førebuande fellesnemnd. Møte Øygarden rådhus

Førebuande fellesnemnd. Møte Øygarden rådhus Førebuande fellesnemnd Møte 3-20.02.17 Øygarden rådhus Velkomen til Øygarden kommune v/ordførar Børge Haugetun Saksliste Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 01/17 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Høyring overordna administrativ organisering Nye Øygarden kommune

Høyring overordna administrativ organisering Nye Øygarden kommune Høyring overordna administrativ organisering Nye Øygarden kommune 1. Rådmennene sitt framlegg til overordna administrativ organisering Nye Øygarden Rådmann Organisasjon og digitalisering Økonomi Oppvekst

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

Nye Vestland fylkeskommune status og prosess

Nye Vestland fylkeskommune status og prosess Nye Vestland fylkeskommune status og prosess Dialogmøte Førde 26.03.19 Regional planstrategi Rune Haugsdal, prosjektleiar Intensjonsplan Fylkestinga seier ja Fylkesting Første felles fylkesting 2017 Feb

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Eidfjord kommune, Granvin herad og Ulvik herad sikte på å slå seg

Detaljer

Mandat for arbeidsgruppe

Mandat for arbeidsgruppe Mandat for arbeidsgruppe Gruppe for: Næringsutvikling, næringsselskap, Hamn, KF og eigarskap. Tema Næringsutvikling i Kinn kommune Organisering av næringsarbeidet? Hamneorganisering og struktur? KF som

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV EIDFJORD KOMMUNE, GRANVIN HERAD OG ULVIK HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Eidfjord kommune, Granvin herad og Ulvik herad sikte på å slå seg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH. Prosjektplan Digitalisering

Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH. Prosjektplan Digitalisering Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH Prosjektplan Digitalisering Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Organisering av prosjektet... 4 3. Overordna mandat og målsettingar... 4 3.1 Avgrensning av prosjektet / tolking

Detaljer

Fellesnemnda Orientering

Fellesnemnda Orientering Fellesnemnda 19.11.2018 Orientering Orientering 1. Presentasjon av prosjektleiarar 2. Skuggebudsjett Nye Øygarden kommune 3. Status prosjektarbeid 4. Status tilsetting av kommunalsjefar 5. Prosess for

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit?

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Open Space møte i Ulstein kommune 28. mai 2015 Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Arrangør:! Tilrettelegging og rapport: Ulstein kommune Hege Steinsland Relasjonsutvikling

Detaljer

Mål, strategiar, organisering og prioritering: Forsking, utvikling og digitalisering (FouDig) Ver 1.0

Mål, strategiar, organisering og prioritering: Forsking, utvikling og digitalisering (FouDig) Ver 1.0 Mål, strategiar, organisering og prioritering: Forsking, utvikling og digitalisering (FouDig) Ver 1.0 1 Innleiing Kommune-Noreg står framfor eit aukande gap mellom etterspørsel etter tenester og tilstrekkelege

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Fellesnemnda Orientering frå prosjektrådmannen

Fellesnemnda Orientering frå prosjektrådmannen Fellesnemnda 10.09.18 Orientering frå prosjektrådmannen Orientering 1. Status kommunalsjefstillingar 2. Status prosjektorganisering 3. Presentasjon Trainee 4. Bruk av Projectplace 5. Mal for prosjektmandat

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnd Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: Tid: 09:00-11:30

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnd Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: Tid: 09:00-11:30 Møteprotokoll Utval: Fellesnemnd Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: 15.10.2018 Tid: 09:00-11:30 Medlemer som møtte: Børge Haugetun Leiar TVØ Marianne Sandahl Bjorøy Nestleiar

Detaljer

Delprosjekt/arbeidsgruppe: IKT og digitalisering. Møte , Haram Rådhus

Delprosjekt/arbeidsgruppe: IKT og digitalisering. Møte , Haram Rådhus Delprosjekt/arbeidsgruppe: IKT og digitalisering Møte 22.6.17, Haram Rådhus Til stades: Bente Glomset Vikhagen og Sindre Rovde, Skodje kommune, Ronny Frekhaug og Are Staurset, Ålesund, Per Langnes og Endre

Detaljer

KLIPPFISK-KONFERANSEN Dato

KLIPPFISK-KONFERANSEN Dato KLIPPFISK-KONFERANSEN 19.09.2019 1 Største kommunesamanslåinga i Norge Vi bygger nye Ålesund kommune Ca. 600 km 2 land, ca. 1900 km 2 havflate, ca. 67.000 innbyggarar, ca. 6000 tilsette Ein kommune med

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen og Solund UTKAST arbeidsdokument til møte 07.12.15 Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar Vurdering av dei ulike alternativa Kommunereforma i Gulen kommune Område 1. Gulen - eigen kommune Kva er bra / svakheiter? Felles Smådriftsfordeler God tilgjenge for innbyggarane God lokalkunnskap Rekruttering

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

Fellesnemnda. Måndag

Fellesnemnda. Måndag Fellesnemnda Måndag 21.10.2019 Vegen fram til ny kommune 2 mnd og 10 dagar til ny kommune Prioriterer oppgåver som må vere løyst for at ny kommune er i drift frå 1.1.2020 5 hovudprosjekt (kvart kommunalsjefområde)

Detaljer

Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Legeteneste 1 INNLEIING SAMANDRAG...

Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Legeteneste 1 INNLEIING SAMANDRAG... Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Legeteneste Innhold 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 3 3 NASJONALE FØRINGAR OG KOMMUNAL FØRINGAR FOR

Detaljer

Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Transport og samferdsel 1 INNLEIING...

Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Transport og samferdsel 1 INNLEIING... Framtidas mål, strategiar, organisering og prioritering (jf. M.1.2 og M.1.3): Prosjekt og delprosjekt: Transport og samferdsel Innhold 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 3 3 NASJONALE FØRINGAR OG KOMMUNAL

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Fellesmøte for styringsgruppene

Fellesmøte for styringsgruppene STYRINGSGRUPPEMØTE Fellesmøte for styringsgruppene Gjennomføringsfase 2 20. juni 2018 1 Mål med møtet: Bli kjent med deltakarar og forslag til mandat og milepælar for gjennomføringsfase del 2. Prosjektorganisasjonen

Detaljer

Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe Strategi og styring

Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe Strategi og styring Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe 24.05.19 Strategi og styring Undergrupper: Budsjett, rekneskapssystem og kontoplan Rutinar, reglement og internkontroll Innkjøp Fakturering

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Saman om å skape. Strategi for innbyggardialog

Saman om å skape. Strategi for innbyggardialog Saman om å skape Strategi for innbyggardialog Vedteken i Ulstein kommunestyre 21. juni 2018 INNLEIING Kvifor gjer vi dette? Ulstein kommune vil styrke innbyggardialogen og lokaldemokratiet. Det er tre

Detaljer

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017.

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017. MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober. Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune)

Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune) Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune) 1. Partane i avtalen Partane i denne avtala er Fjell kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, vegavdeling Hordaland. 2. Bakgrunn I

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer