Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel"

Transkript

1

2 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel Gjeldende utgave 0 Innhold Utgaveoversikt 1 1 Generelt Innledning Organisasjonskart samarbeid landslinjer for anleggsfag Instruks felles koordinator 1.2 Kvalitetssystemet - Beskrivelse, revisjon og distribusjon 1.3 Dokumentstyring Nummerering Oppdatering og opprettelse av nye dokumenter Gjennomføring revisjon fellesdel Distribuering 1.4 Arbeidsform landslinjene Ledelsens gjennomgang 1.5 Definisjoner og forklaringer Dato 2 Virksomheten Arbeidsområder 2.2 Uavhengighet 2.3 Kvalitetspolitikk 3 Organisasjon og skolespesifikke forhold Virksomheten Organisasjonskart Fauske vgs. - Anleggsavdelingen Nøkkelinformasjon (firmaattest, forsikring, bank) 3.2 Styret (mandat, oppgaver, arbeidsform, etc.) 3.3 Daglig leder - Stillingsinstruks Kompetansekrav Ansvarsområde daglig leder 3.4 Registrering av elever opplæring 3.5 Bestilling av kontrolloppdrag 3.6 Avbestillinger 3.7 Regnskap 3.8 Arkivering Arkivering av eksamensresultater Arkivering av gjennomførte kontroller 3.9 Taushetsplikt 3.10 Resurser og lokaliteter 4 Personell Sikkerhetsopplæring Stillingsinstruks faglig leder opplæring Kompetansekrav faglig leder opplæring Ansvarsområde faglig leder opplæring Stillingsinstruks faglærer opplæring

3 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av Kompetansekrav faglærer opplæring Ansvarsområde faglærer opplæring 4.2 Sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglig leder sakkyndig kontroll Kompetansekrav faglig leder sakkyndig kontroll Ansvarsområde faglig leder sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglærer sakkyndig kontroll Kompetansekrav faglærer sakkyndig kontroll Ansvarsområde faglærer kontroll 4.3 Stillingsinstruks KS-leder opplæring og kontroll Kompetansekrav Ansvarsområde 4.4 Kompetansevurdering faglærer 4.5 Opplæring faglærer Opplæringsplaner 5 Administrative prosedyrer Generelt 5.2 Avviksbehandling Avvik Utfylling av avviks-/revisjonsskjema 5.3 Klagebehandling opplæring 5.4 Klagebehandling sakkyndig kontroll 5.5 Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet Gjennomføring Agenda Referat 5.6 Internrevisjon av kvalitetssystemet 5.7 Kontakt med sertifiseringsorganet 5.8 Underleverandører Krav til underleverandører Oversikt underleverandører 6 Lover, forskrifter, standarder /Faglige prosedyrer / Utstyr Aktuelle lover, forskriftet og standarder Lover Forskrifter

4 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Standarder 6.2 Prosedyrer opplæring Prosedyre for utstedelse av kompetansebevis/kursbevis 6.3 Nødvendig utstyr - oversikt, vedlikehold og tilgjengelighet Arbeidsutstyr opplæring Sakkyndig kontroll opplæring Egenkontroll av arbeidsutstyr Innleid arbeidsutstyr 6.4 Prosedyre for planlegging av opplæring Timeplaner, dag-/ukeplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring Leksjonsanvisninger for den enkelte leksjon Oversikt over nødvendige hjelpemidler Resurser og lokaliteter 6.5 Prosedyre for gjennomføring av opplæring Undervisning / Kursoppsett Pratisk opplæring 6.6 Avsluttende prøve etter gjennomgått sikkerhetsopplæring Prosedyre for gjennomføring av avsluttende prøve 6.7 Prosedyrer sakkyndig virksomhet Sakkyndig kontroll Formål Ansvar Gjennomføring Etterarbeid Tvist Dokumentasjon Kontroll av verktøy, manometer, ampermeter o.l Formål Ansvar Gjennomføring Dokumentasjon V67/01 Oversikt utstyr Forsiktighetsregler under kontroll Formål Ansvar Gjennomføring

5 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE /KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av 4 7 Avtaler, vedlegg og dokumenteksempler V133/01 Distribusjonsliste for KS-håndbok V39/01 Taushetserklæring V44/01 Curriculum Vitae (CV) V45/01 Opplæringsplan V52/01 Avviksskjema V53/01 Avviksjournal V56/01 Revisjonsplan V69/01 Oversikt underleverandører V63/01 Oversikt arbeidsutstyr - Opplæring V65/01 Fadderavtale V67/01 Oversikt over utstyr til kontrollarbeid Avtale med SFS - Kirkenes Forsikringsbevis DNB Forsikringsbevis Protector Firmaattest Kontrollbok MGF Kriterier opplæringsvirksomhet Kriterier sakkyndig Normer for kontrollomfang Timeplan sikkerhetskurs vg2 anleggsteknikk Opplæringsplaner sertifisert opplæring

6 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Innledning Dette er en felles kvalitetshandbok for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet for 6 landslinjeskoler. Hver skole har sine egne sider, kap. 3, angående organisatoriske forhold og spesielle forhold som gjelder kun sin skole. Skolene dette gjelder er: 1. Blakstad videregående skole 2. Fauske videregående skole 3. Kirkenes videregående skole 4. Os vidaregåande skule 5. Solør videregående skole 6. Time vidaregåande skole Og benevnes heretter bare med skolene. Skolene har felles koordinator som blant annet er systemansvarlig for felles KS-system for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet. Opplæringen består både av teoretisk og praktisk undervisning. Sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll gjennomføreres iht. forskrift FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, FOR Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, gjeldene læreplan for Vg2 anleggsteknikk og Samordningsrådets tilleggskriterier og Opplæringsplaner for 50 og 58 Elevene og kursdeltagerne kommer fra hele landet Organisasjonskart samarbeid landslinjer for anleggsfag

7 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av 5 Landslinjer for anleggsmaskinfag Koordinator Odd A Sjøberg Systemansvarlig fellesdel KS-system Blakstad videregående skole Odd Arne Sjøberg Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Os vidaregåande skule Lasse Svellingen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Fauske videregående skole John E Eilertsen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Solør videregående skole Henning Olsen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Kirkenes videregående skole Bjørn Røsseth Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Time videregåande skole Eigil Kristiansen Avd.leder / daglig leder Sertifisering AT 555 område Instruks felles koordinator Felles koordinator: Er systemansvarlig for felles kvalitetssystem for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet Skal samle inn forslag til forbedringer av systemet fra den enkelte skole Forberede endringsforslag for skolenes ledermøte Oppdatere KS-systemets fellesdel etter vedtak i ledermøte Være skolenes kontaktperson mot sertifiseringsorganet. 1.2 Kvalitetssystemet Beskrivelse, revisjon og distribusjon Kvalitetssystemets dokumentstyring er beskrevet i pkt Internrevisjon gjennomføres iht. prosedyre 5.6 Ytterligere revisjoner av kvalitetssystemet utføres på bakgrunn av: Pålegg fra revisor. Ut fra intern revisjon. Ut fra avviksjournal. Tilbakemeldinger etter avholdt kurs.

8 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Dokumentstyring Kvalitetshåndbok, prosedyrer, osv. er bygget opp slik at alle deler er entydig identifiserbare. KS-leder er ansvarlig for utarbeidelsen og oppdateringen, hvem som godkjenner de enkelte prosedyrer og hvilken versjon som er den gjeldende. Denne prosedyren beskriver hvordan dokumentene i KS-boken er bygget opp, hvordan boken utvides og revideres Nummerering KS-boken er inndelt i 8 kapitler med underinndeling. Hvert kapittel gis en egen identifikasjon. Denne består av et tallindeks, f.eks. 2, som beskriver hvilket kapittel det dreier seg om, samt et underliggende nr. som beskriver den aktuelle prosedyren med eventuell underinndeling. Eksempel 2.2.1, hvor første siffer refererer til aktuelt kapittel, andre siffer til prosedyre nr., og det siste sifferet til underinndeling i den aktuelle prosedyren. KS-boken består av et antall av sider. Disse er angitt med side nr. og antall sider. Eksempel: side 1 av 3. Når et dokument har vedlegg, angis dette med dokumentnavn og vedlegg nr., f.eks. V22/01 Videre skal KS-boken beskrives med: Utgave nr., dato for opprettelse, initialene til forfatter, gyldighetsdato ved revisjon av utgave, samt initialene til den som godkjenner dokumentet.

9 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Oppdatering og opprettelse av nye dokumenter Alle endringer eller opprettelser av KS-dokumenter utføres av den person som er ansvarlig for den aktuelle prosedyren. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med KS-leder. Endring av eksisterende dokumenter kan utføres i forbindelse med internrevisjon eller avviksmeldinger. Ved endring av KS-dokumenter skal originalversjon (signert utgave) arkiveres i egen perm merket: KS-system, utgåtte dokumenter. Dokumentene arkiveres i 10 år. Nye eller endrede dokumenter skal forelegges avdelingsleder for godkjenning, og signeres av forfatter og den som godkjenner dokumentet. Ved endring av dokument skal utgave nr. og gyldighetsdato påføres. Endringen føres deretter inn i dokumentoversikten. (Innholdsfortegnelsen). KS-systemet er elektronisk Gjennomføring revisjon fellesdel Revisjon av KS-systemets fellesområder gjennomføres minimum en gang pr. år og tidfestes til avdelingsledernes ledermøte i desember. Lokal KS-leder registrerer avvik eller forslag til forbedringer og sender det til systemansvarlig for fellesområde, som saksforbereder til ledermøte. Ledermøte godkjenner revidering i fellesområde. Koordinator/systemansvarlig felles KS-system utfører eventuelle endringer og sender ny utgave til skolene Distribuering Signert originalutgave av KS-boken oppbevares i egen perm hos KS-leder. Ajourført elektronisk utgave uten skrivetilgang er tilgjengelig på skolens fellesområde. Ved revisjon/oppdatering av boken oppdaterer KS-leder både skriftlig orginalutgave og intranettutgave og sender melding til alle brukere i.h.t. adresseliste. V133/01 (Kap 7 side 1) 1.4 Arbeidsform landslinjer Ledelsens gjennomgang Nødvendig revisjon av KS-systemets fellesområde tas inn som fast punkt når skolenes avdelingsledere gjennomfører ledersamlingen i desember hvert år. Med bakgrunn i lokal ledelses gjennomgang (se kap. 5.5) bestemmer ledersamlingen eventuelle tillegg/endringer i KS-systemet. Ved behov også ved andre samlinger gjennom året. 1.5 Definisjoner Arbeidsutstyr - FOR (2) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av arbeid.

10 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 1 - Generelt Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE / KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 5 av 5 Arbeidsutstyr for løfting av last - FOR (3)-(33) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. En maskin som er konstruert for løfte- og senke-operasjoner. Løfte- og stablevogn for gods: Gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling. Løfteredskap FOR (34) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Komponenter eller utstyr som brukes mellom arbeidsutstyr for løfting av hengende last og lasten, eller på lasten for å gripe denne, og som ikke er en integrert del av arbeidsutstyret for løfting av last. Masseforflyttingsmaskin - FOR , 1-4 (35) forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. En motordrevet maskin som er konstruert for å løfte eller transportere masse, dvs. jord, sand, stein osv., som f.eks. hjullaster, veihøvel, gravemaskin, doser, dumper, skraper, gravelaster. Lastebilkran - FOR forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger.

11 Utgave nr. 1 Opprettet dato Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 2 - Virksomheten Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 1 2 Virksomheten 2.1 Arbeidsområder Skolene er sertifisert for å gi sertifisert sikkerhetsopplæring på- og foreta sakkyndig kontroll av følgende typer arbeidsutstyr: - Løfte og stablevogner for gods - Masseforflyttingsmaskiner For skolespesifikk forhold se Kap Uavhengighet Skolene har som hovedoppgave å drive opplæring av anleggsmaskinfører etter gjeldende læreplaner og opplæringslova med forskrifter. Videre utføre sakkyndig kontroll av eget undervisningsmateriell og kundemaskiner etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Skolen har ikke forretningsmessige interesser, og de ansatte har ingen økonomiske fordeler av å gå utenom skolens systemer eller lover og forskrifter. 2.3 Kvalitetspolitikk Skolene har som mål å drive sin virksomhet etter de krav som er beskrevet i gjeldende lover og forskrifter og etter de krav som kunden stiller til oss. Gjennom fornøyde kunder dannes grunnlaget for nye kunder og en videre vekst. Skolene skal drive sin virksomhet slik det er beskrevet i kvalitetsstyringshåndboken. En effektiv periodisk internrevisjon skal sikre at vi gjør som vi sier dvs. at det er samsvar mellom liv og lære. Gjennom Ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsstyringssystemet skal vi minst én gang pr. år kontrollere om systemet fungerer effektivt og i samsvar med interne og ekstern krav. Vi erkjenner at systemet ikke er perfekt det skal det kanskje heller ikke være men vi er hele tiden motivert for å iverksette tiltak som forbedrer systemet. Et effektivt avviksbehandlingssystem sikrer at avvik, eventuelle kundeklager og forslag til forbedring av systemet blir håndtert på en god måte. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi skal sørge for at de får anledning til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse i takt med de oppgaver vi får. Vi skal sette oss klare kvalitetsmål som er konkrete og målbare og vi skal følge opp disse målene periodisk, slik at er motivert for å forbedre våre prestasjoner. Dato, sted Leder (sign)

12 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 4 3 Organisasjonen og skolespesifikke forhold 3.1 Virksomheten Fauske videregående skole med adresse 8205 Fauske, er en videregående skole med underavdeling for fagene anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker lokalisert på Søbbesva. Fauske videregående skole, Anleggsavdelingen er sertifisert for å gi sertifisert sikkerhetsopplæring av førere på arbeidsutstyr klassene M, G4, G11 og T, samt sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr klasse M og T. Undervisningen foregår ved anleggsavdelingens lokaler og øvingsfelt i Løgavln. I undervisningsopplegget påtar skolen seg oppdrag på entreprenørbasis for privatpersoner og næringsvirksomheter, lag og foreninger. Fauske videregående skole er eid av Nordland fylkeskommune Organisasjonskart Anleggsavdeling Rektor Ingunn K Mikaelsen Amu-leder Roger Kristensen Kvalitetsleder John Eirik Eilertsen Systemansvarlig Ks-system - Leder opplæringsvirksomhet Verkstedleder Knut Arne Navjord Leder sakkyndig virksomhet Fagansvarlig vg2 anleggsteknikk Kjell Berg Faglærere / kontroll Knut A Navjord, Geir Johansen Kåre Pettersen, Vidar Larsen, Jonny Zahlsen Faglærere / opplæring J.H. Nilsen, B I. Gabrielsen, G. M. Larsen, K. Johansen, T. Larsen, P.A Nilsen, K.R Furre, G.T Pedersen, B.A. Nilsen, S.K. Hansen, H. Hansen, K. Berg Nøkkelinformasjon, firmaattest, forsikring, bank. (vedlegges). Fauske videregående skole er registrert i Brønnøysundregistrene med org. nr

13 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av 4 Ansvarsforsikring dekker et beløp 150 G. Forsikringsselskap er KLP for ansatte og elever. Forsikringsselskap i forbindelse med arbeid er PROTECTOR Bankforbindelse: DNB 3.2 Styret Ledelsen ved Fauske videregående skole består av følgende personer: Rektor: Ingunn K Mikaelsen Ass.rektor : Roger Kristensen Avd.leder studiespesialisering Bjørn V Berg Avd.leder kroppsøving Olga Kvitblikk Avd.leder helse og omsorg Idun Gravem Avd.leder RM Trygg O Tiberg Avd.leder yrkesfag: Trygg O Tiberg Avd.leder Anlegg: John Eirik Eilertsen OPUS og kvalitetsleder: Tom Erik Holteng Driftsleder Fred Arne Johansen Renholdsleder Gerd Hestekker I tillegg har skolen lovpålagt rådgivende skoleutvalg og - skolemiljøutvalg etter opplæringslova 3.3 Stillingsinstruks avdelingsleder anleggsavdelingen Kompetansekrav: Samordningsrådet stiller ingen formelle kompetansekrav til daglig leder i sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll. Lokale kompetansekrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale KS-område (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og opplæringslova Ansvarsområde: Ansvarlig for den daglige driften av anleggsavdelingen, som også inkluderer sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet Påse at nødvendig utstyr og materiell er tilgjengelig i forsvarlig stand Påse at nødvendig dokumentasjon, som sertifikater, kontrollbøker, vedlikeholdsjournal og bruksanvisninger er iht. gjeldende lover og forskrifter. Sørge for utstedelse av kursbevis etter endt sikkerhetsopplæring. Sørge for utfylling av registreringsskjema for kompetansebevis. Utstedelse av kompetansebevis. All arkivering av dokumenter. Godkjenne underleverandører. Ivareta kontakten med sertifiseringsorganet.

14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Registrering av elever opplæring Ordinære elever registreres i fylkeskommunens skoleadministrative system - TP skole. Eksterne kursdeltakere ved enkeltstående sikkerhetskurs administreres av skolens OPUS avdeling 3.5 Bestilling av kontrolloppdrag Bestilling mottas på telefon, telefax, e-post og brev. Bestillingen registres som arbeidsoppdrag i skolen elektroniske vedlikeholdsprogram som er laget i Access. 3.6 Avbestillinger Ved avbestilling av kurs eller kontrolloppdrag blir ikke elevene / kundene belastet for kursavgift. 3.7 Regnskap Regnskapet blir ført etter god regnskapsskikk ved økonomiavdelingen i Nordland fylkeskommune. Regnskapet (bilag og lister) blir oppbevart i 10 år. 3.8 Arkivering: Arkivering av elevopplysninger foregår i skolens datasystem TP skole. Kursbestillinger og lister over kursdeltakere gjennom OPUS arkiveres i OPUS sitt eget system og oppbevares i papirversjon i brannsikkert skap i skolens administrasjon. Gjennomførte kurs for skolens egne elever med alt tilhørende dokumentasjon arkiveres i papirversjon å lagres i tillegg digitalt på skolen servere. Arkivering av antall maskintimer i forhold til mod. 3.1 og 4.1 blir registrert digitalt i systemet SmartDok samt arkiveres digitalt på skolens servere ved skoleårets avslutning Arkivering av eksamensresultater. Retningslinjer for arkivering utføres etter arkivloven av 4.des nr Inngående og utgående post registreres i skolens arkiv. Postlister kan skrives ut etter behov. Arkivering av eksamensresultater blir også arkivert digitalt ved skolens servere Arkivering av gjennomførte kontroller Resultat av gjennomførte kontroller arkiveres i skolens elektroniske vedlikeholdsprogram. Papirutskrift arkiveres i egen perm hos Faglig leder sakkyndig virksomhet. 3.9 Taushetsplikt. Ansatte ved Fauske videregående skole er pålagt taushetsplikt om forhold som omfatter informasjon om kunder, forretningsforhold og kurselever som deltar på sertifisert sikkerhetsopplæring. Ansatte ved Fauske videregående skole skal undertegne taushetserklæring fra Nordland fylkeskommune. Denne oppbevares i skolens sentrale arkiv.

15 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 3 - Organisasjonen Utgave nr. 1 Opprettet dato Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Resurser og lokaliteter Fauske videregående skole har: Klasserom med nødvendig undervisningsutstyr og fasiliteter. Digitalt studio for lyd/bilde overføring Auditorie til 150 personer og 45 personer 18 fast tilsatte faglærere i hele undervisningsstillinger som dekker fagområdene sikkerhetsopplæring og kontroll av masseforflytningsmaskiner, truck og kran 30 maskiner fordelt på klasse M1-M2-M3-M4-M5-M6, to traverskraner og to trucker. Nødvendig løfteutstyr, kjetting, stropper, redskaper og løfteobjekter. Oversikt arbeidsutstyr opplæring V63/01

16 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 1 av 6 4. Personell 4.1 Sikkerhetsopplæring Den som skal utføre sertifisert sikkerhetsopplæring iht. FOR ( c ) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Skal ha nødvendig kunnskap og erfaring for å gjennomføre opplæringen. Skolen skal sikre at opplæringen som gis holder riktig standard. For å ivareta nivået skal virksomheten ha en overordnet faglig leder for sikkerhetsopplæringen. Faglig leder skal ha erfaring og kompetanse som kreves for å føre tilsyn med at all sikkerhetsopplæring gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende modulbaserte opplæringsplaner, og at opplæringsvirksomhetens kvalitetssystem blir fulgt. Gjennomføring Både teoretisk og praktisk opplæring gjennomføres av skolens faglærere. Den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring foregår i skolens undervisningslokaler. Den praktiske sikkerhetsopplæringen foregår på skolens øvingsfelt for anleggsmaskinføreropplæring. Praktisk opplæring kan foregå i bedrift med etter skriftlig avtale (fadderavtale) mellom skolen og bedriften Stillingsinstruks faglig leder opplæring Sørge for at det er godt faglig samarbeid på avdelingen Foreta kompetansevurdering av egne - og innleide faglærere. Se til at avviksmeldinger blir brukt iht. prosedyre beskrevet i kap. 5.2 Etablere faglig prosedyrer og kontrollister i samarbeid med kvalitetsleder. Vurdere avvik Samarbeide med kvalitetsleder Følge opp registrering av undervisningsaktivitetene. Sende elevdokumentasjon til et godkjent register. Kap Kompetansekrav faglig leder opplæring Faglig leder skal tilfredsstille vilkårene til fast ansettelse i videregående skole, samt Samordningsrådets tilleggskriterier for faglærer i sertifisert opplæringsvirksomhet iht. FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Lokale tilleggskrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldende hovedavtale og hovedtariffavtale inngått KS-området (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og Opplæringslova 14.

17 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 2 av Ansvarsområde faglig leder opplæring Kontrollere at utstyr og materiell er i forsvarlig stand. Planlegge og gjennomføre undervisningen etter planer for sikkerhetsopplæring gitt av Samordningsrådet. Tilrettelegge undervisning tilpasset handikappede. Avtale tidspunkt for teoretisk og praktisk eksamen. Gjennomføring av eksamen. Ved ikke bestått eksamen, avtales ny prøve. Der eleven ikke er enig i bedømmelsen, skal faglig leder orientere eleven om ny sensor. Klager /anker, og behandling av slike registreres og arkiveres. Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Kompetansevurdering av faglærere. Utarbeide opplæringsplaner for faglig leder og faglærerer. Sørger for tilgang av siste versjon av aktuelle lover, forskrifter og standarder Stillingsinstruks faglærer opplæring Gjennomføre god og faglig sikkerhetsopplæring i h.t. godkjent læreplan. Sørge for å være orientert om lover og forskrifter og om endringer i disse. Sette seg inn i læreplanen Skrive avviksmeldinger. Kontrollere at utstyret som blir brukt har gjennomgått kontroll iht. normer for kontrollomfang Kontrollmerke Registrere i skolens system tidspunkt for når opplæringen er gjennomført. Samarbeide med faglig leder opplæring. Sørge for å være oppdatert på nye maskiner Kompetansekrav faglærer opplæring Faglærer skal ha: Relevant fagbrev for fagområdet. For lærere tilsatt før 1990, godkjennes yrkesbevis for maskinførere og minst 5 års erfaring som fagbrev. Relevant teknisk utdannelse av minst to års varighet. Yrkespedagogisk utdannelse av minst et års varighet. Gode kunnskaper om lover og forskrifter for fagområdet. For øvrig tilfredsstille kravene i Samordningsrådets tilleggskriterier Ansvarsområde faglærer opplæring Faglærer skal: Gjennomføre undervisningen iht. de til enhver gjeldende opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring. Utarbeide undervisningsplaner for dag og uke. Kontrollere at maskiner som brukes til opplæringen er godkjent til formålet.

18 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 3 av Sakkyndig kontroll Den som skal utføre sakkyndig kontroll iht. FOR ( c ) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bruk av arbeidsutstyr skal ha nødvendig kunnskap og erfaring for å gjennomføre kontrollen. Skolen skal sikre at sakkyndig kontroll utføres iht. de til enhver gjeldende lover, forskrifter og standarder. For å ivareta nivået har skolen en overordnet faglig leder som i kraft av erfaring og kompetanse er ansvarlig for å utarbeide / vedlikeholde kontrollprosedyrer og kontrolldokumentasjon for de forskjellige typer av arbeidsutstyr, og sørge for at virksomhetens kvalitetssystem blir fulgt. Gjennomføring All sakkyndig kontroll som utføres i regi av skolen, skal utføres av skolens ansatte faglig leder og kontrollører. Det er ikke anledning til å leie inn utenforstående kontrollører til å utføre sakkyndig kontroll med skolens prosedyrer. Dersom kontrolltjenester skal kjøpes av eksterne virksomheter skal disse være sertifisert av et sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsyn. Kontroll skal da utføres etter den innleide virksomhetens kontrollprosedyrer Stillingsinstruks faglig leder sakkyndig kontroll Sørge for at det er godt faglig samarbeid på avdelingen Foreta kompetansevurdering av egne faglærere. Se til at avviksmeldinger blir brukt iht. prosedyre kap. 5.2 Etablere faglig prosedyrer og kontrollister i samarbeid med kvalitetsleder. Vurdere avvik Samarbeide med kvalitetsleder Følge opp registrering av kontrollaktiviteten Kompetansekrav faglig leder sakkyndig kontroll Faglig leder skal tilfredsstille vilkårene for fast tilsetting i videregående skole, samt Samordningsrådets tilleggskriterier for faglig leder i sertifisert sakkyndig virksomhet iht. FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Lokale tilleggskrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale inngått KS-området (fylkeskommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferieloven og Opplæringslova 14

19 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 4 av Ansvarsområde faglig leder sakkyndig kontroll Utarbeide og vedlikeholde kontrollprosedyrer, sjekklister og kontrollrapporter iht. de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder og myndighetspålagte krav. Kompetansevurdering av faglærere (kontrollører). Opplæring og etterutdanning av virksomhetens kontrollpersonell. Sørge for ajourhold og tilgang av siste versjon av aktuelle lover forskrifter og standarder. Holde kontakt med sertifiseringsorganet Årlig, 1. juli, rapportere antall utførte kontroller til sertifiseringsorganet. Kalibrering og vedlikehold av virksomhetens måleutstyr. Underskrift på sertifikater. Arkivering av kontrolldokumentasjon. Ajourføre oversikt over godkjente underleverandører. Behandle kundeklager relatert til sakkyndig kontroll Stillingsinstruks faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal: Sikre en god og faglig kontroll i samsvar med prosedyrer. Sørge for å være orientert om lover og forskrifter og om endringene i disse. Gjennomføre kontroll i samsvar med prosedyrer i kap 6.7 Dokumentere kontrollen i samsvar med prosedyrer i kap 6.7 Se til at siste sakkyndige kontroll av maskinen er gyldig. Sette sikkerhetssone for bruk av maskinen. Sørge for å oppdatere seg på nytt utstyr. Skrive avviksmeldinger Kompetansekrav faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal ha: Relevant fagbrev for fagområdet Relevant teknisk utdannelse av minst to års varighet Yrkespedagogisk utdannelse av minst et års varighet Gode kunnskaper om lover og forskrifter for fagområdet som tilfredsstiller Samordningsrådets tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet etter forskrift om Bruk av arbeidsutstyr 58. For øvrig tilfredsstille kravene i Samordningsrådets tilleggskriterier Ansvarsområde faglærer (kontrollør) sakkyndig kontroll Faglærer skal utføre sakkyndig kontroll iht. de til en hver tid gjeldende kontrollprosedyrer og sjekklister som benyttes i virksomheten. Arbeidsoppgaver: Underskrift på kontrolldokumentasjon Arkivering av kontrolldokumentasjon

20 Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01,14 Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 4 - Personell Skrevet av JEE/KN Gjelder fra Godkjent av JEE Side 5 av Stillingsinstruks KS leder opplæring og sakkyndig kontroll I samarbeid med systemansvarlig KS-håndbok: Revidere, vedlikeholde og videreutvikle skolens kvalitetssystem. Orientere personalet/lærerstaben om endringer Følge opp og få avviksrutinene til å fungere Gjennomgå avviksmeldinger, føre avviksprotokoll og følge opp at avvik blir behandlet og ev. tiltak gjennomført Sørge for endringer i forskrifter og opplæringsplaner er tilgjengelig, og at disse blir brukt. Gjennomføre ledelsens gjennomgåelse. Gjennomføre internrevisjon. Holde kontroll og rapportere til sertifiseringsorganet om aktiviteten i opplæringsvirksomheten og sakkyndig kontroll Kompetansekrav Samordningsrådet beskriver ingen eksakte formelle kompetansekrav KS-ansvarlig. Lokale kompetansekrav: Tilsettingsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldene hovedavtale og hovedtariffavtale inngått i KS-området (Fylkekommunene), samt arbeidsmiljøloven, ferielover og opplæringslova Ansvarsområde Revisjon og oppdatering av kvalitetssystemet. Utføre endringer, og sørge for distribusjon av nye og reviderte dokumenter iht. distribusjonsliste. Arkivere originalutgaven av utgåtte dokumenter, samt sørge for innsamling av utgåtte dokumenter fra brukerne av KS-systemet. Holde oversikt over aktuelle lover, forskrifter og standarder som er aktuelle relatert til virksomheten, samt sørge for at siste versjon av dokumentene til enhver tid er tilgjengelig. Administrere avvikssystemet. Herunder arkivere avviksskjemaer og føre avviksprotokoll. Sørge for at alle avvik blir lukket. Gi tilbakemelding til de som har skrevet avviksmelding om fremdrift i saksbehandling og resultat. Rapportere til virksomhetens ledelse dersom dette er formålstjenelig. Internrevisjon. Administrere periodisk internrevisjon av kvalitetssystemet iht. beskrevet prosedyre. Ledelsens gjennomgåelse. Kalle inn til, og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse iht. beskrevet prosedyre.

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31

Dokument 5757 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Ver... Side 1 av 31 Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Forfatter: Sissel Moksnes Hegdal,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer