Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang"

Transkript

1 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012

2 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av tukan: mona dysjeland, brasil Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 innhold 3 Helsing frå leiinga 70 Nye utsendinger 4 Årsrapport fra landsstyret 71 U crew Årsrapporter Regnskap 12 Brasil 72 Utrdag av regnskap for Etiopia 73 Balanse 20 Europa 74 Kostnader per program & land 28 Japan 75 Årsberetning for NMS Kamerun 76 Innsamling; Tabeller & oversikter 34 Kina/Hongkong 38 Madagaskar Navne- og adresselister 42 Mali 80 Ledelse og administrasjon 46 Midtøsten 83 Regioner 50 Thailand/Mekong 85 Misjonærer i norgestjeneste 54 Sør-Afrika 85 Pensjonister 56 Norge 86 NMS U 60 NMS U 86 Leirsteder 62 NMS Gjenbruk 88 Organisasjonskart 64 Misjonshøgskolen 90 Navneregister 66 Senter for Interkulturell Kommunikasjon 96 Samtaleopplegg Ravinala 2 årbok

3 helsing frå leiinga tekst: kari skår sørheim landsstyreleiar Vidare i tillit Det Norske Misjonsselskap (NMS) er ein viktig aktør for kanalisering av enkeltmenneske og kyrkjelydar sitt misjonsoppdrag. Misjon ligg i det kristne livet og den kristne kyrkja sitt pulsslag. NMS har engasjement, erfaring og kompetanse, og vi stiller oss til disposisjon. Vi takkar for tillit og samarbeid med enkeltpersonar, foreiningar, kyrkjelydar og andre som også i 2011 har brukt oss som sin reiskap for formidling av evangeliet! Det er med stor takk vi konstaterer at vi i 2011 har kome vidare mot dei måla vi har sett oss. Økonomi er kanskje lettast å måla, og vi takkar Gud for alle som har tatt eit økonomisk krafttak for NMS dette året. Det hjelper oss til å koma vidare. I første omgang til å sikra ein stabil økonomi og slik skapa ei trygg ramme om arbeidet. Dernest skaper det ein forsiktig optimisme om at vi kan nå vidare og lenger dersom den positive trenden held fram over tid. Landsstyret takkar alle, og ber om klokskap til god forvaltning. Eit godt år, trass alt er overskrifta på generalsekretæren sin årsrapport, og slik opplever vi det. Det har vore eit godt år, men også med tunge utfordringar har gjeve fleire av våre samarbeidspartnarar og misjonærar store prøvingar. Vi tenkjer på tsunami i Japan, flaum i Thailand og politisk uro i Mali. Misjonærane både i Japan og Mali vart kalla heim. Vi er glade for at vi raskt kunne returnera til Japan, medan situasjonen i Mali framleis er usikker. Våre tankar og bøner går til våre kristne søsken som lever under vanskelege kår. Naturkrefter minner oss om vårt ansvar for miljø og skaparverk. Ufred og opprør minner oss om vårt ansvar for å peika på dialogen sin veg til fred og forsoning. Generalforsamlinga i Kristiansand var eit høgdepunkt for NMS i Gode samlingar og fellesskap, og eit tydeleg misjonsfolk som tok ansvar og styring. Slik skal det vera! Vi meiner å merka eit fornya engasjement for arbeidet, og med glede opplever vi at vi står saman om oppgåvene i NMS. Det er stor grunn til å takka for dette! NMS er ein organisasjon som har som sitt kall å arbeida for Guds rikes vekst der evangeliet ikkje er kjent og der den kristne kyrkja står svakt. Vårt fokus har alltid vore dette, og arbeidet i Norge har hatt som mål å skapa engasjement for realisering av kallet. Situasjonen i Norge har blitt mykje endra dei siste tiåra. Mange står fjernt frå kristen tru, det norske kyrkjebiletet har blitt meir mangfaldig, og trussamfunna blir stadig meir samansette. Dette utfordrar oss til å tenkja gjennom vår ståstad og oppgåve, og også til å tenkja misjon i eige land. Vi har starta forsiktig med misjonærar i Oslo, og kyrkjelydsplanting i Norge er også ein del av NMS i Norge. Dette vil vi arbeida vidare med. I tillit til Gud og kvarandre ser vi vidare mot nye mål og oppgåver. Vi er eit velsigna folk! Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus; vi fekk Anden som gjev kraft, kjærleik og visdom. årbok

4 foto: ole henrik kalviknes t Fra nattverdssamling under GF i Kristiansand sommeren årbok

5 årsrapport fra landsstyret 2011 tekst: for landsstyret i nms jeffrey huseby, generalsekretær Et godt år - tross alt! 2011 har vært et godt år til tross for store utfordringer. Vi har måttet evakuere misjonærer i tre land, foretatt omorganisering til syv regioner i tråd med generalforsamlingens vedtak, fått ny generalsekretær på plass og arbeidet aktivt med økonomien. På tross av disse og andre utfordringer, har vi bak oss en god generalforsamling, merket stor givervilje og sett et arbeid som bærer frukt. Dette vitner om trofaste støttespillere og motiverte medarbeidere. Likevel er ikke jobben gjort. I vårt misjonsarbeid vil vi nå lengre inn og lengre ut. Som organisasjon vil vi bli enda bedre. Evakueringer Mange store hendelser har preget nyhetsbildet i 2011, og flere av disse har hatt direkte innvirkning på virksomheten til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Det er nok å nevne tsunamien i Japan, flommen i Thailand og urolighetene i Mali. I alle disse hendelsene ble misjonærene evakuert fra hjemmene sine, og for Japan og Mali sitt vedkommende, ble misjonærene evakuert hjem til Norge. Det å evakuere misjonærer er en drastisk handling som gjør noe både med organisasjonen, misjonærene og våre samarbeidspartnere. Vår bønn er selvsagt at slike hendelser ikke skal inntreffe. Det er aldri enkelt å evakuere medarbeidere. De vil være solidariske med dem de arbeider blant, og som må være igjen. Samtidig må organisasjonen være en ansvarlig arbeidsgiver som tar rådene fra Utenriksdepartementet på alvor, da vi har et ansvar for misjonærenes ve og vel. Når det gjelder Japan og Thailand har arbeidet vendt tilbake til det normale. I Mali har urolighetene kulminert i et statskupp, og i skrivende stund er det usikkert om og når misjonærene kan vende tilbake. Året har nok en gang bekreftet at samfunnet mange steder i verden er sårbart for konflikter og naturkatastrofer. Dette har også innvirkning på arbeidet til Det Norske Misjonsselskap, og skaper ekstra utfordringer for de ansatte. Slik må det selvsagt være når man arbeider i land med en skjør statsforvaltning og/eller en lav og skjør økonomi. Det gledelige er at arbeidet i prosjektene stort sett går sin gang - og at det bærer frukt. Mennesker blir nådd med evangeliet, mange får bedret sine livsvilkår og kirkene får økt sin kompetanse. Implementering På hjemmebane var 2011 året der NMS sluttførte omorganiseringen som organisasjonen har vært inne i. Etter et prøveår med fem landsdelsteam vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Bergen, vedtok generalforsamlingen i Kristiansand å dele arbeidet i Norge inn i syv regioner. I løpet av høsten ble de praktiske konsekvenser av vedtaket utredet og vedtaket satt ut i livet. Blant annet ble arbeidet med å lage en handlingsplan for arbeidet i Norge satt i gang. Generalforsamlingen i Kristiansand vedtok også muligheten for en prøveordning med to nivåer i hjemmearbeidet. Saken er under utredning og vil trolig bli satt i verk i Region Nord-Norge. De lange avstandene i landsdelen er en utfordring, og stillingsvakanse gjør også arbeidet sårbart. Mye tyder på at Nord-Norge bør ha et ekstra fokus, da det ikke er ønskelig for organisasjonen å miste fotfestet i landsdelen. Økte gaveinntekter Det sier seg selv at 2011 har vært et krevende og utfordrende år. Mest spenning knyttet det seg til om nedskjæringene i antall ansatte i Norge ville føre til nedgang i gaveinntektene. Det gledelige er at 2011 økonomisk sett ble et godt år for NMS. Organisasjonen gjennomførte ekstrinnsamlinger etter tsunamien i Japan og årbok

6 t Under GF i Kristiansand fikk deltakerne nyte den sørlandske skjærgården. Foto: Ole Henrik Kalviknes Misjonærrollen NMS har gjennom flere år sett at misjonærrollen er i endring. Det er flere grunner til dette. For NMS har det sammenheng med at inntektene ikke har holdt tritt med kostnadsutviklingen i Norge, tilgangen på misjonærer minker - men den viktigste årsaken er at behovene hos samarbeidskirkene endrer seg. En stor del av NMS identitet er knyttet til å sende ut misjonærer. Derfor er det viktig å ta endringene i misjonærrollen på alvor. I 2011 ble det vedtatt å kartlegge hva endringene faktisk består i. Undersøkelsen vil etter alt å dømme gi et bedre grunnlag til å vurdere hva som må gjøres for å møte endringene på en konstruktiv måte. Prosjektet skal foregå i 2012, og resultatet legges frem våren NMS ønsker fortsatt å være en sendemisjon, men i hvilken grad og på hvilken måte gjenstår å se. flomkatastrofen i Thailand, noe som til sammen gav oss omlag 1,1 mill. kroner. Men det er de trofaste og regelmessige giverne som bærer arbeidet, og tilliten fra dem gjør oss både ydmyke og takknemlige! Økningen i gaveinntektene på tross av turbulente år, betyr for NMS at organisasjonen har trofaste støttespillere, og at en tross alt har kommet godt ut av omorganiseringen og nedskjæringen. Det skal likevel ikke legges skjul på at det er en betydelig utfordring å trygge økonomien også i årene som kommer. Et resultat i pluss 2011 er året da regnskapet viste 26,7 millioner kroner i overskudd, hvorav 13,8 millioner kommer fra eiendomssalg. Årsakene til dette er flere. Organisasjonen fikk økte inntekter fra testamentariske gaver, momskompensasjon, gaver og overskudd fra NMS sine gjenbruksbutikker. Utgiftsbudsjettet ble overskredet med 3,7 millioner. Nedskjæringene i antall ansatte i Norge har også bidratt til å holde utgiftene nede. Det er gledelig og nødvendig at NMS har fått styrket sin likviditet etter flere år med betydelige underskudd. Dette gir organisasjonen anledning til å trekke pusten før den må fortsette arbeidet for å bedre økonomien. Hovedregelen må være å sette tæring etter næring. Vi kan ikke tillate oss å bruke mer penger enn vi klarer å få inn. samarbeidet med Dnk NMS ser på seg selv som del av Den norske kirkes (Dnk) misjonsengasjement. Samarbeidet i 2011 foregikk på tradisjonelt vis gjennom Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon. Fra organisasjonens side er det ønskelig å utvikle samarbeidet til å bli noe mer enn et offer eller to i året. NMS vil at misjon skal være mer integrert i menighetsarbeidet; at menighetene i større grad blir misjonale i sin tenkning. u Flommen i Thailand fikk store konsekvenser for både land og folk. Foto: Bangkok Post. 6 årbok

7 årsrapport fra landsstyret 2011 Rammeavtale NMS mottok også i fjor penger fra Norad gjennom Digni (tidligere Bistandsnemnda) til utviklingsarbeid. I 2011 innførte Digni en ordning med rammeavtale som organisasjonen søkte på. En rammeavtale medfører på den ene siden et større ansvar fra organisasjonens side, og på den andre siden en større fleksibilitet i bruken av bistandsmidlene. Fleksibiliteten innebærer at tildelte midler vil kunne flyttes innenfor godkjente prosjekt, og fra ett år til et annet, ettersom forholdene ligger til rette og ettersom behovene er. En rammeavtale krever et høyt nivå av kompetanse og kapasitet, og å få en rammeavtale anses som en anerkjennelse av organisasjonen sitt utvklingsarbeid. GF i Kristiansand Sommeren 2011 ble det arrangert generalforsamling i Kristiansand. Det ble en flott samling under mottoet Våg mer!. Samlingen viste at NMS fortsatt har god oppslutning om arbeidet, men at utfordringen ligger i å engasjere yngre generasjoner. Debatten om antall regioner tok en stor del av forhandlingstiden, og i tillegg ble strategiplanen Våg mer vedtatt. I den grad planen medfører endringer, vil disse bety større fokus på Europa og Midtøsten på bekostning av arbeid i noen av de tradisjonelle misjonslandene. Ny generalsekretær I 2011 fikk NMS ny generalsekretær. Kjetil Aano har arbeidet i ulike stillinger i organisasjonen i 27 år, hvorav de siste ti og et halvt år som generalsekretær. Han fikk mange godord med på veien til prostetjenesten i Tungenes prosti. Påtroppende generalsekretær, Jeffrey Huseby, har vært lagsprest, sjømannsprest og prest og prost i Søre Ryfylke prosti. I tillegg til teologi har han tatt fag innen organisasjon og ledelse ved Universitetet i Stavanger og ved BI Stavanger. årbok

8 t Leirene på Havglimt leirsted i Ulvøysund er svært populære. Foto: Øyvind Oterholt Et godt år tross alt! Oppsummerende er det grunn til å hevde at 2011 har vært et godt år - tross alt. På tross av ytre omstendigheter har både medarbeidere og samarbeidspartnere blitt spart for ulykker, vold og annen skade. På tross av omorganisering og nedskjæring i antall ansatte i arbeidet i Norge, har gaveinntektene økt. På tross av stort engasjement og opphetet regioninndelingsdebatt, har organisasjonen landet på en organisering i syv regioner, og kan nå konsentrere seg om å se framover - til beste for misjonsarbeidet ble altså et godt år for NMS, tross alt. Det betyr ikke at jobben er gjort. Fortsatt er det mange utfordringer foran oss. Slik det ser ut nå, er de viktigste å utvikle samarbeidet med Den norske kirke, og å rekruttere til økt oppslutning om misjon. Dette er ingen enkel sak, og ikke gjort over natten. Det krever målrettet og utholdende innsats over tid. Dette er ikke en sak for den enkelte - det er en sak for oss alle. Gud gi oss nåde til å gjøre hans sak til vår! EIENDOM OG DRIFT Eiendomsavdelingen er en avdeling som ikke er begrenset til hovedkontoret i Stavanger. Snarere tvert i mot. Ved hovedadministrasjonen er det seks ansatte, mens det rundt i landet er omkring 40 ansatte knyttet til eiendomsdrift og leirsteder. Avdelingen har ansvar for drift av eiendommene, leirstedene, IKT og noen fellestjenester for hele organisasjonen. Eiendommer og leirsteder Ansvaret for eiendommer og leirsteder i NMS er delegert til det LS-oppnevnte Forvaltningsstyret. Avdelingens ansatte ved hovedadministrasjonen utgjør Forvaltningsstyret sin administrasjon. Siste år ble det foretatt noen endringer i stillingsinnhold for flere av stillingene. Dette førte til at eiendomsdriften ble styrket. Utfordringene er store når det gjelder å få leirstedsdriften til å gå i økonomisk balanse, men dette er nå lagt inn som budsjettmål for Utfordringene er også store når det gjelder eiendomsmassen; både leirsteder og andre bygg. De aller fleste eiendommene har hatt mangelfullt vedlikehold og forvaltning opp gjennom årene. Det arbeides nå med en samlet gjennomgang av teknisk stand og markedsverdi på alle store eiendommer. Flere eiendommer er under utvikling, for eksempel arbeides det med forslag til reguleringsplan for Lønnegraf og Bakksætra. Begge disse har vært førstegangsbehandlet i de lokale kommunene siste år. I tillegg arbeides det med en ny reguleringsplan for Rørdalsvik. IKT-arbeidet Det har i lang tid blitt arbeidet mot en best mulig samordning i hele organisasjonen; både i vårt langstrakte land og utenfor Norges grenser. Driftsansvaret har vært plassert utenfor eget hus i flere år, men siste året har det vært ytterligere fokus på andre driftsformer. En bedre samordning av telefoni, fast og mobil, er også under arbeid. Siste år har dette arbeidet blitt satt på vent i påvente av en total gjennomgang og vurdering av hele organisasjonens IKTplattform. INNSAMLING 2011 var innsamlingsåret som nesten tangerte toppåret i Vi endte til slutt opp med 89,9 millioner kroner, og dette er organisasjonens nest beste resultat noen gang. I 2007 passerte innsamlingsresultatet så vidt 90 millioner. Resultatet for 2011 er ca. 2,4 millioner mer enn budsjettert og 2,6 millioner mer enn året før; noe som er svært gledelig! Selv om kroneverdien er synkende, står det respekt av et så høyt tall på innsamlede midler! Det er bare å ta hatten av både for givere, ansatte og frivillige som står på med innsamling, inspirasjon og informasjon. 8 årbok

9 årsrapport fra landsstyret 2011 Færre givere som gir mer Utviklingen i 2011 har fortsatt trenden med at personlige gaver går opp og foreningsgaver ned. Den enkelte forening gir mer, men siden tallet på foreninger går ned, fører dette til at totalsummen blir mindre. Gledelig er det likevel at flere personlige givere kom til i 2011, og at noen sporadiske givere har blitt faste. Dermed økte innsamlingssummen. Tendensen er altså at det blir færre givere, og at de som gir, gir mer enn tidligere. Inntektene fra menigheter og aksjoner har hatt en svak økning. For første gang ble SMS prøvd som innsamlingsmetode. I nødhjelpsinnsamlingene til Japan og til Thailand ga det godt og raskt resultat, men på det jevne har vi ikke sett at det har blitt mye brukt. Det ble ikke organisert større innsamlingsaksjoner i 2011, men de fem faste landsinnsamlingene ble gjennomført. Mange har fortsatt disse innsamlingene som sin givertjeneste, men tallet på aktuelle adressater å sende den til har gått ned. På slutten av året gjorde en også forarbeidet til den webbaserte innsamlingsaksjonen byggenkirke.no. Her prøver NMS ut sosiale medier særlig Facebook som giverarena, et forsøk som vil vare hele NMS Gjenbruk øker I tillegg til økningen i givertjenesten, gleder vi oss også over at NMS Gjenbruk gjør det godt. At butikkjeden i fjor kunne bidra med nærmere 12,4 millioner kroner direkte inn i misjonsarbeidet er imponerende. Og i årets budsjett ligger et løfte om enda mer. PROGRAM Generalforsamlingen sommeren 2011 vedtok en ny strategiplan, og det ble arbeidet mye og iherdig for at den nye planen kunne tas i bruk fra Landsstyret er i tur og orden blitt presentert for tre nye programprofildokumenter ett for hvert av de tre programmene Budskap, Bistand og Bygging. Deretter er det blitt utarbeidet programplaner for hvert enkelt land; til sammen har over 20 landplaner blitt vedtatt av landsstyret i løpet av høsten. Gjennom disse planene blir generalforsamlingens strategiplan konkretisert og satt ut i livet. Planene gir oss mulighet for planstyring og god rapportering. Det er imidlertid en krevende oppgave å gjennomføre de justeringer som strategiplanen legger føringer for. NMS har en lang historie mange steder, og mye engasjement og følelser er knyttet til det meste av arbeidet. Dette er svært positivt, og helt avgjørende for organisasjonens livskraft. Samtidig er det nødvendig å foreta omprioriteringer for å arbeide i tråd med generalforsamlingen vedtak. Utfordringene er særlig store innenfor diakoniarbeidet, noe som blant annet skyldes at mye av vår diakonale innsats foregår i noen av verdens mest fattige land. En for brå omprioritering av ressurser fra de mest fattige til de mindre fattige kan vanskelig la seg forsvare. Misjonærrekruttering Strategiplanen gir tydelige føringer med hensyn til misjonærantall. Utgangspunktet er at antall misjonærer skal opprettholdes på det samme nivået som 2011; ca. 70 misjonærer. Både økonomi og behov tilsier at dette målet burde kunne oppfylles. Likevel ser det ut til at antall misjonærer kommer til å bli redusert i treårsperioden. Dette skyldes at rekrutteringen ikke er så god som før, og at det har blitt vanskeligere å ha misjonærer i enkelte land. Dette gjelder særlig barnefamilier. Det tas nå ulike initiativ for å vurdere tiltak for at generalforsamlingens målsetting så langt som mu- årbok

10 Misjonærer på feltene Land Kv. Menn Antall årsverk i Norge for misjonærfamilier, revisjon av ansettelsesreglementet i forbindelse med innføring av syv regioner og overgang til nytt personalsystem. Brasil Estland Etiopia Frankrike Hongkong Japan Kamerun Kina Kroatia England Madagaskar Mali Midtøsten Sør-Afrika Thailand Misj. i norgestj HA Leirsteder Regioner 53, ,2 21,6 39,7 47,6 23,8 26,2 I året som har gått, har personalavdelingen også hatt mye med evakuering av misjonærfamilier å gjøre - etter tsunamien i Japan og urolighetene i Mali. Slike dramatiske evakueringer griper dypt inn i misjonærenes arbeid, kall og identitet, og krever mye omtanke og gode ordninger. Det gode er at organisasjonen har ordnede rutiner og hensiktsmessige beslutningsprosedyrer som fungerer i slike hendelser. lig kan bli oppfylt. Vi oppfordrer fremdeles til bønn om at yngre, men gjerne også litt eldre og erfarne mennesker med voksne barn, må melde seg til tjeneste. ØKONOMI Året 2011 utviklet seg økonomisk langt bedre enn vi hadde forventet. Senest i juni 2011 vedtok landsstyret et revidert budsjett med et forventet underskudd (på normal drift) på 2 millioner kroner. Dette skyldtes hovedsakelig usikkerhet omkring den nye region/teamstrukturen. Årsregnskapet viser at vi hadde økte inntekter på 13 millioner, samtidig med at utgiftene våre bare økte med 3,7 millioner. Det er spesielt fire grunner til den positive utviklingen: Gavene økte i forhold til budsjett (2,4 millioner) og En veldig økning på testamentariske gaver (7,7 millioner). Momskompensasjonen NMS mottok var mye større enn forventet (4,2 millioner). En fortsatt veldig gledelig økning av inntektene fra gjenbruksbutikkene (2,8 millioner). I tillegg ble det solgt eiendommer for 13,8 millioner kroner. Landsstyret vedtok i 2010 at NMS skulle selge eiendommer som man ikke hadde strategiske interesser i for 25 millioner. I 2010 ble det solgt for 19,7 millioner, samtidig som det var lagt ut en bolig i region Øst som ikke ble solgt før i Regionkontoret i Bergen ble flyttet, og de gamle kontorlokalene i Vestre Muralmenning solgt. NMS implementerte et nytt økonomisystem ved årsskiftet 2010/2011, og det viste seg å være mer krevende enn først antatt. Dette har gjort det vanskeligere for de forskjellige driftsenheter å få full oversikt. PERSONAL Personalavdelingen har et travelt år bak seg med mange arbeidskrevende saker. Noen er gamle og andre nye; misjonærbarnprosjektet, revisjon av personalhåndboken, arkivarbeid, revidering av policy-dokument Det skal ikke legges skjul på at personalavdelingen legger ned mye arbeid i rekrutteringen av nye medarbeidere. Spesielt gjelder dette ansettelse av misjonærer. De skal tross alt bo under fjerne himmelstrøk, lære en ny kultur og et nytt språk samtidig som de skal bety noe som har åndelig verdi for dem som de arbeider blant. Det merkes at færre søker misjonærtjeneste - og at tjenestetiden har blitt kortere med årene. INFORMASJOn Hovedformålet med informasjonsarbeidet er å informere om arbeidet organisasjonen driver i Norge og i verden. Informasjonsavdelingen har det siste året i hovedsak fokusert på informasjonsformidling gjennom Misjonstidende, hjemmesidene no og NMS er også aktiv i sosiale medier, først og fremst på Facebook. Misjonstidende er NMS hovedorgan for informasjon om arbeidet. Bladet har i underkant av abonnenter. Disse får aktuell informasjon om kirke og misjon. Redak- 10 årbok

11 årsrapport fra landsstyret 2011 Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og utvikle NMS sine hjemmesider. Noe av stoffet blir lagt ut sentralt, og resten blir lagt ut av medarbeiderne i regionene. Informasjonen omfatter både informasjon om arbeidet i regionene og om misjonsprosjektene. Det er mye gjemt gull på hjemmesidene til NMS, sier programleder innen bistand, Stein Hinderaker. På tampen av 2011 begynte forberedelsene med å få NMS ut på mobilweb. Mobilweb er en tilpasset mobilutgave av nettsidene. Dette er fremtidsrettet, ettersom flere og flere har internett på mobilen. En annen del av informasjonsarbeidet er knyttet til midler mottatt fra NORAD. Hensikten er å drive et bredt opplysningsarbeid i Norge om aktuelle utviklingsspørsmål. Noe av dette er rettet mot ungdom via nettsiden Det anses som viktig å være til stede i sosiale medier. Aldersfordeling på de som er innom vår Facebookside har en god spredning. Fordelen med Facebook er at den enkelte kan dele NMS-nyheter med sine venner. Dette bidrar til å spre ytterligere informasjon om vårt arbeid. På oppdrag fra landsstyret vurderes det nå ny logo for organisasjonen. En logo skal symbolisere identitet og formål. Nåværende logo er så detaljrik og sammensatt at den ikke egner seg særlig godt i forhold til grafisk gjengivelse og på internett. misjon tidende s sjonen har hovedansvaret i skrivearbeidet og grafisk utforming, men er avhengig av tips fra leserne, artikler fra misjonærer og lokale medarbeidere både i Norge og utlandet. Slik sett er Misjonstidende i stor grad et samarbeidsprosjekt. n r 6 / å rga n g Jesus er kjærlighet 18 GF-sangen: Våg mer! 20 Fra Laos til Hongkong 26 p Misjonstidende er avhengig av tips fra leserne, artikler fra misjonærer og lokale medarbeidere både i Norge og utlandet. Slik sett er bladet i stor grad et samarbeidsprosjekt. årbok

12 brasil 12 årbok

13 årsrapport Brasil tekst & alle foto: mona dysjeland representant Ung & vital Den evangeliske kirken av luthersk konfesjon i Brasil (IECLB) møter sterk konkurranse i et svært sammensatt kirkelandskap. NMS støtter sin samarbeidskirke i arbeidet med å være tydelig, misjonerende og appellere til den yngre garde. Kirken velger hvert år et tema som skal ha fokus i menighetene. Det er ofte et tema som utfordrer og som berører områder der kirken ser behov for forbedring og videreutvikling. De siste årene har både misjon og omsorg for skaperverket vært i fokus, men i 2012 rettes oppmerksomheten mot barn og unge med følgende tema: Ung menighet - Levende kirke. Bibelteksten som er valgt til å følge temaet, er fra Jeremias 1,5a: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg». IECLB er en av flere kirker i Brasil som har opplevd nedgang i antall medlemmer og gudstjenestebesøkende de senere årene. De fleste historiske kirkesamfunn sliter med dårlig oppslutning, mens medlemstallet i de nye trosmenighetene eksploderer mange steder i landet. Det er særlig vanskelig for IECLB å få med ungdommer i kirken, og gjennomsnittsalderen er høy i mange menigheter. De unge kommer ikke lenger i kirken bare fordi foreldrene går der. Det er derfor veldig positivt at IECLB setter søkelyset på ungdom. Årstemaet fokuserer på hva kirken ønsker å være for de unge, samtidig som det understreker hvor viktig det er for en kirke å ha med yngre mennesker for å holde seg ung, frisk og relevant. Tydelig og ekte Ved starten av hvert skoleår samles alle studentene ved presteskolen FATEV i Curitiba en uke til felles forelesninger. Temaet i år var situasjonen til den evangeliske kirke i Brasil. Aktuelle spørsmål var: Stemmer ryktet som går over store deler av verden om at det skjer enorme evangeliske vekkelser i Brasil? Hva er det egentlig som foregår i megakirkene som tiltrekker seg tusenvis av mennesker? Hvis det skjer store vekkelser, er det påtagende hvor beskjedne resultater en ser av det i samfunnet. Fremdeles er det svært mye kriminalitet og korrupsjon i landet. Forskjellen mellom fattig og rik er stor, og de hvite er rikere enn de mørke. Pastorer blir tatt for hvitvasking av penger og bedrageri. Det ble ikke påstått under forelesningene at kristne vekkelser tar bort alle sosiale problem, men det ble påstått at svært mye av det som skjer i megakirkene er maskert kristendom som ikke fører til frelse og forløsning i menneskers liv. Veltalende pastorer «selger» mirakler og helbredelser til en høy pris, særlig på bekostning av de fattige. Brasilianere søker det åndelige, men mest av alt søker de hjelp og veier ut av nød og krise. Dette gjør dem til lette ofre for suksesspastorer og framgangskirker. Mange har blitt «frelst» så uendelig mange ganger. I grøftekantene etter «de store vekkelsene» ligger sårede og forvirrede mennesker som lover seg selv aldri mer å ha kontakt med noen evangelisk kirke. I denne konteksten er det NMS driver evangelisering og menighetsbygging i Brasil. Vårt hovedfokus ligger på teologisk utdanning og ledertrening i menighetene. Det er så viktig at den lutherske kirken, sammen med andre protestantiske kirkesamfunn i Brasil, fortsetter å peke på Guds Ord som rettesnor for liv og lære. God bibelkunnskap sammen med en klar forståelse av Guds frelsesplan i Jesus Kristus, er avgjørende for at ekte omvendelse skal finne sted. Teori og praksis NMS støtter FATEV med lærerkrefter, og bidrar i 2012 til at en lærer ved FATEV kan videreutdanne seg ved å ta en mastergrad i misjonsteologi. I tillegg har NMS i flere år støttet en desentralisert bibelskole som er mobil og derfor kan arrangeres i flere byer rundt om i landet. Mange menigheter har fått flere frivillige og godt utrustede ledere som et resultat av denne bibelskolen. I 2012 går bibelskolen i misjonsområdet i Nordøst-Brasil inn i sitt andre og siste år. Til sammen møtes ca. 35 elever til intensiv undervisning en gang i måneden der de bl.a. studerer Bibelens bøker, evangelisering og misjon, kristen etikk og diakoni. Menighetsbygging er et annet viktig område. I samarbeid med den lutherske misjonsorganisasjonen, Missão årbok

14 q Et typisk hjem i Nordøst-Brasil (bildet under). Zero, har NMS bidratt til å danne mange nye kirker i områder med få kristne. I delstaten São Paulo fortsetter støtten til menighetene i São José do Rio Preto og Santa Fé do Sul. Misjonær Tiago Seilert i São José do Rio Preto har store forventninger til hva som kan skje i menigheten dette året. Antallet medlemmer økte i fjor, og menigheten har nå flere velfungerende cellegrupper. Hovedfokus for menigheten framover vil være ledertrening, videreutvikling av cellegruppene og fortsatt evangelisering og utadrettet arbeid. I Santa Fé do Sul feiret de åpningen av nytt kirkebygg i oktober i fjor. Dette var en stor begivenhet for menigheten og en seier etter hardt arbeid. Noen få uker senere gikk daværende misjonær Hilton Henn av med pensjon, og menigheten fikk en ny arbeider. Raul Bertto er nyutdannet misjonær fra FATEV. Sammen med kona, Liana, flyttet han til Santa Fé do Sul i januar, og er nå godt i gang med sitt arbeid som misjonær. Siden både Raul og Tiago er nyutdannede og ferske i tjenesten, ser NMS det som viktig at de får god oppfølging og veiledning underveis. Et nytt prosjekt for 2012 er å bidra til at en erfaren misjonær fra en naboby kan ha jevnlig arbeidsveiledning med de to, og i tillegg følge opp menighetsråd og frivillige ledere. Barnas oase NMS støtter mye diakonalt arbeid i Brasil indirekte gjennom undervisning og istandsetting. Særlig den desentraliserte bibelskolen har ført til mange nye diakonale initiativ i kirken. I tillegg har NMS i flere år støttet arbeidet ved et dagsenter for barn i byen Gravatá. Ca. 120 barn får et godt måltid mat, leksehjelp, omsorg og tilgang på lek og moro gjennom dette arbeidet. Det er en svært fattig bydel med store sosiale utfordringer. Narkotiske stoffer er lett tilgjengelige og utgjør en stor fare for barn og ungdom. Dagsenteret prøver å gi barna den ballasten og støtten de ikke får hjemme, men som kan hjelpe dem til å klare seg videre i livet. Viktig stilling NMS og Missão Zero er samarbeidspartnere i misjonsarbeidet. I 2010 sendte Missão Zero ekteparet Maicon og Carol Steuernagel til Norge som misjonærer. Det er økonomisk krevende for en organisasjon å sette i gang nye misjonsprosjekt og samtidig opprettholde støtten til pågående prosjekt. NMS vet hvor viktig og krevende innsamlingsarbeidet kan være, og bidrar til at Missão Zero kan opprettholde stillingen for innsamlings- og informasjonsarbeid. Missão Zero har nå ca. 70 misjonsforeninger og mange enkeltpersoner på sin giverliste. Missão Zero sine utfordringer framover går ut på å sikre nok inntekter til administrasjonsarbeid, motivere til internasjonal misjonsinnsats og holde oppe givernes utholdenhet. Det er en tendens i kirken til å ville støtte de siste og nyeste prosjektene, men misjon tar tid og mange misjonsprosjekt vil trenge støtte utenfra i mange år. 14 årbok

15 brasil Brasil Adresser: NMS: Rua Theodoro Bruno Breithaupt, 120 casa 02 CEP: Curitiba-PR Representant: Mona Dysjeland Tlf: Mobil: Glimt fra Brasil Rose (til høyre) er en ung dame fra byen Araripina i Nordøst-Brasil. Hun er kjent for sitt store smil og sin rungende latter. Folk som kjente henne før hun ble kristen, forteller om en innesluttet, morsk og negativ jente. Det er det vanskelig å forestille seg i dag. Rose er full av liv og svært opptatt av å tjene Gud og mennesker. Hun er elev ved den desentraliserte bibelskolen, og hun jobber ellers som leder for menighetens dagsenter for barn i en fattig utkant av byen. Som elev ved bibelskolen har hun fått i oppgave å starte et diakonalt arbeid ut fra menigheten. Rose er allerede involvert i et diakonalt arbeid, men nå bygger hun klasserom i bakgården til huset hvor hun bor. Hun vil nemlig starte et arbeid for barn også i sin egen bydel. Rose kan ikke drive dette arbeidet alene, men vil stå for planlegging og koordinering i samarbeid med et par andre damer fra menigheten. mona dysjeland Samarbeidskirke: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil C.P Porto Alegre RS Tlf: President: P. Dr. Nestor Paulo Friedrich Misjonærene: Mona Dysjeland og Rasmus Gjesing Tlf: Mobil: Les misjonærenes blogger på Fakta om Brasil Areal: km² (26 x Norge) Folketall: Hovedstad: Brasilia Styreform: Forbundsrepublikk Statsoverhode: President Dilma Rousseff Offisielt språk: Portugisisk Religion: 73,6 % romersk-katolsk kristne, 15,4 % protestanter, m.fl. Hiv/aids: 0,6 % årbok

16 etiopia Utfordrende vekst Kompetansebygging er nøkkelordet for engasjementet i Etiopia og arbeidet konsentreres om NMS opprinnelige kall som er å nå gumuz og andre marginaliserte grupper i Vest-Etiopia. Etiopia kunne også i 2011 skilte med politisk stabilitet og sterk økonomisk vekst i sentrale strøk. I hovedstaden bygges det som aldri før. Tusenvis av små bølgeblikkhus erstattes av 20 etasjers blokker i glass og stål med dyre hoteller, elegante restauranter og butikker. Kundene er utlendinger og en svært rik etiopisk overklasse. I utkanten av byen skyter det opp lange rekker av blokker med små leiligheter. Men få av dem i bølgeblikkskurene har råd til å kjøpe eller leie. Erfaringene viser at denne typen boligmaskiner før eller siden skaper sosiale problemer. Men ennå er det ro og orden i byen med en politimann på hvert gatehjørne. Kapasitetsbehov NMS samarbeidskirke, Mekane Yesus-kirken (EECMY), fortsetter også å vokse, selv om de mer karismatiske bevegelsene vokser enda mer. EECMY er fortsatt den største protestantiske kirken i landet, og har en anerkjent stilling i samfunnet. Den store veksten over lang tid byr på utfordringer: Kirken har nå 5,8 millioner medlemmer, men kun rundt 2600 prester. Mange menigheter har ikke egen prest. Prestenes utdanning er ofte ikke tilstrekkelige i møte med dagens utfordringer, og det mangler kvalifiserte lekfolk for å overta lederansvar. Kirken blir stadig yngre. Det anslås at ca 65 prosent av medlemmene i EECMY er mellom 15 og 35 år. Denne aldersgruppen får stadig høyere utdanning og stiller større krav til forkynnelse og drift. Når kravene ikke tilfredsstilles, kan resultatet bli lokale konflikter eller at unge forlater EECMY. Selv i småbyer blir ungdommen stadig mer fortrolig med elektroniske media, og prestene bes om å respondere via disse. Mange kirkelige medarbeidere er ikke forberedt på dette. Kapasitetsutvikling er derfor et hovedfokus. Det gjelder innen ledelse, men også innen teologi og kommunikasjon. Strategi Kirken ønsker å prioritere marginaliserte grupper, som gumuz-, berta- og mao-folket i Vest Etiopia, og understreker også her den holistiske tilnærmingen. Evangelisering og utviklingsarbeid skal gå hånd i hånd. Målet er bedre levevilkår, utdanning og forkynnelse som er basert på språk, kultur og identitet og bærekraftige kirkelige strukturer. Søkelyset rettes bl.a. på Benishangul Gumuz regionalstat, hvor ett av målene er å 16 årbok

17 årsrapport etiopia Utbygging Et stort tema for tiden er byggingen av Afrikas største vannkraftanlegg ved Blånilen et nasjonalt prestisjeprosjekt. Arbeidet har begynt, og i løpet av tre til fire år vil store bosettingsområder på begge sidene av elva bli oversvømt. Konsekvensene er ikke helt klare ennå, men sannsynligvis vil mange gumuzt Obsa Raga a (i mørk jakke) sammen med barn og unge foran kirken i Metekel. Foto: Klaus-Christian Kûspert. tekst: klaus-christian küspert representant etablere en ny EECMY-synode. I 2011 jobbet DASSC, kirkens utviklingsorganisasjon, med ny strategiplan som fører til en del organisatoriske forandringer. De fire regionalkontorene (ACO) er ikke lenger rådgivende organer, men overordnet DASSC-kontorene i synodene. Allerede nå er koordinasjonskontoret for utviklingsprogrammet (WEIEFSDP) samlokalisert med regionkontoret i Gimbi, og ACO-lederen er styreformann. Denne utviklingen vil fortsette og passer godt til programstrukturen i NMS. Arbeidstillatelse 2011 var et vanskelig år for kirker og frivillige organisasjoner når det gjelder arbeidstillatelser. Takket være godt samarbeid med kirken lyktes det å fornye tillatelsen for NMS-representanten, men det kom ikke nye misjonærer til Etiopia i For 2012 gjelder det nye kriterier som gjør situasjonen noe mer oversiktlig. Generelt er behovet og profilen for utenlandske rådgivere i kirken under vurdering. Myndighetene ønsker å begrense antallet, fordi det er mange kvalifiserte etiopiere til jobbene. Dette gjelder både teologisk personell og folk innen utviklingsarbeidet. Kirken vil trolig få tildelt færre arbeidstillatelser i fremtiden. Derfor stilles det nå høye krav for å være sikre på at ressursene brukes på best mulig måte. Fremtidig rekruttering bør foregå i enda tettere samarbeid med kirken, og det må tas hensyn til at behovene endres. Nye programplaner Høsten 2011 ble det utarbeidet nye planer for Etiopia for alle tre programmene. Dette var en gylden mulighet til å samordne arbeidet og sette et tydeligere fokus. Det overordnede målet er kompetansebygging. Og det skal bli en konsentrasjon om NMS opprinnelige kall til Etiopia arbeidet med gumuz og andre marginaliserte grupper i Vest Etiopia. Ønsket fra EECMY om å styrke de kirkelige strukturene i Benishangul Gumuz registreres derfor med glede. Landsbyutviklingsprogrammet skal videreføres og utvides, og kvinnearbeidet blir fra 2012 organisert som et program med enkeltprosjekter som dekker et stort område. gumuz-synode Sommeren 2011 fattet EECMY et vedtak om tre fokusområder når det gjelder evangelisering og menighetsbygging områder som hittil bare i liten grad er nådd, og hvor det for det meste bor minoriteter. Det er Afar i nordøst, Somali i sørøst og Benishangul Gumuz i vest. NMS har i mange år arbeidet i Benishangul Gumuz, og er glad for prioriteringene. Arbeidet med befolkningsgruppene i dette området, gumuz, berta, shinasha, mao og komo, skal intensiveres. Det skal være en holistisk tilnærming som innbefatter språkutvikling, alfabetisering, utdanning og ulike typer utviklingsarbeid. Det skal bygges en bærekraftig kirkestruktur som fører til Benishangul Gumuz Synod i løpet av noen få år. Leder for CMCR For første gang ble NMS representant valgt til leder for CMCR samarbeidsforumet for EECMY og partnerorganisasjonene fra Europa og USA. Temaet for 2012 er Saving the unchanging God in changing contexts (Å ta vare på en uforanderlig Gud i foranderlige sammenhenger). Ønsket er å fokusere på ulike utfordringer hos partnerne og EECMY. Problemet med å få arbeidstillatelser, og konsekvensene for rekruttering og utsendelse av misjonærer, er et viktig tema i forumet. Positive signaler Tidligere ble det rapportert om en fenomenal kirkevekst blant gumuzfolket i Blånildalen og i senere tid i Metekel. Så fulgte en periode med noe usikkerhet, men nå kan vi igjen registrere mange positive signaler. I Metekel er kirkebyggingen i full gang, og de nye menighetene stabiliserer seg. I Sirba er det nå fire prester, to av dem gumuz. Byggingen av ungdomssenteret i Kamashi har kommet mer enn halvveis, og det er knyttet store forventninger til senteret. Selv for Asosa, hvor arbeidet har vært vanskelig på grunn av indre stridigheter, ble det funnet en løsning som for første gang setter fokus på berta-folket. Språkutvikling er et av EECMYs satsingsområder, og NMS er blitt bedt om å se spesielt på språkene til mao og komo ved grensen til Sudan. Til tross for et godt samarbeid med SIL/ Wycliffe og Addis Abeba University, måtte man innse at dette er svært komplisert og vil ta tid. Foreløpig er ikke kartleggingen tilstrekkelig til å kunne gå i gang med språkutvikling, som er en fortutsetning for evangelisering og utdanning på morsmål. Et grundig grunnlagsarbeid må til. årbok

18 u Fire stolte jenter som nekter å la seg omskjære. Foto: Sonja Kûspert landsbyer bli tvangsflyttet. Minst tre nylig bygde kirker og det gamle stasjonsområdet ved Boka-elven vil forsvinne i vannmassene. Kirken jobber med kartlegging av eiendommer for i det minste å få finansiell kompensasjon. Modell Programmet Western Ethiopia Integrated Environmental and Food Security Programme - samordningen av fire integrerte landsbyutviklingsprosjekter - går så det suser! Programmet har et oppegående styre, og den nye lederen for koordineringskontoret, Mr. Gemechis, gjør et profesjonelt og grundig arbeid. Etter hvert vil programmet bli mer og bedre integrert i den nye DASSC-strukturen med regionkontor i Gimbi. Fordelen vil - ved siden av mye profesjonell hjelp og rådgivning - være større fleksibilitet og muligheten til å utvide arbeidet til hele regionen. Fokus på miljø og marginaliserte grupper som gumuz og mao/komo er i tråd med NMS mål i Etiopia. Arbeidet med dokumentet for en ny fase har allerede begynt, hvor programtanken skal være ledende, og hvor et tettere samarbeid på tvers av synodegrensene skal gi enda større fleksibilitet. Organiseringen av arbeidet ser ut til å være interessant også for andre partnere av EECMY og er en modell til etterfølgelse. Best i klassen Det som begynte så forsiktig - et nytt landsbyutviklingsprosjekt i gumuzkommunen Agalo i Blånildalen - ble en overraskende suksess. Prosjektet ble høsten 2011 kåret til beste prosjekt i sin klasse i en nasjonal konkurranse, og fikk en utmerkelse av statsminister Meles Zenawi. Prosjektet med aktiviteter innen helse, jordbruk og utdanning er særdeles viktig for dette lite utviklede området, og ble fra begynnelsen fulgt med stor oppmerksomhet av myndighetene i Benishangul Gumuz. I lys av den nye strategiplanen for kirken og NMS, er det ønskelig å styrke utviklingsaktivitetene i Blånildalen som et komplement til det kirkelige arbeidet. Forebygging Fistulaprosjektene i Begi og Boji fikk godkjent en ny periode, og arbeidet med å hjelpe kvinner med fødselsskader tilbake til et fullverdig liv kan fortsette. I de nye planene er satsingen på opplæring og forebygging enda viktigere. Et ledd i dette er utdanning av fire jordmødre ved Hamlin Midwife Training Centre i Addis Ababa. De fire skal jobbe i henholdsvis Begi Gidami Synod og Western Synod. Med dette håper man å forebygge skadene kvinnene er utsatt for pga. manglende hjelp under og etter vanskelige fødsler eller for tidlig svangerskap. Kompetanse Hovedfokuset i programmet Bygging er styrking av administrativ kapasitet og kompetanse på sentralt og regionalt nivå, og styrking av kvinners deltakelse og myndighet i kirke og samfunn. Begge områdene er svært viktige i en raskt voksende kirke med et stort behov for dyktige ledere og profesjonell administrasjon og i et samfunn hvor kvinner fremdeles er marginaliserte og usynlige. På bakgrunn av kirkens satsing på utkantområder som Benishangul Gumuz, blir dette enda viktigere. Kvinner i fokus Prosjektet Kvinners posisjon i kirke og samfunn i Vestre synode har over tid utviklet seg til et modellprosjekt. Det er merkbart at bevisstheten rundt gender (kjønn) har økt, og at kvinnene har blitt mer frimodige og selvsikre. De vinner stadig større respekt. Suksessen i Boji førte til en søknad om et program som omfatter seks synoder og dekker hele Vest-Etiopia, med koordineringskontor i Boji. Arbeidet er lagt under kvinnekontorene i synodene for å høyne kompetansen og innflytelsen for kvinnene i kirken - og deretter i samfunnet. Arbeidet med den nye søknaden har gitt resultat. Programmet ble godkjent av Digni, og i løpet av 2012 vil det være målrettet kvinnearbeid over hele Vest-Etiopia. Allerede før prosjektstart kan vi se resultater: Synodene har oppgradert avdelingene for kvinnearbeid og rekruttert dyktige medarbeidere. Det å tenke gender er etter hvert blitt en selvfølge i mye av det kirkelige arbeidet. Storsatsing I samarbeid mellom Mekane Yesus Management, Leadership College (MY-MLC) og Vestsynoden ble det i 2011 utarbeidet et nytt videreutdanningskonsept. Dette gjelder innen emnene Administrasjon og ledelse og Kvinner og utvikling. Målgruppa er personer fra Benishangul Gumuz, og det skal være minst 40 prosent kvinnelige studenter. Utdanningen er desentralisert med fellessamlinger og studieveiledning i mellomperiodene, og i løpet av tre år kan det oppnås en bachelorgrad. Kursene er åpne for folk med ulik bakgrunn, men det forventes at dette nye utdanningstilbudet først og fremst støtter oppbyggingen av kirkelige strukturer i Benishangul Gumuz. 18 årbok

19 etiopia Glimt fra Etiopia Når man alltid har hørt at uomskårne jenter er urene og nesten som prostituerte å regne, at de ikke kan styre sine lyster, vil være utro og ikke får noen ektemann, ser man på omskjæring som et nødvendig tiltak. Det er ikke minst mødrene og bestemødrene som holder fast ved tradisjonen, selv om nettopp de burde vite om konsekvensene. Graden av omskjæring varierer fra folkegruppe til folkegruppe, men blant f.eks. oromo og amhara er det uansett religion - og til tross for at det er forbudt ved lov - fortsatt vanlig. Inngrepene er barbariske og svært smertefulle, og de strider imot sentrale menneskerettigheter. Mange jenter får livsvarige skader eller dør pga. infeksjoner eller blødninger. Gjennom prosjektarbeidet får befolkningen undervisning om skadevirkningene og får vite at det verken i Bibelen eller i Koranen finnes belegg for tradisjonen. Og kampen gir resultater. Med kunnskap og lov i ryggen finnes det nå jenter som våger å stå imot. I Boji er det fire jenter som ved hjelp av Jeritu, leder for prosjektet Kvinners posisjon i kirke og samfunn, nektet å la seg omskjære. De har fått sertifikat på at de ikke er omskåret og en bokpris fra prosjektet. De tør å stå fram og blir dermed forbilder for andre jenter. sonja küspert Etiopia Adresser: NMS: The Norwegian Mission Society P.O. Box 5552, Addis Ababa Tlf: Representant: Klaus-Christian Küspert Mobil: Samarbeidskirke: EECMY P.O.Box 2087, Addis Ababa Tlf: President: Kes. Dr. Wakseyoum Idossa Misjonærene: Marit Breen (f.o.m. aug-12) Tlf: (kontor) Silje Lunden Gotehus og Aslak Gotehus (Silje: t.o.m. juli-11 og Aslak t.o.m. okt-11) Sonja Angela og Klaus-Christian Küspert Tlf: Mobil Sonja: Mobil Klaus-Christian: Fakta om Etiopia Areal: km² (3,5 x Norge) Folketall: Hovedstad: Addis Abeba Styreform: Forbundsrepublikk Statsoverhode: President Girma Woldegiorgis Språk: Amharisk, oromo, tigrinya, somali m.fl. Religion: 33,9 % muslimer, 62,1 % kristne (43,5 % ortodokse, 18,6 % protestantiske) 2,6 % trad. rel. Hiv/aids: 2,1 % Ucrew: Mari Gjetmundsen (f.o.m. aug - t.o.m. nov-11) Volontør: Hans Birger Neergård (f.o.m. sept - t.o.m. nov-11) Les misjonærenes blogger på årbok

20 europa 20 årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere mai 2007 5 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Kirken brenner nå også i Vestsynoden Les også: Addis Abeba, nr. 2-2011 Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer