Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007"

Transkript

1 Levanger FrP`s For folk flest i Levanger Budsjett 2007

2 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 INNLEDNING: Levanger Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Levanger Kommune for Vi ser med bekymring på rådmannens framlagte økonomiplan. Den har etter vårt syn to klare hovedpoeng: Dagens lånegjeld på 400 mill økes i perioden til 560 mill. Det er en økning på 40 %. Driftsmargin/resultat minker fra 2,0 % i 2007 til 0,3 % i 2010 mens alle anbefalinger sier minst 2 % i driftsmargin hvert år. VÅRE PRIORITERINGER I 2007: Øke budsjettet til skole/oppvekst Øke budsjettet til pleie og omsorg Øke budsjettet til rusomsorg Øke budsjettet til vedlikehold av veier Redusere eiendomsskatt, i første omgang på næringsarealer Selge mest mulig kommunal eiendom for å redusere gjeld Effektivisere og konkurranseutsette tjenester så langt det er mulig Arbeide for å realisere hotell/kulturhus på havna Levanger Fremskrittsparti mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe Levanger kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Samtidig som man begrenser politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere. Med vennlig hilsen Levanger Fremskrittsparti Birger Meinhardt Steinar Holten Inge Johansen Gruppeleder Nestleder Medlem 2

3 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 Levanger FrP vil i budsjettperioden arbeide for at kommunen skal nå følgende mål: Levanger kommune skal være en ja-kommune som innbyggerne og næringslivet opplever er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer, og arbeide for å redusere/fjerne eiendomsskatten. Kommunen skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. Dette gjelder spesielt arbeidet med å bedre tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester. Levanger kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at konkurranseutsetting blir en naturlig del av kommunens virksomhet. Levanger kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. LEVANGER KOMMUNE SKAL VÆRE EN KOMMUNE TIL BESTE FOR INNBYGGERNE! Fremskrittspartiet vil på generelt grunnlag hevde at kommunene har en finansiell reserve som de hittil bare har tappet i beskjeden utstrekning: Muligheten til å effektivisere sin virksomhet. Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer eller hardere. Etter Fremskrittspartiets syn ligger kommunens store uutnyttede potensial i å utnytte markedet til å redusere sine utgifter. Det som er karakteristisk for de aller fleste norske kommuner, er at de ikke gjør undersøkelser i markedet for hvem som kan gi det beste tilbudet når de skal kjøpe varer og tjenester. Derimot er det svært vanlig at kommunene selv produserer varer og tjenester som ofte kan kjøpes billigere og bedre hos andre. Videre ser Fremskrittspartiet at Levanger kommune har store driftsutgifter i administrasjonen sammenlignet med de andre kommunene i regionen. Disse driftsutgiftene legger beslag på penger som heller skulle kommet innbyggerne til gode. Reduksjon i administrasjonsutgifter er ikke ensbetydende med reduksjon i administrative stillinger. Erfaringer fra andre kommuner viser at en god del av administrasjonsutgiftene kan reduseres gjennom endringer i innkjøpsordninger og rutiner, bedre utnyttelse av felles kontorutstyr slik som utskrifts og kopieringsmaskiner, gjennomgang av forsikringsordninger, telefonløsninger osv. 3

4 Grunnskolen LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 Levanger FrP ønsker å fristille skolene i kommunen og gi samarbeidsutvalgene en friere mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte skole. Levanger FrP vil også gå inn for en generell økning innenfor skolesektoren og foreslår derfor at man avsetter et årlig beløp til skole som gis som frie midler for å styrke tiltak som den enkelte skolen mener er spesielt viktig. Fremskrittspartiet anser friskolene for å være en likestilt og viktig pedagogisk og sosial del av grunnskolen. Levanger kommune må derfor legge forholdende til rette for å skape dugnadsånd og klare retningslinjer blant foreldre, barn og lærere fra første klassetrinn, og på alle skoler. Barnehager Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende. Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Dette må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og private. Alle godkjente barnehager skal likestilles fra det offentliges side. Fremskrittspartiet vil liberalisere dagens barnehagelov og økonomisk likestille ulike former for barnepass. Barn og Familie Barnevernet Fremskrittspartiet ønsker å styrke enheten med hovedvekt på barnevernet og PPT pga den alarmerende utviklingen de siste årene. Med å styrke barnevernet nå, innenfor forebyggende områder, tror Fremskrittspartiet at barn og unges oppvekstvilkår vil få en langt bedre kvalitet på både kort og lang sikt. Pleie og omsorg Fremskrittspartiet ser på pleie og omsorgstjenestene som et av de viktigste primærområdene for kommunen. Levanger Fremskrittsparti mener det er en primæroppgave å sikre at de innbyggerne som har behov for pleie og omsorgstjenester skal få dette. Levanger Fremskrittsparti ser derfor med glede på at det fra rådmannens side foreslås ekstra midler til Pleie og Omsorg. Vi har i tillegg gleden av å bidra med 2,4 mill i tillegg til rådmannens og formannskapets forslag. Vi håper med dette å bidra til en mer verdig alderdom for eldre og pleietrengende. Videre mener Fremskrittspartiet det er viktig å gi omsorgslønn til de som gir omsorg til sine eldre og pleietrengende. Slike omsorgspersoner bidrar til en bedre tilværelse for de det gjelder, samt at de samlede kommunale forpliktelsene reduseres noe. 4

5 Eiendomsforvaltning LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 Det er dyrt å være fattig. Kommunen sitter i dag på en eiendomsmasse som har en høy verdi. Levanger Fremskrittsparti mener det er riktig å frigi en del av den bundne kapitalen som ligger i disse eiendommene. Gjennom eiendomssalg og avtaler om salg - tilbakeleie, vil kommunen få frigitt tilstrekkelige midler til å løse primæroppgavene fremover. Salg tilbakeleie av eiendom er en mulighet mange statlige, kommunale og private institusjoner benytter. Kultur Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at kulturen skal være fri for politisk styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement. Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Fremskrittspartiet vil ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de ønsker å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur, sikre at midler tilflyter kulturlivet og dets aktører. Fremskrittspartiet ser på bibliotek som et viktig kulturtilbud. Virksomheten må likevel i større grad ta hensyn til etterspørselen etter slike tjenester og arbeide for å styrke inntektssiden. Fremskrittspartiet mener at den jobben som frivillige lag og organisasjoner i kommunen utfører er av vesentlig verdi. Vi ønsker derfor å styrke kulturlivet i Levanger ved å arbeide for å realisere planene om kulturhus/konferansehotell på havna, og Trønderhallen på Røstad. DIVERSE TILTAK: HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE KOMMUNENS UTGIFTER Levanger Fremskrittsparti mener på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, at det nå er nødvendig å sette inn store effektiviserings tiltak. Skal Levanger kommune kunne løse de primæroppgaver befolkningen har krav på i fremtiden, vil dette bety store utfordringer for både politikere og administrasjon. Den enkleste utvei for de fleste partier synes å være skatte og avgifts økninger. Levanger Fremskrittsparti mener dette både uansvarlig og for lettvint. Vi er opptatt av at kommunen skal kunne løse oppgavene på en kvalitativ god måte uten urimelig høy økonomisk belastning for skattebetalerne. Videre ønsker vi en gjennomgang av kommunens virksomhet med tanke på organisering og oppgavefordeling, og vil derfor foreslå å skille ut oppgaver som ikke hører til primæroppgavene. Levanger kommune må som alle andre bedrifter, sette tæring etter næring. 5

6 NÆRINGSUTVIKLING LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 Levanger kommune skal tilrettelegge for næringsutvikling gjennom tiltak som markedsfører kommunen, og som kommer det eksisterende næringslivet til gode. Herunder å legge til rette for regulering av nye næringsområder snarest. KONKURRANSEUTSETTING: Levanger Fremskrittsparti har ikke lagt inn besparelser på å konkurranseutsette deler av kommunens virksomheter. En slik konkurranseutsetting vil kunne gi en besparelse på ca % av kostnadene. For å kunne konkurranseutsette er det nødvendig å først utarbeide kvalitetsstandarder på kommunens tjenester. På denne måten vil man med letthet klare å behandle anbud basert både på kvalitet og pris. Levanger Fremskrittsparti ber også rådmannen i løpet av 2006 å innhente anbud på kommunens forsikringer når det gjelder de ansattes pensjoner, noe som fra år 2008 vil kunne gi besparelser på nesten to millioner kroner pr. år. Levanger Fremskrittsparti presiserer at konkurranseutsetting ikke er ensbetydende med at kommunen skiller ut virksomheter. Konkurranseutsetting kan, ved legging av rette premisser, virke stimulerende for ansatte og gi motivasjon for gode og rasjonelle driftsløsninger. Erfaring tilsier også en reduksjon i sykefraværet. SLUTTKOMMENTAR Levanger Fremskrittsparti er opptatt av at politikerne nå må gi svar på en del hovedspørsmål, slik som: - Skal en prøve å få til alt, eller skal fokus rettes mot innbyggerne og deres behov? - Skal Levanger kommune bli en JA-kommune? - Skal Levanger kommune forsøke å langsiktig bygge opp en solid økonomi, med tanke på fremtidige investeringer? - Er barn og unges oppvekstvilkår og skolegang et prioritert område? Levanger Fremskrittspart håper at de øvrige partier vil støtte vårt forslag til budsjett, og derigjennom foreta noen aktive verdivalg til beste for innbyggerne i Levanger kommune. For Levanger Fremskrittsparti Birger Meinhardt Gruppeleder 6

7 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 Levanger Fremskrittspartis forslag til innstilling i Formannskapssak 124/06 Formannskapet vedtar følgende endringer i enhetenes budsjettrammer for 2007 ENDRINGER DRIFT (i 1000 kr) FrP FrP FrP FrP Reduksjon inntekter Redusert e-skatt på alt næringsareal Reduksjon utgifter Generell effektivisering i kommuneapparatet Nye lokaler Midlertidig stopp i innvandrertjenesten Salg av eiendom, redusert driftsutgift Konkurranseutsetting og anbud på pensjon Økt skatteinngang Økning utgifter Økning Oppvekst Økning Pleie og omsorg, sikre drift Markhusan Økning Barn og Familie inkl. PPT Økning driftsmargin/resultat Balanse ENDRINGER INVESTERING (i 1000 kr) FrP FrP FrP FrP Skoler/barnehager Skogn u-trinn Nesset u-skole Utvikling uteområder Kultur/miljøtiltak Bru over Leirabekken/Elvepromenaden Islegging på Torvet hver vinter Egenkapital kulturhus på havna Finansiert ved salg av tomteareal Maskinforvaltningen Lastebil leies inn ved behov Varebil til anleggsvirksomhet kan leases -400 Varebil driftsoperatør kloakk kan leases -200 Hjulgående gravemaskin Brann Beredskapsutstyr Samferdsel/miljøtiltak Miljøtiltak gågate/miljøgate Kommunale veier, rehab/asfalt SUM Reduksjon totalt:

8 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 VERBALFORSLAG: 1. Formannskapet ber administrasjonen utrede Håkon Den Godes gate som en ren gågate, fra Mega / Domus ned til torget snarest. Kjøring inn til denne gata kun for varetransport og de som bor der. 2. Formannskapet ber administrasjonen legge fram sak om etablering av 30-km sone i hele midtbyen. Fra Moan i sør til Levanger brua i nord. Fra Jernbanebrua i øst til Sundbrua i vest. Dette vil ha gunstig effekt både på miljø og trafikksikkerhet. 3. Formannskapet ber kommunen ta kontakt med Midt Norge kontoret i Brussel snarest. Dette for å markedsføre Levanger som en attraktiv plass å komme til for turister i Europa. (Gruppeleder for FrP har både mail-adresse og tlf. nr.) 4. Formannskapet ber kommunen legge opp til at torget i Levanger vinterstid islegges, slik at barn, ungdom og voksne kan møtes på en trivelig plass med musikk og enkel servering. Dette i tråd med Steinar Holtens forslag for en god tid tilbake i Trønderavisa (lenge før ordføreren kom med sitt utspill). Dette bør kunne komme i orden allerede denne vinter med forholdsvis enkle grep. Dette har igjen noe med kultur å gjøre. 5. Flere steder i Europa, så er det forbudt å gå i fra bilen / sitte i bilen med motoren gående på tomgang (med unntak av taxi). FrP ønsker at et slikt forbud kommer i Levanger også. Dette for å redusere utslipp, men mest for allergikere kan få en bedre hverdag, spesielt på kalde vinterdager. 8

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer