Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten."

Transkript

1 årsrapport 2008

2 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Fire suksesshistorier fra 2008: Side 4 Suksess med røde bokser for farlig avfall! Side 5 Vi var først i Norge med optisk sortering! Side 6 Den beste profilering av Reno-Vest! Side 7 System for kvalitets- og miljøstyring er en realitet! 1.0 ÅRSBERETNING 2.0 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap 2.2 Balanseregnskap 2.3 Noter til regnskapet 2.4 Kontantstrømanalyse 2.5 Revisjonsberetning 2.6 Hoved- og nøkkeltall 3.0 ORGANISASJON 3.1 Representantskapets sammensetning 3.2 Styrets sammensetning 3.3 Organisasjonsforhold 3.4 Administrasjonen 3.5 Produksjon 3.6 Informasjon og marked 3.7 Reno-Vest Bedrift AS 3.8 Reno-Vest Transport AS 4.0 MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE 5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning 5.2 Avfall og gjenvinning

4 4 Suksess med røde bokser for farlig avfall! Farlig avfall har vært et satsningsområde for oss i Ut fra et miljø hensyn er det viktig å skille farlig avfall fra husholdningsavfallet. Utfordringen var å finne en brukervennlig tjeneste for kundene, som også ville være kostnadseffektiv. Vi valgte i juni ut Lødingen som testkommune for å høste erfaringer ved bruk av en gratis rød boks for innsamling av farlig avfall fra hver husholdning. Det var et klokt valg! Vi fikk testet ut at den røde boksen er en god måte å skille ut farlig avfall fra husholdnings avfallet på. Våre erfaringer i testkommunen Lødingen Ved utløpet av 2008 hadde vi delt ut 363 røde bokser, og fått inn ca 200 røde bokser. Over 80 % av innholdet er farlig avfall, noe som er veldig bra. Et så godt resultat betyr at folk tar ansvar for sitt farlige avfall i hjemmet og leverer det inn til oss på en forsvarlig måte. De tilbakemeldinger vi har fått viser at kundene er meget godt fornøyde med beholderen og innleveringssystemet. I løpet av 2009 vil vi innføre ordningen med tilbud om en gratis rød boks til hver husstand i hele Vesterålen. Bildet viser eksempler på farlig avfall og småelektronikk.

5 5 Vi var først i Norge med optisk sortering! Hjemme sorteres avfallet i fargede poser I 1998 innførte Reno-Vest optisk sortering. For husholdningskundene betød dette sortering etter farge på posene, og kun en avfallsbeholder. På en fast dag annenhver uke tømmes avfallsbeholderen I 2008 kunne vi derfor se tilbake på 10 år med kildesortering av husholdningsavfallet i Vesterålen og Lødingen. Vi har i løpet av disse årene material- og energigjenvunnet mesteparten av det innsamlede husholdningsavfallet. I løpet av disse 10 årene er det mange renovasjonsselskaper som har innført optisk sortering for sine innbyggere, og vi har bidratt med vår erfaring og gode råd som pioner på området i Norge! Avfallet tømmes på Optibag-transportbandet ETTER SORTERING HOS OSS: De grønne matavfallsposene sendes til Lofoten for kompostering. Matavfallet blir dermed til jord. De oransje posene sendes til forbrenningsanlegg i Kiruna. Det brennbare avfallet blir dermed til energi. De røde sekkene med papp, papir, drikkekartonger og emballasjekartong sorteres og fraktes til egnede anlegg for resirkulering. De hvite vrengte handlenettene med deponirest sendes til Bremnes for deponering. Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver farge i en egen container Nå er containeren med grønne poser med matavfall klar til å fraktes til Lofoten for kompostering

6 6 Den beste profilering av Reno-Vest! Den beste profilering av Reno-Vest ble vår deltakelse på årets største møtested for avfallsbransjen, Avfallskonferansen 2008 i Fredrikstad. 750 beslutningstakere og ansatte innen avfallssektoren i Norge er jo et inspirerende antall å få vise seg fram for med førsteklasses produkter! Det var nettopp det vi gjorde vi som dro til Fredrikstad. Målet med deltakelsen var todelt: Reno-Vest Bedrift AS lanserte sine nye salgsprodukter: Shark komprimator og Optipress. Viktige beslutningstakere ble gjort oppmerksom på fordelene gjennom demonstrasjon. Det ble avviklet salgsmøter med potensielle kunder som ble klar over produktenes unike egenskaper. Vi lyktes med å profilere Reno-Vest og Reno-Vest Bedrift AS sine salgsprodukter. Vi fikk vist at vi er en aktør å regne med i avfallsbransjen! En målrettet profilering av Reno-Vest som en aktiv og offensiv aktør i avfallsbransjen. Vi fikk fram vår tilhørighet i nord gjennom å servere tørrfisk på standen. Vi delte også ut lypsyler til manges tilfredshet, med teksten: Reno-Vest på alles lepper. Deltakelsen ble en suksess! Lanseringen av salgsproduktene medførte en liste med interesserte potens ielle kunder, som ønsket videre oppfølging.

7 7 System for kvalitets- og miljøstyring er en realitet! Vi i Reno-Vest er stolte av å ha fullført arbeidet i 2008 med sertifisering i henhold til ISO-standardene 9001 (kvalitets standarden) og (miljøstandarden). Dette er vårt styringsverktøy for kvalitet og miljø. Vår forpliktelse til kvalitet: Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på. De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt. Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet. Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet. Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne. Gjennom målrettede tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid. Reno-Vest har sin aktivitet både innenfor lovpålagt husholdningsrenovasjon og i konkurranseutsatte områder, og vi vil fortsatt fokusere på å være konkurransedyktig på hele avfallsmarkedet. Systemet for kvalitets- og miljøstyring er en viktig faktor for at vi skal lykkes.

8 8 1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Reno-Vest IKS med døtrene Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Transport AS, er en tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger og transport, og driver hovedsakelig innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Virksomheten drives fra et regionmottak i Sortland, lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest har som målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Selskapets eiere Reno-Vest ble etablert i 1975 og har sitt hovedkontor i Sortland. Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene er fordelt slik: Andøy kommune 16,3 % Bø kommune 9,2 % Hadsel kommune 24,4 % Lødingen kommune 7,2 % Sortland kommune 29,0 % Øksnes kommune 13,9 % Selskapets drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årets underskudd er i hovedsak et resultat av økte varekostnader som ikke har gitt tilsvarende forventede inntekter, og sel skapets økonomiske resultat er ikke i tråd med budsjett. Resultatet vil redusere egenkapitalen tilsvarende, men soliditeten i selskapet er fortsatt god. Styret forventer at selskapets økonomiske utvikling vil være i tråd med justerte planer for kommende år. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Ved utgangen av 2008 hadde konsernet totalt 61 ansatte, hvorav 29 ansatte i Reno-Vest IKS. Sel skapet kjøper størsteparten av sitt behov for transporttjenester fra eget datterselskap. I tillegg kjøpes det en del tjenester på behandling av avfall. I år 2008 ble det utført ca. 70 årsverk i konsernet, hvorav 32 i Reno-Vest. Bedriftens 29 ansatte er fordelt på 8 kvinner og 21 menn. Styret består av 6 medlemmer, med lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø, og i denne sammenheng er det blant annet etablert samarbeid med bedriftshelsetjenester. Det er utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet som er integrert i bedriftens øvrige kvalitets system. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som godt. Selskapet er i 2008 forberedt og revidert for ISO-sertifisering på kvalitet og miljø, og sertifikater utstedes primo Totalt sykefravær i konsernet utgjorde 9,2 % i For Reno-Vest var sykefraværet 7,7 % mot 3,74 % året før. Langtidssykemeldinger utgjorde fortsatt størsteparten av det totale sykefraværet med sine 83,2 %. Både egenmeldt sykefravær (12,6%) og korttidssykemeldinger (4,2%) har hatt nedgang siste år. Sykefraværet kan i svært liten grad relateres til forhold på arbeidsplassen. Det er registrert et truckuhell med lettere personskade. Det skjer stadige strukturendringer innen bransjen, og selskapet har tilpasset seg ytterligere de konkurransemessige endringer i næringen. Fokus vil fremdeles være rettet mot en mest mulig effektiv organisering og drift. Styret har utarbeidet en ambisiøs strategiplan for selskapet for perioden fram mot år Strategiplanen har i 2008 blitt gjennomgått og mer konkretisert uten at det reelle innholdet er endret. Ytre miljø Reno-Vests aktiviteter er regulert av konsesjoner, driftstillatelse, lover og forskrifter, der Forurensingsloven er den viktigste i forhold til det ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med å begrense miljøbelastningene, og det nyetablerte miljøstyringssystemet (2008) etter NS-ISO er selskapets styringssystem for miljø. Her stilles krav om å identifisere miljøaspekter forbundet med aktiviteter og tjenester i selskapet som kan ha negativ påvirkning på det ytre miljø. Miljøaspekter som prioriteres er blant annet: - minske risiko for forurensning og utslipp fra mottatt avfall - overvåking av sigevann fra deponi - miljøriktig sortering av innsamlet avfall - kontrollere og ev. redusere energiforbruket - redusere utslipp av klimagasser

9 1.0 ÅRSBERETNING 9 Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Forslag til dekning av årets underskudd Styret foreslår at årsresultatet på - kr ,- dekkes av annen egenkapital. Fra venstre: Reidar Johnsen (styremedlem), Oddmund Bye (nestleder), Tove Mette Bjørkmo (styremedlem), Knut A. Nordmo (styreleder), Anne-Lise Kvalmo (styremedlem), Anita Marthinussen (styremedlem) og Roar Stenkløv (daværende adm. dir.)

10 10 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt og kostnad Ekstraordinær kostnad Resultat av ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

11 REGNSKAP Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 7, Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 12 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

13 REGNSKAP Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Selskapene som inngår i konsernet oppfyller til sammen kravene til store selskap for inneværende år og følger regnskapsreglene for store foretak. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Reno-Vest IKS og datterselskapene Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Transport AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapene er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapene, er avviket bokført mot annen egenkapital. Tilknyttet selskap Med tilknyttet selskap menes selskap der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Uvesentlige tilknyttede selskaper er ikke konsolidert, men oppført i konsernets balanse som tilknyttet selskap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjenings prinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekrets løpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kort siktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Skatt. Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet kommer fra datterselskapene. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk. Ett av datterselskapene har deler av sin virksomhet på Svalbard og beskattes dermed etter de skattemessige regler som gjelder for Svalbard for den delen av virksomheten som foregår på Svalbard. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

14 14 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 2 - Egenkapital Morselskap: Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat = Egenkapital Konsern: Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital konsernet Årsunderskudd Reno-Vest IKS Årsoverskudd Reno-Vest Bedrift AS Årsunderskudd Reno-Vest Transport AS = Egenkapital konsern Note nr. 3 - Varige driftsmidler Morselskap: Aktiverte Tomter Bygg og Maskiner, Datakostnader m.m. anlegg inventar o.l. utstyr Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året (til ansk.kost) Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 10% Ingen 7-30% 15-30% 30% Konsern: Aktiverte Tomter Bygg og Maskiner, Bolig kostnader m.m. anlegg inventar o.l. Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året (til ansk.kost) Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 10% Ingen 7-30% 15-30% Ingen Generelt: Aktiverte kostnader er plankostnader i forbindelse med etablering av regionmottak i Ramnflauget og gjenvinningsstasjonene rundt om i kommunene. Tjenestene er utført av eksterne konsulenter. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med bygging av gjenvinningsstasjon. Tilskudd er ført til reduksjon i bokført verdi i balanse og reduserer årlige avskrivninger. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med innkjøp av kompostreaktor og bygging av tilhørende komposteringsbygg. Tilskuddet har redusert anskaffelseskost for reaktor og bygg i 1997 med kr ,- for hver av postene. Investeringstilskuddet reduserer dermed årlige avskrivninger.

15 REGNSKAP Noter Note nr. 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv. Datterselskap: Firma Forretnings- Eier-/ Kostpris Bokført sted stemmeandel verdi Reno-Vest Bedrift AS Sortland 100% Reno-Vest transport AS Sortland 100% Sum Reno-Vest IKS Tilknyttede selskap: Firma Forretnings- Eier-/ Kostpris Bokført Selskapets Selskapets sted stemmeandel verdi EK resultat 07 Miljøxpert AS Sortland 25% Sum konsernet Reno-Vest IKS Aksjene er nedskrevet da verdinedgangen ikke anses forbigående. Tilknyttet selskapet er ikke innarbeidet i konsernets balanse etter egenkapitalmetoden da de anses uvesentlig for konsernet sett under ett. Regnskapstallene er for 2007 da selskapets regnskap for 2008 ikke er avlagt. Andre Aksjer Firma Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Rekom AS Bioenergi Nord AS Sum Reno-Vest IKS Sum konsernet Reno-Vest IKS

16 16 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 5 - Gjeld Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år: Morselskap Konsern Gjeld til kreditinstitusjoner 1) Sum ) Saldoen i 2008 er ut fra dagens låneportefølje. Eierkommunene hefter for selskapets langsiktige gjeld i henhold til deres eierandel. Pr har morselskapet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr ,- og konsernet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr ,-. Note nr. 6 - Varebeholdning Varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer. Note nr. 7 Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige fordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Transport AS Sum Reno-Vest IKS Kundefordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Transport AS Sum Reno-Vest IKS Leverandørgjeld til foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Transport AS Sum Reno-Vest IKS

17 REGNSKAP Noter Note nr. 8 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer Vurdering av kundefordringer: Morselskap Konsern Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år. Note nr. 9 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet kr ,- For konsernet kr ,- Note nr Eierkommuner Morselskapet er et interkommunalt eid selskap. Selskapets andelskapital er kr ,-. I henhold til vedtektene har hver eierkommune en stemme. Følgende kommuner har eierandeler: Andøy kommune 16,3% Bø kommune 9,2% Hadsel kommune 24,4% Lødingen kommune 7,2% Sortland kommune 29,0% Øksnes kommune 13,9% Sum 100,0%

18 18 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr Pensjoner Morselskapet Reno-Vest IKS har en kollektiv og en avtalefestet pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er ført netto i balansen ved at pensjonsforpliktelsen vises som gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnader: Morselskap Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening, inkl. aga Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Administrasjonskostnader Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Innbetalt premie/til premiefond inkl aga Endring balanse etter arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser: Morselskap Konsern Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert (underfinansiert) ( ) ( ) ( ) ( ) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Balanseført pensjonsforpliktelser ( ) ( ) ( ) ( ) De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning på fondsmidler 5,80% 5,75% Diskonteringsrente 3,80% 4,70% Årlig lønnsvekst 4,00% 4,50% Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp 3,75% 4,25% Årlig regulering av pensjoner 2,00% 2,00%

19 REGNSKAP Noter Note nr Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet vedrører datterselskapene. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: Firma Endring Anleggsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats 28% Utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Skattekostnaden i konsernregnskapet består av følgende poster: Betalbar skatt Reno-Vest Bedrift AS Betalbar skatt Reno-Vest Transport AS For lite betalbar skatt tidligere år Reno-Vest Transport AS Refusjon betalbar skatt 06/ Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad Note nr Salgsinntekt Virksomhetsområde: Morselskap Konsern Avfallsbehandling Andre inntekter Sum Geografisk fordeling: Morselskap Konsern Hålogalandsregionen Sverige Svalbard Sum

20 20 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr Antall ansatte, godtgjørelser mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Morselskap Konsern Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser: Morselskap Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnad Honorar/møtegodtgjørelse Andre godtgjørelser Sum Revisors årshonorar utgjør: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Teknisk utarbeidelse av årsregnskap/ligningspapirer Andre ikke-revisjonstjenester Sum Beløpene er oppført uten merverdiavgift

21 REGNSKAP Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultat av ekstraordinære poster Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Tap/gevinst aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassakreditt Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer