Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK"

Transkript

1 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref.:2010/6585 ) 2. Museumsstatistikk (ABM-statistikk) for Tromsø Museum Universitetsmuseet for Muntlig orientering om status for tilsetting i museumsdirektørstillinga ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø, Elisabeth Stormo e.f. administrativ leder NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET NOTAT Til: Museumsstyret Fra: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2010/6585 EST003/161 Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum Universitetsmuseets (TMU) fondsstyre forvalter fem fond. Det er utlyst midler til fordeling i 2013 for alle disse fondene med søknadsfrist 15. april Under gis en oversikt over hvilke aktiviteter fondene kan gi støtte til, hvem som kan søke og beløp til fordeling. Utlysningene er kunngjort på nettsidene til museet og universitetet. Ingegerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestad minnefond Støtte utdeles til innsamlings- og forskningsformål av kulturhistorisk art innenfor Nord-Norge, fortrinnsvis til Tromsø Museum Universitetsmuseets ansatte. Det gis ikke støtte til utbygging av museet eller ordinær drift. Totalt beløp til utdeling i 2013 er kr ,- Tromsø Museums forskningsfond Det utdeles støtte til Tromsø Museums vitenskapelige virksomhet. Midlende skal særlig anvendes til vitenskapelige reiser og undersøkelser, anskaffelser av vitenskapelige hjelpemidler og trykking av vitenskapelige arbeider, for så vidt disse utgifter kan bestrides av museets budsjett. Det gis ikke støtte til formål som må regnes til museumsvirksomhet i snevrere forstand (samlingenes forøkelse og forvaltning), til bygninger og vedlikehold eller til overhodet til dekning av utgifter som hører inn under museets ordinære drift. Totalt beløp til utdeling i 2013 er kr ,- Nordnorsk folkemusikkfond Nordnorsk folkemusikkfond skal brukes til å fremme arbeidet med folkelig tradisjonsmusikk knytta til Nord-Norge. Det utdeles støtte til innsamling, forskning og formidling. Dette gjelder norsk, samisk og finsk folkelig musikk. Enkeltpersoner, lag og institusjoner kan søke om støtte. Totalt beløp til utdeling i 2013 er kr ,- NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: administrativ leder Elisabeth Stormo Tlf: Faks:

3 Fylkeslege Wessel og frues fond Det utdeles støtte til vitenskapelige undersøkelser, fortrinnsvis i Øst-Finnmark og særlig innen de fagområder som var fylkeslege Wessels hovedinteresser, nemlig: ornitologi, etnografi, botanikk, samisk etnografi og Øst-Finnmarks historie. Midlende kan også anvendes til publisering av resultatene og til vedlikehold av Wessel og frues gravsteder. Totalt beløp til utdeling i 2013 er kr ,- Norsk varekrigsforsikringsfond Det utdeles støtte som skal anvendes i Nord-Norge og de arktiske områder til naturvitenskapelige undersøkelser som kan ha praktisk betydning, fortrinnsvis av museets naturvitenskapelige tilsatte. Totalt beløp til utdeling i 2013 er kr ,- Fondsstyret skal etter planen behandle søknadene i mai i inneværende år. Museumsstyret vil få en nærmere orientering om tildelte midler senere. Tromsø, Elisabeth Stormo e.f. administrativ leder 2

4 Utskrift fra ABM-statistikk 2012 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø museum Besøksadresse Lars Thørings veg Tromsø Postadresse Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer Telefonnummer Faks E-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Marthe Dahl Museumsstatistikk april :54:05 Side: 1 av 8

5 Samlingens størrelse / omfang (permanent samling) Kulturhistoriske bygninger Antall pr Kulturhistoriske bygninger totalt av dette, antall oppmålte bygninger Antall andre bygninger (driftsbygninger, administrative bygninger m.m.) Brutto grunnflate på bygningsmassen totalt Nyervervede bygninger (antall) Nyervervede bygninger datert fra perioden Nyervervede bygninger datert fra Kunsthistoriske, kulturhistoriske gjenstander og fotografier Antall gjenstander/fotografier Kunsthistoriske gjenst. Kulturhistoriske gjenst. Fotografier Totalt i samlingen pr Tilvekst totalt Tilvekst datert fra perioden Tilvekst datert fra Tilvekst i samsvar med Tilfredstillende registrert i elektronisk Registrert med digitalt fotografi Tilgjengelig med fotografi på Internett Arkelogiske og naturhistoriske gjenstander Antall gjenstander Arkeologiske gjenst. Naturhistoriske gjenst. Totalt i samlingen pr Tilvekst totalt Tilvekst i samsvar med innsamlingsplaner Tilfredstillende registrert i elektronisk Registrert med digitalt fotografi Tilgjengelig med fotografi på Internett Farkoster Antall pr Antall flytende farkoster (båter og fartøy) i museets samling Antall farkoster (båter og fartøy) som ligger på land Arkiv og kildesamlinger Pr Har museet arkivmateriale/kildesamlinger? (se bort fra eget saksarkiv) Ja 089 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 2 av 8

6 Besøk Åpningstider Var museet åpent for publikum? Ja 098 Hvor mange dager var museet åpent totalt? Inngangsbillett/adgangspenger Var det gratis adgang for alle besøkende i museets åpningstider? Nei 110 Pris på ordinær voksenbillett (NOK): Pris på ordinær barnebillett (NOK): Hadde museet ordninger som gir gratis adgang i sesonger og/eller enkeltdager? Ja 114 Var det gratis adgang for grunnskoleelever hele året? Ja 273 Var det gratis adgang for elever i videregående skoler hele året? Ja 274 Antall besøk i museet (Se hjelpetekst) Enkeltbesøk voksne Enkeltbesøk barn og unge Enkeltbesøk totalt Besøk i grupper, voksne Besøk i grupper, barn og unge Gruppebesøk totalt Besøk totalt Antall besøk betalt med billett/inngangspenger Hva baserte tellingene seg på Billettsalg Ja 124 Automatisk registrering (telleapparat eller elektronisk registrering) Ja 125 Manuell registrering Ja 275 Anslag Nei 127 Har institusjonen egen registrering av besøkende etter språk eller nasjonalitet? Nei 128 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 3 av 8

7 Formidling Kulturhistoriske bygninger Antall kulturhistoriske Av disse, nyåpnet i Åpne for publikum totalt Utstillinger Antall utstillinger Av disse, nye Basisutstillinger Temporære utstillinger Egenproduserte vandreutstillinger i drift Antall utstillinger totalt 41 Museets hjemmesider Antall besøk på museets hjemmesider Utvekslingstiltak Antall gjenstandere lånt ut til andre museer Antall gjenstander deponert hos andre museer Antall gjenstander lånt ut til andre institusjoner enn museer Antall fotografier lånt ut til andre museer Antall fotografier lånt ut til andre institusjoner enn museer Antall arrangementer (gjelder ikke utstillinger) Antall åpne møter, foredrag, seminarer o.l Antall konserter Antall oppsettinger (skuespill, teater) Antall framføringer (skuespill, teater) Publikasjoner Antall større publikasjoner Antall forskningspublikasjoner med fagfellevurdering Antall andre forskningspublikasjoner Pedagogisk virksomhet Antall som deltok i organisert undervisning eller særskilte Antall barn og unge som har deltatt av disse, antall barn i grunnskole og vgs som deltok i tiltak knyttet til "Den kulturelle Har museet internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge? Ja 285 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 4 av 8

8 Administrasjon Selskapsform Hvilken selskapsform hadde museet? Statlig virksomhet 302 Årsverk Årsverk kvinner Årsverk menn Faste stillinger 30, Midlertidig engasjerte (ikke på arbeidsmarkedstiltak) 12, ,2 289 Engasjerte gjennom arbeidsmarkedstiltak Lærlinger Årsverk totalt fordelt på kvinner og menn 45,02 40,20 Antall årsverk fordelt etter type Årsverk kvinner Årsverk menn Daglig leder Kunst-, kultur- og naturfaglig personale 14, ,5 249 Administrativt personale 13, ,7 251 Teknisk personale 15, Årsverk type stilling fordelt på kvinner og menn 45,02 40,20 Frivillige/ubetalte årsverk Anslått totalt antall frivillige/ubetalte årsverk (kvinner og menn) Antall personer (her: Ikke årsverk) Antall fast ansatte personer totalt Antall fast ansatte med doktorgrad Antall fast ansatte med autorisasjon som konservator MNF Antall fast ansatte med autorisasjon som førstekonservator Styresammensetning Antall kvinner Antall menn Styreleder Styremedlemmer Varamedlemmer Universiell utforming Er museet lokaler tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Ja 315 Er museets formidling tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Ja 316 Følger museets hjemmeside WAI-standarden? Nei 282 Museets planer Plan for innsamling? Ja 163 Plan for registrering/katalogisering? Ja 165 Plan for bevaring? Ja 176 Plan for sikring? Ja 178 Plan for forskning? Ja 161 Plan for formidling? Ja 276 Plan for formidlingstiltak spesielt rettet mot barn og unge? Ja 167 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 5 av 8

9 Museumsnettverk og FoU-samarbeid Hvor mange nasjonale museumsnettverk er museet tilknyttet? Deltakelse i prosjekter i regi av nasjonale museumsnettverk, antall Deltakelse i formalisert FoU-samarbeid, antall forskningsprosjekter Brann og tyveri Ble det registrert brann eller branntilløp? Nei 180 Ble det registrert tyveri eller forsøk på tyveri av Nei 182 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 6 av 8

10 Økonomi Driftsinntekter Egeninntekter Regnskap Billettinntekter Varer og tjenester (her også inntekter fra museumsbutikk og kafé) Sponsorinntekter og gaver Andre egeninntekter (oppdragsvirksomhet, utleie av lokaler m.m.) Ordinært offentlig driftstilskudd fra: Regnskap Staten Fylkeskommunen Kommunen Andre offentlige tilskudd fra: Regnskap Staten Fylkeskommunen Kommunen Sum driftsinntekter Driftskostnader Regnskap Varer og tjenester Lønnskostnader Pensjonskostnader Avskrivninger Drift av lokaler Vedlikehold av lokaler/bygg Husleiekostnader Andre driftskostnader Offentlige refusjoner Sum driftskostnader Finansposter Regnskap Finansinntekter Finanskostnader Eiendeler (i hele =1) Regnskap Anleggsmidler totalt (immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, finansielle driftsmidler) Omløpsmidler totalt (varer, fordringer, finansielle investeringer, bankinnskudd, kontanter) Museumsstatistikk april :54:05 Side: 7 av 8

11 Egenkapital og gjeld (i hele =1) Regnskap Egenkapital totalt (innskutt egenkapital og opptjent egenkapital) Gjeld totalt (avsetninger til forpliktelser, investeringstilskudd og øremerkede prosjekttilskudd fra KKD eller andre, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld) Avslutt innleveringen Statistikken er levert Ja 221 Kommentarer 220 Museumsstatistikk april :54:05 Side: 8 av 8

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kvinneuniversitetet

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN Innhold Styret/personalet 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning 7 - Forvaltning 7 -

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Side 2 Bibliotekbruk. Besøk

Side 2 Bibliotekbruk. Besøk Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene som vi har registrert. Hvis opplysningene er korrekte og fullstendige, skal en merke av for "Ja". Klikk deretter

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer