KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Asle Bøe Odd Henning Bentsen Leif Erik Lesteberg Forfall Truls Erik Hennum Bjørn Sorteberg Nils Ole Fladhus Inger Merete Bjerkerud (varaordfører) Thor Ole Rimejorde Åse Marit Hovden Ove Jokerud Tine V. Welstad Forfall Linda Aaskjær Inge Thorud Gustav Kalager Roy Heia Helene Øverby Forfall Inger Rolfstad Eli Marie Hanserud Per Kristensen Ikke møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 16 til stede. Behandlede saker: Fra sak 19/09 til sak 20/09 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 19/09 08/415 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM K20 20/09 09/197 SKISTUA - UTESERVERING I PÅSKEN 2009 U63 &18

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: K20 Arkivsaknr.:08/415 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: KOMMUNESTYRET fattet slikt enstemmig vedtak i sak nr. 49/08 den : Krødsherad kommune ønsker å varme flest mulig av de kommunale byggene med bioenergi basert på flis. Kommunen utreder mulighetene for å varme de ulike kommunale byggene, utarbeider et anbudsgrunnlag som legges ut på Doffin. Det bevilges kr til utredningsarbeidet. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfondet FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 3/09 den Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken utsettes for nærmere undersøkelse. Saken utsettes til neste møte. Til formannskapets møte forelå det opplysning om at Norsk Bioenergi hadde trukket sitt tilbud, og at vi sto igjen med en tilbyder, Krødsherad Bioenergi. Formannskapet delte seg i sitt syn på tilbudet. Fra behandlingen hitsettes: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Krødsherad kommune inngår avtale med Krødsherad Bioenergi om levering av biovarme.

4 Administrasjonen foretar nødvendige avklaringer angående nye tilskuddsmuligheter og andre mulige kostnadsreduksjoner, fram til kommunestyrets møte. Det forutsettes at eventuelt økt tilskudd/støtte fra Innovasjon Norge vil komme Krødsherad kommune til gode i form av lavere varmepris. Protokolltilførsel fra Inge Thorud (AP): Arbeiderpartiet ønsker ikke å ta stilling til saken før den blir fremmet i kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Bøe, Bjerkerud og Hovden) innstiller Ordførers forslag tiltres. Formannskapets mindretall (Thorud) innstiller: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. Krødsherad kommune la ut et tilbudsgrunnlag på Doffin der vi bad om tilbud på å levere varme til Kryllingheimen, Sundestugua, barnehagen samt Kommunehuset på Noresund. Alt sammen skal fyres fra en varmesentral plassert ved Noresund renseanlegg. I tillegg bad vi om tilbud på å levere varme til Krøderen skole og samfunnshus. Varmeproduksjonen skal være basert på flis. Kommunen har bedt om en komplett pris på varme pr kwh levert på innsiden av ny varmeveksler plassert i våre fyrrom. Prisene er eksklusiv moms. Vi har videre bedt om en så rask levering av varme som mulig. Det bør være realistisk at varmeleveranse kan starte opp høsten Det inngås avtale for 10 år med opsjon på 10 nye år. Kommunen kjøper varme levert på varmeveksler i hvert bygg. Alt ansvar (levering/montering av anlegg og rør, brensel, forsikring, drift, reservefyring) påhviler varmeleverandør. Det ble avholdt en befaring av de kommunale anleggene på Noresund og Krøderen der 3 interessenter deltok. Innen tilbudsfristen den 24. oktober 2008 hadde kommunen mottatt to tilbud. Anskaffelsesprosedyren er konkuranse med forhandling. Kommunen førte så forhandlinger med de to tilbyderne den 26. november. Dette var med Norsk Bioenergi AS og Krødsherad Bioenergi AS. Kriterier: I tilbudsgrunnlaget har vi lagt til grunn at totaløkonomien for kjøper (kommunen) vil telle 50 %. I tillegg til priser ville vi legge vekt på følgende kriterier (med lik vekting, totalt 50 %) Dokumentert erfaring med varmelevering eller drift av varmesentraler Estetikk varmesentraler Leveringsevne- og sikkerhet/logistikkløsning.

5 Tilbud: Til formannskapets møte forelå det opplysning om at Norsk Bioenergi hadde trukket sitt tilbud, og at vi sto igjen med en tilbyder, Krødsherad Bioenergi. Krødsherad Bioenergi AS: 89 øre/kwh på Noresund. 95 øre/kwh på Krøderen. Forbehold: Forutsetter støtte på 30 % fra Innovasjon Norge, kontraktslengde på 10 år med oppsjon på 10 nye år, kommunal tilrettelegging for å kunne snu med vogntog på Noresund, kommunal tilrettelegging for å kunne snu med lastebil på Krøderen, kommunalt ansvar for snøbrøyting og strøing, vannledning fra nærmeste kommunale bygg ingen tilkoblingsavgift eller forbruksavgift, kommunalt ansvar for vederlagsfri løyve til graving. Krødsherad Bioenergi AS er et selskap under stiftelse. Eierne er Krødsherad E verk, Ringerike Bioenergi og Krødsherad Skogeierlag. Tilbud forutsetter prisregulering med 50 % KPI og 50 % energiindeks. Kommentar: I tilbudet forutsetter tilbyder at de vil få 30 % støtte fra Innovasjon Norge. Som en del av Krisepakka fra Regjeringen kommer Innovasjon Norge til å øke dette tilskuddet. Vi har enda ikke fått den nye tilskuddssatsen, men alt tyder på at tilskuddet øker til 35%. Det økte tilskuddet medfører at prisene på Noresund og Krøderen kan senkes med drøye 2 øre. I tillegg har kommunen sammen med tilbyder sett på andre muligheter for å få ned kostnadene. Etter en grundig gjennomgang sitter vi igjen med en innsparing på Krøderen som vil utgjøre ca 1,2 øre/kwh. Prisene er etter dette ca 87 øre på Noresund og 91,8 øre på Krøderen. Forventet varmekjøp fra kommunen på de to anleggene er på 1,14 mill kwh/år på Noresund og 440 kwh/år på Krøderen.. Krødsherad Bioenergi AS tar forbehold om at kommunen har ansvar for brøyting og strøing ved anleggene. Dette anser jeg som uproblematisk siden kommunen uansett må holde dette i orden. Det å kunne snu med vogntog (Noresund) og lastebil (Krøderen) bør også være uroblematisk på disse stedene. Det at kommunen skal legge vannledning fra nærmeste kommunale bygg til varmesentralene vil medføre en kostnad på anslagsvis til kr. Tilkoblingsgebyr utgjør kr og forbruksavgiften er på 11 kr/m3 vann. Vannforbruket vil være meget begrenset. Vedrørende vederlagsfri løyve til graving av rørgater og byggegrop tar ikke kommunen gebyr for dette. Men det kreves gebyr for den kontroll kommunen gjør for å sjekke ansvarsrett til utførende foretak. I dette tilfelle vil kommunen miste en inntekt på anslagsvis kr Kort om Krødsherad Bioenergi: Krødsherad Bioenergi AS er under stiftelse og selskapet har slik sett ingen erfaring, men en av eierne (Ringerike Bioenergi) driver 2 gardsanlegg i tillegg til et anlegg på Helgelandsmoen på 1000 kw flis. Krødsherad Bioenergi AS vil plassbygge varmesentralene. Skisser er levert til kommunen.

6 Vurdering av prosjektet i forhold til dagens løsning: Krødsherad kommune betaler i dag ca 68 øre inkl el-avgift og nettleie pluss moms for tilsvarende varmekjøp via elektrisk kraft. Det er vanlig å vurdere slike anlegg opp mot en forventet framtidig strømpris på 70 til 85 øre pr kwh inkl el-avgift og nettleie. Når vi sammenligner prisen fra Krødsherad Bioenergi AS med den pris Krødsherad kommune betaler i dag, så medfører dette, isolert sett, økte driftskostnader for kommunen. Ved overgang til kjøp av biovarme vil kommunen få flere besparelser. Det vil ikke være behov for fyrkjelene som sitter rundt på de kommunale anleggene. Disse kan i praksis fjernes og eventuelt selges. Kommunen vil således spare penger på drift og vedlikehold av disse kjelene. I tillegg er flere av kjelene gamle og det må påregnes at noe må skiftes ut innen 20 år dersom vi fortsatt driver anleggene våre videre. Elkjel og oljekjel ved Kryllingheimen er eldst og ble satt inn i Ved Kryllingheimen må kommunen også skifte oljetanken i nær framtid. Besparelsene over en 20-års periode er vanskelig å tallfeste. Det kan bli mye dersom flere kjeler må byttes ut. Det som er mest sannsynlig er at i hvert fall kjelene og oljetanken ved Kryllingheimen må byttes pga alder. I tillegg til disse innsparingene vil vaktmestrene bruke mindre tid på å føre tilsyn/drifte anleggene. Erfaringsmessig kan besparelsene totalt sett ligge i størrelsesorden 15 til 30 øre/kwh - og i den øvre enden av dette intervallet for anlegg av den typen Krødsherad kommune drifter. I tillegg kommer flere ikke-økonomiske målbare konsekvenser, så som næringsutvikling pga økt avvrikning av ikke drivbart virke, lokal flisproduksjon samt en mulig positiv innvirkning på kulturlandskapet i kommunen. Krødsherad kommune kan, som eier av Krødsherad E-verk, også få en positiv effekt av at kommunen kjøper mindre strøm fra E-verket. Denne strømmen kan E-verket selge til andre for en høyere pris, jeg tenker da fortrinnsvis på fritidsboliger. Om så ikke skjer så vil E-verket uansett ha et salg til kommunen som er ca 1,5 mill kwh lavere enn i dag. Det meste av dette salget skjer på den tiden av året da prisene i spot-markedet er høyest. Som kjent må E-verket kjøpe inn strøm i vinterhalvåret i spot-markedet pga for liten produksjen ved Ramfoss. Denne spot-prisen er i perioder vesentlig høyere enn det krafta fra Ramfoss koster. Totaløkonomisk vurderes derfor tilbudte varmepriser å være svært interessante for kommunen. Miljøgevinster: Det er forutsatt flis som brensel og minimum 80 % av varmeleveransen skal være flisprodusert. Spiss-og reservelast skal produseres med gass som gir mindre klimagassutslipp enn olje. De globale klimagssutslippene reduseres ved at både el- og oljebruk i de kommunale byggene konverteres til bioenergi og gass. Innspart elektrisk energi vil enten føre til redusert import eller til eksport som reduserer elproduksjon basert på fossile brensel i utlandet. Vurdert ut fra en utslipp pr kwh elproduksjon (gjennomsnittlig OECD-miks),

7 vil gjennomføring av de to fyrsentralene føre til reduksjon av klimagassutslipp med ca 535 t/år. Fra sentrale myndigheter jobbes det med utfasing av oljekjeler i Norge. I tillegg er det et energipolitisk mål å redusere elbruk til oppvarming. Videre skal det arbeides for å få etablert lokal produksjon av flis til varmesentralene. Krødsherad Bioenergi AS har en prosess i gang i lokalt skogeierlag for lokal produksjon av flis. Rådmannens sluttkommentar. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at, på kort sikt, anslås de framtidige årlige driftskostnader å øke med netto ca. kr ,-. Hvordan denne merutgift skal dekkes inn, og om dette er riktig prioritering i et stramt driftsbudsjett, er således et sentralt spørsmål. Sektorenes rammer synes allerede svært stramme, og muligheten for økte rammebevilgninger er også minimale. Denne problemstilling må således også hensyntas i totalvurderingen. Rådmannen har imidlertid oppfattet det som et klart politisk signal at det er ønskelig, som en del av Krødsheard kommunes miljøsatsning, å etablere biobrenselanlegg for de største kommunale anlegg på Noresund og Krøderen. Det er en rekke faktorer som ikke er direkte økomomisk målbare for kommunen, men som vil virke poitivt inn på både kort og lang sikt så som: Mindre drift- og vedlikeholdsutgifter, sparte fremtidige utgifter på utskifting av kjeler, positive ringviskninger gjennom lokal næringsutvikling, økt avvirkning og pleie av kulturlandskap samt mulige positive effekter for Krødsherad E-verk. Rådmannen viser til foranstående og foreslår i tråd med formannskapets flertallsinnstilling at følgende vedtak fattes: Som del av Krødsherad kommunes miljøsatsning legger Krødsherad kommune om oppvarmingen av kommunale bygg på Noresund og Krøderen fra elkraft og oljefyring til oppvarming basert på bioenergi. Evt. merkostnad for 2009 forsøkes dekket innenfor totalbudsjettets ramme. Krødsherad kommune inngår avtale med Krødsherad Bioenergi AS for 10 år, med opsjon på ytterligere 10 år. Krødsherad kommune stiller til disposisjon vederlagsfri rett til tilkobling av vann og forbruk av vann. Videre vil ikke kommunen kreve gebyr for den kontroll kommunen gjør for å sjekke ansvarsrett til utførende foretak. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Inge Thorud (AP) foreslo på vegne av Arbeiderpartiet: Saken utsettes til budsjettbehandlingen mot slutten av året, budsjett Kommunens driftsbudsjett er anstrengt, jevnfør rådmannens uttalelser i forbindelse med flere forslag om øket drift innenfor helse/omsorg, oppvekst med videre. En økt utgift på ca ,- vil kunne medføre et uforsvarlig press på kommunens øvrige drift.

8 Bjørn Sorteberg (TPBL) framsatte følgende tilleggsforslag Gass velges framfor olje som spisslast-/back-up kilde ut fra miljøhensyn. Ved avstemming oppnådde formannskapets flertallsinnstilling med Sortebergs tilleggsforslag 11 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for representanten Thoruds forslag. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Som del av Krødsherad kommunes miljøsatsning legger Krødsherad kommune om oppvarmingen av kommunale bygg på Noresund og Krøderen fra elkraft og oljefyring til oppvarming basert på bioenergi. Evt. merkostnad for 2009 forsøkes dekket innenfor totalbudsjettets ramme. Krødsherad kommune inngår avtale med Krødsherad Bioenergi AS for 10 år, med opsjon på ytterligere 10 år. Krødsherad kommune stiller til disposisjon vederlagsfri rett til tilkobling av vann og forbruk av vann. Videre vil ikke kommunen kreve gebyr for den kontroll kommunen gjør for å sjekke ansvarsrett til utførende foretak. Gass velges framfor olje som spisslast-/back-up kilde ut fra miljøhensyn.

9 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:09/197 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 SAKSPROTOKOLL: SKISTUA - UTESERVERING I PÅSKEN 2009 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Skistua Norefjell v/ Lone Aastrup Larsen søker i brev mottatt om tillatelse til å skjenke øl og vin fra uteområde ved søndre gavlvegg ved deres lokaler på Norefjell i forbindelse med matservering i perioden 4 13 april (påsken 2009). Skistua har ikke noen permanent tillatelse til utendørs skjenking, da dette ikke tidligere er omsøkt, og søknaden er derfor å betrakte som søknad om skjenking for en enkeltanledning. Søknaden er delvis begrunnet i et behov for kapasitetsøkning for årets travleste periode. Saksbehandler ser ingen prinsipielle innvendinger mot at Skistua kan få slik tillatelse. Også tidligere år har kommunen gitt skjenkeløyve til tiltak nært opp til alpinløypa, og her er avstanden større enn hva f. eks. var tilfelle for Mountain Lodge sitt arrangement i fjor. Utfra ovenstående vil ordfører anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Skistua v/ Lone Aastrup Larsen gis anledning til å skjenke øl og vin i forbindelse med utendørs matservering ved søndre gavlvegg av deres anlegg. Tillatelsen gjelder i alpinanleggets åpningstid i perioden KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Skistua v/ Lone Aastrup Larsen gis anledning til å skjenke øl og vin i forbindelse med utendørs matservering ved søndre gavlvegg av deres anlegg. Tillatelsen gjelder i alpinanleggets åpningstid i perioden

10 MØTET SLUTT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Noresund, Inger Merete Bjerkerud Asle Bøe Olav Skinnes Helge Skjeggerud Førstekonsulent

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer