Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014"

Transkript

1 Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap og årsberetning for UKM Norge 2014 Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /15 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 13/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse, som oversendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget: Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmønstring Norge Sør-Trøndelag FKF, og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med med et netto driftsresultat på kr , og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge IKS som har avlagt normalberetning. Med dette som bakgrunn kan kontrollutvalget anbefale at regnskapet godkjennes. Vedlegg Revisjonsberetning UKM Norge FKF 2014 Styrets beretning for UKM Norge fkf 2014 UKM Norge særregnskap 2014 Saksutredning UKM Norge FKF (Registrert i Enhetsregisteret som Ungdommens kulturmønstring Norge Sør-Trøndelag FKF) er et fylkeskommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er en del av fylkeskommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt fylkesrådmannen. Foretaket har som oppgave å forestå organisering, utvikling og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring nasjonalt på bakgrunn av avtale mellom Staten og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette inkluderer å arrangere UKM-festivalen. Foretakets administrasjon utarbeider informasjonsmateriell, yter tjenester til fylkeskommuner og kommuner som arrangerer lokale mønstringer, og har kontakt med media, kulturorganisasjoner og andre samarbeidsparter. Kollegiet av fylkeskultursjefer fungerer som fagråd for UKM. Kontrollutvalget har tidligere instilt til fylkestinget på regnskapet, men i tråd med ordning inført fra og med regnskapsåret 2013 er det nå fylkesutvalget som innstiller i saken, og kontrollutvalget avgir uttalelse på samme måte som med fylkeskommunens regnskap. Revisjonsberetning, årsregnskap og årsberetning ble oversendt kontrollutvalgets sekretariat Saken ettersendes derfor som tilleggssak til kontrollutvalgets møte

2 Om regnskapet og revisjonsberetningen Foretakets regnskap føres som et såkalt særregnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, i tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Regnskapet føres av regnskapstjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Statlige rammetilskudd utgjør hoveddelen av foretakets inntekter. I tillegg kommer blant annet brukerbetalinger og tilskudd fra STFK. Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr , og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Styret har anbefalt at mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. Revisor for selskapet er Revisjon Midt-Norge IKS. Revisor har avlagt en normalberetning, hvilket betyr at revisor mener særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av foretakets finansielle stilling. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener regnskapet kan vedtas som det foreligger, og anbefaler kontrollutvalget å avgi en positiv uttalelse uten særlige forbehold eller påpekninger.

3

4

5 Styrets beretning for UKM Norge fkf, 2014 BAKGRUNN: UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. UKM Norge er et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør Trøndelag fylkeskommune. UKM skal være landsomfattende og åpent for all ungdom. Dette ble i 2014 ivaretatt gjennom avvikling av 358 mønstringer på lokal og regionalplan deltakere deltok lokalt i til sammen 409 kommuner og bydeler som var involvert. En rekke av mønstringene er dokumentert med lyd, video, bilder og artikler på internett. SAMARBEID MED FYLKESKOMMUNENE: Alle fylker arrangerer UKM. Det er bygget opp stor erfaring og kompetanse i disse miljøene. Det gjennomføres flere arrangørsamlinger på ulike nivåer hvert år, og dette er viktige forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i UKM systemet. For å sikre tilgjengelighet, kvalitet og kunstnerisk bredde er det siden 2010 foretatt et omfattende kvalitetsarbeid, hvor hensikten er å trekke fylkes og kommunenettverket mer inn i utviklingsprosessene, samt å kvalitetssikre lokalmønstringene. Fylkeskultursjefkollegiet er nasjonalt fagråd for UKM Norge, og ved utgangen av 2014 er det signert skriftlige samarbeidsavtaler med samtlige fylkeskommuner. Det ble i 2014 gjennomført to nasjonale nettverkssamlinger for fylkeskontaktene. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER: Samarbeid med andre nasjonale kulturaktører har hatt høy prioritet. Et sentralt element i dette er en formell samarbeidsavtale mellom Den kulturelle skolesekken, Norsk kulturskoleråd, UKM og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Blant annet arrangerte partene et stort felles nasjonalt fagseminar i forbindelse med festivalen UNG UKM Norge er medlem av Norske festivaler, og har tatt initiativet til et faglig samarbeid med de største festivalene i Norge. Dette har tre hovedmålsettinger: kvalitetsheving av UKM, synliggjøring av UKM og mulighet til å sende UKM deltakere til stadig flere av landets profilerte festivaler. MANGFOLD: UKM er et av relativt få organiserte kulturtiltak som har et godt fundament i det flerkulturelle Norge. Dette er særlig tydelig i de større byene som har en stor andel deltakere med flerkulturell bakgrunn. Arbeidet med, og betydningen av dette aspektet vektlegges sterkt av UKM Norge som et ledd i at hele Norge får et sterkere flerkulturelt preg. UKM Norge arbeider for at alle våre arrangementer skal være tilgjengelige for ungdom med ulike behov for tilrettelegging. Alle UKMs arrangementer omfattes av ordningen med at ledsagerbevis gir rett til gratis billett for ledsager. Når det gjelder kulturelt mangfold i betydningen sjangerbredde har UKM i prinsippet ingen begrensninger, og selv om de dominerende kunstformene er musikk, dans, visuell kunst og film, så er det også deltakere innen teater, litteratur, ny sirkus, design, dataspill, og ikke minst har ungdom

6 mulighet til å ta aktivt del som arrangører, nettreportere, konferansierer, teknikere og fotografer. UKM er rett og slett for alle! UKM FESTIVALEN: UKM festivalen skal være en demonstrasjonsfestival og et nasjonalt utstillingsvindu, og ble i 2014 arrangert som en del av festivalen UNG 2014, som inngikk i den offisielle 200 års feiringen av Grunnloven. På festivalen som gikk av stabelen fire dager i juni deltok 550 ungdommer fra alle landets 19 fylker. Det var et omfattende workshop og seminarprogram for deltakerne. NETTBASERT KOMMUNIKASJON: Hovedtyngden av kommunikasjonen mellom UKM og målgruppen er digital, og skjer via nett og sosiale medier. UKM Norge utvikler og drifter på helårlig basis et nasjonalt nettsted for påmelding og arrangementsadministrasjon for alle UKM arrangører. Nettstedet er også digitalt arkiv for all dokumentasjon av UKM mønstringer som er publisert de siste årene. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING: UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø gjennom sin virksomhet. I 2014 har kvinneandelen i styret vært 58%. UKM Norge har for tiden ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Vi hadde i 2014 én lengre sykmelding i administrasjonen. ETISKE RETNINGSLINJER: UKM Norge har utarbeidet etiske retningslinjer som skal sikre en høy etisk standard i foretaket. STYREMØTER: Det ble avholdt 5 styremøter i Årsregnskap Regnskap 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto finansinntekter Bruk av tidligere års mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Bård Eidet, styreleder Oslo, Kjersti Stenseng, nestleder Karoline Andreassen Tone Boska Anine Smith Bjarte Ytre Arne Tone Østerdal Torstein Siegel, daglig leder

7 Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

8 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 5 Note 1. Regnskapsprinsipp... 5 Note 2. Endring i arbeidskapital... 5 Note 3. Pensjon (F 5 nr 2)... 6 Note 4. Fordringer og gjeld til fylkeskommunen og andre fylkeskommunale foretak og samarbeid... 8 Note 5. Aksjer og andeler i varig eie... 8 Note 6. Samlede avsetninger og bruk av avsetninger... 8 Note 7. Spesifikasjon av kapitalkonto... 8 Noter i hht god kommunal regnskapsskikk (GKRS-bestemte)... 8 Note 8. Egenkapitalinnskudd i KLP Investeringsregnskapet... 8 Note 9. Organisering... 9 Note 10. Antall årsverk... 9 Note 11. Ytelser til ledende personer... 9 Note 12. Hendelser etter balansedagen... 9

9 2 Hovedoversikt driftsregnskapet HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Rev. Budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2013 Konto Brukerbetalinger Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakes tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Regnskapsmessig mindreforbruk Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

10 3 Balanse pr BALANSE PR KONTONUMMER KONTOTEKST SALDO SALDO EIENDELER ANLEGGSMIDLER Egenkapitaltilskudd KLP Pensjonsmidler KLP SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kasse Bankkort Bank (OCR) Bank Bank Bank Bank Skatt Interimskonto Krav momskompensasjon Kundefordringer NLP. Hjelpekonto sykepenger Nav - feriepenger Diverse fordringer 0 0 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OGGJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Årets mer-/mindreforbruk Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL GJELD Arbg.avg.pensj.forpliktelser Pensjonsforpliktelser KLP SUM LANGSIKTIG GJELD Anordning bet. Faktura vedr neste år Anordning ikke mottatt faktura Arbeidsgiveravgift ADM Skattetrekk trig fra Gruppeliv/ulykkesforsikr OU-fondet NLP Arbg.avg.premieavvik Premieavvik pensjon Div. kreditorer Avsatte feriepenger Arb.g.avg.avsatte feriepenger Avsatte feriepenger utgått Avsattearb.g.avg. feriep. Utgått Gjennomgangskonto Leverandør SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OGGJELD

11 4 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler Endring i arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler KOSTRA-art Regnskap 2013 Inntekter driftsdel (kontoklasse1) sum (600:670;700:780;800:890) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) sum (600:670;700:770;800:890) 0 0 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner (kontokl 1) sum (900:929) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner (kontokl 0) sum (900:929) 0 0 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) sum (010:285;300:480) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) sum (010:285;300:480) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner (kontokl 1) sum (500:529) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner (kontokl 0) sum (500:529) 0 0 Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Bal:2.91(i år) (forr. år) 0 0 Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Endring i arbeidskapital basert på balanseregnskapet Regnskap 2013 Endring Betalingsmidler Kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital i balanseregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger samlet Regnskap 2013 Endring Disposisjonsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Driftsregnskapet Trondheim Bård Eidet Kjersti Stenseng Karoline Andreassen Styreleder Nestleder Styremedlem Tone Boska Tone Østerdal Anine Smith Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjarte Ytre-Arne Torstein Siegel Per Lund Styremedlem Daglig leder Regnskapssjef

12 5 Forskriftsbestemte noter Note 1. Regnskapsprinsipp Regnskapet er utarbeidet i hht bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Det er ikke eget investeringsregnskap for foretaket. Se også note nedenfor vedr egenkapitalinnskudd. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelse, er beløp anordnet i årsregnskapet. Når anordning foretas gjøres de ut ifra beste estimat prinsipp og forsiktighetsprinsippet. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost. Note 2. Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap 0 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap 0 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 0 Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Sum Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0

13 6 Likviditet pr År Omløps-midler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad , , , ,21 Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (bør være >2) Note 3. Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i UKM Norge FKF UKM Norge FKF har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ansatte som er i UKM Norge FKFs tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntektseller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavvik for 2014 tilbakeføres igjen over de neste 7 årene, mens det ble tilbakeført over 10 år for årene , mens premieavvik fra før 2011 tilbakeføres over 15 år. I balansen er samlet premieavvik oppført under omløpsmidler, mens beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpne pensjonsforpliktelser som vedrører UKM Norge FKFs egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, skulle

14 7 ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Pensjonsordning KLP SUM Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning KLP SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) KLP SUM MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.- midler Pensj.-forpl. Pensj.- midler Pensj.-forpl. Netto forplikt. 2) Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr Arb.g.avg.avnto pensj.forpl (regnskap) 1) ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er en langsiktig forpliktelse. 2) Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. FORUTSETNINGER KLP Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) 4,65 % 5,00 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 2,97 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 2,97 % 2,87 % Medlemstatus i KLP Antall aktive 5 3 Antall oppsatte 9 9 Antallet pensjoner 2 2 Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snittlig alder, aktive 38,76 38,24 Gj.snittlig tjenestetid, aktive 5,92 8,70

15 8 Note 4. Fordringer og gjeld til fylkeskommunen og andre fylkeskommunale foretak og samarbeid UKM Norge FKF har kr ,85 i kortsiktig gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune, og ingen fordringer mot fylkeskommunen. Note 5. Aksjer og andeler i varig eie Konto nr. Selskapets navn Balanseført verdi Balanseført verdi KLP egenkapitalinnskudd Note 6. Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Inngående balanse. Saldo pr Avsatt bruk i året 0 0 Utgående balanse. Saldo pr Mindreforbruket i 2013 på kr ble avsatt til disposisjonsfond og senere brukt i sin helhet ved overføring til driftsregnskapet. Note 7. Spesifikasjon av kapitalkonto DEBET Saldo (underskudd i kapital) ,01 Saldo (kapital) KREDIT Debetposter i året: Kreditposter i året: Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 8 704,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring i arb.g.avg pensjonsforpliktelse (økning) ,91 Endring pensjonsmidler (økning) ,00 Korrigering kapitalkonto tidligere år Balanse 31.12(kapital) Balanse (underskudd i kapital) , , ,92 Noter i hht god kommunal regnskapsskikk (GKRS-bestemte) Note 8. Egenkapitalinnskudd i KLP Investeringsregnskapet Egenkapitalinnskuddet i KLP er postert i driftsregnskapet under art 529 Kjøp av aksjer og andeler. I hht forskriftene skulle innskuddet vært ført i investeringsregnskapet, men det er valgt å føre det i driftsregnskapet da dette gir bedre regnskapsmessig oversikt, og det gir heller ingen regnskapsmessig resultateffekt. Finansiering av egenkapitalinnskudd skal skje ved bruk av driftsmidler og kan ikke lånefinansieres i hht forskriftene. Totalt egenkapitalinnskudd framgår av anleggsmidler under konto Det er ingen andre forhold i foretaket pr d.d. som skal posteres i investeringsregnskapet.

16 9 Note 9. Organisering UKM Norge er organisert som et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskultursjefkollegiet har status som nasjonalt fagråd for UKM Norge, og sikrer dermed at alle landets fylkeskommuner har mulighet til å påvirke utviklingen. Foretaket har et nasjonalt sammensatt styre og en administrasjon med daglig leder, administrasjonskonsulent, IT-konsulent og prosjektmedarbeider. Administrasjonen har kontor i Trondheim. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er vanligvis medarrangører av UKM-festivalen. Antall årsverk i 2014 er 4,5 årsverk. I tillegg kommer 1 til 2 personer i engasjement i opptil 60% stilling for perioder opp til 6 måneder. Note 10. Antall årsverk Foretaket har hatt følgende utvikling de siste år (status pr xx) Antall årsverk 4,5 4,5 4 Antall engasjement inntil 6 mnd i 60% stilling Note 11. Ytelser til ledende personer Utbetalte ytelser til ledende personer i 2014: Navn Lønn Annen fast Sum godtgjørelse Daglig leder Torstein Siegel Styreleder Bård Eidet I tillegg til lønn og honorar inkluderer beløpene også eventuelle ytelser til forsikringer, pensjonsordninger og elektronisk kommunikasjon. Samlet styrehonorar i 2014 til de øvrige medlemmene i styret er kr Note 12. Hendelser etter balansedagen Ingen kjente hendelser etter balansedag.

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer