INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 Postboks 54, 8138 Inndyr / Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes MERK ENDRET MØTEROM! SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 15/11 Godkjenning av protokoll fra møte 22. mars /11 Årsregnskap Meløy kommune 2010 uttalelse fra kontrollutvalget 17/11 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 18/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av tilsynsrapporter fra fylkesmannen vedr Spildra og Ørnes skoler 19/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Ordningen med gratis leksehjelp 20/11 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 21/11 Eventuelt Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat ( ) Glomfjord, 6. april 2011 Greta Solfall(s) Leder kontrollutvalget Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

2 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 15/11 Godkjenning av protokoll fra møte 22. mars 2011 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. mars 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. mars 2011 godkjennes. Inndyr 6. april 2011

3 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 16/11 Årsregnskap Meløy kommune 2010 uttalelse fra kontrollutvalget Meløy kommune: Regnskap 2010, avlagt Meløy kommune: Årsberetning datert Salten kommunerevisjon IKS: Revisjonsberetning datert 7. april 2011 Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse om årsregnskap 2010 til kommunestyret. Det fremgår av Forskrift om kontrollutvalg 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Innholdet i kontrollutvalgets uttalelse er ikke regulert i retningslinjer, lover eller forskrifter. Bestemmelsen gir kontrollutvalget rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet skal behandles i kommunestyret. Som grunnlag for kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet ligger: Årsregnskapet for 2010, datert 28. februar 2011 Årsberetning for 2010, datert 11. mars 2011 Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon IKS, datert 7. april 2011 Årsberetningen inneholder økonomiske tilbakemeldinger tilknyttet regnskapet, og skal jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning ( 10) redegjøre for vesentlige avvik mellom utgifter hhv. inntekter i årsregnskapet og den bevilgning til formålet som er gitt i regulert budsjett. Regnskapet er fremlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. I årsberetningen er resultatet i hovedsak forklart med følgende forhold: Mindrekostnader lønnsoppgjør kr 2,3 mill

4 Større kostnader omsorgstjenester kr 6,8 mill Økt overføring skatt / rammetilskudd kr 3,3 mill Merinntekter ressurskrevende brukere kr 4,35 mill Avsetning til rentereguleringsfond kr 8,3 mill Avsetning til momskompensasjonsfond kr 8,1 mill Samlet sett viser kommunens regnskap merinntekter på kr 49,1 mill (2009: kr 44,1 mill, 2008 kr 51,8 mill). De mest betydelige avvikene her er sykepengeinntekter og momskompensasjon som viser hhv kr 14,9 mill og kr 21,1 mill i merinntekt. Regnskapets driftsutgifter viser et merforbruk på kr 25,6 mill (2009: kr 21,3 mill). De mest betydelige avvikene er lønn, inkludert sosiale kostnader med kr 9,7 mill (2009 kr 5,7 mill), og moms varer og tjenester med kr 13,3 mill. Avdelingsvis fremkommer følgende netto driftsresultat for 2010: Avdeling Kroner (1000) Prosent avvik Sentraladministrasjon ,0 Undervisningsseksjon ,06 Omsorgsseksjon ,93 Eiendomsseksjon 135 0,38 Enheter drift (kultur, kommunaltekn, helse, sosial, lege, flyktning) ,67 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, med investeringer på kr 56,96 mill mot budsjett kr 122,9 mill. Det opplyses at alle ubrukte bevilgninger i henhold til budsjettvedtak er overført til Revisors beretning Revisor har avlagt en revisjonsberetning med følgende konklusjon i sin uttalelse om årsregnskapet: Etter vår mening er regnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bodø kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. I tillegg har revisor uttalt seg og konkludert om budsjett, årsberetningen og registrering / dokumentasjon. Vurderinger: Generelt sett kan det være aktuelt for kontrollutvalget i sin uttalelse å mene noe om regnskapsresultat og forslag til disponeringen av overskudd, eventuelt inndekking av underskudd. Gitt kontrollutvalgets oppgave bør uttalelsen fokusere på lovlighet og økonomiske konsekvenser heller enn politisk hensiktsmessighet. Andre forhold det kan være aktuelt å uttale seg om er budsjettdisiplinen, informasjonsverdien i regnskap og årsberetning og den interne kontrollen.

5 Kontrollutvalget kan også finne det nødvendig å utdype / omtale forhold som fremkommer i revisjonsberetningen eller andre forhold kontrollutvalget anser for viktige i forhold til det avlagte regnskapet. Revisors beretning for 2010 er lagt frem uten presiseringer eller forbehold fra revisors side. Kontrollutvalgets sekretariat har ikke funnet grunn til å kommentere forhold vedrørende regnskapet ut over det som fremgår av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen. I tilknytning til saken er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger bedt møte og redegjøre for kontrollutvalget. Som et innspill til kontrollutvalgets videre behandling legges saken frem med følgende Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 14. april 2011 behandlet Meløy kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2010, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Meløy kommunes aktivitet i Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2010 viser et overskudd/mindreforbruk på kroner. Utover dette og det som fremgår av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for Inndyr 6. april 2011

6 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 17/11 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Salten kommunerevisjon IKS : Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av kommunestyrets vedtak. Bakgrunn for saken: Kommunestyret behandlet i sak 38/10, den 27. mai 2010, forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølgning av kommunestyrets vedtak. I henhold til forskrift om kontrollutvalg 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Formålet med prosjektet var å vurdere i hvilken grad administrasjonen i Meløy kommune følger opp kommunestyrets vedtak og rapporterer tilbake til kommunestyret om status for iverksettelse, og om forutgående saksbehandling er forsvarlig. Følgende konkrete problemstillinger er undersøkt i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet: 1. Har administrasjonen rutiner for oppfølging og iverksettelse av kommunestyrets vedtak? Systemer for oppfølging, iverksettelse og rapportering tilbake til kommunestyret. 2. Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyresaker? 3. Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Systemer for rapportering om iverksettelse av vedtak? 4. Er administrasjonens saksutredning forsvarlig, og er saksframstillinger og innstillinger til vedtak ryddige, klare og tydelige?

7 Revisor ga følende anbefalinger i rapporten: - Administrasjonen bør etablere et system som gir oversikt over kommunestyrevedtak (restanser) og som sikrer at vedtak blir iverksatt. - Administrasjonen bør etablere rutiner for rapportering til kommunestyret vedr. iverksettelse av vedtak. - Administrasjonen bør innskjerpe rutinene ift. kvalitetssikring ved saksforberedelse, slik at alle saker som skal behandles av kommunestyret er godkjent av både kommunesjefnivå og rådmann. - Administrasjonen bør vurdere å etablere/synliggjøre rutiner for arkivering av saksrelaterte eposter og å ha opplæring i rett bruk av statuskoderegistrering. Det siste blir spesielt viktig hvis kommunenen tar i bruk et system med elektronisk restanseliste for politiske vedtak. Etter innstilling fra kontrollutvalget fattet kommunestyret følgende vedtak: 1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgning av kommunestyrets vedtak, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger, og vil peke på følgende forhold: Det gjennomføres halvårlig skriftlig rapportering til kommunestyret i form av en oversikt om status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Rapporteringen tas med som et vedlegg til kommunens årsmelding. Rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, er bedt om å møte i kontrollutvalget kl for å redegjøre for den oppfølgning kommunestyrets vedtak har fått. Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 38/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av kommunestyrets vedtak. 2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer. 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Inndyr 6. april 2011

8 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 18/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av tilsynsrapporter fra fylkesmannen vedr Spildra og Ørnes skoler Fylkesmannen i Nordland : Tilsynsrapport elevenes psykososiale miljø Meløy kommune, Spildra skole Fylkesmannen i Nordland : Tilsynsrapport elevenes psykososiale miljø Meløy kommune, Ørnes skole (utdrag) Bakgrunn for saken: I sak 07/11 Orienteringer 25. januar 2011, ba kontrollutvalget om en redegjørelse fra administrasjonen om oppfølgning av tilsyn vedrørende skolene. Det var lagt opp til at utvalget skulle få en slik redegjørelse til sitt møte 22. mars, men denne måtte utsettes grunnet sykdom i administrasjonen. Kommunenes behandling av statlige tilsynsrapporter er ett av flere områder som omtales i KRDs rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Dette gjelder Tilråding 83: Kommunane bør sørgje for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen. Tilrådinga er gitt på bakgrunn av at Arbeidsgruppa meiner at dersom ein skal få mest mogleg nytte av det statlege tilsynet, er det viktig at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen. Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak.

9 Inndyr 6. april 2011

10 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 19/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Ordningen med gratis leksehjelp Ingen Bakgrunn for saken: Saken er satt på dagsorden etter avtale med kontrollutvalgets leder. Forskrift til opplæringsloven ble endret 30. juni 2010 slik at kommunene nå har en plikt til å ha et tilbud om gratis leksehjelp på 1. til 4. årstrinn. Bestemmelsen i sin helhet er som følger: 1A-1. Leksehjelp i grunnskolen Alle elevar på årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna. Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller

11 mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta. Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg. Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles. I et brev fra sekretariatet datert 24. februar 2011 ble det bedt om en skriftlig redegjørelse om saken med følgende spørsmål: om og i tilfelle hvordan kommunen skiller mellom leksehjelp og SFO om det lar seg gjøre å identifisere hva som er betalingstilbudet og hva som er gratis om det kan vises at det er fritak for betaling av leksehjelp Saken skulle vært tatt opp i møtet 22. mars 2011, men måtte utsettes grunnet sykdom i administrasjonen. I forbindelse med møtet 14. april er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte og redegjøre om saken klokken Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Inndyr 6. april 2011

12 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 20/11 Orienteringer fra revisjon og sekretariat Brev til rådmannen 25. mars 2011: Noen ytterligere spørsmål vedr kommunens barnevern som det bes redegjort for. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS : Innkalling til representantskapsmøte Salten Brann IKS : Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten IKS : Innkalling til representantskapsmøte Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn. Brev fra sekretariatet til rådmannen med spørsmål om barnevern, er skrevet på bakgrunn av kontrollutvalgets sak 10/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Overholdelse av frister i barnevernet, og den oppfølgning kontrollutvalget der ba om. Innkallinger til generalforsamlinger og representantskap i heleide kommunale selskaper skal sendes kontrollutvalget, jfr. kommunelovens 80. Meløy kommune deltar ikke i Salten Brann IKS, men innkallingen er tatt med som en informasjon. Inndyr 6. april 2011

13 Postboks 54, 8138 Inndyr / SAK 21/11 Eventuelt Forslag til vedtak: Inndyr 6. april 2011

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer