Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel"

Transkript

1

2 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel Gjeldende utgave 0 Innhold Utgaveoversikt 1 1 Generelt Innledning Organisasjonskart samarbeid landslinjer for anleggsfag Instruks felles koordinator 1.2 Kvalitetssystemet - Beskrivelse, revisjon og distribusjon 1.3 Dokumentstyring Nummerering Oppdatering og opprettelse av nye dokumenter Gjennomføring revisjon fellesdel Distribuering 1.4 Arbeidsform landslinjene Ledelsens gjennomgang 1.5 Definisjoner og forklaringer Dato 2 Virksomheten Arbeidsområder 2.2 Uavhengighet 2.3 Kvalitetspolitikk 3 Organisasjon og skolespesifikke forhold Virksomheten Organisasjonskart Fauske vgs. - Anleggsavdelingen Nøkkelinformasjon (firmaattest, forsikring, bank) 3.2 Styret (mandat, oppgaver, arbeidsform, etc.) 3.3 Daglig leder - Stillingsinstruks Kompetansekrav Ansvarsområde daglig leder 3.4 Registrering av elever opplæring 3.5 Bestilling av kontrolloppdrag 3.6 Avbestillinger 3.7 Regnskap 3.8 Arkivering Arkivering av eksamensresultater Arkivering av gjennomførte kontroller 3.9 Taushetsplikt 3.10 Resurser og lokaliteter 4 Personell Sikkerhetsopplæring Stillingsinstruks faglig leder opplæring Kompetansekrav faglig leder opplæring Ansvarsområde faglig leder opplæring Stillingsinstruks faglærer opplæring

3 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av Kompetansekrav faglærer opplæring Ansvarsområde faglærer opplæring 4.2 Sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglig leder sakkyndig kontroll Kompetansekrav faglig leder sakkyndig kontroll Ansvarsområde faglig leder sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglærer sakkyndig kontroll Kompetansekrav faglærer sakkyndig kontroll Ansvarsområde faglærer kontroll 4.3 Stillingsinstruks KS-leder opplæring og kontroll Kompetansekrav Ansvarsområde 4.4 Kompetansevurdering faglærer 4.5 Opplæring faglærer Opplæringsplaner 5 Administrative prosedyrer Generelt 5.2 Avviksbehandling Avvik Utfylling av avviks-/revisjonsskjema 5.3 Klagebehandling opplæring 5.4 Klagebehandling sakkyndig kontroll 5.5 Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet Gjennomføring Agenda Referat 5.6 Internrevisjon av kvalitetssystemet 5.7 Kontakt med sertifiseringsorganet 5.8 Underleverandører Krav til underleverandører Oversikt underleverandører 6 Lover, forskrifter, standarder /Faglige prosedyrer / Utstyr Aktuelle lover, forskriftet og standarder Lover Forskrifter

4 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Standarder 6.2 Prosedyrer opplæring Prosedyre for utstedelse av kompetansebevis/kursbevis 6.3 Nødvendig utstyr - oversikt, vedlikehold og tilgjengelighet Arbeidsutstyr opplæring Sakkyndig kontroll opplæring Egenkontroll av arbeidsutstyr Innleid arbeidsutstyr 6.4 Prosedyre for planlegging av opplæring Timeplaner, dag-/ukeplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring Leksjonsanvisninger for den enkelte leksjon Oversikt over nødvendige hjelpemidler Resurser og lokaliteter 6.5 Prosedyre for gjennomføring av opplæring Undervisning / Kursoppsett Pratisk opplæring 6.6 Avsluttende prøve etter gjennomgått sikkerhetsopplæring Prosedyre for gjennomføring av avsluttende prøve 6.7 Prosedyrer sakkyndig virksomhet Sakkyndig kontroll Formål Ansvar Gjennomføring Etterarbeid Tvist Dokumentasjon Kontroll av verktøy, manometer, ampermeter o.l Formål Ansvar Gjennomføring Dokumentasjon V67/01 Oversikt utstyr Forsiktighetsregler under kontroll Formål Ansvar Gjennomføring

5 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av 4 7 Avtaler, vedlegg og dokumenteksempler V133/01 Distribusjonsliste for KS-håndbok V39/01 Taushetserklæring V44/01 Curriculum Vitae (CV) V45/01 Opplæringsplan V52/01 Avviksskjema V53/01 Avviksjournal V56/01 Revisjonsplan V69/01 Oversikt underleverandører V63/01 Oversikt arbeidsutstyr - Opplæring V65/01 Fadderavtale V67/01 Oversikt over utstyr til kontrollarbeid Avtale med SFS - Kirkenes Forsikringsbevis DNB Forsikringsbevis Protector Firmaattest Kontrollbok MGF Kriterier opplæringsvirksomhet Kriterier sakkyndig Normer for kontrollomfang Timeplan sikkerhetskurs vg2 anleggsteknikk Opplæringsplaner sertifisert opplæring

6 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Innledning Dette er en felles kvalitetshandbok for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet for 6 landslinjeskoler. Hver skole har sine egne sider, kap. 3, angående organisatoriske forhold og spesielle forhold som gjelder kun sin skole. Skolene dette gjelder er: 1. Blakstad videregående skole 2. Fauske videregående skole 3. Kirkenes videregående skole 4. Os vidaregåande skule 5. Solør videregående skole 6. Time vidaregåande skole Og benevnes heretter bare med skolene. Skolene har felles koordinator som blant annet er systemansvarlig for felles KS-system for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet. Opplæringen består både av teoretisk og praktisk undervisning. Sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll gjennomføreres iht. forskrift FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, FOR Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, gjeldene læreplan for Vg2 anleggsteknikk og Samordningsrådets tilleggskriterier og Opplæringsplaner for 50 og 58 Elevene og kursdeltagerne kommer fra hele landet Organisasjonskart samarbeid landslinjer for anleggsfag

7 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av 5 Landslinjer for anleggsmaskinfag Koordinator Odd A Sjøberg Systemansvarlig fellesdel KS-system Blakstad videregående skole Odd Arne Sjøberg Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Os vidaregåande skule Lasse Svellingen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Fauske videregående skole John E Eilertsen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Solør videregående skole Henning Olsen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Kirkenes videregående skole Bjørn Røsseth Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Time videregåande skole Eigil Kristiansen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Instruks felles koordinator Felles koordinator: Er systemansvarlig for felles kvalitetssystem for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet Skal samle inn forslag til forbedringer av systemet fra den enkelte skole Forberede endringsforslag for skolenes ledermøte Oppdatere KS-systemets fellesdel etter vedtak i ledermøte Være skolenes kontaktperson mot sertifiseringsorganet. 1.2 Kvalitetssystemet Beskrivelse, revisjon og distribusjon Kvalitetssystemets dokumentstyring er beskrevet i pkt Internrevisjon gjennomføres iht. prosedyre 5.6 Ytterligere revisjoner av kvalitetssystemet utføres på bakgrunn av: Pålegg fra revisor. Ut fra intern revisjon. Ut fra avviksjournal. Tilbakemeldinger etter avholdt kurs.

8 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Dokumentstyring Kvalitetshåndbok, prosedyrer, osv. er bygget opp slik at alle deler er entydig identifiserbare. KS-leder er ansvarlig for utarbeidelsen og oppdateringen, hvem som godkjenner de enkelte prosedyrer og hvilken versjon som er den gjeldende. Denne prosedyren beskriver hvordan dokumentene i KS-boken er bygget opp, hvordan boken utvides og revideres Nummerering KS-boken er inndelt i 8 kapitler med underinndeling. Hvert kapittel gis en egen identifikasjon. Denne består av et tallindeks, f.eks. 2, som beskriver hvilket kapittel det dreier seg om, samt et underliggende nr. som beskriver den aktuelle prosedyren med eventuell underinndeling. Eksempel 2.2.1, hvor første siffer refererer til aktuelt kapittel, andre siffer til prosedyre nr., og det siste sifferet til underinndeling i den aktuelle prosedyren. KS-boken består av et antall av sider. Disse er angitt med side nr. og antall sider. Eksempel: side 1 av 3. Når et dokument har vedlegg, angis dette med dokumentnavn og vedlegg nr., f.eks. V22/01 Videre skal KS-boken beskrives med: Utgave nr., dato for opprettelse, initialene til forfatter, gyldighetsdato ved revisjon av utgave, samt initialene til den som godkjenner dokumentet.

9 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Oppdatering og opprettelse av nye dokumenter Alle endringer eller opprettelser av KS-dokumenter utføres av den person som er ansvarlig for den aktuelle prosedyren. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med KS-leder. Endring av eksisterende dokumenter kan utføres i forbindelse med internrevisjon eller avviksmeldinger. Ved endring av KS-dokumenter skal originalversjon (signert utgave) arkiveres i egen perm merket: KS-system, utgåtte dokumenter. Dokumentene arkiveres i 10 år. Nye eller endrede dokumenter skal forelegges avdelingsleder for godkjenning, og signeres av forfatter og den som godkjenner dokumentet. Ved endring av dokument skal utgave nr. og gyldighetsdato påføres. Endringen føres deretter inn i dokumentoversikten. (Innholdsfortegnelsen). KS-systemet er elektronisk Gjennomføring revisjon fellesdel Revisjon av KS-systemets fellesområder gjennomføres minimum en gang pr. år og tidfestes til avdelingsledernes ledermøte i desember. Lokal KS-leder registrerer avvik eller forslag til forbedringer og sender det til systemansvarlig for fellesområde, som saksforbereder til ledermøte. Ledermøte godkjenner revidering i fellesområde. Koordinator/systemansvarlig felles KS-system utfører eventuelle endringer og sender ny utgave til skolene Distribuering Signert originalutgave av KS-boken oppbevares i egen perm hos KS-leder. Ajourført elektronisk utgave uten skrivetilgang er tilgjengelig på skolens fellesområde. Ved revisjon/oppdatering av boken oppdaterer KS-leder både skriftlig orginalutgave og intranettutgave og sender melding til alle brukere i.h.t. adresseliste. V133/01 (Kap 7 side 1) 1.4 Arbeidsform landslinjer Ledelsens gjennomgang Nødvendig revisjon av KS-systemets fellesområde tas inn som fast punkt når skolenes avdelingsledere gjennomfører ledersamlingen i desember hvert år. Med bakgrunn i lokal ledelses gjennomgang (se kap. 5.5) bestemmer ledersamlingen eventuelle tillegg/endringer i KS-systemet. Ved behov også ved andre samlinger gjennom året. 1.5 Definisjoner Arbeidsutstyr - FOR (2) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av arbeid.

10 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 5 av 5 Arbeidsutstyr for løfting av last - FOR (3)-(33) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. En maskin som er konstruert for løfte- og senke-operasjoner. Løfte- og stablevogn for gods: Gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling. Løfteredskap FOR (34) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Komponenter eller utstyr som brukes mellom arbeidsutstyr for løfting av hengende last og lasten, eller på lasten for å gripe denne, og som ikke er en integrert del av arbeidsutstyret for løfting av last. Masseforflyttingsmaskin - FOR , 1-4 (35) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. En motordrevet maskin som er konstruert for å løfte eller transportere masse, dvs. jord, sand, stein osv., som f.eks. hjullaster, veihøvel, gravemaskin, doser, dumper, skraper, gravelaster. Lastebilkran - FOR forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger.

11 Utgave nr. 1 Opprettet dato Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 2 - Virksomheten Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 1 2 Virksomheten 2.1 Arbeidsområder Skolene er sertifisert for å gi sertifisert sikkerhetsopplæring på- og foreta sakkyndig kontroll av følgende typer arbeidsutstyr: - Løfte og stablevogner for gods - Masseforflyttingsmaskiner For skolespesifikk forhold se Kap Uavhengighet Skolene har som hovedoppgave å drive opplæring av anleggsmaskinfører etter gjeldende læreplaner og opplæringslova med forskrifter. Videre utføre sakkyndig kontroll av eget undervisningsmateriell og kundemaskiner etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Skolen har ikke forretningsmessige interesser, og de ansatte har ingen økonomiske fordeler av å gå utenom skolens systemer eller lover og forskrifter. 2.3 Kvalitetspolitikk Skolene har som mål å drive sin virksomhet etter de krav som er beskrevet i gjeldende lover og forskrifter og etter de krav som kunden stiller til oss. Gjennom fornøyde kunder dannes grunnlaget for nye kunder og en videre vekst. Skolene skal drive sin virksomhet slik det er beskrevet i kvalitetsstyringshåndboken. En effektiv periodisk internrevisjon skal sikre at vi gjør som vi sier dvs. at det er samsvar mellom liv og lære. Gjennom Ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsstyringssystemet skal vi minst én gang pr. år kontrollere om systemet fungerer effektivt og i samsvar med interne og ekstern krav. Vi erkjenner at systemet ikke er perfekt det skal det kanskje heller ikke være men vi er hele tiden motivert for å iverksette tiltak som forbedrer systemet. Et effektivt avviksbehandlingssystem sikrer at avvik, eventuelle kundeklager og forslag til forbedring av systemet blir håndtert på en god måte. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi skal sørge for at de får anledning til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse i takt med de oppgaver vi får. Vi skal sette oss klare kvalitetsmål som er konkrete og målbare og vi skal følge opp disse målene periodisk, slik at er motivert for å forbedre våre prestasjoner. Dato, sted Leder (sign)

12 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 4 3 Organisasjonen og skolespesifikke forhold 3.1 Virksomheten Fauske videregående skole med adresse 8205 Fauske, er en videregående skole med underavdeling for fagene anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker lokalisert på Søbbesva. Fauske videregående skole, Anleggsavdelingen er sertifisert for å gi sertifisert sikkerhetsopplæring av førere på arbeidsutstyr klassene M, G4, G11 og T, samt sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr klasse M og T. Undervisningen foregår ved anleggsavdelingens lokaler og øvingsfelt i Løgavln. I undervisningsopplegget påtar skolen seg oppdrag på entreprenørbasis for privatpersoner og næringsvirksomheter, lag og foreninger. Fauske videregående skole er eid av Nordland fylkeskommune Organisasjonskart Anleggsavdeling Rektor Ingunn K Mikaelsen Amu-leder Roger Kristensen Kvalitetsleder John Eirik Eilertsen Systemansvarlig Ks-system - Leder opplæringsvirksomhet Verkstedleder Knut Arne Navjord Leder sakkyndig virksomhet Fagansvarlig vg2 anleggsteknikk Kjell Berg Faglærere / kontroll Knut A Navjord, Geir Johansen Kåre Pettersen, Vidar Larsen, Jonny Zahlsen Faglærere / opplæring J.H. Nilsen, B I. Gabrielsen, G. M. Larsen, K. Johansen, T. Larsen, P.A Nilsen, K.R Furre, G.T Pedersen, B.A. Nilsen, S.K. Hansen, H. Hansen, K. Berg Nøkkelinformasjon, firmaattest, forsikring, bank. (vedlegges). Fauske videregående skole er registrert i Brønnøysundregistrene med org. nr

13 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av 4 Ansvarsforsikring dekker et beløp 150 G. Forsikringsselskap er KLP for ansatte og elever. Forsikringsselskap i forbindelse med arbeid er PROTECTOR Bankforbindelse: DNB 3.2 Styret Ledelsen ved Fauske videregående skole består av følgende personer: Rektor: Ingunn K Mikaelsen Ass.rektor : Roger Kristensen Avd.leder studiespesialisering Bjørn V Berg Avd.leder kroppsøving Olga Kvitblikk Avd.leder helse og omsorg Idun Gravem Avd.leder RM Trygg O Tiberg Avd.leder yrkesfag: Trygg O Tiberg Avd.leder Anlegg: John Eirik Eilertsen OPUS og kvalitetsleder: Tom Erik Holteng Driftsleder Fred Arne Johansen Renholdsleder Gerd Hestekker I tillegg har skolen lovpålagt rådgivende skoleutvalg og - skolemiljøutvalg etter opplæringslova 3.3 Stillingsinstruks avdelingsleder anleggsavdelingen Kompetansekrav: Samordningsrådet stiller ingen formelle kompetansekrav til daglig leder i sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll. Lokale kompetansekrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale KS-område (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og opplæringslova Ansvarsområde: Ansvarlig for den daglige driften av anleggsavdelingen, som også inkluderer sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet Påse at nødvendig utstyr og materiell er tilgjengelig i forsvarlig stand Påse at nødvendig dokumentasjon, som sertifikater, kontrollbøker, vedlikeholdsjournal og bruksanvisninger er iht. gjeldende lover og forskrifter. Sørge for utstedelse av kursbevis etter endt sikkerhetsopplæring. Sørge for utfylling av registreringsskjema for kompetansebevis. Utstedelse av kompetansebevis. All arkivering av dokumenter. Godkjenne underleverandører. Ivareta kontakten med sertifiseringsorganet.

14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Registrering av elever opplæring Ordinære elever registreres i fylkeskommunens skoleadministrative system - TP skole. Eksterne kursdeltakere ved enkeltstående sikkerhetskurs administreres av skolens OPUS avdeling 3.5 Bestilling av kontrolloppdrag Bestilling mottas på telefon, telefax, e-post og brev. Bestillingen registres som arbeidsoppdrag i skolen elektroniske vedlikeholdsprogram som er laget i Access. 3.6 Avbestillinger Ved avbestilling av kurs eller kontrolloppdrag blir ikke elevene / kundene belastet for kursavgift. 3.7 Regnskap Regnskapet blir ført etter god regnskapsskikk ved økonomiavdelingen i Nordland fylkeskommune. Regnskapet (bilag og lister) blir oppbevart i 10 år. 3.8 Arkivering: Arkivering av elevopplysninger foregår i skolens datasystem TP skole. Kursbestillinger og lister over kursdeltakere gjennom OPUS arkiveres i OPUS sitt eget system og oppbevares i papirversjon i brannsikkert skap i skolens administrasjon. Gjennomførte kurs for skolens egne elever med alt tilhørende dokumentasjon arkiveres i papirversjon å lagres i tillegg digitalt på skolen servere. Arkivering av antall maskintimer i forhold til mod. 3.1 og 4.1 blir registrert digitalt i systemet SmartDok samt arkiveres digitalt på skolens servere ved skoleårets avslutning Arkivering av eksamensresultater. Retningslinjer for arkivering utføres etter arkivloven av 4.des nr Inngående og utgående post registreres i skolens arkiv. Postlister kan skrives ut etter behov. Arkivering av eksamensresultater blir også arkivert digitalt ved skolens servere Arkivering av gjennomførte kontroller Resultat av gjennomførte kontroller arkiveres i skolens elektroniske vedlikeholdsprogram. Papirutskrift arkiveres i egen perm hos Faglig leder sakkyndig virksomhet. 3.9 Taushetsplikt. Ansatte ved Fauske videregående skole er pålagt taushetsplikt om forhold som omfatter informasjon om kunder, forretningsforhold og kurselever som deltar på sertifisert sikkerhetsopplæring. Ansatte ved Fauske videregående skole skal undertegne taushetserklæring fra Nordland fylkeskommune. Denne oppbevares i skolens sentrale arkiv.

15 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Resurser og lokaliteter Fauske videregående skole har: Klasserom med nødvendig undervisningsutstyr og fasiliteter. Digitalt studio for lyd/bilde overføring Auditorie til 150 personer og 45 personer 18 fast tilsatte faglærere i hele undervisningsstillinger som dekker fagområdene sikkerhetsopplæring og kontroll av masseforflytningsmaskiner, truck og kran 30 maskiner fordelt på klasse M1-M2-M3-M4-M5-M6, to traverskraner og to trucker. Nødvendig løfteutstyr, kjetting, stropper, redskaper og løfteobjekter. Oversikt arbeidsutstyr opplæring V63/01

16 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 6 4. Personell 4.1 Sikkerhetsopplæring Den som skal utføre sertifisert sikkerhetsopplæring iht. FOR ( c ) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Skal ha nødvendig kunnskap og erfaring for å gjennomføre opplæringen. Skolen skal sikre at opplæringen som gis holder riktig standard. For å ivareta nivået skal virksomheten ha en overordnet faglig leder for sikkerhetsopplæringen. Faglig leder skal ha erfaring og kompetanse som kreves for å føre tilsyn med at all sikkerhetsopplæring gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende modulbaserte opplæringsplaner, og at opplæringsvirksomhetens kvalitetssystem blir fulgt. Gjennomføring Både teoretisk og praktisk opplæring gjennomføres av skolens faglærere. Den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring foregår i skolens undervisningslokaler. Den praktiske sikkerhetsopplæringen foregår på skolens øvingsfelt for anleggsmaskinføreropplæring. Praktisk opplæring kan foregå i bedrift med etter skriftlig avtale (fadderavtale) mellom skolen og bedriften Stillingsinstruks faglig leder opplæring Sørge for at det er godt faglig samarbeid på avdelingen Foreta kompetansevurdering av egne - og innleide faglærere. Se til at avviksmeldinger blir brukt iht. prosedyre beskrevet i kap. 5.2 Etablere faglig prosedyrer og kontrollister i samarbeid med kvalitetsleder. Vurdere avvik Samarbeide med kvalitetsleder Følge opp registrering av undervisningsaktivitetene. Sende elevdokumentasjon til et godkjent register. Kap Kompetansekrav faglig leder opplæring Faglig leder skal tilfredsstille vilkårene til fast ansettelse i videregående skole, samt Samordningsrådets tilleggskriterier for faglærer i sertifisert opplæringsvirksomhet iht. FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Lokale tilleggskrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldende hovedavtale og hovedtariffavtale inngått KS-området (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og Opplæringslova 14.

17 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av Ansvarsområde faglig leder opplæring Kontrollere at utstyr og materiell er i forsvarlig stand. Planlegge og gjennomføre undervisningen etter planer for sikkerhetsopplæring gitt av Samordningsrådet. Tilrettelegge undervisning tilpasset handikappede. Avtale tidspunkt for teoretisk og praktisk eksamen. Gjennomføring av eksamen. Ved ikke bestått eksamen, avtales ny prøve. Der eleven ikke er enig i bedømmelsen, skal faglig leder orientere eleven om ny sensor. Klager /anker, og behandling av slike registreres og arkiveres. Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Kompetansevurdering av faglærere. Utarbeide opplæringsplaner for faglig leder og faglærerer. Sørger for tilgang av siste versjon av aktuelle lover, forskrifter og standarder Stillingsinstruks faglærer opplæring Gjennomføre god og faglig sikkerhetsopplæring i h.t. godkjent læreplan. Sørge for å være orientert om lover og forskrifter og om endringer i disse. Sette seg inn i læreplanen Skrive avviksmeldinger. Kontrollere at utstyret som blir brukt har gjennomgått kontroll iht. normer for kontrollomfang Kontrollmerke Registrere i skolens system tidspunkt for når opplæringen er gjennomført. Samarbeide med faglig leder opplæring. Sørge for å være oppdatert på nye maskiner Kompetansekrav faglærer opplæring Faglærer skal ha: Relevant fagbrev for fagområdet. For lærere tilsatt før 1990, godkjennes yrkesbevis for maskinførere og minst 5 års erfaring som fagbrev. Relevant teknisk utdannelse av minst to års varighet. Yrkespedagogisk utdannelse av minst et års varighet. Gode kunnskaper om lover og forskrifter for fagområdet. For øvrig tilfredsstille kravene i Samordningsrådets tilleggskriterier Ansvarsområde faglærer opplæring Faglærer skal: Gjennomføre undervisningen iht. de til enhver gjeldende opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring. Utarbeide undervisningsplaner for dag og uke. Kontrollere at maskiner som brukes til opplæringen er godkjent til formålet.

18 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Sakkyndig kontroll Den som skal utføre sakkyndig kontroll iht. FOR ( c ) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bruk av arbeidsutstyr skal ha nødvendig kunnskap og erfaring for å gjennomføre kontrollen. Skolen skal sikre at sakkyndig kontroll utføres iht. de til enhver gjeldende lover, forskrifter og standarder. For å ivareta nivået har skolen en overordnet faglig leder som i kraft av erfaring og kompetanse er ansvarlig for å utarbeide / vedlikeholde kontrollprosedyrer og kontrolldokumentasjon for de forskjellige typer av arbeidsutstyr, og sørge for at virksomhetens kvalitetssystem blir fulgt. Gjennomføring All sakkyndig kontroll som utføres i regi av skolen, skal utføres av skolens ansatte faglig leder og kontrollører. Det er ikke anledning til å leie inn utenforstående kontrollører til å utføre sakkyndig kontroll med skolens prosedyrer. Dersom kontrolltjenester skal kjøpes av eksterne virksomheter skal disse være sertifisert av et sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsyn. Kontroll skal da utføres etter den innleide virksomhetens kontrollprosedyrer Stillingsinstruks faglig leder sakkyndig kontroll Sørge for at det er godt faglig samarbeid på avdelingen Foreta kompetansevurdering av egne faglærere. Se til at avviksmeldinger blir brukt iht. prosedyre kap. 5.2 Etablere faglig prosedyrer og kontrollister i samarbeid med kvalitetsleder. Vurdere avvik Samarbeide med kvalitetsleder Følge opp registrering av kontrollaktiviteten Kompetansekrav faglig leder sakkyndig kontroll Faglig leder skal tilfredsstille vilkårene for fast tilsetting i videregående skole, samt Samordningsrådets tilleggskriterier for faglig leder i sertifisert sakkyndig virksomhet iht. FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Lokale tilleggskrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale inngått KS-området (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og Opplæringslova 14

19 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Ansvarsområde faglig leder sakkyndig kontroll Utarbeide og vedlikeholde kontrollprosedyrer, sjekklister og kontrollrapporter iht. de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder og myndighetspålagte krav. Kompetansevurdering av faglærere (kontrollører). Opplæring og etterutdanning av virksomhetens kontrollpersonell. Sørge for ajourhold og tilgang av siste versjon av aktuelle lover forskrifter og standarder. Holde kontakt med sertifiseringsorganet Årlig, 1. juli, rapportere antall utførte kontroller til sertifiseringsorganet. Kalibrering og vedlikehold av virksomhetens måleutstyr. Underskrift på sertifikater. Arkivering av kontrolldokumentasjon. Ajourføre oversikt over godkjente underleverandører. Behandle kundeklager relatert til sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal: Sikre en god og faglig kontroll i samsvar med prosedyrer. Sørge for å være orientert om lover og forskrifter og om endringene i disse. Gjennomføre kontroll i samsvar med prosedyrer i kap 6.7 Dokumentere kontrollen i samsvar med prosedyrer i kap 6.7 Se til at siste sakkyndige kontroll av maskinen er gyldig. Sette sikkerhetssone for bruk av maskinen. Sørge for å oppdatere seg på nytt utstyr. Skrive avviksmeldinger Kompetansekrav faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal ha: Relevant fagbrev for fagområdet Relevant teknisk utdannelse av minst to års varighet Yrkespedagogisk utdannelse av minst et års varighet Gode kunnskaper om lover og forskrifter for fagområdet som tilfredsstiller Samordningsrådets tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet etter forskrift om Bruk av arbeidsutstyr 58. For øvrig tilfredsstille kravene i Samordningsrådets tilleggskriterier Ansvarsområde faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal utføre sakkyndig kontroll iht. de til en hver tid gjeldende kontrollprosedyrer og sjekklister som benyttes i virksomheten. Arbeidsoppgaver: Underskrift på kontrolldokumentasjon Arkivering av kontrolldokumentasjon

20 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 5 av Stillingsinstruks KS leder opplæring og sakkyndig kontroll I samarbeid med systemansvarlig KS-håndbok: Revidere, vedlikeholde og videreutvikle skolens kvalitetssystem. Orientere personalet/lærerstaben om endringer Følge opp og få avviksrutinene til å fungere Gjennomgå avviksmeldinger, føre avviksprotokoll og følge opp at avvik blir behandlet og ev. tiltak gjennomført Sørge for endringer i forskrifter og opplæringsplaner er tilgjengelig, og at disse blir brukt. Gjennomføre ledelsens gjennomgåelse. Gjennomføre internrevisjon. Holde kontroll og rapportere til sertifiseringsorganet om aktiviteten i opplæringsvirksomheten og sakkyndig kontroll Kompetansekrav Samordningsrådet beskriver ingen eksakte formelle kompetansekrav KS-ansvarlig. Lokale kompetansekrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale inngått i KS-området (Fylkekommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferielover og opplæringslova Ansvarsområde Revisjon og oppdatering av kvalitetssystemet. Utføre endringer, og sørge for distribusjon av nye og reviderte dokumenter iht. distribusjonsliste. Arkivere originalutgaven av utgåtte dokumenter, samt sørge for innsamling av utgåtte dokumenter fra brukerne av KS-systemet. Holde oversikt over aktuelle lover, forskrifter og standarder som er aktuelle relatert til virksomheten, samt sørge for at siste versjon av dokumentene til enhver tid er tilgjengelig. Administrere avvikssystemet. Herunder arkivere avviksskjemaer og føre avviksprotokoll. Sørge for at alle avvik blir lukket. Gi tilbakemelding til de som har skrevet avviksmelding om fremdrift i saksbehandling og resultat. Rapportere til virksomhetens ledelse dersom dette er formålstjenelig. Internrevisjon. Administrere periodisk internrevisjon av kvalitetssystemet iht. beskrevet prosedyre. Ledelsens gjennomgåelse. Kalle inn til, og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse iht. beskrevet prosedyre.

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen Hermod Pettersen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS 20 års erfaring med kontroll av kraner og andre maskiner Styremedlem KTF Leder for sakkyndig gruppen i KTF Foreleser på flere KTF

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.4 Sensorer 8 timer Versjon: 02 Dato: 26.06.2014 1 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav... 3 5

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011 Av Mona Iren Volent - Midt-Norge Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.8 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Manuelle flyttbare personløftere (Type A1 og A2) med max løftehøyde 10 meter og «Cherry Picker»/«Casing Stabbing Basket»

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.7 Håndtering og transport av farlig gods og farlig avfall 16 Timer Utgave: 8 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 Mai 2014-1 - OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR G00 - Generell del modul O-G00 Arbeidsutstyr for hengende last (Løfteinnretning) - teori (erstatter tidligere fagplan

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

36 TIMERS PRAKSISKURS

36 TIMERS PRAKSISKURS FAGPLAN FOR 36 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2043 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 756 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1992. Denne fagplanen er utarbeidet

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER Best. nr. 010K OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

6.1 Intern revisjoner

6.1 Intern revisjoner Side 1 av 5 Intern revisjon og Ledelsens gjennomgåelse 6.1 Intern revisjoner Mål med prosedyren Bestemme nivået av: - Implementering av kvalitetssystem i henhold til Kvalitetshåndbok og Instruks for Prøvetaking,

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER

FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER F-3019 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 761 FORSKNINGSDEPARTEMENTET Copyright (C) Kirke- og

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.2. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr

Kursplan for opplæring. Modul O-8.2. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Kursplan for opplæring Modul O-8. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Nivå ( H ) 40 timer Versjon: 0 Dato 6.06.04 Innhold Forord... 3 Opplæringsmodul, hydraulikk...

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-4:2014 NEK NEK 405-4:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr Krav til sertifiserte

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Årshjul Eksamen Fauske vgs.

Årshjul Eksamen Fauske vgs. ID UTS.Fau.F.4.3.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 19.07.2016 Forfatter Arbeidsgruppe Verifisert Mariell Hansen Stifjell Godkjent Roger Riise Kristensen Side 1 av15 Arbeidsoppgaver Tidsfrist Ansvar Merknad Registrering

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

FAGPLAN KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 24 TIMERS TEORIKURS

FAGPLAN KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 24 TIMERS TEORIKURS FAGPLAN FOR 24 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1992. Denne fagplanen er utarbeidet

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.1 Offshorekran (krandelen av tidligere Fagplan F-2689) 40 timers teorikurs

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer