Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor Erik Skoglund Medlem STSP Hallgeir Naimak Medlem STSP Veronika Bakke Medlem STSP Birger Sommerseth Medlem STH Jan Kåre Pedersen Medlem STFRP Inger Heiskel Medlem STAP Terje Malin Medlem STAP Anne Marie Nilsen Medlem STAP Øistein Nilsen Medlem STSKF Arvid Lilleng Medlem STFL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Tore Isaksen MEDL STSP Odd Geir Fagerli MEDL STSP Per Roger Aronsen MEDL STSP Lill K. Berntsen MEDL STSKF Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ilmar Monlund Odd Geir Fagerli STSP Sten Egil Nystad Tore Isaksen STFRP Solveig Sommerseth Kåre Eriksen STAP Atle Steinnes Lill K. Berntsen STSKF Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Ellen-Beate J. Lundberg Trond Roger Larsen John-Egil Ottosen Yngve Kaspersen Stilling Rådmann Kontorsjef Næringssjef Driftsjef

2 Anne Dalheim May-Tove Lilleng Gunnar Folden Grundetjern Klara Steinnes Etatsleder omsorgsetaten Oppvekst- og kultursjef Økonomisjef Sekretær Malvin Nygård møtte kl etter behandling av sak 40/11 Tor-Erik Skoglund fikk permisjon kl under behandling av sak 49/11. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng, Anne-Marie Nilsen Veronika Bakke

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 37/11 Referatsaker Kommunestyret 31.august /3362 PS 38/11 Regnskap /2404 PS 39/11 Årsmelding /2404 PS 40/11 Økonomiplan og budsjettforberedelser Fremlegg av"meny" for politisk prioritering. PS 41/11 Kroppsøving og svømmetilbud skoleåret / /2399 PS 42/11 Utredning av gratis barnehageplasser 2010/5160 PS 43/11 Egengodkjenning av Storfjord kommunes Kommuneplan , Samfunnsdel 2009/5038 PS 44/11 Kommuneplanens arealdel Skibotndalen 2009/3609 PS 45/11 PS 46/11 PS 47/11 PS 48/11 Fastsetting av planprogram - E6 Balsfjord grense - Hatteng Nordkalottsenteret - styresammensetning og leieforhold Vurdering av realismen i prosjekt "Vanntårnet på Brenna" Delegasjon av forhandlingsfullmakten til rådmannen - iverksettelse av vedtak 2011/ / / /3218 PS 49/11 Boligsosial handlingsplan 2009/6555 PS 50/11 Bruinspeksjon /2199

4 PS 37/11 Referatsaker Kommunestyret 31.august 2011 Sakene er referert. Sakene er referert. Sakene er referert. PS 38/11 Regnskap 2010 Regnskapet 2010 godkjennes med følgende forutsetninger Premieavviket amortiseres over 15 år gjeldende fra 2010 Etableringslån nedbetales med kr ,64 dekning , og Investeringslån nedbetales med kr ,12, dekning Underskudd investeringsregnskapet dekkes inn gjennom mva-komp investering som er overført til investeringsregnskapet. Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Fjordfolket viser til årsoppgave fra kommunens pensjonsselskaper. Videre til fremlagt detaljbudsjett herunder regnskapsresultat og balanse. Videre til revisjonsberetning for 2010 og kontrollutvalgets behandling av det samme. Bruk av positiv premieavvik er for 2010 i overkant av 7 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2009 er på ca. 4,7 millioner kroner. Revisjonen har i sin årsberetning opplyst at premieavviket for 2010 er på 4,4 millioner kroner. Pensjonsselskapene har i januar 2010 fremlagt premieavviket for det enkelte selskap. For 2010 viser dette samlet i overkant av 2 millioner kroner. Ca. 5 millioner kroner mindre enn hva detaljregnskapet viser. For 2009 er bokført premieavvik ca. 4,7 millioner kroner, mens oversikten fra pensjonsselskapene viser noen få hundre tusen kroner i positiv premieavvik for 2009.

5 Regnskap 2010 vil da ha et samlet underskudd på ca 12 millioner kroner. Det er heller ikke fremlagt en samlet oversikt over kortsiktig gjeld utenom en samlet sum på 16 millioner kroner. Hvor meget at summen her må avskrives som tap er ikke kommentert verken av økonomisjefen eller revisjonen. For årene 2009 og 2010 er kjent underskudd på ca 16 millioner kroner. For å finne både kjente og ukjente faktorer som påvirker kommunens faktiske økonomiske stilling gis rådmannen fullmakt til å nytte eksterne konsulenter for gjennomgang av regnskapene for 2010 og Det er også nødvendig å kartlegge evt bruk av positiv premiefond for årene 2006, 2007 og Regnskap 2010 godkjennes ikke og sendes tilbake til administrasjonen og revisjonen/kontrollutvalget for videre behandling. AP v/inger Heiskel endret sitt forslag: 1. Premieavvik amortiseres over 15 år gjeldende fra Regnskapet 2010 godkjennes Formannskapets innstilling med forslag fra AP v/inger Heiskel ble satt opp mot forslaget fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Formannskapets innstilling med forslag fra AP v/inger Heiskel ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. Regnskapet 2010 godkjennes med følgende forutsetninger Premieavviket amortiseres over 15 år gjeldende fra 2010 Etableringslån nedbetales med kr ,64 dekning , og Investeringslån nedbetales med kr ,12, dekning Underskudd investeringsregnskapet dekkes inn gjennom mva-komp investering som er overført til investeringsregnskapet. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Regnskap 2010 Formannskapet viser til fremlagt regnskap med et underskudd på ca 7 millioner kroner. Det fremkommer opplysninger for første gang etter fratredelsen av tidligere rådmann Maar Stangeland, at tidligere års årsregnskaper er gjort opp ved betydelig bruk av premieavviket. For tidligere års regnskapere utgjør premieavviket 4,4 millioner kroner, hvorav avviket for året 2010 er iflg revisjonens beretning 4, 4 millioner kroner. Det totale premieavviket på 4, 4 millioner kroner viser at kommunen har gått med betydelig underskudd i flere år, uten at kommunestyret ble varslet hverken av daværende rådmann og eller revisjonen. Ved utgangen av 2010 er derfor det samlede kjente underskudd på ca 11, 4 millioner kroner. Økonomisjefen vil redusere underskuddet ved å dekke inn premieavviket over 15 år.

6 Det er videre opplyst at en ikke kan gjøre rede for ca 10 millioner kroner i investeringsregnskapet På tross av disse kjente forhold anbefaler revisjonen at regnskapet skal godkjennes, jfr revisjonsberetning datert 17. august Ved å akseptere at premieavviket med 4, 4 millioner kroner skal fordeles i 15 år fremover skyver kommunen tidligere års underskudd og vanskeliggjør fremtidige budsjetter. Underskuddet på 11, 4 millioner kroner ved utgangen av 2010 må derfor behandles påny av rådmannens stab og revisjonen. Økonomisjefen opplyser også at kortsiktig fordringer er på 16 millioner kroner og at deler av dette er usikkert mht innfordring. Slike usikre fordringer skal føres som tap i driftsregnskapet, men da økonomisjefen ikke opplyser konkret hvor stort beløpet som er usikker er, vet en heller ikke beløpets påvirkning for regnskap Formannskapet godkjenner derfor ikke fremlagt regnskap Forslaget fra Fjordfolket settes opp mot. ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Regnskapet 2010 godkjennes med følgende forutsetninger Premieavviket amortiseres over 15 år gjeldende fra 2010 Etableringslån nedbetales med kr ,64 dekning , og Investeringslån nedbetales med kr ,12, dekning Underskudd investeringsregnskapet dekkes inn gjennom mva-komp investering som er overført til investeringsregnskapet. PS 39/11 Årsmelding 2010 Årsmeldingen for 2010 godkjennes Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmeldingen for 2010 godkjennes

7 Saksprotokoll i Storfjord Formannskap enstemmig vedtatt. Årsmeldingen for 2010 godkjennes PS 40/11 Økonomiplan og budsjettforberedelser Fremlegg av"meny" for politisk prioritering. Saken fremmes til politisk prioritering med utgangspunkt i menyen og er derfor uten innstilling. Forslag fra SP/H/FrP/Krf v/hanne Braathen: Økonomiplan og budsjettforberedelser Politisk prioritering: Kommunestyret ønsker at rådmannen tar følgende punkter som forutsetning ved budsjettforberedelser 2012; 1. Gjennomgang av hele kommunens tjenestebehov, organisering, bemanning og lederstruktur. Da 75 % av årlige utgifter er lønnsutgifter, er det bemanning som må reduseres for å få varig virkning. Det er viktig å beholde/styrke plan/næring/driftsetaten for å kunne betjene innbyggerne og innflyttere på en forsvarlig og god måte. 2. Se på inntektssiden; kan det være et inntektspotensiale som ikke er benyttet - bør det vurderes om det skal brukes for å styrke kommunens inntekter. 3. Det skal ikke innføres eiendomsskatt. 4. Resten av underskudd for 2010 skal dekkes inn i budsjettforslag fra rådmann i Ungdomsklubb - Hatteng - Investering Undersøke om rom i 2. etg på flerbrukshallen kan benyttes til ungdomsklubb. Redusere investeringsbudsjettet i Ha dialog med ungdomsrådet om hva de ønsker. Ha en felles ungdomsklubb i kommunen? Skyssutgifter må dekkes. Forslag fra AP v/inger Heiskel: Meny-liste med tiltak for langsiktig reduksjon av kostnader og inntekts potensiale er diskutert i formannskapet 23/8-11. Saken oversendes k-styret til behandling. Behandling av budsjett 2012 gjøres av det nye kommunestyret i desember Forslaget fra AP/Inger Heiskel ble satt opp mot forslaget fra SP/H/FrP/Krf v/hanne Braathen.

8 Forslaget fra AP/Inger Heiskel ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Meny-liste med tiltak for langsiktig reduksjon av kostnader og inntekts potensiale er diskutert i formannskapet 23/8-11. Saken oversendes k-styret til behandling. Behandling av budsjett 2012 gjøres av det nye kommunestyret i desember Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Forslag fra AP v/inger Heiskel: Meny-liste med tiltak for langsiktig reduksjon av kostnader og inntekts potensiale er diskutert i formannskapet 23/8-11. Saken oversendes k-styret til behandling. Behandling av budsjett 2012 gjøres av det nye k-styret i desember Forslaget fra AP v/inger Heiskel ble enstemmig vedtatt. Meny-liste med tiltak for langsiktig reduksjon av kostnader og inntekts potensiale er diskutert i formannskapet 23/8-11. Saken oversendes k-styret til behandling. Behandling av budsjett 2012 gjøres av det nye k-styret i desember PS 41/11 Kroppsøving og svømmetilbud skoleåret Skolene i kommunen lager en felles fag - og organiseringsplan for hvordan svømmetilbudet skal være for elevene på barnetrinnet (1.-7. årstrinn) høst Kr legges til grunn for tilbudet, inkludert leie av basseng på Skibotnsenteret og skysskostnader. 2. Hatteng skole kan benytte ekskursjonsposten fullt ut for 2011 til skyss kroppsøvingstilbud i Skibotn. Dette som et unntak fra innkjøpsstoppen. 3. I forbindelse med budsjettforarbeidet for 2012, legges det fram tall for skysskostnader som inkluderer muligheten for Hatteng skole til å benytte gymsal på Elvevoll eller hall/samfunnshus i Skibotn til kroppsøving i januar, februar og mars.

9 Forslag fra SP/KrF/H/FrP v/hanne Braathen: 1. Skibotn skole kr ,- til svømmeundervisning (leie basseng Skibotnsenteret). Hatteng skole inntil kr ,- Bassenget ved Hatteng skole skal benyttes til svømmeundervisning høsten 2011 og/eller så lenge garderobene kan benyttes i forhold til bygging av flerbrukshallen. Elevene kan benytte bassenget til svømming hvis det er ønskelig i stedet for gym. 2. Punkt 2 som innstillingen. 3. I forbindelse med budsjettarbeidet 2012 legges det fram tall for skysskostnader for Hatteng skole om å benytte hall/samfunnshus på Skibotn til kroppsøving ut skoleåret 2011/2012, eller til Flerbrukshallen Hatteng kan benyttes. Endringsforslag til punkt 1 fra AP v/inger Heiskel: - på barnetrinnet (1.-7. årstrinn) strykes. Det ble foretatt punktvis votering. Punkt 1. Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. Forslaget fra SP/KrF/H/FrP v/hanne Braathen ble satt opp mot endringsforslag fra AP v/inger Heiskel. Forslaget fra SP/KrF/H/FrP v/hanne Braathen ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer. Punkt 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Punkt 3. Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra SP/KrF/H/FrP v/hanne Braathen. Forslaget fra SP/KrF/H/FrP v/hanne Braathen ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer. 1. Skibotn skole kr ,- til svømmeundervisning (leie basseng Skibotnsenteret). Hatteng skole inntil kr ,- Bassenget ved Hatteng skole skal benyttes til svømmeundervisning høsten 2011 og/eller så lenge garderobene kan benyttes i forhold til bygging av flerbrukshallen. Elevene kan benytte bassenget til svømming hvis det er ønskelig i stedet for gym. 2. Hatteng skole kan benytte ekskursjonsposten fullt ut for 2011 til skyss kroppsøvingstilbud i Skibotn. Dette som et unntak fra innkjøpsstoppen. 3. I forbindelse med budsjettarbeidet 2012 legges det fram tall for skysskostnader for Hatteng skole om å benytte hall/samfunnshus på Skibotn til kroppsøving ut skoleåret 2011/2012, eller til Flerbrukshallen Hatteng kan benyttes. Forlenges ut skoleåret 2011/2012 dersom behov.

10 Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Tilleggsforslag fra AP v/inger Heiskel: Forlenges ut skoleåret 2011/2012 dersom behov. og tilleggsforslaget fra AP v/inger Heiskel ble enstemmig vedtatt. 1. Skolene i kommunen lager en felles fag - og organiseringsplan for hvordan svømmetilbudet skal være for elevene på barnetrinnet (1.-7. årstrinn) høst Kr legges til grunn for tilbudet, inkludert leie av basseng på Skibotnsenteret og skysskostnader. 2. Hatteng skole kan benytte ekskursjonsposten fullt ut for 2011 til skyss kroppsøvingstilbud i Skibotn. Dette som et unntak fra innkjøpsstoppen. 3. I forbindelse med budsjettforarbeidet for 2012, legges det fram tall for skysskostnader som inkluderer muligheten for Hatteng skole til å benytte gymsal på Elvevoll eller hall/samfunnshus i Skibotn til kroppsøving i januar, februar og mars. Forlenges ut skoleåret 2011/2012 dersom behov. PS 42/11 Utredning av gratis barnehageplasser Saka er nå utredet av administrasjonen og legges fram for kommunestyret uten Rådmannens innstilling. Vedlegg: utredning av kostnader knyttet til Kåfjordmodellen. Utredning bestilt av formannskapet til møte 23.aug.2011 Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Folketallet i kommunen må økes. Unge mennesker i etableringsfasen er på alle måter viktige for Storfjordsamfunnet. Storfjord skal bli Norges mest barnevennlige kommune. - Gratis barnehage, SFO og kulturskoletilbud til barn i kommunen. - Gratis boligtomter til barnefamilier under 35 år. - De første 4 år finansieres tiltakene over næringsfondet begrunnet med at tiltakene vil

11 styrke kommunenes drift med økte inntekter via rammeoverføringer fra Staten. - Etter 4 år skal ordningen finansieres over vanlig driftsbudsjett. Forslag fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad: Storfjord kommune opprettholder dagens barnehageordning. Forslag fra AP v/inger Heiskel: Storfjord AP er positiv til gradvis innføring av gratis barnehageplass. Tidspunktet for innføring av gratis barnehageplass ses i lys av den økonomiske situasjonen. Det betyr at det vurderes i forbindelse med behandling av budsjett Det ble først votert over forslaget fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Forslaget ble forkastet med 15 mot 1 stemme. Forslaget fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad ble satt opp mot forslaget fra AP v/inger Heiskel. Forslaget fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer. Storfjord kommune opprettholder dagens barnehageordning. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Forslag fra Hanne Braathen: Rådmannen bes utrede kostnadene v/kåfjordmodellen og 4 5 åringer. Legges frem til neste formannskapsmøte. Forslag fra AP v/inger Heiskel: Formannskapet ber rådmannen kostnadsberegne gradvis innføring av gratis barnehageplass: Fra Kåfjordmodellen. Fra Kåfjordmodellen + siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Gratis barnehageplass. Begge forslagene sendes over til rådmannen. Enstemmig vedtatt. Rådmannen bes utrede kostnadene v/kåfjordmodellen og 4 5 åringer.

12 Legges frem til neste formannskapsmøte. Formannskapet ber rådmannen kostnadsberegne gradvis innføring av gratis barnehageplass: Fra Kåfjordmodellen. Fra Kåfjordmodellen + siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Kåfjordmodellen + to siste år gratis. Fra Gratis barnehageplass. Begge forslagene sendes over til rådmannen. PS 43/11 Egengodkjenning av Storfjord kommunes Kommuneplan , Samfunnsdel Storfjord kommunestyre godkjenner kommuneplan for , Samfunnsdel i samsvar med planforslag utlagt til høring og offentlig ettersyn i perioden med endringer. Se utheva endringer under vurdering. Forslag fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad: Storfjord kommunes kommuneplan for , samfunnsdel godkjennes. Endringer og tilføyelser av tekst fra Sametinget, tas ikke med i planen. Da Sametinget ikke er samlende for Storfjords befolkning, jfr. tidligere kommunestyrevedtak om flerspråklighet. Forslag fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslag fra SP/FrP/H/KrF v/sten Nystad ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer. Storfjord kommunes kommuneplan for , samfunnsdel godkjennes. Endringer og tilføyelser av tekst fra Sametinget, tas ikke med i planen. Da Sametinget ikke er samlende for Storfjords befolkning, jfr. tidligere kommunestyrevedtak om flerspråklighet.

13 PS 44/11 Kommuneplanens arealdel Skibotndalen Storfjord kommunestyre opprettholder ikke sitt kommunestyrevedtak i sak 23/09 med møtedato I den nye plan- og bygningsloven kreves det at kommunens strategidel rulleres i Det nye kommunestyre bestemmer om arealplanen skal rulleres på nytt. Områdene BH25, BH28, BE8, BE7, BI4 og S3 tas ut som forslag til arealplan godkjent i 2007 ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommunestyre opprettholder ikke sitt kommunestyrevedtak i sak 23/09 med møtedato I den nye plan- og bygningsloven kreves det at kommunens strategidel rulleres i Det nye kommunestyre bestemmer om arealplanen skal rulleres på nytt. Områdene BH25, BH28, BE8, BE7, BI4 og S3 tas ut som forslag til arealplan godkjent i 2007 PS 45/11 Fastsetting av planprogram - E6 Balsfjord grense - Hatteng Jamfør Pbl 4-1 godkjennes utlagt planprogram; Reguleringsplan med konsekvensutreiing for vedtatt vegtrasè E6 Balsfjord grense - Hatteng i høringsperiode Driftstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Jamfør Pbl 4-1 godkjennes utlagt planprogram; Reguleringsplan med konsekvensutreiing for vedtatt vegtrasè E6 Balsfjord grense - Hatteng i høringsperiode E6 gjennom Oteren er svært farlig og det mest kritiske området på veistrekningen Nordkjosbotn- Hellaren. Driftstyret anbefaler derfor at man går for gjeldende veitrasè (nede) i henhold til gjeldende kommunedelplan for raskest mulig gjennomføring. Skulle kommunedelplan i Balsfjord føre til at hele prosjektet forskyves til neste NTP-periode, ber Storfjord kommune Statens vegvesen vurdere følgende alternativer:

14 1. Dele opp prosjektet slik at arbeidet mellom Hellaren og Balsfjord grense kan gjennomføres i inneværende NTP-periode. 2. Hvis prosjektet ikke kan deles opp ønskes det at også det øvre alternativet konsekvensutredes og vurderes. PS 46/11 Nordkalottsenteret - styresammensetning og leieforhold i kommunestyret 1. Med bakgrunn i at Nordkalottsenteret Skibotn AS er et lite selskap (begrenset innskutt aksjekapital) - og for å redusere kostnader i selskapets etableringsfase etableres det ett selskap istedenfor to. 2. Det etableres et eiendomsselskap med navnet Nordkalottsenteret Skibotn AS. Selskapet skal ha ansvaret for å utvikle eiendommen og drive utleie av Nordkalottsenteret til de funksjoner som tenkes etablert i senteret. 3. Storfjord kommune som hovedaksjonær vil legge til rette for at Nordkalottsenteret Skibotn AS: a) Kan fremlegge kontantstrømanalyse for bankene og dermed få lån i selskapet slik at de har kapital til å realisere prosjektet. b) Bankene forventer oversikt over kontantstrømmen som synliggjør inntekter i selskapet (faste leieinntekter). De første 3 årene dekker derfor Storfjord kommune leiekostnader for hele bygget 350 m 2 á kr 1000 pr m 2 for å sikre inntektsgrunnlag til selskapet i etableringsfasen. c) Da dette er et konkret tiltak om økt næringsvirksomhet i kommunen skal leiekostnadene dekkes av midler fra konsesjonsavgiften med kr pr år. Dette gjelder fra frem til Første innbetaling er kr når selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene. I de to påfølgende år vil innbetaling være kr I 2014 vil beløpet være kr d) Kommunen benytter det arealet som det er behov for i Nordkalottsenteret, men kommunens intensjon er at lokalet primært skal kunne brukes av turistinformasjon, språksenteret og næringsaktører som ønsker å etablere seg i senteret. Det er ikke primærbehovet at kommunen skal disponere areal til annen kommunal virksomhet. e) Rådmannen gis myndighet til å vurdere og disponere kommunens arealbruk i Nordkalottsenteret. f) Selskapet framleier arealet som kommunen ikke benytter. Eventuelt overskudd etter at lånebetingelser er betalt skal benyttes i selskapet til å forvalte eiendommen og bidra til økt næringsaktivitet. I løpet av den tiden kommunen leier hele bygget, og så snart som mulig, skal selskapet skaffe faste leietakere og utvikle senteret til det som det er ment som.

15 Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. I over 3 år har en egen prosjektgruppe med heltidsansatt konsulent arbeidet med saken. Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at banken har gitt avslag på lån fordi der ikke finnes seriøse leietakere i prosjektet. Forslaget om å binde opp bruk av næringsfondet til et utleiebygg uten seriøse leietakere kan umulig være i tråd med vedtektene i næringsfondet. Rådmannen må derfor utrede om det er grunnlag for videre arbeid med prosjektet eller om saken skal henlegges. Arvid Lilleng trakk sitt framlagte forslag. ble tatt opp til votering. ble enstemmig vedtatt. 1. Med bakgrunn i at Nordkalottsenteret Skibotn AS er et lite selskap (begrenset innskutt aksjekapital) - og for å redusere kostnader i selskapets etableringsfase etableres det ett selskap istedenfor to. 2. Det etableres et eiendomsselskap med navnet Nordkalottsenteret Skibotn AS. Selskapet skal ha ansvaret for å utvikle eiendommen og drive utleie av Nordkalottsenteret til de funksjoner som tenkes etablert i senteret. 3. Storfjord kommune som hovedaksjonær vil legge til rette for at Nordkalottsenteret Skibotn AS: g) Kan fremlegge kontantstrømanalyse for bankene og dermed få lån i selskapet slik at de har kapital til å realisere prosjektet. h) Bankene forventer oversikt over kontantstrømmen som synliggjør inntekter i selskapet (faste leieinntekter). De første 3 årene dekker derfor Storfjord kommune leiekostnader for hele bygget 350 m 2 á kr 1000 pr m 2 for å sikre inntektsgrunnlag til selskapet i etableringsfasen. i) Da dette er et konkret tiltak om økt næringsvirksomhet i kommunen skal leiekostnadene dekkes av midler fra konsesjonsavgiften med kr pr år. Dette gjelder fra frem til Første innbetaling er kr når selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene. I de to påfølgende år vil innbetaling være kr I 2014 vil beløpet være kr j) Kommunen benytter det arealet som det er behov for i Nordkalottsenteret, men kommunens intensjon er at lokalet primært skal kunne brukes av turistinformasjon, språksenteret og næringsaktører som ønsker å etablere seg i senteret. Det er ikke primærbehovet at kommunen skal disponere areal til annen kommunal virksomhet. k) Rådmannen gis myndighet til å vurdere og disponere kommunens arealbruk i Nordkalottsenteret. l) Selskapet framleier arealet som kommunen ikke benytter. Eventuelt overskudd etter at lånebetingelser er betalt skal benyttes i selskapet til å forvalte eiendommen og bidra til økt næringsaktivitet.

16 I løpet av den tiden kommunen leier hele bygget, og så snart som mulig, skal selskapet skaffe faste leietakere og utvikle senteret til det som det er ment som. Saksprotokoll i Storfjord Næringsutvalg i næringsutvalget Saken legges frem for næringsutvalget som orientering før kommunestyret skal gjøre sitt vedtak. Næringsutvalget tar orienteringen om etablering og kjøp av Nordkalottsenteret til etterretning og er positiv til rådmannens innstilling til kommunestyret. til næringsutvalget ble enstemmig vedtatt. Saken legges frem for næringsutvalget som orientering før kommunestyret skal gjøre sitt vedtak. Næringsutvalget tar orienteringen om etablering og kjøp av Nordkalottsenteret til etterretning og er positiv til rådmannens innstilling til kommunestyret. PS 47/11 Vurdering av realismen i prosjekt "Vanntårnet på Brenna" Prosjekt Vanntårnet på Brenna lar seg ikke gjennomføre grunnet manglende lokal og ekstern finansiering. I henhold til punkt 8 i kommunestyresak 27/08 vedtas tårnet revet. Forslag fra SP/H/FrP/KrF v/hanne Braathen: Saken utsettes. Forslag fra SP/H/FrP/KrF v/hanne Braathen ble tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes.

17 Saksprotokoll i Storfjord Formannskap Endringsforslag fra rådmannen: Andre setning av innstillinga tilføyes vedtas tårnet revet av ansvarlig. med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Prosjekt Vanntårnet på Brenna lar seg ikke gjennomføre grunnet manglende lokal og ekstern finansiering. I henhold til punkt 8 i kommunestyresak 27/08 vedtas tårnet revet av ansvarlig.. PS 48/11 Delegasjon av forhandlingsfullmakten til rådmannen - iverksettelse av vedtak 1. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å forhandle lønn- og arbeidsvilkår på kommunens vegne i h.h.t. den til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtale. 2. Delegering av denne forhandlingsfullmakten til rådmannen gitt av kommunestyret , blir å gjelde fra ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å forhandle lønn- og arbeidsvilkår på kommunens vegne i h.h.t. den til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtale. 2. Delegering av denne forhandlingsfullmakten til rådmannen gitt av kommunestyret , blir å gjelde fra PS 49/11 Boligsosial handlingsplan : Det foreliggende forslag til Boligsosial handlingsplan for Storfjord kommune, vedtas med de forslag til mål og tiltak som framkommer i saksdokumentet.

18 Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Saken utsettes. Tor-Erik Skoglund fikk permisjon kl under behandling av sak 49/11. Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Forslaget falt med 13 mot 2 stemmer. Saken realitetsbehandles i dagens møte. Forslag fra AP/SP/H/FrP/KrF v/inger Heiskel: Intensjon i boligsosial handlingsplan tiltres. Tiltakene vurderes i forbindelse med gjennomgang av hele organisasjon og behandling av budsjett Innstillingen fra styret for helse- og sosial ble satt opp mot forslaget fra AP/SP/H/FrP/KrF v/inger Heiskel. Forslaget fra AP/SP/H/FrP/KrF v/inger Heiskel ble enstemmig vedtatt. Intensjon i boligsosial handlingsplan tiltres. Tiltakene vurderes i forbindelse med gjennomgang av hele organisasjon og behandling av budsjett Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial Forslag fra Styret for helse og sosial: I tiltaksplanens pkt 2 endres forslaget til: Boligsjef tilsettes i 60 % stilling fra , med vurdering av å øke stillingen 20% i 2013, og 20% i Protokolltilførsel fra Eldrerådet v/ Oddvar Ørnebakk: Boliger for vanskeligstilte i Skibotn. 3-4 vanskeligstilte fra Skibotn bor nå i kommunale boliger i indre Storfjord. De eldre fra bygda flyttes og til Åsen når de svekkes. Slik tappes bygda for innbyggere. Det må derfor bygges 3 boliger for vanskeligstilte i Skibotn. og forslaget fra Styret for helse og sosial ble enstemmig vedtatt.

19 Det foreliggende forslag til Boligsosial handlingsplan for Storfjord kommune, vedtas med de forslag til mål og tiltak som framkommer i saksdokumentet. I tiltaksplanens pkt 2 endres forslaget til: Boligsjef tilsettes i 60 % stilling fra , med vurdering av å øke stillingen 20% i 2013, og 20% i PS 50/11 Bruinspeksjon Vedlegg: Rapport fra bruinspeksjon Storfjord kommune skal for framtiden forvalte, drifte og vedlikeholde bruer etter vegvesenets retningslinjer, jfr håndbok Storfjord plan- og driftstyre ber kommunestyret avsette nødvendige budsjettmidler på budsjettet til å gjennomføre hovedinspeksjon av bruer med sakkyndig konsulent. 3.Driftstyret er tilfreds med at driftsjefen har innhentet tilbud på sikring av bæreevnen til Kavelfossen bru. Tiltaket bes gjennomført så snart som mulig. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre forsterkningen av bæreevnen innen kort tid, bes driftsjefen vurdere å nedsette tillatt totalvekt på brua. 4.Kommunestyret ønsker å sikre fundamentet og elvebunnen ved Tverrdal bru i Det gis følgende tilleggsbevilgning til prosjektet: Budsjettkonto Vedlikehold bruer økes med Budsjettkonto 1.xxx.xxx.xxxx Reduseres med Driftstyret sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Storfjord kommune skal for framtiden forvalte, drifte og vedlikeholde bruer etter vegvesenets retningslinjer, jfr håndbok Storfjord plan- og driftstyre ber kommunestyret avsette nødvendige budsjettmidler på budsjettet til å gjennomføre hovedinspeksjon av bruer med sakkyndig konsulent. 3. Driftstyret er tilfreds med at driftsjefen har innhentet tilbud på sikring av bæreevnen til Kavelfossen bru. Tiltaket bes gjennomført så snart som mulig. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre forsterkningen av bæreevnen innen kort tid, bes driftsjefen vurdere å nedsette tillatt totalvekt på brua. 4. Kommunestyret ønsker å sikre fundamentet og elvebunnen ved Tverrdal bru i 2011, under forutsetning av nødvendig finansiering. Driftstyret setter opp en prioriteringsliste med hensyn til utbedringer av bruer på kommunale veier.

20 Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre Tilleggsforslag fra Driftstyret: Nytt pkt. 4 Kommunestyret ønsker å sikre fundamentet og elvebunnen ved Tverrdal bru i 2011, under forutsetning av nødvendig finansiering. Forslag fra FrP v/ Tore Isaksen: Driftstyret setter opp en prioriteringsliste med hensyn til utbedringer av bruer på kommunale veier. Tilleggsforslaget fra driftstyret, forslaget fra Tore Isaksen og rådmannens innstilling pkt. 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 1.Storfjord kommune skal for framtiden forvalte, drifte og vedlikeholde bruer etter vegvesenets retningslinjer, jfr håndbok Storfjord plan- og driftstyre ber kommunestyret avsette nødvendige budsjettmidler på budsjettet til å gjennomføre hovedinspeksjon av bruer med sakkyndig konsulent. 3.Driftstyret er tilfreds med at driftsjefen har innhentet tilbud på sikring av bæreevnen til Kavelfossen bru. Tiltaket bes gjennomført så snart som mulig. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre forsterkningen av bæreevnen innen kort tid, bes driftsjefen vurdere å nedsette tillatt totalvekt på brua. 4.Kommunestyret ønsker å sikre fundamentet og elvebunnen ved Tverrdal bru i 2011, under forutsetning av nødvendig finansiering. Driftstyret setter opp en prioriteringsliste med hensyn til utbedringer av bruer på kommunale veier.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 09:15 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Rom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Rom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Rom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 09:00 14.50 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Skibotnsenteret Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 14:00-16.30

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Skibotnsenteret Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 14:00-16.30 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Skibotnsenteret Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 14:00-16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli Medlem STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Odd

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 18:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo Medlem STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo Medlem STSP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Medlem STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Medlem STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Arvid

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lill K. Berntsen MEDL STSKF Øistein Nilsen MEDL STSKF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lill K. Berntsen MEDL STSKF Øistein Nilsen MEDL STSKF Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 19.05.2010 Tidspunkt: 09:00 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Odd

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: 2, Storfjord rådhus Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 09:00 15:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 09:00 15:25 Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 09:00 15:25 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Odd

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 23.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL STH Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL STH Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga-Pirita

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-12.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 09:00-15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 06.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan Kåre Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Nilsen MEDL STAP Jill Fagerli MEDL STFF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Nilsen MEDL STAP Jill Fagerli MEDL STFF Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2011 Tidspunkt: 09:00-09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 10:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Sten Nystad MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Sten Nystad MEDL FRP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 14.10.2016 Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:10 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind, Storfjord Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maar Stangeland

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger Heiskel Medlem STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor Erik Skoglund MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor Erik Skoglund MEDL STSP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 09:00-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Varaordfører SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Varaordfører SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14:45

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14:45 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft Ordfører TPL Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Maar Stangeland Hanne Braathen STSP Dagfinn Rydningen Lars Einar Garden

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Maar Stangeland Hanne Braathen STSP Dagfinn Rydningen Lars Einar Garden Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 - Otertind, Storfjord rådhus Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft Ordfører TPL Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind, Storfjord rådhus Dato: 13.02.2015 Tidspunkt: 09:00-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 -

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 - Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Birger Sommerseth

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Birger Sommerseth Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder Birger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond-Magne Garfjeld MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond-Magne Garfjeld MEDL FRP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord levekårsutvalg Møtested: Møterom Otertind 3, Storfjord rådhus Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Isaksen Medlem STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Isaksen Medlem STFJF Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 1og 2, Storfjord Rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 12:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Daniel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Lars Einar Garden

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Lars Einar Garden Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 26.02.2010 Tidspunkt: 09:00 12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Otertind, Storfjord rådhus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 11.10.2017 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested:, Storfjord rådhus Dato: 10.10.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 12:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12.35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 17.02.2016 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00-15:05

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00-15:05 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 13, Storfjord rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 09:00 13.00 Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan Kåre Pedersen Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan Kåre Pedersen Inger Heiskel Medlem STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan Kåre Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Ima - møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.03.2016 Tidspunkt: 09:00 12:30 Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maar Stangeland

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Lars Einar Garden

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Lars Einar Garden Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gro Kvalberg Malin MEDL STFL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gro Kvalberg Malin MEDL STFL Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Rom 2, Storfjord Rådhus Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli LEDER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 08.03.2012 Tidspunkt: 09:00 - Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder STAP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder Birger

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Gjerseth MEDL SP Tor Jørgen Johnsen MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Gjerseth MEDL SP Tor Jørgen Johnsen MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Storfjord levekårsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 22.02.2013 Tidspunkt: 09:30-12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hugo Westby Leder Oddvar

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato: Mandag 21.6.2010 Varighet: 09.00 13.05 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Noralf Nymo Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Noralf Nymo

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau

Møteprotokoll. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau Møteprotokoll Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Figenschau

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 16:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft Ordfører

Detaljer