NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002"

Transkript

1 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl

2 Norges Sjakkforbunds årsberetning INNHOLD Side: 1 Innholdsfortegnelsen 2 Innkalling til NSFs 81. kongress av 7. mars Forslag til dagsorden 4-13 NSFs årsberetning for perioden IN MEMORIAM 4 2. ORGANISASJON 7 3. SAMARBEID MED ANDRE 7 4. INTERNASJONALT SAMKVEM 8 5. ADMINISTRASJON 8 6. SPORTSLIG AKTIVITET ØKONOMI NORGES SJAKKFORBUND 12 TILLEGG Årsberetninger for utvalg og komiteer. 14 Årsberetning for NSFs Elo-komite. 14 Årsberetning for NSFs Reglementsutvalg (RU). 14 Årsberetning for NSFs Sponsorutvalg 14 Årsberetning for NSFs utvalg for seniorsjakk. 14 Årsberetning for NSFs turneringsutvalg 15 Årsberetning for NSFs Eliteutvalg. 16 Regnskap for NSFs Eliteutvalg Medlemstatistikker. 16 Kretsvis medlemsstatistikk Medlemsoversikt, kretser og klubber i NSF. 20 Aldersfordeling i NSF 21 Aldersfordeling i kategorier i NSF Regnskaper for perioden Resultatregnskap for NSF Balanseregnskap for NSF pr Noter til NSFs regnskap. 26 Plassering av fondsmidler. 26 Regnskap for Thomas Heibergs Minnefond. 27 Regnskap for A. E. Westerlunds Minnefond. 27 Regnskap for Nord-Norsk Sjakkungdoms Fond. 28 Regnskap for Knut Monssens Minnefond. 28 Regnskap for Arnold J. Eikrems Minnefond. 29 Regnskap for Norsk Sjakkfond. 30 Regnskap for Sjakkens Venner Budsjettforslag for NSF Budsjettkommentarer. 32 Revisjonsrapport for NSFs regnskaper Innkomne forslag Referat fra NSFs kongress i Kristiansund 8. juli

3 Norges Sjakkforbunds årsberetning TIL NORGES SJAKKFORBUNDs KLUBBER OG KRETSER INNKALLING TIL NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS som avholdes i Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter, Ol. Klemmetsav. 50. Søndag 7. juli 2002 kl Norges Sjakkforbund har gleden av å innkalle til årets ordinære kongress, som ifølge tidligere vedtak arrangeres av Røros Sjakklubb i tilknytning til årets landsturnering. Kongressen finner sted i Storstuggu i Røros søndag 7. juli 2002 kl I henhold til NSFs lover, 8, har hver klubb rett til å sende én stemmeberettiget representant for hver påbegynte 25 medlemmer, og hver krets kan sende én stemmeberettiget representant. Forslag som ønskes behandlet på kongressen må være sentralstyret i hende senest 3 måneder før kongressen, det vil si innen den 7. april NSFs årsberetning, regnskap og innkomne forslag, samt fullmaktsskjema, vil bli sendt klubber og kretser én måned før kongressen, altså senest den 7. juni. Til informasjon opplyses at Ungdommens Sjakkforbund holder sitt årsmøte på samme sted lørdag 6. juli kl NSFs Landsturnering - NM i sjakk starter lørdag den 6. juli med åpning kl og første runde kl Vel møtt til kongress i Røros. Oslo den 7. mars Med vennlig hilsen NORGES SJAKKFORBUND Hugo Parr (sign.) president Bjarke Kristensen generalsekretær 2

4 Norges Sjakkforbunds årsberetning TIL NORGES SJAKKFORBUNDS KLUBBER OG KRETSER I henhold til Norges Sjakkforbunds lover 9 og 10 framlegges følgende forslag til DAGSORDEN ved NSFs 82. kongress: 1) Godkjennelse av representantenes fullmakter. 2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3) Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet. 4) Valg av dirigent. 5) Årsberetning. 6) Regnskaper. 7) Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 8) Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover. 9) Ungdommens Sjakkforbund. 10) Innkomne forslag: I Forslag fra Asker Schakklubb om redusert kontingent for passive medlemmer. II Forslag fra Richard Wicklund-Hansen Endringer i ratingkravene for deltagelse i senior NM. 11) Valg: Sentralstyre med to varamedlemmer for ett år. Ytterligere fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. Valg av leder og to medlemmer og ett varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond. To revisorer med varamenn. Valgkomite bestående av formann og to medlemmer. Styre i Sjakkens venner. Oslo den 6. juni 2003 NORGES SJAKKFORBUND Hugo Parr /s Bjarke Kristensen /s president generalsekretær 3

5 Norges Sjakkforbunds medlemmer 1. IN MEMORIAN Norges Sjakkforbund hedrer minnet til medlemmer som har gått bort siden forrige kongress. Vi lyser fred over deres minne. 2. ORGANISASJON KONGRESSVALGTE STYRER, UTVALG OG KOMITEER Etter valgene på kongressen i Asker 2000, og etter at konstitueringen hadde funnet sted, ble sammensetning av styrer og komiteer som følger. SENTRALSTYRET President Hugo Parr (Nittedal SK) Visepresident Ellen Hagesæther (Hauge SK) Turneringssjef Øistein Yggeseth, Asker SK Kasserer Bjørn Haveland, Bærum SS Leder, EU Thor Geir Harestad, Randaberg SK Styremedlem Torstein Bae (SK av 1911) Styremedlem Espen Andersen, leder USF 1. varamedlem Roaul Abrahamsson (SK av 1911) 2. varamedlem Svein Erik Lurdalen (Kongsberg SK) Personlig varemedlem for USFs leder: Nils P. Mikkelsen (Sandnes USK) REVISORER Erling Kristiansen, OSS og Hans Richard Thjømøe, Drammens SK. Vararevisorer: Rolf W. Tangen, Sarpsborg SK og Alf Øverås, Drammens SK. VALGKOMITE Formann: Jøran Jansson, Asker SK. Medlemmer: Arne Danielsen, Nordstrand SK, Ole Christian Moen, OSS. ELITEUTVALGET (EU) Formann: Thor Geir Harestad, Randaberg SK Nestformann: Dag Lauvås, Drammens SK Medlemmer: Einar J. Gausel, OSS, Eirik Gullaksen, Bergens SK og Bjarke Kristensen, Asker SK. Landslagskaptein: Øivind Johansen, Sarpsborg SK. Møter fast i EU. REGLEMENTSUTVALGET (RU) Formann: Johs R. Kjeken, SK av Medlemmer: 1911Roger Strand, Pi SK og Tom J. Johanssen, OSS 1. varamedlem: Egil Arne Standal (Ørsta SL) 2. varamedlem: Øystein Brekke, Modum SK STYRER, KOMITEER OG UTVALG OPPNEVNT AV SENTRALSTYRET SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG President Hugo Parr, turneringssjef Øistein Yggeseth og kasserer Bjørn Haveland, samt NSFs generalsekretær Bjarke Kristensen. FIDE (Verdenssjakkforbundet) FIDE-delegat: Morten Sand, Nordstrand SK. Varadelegat : Hugo Parr, Nittedal SK. STYREMEDLEMMER TIL NORDISK SJAKKFORBUND Hugo Parr, Follo SK og Espen Andersen, Moss SK. Varamedlem: Ellen Hagesæther (Hauge SK).. ELO-KOMITEEN Formann: Øistein Yggeseth, Asker SK. Sekretær: Rune Djurhuus, Akademisk SK. Medlem: Johs. R. Kjeken, SK av TURNERINGSUTVALG Formann: Øistein Yggeseth, Asker SK. Medlemmer: Johs. R. Kjeken, SK av 1911 og Bjarke Kristensen (NSFs generalsekretær). SENIORUTVALG Formann: Richard Wicklund-Hansen (OSS) Medlemmer: Otto Ibenfeldt, Follo SF, Aage Mella (Strømmen SK) og Kjell Haug (Stjernen SK). NORSK SJAKKS BRAGDPREMIER 2000 En avstemning foretatt blant deltakerne ved landsturneringen i Kristiansund 2001 tildelte Sjakklinjen ved Norges Toppidrettsgymnas for deres seir i VM for gymnaslag i New York. Kampen Skoles jentelag fikk bragdpremien i kvinneklassen for deres femteplass ved NM for barneskolelag En tilsvarende avstemning for tildelingen av bragdpremien for året 2001 kommer å bli foretatt i løpet av NM-uken i Røros. THOMAS HEIBERGS MINNESTIPEND 2001 Torstein Bae, SK av 1911, ble for sine fremganger de seneste årene av et enstemmig sentralstyre tildelt Thomas Heiberg Minnestipend for 2001.

6 Norges Sjakkforbunds medlemmer SENTRALSTYRETS ARBEID MØTER Det har vært avholdt 7 møter og 70 saker har vært satt på dagsorden. Ved konstitueringen på styrets første møte ble det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) som i tillegg har hatt 5 møter. I spørsmål som gjelder den daglige drift tas ofte avgjørelsene av generalsekretæren i samråd med ansvarlig i styret. De fleste møter har vært holdt i Forbundskontorets lokaler. Møte nr. 5 ble holdt i Oslo Schakselskaps lokaler hvor der også var fellesmøte med USFs Forbundsstyret. Generalsekretæren har deltatt på samtlige møter. Som vanlig har styret behandlet mange rutinesaker som justering av diverse reglementer, fastsetting av avgifter, startkontingenter o.l. Arbeidet med terminlisten og terminfesting av turneringer utføres av kontoret i samråd med turneringssjefen. Reglementsutvalget, Elo-komiteen, Eliteutvalget og Seniorutvalget arbeider selvstendig innenfor de mandat som er gitt. Turneringsutvalget ledet av Dag Lauvås har fortsatt evalueringen av forbundets turneringstilbud mens Sponsorutvalget, ledet av Egil Bakke, har søkt sponsor til NSF. Generalsekretæren har deltatt i dette arbeid. Man har blitt enige med Victor Hansen om at han fortsetter som redaktør av Norsk Sjakkblad. Internasjonalt har styret markert seg i Nordisk Sjakkforbund og FIDE. I tillegg har man vektlagt at forbundet fremover bli aktivt i ECU, den Europeiske Sjakk Union. Det er mange som velvillig har stilt opp med råd eller en hjelpende hånd når styret eller administrasjonen har bedt om det. Sentralstyret vil her benytte anledningen til å takke disse. STYRETS ARBEIDSPROGRAM Med utgangspunkt i en idédugnad fastsatte Sentralstyret tidlig på sesongen et 20. punkts arbeidsprogram og arbeidet pågår fortsatt for flertallet av disse. Følgende ideer har hittil blitt helt eller delviss realisert: Norsk Internett Sjakklubb (NIS) Et raskt arbeidende utvalg etablerte kort før jul NIS ledet av Roaul Abrahamsson. Klubben, som tilbyr kombinert medlemskap av NSF og Internett Chess Club hadde raskt over 40 medlemmer, men tross dette har det vist seg vanskelig å få til faste aktiviteter i NIS. Informasjon om NIS finnes på 5 Sjakkmateriell i militærleirer Det ble utarbeidet et skriv som i brevs form skulle være en veiledning til bruk for klubber som kunne tenke seg å kontakte militærleirer for å markedsføre sjakken og videre stå for innkjøp av sjakkmateriell. Skrivet ble lagt ut på nettet. Klubber ble orientert om denne muligheten som er et tilbud, og noen klubber ble også fulgt opp med ekstra purring. Responsen viser liten eller ingen interesse fra klubbenes side. Muligens skyldes dette for lite informasjon ut til klubbene, for liten kapasitet i den enkelte klubb eller så er tidligere initiativ blitt avsluttet med at det er fånyttes arbeid. Likevel tror jeg at det kan jobbes videre med dette (Thor Geir Harestad). Sjakkspalter i lokale aviser Det ble utarbeidet et skriv som i brevs form skulle være en veiledning til bruk for klubber som kunne tenke seg å kontakte lokale aviser for å markedsføre sjakken og videre bistå med informasjon og markedsføring til sjakkens fremme. Skrivet ble lagt ut på nettet. Klubber ble orientert om denne muligheten som er ment som et tilbud, og noen klubber ble også fulgt opp med ekstra purring. Responsen viser liten eller ingen ekstra interesse fra klubbenes side utover det som måtte være av initiativ fra enkelte klubbers side. Muligens skyldes dette for lite informasjon ut til klubbene, for liten kapasitet i den enkelte klubb eller at tidligere initiativ har vist seg fånyttes. Likevel tror jeg at det kan jobbes videre med dette (Thor Geir Harestad). Rekrutteringstiltak for kvinner NSF bør i utgangspunktet ha gode muligheter til å overta de kvinnelige medlemmene i USF og dessuten kommer mange kvinner innom sjakkmiljøet fra tid til annen. Likevel stilte styret seg spørsmålet: Hvorfor klarer ikke NSF å holde på de kvinnelig medlemmene sine? Hvilke mekanismer er det som gjør at de slutter? Et moment ifølge prosjektleder Ellen Hagesæther (EH) er den selvforsterkende effekt, at når det i utgangspunktet er få kvinner er det vanskeligere å få flere. Det er dette EH har tatt utgangspunkt i, og har først å fremst jobbet ut i fra ønsket om et mer kvinnevennlig miljø. EH lagde denne prosjektplan til grunn for arbeidet sitt: Lik politikk for kvinner og menn fra NSF og EU Flere kvinner inn i sentralstyret, komitéer, klubbstyrer og som lagledere Oppfordring til kvinnene om å dra på turneringer sammen Tilbud om overnatting på turneringer, da det er vanskelig for kvinner å finne noen å bo sammen med

7 Norges Sjakkforbunds medlemmer Egne invitasjoner til turneringer Klubbene inkluderer de kvinnelige medlemmene i sosiale aktiviteter og turneringer Tiltak i denne sesong: Forslag i sentralstyret om å pålegge EU å ta ut damelag til Olympiaden om de tar ut herrelag, og om å ta ut en kvinnelig deltager til EM om de tar ut en mannlig. Dette ble nedstemt. Brev til Valgkomiteen om å prøve å finne kvinner til verv. Tilbud til kvinner om gratis påmelding til Landsturneringen på Røros og til Bergen Chess International Et prosjekt som dette vil ta lang tid, og må jobbes med i mange år. Jeg har ingen tro på populistiske tiltak for å øke rekrutteringen, da det antakeligvis vil ende med at mange slutter igjen (EH). Etablering av landsdekkende Eliteserie Forslag til en Eliteserie har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Ellen Hagesæther og med Øistein Yggeseth, Svein Erik Lurdalen og Ole Christian Moen som øvrige medlemmer. Arbeidet har foregått ved at gruppa har hatt 4 møter, samt mye e-post utveksling. I januar ble det sendt ut et høringsforslag til alle klubbene. Forslaget tok for seg den tekniske avviklingen av et slikt arrangement, økonomiske aspekter og hvordan vi ønsker at det ferdige produktet skal kunne selges. Under NM-finalen ble det avholdt et møte om en eventuell Eliteserie, med begrenset oppmøte (EH). KRETSENE Heller ikke i år har Sentralstyret maktet å gi kretsarbeidet den prioritet som trengs på tross av at det er enighet om kretsenes store betydning for sjakklivet på regionalt og lokalt nivå. KLUBBER OG MEDLEMMER Medlemstallet pr 31/ var 2348 mot 2507 ved utgangen av Pr 5. juni 2002 har vi 2178 medlemmer mot 2130 pr 6. juni En oversikt over klubber og medlemmer med tilsvarende tall for de siste år er vedlagt denne beretningen. I løpet av perioden er fire nye klubber innmeldt: Horg Sjakkforening (Sør-Trøndelag SK), Sjakklubben Kampen på brettet (Oslo og omegn SK), Norsk Internett Sjakklubb (ennå ingen kretstilknytting) og Fribonden Sjakklubb (Oslo og omegn SK) Black Knights & White Widows i Oslo. 6 Samtidig har to klubber meddelt at de er nedlagt: Haugeland Sjakklubb (Rogaland SK) og Rena Sjakklubb (Hedmark og Oppland). En oversikt over medlemstall og aldersfordelingen innen NSF ser slik ut for de siste år: Sr Jr Lp Totalt / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : / : Tallet for seniorer har gått forholdsmessig mye tilbage mens antallet av lilleputter og yngre (født 1989 eller senere) igjen har gått frem. Sett samlet NSFs medlemstall atter en høyest kjedelig bunnrekord i forhold til de foregående (16) år. INTERNETT Fokus for forbundet hjemmesider Sjakktuelt har i denne sesong vært mindre på nyhetssiden og mer på oppdatering av al organisatorisk informasjon. Især har sidene med formularer og skjemaer blitt forbedret. Trefftelleren på Sjakktuelt viser stadig flere har Internett som førstevalg når de søker sjakkorganisatorisk informasjon. I tillegg til dette anvender administrasjonen i stigende grad Sjakktuelt som et Intranett. Uansett er det etterhånden tydelig at Sjakktuelts funksjonalitet og lay-out trenger til en omfattende oppdatering. Nyhetsmessig dekkes norsk sjakk fortsatt best av en rekke klubber og enkeltpersoner. Fremfor alle Bergens Sjakklubbs hjemmesider ved Eirik Gullaksen som i 2001 fortjent blev utnevnt til Norges beste nyhetsside på Internett. Vi takker i tillegg Rune Djurhuus, Stig Atle Viken, Jan Sigmund Berglund, Bjørn Berg Johansen, Hans- Inge Kongevold og mange mange flere som bidra til å gi sjakken en posisjon som en av de best profilerte fritidsbeskjeftigelser på Internett.

8 Norges Sjakkforbunds medlemmer Det forløpne året bød også på de første ordinære mesterskaper avviklet over Internett. Tidlig på høsten 2001 ble Asker SK uoffisielle Nordiske Internettmestre og i romjula sto den nyetablerte Norsk Internett Sjakklubb for det første NM og NM for ungdom Online. Begge turneringer ble avviklet via Internett Chess Club. Bjarke Kristensen og Kjetil Stokke vant. SJAKK I MEDIA Sjakktuelt har i al vesentlighet dekket behovet for videreformidling av nytt til andre medier. Ellers har sjakkens medieattraksjon i år vært unge Magnus Carlsen, blant annet takket være støtte fra Simen Agdestein. 3. SAMARBEID MED ANDRE UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF) Samarbeidsavtalen med USF har fortsatt uten endring fra tidligere år. Samarbeidet fungerer formålstjenlig godt, og er grunnlaget for at norsk sjakk har anledning til å holde et bemannet kontor. For å få en bedre kontakt mellom NSF og USF ble det opprettet et koordineringsutvalg bestående av de to forbunds ledere og den felles generalsekretær. De to forbundslederne har i mai fornyet og justert avtalen med vår felles generalsekretær, Bjarke Kristensen. Bjarke vil fortsette i 4 år til som felles generalsekretær for de to forbundene på 50/50 basis. NORSKE SYNSHEMMEDES SJAKKFORBUND (NSSF) NSSF er fortsatt kollektivt tilsluttet NSF ifølge avtale av 21. juni Også i år må vi rette en varm takk til Bjørn Lerstad, Drammens SK, som uten vederlag leser Norsk Sjakkblad inn på kassett slik at det blir tilgjengelig for NSSFs medlemmer. Forøvrig er vel NSFs informasjoner til NSSF også i år vært dårligere enn vi egentlig liker. SJAKKGYMNAS Sentralstyret har igjen i år med glede fulgt utviklingen med Simen Agdesteins sjakklinje på toppidrettsgymnaset (NTG) i Bærum. I perioden støttet forbundet NSFs NTG med kr I tillegg til dette mottok NTG kr av USF for leie av kurslokaler INTERNASJONALT SAMKVEM FIDE Forbundet har vært representert ved Morten Sand på høstens FIDE kongress 2001 i Halkidiki, Hellas. I tillegg til å være NSFs delegat i FIDE er Morten Sand også medlem av FIDEs Executive Counsil og derigjennom ofte medlem av FIDEs arbeidsgrupper, utvalg og komiteer Når det gjelder forholdet mellom FIDE og medlemslandene, nasjonale forbund som NSF, har lite hendt det forløpne året. FIDEs beslutt om å senke adgangskravet for å få internasjonal ELO fra 2000 til i første omgang 1800 har, som flere andre endringer av FIDEs regler, det gjelder tittelregler og grenser for betenkningtid etc., har ennå ikke blitt gjennomført. EUROPEISK SJAKKUNION - ECU Sentralstyret har oppnevnt Torstein Bae og Per Ofstad til NSFs første ECU delegater. I skrivende stund har ingen av de to ennå deltatt på møter i ECU men Sentralstyrets intensjonen er at Norge fremover ønsker å delta mer aktivt i det voksende europeiske samarbeide. NORDISK SJAKKFORBUND Det er bra aktivitet i det nordiske samarbeidet. På kongressen i Espoo i juni 2000 ble det vedtatt nye lover. Det ble også opprettet en egen komité for den nordiske skolesjakken. Den ledes av Espen Andersen. Per Ofstad leder den nordiske seniorkomiteen. Nordisk Sjakkforbund har nå fått en egen hjemmeside: De nordiske mesterskapene skal avvikles hvert annet år. Begge mesterskapene for 2001 ble arrangert i Norge. Bergen Chess International, som ble spilt 4. til 12. august 2001, fikk status som Nordisk Mesterskap for de nordiske deltagere. Evgenij Agrest fra Sverige ble nordisk mester, med 8 av 9 poeng. Fredriksstad Schakkselskap arrangerte det Nordiske Mesterskap for Seniorer i tiden september Svein Johannessen tok et meget populært mesterskap her. Han tok også 8 av 9 poeng, og var et helpoeng foran nestemann. Bud på arrangementene i 2003 må foreligge innen Nordisk Sjakkforbund avholdt sin ordinære kongress i Fredrikstad den 23. september Mikko Markkula fra Finnland ble valgt til ny president. Johan Siegeman er generalsekretær. Neste styremøte er i Bled i Slovenia under OL. Med de urolige tider på den internasjonale sjakkarena er det viktig at de nordiske land holder god kontakt (HP).

9 Norges Sjakkforbunds medlemmer 5. ADMINISTRASJON KONTORETS DRIFT NSFs lokaler er fortsatt i Frennings vei nr. 3 på Lofthus i Oslo nord, der NSF og USF leier et helt hus og har felles kontorer i første etasje mens andre etasje leies ut. Nåværende leiekontrakt gjelder fram til 31/ Generalsekretær Bjarke Kristensen (BK) tiltrådte stillingen den 1. mai 1998 og er tilsatt på åremål frem til august Kontorets faste deltidssekretær (20t/uken) Svein Erik Lurdalen (SEL) har ansvar for forbundets medlemsdatabaser samt for alle økonomiske registreringer i NSF og USF. Det forutsettes at BK og SEL deler sin arbeidstid mellom NSF og USF. I tillegg har USF ansatt en sivilarbeider, en prosjektsekretær (5t/uken) og en (10t/uken) medlemssekretær (10t/uken). Frem til september 2002 er sivilarbeideren Philip Løken. Prosjektsekretær er Jan Søyland (Asker SK) og medlemssekretær Maria Andersen (SK av 1911 U) som i tillegg representerer USF i LNU. Derutover har Torstein Bae (SK av 1911) og Victor Hansen (Trondheim SF) i spissperioder bidratt til å sikre den daglige driften av Sjakkontoret. MEDLEMSREGISTRERING I forbindelse med omleggingen av regnskapsåret skifter kontoret til mer moderne programmer. De første testforsøk med direkte medlemsregistrering via Internett ble mot forventing ikke gjennomført i denne sesong. Målet er nå testkjøringer omkring årsskiftet På sikt tilstrebes det at all vanlig kommunikasjon mellom klubber / kretser og Sjakkontoret kan skje via Internett. FORBUNDSPOST Vi har hatt 2 utsendinger av Forbundspost til klubber, kretser og sentralt tillitsvalgte i løpet av perioden. Som vanlig har denne inneholdt generell informasjon, med vedlegg av ark til håndboken, diverse skjema og annet. I tillegg kommer en postsending til alle klubbkasserere ved årsskiftet med papirer vedrørende fornying av medlemskap. HÅNDBOKEN En oppdatert håndbok finnes alltid på adressen: Styret vedtok i fjor å gå bort fra systemet med løse ark til fordel for en håndbok i hefteform. Gjentagne forsinkelser betyr at håndboken først vil foreligge ved sesongstart høsten NORSK SJAKKBLAD (NSb) Det er utgitt 6 nummer i perioden, alle i samarbeid med USF/Førsteraden og redigert av redaktør Victor Hansen med støtte fra en rekke faste bidragsytere. SJAKKTUELT Oppdateringen av forbundenes felles organisatoriske hjemmesider på Internett, Sjakktuelt, er en daglig arbeidsoppgave for Sjakkontoret. I perioden fra sommeren 2001 til sommeren 2002 hadde Sjakktuelt knapt treff, hvilket er en stigning på 15% i forhold til i fjor. Sjakktuelts funksjonalitet vil fortsatt bli forbedret de kommende årene. 6. SPORTSLIG AKTIVITET Norske mesterskap NM for klubblag 2001 ble spilt i Langesund mai med Porsgrunn Sjakklubb som arrangør. 420 deltagere. 1. og norgesmester Asker Schakklubb 2. Akademisk Sjakklubb 3. Porsgrunn Sjakklubb 4. Bergens Schakklub 5. Oslo Schakselskap 6. Tromsø Sjakklubb 7. Randaberg Sjakklubb 8. Molde Sjakklubb Landsturneringen 2001 ble spilt i Braatthallen i Kristiansund juli med kristiansund Sjakklubb som arrangør. Norgesmestre ble: Elite: Einar Hausel, OSS Senior: Hans Christian Fotland, OSS etter stikkamp mot Thor Johansen, Asker Junior: Martin Østtveit, OSS Kadett: Trond Ferkingstad, Sevland Lilleputt: Atle B. Fossum, Drammen Miniputt: Jon Ludvig Hammer, OSS De beste i hver klasse ble: Kl. Elite: Einar Gausel, OSS, 6½ 2. Leif E. Johannessen, OSS, 6 3. Torstein Bae, 1911, 6 Kl. Junior: 1.Martin Østtveit, OSS, 7½ 2. Espen Lie, Porsgrunn, 7 3. Harald Borchgrevink, Bergens, 6½ 8

10 Norges Sjakkforbunds medlemmer Kl. Kadett A: 1. Trond Ferkingstad, Sevland, 6½ 2. Vegard Aanestad, Randaberg, 6½ 3. Øystein B. Fossum, Drammen, 5½ Kl. Kadett B: 2. Ellisiv Reppen, Kongsvinger, 6½ 2. Sture Alne, Drammen, 6½ 3. Xiang Yi Kong, OSS, 6 Kl. Lilleputt: 1. Atle B. Fossum, Drammen, 7½ 2. Ørnulf Stubberud, OSS, 6½ 3. Sigmund Reppen, Kongsvinger, 6½ Kl. Miniputt: 1. Jon Ludvig Hammer, OSS, 9 2. Kai Inge Esbensen, 1911, 8 3. Johannes Kvisla, 1911, 7 Kl. Senior: 1. Hans Christian Fotland, OSS, 7, etter stikkamp mot 2. Thor Johansen, Asker, 7 3. Kjell M. Haug, Stjernen, 5½ Kl. Mester: 1. Victor Hansen, Trondheim, 7 2. Geir I. Henriksen, Tempo, 6½ 3. Ole Chr. Moen, OSS, 6½ Kl. 1: 1. Paul Johansen, Moss, 6½ 2. Hans A. Runde, Akademisk, 6½ 3. Ole Smeby, Kongsvinger, 6 Kl. 2: 1. Harry Andersen, Sarpsborg, 7½ 2. Per Nestande, Førde, 7 3. Lars E. Pedersen, Strømmen, 6½ Kl. 3: 1. Tor Kristian Larsen, Bergens, 8 2. Terje Wivestad, Nordstrand, 6½ 3. Audun Pedersen, Trondheim, 6½ Kl. 4: 1. Bjarne Undheim, Nærbø, 7 2. Magnar Nikolaisen, Mo, 6½ 3. Harald Oldernes, Vadsø, 6½ Kl. 5: 1. Torkel Hansen, Trondheim, 7 2. Aleksander Ekeberg, Bærum, 7 3. Espen Kristiansen, Sarpsborg, 6½ NM i lynsjakk 2001 ble spilt i Braatthallen 13. juli. Norgesmester ble Georg Børresen, Black Knights Norgesmester junior ble Harald Borchgrevink, Bergens Øvrige klassevinnere ble: Kadett: Amund Teigum, OSS Lilleputt: Magnus Carlsen, Bærum Miniputt: Jon Ludvig Hammer, OSS Senior: Karl W. Strand, Kristiansund 9 1: Håkon Bentsen, Molde 2: Jørn Snellingen, Black Knights 3: Håkon Haugsrud, Fredrikstad 4: Ronny Moi, Kristiansand 5: Torkel Hansen, Trondheim Det åpne NM 2002 ble som spilt på Lysaker mars med NTG som arrangør. 61 deltagere De beste ble: 1. Einar Gausel, OSS, 7½ 2. Peter Frölich, GER, 7 3. Halvard Hagesæther, Hauge, 6½ Det åpne NM i hurtigsjakk ble spilt i Fredrikstad januar med Fredriksstad Schakselskap som arrangør. 120 deltagere De beste i hver gruppe: Gruppe A: 1. Simen Agdestein, NTG, Vadim Milov, Sveits, 9 3. Magnus Carlsen, Asker, 6½ Gruppe B: 1. Amund Teigum, OSS, 8 2. Sadik Feraget, Indre Østfold, 8 3. Raymond Boger, Randaberg, 8 Gruppe C: 1. Håkon Astrup, OSS, 8 2. Audun B. Fløtten, Modum, 7½ 3. Knut F. Dagestad, Bergens, 7½ Seriesjakken I alt 102 lag stilte i årets seriesjakk mot 99 i fjor. Antallet fordelte seg med 71 i Østlandsserien (i fjor 73), 18 i Vestlandsserien (14), 9 i Midtnorgeserien (8) og 4 i Nord-Norsk finale (4). Avdelingsvinnere ble: Østlandsserien: 1. div. Akademisk 2. div. Strømmen og Sarpsborg 3. div. Tønsberg, Bergens 4, Strømmen 2 og Moss. 4. div. OSS 4, Fribonden og Kongsvinger 2. Vestlandsserien: 1. div. nord. Bergens 1. div. syd. Hauge 2. div. nord. Fana Midtnorgeserien: 1. div. Trondheim 2. div. Røros Nord-Norgeserien:

11 Norges Sjakkforbunds medlemmer Serien ble avviklet over en helg med fire deltagende lag. Vinner ble Narvik Landskamper Det er ikke spilt landskamper sist sesong. Internasjonale turneringer i Norge Bergen Chess International, august deltagere 1. Arthur Kogan, Israel, 8 2. Evgenij Agrest, Sverige, 8 3. Leif Erlend Johannessen, OSS, 7 Nordisk mesterskap for seniorer, Fredrikstad august. 44 deltagere 1. og nordisk mester: Svein Johannessen, OSS, 8 2. Gunnar Carlberg, Sverige, 7 3. Ragnar Hoen, OSS, 7 Troll Masters, Gausdal januar deltagere. 1. Mathias Womacka, Tyskland, 7 2. Rune Djurhuus, Akademisk, 7 3. Igor Rausis, Latvia, 7 OSS GM-turnering, januar deltagere. 1. Leif. Erlend Johannessen, OSS, 7 2. Vadim Milov, Sveits, 6½ 3. Torstein Bae, 1911, 6 Gausdal Classics, april deltagere. GM-gruppen: 1. Kaido Kulaots, EST, 6½ 2. Kjetil A. Lie, Porsgrunn, 6½ 3. Vasilios Kotronias, KYP, 6½ IM-gruppe A: 1. Jeroen Bosch, NED, 7 2. Sergei Kasparov, BEL, 6 3. Ilias Kourkounakis, GRE, 6 IM-gruppe B: 1. Normunds Miezis, LAT, 8 2. Lars Venø Jakobsen, DEN, 6 3. Niclas Hjelm, SWE, 6 Elo-gruppe: 1. Ole Johan Valaker, NTG, 8 2. Tarjei Svensen, Molde, 7½ 3. Arild Johansen, Horten, 5½ Internasjonale turneringer i utlandet En lang rekke norske spillere har deltatt i turneringer i utlandet sist sesong. Det vil føre for lang å liste disse, men det bør anmerkes at Leif Erlend Johannessen har spilt diverse internasjonale tureringer, og oppnådd svært gode resultater. Norges Grand Prix Sesongen Tilsammen 1403 spillere deltok i 38 turneringer (ifjor 1578/43). Klasse M: 1. Leif Erlend Johannessen, OSS Klasse 1: 1. Stig K. Martinsen, Bergens Klasse 2: 1. Stig K. Martinsen, Bergens Klasse 3: 1. Lars Erik Pedersen, Strømmen Klasse 4: 1. Magnus Carlsen, NTG Klasse 5: 1. Magnus Carlsen, NTG Organisering av turneringsvirksomheten De sentrale funksjoner er ivaretatt av turneringsutvalget som er uendret fra i fjor. Vi må igjen påpeke laglederes manglende kjennskap til regelverket for seriesjakk. Dette har de siste sesonger skapt mange, og til dels store problemer for mange lag, og også for sentraladministrasjonen. Det er derfor vårt håp og ønske at klubbenes tillitsvalgte setter seg inn i regler for alle de turneringsformer som gjelder innen Norges Sjakkforbund. 7. ØKONOMI NSFs ØKONOMI NSFs regnskap er for perioden 1. mai 2001til 31. desember 2001 gjort opp med et underskudd på kr Også på en rekke andre punkter atskiller årets regnskap og måten det oppstilles på fra tidligere års. Bakgrunnen for det forholdsvis store underskuddet (også budsjettert) er først og fremst endringen av regnskapsperioden. Før fulgte regnskapet sesongen (1/5-30/4) men fra og med i år følges kalenderåret (1/1-31/12). Det fremlagte åtte (8) måneders regnskap fra 1. mai til 31. desember 2001 er derfor en overgangsløsning hvor de enkelte postene dårlig kan sammenlignes med fjorårets tall. Da klubbenes kontingent til NSF inntektsføres mellom januar og april betyr endringen i periodiseringen at medlemskontingenten for det kommende året, i dette tilfelle 2002, ikke lengre medregnes. Dette synliggjør at NSF lenge har hatt lav likviditet rundt årsskiftet. Det var blant annet dette problem styret ønsket å adressere med fjorårets kontingentstigning. 10

12 Norges Sjakkforbunds medlemmer Som besluttet på fjorårets kongress er NSFs inkluderer regnskapet fra i år også forbundets fond. I tillegg anvendes nå nettoprinsippet. Årets resultat: Ses periodens (8 mdr!) resultatet isolert gjenstår et underskudd på kr XX.XXX i forhold til budsjettet. Det skyldes hovedsakelig at Norsk Sjakkblad har kostet mer å produsere enn først antatt. En rekke mindre budsjettoverskridelse utlignes av besparelse i Eliteutvalgets budsjett samt på Sjakkontorets personaleutgifter. Selv om resultatet i år selvklart ikke styrker NSFs svake likviditet omkring årsskiftet så vil styrets sitt budsjettforslag - med opplegg til mild kontingentstigning og generelt økonomisk måtehold - sikre at NSF på kort tid tar igjen det forbundet trenger i økonomisk henseende. GAVER Forbundet mottok ved juletid en gave på kr ,- fra Johannes Glorud (tidl. Hamar SS). Her en stor takk til giveren fra et samlet NSF. SPONSORSTØTTE Bortsett fra ovennevnte gave og partnerskapsavtalen med Internett Chess Club som gikk ut året 2001 har NSF ikke mottatt eksterne midler denne sesongen. Når det gjelder det kommende året er NSF, etter initiativ fra president Hugo Parr, i ferd med å inngå et sponsorsamarbeid om sjakk-ol med en stor, internasjonalt orientert norsk kunnskapsbedrift. Avtalen vil gjelde begge lag, dvs. åpen klasse og kvinneklassen. NORSK SJAKKFOND Fondets verdi har økt med kr i det forløpne år Som vedtatt for kongressen 2001 inkluderes fondsmidlene i NSFs regnskap. I samme forbindelse ble Norsk Sjakkfond delt mellom NSF (2/3) og USF (1/3) hvor økingen av NSFs andel ble på kr Av årets samlede overskudd på kr ble NSF bevilget kr og USF kr Se eget regnskap. ARNOLD J. EIKREMS MINNEFOND Innsamlingen til minnefondet for Arnold J. Eikrem har fortsatt i perioden og i alt kr er kommet inn. Fondet har nå en kapital på kr , se eget regnskap. 8. NORGES SJAKKFORBUND Mange sportslige bragder er det som mest av alt atskiller den forløpne sesongen fra mange tidligere i NSF. Leif Erlend Johannessen er med sine mange internasjonale topplasseringer nå snublende tett på å bli vår neste stormester, og også Magnus Carlsen synes på vei mot noe ekstraordinært. Legg til seierene i Nordisk mesterskap for Svein Johannessen (senior) og Asker SK (Internett) samt en lang rekke imponerende resultater av unge som eldre spillere og norsk sjakk synes å blomstre sportslig sett. At medlemstallet i NSF uansett har fulgt de seneste års trend, og har gått ytterligere tilbake, synes rart hvis ikke likefrem selvmotsigende. Ønsket om å øke aktivitetsnivået i forbundet fikk tidlig på høsten Sentralstyret til å sette opp en ambisiøs arbeidsplan (kan i sin helhet leses på Sjakktuelt) Ferdiggjøringen av forslaget til en ny landsdekkende Eliteserie, opprettelse av Norsk Internett Sjakklubb samt en rekke initiativer på både lokalt nivå og sentralt i organisasjonen er de første positive resultater av denne arbeidsplanen. Fortsatt gjenstår å finne en god løsning på hvordan forbundet kan bidra til å støtte den lokale rekrutteringen. Lokale ildsjeler er det som alltid har gjort sjakk til et spennende fritidstilbud i en stadig mer atspredelsesfylt verden. Forbundet ønske å gi dere tillitsvalgte på alle nivåer den størst mulige støtte til å lykkes med å få ennå flere til å spille sjakk. Oslo den 7. juni For sentralstyret i NORGES SJAKKFORBUND Hugo Parr (sign.) president PS. I tråd med kongressens beslutt i fjor har Sentralstyret arbeidet videre med Widar Fossums forslag til omorganisering av forbundet. Rapporten fra Sentralstyret bringes som tillegg 1 til Årsberetningen (se neste side). Sentralstyrets forslag: Ovenstående beretning, sammen med beretninger for komiteer og utvalg, godkjennes som Norges Sjakkforbunds årsberetning for perioden

13 Norges Sjakkforbunds medlemmer Tillegg til årsberetningen: Widar Fossums forslag, som opprinnelig ble innsendt til behandling på NSFs kongress i 1999, har i større eller mindre grad blitt behandlet på de seneste kongresser. Først gjengis teksten fra Widar Fossum, siden følger Sentralstyrets rapport. Fra Widar Fossum (OSS): Omorganisering av Norges Sjakkforbund. Begrunnelse: Det kan være av avgjørende betydning for en organisasjon å få de rette personene i de forskjellige verv, men disse personer er ofte fra før av svært opptatt. I den forbindelse er det derfor viktig at tillitsvervene både er minst mulig tidkrevende foruten at de er klart definerte i forhold til arbeidsoppgaver. De fleste som blir forespurt om å påta seg et verv, vurderer om vervet virker interessant og om de har faglig forutsetning for å gjøre en god jobb. De fleste «profesjonelle» organisasjoner har tatt konsekvensen av dette og har systematisert organisasjonsarbeidet med klart definerte arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Og for at et tillitsverv ikke skal være for tidsmessig krevende, er det viktig at det innen de forskjellige fagområder er flere kvalifiserte personer som kan dele på oppgavene. Bortsett fra de komiteer og utvalg som har ad hoc-oppgaver, bør de andre ha direkte tilknytting til sentralstyret. Dermed kan to sentrale forutsetninger kombineres: for en komité eller et utvalg er det enklere å få drøftet sentrale problemstillinger i arbeidsprosessen med sentralstyret foruten at hvert enkelt sentralstyremedlem vil ha et dyktig apparat rundt seg med faglig kvalifiserte personer som kan dele på oppgavene. Det foreslås på denne bakgrunn at sentralstyret består av: President Leder for Økonomikomiteen (kasserer) Leder for Organisasjonskomiteen (sekretær) Leder for Turneringskomiteen Leder for Elitekomiteen Leder for Info- og markedsføringskomiteen Leder for USF Sentralstyret konstituerer seg selv med visepresident. Komiteene består av leder og 2 eller 4 medlemmer valgt av kongressen. Sentralstyret har fullmakt til å supplere komiteene etter forslag fra vedkommende komité. Sentralstyret har fullmakt til å pålegge komiteene arbeidsoppgaver som er i samsvar med deres ansvarsområde/mandat. Komiteenes ansvarsområde/mandat foreslås som følger: Økonomikomiteen (ØK) er ansvarlig for økonomi og regnskapsførsel. Den er også ansvarlig for nye inntektskilder. Et av komiteens medlemmer er leder for Sjakkens Venner. Organisasjonskomiteen (OK) er ansvarlig for møtereferater, at kontoret fungerer etter forutsetningene samt for kontakten med kretser og klubber. I sistnevnte forbindelse blir OK ansvarlig i forhold til vervekampanjer og kampanjer som går på å styrke klubbene - først og fremst gjelder dette miljøskapende tiltak. Turneringskomiteen (TK) er ansvarlig for alle turneringer som er NSFs ansvar (inkludert spilleprogram) samt for kontakten med Elo-komiteen. Elitekomiteen (EK) - se gjeldende mandat for nåværende EU. Info- og markedsføringskomiteen (IMK) er ansvarlig for informasjon om og markedsføring av sjakk utad. Dette gjelder også markedsføringskampanjer i samarbeid med klubber og kretser. Når ØK er ansvarlig for nye inntektskilder, er den fullt og helt avhengig av det arbeidet IMK gjør for å markedsføre sjakk generelt og NSF spesielt. Når NSF henvender seg til et firma for å få sponsorstøtte, vet man på forhånd at svaret vil bli nei dersom en ikke tilfeldigvis skulle 12

14 Norges Sjakkforbunds medlemmer treffe på en spesielt sjakkinteressert person. Selv om vi som er medlemmer av NSF er bevisste om sjakkens betydning og at NSF i høyeste grad driver et samfunnsnyttig arbeide, så er det et beklagelig faktum at næringslivet ikke har samme bevissthet. IMK har ansvaret for å markedsføre sjakken samt å gjøre samfunnet bevisste på NSFs samfunnsnyttige engasjement. På bakgrunn av ovenstående fremmer jeg følgende forslag til behandling på kongressen i 1999: 1) Kongressen gir sin tilslutning til intensjonene i dette forslag. 2) Regelutvalget (RU) får i oppdrag å fremme de nødvendige forslag til lovendringer i tråd med intensjonene. 3) RUs forslag sendes klubber, kretser, de norske internasjonale dommere og eventuelt forbundsdommerne til høring innen ) RU fremmer på bakgrunn av høringen sitt forslag til behandling på kongressen i Sentralstyrets rapport: * * * * * * * * Widar Fossum forslår innføringen av en del komitéer der formannen er direkte medlem av NSFs sentralstyre. Tidligere sentralstyrer, og også det sittende sentralstyre er enig i intensjonene i forslaget, men må innse at NSF har begrensede menneskelige resurser. Vi har sett i mange år at enkelte medlemmer bekler flere verv, det være seg i klubb, krets eller forbund. Når vi ser spesifikt på Widar Fossums forslag ser vi imidlertid at NSF allerede langt på vei har den foreslåtte struktur, selv om enkelte komiteer har til dels flere funksjoner. WF foreslår: AU har de senere år bestått av president, kasserer og turneringssjef. Dette innebærer at AU også ivaretar andre arbeidsoppgaver, bl.a. fungerer som styre for Sjakkens Venner. Organisasjonskomité Dette er så vidt vi kan se den eneste komitéfunksjon som NSF ikke har i dag. Sentralstyret kan vanskelig se at det er behov for et eget utvalg til denne funksjon. Sentralstyret ser det som nødvendig kontinuerlig å vurdere NSFs organisasjon, noe som bør tilligge sentralstyret og Kongressen. Turneringskomité Sentralstyret oppnevner hvert år en turneringskomité med turneringssjefen som formann. Dette er en forlengelse av det som opprinnelig var en funksjon som satte opp terminlister. Komiteen utarbeider i dag terminlister, administrerer NGP og seriesjakk. Elitekomité Kongressen velger hvert år et Eliteutvalg, hvor formannen skal være medlem av sentralstyret. Denne komiteen er en forlengelse av tidligere uttagningskomité, med et utvidet mandat. Info- og markedskomité For få år siden ble det av sentralstyret oppnevnt et sponsorutvalg med et mandat som dekker noen av de funksjoner som WSs forslag innebærer. Av det ovennevnte fremgår at det er noen funksjoner som ikke velges av Kongressen. Det gjelder turneringskomiteen og sponsorutvalget. Sentralstyret er av den oppfatning at man oppnår mer fleksibilitet når utnevnelsen skjer av sentralstyret fremfor et valg av Kongressen for disse funksjonene NSFs Sentralstyret Økonomikomité Sentralstyret oppnevner hvert år et arbeidsutvalg (AU) som forestår den daglige økonomiske funksjon med sjakkontoret som utøvende regnskapsfunksjon. 13

15 Årsberetning for komiteer og utvalg ÅRSBERETNING FOR Elo-komiteen Komitéen har i perioden hatt følgende sammensetning: Øistein Yggeseth, Asker, formann og kartotekfører Rune Djurhuus, Akademisk, sekretær Johs. R. Kjeken, SK 1911, medlem I perioden er det avholdt 1 møte. Antall korreksjoner i perioden har vært, 4705 mot 4616 i fjor. Det er ikke foretatt endringer i regelverket siste sesong, med unntak av innføring av de nye kategoriene fra 1. januar 2001, som meddelt i forrige årsberetning. ÅRSBERETNING FOR Reglementsutvalget RU har i perioden bestått av Johs. R. Kjeken (SK av 1911, leder), Tom J. Johanssen (OSS) og Roger Strand (Pi SK), med Egil Arne Standal (Ørsta SL, sekretær) og Øystein Brekke (Modum SK) som varamedlemmer. Strand er for tiden bosatt i Spania, og Standal har ved en del tilfeller fungert i hans sted, blant annet som sekretær. Det er i perioden avholdt ett regulært møte. Behandlingen av de fleste saker er skjedd pr. e-post og telefonkonferanser. Også denne perioden er det behandlet flere ankesaker, både disiplinærsaker og turneringsmessige avgjørelser. Disse har krevd mye tid, men det er ingen unnskyldning for at en rekke andre saker er blitt liggende urørt. Det er ikke blitt arrangert dommerkurs i perioden. Johs. R. Kjeken Oslo 1. juni ÅRSBERETNING FOR Sponsorutvalget har i perioden bestått av Egil Bakke, Lars Monrad-Krohn, Svein Erik Lurdalen og NSFs generalsekretær Bjarke Kristensen. I perioden er det avholdt 1 møte. Utvalget/NSF arbeidet tidlig på sesongen på at få forlenget avtalen med Telenor. Simen Agdestein og Torstein Bae deltok aktivt i dette arbeidet. Da det ikke bar frukt forsøkte utvalget å henvende seg til offentlige institusjoner men heller ikke da klarte man å få flere avtaler. Siden årsskiftet har utvalget vært passivt. ÅRSBERETNING FOR Seniorutvalget Utvalget har hatt følgende medlemmer Richard Wicklund-Hansen (OSS, formann), Otto Ibenfeldt (Follo SF), Aage Mella (Strømmen SK) og Kjell Haug (Stjernen SK). I perioden er det avholdt 6 møter. Kjernesaken for utvalgets har også denne sesong vært å sikre bredest mulig norsk deltakelse i nasjonale som internasjonale seniorarrangementer. En trupp på over ti spillere deltok således i VM for seniorer i Italia. Derutover deltok mange norske seniorer i Nordisk mesterskap 2001 i Fredrikstad. Norge stilte også med lag i EM for seniorlag 2002 i februar i Dresden. ÅRSBERETNING FOR Turneringsutvalget Utvalget har hatt følgende medlemmer: Dag Lauvås (leder), Ragnar Edvardsen, Ole Christian Førrisdahl og Bjarke Kristensen. Utvalget har avholdt 1 møte. Våren 2001 avgav utvalget en rapport til Sentralstyret hvori man vektla nye strategier og virkemidler/ tiltak for hvordan NSF kan bedre sitt turneringstilbud på kort og lengre sikt.

16 Årsberetning for komiteer og utvalg Det var blant annet utvalget oppfattelse at mengden av NGP-turneringer bør reduseres gradvis, for å gi plass til andre og gjerne mer «opplevelsesorienterte» arrangementer. For å motivere arrangører til å tenke annerledes og prøve nytt planlagte utvalget å utgi et katalog med forslag til slike begivenheter. Dette fikk man dessverre ikke til i denne sesongen. Det er opp til Sentralstyret om arbeidet bør fortsette eller om retningen utvalget har lagt bør endres. ÅRSBERETNING FOR Eliteutvalget NSFs eliteutvalg har for inneværende sesong bestått av følgende medlemmer: Thor Geir Harestad (leder), Dag Lauvås (nestleder), Einar Gausel, Eirik T. Gullaksen og Bjarke Kristensen (sekretær). I tillegg har landslagskaptein Øivind Johansen deltatt på møtene. Eliteutvalget har i perioden avholdt 5 møter, og har blant annet behandlet følgende saker: Representasjonsoppgaver og uttak av spillere. OL Økonomisk støtte til internasjonale turneringer i Norge. Ungdomslandslagsgruppen. Uttalelse i enkelte saker som skal behandles av sentralstyret. Retningslinjer for uttak av spillere til nasjonale og internasjonale mesterskap/ turneringer. EUs økonomiske rammebetingelser har i perioden vært noe bedre enn i de senere år. Ellers har utvalgets arbeid dessverre båret preg av en viss uenighet internt, spesielt rundt spørsmålet om "retningslinjer for uttak av spillere til nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer". Uenigheten har primært dreid seg om kriteriene for uttak, og har dessuten også ført til en vanskelig situasjon overfor sentralstyret som har grepet inn og bestemt, gjennom vedtatte endringer i mandatet til EU, at sentralstyret heretter skal være vedtaksmyndighet for "retningslinjer for uttak av spillere til nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer". I hvilken grad ovennevnte vil få noen konsekvenser for sammensetningen av EU i neste periode, avklares på kongressen på Røros. Eliteutvalget v/ Thor Geir Harestad og Dag Lauvås. (Se regnskap for Eliteutvalget på motstående siden). 15

17 Årsberetning for komiteer og utvalg REGNSKAP FOR ELITEUTVALGET BUDSJETT REGNSKAP 1/5-31/ REGNSKAP FORSLAG 2003 INNTEKTER Noter 1. Egenandeler Bidrag fond Sponsing Sjakkens venner/div. v/eu Driftsmidler fra NSF Samlede inntekter UTGIFTER A) Mesterskaper: 1. OL 0 Deltakelse i OL Avsetninger til OL 0 2. Soneturneringer / VM Støtte turneringer/e-cup klubber Nordisk Mesterskap B) Treningsstøtte: Juniorsatsning, ULL Norges Toppidrettsgymnas C) Diverse Samlede utgifter Noter til EUs regnskap: 1. Avkastning fra Norsk Sjakkfond fra 2001 var kr Beløpet dekket Ellen Hagesæther og Einar Gausels deltakelse i EM. 3. Beløpet dekket NSFs andel av kostnadene ved gjennomføringen av treningsopplegget for Ungdomslandslaget. 4. NSF støttet NTG med i alt kr i sesongen

18 Norges Sjakkforbunds medlemmer Kretsvis medlemsstatistikk KRETS 31. des. 31.des. 31.des 31.des 31.des 31.des 05.jun 02.jun 03.jun 04.jun 06.jun OSLO OG OMEGN SJAKKRETS ØSTFOLD SJAKKRETS HEDMARK OG OPPLAND SJAKKRETS BUSKERUD SJAKKRETS VESTFOLD SJAKKRETS TELEMARK SJAKKRETS AGDER SJAKKRETS ROGALAND SJAKKRETS HORDALAND SJAKKRETS SOGN OG FJORDANE SJAKKKRETS MØRE OG ROMSDAL SJAKKRETS SØR-TRØNDELAG SJAKKRETS NORD-TRØNDELAG SJAKKRETS HELGELAND OG SALTEN SJAKKRETS NORDRE NORDLAND SJAKKRETS*) TROMS OG NORDRE NORDLAND SK FINNMARK SJAKKRETS Direkte NSSF Totalt *) Nordre Nordland Sjakkrets er fra 1/1-93 delt inn i Helgeland og Salten Sjakkrets og Troms og Nordre Nordland Sjakkrets. KLUBBER OG MEDLEMMER I NSF pr. 31. desember 2001 Kolonne I: Medlemstall pr. 31/ Kolonne II: Medlemstall pr. 31/ Kolonne III: Medlemstall pr. 31/ Kolonne IV: Medlemstall pr. 31/ Kolonne V: Medlemstall pr. 31/ Kolonne VI: Medlemstall pr. 31/ Kolonne VII: Medlemstall pr. 31/ Kolonne VIII: Medlemstall pr. 31/ Kolonne IX Medlemstall pr. 5/ Kolonne X Medlemstall pr. 5/ Klubb I II III IV V VI VII VIII XI X OSLO OG OMEGN SJAKKRETS Akademisk Asker Brugata Fnatt Follo Myrvoll Nittedal Nordstrand NTG Rilindja Stovner OSS Sjakkam Ski * Bærum Varianten Stjernen Rokaden Strømmen Sørum Oksval SK Tåsen Lillestrøm Sicilianerne Ås NKL * Kirkegata Heggeli Simen SOSS Ø. Gr.dalen Tschaturanga Groruddalens Jadoube Lørenskog Black Knights Fribonden Cyber

19 Norges Sjakkforbunds medlemmer *NKL har byttet navn til Kirkegata SK ØSTFOLD SJAKKRETS Fredrikstad Indre Østf Moss Sarpsborg Tao Halden HEDMARK OG OPPLAND SJAKKRETS Eidsvoll Elverum Gjøvik Hamar Hadeland Kongsvinger Lillehammer Løten Rena Våler Toten SK Trysil SK Rockaden Jarl Jevnaker Nord-Odal Ottestad Ringsaker TELEMARK SJAKKRETS Bø Kragerø Porsgrunn Skien AGDER SJAKKRETS Arendal Evje Kristiansand Søgne Mandal ROGALAND SJAKKRETS Gjesdal Haugesund Hinna Nærbø Sevland Stavanger Strand Randaberg Egersund Kvernevik Hauge SK Vest Sandnes-Ganddal* * Sandnes* BUSKERUD SJAKKRETS Drammen Eiker Hønefoss Kongsberg Konnerud Tempo Remis Haug Modum VESTFOLD SJAKKRETS Caissa Horten Larvik Tønsberg *Navnebytte fra Sandnes & Ganddal til Sandnes HORDALAND SJAKKRETS Bergen Fana Fyllingsdalen Løperen Masfjorden Voss Åsane Fischer Pi Nordnes Sesam SK Sotra SK Passant Stord Vandaskog

20 Norges Sjakkforbunds medlemmer SOGN OG FJORDANE SJAKKRETS Florø Luster Førde Sandane Vik MØRE OG ROMSDAL SJAKKRETS Kristiansund Aure TROMS OG N. NORDLAND SJAKKRETS Harstad Hamarøy Narvik NIH Salangen Sortland Tromsø Vestvågøy Lenvik SK Havh Hadar Molde Sunndalsøra Surnadal Volda Aalesund Ørsta SØR-TRØNDELAG SJAKKRETS Trondheim Arbeidernes Hemne Trondhjems Røros Orkdal SMPOAÅ Trondhjems SK og Arbeidernes SK sammenslått til Trondheim SF fra 94. FINNMARK SJAKKRETS Alta BarentsSK Båtsfjord Guovdag Hammerfest Kirkenes Vadsø Vardø Tana Øksfjord Nordkapp Porsanger Direkte medl NSSF NORD-TRØNDELAG SJAKKRETS Frosta Levanger Meråker Namsos Steinkjer Stjørdal Verdal Totalt HELGELAND OG SALTEN SJAKKRETS Bodø Brønnøys Fauske Mo Mosjøen Grane

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red.

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red. Foto: red. Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500 nr. 3 2008 2 I n n h o l d Nr. 3 2008 årg 74 Redaksjonell leder: To sommeroverraskelser... 4 Leserbrev...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer