lnnkalling til Generalforsamling I 993 Arsberetning, Regnskap Budsiett Forslag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lnnkalling til Generalforsamling I 993 Arsberetning, Regnskap 1992. Budsiett 1993. Forslag."

Transkript

1 lnnkalling til Generalforsamling I Arsberetning, Regnskap Budsiett Forslag.

2 Innkalling til Generalforcamling 1993 Generalforsamlingen avholdes på HERADSTUN på Heradsbygd, like ved Elverum. Dato: 27. mars 1993 Stad: Kl l KONSTITUERING - Godkjenning av navnefodegnelse - Godkjenning av fullrnakter - Valg av sekretær - Valg av to medlemmer til, sammen med nrøteleder og sekretær til å underskrive protokollen - Spørsmålom generalforsamlingen er lovlig innkalt z AnsgenErutruc rnn swret 3 REGNSKAP FOR REVISORMELDING 5 BUDSJETT FOR STYRETS FORSLAG 7INNKOMNE FORSLAG 8 VALG STYRETS SAMMENSETNING FOR PERIODEN : 'Leder 'Nestleder Kasserer Sekretær'l * Sekretær 2 * Styremedlem Styremedlem ' Varamann ' Løpskomit6forrnann ' Revisor ' Valgkomitdansvarlig Tove lnderdal Oluf Pihl Johan Steffen Fivelstad Stein Fossheim Tor Klufterud Bjørn Næss Bent Granberg DagØby Odd Arne Amlien Bård Mostveit Kjell Sververmoen De som er merket med'er på valg. 9 MøTET HEVES

3 Arsberetning fra styret NVMC har medlemmer pr Av disse vil 126 bli slettet pr. 1/1-93 da de ikke har betah sin kontingent. Tilgangen på nye medlemmer i 1992 ble totalt 385 stykker. Styret l'nr dehatt med egen stand på markeder/messer. Dette er noe vi ønsker å fortsette med da vi bare har fått positive tilbakemeldinger. Vi vil forsøke å forlcedre standen med hensyn til matriell osv. fra gang til gang. Tilgangen av nye medlemmer på slike arangementer er stor. I inneværende periode har styret holdt 6 styremøter. Vi har bl.a. opprettet en høyrentekonto i Postbanken der vi plasserer kr ,- i begynnelsen av året, da vår portofølje er størst på denne tiden. Renten er her gunstigere enn på vår brukskonto og vi har fire gratis uttak pr. år. Sidevogna har som sedvanlig kommet ut med 6 nummer i år. Deile er vårt samlede organ for driften av klubben. Kvaliteten på bladet er svært høy, og målsettingen for 1993 er å heve denne standarden ytterligere ved å lage flere artikler med fargefotos. I perioden har vi gått til anskaffelse av kopirnaskin. Når det gjelder telefax har klubben fått en gratis. Denne vil være operativ våren '93. Dere vil få opplysninger om telefax-nummer i Sidevogna, muligens i nr. 2 eller 3. Følg med! På slutten av året gikk vitil innkjøp av ny PC. Denne ble plassert hos vår EDB-ansvarlige som arbeider med medlemsmasse, Matrikkel, etc. Den gamle blir plassert hos vår kasserer for regnskapsføring. NVMC har hatt en betydelig økning i LMK-helforsikringer i Dette må man nok se i sammenheng med at vår gruppe av forsikringskontaher informerer godt "ute i marka" og at inforrnasjonen om forsikringen står ofle på trykk i vårt medlemsblad. Antall nytegninger i år ble 194 sgkker. Vi har i dag 600 helforsikringspoliser, men når vi vet at det er medlemmer blir ikke prosentandelen så høy likevel. Det vilble enda bedre markedsføring fra forsikringsgruppen i NVMC har i dag 23 lokalavdelinger. Spesifikaspn over disse står i Matrikkelen for I perioden lrar vi klart å få igang vår Oslo-avdeling igjen, og en ny avdeling som heter NVMC avd. Sør-Rogaland. Kontahpersonen der hører hjemme i Sandnes. Sør-Rogaland er å finne på NVMC's terminliste over løp i Her er altså muligheten for dere til å reise på nok et løp. Årsregnskapet legges frem som en egen sak for generalforsamlingen. Dette består av en driftsoversikt og en oversikt over eiendeler. Den økonomiske situasjonen for klubben må sies å være god. Da gjenstår det for styret å takke for seg, og ønske det nye styret lykke til med det videre arbeidet. Oslo, den 12J I styret for Norsk Veteran Motorsykkel Club Tove lnderdal a VaK Leder Oluf Pihl Nestleder Bjorn Næss -a:, 'e -e: e -: Johan Steffen Fivelstad Kasserer Bent Erik Granberg S:,'e.reoiem Tor Klufterud Stein Fossheim Se<:etær Sekretær Dag Oby Varanann

4 Regnskap 1992 lnntekter utgifter Medlemskontingent Annonseinntekter Renteinnteher Kleer The Classic Motorcycle Diverse innteher ,OO ,12 375, ,16 100, ,38 Sidevogna Husleie Brevark, konvolutter Kontorutstyr Kontonekvisita Plaketter,løp LMK, Forsikring Permer Video, bøker Bankomkostninger Diverse kostnader Telefon Porto Representasjon Reisekostnader , , , &5, , , , , ,85 337, , , , , ,00 Overskudd , , ,38 Aktiva pr Bank 48.æ6,77 Post ,75 A. SundvallA.S ,00 Postbanken ,00 Permer ,60 3 stk. PC'er 1,00 Kopieringsmaskin 1,00 Telefax 1,00 Lysbildefremviser 1,00 Filmfremviser 1,00 2 skrivemaskiner 1,00 Beholdning av plaketter 1,00 Frankeringsrnaskin 1, ,',t2 Oslo, den 19/ Norsk Veteran Motorsykkel Club Styret

5 Budsiett 1993 lnntekter Utgifter Medlemskontingent Annonseinntelcter Renteinntekter Permer , , , ,00 fi7.00q99 Sidevogna Husleie Brevark, konvolutter Kontorutstyr Kontonekvisita Plaketter,løp LMK, NTM, Forsikring Video, bøker Bankomkostninger Diverse kostnader Telefon Porlo Matrikkel Arkiv og medl.kartotek Representasjon Reisekostnader Reisekostnader, lokalavd , , , , , , , ,00 400, , , , , , , , ,00 9l_7.00q99 Overskudd 0, ,00 Oslo, den l9/ Norsk Veteran Motorsykkel Club Styret Regnsl<apet er revidert og funnet i orden. Bærum 30. januar R;.!.- /ta^-, l.c*= Båd Mostveit Revisor

6 Styrets forslag 1) Hornrering av sentrale personer i NVMC På forrige generalforsamling (mars'92) ble styret påhgt å utarbeide et forslag til honorering av sentrale personerlf unksjoner. Følgerde forslag er utalbeidet etter gjenrnrngang av klubbens ulike funksjoner, med arbeidsmengde som hovedkriterium for summenes størrelse. Funksirner vurderes som såpass arbeidskre vende at de bør honoreres. a) Fritt medlemskap for styremedlemmer og varamenn. b) EBD-ansvarlig kr 7.000,- pr. år. c) Ansvarlig person for NVMC's arkiv k 7.000,- pr. år. 2) Endring av NVMC's lover paragraf 4 Lyder slik: Norsk Veteran Motorsyld<elClub slcal ha et styre bestående av forrnann, nestfornann, l<asserer, sekretær 1, sekretær 2, to styremed lemmer og en vanmann På generalforamlingen orynevnes for et år ad gangen: B eviær, f i re lø psko mite- med I emme r, en valgkomite-ansvarlig. Minst to styremed lemmer skalvære på valg hvert år. Formannen er på valg hvert år. Endres til: Norsk Veteran MotorsykkelClub skal ha et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. På generalforsamlingen oppnevnes for et år ad gangen: Revisor, 1 løpskoordinator, og 3 valgkomite-ansvarlige. Minst to styremed lemmer skalvære på valg hvert år. Formannen er på valg hvert år.

7 Innkomne forslag Forslag til generalforsaml in gen, f ra ElverunWåler MC-Veteraner v/roar Berntsen : 1. Redahøren får fortsatt kompensasjon, men den bør reduseres. Med tanke på de andre som legger ned et betydelig arbeid iklubbsammenheng foreslås kr 4.000,- pr. nummer. Redaktøren eller en person (klubbmedlem) som han bemyndiger for oppdrag, vil få dekket de fahiske utgifter. Det kan dreie seg om å delta på treff, lokallagsmøter m.m. Telefaxen plasseres hos redaktøren og er tilgjengelig for alle i klubben. Forslaget innebærer at redahøren får kr ,- pluss skrivehjelp pr. år. 2. Ansvarlig for medlemskartoteket får kr ,- sett iforhold til redahør. 3. Arkivar/utsender får også økonomisk kompen sasjon, kr 5.000,- sett iforhold til redahør. 4. Alle styremedlemmer innvilges gratis medlems skap så lenge de sitter i styret. De får også dekket reiseutgifter til og fra styremøter. Styret får kr 10.0O0,- til intem fordeling etter arbeids innsats. Bør legges frem for generalforsamlingen. 5. Referat fra styremøter sendes umiddelbart til lokalavdelingene. Det blir for lang tid å vente på dette isidevogna. Forslag til generalforsamlingen fra Gunnar Schrøder: 1. Medlemsavgiften for alle som får tilsendt Matrikkelog Sidevogna skalvære den samme. 2. Referat fra styremøter sendes umiddelbart til lokalavdelingene. I tillegg skal referatet publiseres iførste utgave av Sidevogna. 3. De i klubbens styre (og redaktør) som får økonomisk kompensasjon, skal ha en klart utformet innstruks med rettigheter og plikter. 4. Løpskomiteens formann får delta gratis på alle løp har/hun har termlnfestet. (Klubben bærer kostnadene). Forsfag nr. 1 begrunnes med at styret ikke har fulgl vedtektene til NVMC ved i fjor å innvilge reduseft årsavgift etter søknad. Defte skal innvilges av generalforsamlingen og ikke av styre. I så fall må det en lovendring til. Fo rs la g nr. 2 i n n ebæ re r e n i nf o rm a sjo nsf o rb ed ri n g mellom styret og medlemsmassen. Medlemmene vet i dag alt for lite om hva styret driver med. Den gangen jeg selv var fornpnn innførte jeg denne ordningen, men den har dessverre ikke blitt fulgt opp. De to siste forslagene er en direkte konselorcns av at generafforæmlingen i fjor tildelte redahøren økonomisk kompensasjon. Åpnes det for ytterligere kompensasjon, skal man ha en skriftlig innstruks. 5.' Hver lokalavdeling får tilsendt en årgang av Sidevogna fra nr. 1 i 1974 innsatt i samleperm. Deretter får de tilsendt hvert nummer. Vi er klar over at det ertomt for noen nummer, men det er stor interesse blant medlemmene for at disse skalblitrykt opp på nytt.

8 lnnkomne forclag Notater: lndre Salten lokalavdeling av NVMC v/kjell Arne Christonsen fremmer følgende saker til generalforsamlingen 1 993: 1. Tilbakeføring av kontingent til lokalavdel ingene av NVMC. Det foreslås at 10 % av totah innbetalt kontingent til NVMC tilbake føres til registrerte lokalavdelinger av NVMC. Fordelingsnøkkelen baserer seg på antall regis trerte medlemmer ilokahvdelingene. I områder der det ikke finnes noen lokal avdeling fordeles enkehmedlemmene her på nærmeste lokahvdeling, på bakgrunn av registrert adresse i NVMC's arkiv. Begrunnelse: For å få opp aktiviteten i lolcalavdelingene, styrke økonomien i dlsse, samt gi lolcalavdelinger rudt om ihele landet økonomisk frihet til å sende en representant til generalforæmlingene i NVMC. Defte lcan også på sib føre til at flere enkeltmedlemmer organiserer seg slik at klubben får profilerl seg på flere steder i landet gjennom lol<alavdelinger. 2. Det nedsettes en komite som skalta stilling til hvilket behov klubben har for ytelser og tjenester innenfor klubben, og hvordan dette skal lønnes. Komiteen bør bestå av personer som ikke er direhe berørl av forslaget. Det er en forulsetning at NVMC også her følger lover og regler gitt av offentlige skattemyndigheter, jfr. abeidsgiveravgift, konto lor skattetrekk, etc. Begrunnefse= Lol<alavdelingen lnr registrert at det abeides for at visse afueidsoppgaver i klubben skal lønnes. Dette er også et ønske fn vår lokalavdeling. Viønsker imidlertid at alle arbeidæppgaver sees under eft og at lønnen for oppgavene vurderes i forlnld til hverandre. På denne måten unngår vi at den som roper høyest/"ber for sin syke mor" får det de fortjener mens andre som l<anskje gjør en like stor jobb ikke får noen ting. Det er også ønskelig at abeidsoppgaver som ikke følger styreveru lyses ut internt invmc.

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer