Årsmelding Grønt regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Grønt regnskap"

Transkript

1 Årsmelding 29 Grønt regnskap

2 Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI Telefon: Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som har bidratt til Grønt regnskap! Forsidefoto: Bekkeblom Caltha palustris ved vannet Tusse på Langhus. Trykket på resirkulert papir - Cocoon Alle bildene i Grønt regnskap er tatt av ansatte i Ski kommune så fremt ikke annet er angitt.

3 Forord I forbindelse med vedtaket om Handlingsplanen for bærekraftig utvikling i Ski vedtok kommunestyret følgende: 1 Handlingsplanen vedtas som grunnlag for kommunens videre innsats for bærekraftig utvikling av Ski kommune. 2 Rapportering om gjennomføring av handlingsplanen legges årlig fram i forbindelse med kommunens årsmeding. 3 Det avsettes årlig i økonomiplanen et beløp til oppfølging av planen. 4 Ved framlegging av saker til politisk behandling skal konsekvensene for bærekraftig utvikling framgå som et eget punkt i likhet med punktet økonomiske konsekvenser. Ski kommunes Klima- og energiplan ble vedtatt og har omlag 5 tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra Ski-samfunnet og fra kommunale virksomheter. Flere av tiltakene gjelder energi, avfall og andre tema som kommunen har rapportert på i mange år, mens en del er nye. Som vedlegg i Grønt regnskap dette året følger en samlet oversikt over status på alle tiltakene i Klima- og energiplanen. Grønt regnskap vil være et verktøy for å se utviklingen, og dermed hvor det er viktig å iverksette tiltak. Grønt regnskap for Ski kommune har vært utgitt siden 21. Ski, 8. april 21 Audun Fiskvik rådmann Anita Myrmæl miljøvernrådgiver

4 Innhold Forord 3 Sammendrag 5 Organisering av miljøarbeidet i kommunen 7 Mål og strategier for miljøarbeidet 7 Blir miljøtilstanden bedre? 9 Utslipp av klimagasser 9 Holdbar infrastruktur 11 Energiforbruk 11 Avfall og gjenvinning 12 Vannforbruk 15 Arealplanlegging med miljøhensyn 16 Biologisk mangfold 16 Friluftsliv, vilt og fiske 17 Fremmede arter 2 Landbruk 21 Dispensasjonssaker utenfor tettsteder 24 Kulturminner 25 Rene vassdrag 26 Vannkvalitet i vassdragene 26 Kommunalt ledningsnett og renseanlegg 31 Utslipp fra spredte avløp 31 Forurensning og forsøpling 33 Nedgravde oljetanker 33 Oljeutskillere 34 Forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger 34 Gjenvinning av betong på Skiseng 35 Stell pent med kommuneskogene 36 Miljøvennlig drift av kommuneskogen 36 Ulovlig dumpet søppel i skogene 37 Motorferdsel i utmark 38 Andre tiltak knyttet til handlingsplanen 38 Miljøsatsing i skolene og barnehagene 38 Miljøsertifisering 39 Lokal agenda 21-forumet i Ski 4 Miljøinformasjon 41 Ski kommunes miljøvernpris 41 4 Vedlegg: Statusrapportering på tiltakene i Klima- og energiplanen

5 Sammendrag Ski kommune har i 29 videreutviklet Klima- og energiplan og gjennomført en rekke av de 5 tiltakene i planen. Forbruk av energi til stasjonær bruk økte med 2,8 % fra 28 til 29. Hovedårsaken til økningen er kaldere vær i 29. Elektrisitet dekket hele 83,9 % av forbruket, og kommunen har betydelig forbedringspotensiale når det gjelder bruk av fornybare energikilder. Energiforbruket i kommunale bygg fortsetter å synke som følge av målbevisst innsats, og fornybare energikilder tas i bruk i nye bygg. FolloRen IKS melder at gjenvinningsgraden for husholdningsavfall var 86 % i 29, og målet om 8 % er dermed mer enn oppfylt. Mengden avfall i kommunale bygg har gått litt ned fra 29, og dette er positivt. Kildesorteringen var imidlertid litt dårligere i 29 enn de to foregående årene. Vannforbruket i Ski-samfunnet har vært noenlunde stabilt helt siden 1985 med unntak av en større lekkasje i 26. Rørsystemet er gammelt og utett flere steder og medførte at hele 28 % av vannet lekket ut i 29. I kommunale bygg har vannforbruket sunket med 27 % de siste tolv årene som følge av systematisk og målrettet innsats for å tette lekkasjer. Kommunen har i 29 ikke registrert tap av viktige leveområder, endringer i arealbruk, forurensning, spredning av fremmede arter eller overbeskatning som har medført vesentlig tap av biologisk mangfold. Den fremmede arten kjempebjørnekjeks har i 29 hatt en betydelig tilbakegang etter systematisk bekjempelse siden 24. Kommunens satsing på helsebringende friluftsliv ble i 29 ivaretatt gjennom vedlikehold og supplering av eksisterende friluftsanlegg, informasjon, guidede turer m.m. Tiltak i fiskeforvaltningen var i hovedsak knyttet til informasjon, kalking og utsetting av ørret. Selv om vinteren ble snørik og kald med innføring av ekstraordinær båndtvang viser statistikken over irregulær avgang av elg og rådyr en positiv trend. Kommuneskogene er blitt stelt godt med i 29. Strenge forvaltningsprinsipper og lovverk sikrer både det biologiske mangfoldet og friluftslivet i tillegg til inntekter fra tømmersalg. Jordbruket har i 29 bidratt med flere jordarbeidingstiltak for å redusere forurensning og jorderosjon. Ca. 78 % av åkerarealet overvintret i stubb eller som lett høstharvet, noe som har god effekt for å redusere Friluftsliv og vern er grunnlaget for forvaltningen av Ski kommuneskoger. Vinteren 29 var det mye snø og fine forhold for vinterfriluftsaktiviteter. Her fra Østmarka. 5

6 arealavrenning. To nye fangdamer og mer vegetasjonssoner langs bekker ble etablert i 29. I Ski er det nå 2 fangdammer og ca. 34 km med vegetasjonssoner. Det er fortsatt bra interesse for å gjennomføre kulturlandskapstiltak. Jordbruket i Ski har fortsatt langt igjen når det gjelder nasjonale mål om økologisk landbruk, men tre nye gårder la om til økologisk i 29. Kommunen har i stor grad vært tro mot vedtatte arealplaner. I 29 ble det gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven i 9 saker utenfor tettstedene. Det er fortsatt mange kulturminner som forsvinner hvert år. I 29 ble ytterligere 6 eldre bygninger revet. I kommunedelplan for vannmiljø er det vedtatt lokale miljømål for vannkvalitet og nødvendige tiltak. Hovedområdene for tiltak er landbruk, lekkasje fra kommunalt avløpsnett og utslipp fra spredt bebyggelse. Vannkvaliteten i øvre del av Langenvassdraget og innsjøen Langen har utviklet seg positivt. Også i Kråkstadelva er vannkvaliteten noe forbedret, men det er her fortsatt store utfordringer for å nå vedtatt mål. I de andre vassdragene ligger det også, med enkelte unntak, fortsatt store utfordringer, bl.a. i forhold til forurensning fra avløpsnettet, rehabilitering av kommunalt nett, og at tiltak i landbruket ikke har god nok effekt. Endrede klimatiske forhold med mer ekstremnedbør er også en utfordring. Utskiftningen av spillvannsledninger var i 29 fire ganger høyere enn 26/27 og det ble sporet og utbedret feilkoblinger som har bidratt til å redusere forurensningen bl.a. til Finstadbekken. I 29 ble det utstedt fire pålegg om fjerning av skrot eller deponier. Ett av påleggene trenger videre oppfølging i 21. Det ble også oversendt ytterligere to saker til Fylkesmannens miljøvernavdeling for videre oppfølging av grunnforurensning. Fylkesmannen har ikke mottatt noen rapporter på unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning på Veolias betongdeponi på Skiseng. Kommunen har heller ikke registrert avvik i mottatt dokumentasjon. Nedgravde oljetanker representerer en betydelig forurensningsfare, og kommunen har tatt et aktivt grep for å kontrollere og fjerne gamle tanker. Det er registrert 116 nedgravde oljetanker. I 29 ble det sanert eller fjernet 38 oljetanker. Alle oljeutskillere skal oppgraderes til forskriftsmessige anlegg innen 211, i samsvar med nye og strengere krav fra 27. Kommunen kartla i 29 berørte virksomheter, og av 35 utskillere i drift hadde bare ett foretak dokumentasjon på at utskilleren klarte det nye utslippskravet. Dumping av ulovlig søppel i Ski kommuneskoger er fortsatt et problem som koster kommunen tid og penger i form av opprydding. Tilfellene blir imidlertid færre og færre. Sommeren 29 anmeldte kommunen 13 forhold om bruk av for stor motor på Langen. Kommunen mottok bare en søknad om dispensasjon etter motorferdselloven, og denne ble innvilget. Markalovens motorferdselsbestemmelser trådte i kraft , og det ble ikke lenger tillatt med 4 hk motorbåt i Langenvassdraget. Fellestrekk for miljøarbeidet i mange av barnehagene i Ski er aktiv kildesortering, kreativt gjenbruk, at de plukker søppel i nærmiljøet, bruker den nære naturen til opplevelser. Enkelte skoler jobber i tillegg med Gå til skolen - opplegg og å redusere tomgangskjøring. Ski rådhus og Vevelstadåsen barnehage ble miljøsertifisert i 29. I tillegg ble to private bedrifter miljøsertifisert med Ski kommune som sertifisør. Lokal agenda 21-forumet hadde også i 29 en rekke aktiviteter og innspill til aktuelle saker i samsvar med mandatet, bl.a. arrangementet Ut på tur aldri sur. I tråd med formålet i miljøinformasjonsloven informerte Ski kommune aktivt sine innbyggere om miljøsaker bl.a. gjennom å utgi miljøkalender, bruke lokale media og egne nettsider. Motto: Tenk stort, men feir de små seirer! 6

7 Organisering av miljøarbeidet i kommunen Alle virksomheter i kommunen skal ha et selvstendig ansvar for at miljø blir en integrert del av arbeidet. Miljøvernrådgiveren har det overordnede koordineringsansvaret for miljøarbeidet i kommunen. Ski kommuneskoger har et særlig ansvar innen friluftsliv, vilt og fiske og bidrar ellers i mange av naturforvaltningssakene. Ski kommune opprettet allerede i 1995 en tverrsektoriell kontaktgruppe for miljøvern. Gruppen ble dannet på bakgrunn av vedtak K-sak 44/95 som bl.a. sa følgende Rådmannen bes om å sikre sektorenes deltakelse i miljøvernplanleggingen og styrke det tverrfaglige miljøvernsamarbeidet. Rådmannens tverrfaglige miljøgruppe er rådgivende og rapporterer til Rådmannen. I 28 og 29 har ulike tverrfaglige prosjektgrupper arbeidet med klima- og energiplanlegging og gjennomføring av tiltak. Miljøvernpolitikken byggjer på at alle samfunnssektorar og aktørar har eit sjølvstendig ansvar for å leggje miljøomsyn til grunn for verksemda si. (sitat fra St. pr. nr for Miljøverndepartementet) Mål og strategier for miljøarbeidet Det politiske fundamentet Planforutsetninger vedtatt av kommunestyret senest i august 27 sier følgende: Utviklingen i Ski skal settes inn i en global sammenheng, med større grad av økologisk bærekraft. Handlingsplanen for bærekraftig utvikling for Ski kommune skal være et grunnlag for kommunens satsing (Planforutsetning 3). Hovedmål i kommuneplanen Ski kommune skal være en miljøkommune hvor balanse mellom biologisk mangfold, friluftsmuligheter og nærings- og bofunksjoner ivaretas. Strategier Fra delmålene i Handlingsplanen for bærekraftig utvikling er følgende innsatsområder og strategier avledet: miljøvennlig drift i egen virksomhet bevaring av biologisk mangfold og andre miljøverdier arealeffektivitet og samordnet areal- og transportplanlegging miljøbevissthet hos barn og unge helse, trivsel og livskvalitet mobilisering av innbyggerne kompetanseoppbygging i kommuneorganisasjonen Foto: Magnus Reneflot 7

8 Kommuneplanens delmål Arealplanlegging med miljøhensyn: Universell utforming, biologisk mangfold, kulturminner, friluftsinteresser og landbruksinteresser skal vektlegges ved arealplanlegging til blant annet utbyggingsformål. Klimagassutslipp skal reduseres i tråd med nasjonale mål. Trygt og godt nærmiljø: I alle boområder skal det tilrettelegges for et godt og sikkert nærmiljø, herunder lokaliteter for kultur, lek og idrett/rekreasjon. Rene vassdrag: Vassdragene skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres funksjon som rekreasjonsområder, leveområder for vassdragstilknyttede arter, samt drikkevannskilde der dette er relevant. Stell pent med kommuneskogene: Frilufts- og verneinteresser skal være det bærende grunnlag i forvaltningen av Ski kommuneskoger. Holdbar infrastruktur: Kommunale bygg og anlegg skal ha en akseptabel standard som tilfredsstiller allmenne krav til helse, miljø og sikkerhet. Andre viktige dokumenter som legger føringer for miljøarbeidet i Ski kommune: Klima- og energiplan for Ski kommune St. prp. nr. 1 (28 29) for budsjettåret 29 Miljøverndepartementet Statusrapport, natur og miljø, Ski kommune 26, Siste sjanse rapport - 3 Landskapsøkologisk plan for Ski kommuneskoger 26, Siste sjanse rapport - 4 Kartlegging av kantsoner til vassdrag i Ski kommune, Siste sjanse rapport 26-5 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan kulturminner, 24 Kommunedelplan for vannmiljø, 22 Kommunedelplan for områdene rundt nordre del av Langen, 1999 Tussetjern er viktig både for friluftsliv og biologisk mangfold. Her er det både badeplasser og registrerte, viktige naturtyper. I 29 opparbeidet Langhus velforening en tursti rundt vannet. 8

9 Blir miljøtilstanden bedre? I det følgende beskrives resultatene av de aktivitetene som til sammen bidrar til å oppfylle lokale, regionale eller nasjonale miljømål. Nasjonalt strategisk mål Konsentrasjonen av klimagassar skal stabiliserast på eit nivå som vil hindre farleg, menneskeskapt påverknad av klimasystemet i tråd med artikkel 2 i Klimakonvensjonen. Den globale temperaturen skal ikkje auke meir enn 2ºC. Utslipp av klimagasser Menneskeskapte klimaendringer er en av vårt tids største miljøutfordringer. Ski kommune har i 29 prioritert videreutvikling og gjennomføring av klimaog energiplanen som ble vedtatt i 28. Planen omfatter temaene transport og arealplanlegging, energi i bygninger m.m., forbruk og avfall, helhetsgrep og holdninger, informasjon og kommunikasjon, landbruk og klimatilpasning. Statusrapportering på alle tiltakene i planen ligger som vedlegg til denne årsmeldingen. Klima- og energiplanens lokale hovedmål rettet mot samfunn og innbyggere: Direkte klimagassutslipp i Ski kommune som samfunn skal reduseres med,1 tonn pr person i perioden Utslipp av klimagasser tonn CO2-ekvivalenter Prosessutslipp Stasjonær forbrenning Mobil forbrenning Figuren viser utslipp av klimagasser i Ski kommune Kilde SSB. Klimagassutslipp pr innbygger 1 tonn CO2-ekvivalenter pr innbygger 3,25 3,15 3,5 2,95 2,85 2,75 2,65 2,55 3,12 2,948 2,962 2,948 2,861 2, Figuren viser utslipp av klimagasser i Ski kommune pr innbygger. Kilde SSB 9

10 Utslippene pr innbygger gikk ifølge SSB ned med,17 tonn fra 27 til 28. De totale utslippene i Ski kommune var også noe lavere i 28 enn i 27, og særlig gjelder dette stasjonær forbrenning. Siden 1991 har imidlertid de totale klimagassutslippene i Ski kommune økt. Hovedårsakene er sterk vekst og økt folketall. (Tall fra SSB for 29 kommer først i februar 211.) Mål: Ski kommune skal redusere CO 2 -utslipp fra kommunens bilpark og kjøring i tjeneste med 15 % fra 28 til 213. Samlet utslipp fra diesel og bensin fra kommunens bilpark og kjøring i tjeneste var i 817,9 tonn. (Tall tidligere hentet fra økonomiregnskapet 28 viser seg å innholde mer enn bare drivstoff og blir ikke sammenlignbare. Reduksjonsmålet vil derfor måtte relateres til 29.) De andre temaene i klima- og energiplanen bl.a. energiforbruk, avfall, landbruk, miljøsertifisering m.m. omtales som egne tema (se innholdsfortegnelsen) Kjøttproduksjon bidrar globalt til omlag 18 % av alle klimagassutslipp. Som ett av mange tiltak i klima- og energiplanen arrangerte Ski kommune derfor høsten 29 økologisk vegetarkurs for ansatte. 1

11 Holdbar infrastruktur Energiforbruk Grønt regnskap 29 Mål: Redusere innbyggeres og bedrifters energiforbruk og øke andelen fornybar energi i bygg i forhold til 27- nivå. Forbruk av energi til stasjonær bruk i Ski kommune økte med 2,8 % fra 28 til 29. Året 29 var vesentlig kaldere enn foregående år, så dette er nok den største årsaken til økningen. Det meste av økningen ser ut til å være på elektrisitet som energibærer, og som i 29 dekket hele 83,9 % av det stasjonære forbruket. I Ski kommune brukes elektrisitet i svært stor grad til oppvarmingsformål, slik at klimaet er med på å variere forbruket. Dette er uheldig fordi elektrisitet er en meget edel vare som kan brukes til alle formål, og bør prioriteres brukt til andre formål enn oppvarming. Follo Fjernvarme leverte i 29 17,5 GWh (millioner kwh) varme til sine kunder i Ski sentrum, Ski vest og Drømtorp området. Fjernvarmen produseres imidlertid i hovedsak av gass som medfører betydelige CO 2 - utslipp. Stasjonært energiforbruk i Ski kommune Elektrisitet Ved og annet biobrensel Gass Fyringsolje og parafin GWh 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Årstall Diagrammet viser samlet stasjonært energiforbruk i Ski kommune for perioden fordelt på energikilder. (Andre energikilder enn el er stipulert for 28 og 29, da data fra SSB ikke er ferdig) 6,4 % 2,4 % Stasjonært energiforbruk i Ski 7,3 % 81,6 % Elektrisitet Fyringsolje og parafin Ved og annet biobrensel Gass Diagrammet viser stasjonært energiforbruk for 29 som kakediagram fordelt på energikilder. Her vises tydelig hvor dominerende bruken av elektrisitet er i kommunen, og andelen har gått litt opp i forhold til året 28. Forbruk av gass har økt vesentlig siden 26. Dette skyldes i hovedsak Follo Fjernvarme sin bruk av propan. (Kilde: Energi 1Kraft). 11

12 Energiforbruk i kommunale bygg Mål i klima- og energiplanen: Redusere energiforbruket i kommunale bygg med minst 1 % innen 213. Øke andelen fornybar energi i kommunale bygg i forhold til 27-nivå. Ski kommune velger moderne løsninger til styring av energiforbruket i nye bygg. Energikilden er foreløpig hovedsaklig elektrisitet. Langhus skole, Smedsrud barnehage og Skotbu skole og barnehage har varme- pumper (grunnvarme). Fyringsolje brukes i noen grad under de kaldeste vinterdagene. Kommunen inngikk i 26 intensjonsavtale om tilkobling av fjernvarme til eksisterende kommunale bygg innenfor området til Follo fjernvarme. Det er inngått leveringsavtale med Follo fjernvarme til bl.a. kommunalteknisk driftssentral på Drømtorp, klubbhuset i idrettsparken og Ski idrettshall på om lag 1 mill kwh. Gjennomsnittlig energiforbruk i kommunale bygg 25 2 Energi i kwh/ m Grunnvarme Fjernvarme Strøm Fyringsolje Figuren viser gjennomsnittlig energibruk i kommunale bygg målt i kwh/m2 i perioden 1997 til 29. Energibruken er fordelt på strøm, fyringsolje, fjernvarme og grunnvarme (varmepumper). Energiforbruket ble redusert med 2,3 % fra 28 til 29. Siden 1998 er imidlertid forbruket redusert med hele 2 %, og grunnvarme eller fjernvarme vurderes i alle nye byggeprosjekter. (Kilde: Eiendom) Avfall og gjenvinning Mål i klima- og energiplanen: Redusere klimagassutslipp ved å gjenvinne 8 % av husholdningsavfallet i Follo innen 21, deretter videre opptrapping til 85 %. Avfallsbehandlingen for husholdningene i Ski gjennomføres av FolloRen IKS. FolloRen eies av Ski, Oppegård, Ås, Frogn og Nesodden kommuner, og resultatene presenteres samlet for for disse kommunene. Gjenvinningsgraden var 86 % i 29 og målet er dermed mer enn oppfylt. (Tallet inkluderer både materialgjenvinning og energigjenvinning.) 12

13 GJENVINNINGSGRAD I PROSENT AV TOTAL AVFALLSMENGDE HUSHOLDNINGER 29 Avfall Sluttbeh. Gjv. grad Tonn Tonn % Deponering jord, stein, glass Restavfall husholdninger Restavfall gjenvinningsstasjoner Trevirke Impregnert trevirke Papp/papir/drikkekartong Glass-/metallemballasje Plastemballasje Klær og sko ,3 Kompost Metall EE-avfall Hageavfall Bildekk 1 1 Gips Ombruk 3 1 Farlig avfall Total avfallsmengde/gjenvinningsgrad (Kilde Follo Ren) Avfall og gjenvinning i kommunale bygg Mengden avfall gått litt ned fra 28, og dette er positivt. Kildesorteringen var imidlertid litt dårligere i 29 enn de to foregående årene. Målene for kildesorteringen tilsvarer kravene som stilles for å bli miljøsertifisert etter miljøfyrtårnordningen. Resultatene viser at kommunen kan sortere mer. Imidlertid kan transportbehovet for å få hentet små mengder sortert avfall gjøre det uhensiktsmessig å sortere alle fraksjoner i alle bygg Prosent utsorteringsgrad avfall kommunale bygg Figuren viser resultatet fra kildesorteringen totalt i kommunale bygg kg 6 Antall kg avfall i kommunale bygg Figuren viser avfallsmengden totalt i kommunale bygg. 13

14 %kildesortering skolene %kildesortering sykehjem og omsorgsboliger % MÅL Figuren viser resultatet fra kildesorteringen i skolene. Målet er 6 %. % %kildesortering barnehagene MÅL Figuren viser resultatet fra kildesorteringen i barnehagene. Målet er 5 % MÅL Figuren viser resultatet fra kildesorteringen i sykehjem og omsorgsboliger. Målet er 5 %. % %kildesortering kontorbygg (Ski rådhus) MÅL Figuren viser resultatet fra kildesorteringen i kontorbygg. Målet er 75 %. (EE-avfall kommer i tillegg og gir en høyere sorteringsprosent i rådhuset enn resultatene fra avfallsselskapet viser.) God merking er en er en forutsetning for å kunne sortere i riktig beholder. (Kilde: Miljøvernrådgiveren)

15 Vannforbruk Globalt er ferskvann kanskje den viktigste ressursen mennesket er avhengig av. Kunnskap om hva vi bruker vann til, og hvor mye vi trenger, blir derfor viktigere og viktigere i framtiden. Kommunen fører daglig kontroll med vannforbruket. Hovedårsakene til variasjoner i vannforbruket er lekkasjer ledningsnettet. Antall lekkasjer har vært stabilt de siste årene mellom 15 2 stk/år. Rørsystemet er flere steder gammelt og utett og medførte at hele 28 % av vannet lekket ut i 29. Er forbruket unormalt høyt på deler av ledningsnettet, leter kommunen opp feilen ved hjelp av moderne lytteutstyr, og lekkasjen repareres. En rekke små lekkasjer er vanskelige å spore opp. Ved utskiftning av gamle rørsystemer vil disse lekkasjene forsvinne. Ny hovedplan for vann og avløp vil i løpet av 21 erstatte planen for vannforsyning fra Vannforbruk i 1 m Totalt vannforbruk i Ski Lekkasje Industriforbruk husholdning Figuren viser totalt vannforbruk i Ski kommune per år, målt i 1 m3. Forbruket er fordelt på hovedforbrukskildene. Lekkasjene på nettet er beregnet ved å trekke målt vannforbruk fra vann som importeres til Ski. Det tilsynelatende økte industriforbruket fra 26 skyldes at forbruksvann som ikke er gått over måler, slik som spylevann for rengjøring av ledningsnett, brannvann, vanning av idrettsanlegg, vann til islegging, rengjøring av veier m.m., er lagt inn i kategorien industriforbruk. Dette representerte 38 m3 i 29. (Kilde: Kommunalteknikk) Vannforbruk i kommunale bygg I kommunale bygg jobbes det systematisk med å redusere vannforbruket, og forbruk og lekkasjer er redusert med 27 % siden Dette kommer hovedsakelig av at det er drevet et målrettet arbeid med å rehabilitere tekniske anlegg, spesielt badeanlegg. I tillegg registreres vannforbruket hver uke i hver enkelt bygning. Lekkasjer oppdages tidlig, og feil kan utbedres raskt. Dette er også god økonomi fordi vannavgiften har lav minimumssats og forbruk utover dette betales per liter. Vannforbruk i kommunale bygg Vannforbruk i liter/m Figuren viser vannforbruk i liter/m2 i kommunale bygg. I 27 til 29 var det ingen større lekkasjer, og dette ga store besparelser i vannforbruket. (Kilde: Eiendom) 15

16 Arealplanlegging med miljøhensyn Delmål i kommuneplanen: Universell utforming, biologisk mangfold, kulturminner, friluftsinteresser og landbruksinteresser skal vektlegges blant arealplanlegging til blant annet utbyggingsformål. Biologisk mangfold Nasjonalt strategisk mål Naturen skal forvaltast slik at arter som finst naturleg blir sikra i levedyktige bestandar, og slik at variasjonen av naturtypar og landskap blir halden ved lag og gjer det mogleg å sikre at det biologiske mangfaldet får halde fram med å utvikle seg. Noreg har som mål å stanse tapet av det biologisk mangfaldet innan 21. Kommunestyret i Ski vedtok følgende: 1. Ski kommune slutter seg til Miljøverndepartementets oppfordring om at kommunene må være drahjelp for å nå målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen Ski kommune undertegner deklarasjonen for den globale kampanjen Countdown 21 for å stanse tapet av det biologiske mangfoldet. 3. Ski kommune vil etter beste evne følge opp forpliktelsene om å nå målet i praktisk politikk. Kommunestyrevedtak er fortsatt like aktuelt: Kartleggingen av biologisk mangfold skal være premissgivende for framtidig arealplanlegging og naturforvaltning i kommunen. Det er i 29 ikke registrert tap av viktige leveområder, endringer i arealbruk, klimaendringer, forurensning, spredning av fremmede arter eller overbeskatning som har medført vesentlig tap av biologisk mangfold i Ski kommune. Snipetjern ved Taraldrud ble undersøkt i 29 som en del av kommuneplanarbeidet om Taraldrud/Åsland. Sumpskogen i nordenden har A-verdi og er derfor bevaringsverdig uansett utfall om fremtidig utbygging i området. I 29 har Stiftelsen Biofokus på oppdrag fra kommunen supplert kartleggingen av dammer i Kråkstadområdet. Resultatene vil først foreligge våren 21. Asplan Viak har i forbindelse med utredningen om kommunedelplan for Taraldrud/Åsland registrert fire nye verdifulle naturtyper og tre nye viltlokaliteter. Kart med all oppdatert naturinformasjon er lagt ut elektronisk lett tilgjengelig for offentligheten. Å ha oversikt over kommunens miljøverdier er en forutsetning for å kunne ivareta verdifulle planter, dyr og naturtyper. Kartinformasjonen brukes når kommunen skal lage kommuneplaner, reguleringsplaner og detaljplaner. Konfliktkart som viser miljøverdiene sammen med nye tiltak som for eksempel boligbygging, veier, næringsområder og skogbehandling, gjør det mulig å ta hensyn til miljøverdiene allerede i planleggingsfasen. 29 Benevnelse Verdifulle naturtyper antall A-verdi - svært viktig antall B-verdi - viktig antall C-verdi lokalt viktig antall Ikke verdivurdert antall 4 Viltlokaliteter* antall 198 Rødlistearter antall 51 42** Lokaliteter med rødlistearter antall 114 Viktige kantsoner langs vann og vassdrag*** km 63 Tabellen viser naturregistreringer i Ski. I 29 ble all naturtypedata kvalitetssikret av Biofokus. Flere lokaliteter fikk i 29 endret verdi som følge av nye kriterier fra Direktoratet for naturforvaltning. 16 * Trekkveier for elg og rådyr, leve- og yngleområder for salamander, bever, rovfugl, rev, hoggorm med mer. ** Inkluderer bare arter knyttet til bestemt lokalitet i motsetning til registreringen i 2. *** Områdene omfatter i hovedsak Langenvassdraget, Kråkstadelva og Dalsbekken. (Kilde: Miljøvernrådgiveren)

17 Friluftsliv, vilt og fiske Nasjonalt strategisk mål: Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen elles. Delmål i kommuneplanen: Frilufts- og verneinteressene skal være det bærende grunnlag i forvaltningen av Ski kommuneskoger. Mål: Enkel, naturvennlig tilrettelegging med høy standard på merking, skilting, informasjon, framkommelighet og skånsom skogbehandling. En viktig bakgrunn for Ski kommunes prioritering av friluftslivet er den helsemessige effekt friluftslivet representerer. Friluftsliv er forebyggende og reparerende for både fysiske og psykiske plager. Tilrettelegging av friluftsliv i Ski kommune foregår i nært samarbeid mellom offentlige og private organisasjoner. Mye av den fysiske tilretteleggingen i form av skiløyper, sykkelstier, skilting, snøproduksjon med mer gjennomføres av Skiforeningens faste mannskap i Sørmarka. Ski kommune har flerårig driftsavtale med Skiforeningen. Det er videre hyggelig å registrere at humanitære organisasjoner som for eksempel Lions Langhus og Siggerud gjennom flere år har investert i tilrettelegging for friluftsliv. Hovedaktiviteten i 29 var som tidligere år vedlikehold av eksisterende friluftsanlegg i form av restaurering av rasteplasser, rydding, skilting/merking av stier og løyper, legging av nye klopper over fuktige partier, informasjon med mer. Flere områder fikk en ansiktsløftning i 29, med gode tilbakemeldinger fra publikum. Gjesteboka på Tømmeråsen er også solid dokumentasjon på at stadig flere setter pris på de flotte friluftslivsområdene i Ski. I Ski kommune har vi tre statlig sikra friluftsområder, Gjersenga, Ellingsrud og Solstua. I 29 foretok Fylkesmannen en full gjennomgang av disse og utarbeidet faktaark med forslag til tiltak. Lov om naturområder i Oslo og omkringliggende kommuner, også kalt Markaloven, trådte i kraft Markaloven lovfester markagrensa med bl.a. byggeforbud. Marka vurderes som uvurderlig verdi for friluftsliv, idrett og naturopplevelse. Både kommunene og Statens Naturoppsyn får oppgaver med tilsyn og oppsyn etter loven. Kommuneskogene gjennomførte 16 guidede turer/ arrangementer med ca. 5 deltagere fra skoler, lag, foreninger og offentlige etater i 29. En del av turene Ferga fra Ski til Enebakk har blitt en attraksjon i Østmarka og utgjør en viktig del av turløypenettet. I 29 ble det innført passasjerbegrensning pr. tur maks 3 personer! I Svartoren kan du også padle inn i villmarken 5 km tur/retur, og kanskje biter ørret på kiloen på! 17

18 var åpne for alle interesserte. Informasjon om natur og miljø, kulturminner, skogbruk, friluftsliv med mer er tema på turene. Det er også gledelig å registrere at de fleste skoler, barnehager og SFO i Ski i økende grad benytter den flotte utmarka vår til sine aktiviteter. De fleste har også etablert baser i skogen, lavvoer, gapahuker og bålplasser. Kunnskap om naturen gir miljøbeviste barn og unge! Barn under 16 år slipper fiskekort i Norge (håndsnøre). En gledelig nyhet i 29 for OFA`s fiskekortområder er at ungdom under 18 år slipper fiskekort! Utenom Østmarka er det også innført fiskekort for Midtsjøvann og Nærevann, men resten av vannene har såkalt tålt stangfiske, dvs. ikke fiskekort. Etter å ha gått tom for det populære Fiskekart for Ski kommune, ble nytt opplag trykt i 29. Friluftsinteressene ble ivaretatt etter beste evne i alle arealsaker som ble behandlet i 29. Av saker med stor medieoppmerksomhet må nevnes sakene om utbygging på Taraldrud og Q 4. I begge disse sakene er friluftslivet en av de viktigste premissene ved utforming av planene. Fiskeforvaltningen Fiskeforvaltningen i Ski bygger på god kunnskap om fisken i de omtrent 3 innsjøene med tilhørende bekkesystemer. Fiskeressursene, som kunne vært mye bedre utnyttet, består av 13 ulike fiskearter. De fleste vannene steller seg selv, men i Krokholmarka er det et aktivt fiskestell. Her er det Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA) i samarbeid med Ski jeger- og fiskerforening som i mange år har jobbet for å bedre fritidsfisket etter ørret. Kalking, utsetting av ørret, vedlikehold av gytebekker, oppsyn og informasjon er de viktigste satsningsområder. Kommunen støttet OFA økonomisk med 7 kroner i 29. Vannene i Ski er proppfulle av god matfisk og det er plass til langt flere fiskere. Fritidsfiske er topp rekreasjon for både store og små, og gjeddekaker, sprøstekt abbor eller en kilosørret er vel heller ikke å forakte. God tur! Foto: Magnus Reneflot. Vann Ørretutsetting Kalking med helikopter Abbortjern 2 stk. 2-åringer,4 tonn Paddetjern 2 stk. 2-åringer,9 tonn Stutaue Hvileår Svartoren 75 stk. 3-åringer Tretjerna Hvileår 4,1 tonn Tømmerholtjern 2 stk. 2-åringer 1,8 tonn Griseputten 1 stk. 2-åringer 1,8 tonn Fjellfugleleiken Slutt mislykket Nasjonalt mål (Viltloven): Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Viltforvaltningen Viltforvaltning i Ski utøves både fra det offentlige og fra private rettighetshavere. Kommunens rolle er å ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet og synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. I tillegg har kommunen mange lovbestemte forvaltningsoppgaver innen jakt, fallviltforvaltning, viltkart med mer. Rettighetshaverne har en viktig rolle i forvaltningen av utnyttbare viltressursene. Ny organisering av den offentlige viltforvaltningen i Ski var på plass i 28 og politisk myndighet overført fra Viltnemnda til Utvalg for Samfunn og Miljø. På den administrative og utøvende siden ble det etablert en faggruppe på 5 personer som blir ledet av skogbestyreren (delegert fra rådmannen). Den nye organisasjonen har nå fungert i snart 2 år, og erfaringen for kommunen er svært positive. Ordningen skal evalueres i 21. Hovedtyngden av viltforvaltningens gjøremål dreier seg om lovpålagte oppgaver, og derfor får hjorteviltfor- 18

19 valtning og fallviltforvaltningen en dominerende plass. Men også de andre dyrene ble synliggjort og ivaretatt i planprosessene i 29, bl.a. våre rødlistede amfibier. Jakt og fallvilt Uttak og døde dyr pr. år Jakt rådyr Fallvilt rådyr Jakt elg Fallvilt elg Figuren viser jakt- og fallviltstatistikk i Ski kommune Fallviltstatistikken viser en gledelig nedgang for irregulær avgang av elg i 29. For rådyr fortsetter også samme trenden. Fallvilt skyldes i hovedsak påkjørsler av bil. Selv om Statens Vegvesen, kommunen og rettighetshaverne gjennomfører forebyggende tiltak synes det vanskelig å få bukt med problemet. Hensynsfulle og oppmerksomme bilførere kan bidra ytterligere. En rask og effektiv fallviltforvaltning gjorde de påkjørte dyrenes lidelser kortvarig. I tillegg ble flere påkjørte dyr også ettersøkt og friskmeldt. Ekstraordinær båndtvang ble innført i Ski kommune Hensikten var å skåne viltet mot å bli jaget av løse hunder. Mye snø, is og kulde gjorde hverdagen vanskelig for dyrene, spesielt for rådyrene. dyr av en kvote på 51. Av bever ble det felt 15 dyr av en kvote på 25. Ulike faktorer spiller inn for oppnådd fellingsprosent, men jaktkvotene er romslige. I 29 ble det gjennomført amfibieundersøkelse av alle dammer syd for E 18 og resultatet blir presentert for kommunen i april 21. Sluttrapport i Fylkesmannens storfuglundersøkelse ble presentert i tidligere kjente leiker i Ski var undersøkt. Tre leiker var intakte, tre var intakte men flyttet og en var utgått. Leikene hadde fra 2 til 1 tiurer på leiken. De nye opplysninger vil bli lagt inn i kommunens viltkart. Ved ordinær jakt ble det i 29 felt bare 73 rådyr av en kvote på 235. Elgjegerne felte imidlertid rekordhøye 48 Elgjakta er årets begivenhet for mange elgjegere i Ski. Her er et historisk bilde fra elgjakta i kommuneskogen i Da ble det felt bare et fåtall dyr i Ski, men i 29 ble det historisk rekord på 48 dyr. Over 6 tonn eksklusivt kjøtt havnet i fryseboksen til rettighetshaverne. Bilde: Lokalhistorisk bildearkiv i Ski. (Kilde: Skogbestyreren) 19

20 Fremmede arter Bekjempelse av kjempebjørnekjeks 12 Antall lokaliteter kjempebjørnekjeks Nasjonalt resultatmål: Menneskeskapt spreiing av organismar som ikkje høyrer heime i økosystema skal ikkje skade eller avgrense økosystema sin funksjon. Kjempebjørnekjeks er en fremmed, invaderende art som både kan medføre helseskader ved hudkontakt og miljøproblemer ved at den fortrenger naturlig vegetasjon. Arten er svartelistet i kategorien høyrisiko av Artsdatabanken. Ski kommunes systematiske registrering og bekjempelse fra 24 til 29 har nå gitt resultater. Det er registrert 18 lokaliteter i kommunen, og av disse ble åtte nye registrert i 29. I nesten 4% av de eldre lokalitetene var det imidlertid ingen kjempebjørnekjeksplanter i år. Inntrykket er også at en del av de store, eldre lokalitetene har merkbart færre planter enn i fjor som følge av årlig bekjempelse lokalitet uten forekomst ukjent status lokalitet med forekomst Figuren viser antall registrerte kjempebjørnekjekslokaliteter i Ski. Årlig bekjempelse siden 24 gir nå resultater. Bekjempelsen må fortsette for å hindre at nye planter setter frø og spres til nye lokaliteter. Iberiaskogsnegl Iberiaskogsnegl (Arion lusitanicus) er en annen høyrisiko svartelisteart som er på sterk fremmarsj i Norge. Snegleproblemet ser ut til å være størst i Langhusområdet. Mindre forekomster er registrert i Ski tettsted og på Siggerud. Det ble i 29 sendt ut brev med kommunens informasjonsbrosjyre til et område med mye snegler langs Nordbyveien. Oppsynsmann Svein Gustavsen blir liten mot disse kjempebjørnekjekspalmene som ble oppdaget på Smerta sommeren 29. Parkslirekne Parkslirekne (Fallopia japonica) er en forvillet, stor hageplante som opprinnelig kommer fra Øst-Asia. Planten kan danne store bestander på få år og fortrenge naturlig vegetasjon. Pr 29 har kommunen registrert ti lokaliteter spredt over hele kommunen, den siste på et deponi ved Smerta golfbane. Kommunen holder lokalitetene under oppsikt, men bekjemper foreløpig ikke. (Kilde: Miljøvernrådgiveren) Iberiaskogsnegl. Foto: Bioforsk 2

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 211 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl, senior miljørådgiver, Sweco Norge AS Layout: Øivind

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 2012 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 3010, 1402 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 00 Redaktør: Linn Marie Heimberg, klima- og miljøvernrådgiver Layout:

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Tromsø kommune Årsmelding 2002

Tromsø kommune Årsmelding 2002 Tromsø kommune Årsmelding 22 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer