MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll"

Transkript

1 Driftsstyret MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem AP Even Tronstad Sagebakken Medlem AP Hanne Merethe Nøding Medlem AP Alf Gottfred Møll Medlem FRP Sven Seljom Medlem H Tore Askildsen Ordfører KRF Siril Follerås Engedal Medlem SP Stein Inge Dahn Medlem V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kaare Hjorth Paul Storholt FRP Merknader Ordføreren informerte om at bystyremøtet 21.juni er framskyndet til kl Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Sæther Rådmann Irene Lunde Kommunalsjef Heidi H Haven Kommunalsjef Erik Tronstad Kommunalsjef Underskrifter Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr PS 42/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL RS 7/15 Driftsstyreprotokoll /1782 RS 8/15 Valgstyreprotokoll /1784

2 PS 43/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED 2013/2049 BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE PS 44/15 MANDAL PARKERING AS - SAKER SOM SKAL 2008/1163 BEHANDLES PÅ GENERALFORSAMLINGEN PS 45/15 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, 2012/2594 NEDSETTELSE OG ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT I MANDAL KOMMUNE PS 46/15 AVTALE OM SYKKELBYEN MANDAL /1225 PS 47/15 BEHANDLING AV NAVNESAKER 2015/1096 PS 48/15 REHABILITERING OG EGENBETALING VED 2011/803 BRUK AV VARMTVANNSBASSENGET I MANDALSHALLEN PS 49/15 HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM 2012/1746 FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER, BLANT ANDRE HØGEVARDEN PÅ SKJERNØY PS 50/15 UTREDNING AV BUNNFRADRAG 2014/1074 EIENDOMSSKATT PS 51/15 GENERALFORSAMLING HALSE EIENDOM AS /438 SAKER TIL BEHANDLING PS 52/15 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT MANDAL 2015/589 KOMMUNE 2014 PS 53/15 MANDAL HAVN KF - ÅRSBERETNING OG 2015/288 REGNSKAP 2014 PS 54/15 BRANNSIKRINGSTILTAK TETT 2015/760 TREHUSBEBYGGELSE - ØVREBYEN PS 55/15 ÅRSHJUL VIRKSOMHETSSTYRING FOR 2012/2594 MANDAL KOMMUNE PS 56/15 LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE 2007/3603 SENTER (LRMS) - JUSTERING AV VEDTEKTER PS 57/15 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG 2015/411 KOMMUNESTYREVALGET 2015 PS 58/15 EVENTUELT PS 42/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL Ingen merknader Vedtak i Driftsstyret : Protokollen godkjent RS 7/15 Driftsstyreprotokoll Ingen merknader

3 Vedtak i Driftsstyret : Protokollen godkjent RS 8/15 Valgstyreprotokoll Ingen merknader Vedtak i Driftsstyret : Protokollen godkjent PS 43/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE På bakgrunn av den flyktningekatastrofen som verden nå opplever, er Mandal bystyre positive til å bosette inntil henholdsvis 13 ekstra flyktninger i 2015 og 17 ekstra flyktninger i En styrking av de statlige økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering er nødvendig for at Mandal kommune skal kunne klare å håndtere en slik økning av bosettingskapasiteten i 2015 og Kommunalsjef Heidi H Haven svarte på spørsmål Endringsforslag fra Stein I Dahn/V: Ordet nødvendig i andre avsnitt erstattes med ordet viktig Endringsforslag fra Kaare Hjorth/FRP: Ordet nødvendig i andre avsnitt erstattes med en forutsetning VOTERING Hjorths forslag fikk 1 (FRP) stemme Innstillingen ble satt opp mot Dahns forslag, og forslaget fikk 8 stemmer, 1 H stemte for innstillingen Innstilling i Driftsstyret : På bakgrunn av den flyktningekatastrofen som verden nå opplever, er Mandal bystyre positive til å bosette inntil henholdsvis 13 ekstra flyktninger i 2015 og 17 ekstra flyktninger i En styrking av de statlige økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering er viktig for at Mandal kommune skal kunne klare å håndtere en slik økning av bosettingskapasiteten i 2015 og Saksordfører: Even T Sagebakken

4 PS 44/15 MANDAL PARKERING AS - SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ GENERALFORSAMLINGEN * Forslag fra Stein I Dahn/V: Driftsstyret mener at ordfører skal ta med seg disse signalene til Parkeringsselskapets generalforsamling: Utrede forsøk i samarbeid med handelsstanden i sentrum, med sikte på å frikjøpe noen av parkeringsplassene i Uranienborg, og reservere disse for handlende i sentrum for gratis parkering/eller parkering til redusert pris - ENSTEMMIG Fortsatt levere gratis parkeringsplasser for nullutslippsbiler på offentlige plasser, men med tidsbegrensning der andre hensyn tilsier at dette er nødvendig - MOT 2 FRP Forslag fra Even T Sagebakken/AP: Mandal Parkering utvider antall ladepunkter rundt om i Mandal for el- og hybridbiler - ENSTEMMIG Forslag fra Kaare Hjort/AP: Parkeringsselskapet bør fortsatt se på framtidig parkering i Kronheia - MOT 1 AP Innstilling i Driftsstyret : Ordfører tar med seg disse signalene til Parkeringsselskapets generalforsamling: Utrede forsøk i samarbeid med handelsstanden i sentrum, med sikte på å frikjøpe noen av parkeringsplassene i Uranienborg, og reservere disse for handlende i sentrum for gratis parkering/eller parkering til redusert pris Fortsatt levere gratis parkeringsplasser for nullutslippsbiler på offentlige plasser, men med tidsbegrensning der andre hensyn tilsier at dette er nødvendig Mandal Parkering utvider antall ladepunkter rundt om i Mandal for el- og hybridbiler Parkeringsselskapet bør fortsatt se på framtidig parkering i Kronheia Saksordfører: Hanne Merethe Nøding PS 45/15 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE OG ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT I MANDAL KOMMUNE

5 * Bystyret vedtar «Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt i Mandal kommune». Even T Sagebakken deltok ikke i voteringen Bystyret vedtar «Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt i Mandal kommune». Saksordfører: Inga E Fjeldsgaard PS 46/15 AVTALE OM SYKKELBYEN MANDAL Mandal kommune inngår avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen Mandal. Bystyret ber rådmannen innarbeide ressurser til prosjektstilling i budsjettet for 2016 og økonomiplan Investeringsrammen til gang- og sykkelvei på 5 mill. kr. settes på fond og øremerkes Sykkelbyen. Kommunalsjef Arne Wilhelmsen svarte på spørsmål og gjorde oppmerksom på at ordlyden i innstillingen andre avsnitt må gjøres om til videreføres Forslag fra Even T Sagebakken/AP: Det legges inn 5 millioner i egenkapital til Sykkelbyprosjektet fra mindreforbruket fra VOTERING Innstillingens første avsnitt: enstemmig Innstillingens andre avsnitt: enstemmig Forslaget fra AP fikk 5 stemmer (1 SP, 1 V, 3 AP), 4 stemte imot Innstilling i Driftsstyret : Mandal kommune inngår avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen Mandal. Bystyret ber rådmannen innarbeide ressurser til prosjektstilling i budsjettet for 2016 og økonomiplan Investeringsrammen til gang- og sykkelvei på 5 mill. kr. må videreføres i 2016 og øremerkes Sykkelbyen. Det legges inn 5 millioner i egenkapital til Sykkelbyprosjektet fra mindreforbruket fra 2014.

6 Saksordfører: Siril F Engedal PS 47/15 BEHANDLING AV NAVNESAKER Rådmannens forslag til innstilling: Bystyret oppnevner et navneutvalg på 3 medlemmer som får fullmakt til å fatte vedtak om navn på plasser, torg, broer og mindre områder. Kulturenheten kan ivareta sekretærfunksjonen i utvalget. Disse tre velges til navneutvalg f.o.m. april 2015 og ut neste valgperiode ( ): Dagens ordning for tildeling av navn på gater og veier fortsetter i henhold til delegasjonsreglementet av Forslag: V: Sigurd Bjørn Kastrud AP: Inga Fjeldsgaard H: representant fra Mandal historielag KRF: Knut Lindseth + representant fra Byselskapet (nå: Hilde Tallaksen) FRP: Kaare Hjorth VOTERING Forslag om å ta voteringen i bystyret - enstemmig V: Sigurd Bjørn Kastrud AP: Inga Fjeldsgaard H: representant fra Mandal historielag KRF: Knut Lindseth + representant fra Byselskapet (nå: Hilde Tallaksen) FRP: Kaare Hjorth Saksordfører: Sven Seljom PS 48/15 REHABILITERING OG EGENBETALING VED BRUK AV VARMTVANNSBASSENGET I MANDALSHALLEN Rådmannens forslag til innstilling:

7 Bystyret har forståelse for NHF Mandals behov for trening og habilitering i varmtvannsbassenget, men mener dagens timeleie på kr 400, som allerede innehar et betydelig subsidieelement, skal opprettholdes inntil videre. Bystyret ønsker å øke tilgjengeligheten i svømmehallen og ber om at det i investeringsbudsjettet for 2016 søkes innarbeidet kr ,- til to automatiske døråpnere. Forslag fra Stein I Dahn/V: Siste bisetning i første avsnitt endres til:..., og går inn for at NHFs henstilling skal imøtekommes. Satsene reduseres til 25% av dagens nivå med virkning fra 1. juli Inndekningen tas fra bunnlinjen, og ikke ved å redusere konkurranseforholdet mot konkurrerende tilbud i Lyngdal og Kristiansand. VOTERING Innstillingen ble satt opp mot forslaget, innstillingen fikk 7 stemmer og forslaget 2 (1 AP, 1 V) Bystyret har forståelse for NHF Mandals behov for trening og habilitering i varmtvannsbassenget, men mener dagens timeleie på kr 400, som allerede innehar et betydelig subsidieelement, skal opprettholdes inntil videre. Bystyret ønsker å øke tilgjengeligheten i svømmehallen og ber om at det i investeringsbudsjettet for 2016 søkes innarbeidet kr ,- til to automatiske døråpnere. Saksordfører: Kaare Hjorth PS 49/15 HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER, BLANT ANDRE HØGEVARDEN PÅ SKJERNØY Rådmannens forslag til innstilling: Mandal bystyre er enig i at Høgevarden bør fredes. Mandal bystyre er enig i at Høgevarden bør fredes. Saksordfører: Alf G Møll

8 PS 50/15 UTREDNING AV BUNNFRADRAG EIENDOMSSKATT Det innføres ikke bunnfradrag for boligenheter og fritidseiendom. Dette begrunnes ut fra behovet for økte administrasjonsressurser, usikkerhet knyttet til faktisk fordelingseffekt og oppnåelse av en bedre sosial profil. I tillegg kommer mindre forutsigbarhet i inntektene, siden antall bunnfradrag er ukjent og derfor innebærer en risiko for at beregnet satsøkning ikke dekker inntektstapet fra samlet bunnfradrag. Alternativt forslag fra Stein I Dahn/V: Mandal kommune innfører bunnfradrag på kroner fra og med 2016 VOTERING Innstillingen og forslaget ble satt opp mot hverandre, innstillingen vedtatt med 7 mot 2 (1 V, 1 AP) stemmer Det innføres ikke bunnfradrag for boligenheter og fritidseiendom. Dette begrunnes ut fra behovet for økte administrasjonsressurser, usikkerhet knyttet til faktisk fordelingseffekt og oppnåelse av en bedre sosial profil. I tillegg kommer mindre forutsigbarhet i inntektene, siden antall bunnfradrag er ukjent og derfor innebærer en risiko for at beregnet satsøkning ikke dekker inntektstapet fra samlet bunnfradrag. Saksordfører: Even T Sagebakken PS 51/15 GENERALFORSAMLING HALSE EIENDOM AS - SAKER TIL BEHANDLING * Sven Seljom erklært inhabil Alle venter utålmodig på hotellet Innstilling i Driftsstyret : Saksordfører: Hanne Merethe Nøding

9 PS 52/15 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT MANDAL KOMMUNE Mandal kommunes regnskap 2014 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og revisjonsberetning. 2. Mandal kommunes årsrapport 2014 tas til etterretning. 3. Disponering av årets resultat fra driftsregnskapet, kr : Bystyret avsetter «Regnskapsmessig resultat» til disposisjonsfond Driftsreguleringsfond/bufferfond. 4. Inndekning av «udekket resultat» fra investeringsregnskapet, kr : Bystyret finansierer «Udekket resultat» ved bruk av lån. Økonomisjef Wenke Nome og kommunalsjef Heidi HH svarte på spørsmål Stein I Dahn/V påpekte at tilleggsdokumenter uttalelser fra Kontrollutvalget ikke var gjort tilgjengelig på kommunens nettside Innstilling i Driftsstyret : Punkt 1 Mandal kommunes regnskap 2014 godkjennes i samsvar med Kontrollutvalgets vedtak og revisjonsberetning. Punkt 2 Mandal kommunes årsrapport 2014 tas til etterretning. Punkt 3 Disponering av årets resultat fra driftsregnskapet, kr : Bystyret avsetter «Regnskapsmessig resultat» til disposisjonsfond Driftsreguleringsfond/bufferfond. Punkt 4 Inndekning av «udekket resultat» fra investeringsregnskapet, kr : Bystyret finansierer «Udekket resultat» ved bruk av lån. Saksordfører: Inga E Fjeldsgaard PS 53/15 MANDAL HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 Rådmannens forslag til innstilling:

10 1. Bystyret godkjenner regnskap og årsberetning 2014 for Mandal Havn KF. 2. Årets mindreforbruk, kr foreslås avsatt til disposisjonsfond Havnesjef Olav Neset til stede Bystyret godkjenner regnskap og årsberetning 2014 for Mandal Havn KF. Årets mindreforbruk, kr foreslås avsatt til disposisjonsfond Saksordfører: Siril F Engedal PS 54/15 BRANNSIKRINGSTILTAK TETT TREHUSBEBYGGELSE - ØVREBYEN Rådmannens forslag til innstilling: «Handlingsplan brannsikring» legges til grunn for videre arbeid med brannsikring av den tette trehusbebyggelse i Øvrebyen Saksbehandler Lill Toni Ramvik svarte på spørsmål Innstilling i Driftsstyret : «Handlingsplan brannsikring» legges til grunn for videre arbeid med brannsikring av den tette trehusbebyggelsen i Øvrebyen Saksordfører: Sven Seljom PS 55/15 ÅRSHJUL VIRKSOMHETSSTYRING FOR MANDAL KOMMUNE Bystyret tar «Årshjul for virksomhetsstyring i Mandal kommune» til orientering og slutter seg til at Kvalitetsmeldingene går over til å være Kvalitets- og utviklingsmeldinger som behandles politisk om våren.

11 Saksbehandler Vilhelm L Holme til stede Bystyret tar «Årshjul for virksomhetsstyring i Mandal kommune» til orientering og slutter seg til at Kvalitetsmeldingene går over til å være Kvalitets- og utviklingsmeldinger som behandles politisk om våren. Saksordfører: Kaare Hjorth PS 56/15 LINDESNESREGIONENS MEDISINSKE SENTER (LRMS) - JUSTERING AV VEDTEKTER Rådmannens forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende endringer i vedtektene for LRMS: 8 pkt. a endres til: Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av samarbeidskommunene oppnevnt av kommunenes rådmenn, samt en representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder. 6 pkt. c utgår. 13 endres til: Endring av vedtektene krever godkjenning av kommunestyret i hver deltakerkommune. Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal fremmes av styret for LRMS. 8 pkt. d utgår. Bystyret vedtar følgende endringer i vedtektene for LRMS: 8 pkt. a endres til: Styret for LRMS er sammensatt av 1 representant fra hver av samarbeidskommunene oppnevnt av kommunenes rådmenn, samt en representant for de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder. 6 pkt. c utgår.

12 13 endres til: Endring av vedtektene krever godkjenning av kommunestyret i hver deltakerkommune. Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal fremmes av styret for LRMS. 8 pkt. d utgår. Saksordfører: Alf G Møll PS 57/15 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG KOMMUNESTYREVALGET 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Valgstyret godkjenner fremlagte listeforslag fra følgende partier: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre. Behandling i VALGSTYRET : Vedtak i VALGSTYRET : Valgstyret godkjenner fremlagte listeforslag fra følgende partier: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre. Driftsstyret er formelt Valgstyre i saken og fatter vedtak jfr Valgloven Enstemmig Vedtak i Valgstyret : Valgstyret godkjenner fremlagte listeforslag fra følgende partier: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre. PS 58/15 EVENTUELT

13 Dette ble tatt opp under eventuelt: Forslag til uttalelse fra Stein I Dahn/V ifm rev. nasjonalbudsjett og Folkehøyskolen SKAP: enstemmig vedtatt: Driftsstyret i Mandal har notert seg regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, hvor det redegjøres for at søknaden om godkjenning som ny folkehøyskole SKAP: er til behandling i Kunnskapsdepartementet. Driftsstyret vil peke på de veldig positive konsekvensene som etablering av denne skolen vil ha for næringslivet, for utdanningsmiljøet og for levekårssituasjonen i Vest-Agder. Mandal kommune henstiller til partiene på Stortinget om å finne rom til en oppstartsbevilgning på kr ,- i revidert nasjonalbudsjett i 2015, med sikte på oppstart i august Even T Sagebakken/AP om fortauet i Budokka som er fjernet uten god merking, rådmannen følger opp overfor fylkeskommunen (fylkesvei) Kaare Hjorth/FRP om ledige leiligheter i Ulvegjelet og på Orelunden, kommunalsjef Heidi H Haven svarte Hanne Merethe Nøding/AP: om arbeidet med kommunereformen ordføreren informerte Inga Fjeldsgaard/AP: om ordførerens rutiner med ulike typer invitasjoner Vedtak i Driftsstyret : Et enstemmig driftsstyre i Mandal sender følgende uttalelse til regjerningen i forbindelse med framlagt revidert nasjonalbudsjett: Driftsstyret i Mandal har notert seg regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, hvor det redegjøres for at søknaden om godkjenning som ny folkehøyskole SKAP: er til behandling i Kunnskapsdepartementet. Driftsstyret vil peke på de veldig positive konsekvensene som etablering av denne skolen vil ha for næringslivet, for utdanningsmiljøet og for levekårssituasjonen i Vest-Agder. Mandal kommune henstiller til partiene på Stortinget om å finne rom til en oppstartsbevilgning på kr ,- i revidert nasjonalbudsjett i 2015, med sikte på oppstart i august 2016.

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer