HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01 01/00553 STØTTE TIL CD-UTGIVELSE 0036/01 01/00700 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 17, BNR /01 01/00636 VEILYS - TROLLVIK 0038/01 01/00666 BUDSJETT KULTUR 0039/01 01/00691 BUDSJETT DRIFT OG UTVIKLING TEKNISK SEKTOR 0040/01 01/00641 MERKING AV SNØSCOOTERLØYPER - FORSLAG TIL NY AVTALE

2 Gáivuona suohkan Sak 0033/01 Kåfjord kommune KJØP AV TJENESTER - REGELVERK Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: 040 &41 Arkivsaksnr.: 01/00667 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/01 Hovedutvalg for drift og utvikling Bilag: Lov om offentlige anskaffelser av , forskrift for samme datert , NS 3430 samt gjeldende regelverk vedatt av Hovedutvalget for teknisk sektor under sak 11/94 ligger i saksmappen. Saksutredning: Hovedutvalg for teknisk sektor vedtok under sak 11/94 i møte den 11. mars 1994 et regelverk for kjøp av tjenester. Dette regelverket er nå moden for revisjon. Etter at regelverket ble vedtatt har ordningen med autorisasjon av entreprenører blitt erstattet med godkjenningsordninger for foretak. Ordningen er slik at foretak i bygge- og anleggsbransjen kan velge mellom lokal godkjenning for ansvarsrett i kommunen eller sentral godkjenning for ansvarsrett i den sentrale Godkjenningsnemnda. Godkjenningen er hjemlet i plan- og bygningsloven. Lokal godkjenning er obligatorisk, den sentrale er frivillig og vil være et hjelpemiddel for kommunen når den skal avgjøre om et foretak skal få ansvarsrett i en konkret byggesak. I 1999 kom også Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter datert utgitt av Næringsog Handelsdepartementet. Forskriften gir detaljert fremgangsmåte for anskaffelser. I tillegg fastsetter den også terskelverdier for når anbudet skal innhentes i EØS-området. Det benyttes anslåtte verdier. I år er verdiene 1,65 mill kr for vare og tjenestekontrakter og 41,75 mill kr for bygge- og anleggskontrakter. Summene er eksklusive merverdiavgift. På bakgrunn av foranstående og gjeldende regelverk foreslår rådmannen følgende regelverk: Rådmannens innstilling: 1. Ved nyanlegg og større planlagte reparasjoner skal det skrives anbudsgrunnlag m/nødvendige tegninger. Anbud skal benyttes når kalkulerte kostnader overskrider kr ,-. Ved kalkulerte kostnader under kr ,- kan administrasjonen benytte tilbud eller anbud. Overstiger kalkulerte kostnader kr ,- skal anbudet lyses ut offentlig, ellers benyttes lukket anbud. Dette taket skal imidlertid ikke være til hinder for at administrasjonen i enkelttilfelle kan lyse ut anbud offentlig ved kalkulerte kostnader under kr ,-. 2. I anbudsinnbydelsen skal det fremgå hvilken utførelsesklasse, sertifikater og lignende som kreves til den aktuelle jobben. Side 2 av 22

3 Sak 0033/01 3. Ved arbeid på avløpsnett stilles krav om ADK-1 sertifikat. Dette gjelder både nyanlegg og vedlikeholdsarbeid. 4. Ved utarbeidelse av anbud legges Forskrift om offentlige anskaffelser samt NS 3430 til grunn for betingelsene. Ved totalentreprise skal NS 3431 legges til grunn. 5. Ved kalkulerte kostnader under kr ,- skal det innhentes tilbud hvis ikke anbudsformen benyttes. De lokale entreprenørene vil være aktuelle tilbydere i slike tilfeller. 6. Til bruk ved akutte tilfeller og mindre arbeidsoppdrag innhenter kommunen tilbud på leie av maskiner/lastebiler. Tilbudet skal være to år av gangen. Ved akutte tilfeller kontakter kommunen de maskineiere/lastebileiere som har gitt det laveste tilbud. Dersom vedkommende ikke kan stille kontaktes neste mann på listen osv. 7. Det stilles krav om at alle maskiner som leies inn i kommunen er sertifiserte og har godkjent kontrollbok Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0033/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Ved nyanlegg og større planlagte reparasjoner skal det skrives anbudsgrunnlag m/nødvendige tegninger. Anbud skal benyttes når kalkulerte kostnader overskrider kr ,-. Ved kalkulerte kostnader under kr ,- kan administrasjonen benytte tilbud eller anbud. Overstiger kalkulerte kostnader kr ,- skal anbudet lyses ut offentlig, ellers benyttes lukket anbud. Dette taket skal imidlertid ikke være til hinder for at administrasjonen i enkelttilfelle kan lyse ut anbud offentlig ved kalkulerte kostnader under kr ,-. 2. I anbudsinnbydelsen skal det fremgå hvilken utførelsesklasse, sertifikater og lignende som kreves til den aktuelle jobben. 3. Ved arbeid på avløpsnett stilles krav om ADK-1 sertifikat. Dette gjelder både nyanlegg og vedlikeholdsarbeid. 4. Ved utarbeidelse av anbud legges Forskrift om offentlige anskaffelser samt NS 3430 til grunn for betingelsene. Ved totalentreprise skal NS 3431 legges til grunn. Side 3 av 22

4 5. Ved kalkulerte kostnader under kr ,- skal det innhentes tilbud hvis ikke anbudsformen benyttes. De lokale entreprenørene vil være aktuelle tilbydere i slike tilfeller. 6. Til bruk ved akutte tilfeller og mindre arbeidsoppdrag innhenter kommunen tilbud på leie av maskiner/lastebiler. Tilbudet skal være to år av gangen. Ved akutte tilfeller kontakter kommunen de maskineiere/lastebileiere som har gitt det laveste tilbud. Dersom vedkommende ikke kan stille kontaktes neste mann på listen osv. 7. Det stilles krav om at alle maskiner som leies inn i kommunen er sertifiserte og har godkjent kontrollbok Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Sak 0033/01 Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: D/U ved Harald Grønnvoll (hele saksmappa) Alle ved drift og utvikling Kommunerevisjonen Ref. f.skapet Side 4 av 22

5 Gáivuona suohkan Sak 0034/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 01/00657 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0034/01 Hovedutvalg for drift og utvikling Saksdokumenter: (i mappe til møtet) 1. Søknaden 2. Brev til idrettslagene i kommunen/idrettsrådet Saksutredning: Kulturkontoret har mottatt søknad om midler, kr 1.600,-, til innkjøp av 2 sett bocciaballer. Søknaden er under forutsetning av at gruppa blir opprettet, og den er undertegnet av Interimstyret v/marit Fagerli og Inger M. Nilsen. I ettertid av mottatt søknad er det etablert en gruppe på ca 14 personer Dette skjedde mandag den på Trollvik skole. Kåfjord kommune v/kulturutvalget har tidligere vedtatt at etableringsstøtte gis til nye lag som starter opp. Dette vedtaket er ikke endret. Støtta er fra kr 750,- til kr 1.500,-. Inntil 1996 var det en egen aktivitetspost for PU på kulturbudsjettet. Denne er etter hvert trekt inn, og midler til aktiviteter til denne gruppe vil derfor måtte konkurrere med andre lag og foreninger. Tildeling av kulturmidlene for 2001 skjedde den 23. mai, og restmidler i etterfølgende møte i begynnelsen av juli. Årets samisk/norske gudstjeneste i Sabitjohk ble av værmessige årsaker ikke avholdt i år, noe som medførte at kr 1.500,- ble tilbakeført til kulturbudsjettet. Forholdene skal legges til rette for at alle som ønsker det skal kunne drive med en eller annen form for fysisk aktivitet. Kommunen og idrettslagene skal samarbeide om dette. Støtte til oppstart av Boccia ansees derfor som viktig da dette er en aktivitet som de fleste behersker og kan være med på, uansett handikap. Rådmannens innstilling: 1. Støtte til oppstart av Boccia-gruppa innvilges med kr 1.600,-. 2. Beløpet belastes budsjettpost støtte til lag og foreninger. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0034/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 5 av 22

6 Sak 0034/01 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Støtte til oppstart av Boccia-gruppa innvilges med kr 1.600,-. 2. Beløpet belastes budsjettpost støtte til lag og foreninger Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: Boccia-gruppa i Kåfjord, v/marit Fagerli og Inger M. Nilsen, Marielund, 9144 Samuelsberg D/U ved Gerd S. Nilsen Kommunekassa Side 6 av 22

7 Gáivuona suohkan Sak 0035/01 Kåfjord kommune STØTTE TIL CD-UTGIVELSE Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/00553 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0035/01 Hovedutvalg for drift og utvikling I saksmappe: 1. Søknad fra Englebarn 2. Oversikt over konserter og presseomtaler Saksutredning: Kulturkontoret har mottatt søknad om støtte fra Englebarn angående CD-utgivelse. Prosjektet har en kostnadsramme på kr ,-. Egenfinansiering er ikke medtatt i søknaden. Søknaden inkluderer hele prosessen fra oppstart til trykking av 500 stk. CD-er. Innspilling skal foregå i eget studio, mens bearbeiding og trykking skal utføres av profesjonelle. Det søkes hovedsakelig om hele beløpet, men også mindre beløp vil bli godt mottatt Gruppa ble etablert i 1996, og består av 5 medlemmer, hvorav 4 kommer fra Kåfjord. Søknaden er sendt til kommunen fordi de ser på seg selv som et Kåfjord-band, og poengterer dette på konserter og ved omtale i media. Bandet gir musikkmiljøet i Kåfjord mye av æren for at de har kommet seg til det nivået de er på i dag. Noe av det de også understreker i søknaden er deres positive måte å rette søkelys mot det flerkulturelle i kommunen, som de mener har fått alt for mye negativ omtale i media og blant allmennheten. Hvis støtte innvilges fra kommunen er de villig til å holde en gratis konsert på en av ungdomsklubbene i kommunen, evt. Amo-senteret. Vurdering: Søknaden mangler finansieringsplan, spesielt over egeninnsats/egenandel i prosjektet. De fleste prosjekter forutsetter en viss egenandel ved søknad om eksterne midler. Englebarn er etter hvert blitt anerkjent band som har satt sitt preg både i Tromsø og ellers i hele Troms fylke. Deres opptredener etterfølges alltid av positive presseomtaler. De 4 medlemmene fra Kåfjord er vokst opp av det gode musikkmiljøet i kommunen. Selv om de bor i Tromsø legger de ikke skjul på at de opprinnelig er Kåfjordungdom. De har vært med å markedsført kommunen på en positiv måte. Søknaden er dessverre kommet i ettertid av tildeling av kulturmidlene. Ved denne tildelingen i mai ble hele potta til musikk på kr ,- delt ut til lokale sang og musikklag. Det er lite frie midler på kulturbudsjettet til fordeling til slike prosjekt. Side 7 av 22

8 Sak 0035/01 Når det gjelder deres CD-produksjon er det vel en satsning mellom kultur og næring. En forutsetter at CD-platene i ettertid skal selges slik at det vil bli inntekt på sikt. I 1997 ble en lignende søknad mottatt før kulturmiddeltildelingen, men avslått fordi de fleste av ungdommene ikke tilhørte kommunen. Søknaden ble oversendt næring og avslått der og. Denne søknaden har imidlertid et annet utgangspunkt fordi kun 1/5 av ungdommene kommer fra en annen kommune. Av denne grunn bør den vurderes på en annen måte. På grunn av at det ikke finnes noen midler igjen i år kan søknaden tas med i neste års kulturmiddeltildeling så fremt ikke søkerne har noe imot det. Å be om midler fra andre hold er ikke mulig da kommunebudsjettet allerede har et overforbruk i år. Rådmannens innstilling: 1. Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. 2. Søknaden tas med i neste års behandling av kulturmidler. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0035/01 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Behandling i utvalget: Endringsforslag fra Hilda Marie Nilsen: Pkt 2 strykes. Pkt 1 i Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag i pkt 2 ble satt opp mot Hilda Marie Nilsens forslag: Endringsforslaget fra Hilda Marie Nilsen ble vedtatt med 3 stemmer. Rådmannens forslag falt. Vedtak: 1. Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: Englebarn, Storgt. 174, 9008 Tromsø Side 8 av 22

9 Sak 0035/01 D/U ved Gerd S. Nilsen Kommunekassa Side 9 av 22

10 Gáivuona suohkan Sak 0036/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 5 Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: G/BNR 17/5 Arkivsaksnr.: 01/00700 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0036/01 Hovedutvalg for drift og utvikling / Formannskapet Bilag: Søknad av Saksutredning: Ved skriv av søker Per- Kåre Langås, Kjøllefjord om å få kjøpe eiendommen gnr. 17, bnr.5 i Kåfjord. Bolighuset på eiendommen er i svært dårlig forfatning, og kan ikke leies ut til boligformål. (renoveringsobjekt). Tomta er på oppr m2, er redusert noe pga. veiutbygging. Før event. salg må det foretas oppmåling av tomta Eiendommen har egen kloakktank, egen brønn (hyttepumpe). Boligen er på 57 m2, kjeller under hele bygget. Adkomst til Trollvikveien, adkomsten ar bratt og uten biloppstillingsplass. Boligen har ikke vært utleid siden Tomteverdi med nedlagt klokktank og brønn og oppmåling kan skjønnsmessig settes til kr ,- oppmåling kr ,- salgsverdi kr ,- Boligens salgsverdi settes skjønns- messig til kr samlet salgsverdi kr ,-. Forutsetningen er at kjøper overtar eiendommen som restaureringsobjekt, i den stand den befinner seg i ved overtakelsen. Rådmannens innstilling: Hovedutv. for D/U anbefaler overfor formannskapet at eiendommen g.nr. 17, b.nr.5 i Kåfjord selges til Per Kåre Langås. Kjøpesummen settes til kr Kåfjord kommune foretar oppmåling av tomta før overdragelse finner sted. Kjøperen bærer kostnadene med avgifter og tinglysning i forbindelse med overtakelsen. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0036/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutv. for D/U anbefaler overfor formannskapet at eiendommen g.nr. 17, b.nr.5 i Kåfjord selges til Per Kåre Langås. Kjøpesummen settes til kr Kåfjord kommune foretar oppmåling av tomta før overdragelse finner sted. Kjøperen bærer kostnadene med avgifter og tinglysning i forbindelse med overtakelsen Side 10 av 22

11 Sak 0036/01 Til Formannskapet Side 11 av 22

12 Gáivuona suohkan Sak 0037/01 Kåfjord kommune VEILYS - TROLLVIK Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: T51 Arkivsaksnr.: 01/00636 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0037/01 Hovedutvalg for drift og utvikling Bilag: Søknad fra Berit Larsen datert Saksutredning: Berit Larsen søker i brevet om veilys frem til boligen. Nærmeste veilyspunkt er mellom boligen til Thorleif Larsen og Asmund Pedersen, ca 180 m fra avkjøringen. I forbindelse med fremføring av strøm til boligen ble det satt opp stolper langs Trollvikveien og i følge Kraftlaget kan disse stolpene benyttes til veilys. Det er behov for fire veilysarmaturer. Ifølge Kraftlaget vil kostnadene bli følgende: 4 armaturer komplette á kr 3.500,- kr ,- 180 m styringskabel (2x25 ex)á kr 30, ,- Arbeid 2.000,- Kr ,- 24 % mva 5.136,- Kr ,- Alternativt kan vi få kjøpt armaturer som IKIL har til overs i forbindelse med lysløype. Disse kan vi få kjøpt til en pris av kr 1.500,- pr stk slik at besparelsen kan bli kr 8.000,-. Betingelsen for et slikt kjøp vil være at Kraftlaget godkjenner armaturene og foretar monteringen. Forhistoria for etablering av veilys i Kåfjord har vært at det ble dannet lysforeninger rundt om i bygdene. Disse foreningene arbeidet for finansiering av utbyggingen ved forskjellige arrangementer. Etter at veilysene var finansiert og satt opp ble anleggene overført til kommunen som står for drifta. Hovedutvalget vedtok under sak 41/91 følgende for gatelys Bakkemoveien: Teknisk etat utarbeider plan og kostnadsoverslag for veglys på hele veglengden, som oversendes formannskap/kommunestyre for bevilgning. Ut fra dette kan man konkludere at finansieringsmåten er gått over fra veilysforeninger til kommunen. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget ber at nødvendig finansiering innarbeides i budsjettet for Side 12 av 22

13 Sak 0037/01 Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0037/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget ber at nødvendig finansiering innarbeides i budsjettet for Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: Berit Larsen, Trollvik, 9146 Olderdalen D/U ved Harald Grønnvoll Rådmannen Side 13 av 22

14 Gáivuona suohkan Sak 0038/01 Kåfjord kommune BUDSJETT KULTUR Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 01/00666 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/01 Hovedutvalg for drift og utvikling Bilag: 1. Budsjettskisse for 2002 Saksutredning: Kulturavdelingen har for 2002 fått en budsjettramme på kr 2.377'. I dette beløpet ligger det en økning på 3 % i forhold til inneværende års budsjett. I forbindelse med innføring av Kostrasystemet er Frivillighetssentralen regnskapsmessig flytta over fra Oppvekst til Kultur. Kommunens andel til Sentralen på kr ,- er dermed med i ramma for Innbetaling til Statens Pensjonskasse vil øke kraftig som følge av en nedgang i aksjemarkedet. Hvor stor økninga til slutt blir er uklart. Men det er lagt inn i budsjettforslaget en økning på 5 % for Denne økninga har medført at økt ramme med prisvekst på 3 % på langt nær har dekket opp om de ekstra 5 % til KLP. Budsjettet er dermed i utgangspunktet redusert i forhold til året før. Dette medfører at reduksjonen må tas inn på en eller flere poster. Kulturbudsjettet har siden begynnelsen av -90 tallet blitt redusert i forhold til lønns- og prisvekst. Ostehøvelprinsippet har vært brukt i alle år. I forslaget i år har det vært fånyttes, slik at enkelte poster er foreslått til 0,- eller allfall kraftig redusert.. I tillegg skal budsjettet være realistisk slik at inntekter som er helt usikre ikke er tatt med i år. Kostrasystemet har medført at hvert kapitel er delt opp i flere underposter. Kommentarer til de enkelte kapitler: Bibliotek Biblioteket har henta inn ekstra inntekter på salg av brukte medier etter at biblioteket ble flytta fra Olderdalen skole og ned i utleiebygget. Mediestammen i Olderdalen er grundig gjennomgått, og gamle uaktuelle medier er lagt ut for salg. Det samme arbeidet bør gjøres i filialen i Manndalen, men det krever ressurser til å gjennomføre arbeidet. Biblioteksjefen er nødt til å redusere åpningstida i Olderdalen i en periode for å kunne prioritere dette, noe som igjen vil gå ut over brukerne. Men inntekten som er forutsatt satt opp på budsjettet er avhengig av denne prioritering. Det har siden 1990 vært fremmet forslag om økning av stillingen for biblioteksjef i kommunen. Noe som ikke har latt seg gjennomføre innenfor de rammer som kultur har til rådighet. Mønsteret for bruk av biblioteket har endra seg i løpet av siste år, og det har vært en sterk økning av besøkende og utlån, spesielt høsten Samtidig er Olderdalen ungdomsskole blitt en prøveskole Side 14 av 22

15 Side 15 av 22 Sak 0038/01 hva angår pensum de skal igjennom i løpet av skoleåret. Dette har medført at elevene bruker biblioteket på en helt annen måte enn før. Åpningstida på biblioteket er maksimal. Dvs. at biblioteket er åpent for publikum hele tida biblioteksjefen er på jobb, noe som gjør at indre arbeid ofte er helt på etterskudd på grunn av kapasitetsproblemer. Stillingsprosenten for biblioteksjef er 60 % hvorav 10 % dekkes over bokbussbudsjettet.. Bokbudsjettet var i 1990 på kr ,-. Pr i dag er den på ca kr ,- og skal dekke både bøker, tidsskrifter og andre medier til bokbussen, biblioteket i Olderdalen og Manndalen filial. Etter at biblioteket kjøpte inn elektronisk base for utlån har det medført at kommunen årlig må betale ca. kr i lisenser til Micromarc. Disse midlene må tas innenfor egen ramme og går mye på bekostning av bokbudsjettet. Skolen har fått større behov for mer medier, og biblioteket er pliktig til å skaffe medier som ikke er tilgjengelig ved å fjernlåne. Denne ordninga er kostbar for kommunen og ressurskrevende for biblioteket. Statens bibliotektilsyn har satt som mål at alle folkebibliotek i landet skal være tilgjengelig på nett innen utgangen av Til dette kreves det en inngangsinvestering på kr ,-, samt årlig lisens på kr 3.500,-. Denne investeringa er det ikke rom for innenfor budsjettramma. Biblioteket vil bli tatt opp som egen sak både i hovedutvalg og kommunestyremøte før jul Bokbuss Det er i løpet av 2001 sendt ut et tilbud til alle våre nabokommuner angående tjenester fra bokbussen. Nordreisa skal behandle tilbudet i forbindelse med budsjettet for neste år. Storfjord har takket nei i år, men er villig til å vurdere tilbudet i forbindelse med neste års budsjett. Både Skjervøy og Lyngen har sagt de ikke har økonomi til å kjøpe tjenester fra bussen, og har dermed takket nei til tilbudet Kulturvern og museer Kåfjord kommune fikk i løpet av 2000 overført tilbake Stiger Pettersen huset i Birtavarre. Denne tilbakeføringa har medført ekstra utgifter til huset som vi er nødt til å finne midler til innenfor 2002 budsjettet. Beløpet skal dekke både strøm og forsikring. Nord-Troms museum er inne i en fase med omorganiseringer. Avdelingen i Kåfjord skal inn i Aja når byggetrinn II er gjennomført. De fleste av kommunene har økt deres tilskudd til museet, mens Kåfjords tilskudd har ligget på samme nivå i 5 år. Dagen kommuneøkonomi tilsier ingen økning til museet, samtidig som det kan være lurt å avvente hvilken kurs styret i museet vil legge seg på med hensyn til de kommunale avdelinger., og dermed hvilke tilbud kommunen kan forvente seg framover. Nyskrivning av Lyngen bygdebok er inne i 3. året, mens Kåfjord er på etterslep med deres innbetaling, så for 2002 er det 3. innbetaling. I 2005 vil siste beløpet fra kommunen innbetales til Lyngen bygdebokfond.

16 Sak 0038/ Idrett og friluftsaktiviteter Strømutgifter til lysløype har kommunen betalt siden midten av -90 tallet. Grunnen til det har vært at lysløypene brukes av hele befolkningen i kommunen. Dvs en stor del av brukerne er ikke medlemmer av idrettslaget. Idrettslaget kjører opp løypene og vedlikeholder dem. Strømutgiftene økte i 2001 slik at det reelle beløpet på posten burde vært økt til kr ,-. I stedet for økning er det foreslått å redusere beløpet til kr ,-, dette er gjort for å kunne legge fram et budsjett i balanse. Som det ble nevnt i innledningen er det snart ingen plasser å skjære ned uten at tilbud må taes bort. Valget har vært å redusere støtta til lag og foreninger til et minumum, noe som gjør at kulturmiddeltildeling ikke lenger vil ha noen hensikt. Det vil være like smertelig hvem det enn berører Barne og ungdomsaktiviteter Kåfjord har i 2 år gjennomført Ungdommens Kulturmønstring i samarbeid med Storfjord, noe som har redusert våre utgifter. Planen er å fortsette dette samarbeidet. I tillegg er det meningen å få Lyngen og med. Ungdomsrådet har vært aktiv i 2001 og er en fin samarbeidspartner for kultur. Veldig mange kommuner har egne Ungdommens kommunestyrer der de selv har litt midler til rådighet som de kan fordele til de formål de synes trenger det mest. Slik den økonomiske situasjonen er i Kåfjord er det ingen mulighet til å få dette til, iallfall ikke de kommende år. Forutsatt tilskudd fra BFD er satt i 0,- siden søknaden for 2001 ble avslått. Dette beløpet var med på å få budsjettet i balanse i fjor Fritidsklubber Pr i dag har kommunen 3 klubber og åpent 3 dager på hver klubb. I fjor ved budsjettbehandlinga ble det fremmet et forslag om eventuell reduksjon av åpningstida til 2 dager i uka. Biblioteket er i sterk vekst i kommunen og vi har fått beskjed om at en eventuell økning av biblioteksjefstillinga må skje på bekostning av andre stillinger. Hvis denne økninga skal skje innen egen ramme er det få muligheter som foreligger. En liten reduksjon av klubblederstillingene vil kunne øke stillinga til biblioteksjefen. Det er selvfølgelig trist at en økning må skje på bekostning av andre stillinger. Åpningstiden må reduseres tilsvarende. 40 % stilling er imidlertid grensa for opptjening av pensjonspoeng, slik at en stilling under dette iallfall ikke er tilrådelig. Denne reduksjonen kan imidlertid ikke gjøres uten av det er foretatt drøfting med fagorganisasjonene. Bemanningsplan skal revideres slik at dette vil i tilfelle komme med i denne sammenheng Nærmiljøsentralen Side 16 av 22

17 Styret for Nærmiljøsentralen har behandlet et foreløpig budsjett for Det er forutsatt statstilskudd på kr ,- og en kommunal andel på kr ,-. For øvrig ingen andre merknader til framlagt ramme. Budsjettskissa legges fram til politisk behandling uten forslag til vedtak. Rådmannens innstilling: Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0038/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: HDU foreslår at budsjettforslaget blir vedtatt slik det foreligger. Vedtak: HDU s forslag ble enstemmig vedtatt Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Sak 0038/01 Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: Rådmannen Side 17 av 22

18 Gáivuona suohkan Sak 0039/01 Kåfjord kommune BUDSJETT DRIFT OG UTVIKLING TEKNISK SEKTOR Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 01/00691 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0039/01 Hovedutvalg for drift og utvikling / Formannskapet / Kommunestyret Bilag: Nøkternt minimumsalternativ a Ektremalternativ b Ekstremalternativ c Kommentarer vedrørende brannkapitlet Saksutredning: Årets ramme på kr ,- er uforsvarlig for drift ut fra dagens tjeneste og drift. Et fremlagt nøktern alternativ viser fremdeles et underskudd på !!. Dette er ekstremt for teknisk drift hvor det i dag er kun minimale oppgaver som ikke er lovpålagt, og tjenesten er i dag allerede på et absolutt minimum der det ikke er rom og kapasitet for kreativ tenking og strategisk planlegging, som forhåpentligvis ville ført til en positiv utvikling av kommunen som attraktiv å bo i Tekniske tjenester har i dag budsjettkapitler og poster som det er svært vanskelig å gjøre noe med. Lønnsutgiftene som utgjør en stor del av budsjettet er ut fra dagens tjenester uforsvarlig å gjøre noe med. Bemanningen er helt marginal, der det kun er rom for de mest nødvendige lovpålagte oppgaver. Årsaker til underskudd. Endring av brannordningen og økning i klp har til sammen ført til en merutgift på over 1 mill. Videre har deler av utgiftene og rammene fra helse og skole blitt overført til D/U, men det er ikke samsvar mellom ramme og stipulerte utgifter til kommunale avgifter og forikringer. Dette beløper seg på ca 0,5 mill. EKSEMPLER PÅ KAPITLER MED BETYDELIGE UTGIFTER: teknisk administrasjon Her er bemanningen helt minimal ut fra behov. Daglige lovpålagte tekniske tjenester skal kommunen utføre jfr rapporten Tjenester ressurser D/U Her er budsjettøkningen som følge av prisvekst, drift til meroppgaver fra sentralt hold, behov for faglige oppdateringer og sist men ikke minst økningen i pensjonsinnskudd klp kart og oppmåling Her er kommunen helt avhengig av reguleringskapasitet og oppmålingsingeniør. Likevel er kapasiteten etter hvert blitt mindre på grunn av meroppgaver innen de øvrige tekniske tjenester, herunder utbyggingsprosjekter (vegvesen) brøyting, isbryting veier m.m. Her er det ønskelig med økt Side 18 av 22

19 Side 19 av 22 Sak 0039/01 kapasitet i forhold til arealplanlegging (revidering av kommuneplanens arealdel) men dette er det ikke dessverre rom for nå felleskapittel teknisk Herunder ligger fellesutgifter til bl.a vaktmester og gravetjenesten. Kommunens eneste vedlikeholdsarbeider går også under dette kapitlet. Her er det heller ikke noe å gå på. Og ut fra bemanning er etaten svært sårbar. Når det gjelder gravetjenesten vurderes den fortløpende ut fra økonomi og om teknisk eller menighetsrådet skal styre dette Brannvern Her har kommunen etter tilsyn fra DBE vært nødt til å justere brannordningen slik at dette medfører betydelige ekstrakostnader på ca , Kommunale veier Her er også en betydelig utgiftspost som også helt klart er fullstendig på et minimum ut fra behov. Vedlikehold av kommunale veier er ikke tilfredsstillende og her burde budsjettet gitt rom for betydelig mer Veglys dette er ikke en lovpålagt oppgave men har helt klart med trivsel og sikkerhet og gjøre. Skoler og barnehager Her er drift og utvikling prisgitt vedtak og føringer fra oppvekstetaten, og driften er i dag helt på et minimum, Vedlikeholdspostene gir ikke rom for annet en brannslukking. Kommunens bygninger står for forfall. Eksempelvis har etaten ikke penger til noe så elementært som maling med det resultat at bygningene råtner. Øvrige kommunale bygg Kommunens boligmasse står også helt klart for forfall og sakte men sikkert råtner og forfaller kommunale bygg og leiligheter. Her kan også nevnes helsesenteret, der vedlikeholdpostene og bemanningen er så lav at dette går på sikkerheten løs. GENERELT Noe må gjøres i forhold til den kommunale økonomien slik at driftsiden får rammer og spillerom som det går an å leve med. Det har den siste tiden vært en positiv fokus på kommunen, en merker at flere ønsker seg tilbake til kommunen, men ut fra den økonomiske situasjon vil en kunne få en negativ vinkling som er svært uheldig og vil kunne føre til motsatte. Siden en skal legge fram budsjettalternativ i balanse legger drift og utvikling frem 2 ekstremalternativer B og C KONSEKVENSER DERSOM ALTERNATIV B ELLER C GJENNOMFØRES: Alternativ B. Her legges det opp til et ekstremt forslag der en privatiserer/legger ned 3 barnehager. Dette er svært uheldig og en liten katastrofe for kommunen. Dersom det bare vil være kun en kommunal barnehage igjen, hva med barnehagedekning, prisnivå? Dette kan føre til en ond sirkel der folk flytter, uten tilstrekkelig barnehagedekning. Uansett må et slikt forslag fundamenteres og faglig vurderes av oppvekstetaten. Alternativet forutsetter også at veglys fjernes totalt fra budsjettet.

20 Sak 0039/01 Alternativ C. Her legges det i grunn opp til en nedleggelse av driften der alt av vedlikehold er fjernet, bassenget i Olderdalen legges ned, veglys stenges osv. Dette vil føre til at en må forvente at skoler barnehager kommunale bygg må stenge på kort varsel. Kommunale grøntanlegg vil gro igjen. Skattvoll skole må selges eller overdras til private interesser, sommervedlikehold av kommunale veier opphører. Driftsmessig vil dette ikke gå. Rådmannens innstilling: Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0039/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Hdu foreslår følgende: Budsjettforslag A vedtas med disse merknader: Ut fra en nøktern vurdering bør underskuddet økes med ytterligere 1 mill for å opprettholde normal drift. Det foreslås at det sees på eiendomsmassen i kommunen og muligheten for å realisere verdien ved salg av disse, og med tanke på innsparing av driftsutgifter. Hdu er overført oppgaver uten tilstrekkelige midler. F.eks kommunale avgifter, forsikringer etc. I tillegg er det pålagt en økning på brannvern på ca kr 750. Vedtak: Hdu s forslag ble enstemmig vedtatt Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, den Aud Hilde Olsen assistent Melding sendt: Rådmannen Side 20 av 22

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.04.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00913 RULLERING IDRETTS- OG ANLEGGSPLANEN 0002/01 00/00845 SØKNADER IDRETTSANLEGG FOR 2001 0003/01 00/00925

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING 0013/01 01/00168 KULTURMIDLER LAG OG FORENINGER FOR 2001 0018/01 99/01176 ANKESAK - VANNAVGIFT FOR MANNDALEN SJØBUER

MØTEINNKALLING 0013/01 01/00168 KULTURMIDLER LAG OG FORENINGER FOR 2001 0018/01 99/01176 ANKESAK - VANNAVGIFT FOR MANNDALEN SJØBUER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.01 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0013/01 01/00168 KULTURMIDLER LAG OG FORENINGER FOR 2001 0018/01 99/01176 ANKESAK - VANNAVGIFT FOR MANNDALEN SJØBUER

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0013/01 01/00168 KULTURMIDLER LAG OG FORENINGER FOR 2001 0018/01 99/01176 ANKESAK - VANNAVGIFT FOR MANNDALEN SJØBUER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/01 01/00314 REFERATSAKER - HDU-MØTE 23.05.01 0013/01 01/00168 KULTURMIDLER LAG OG FORENINGER FOR 2001 0014/01 01/00220

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.05 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0015/02 02/00547 HØRING - "FINNMARK KRIGS- OG EVAKUERINGSHISTORIE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0015/02 02/00547 HØRING - FINNMARK KRIGS- OG EVAKUERINGSHISTORIE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.02 Tid: 10.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/02 02/00534

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl 09:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl 09:00 16:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 29.11.2011 Tid: Kl 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Hanne Aasvik,

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Møterom 1.etg, Rådhuset Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer