KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: Tilbudsgrunnlag for perioden KLÆBU KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD Rode: 1-13 Tilbudsgrunnlag for perioden KLÆBU KOMMUNE 2009

2 KLÆBU KOMMUNE Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLAGSMATERIALE ORGANISERING TILBUDSFRIST VEDSTÅELSE TIDSPERSPEKTIV TILBUDS- OG KONTRAKTSBESTEMMELSER PRISSTIGNING FORBEHOLD TEKNISKE KRAV OG BESTEMMELSER BRØYTEKART PRISER - FAKTURERING KLAGER - OPPSIGELSE AV KONTRAKT TILRIGGING ANDRE FORUTSETNINGER RODEBESKRIVELSE DISPOSISJONSRETT BEDØMMING, ANTAGELSE AV TILBUD MASKINSKJEMA OG TILBUDSSKJEMA TILLEGGSPRISER/TIMEPRISER/TOTALSUM...33

3 KLÆBU KOMMUNE Side 3 Klæbu kommune ønsker tilbud på brøyting, strøing, feiing og opptak av strøsand på kommunale veger og plasser, samt levering av strøsand til kommunalt lager. Tilbudskonkurransen er åpen for alle kvalifiserte aktører i markedet. Det kan gies tilbud på kun opptak av strøsand. 1. GRUNNLAGSMATERIALE For tilbudskonkurransen gjelder tilbudsregler som angitt i det etterfølgende. Dersom entreprenør finner at tilbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos Klæbu kommune. Det er ikke planlagt arrangert befaring. Entreprenører som ønsker å besiktige aktuelle roder, må selv ta initiativ til dette. Det innbys til tilbudskonkurranse om vintervedlikehold i Klæbu kommune. Rodene må/bør hver enkelt entreprenør selv vurdere ved egenbefaring. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å ta ut av dokumentet/eventuelt senere inngått kontrakt, sandstrøing av gang- og sykkelveger samt kommunale veger/plasser foran kommunale driftsbygninger, høydebasseng, pumpestasjoner og lignende...det samme gjelder snøbrøytingen ved nevnte kommunale bygg. 2. ORGANISERING Klæbu kommune v/enhet for drift og vedlikehold, 7540 KLÆBU er administrativt ansvarlig for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Klæbu. Det er opprettet teknisk beredskapsvakt i kommunen. 3. TILBUDSFRIST Komplett tilbud skal være mottatt i lukket konvolutt, merket Tilbud Vintervedlikehold Klæbu kommune hos: Klæbu kommune 7540 Klæbu innen i 2009 kl Lukket tilbudsåpning samme dag klokka Telefaks godtas ikke. Tilbudet skal være datert og signert av entreprenør.

4 KLÆBU KOMMUNE Side 4 4. VEDSTÅELSE Tilbudet skal vedståes i 60 kalenderdager. 5. TIDSPERSPEKTIV Klæbu kommune ønsker å inngå kontrakter med 5 års varighet, dvs. for følgende sesonger: 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 Kontraktene utløper automatisk den , hvis ikke annet er avtalt. Dersom tilbudsgiver ikke har hatt kontrakt med kommunen de siste 5 årene, kan kommunen velge å inngå en toårig kontrakt, med mulighet for forlengelse til brøytesesongen 2011/2014 etter en vurdering av den gjennomførte brøytingen i 2009/2011. Hvis partene er enige, kan avtalene forlenges i inntil 2 år etter sesongen 2013/ TILBUDS- OG KONTRAKTSBESTEMMELSER Generelle tilbudsbestemmelser: Før tilbudsinngivelsen skal entreprenør ha gjort seg kjent med forholdene på det kommunale vegnettet i Klæbu og andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utfylling av tilbudet. Unnlatelse eller feiltagelse i noen form med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til noen slags ekstrakrav. Klæbu kommune har rett til å ta kontakt med en eller flere entreprenører for å klargjøre betydningen av forbehold, uklarheter eller annet uten at det dermed etableres noen avtale. Tilbud anses ikke akseptert før dette er uttrykkelig skriftlig meddelt entreprenøren. Klæbu kommune forutsetter at det ikke benyttes ulovlig arbeidskraft ved gjennomføring av beskrevne arbeider. Generelle kontraktbestemmelser: Ansvarsforsikring skal framlegges senest ved kontraktsinngåelse. Entreprenør plikter å tegne ansvarsforsikring som dekker skade på tredje person og hans eiendom. Kommunale hus, eiendommer og anlegg betraktes også som tredje person i denne forbindelse. 7. PRISSTIGNING (kryss av for valgt alternativ) Alt.1 Prisen skal indeksreguleres hvert år pr på grunnlag av inngitt pris og kostnadsindeks NTNU S, 1. gang pr med utgangspunkt i indeks pr Alt. 2 Fast pris 8. FORBEHOLD Det er kun forbehold som er medtatt i tilbudsbrevet som vil bli gyldige ved bedømming av tilbudene.

5 KLÆBU KOMMUNE Side 5 9. TEKNISKE KRAV OG BESTEMMELSER Følgende vilkår gjelder for vintervedlikehold av kommunale veger og utearealer: A. Brøyting skal starte når det er kommet 10 cm snø på kjøreveger, gangveger, fortau og plasser. B. Vegene skal holdes farbare i det tidsrommet de er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal vegene normalt være gjennombrøytet til kl Plasser skal være brøytet en halv time før arbeidsstart, eller seinest kl Hvis det på grunn av uvær eller andre grunner ikke er mulig å gjennomføre ordinær brøyting, må teknisk vakt på tlf ved Klæbu kommunen straks underrettes. Det må ikke legges igjen høyere snøkant enn 30 cm i avkjørslene. C. Samleveger, gangveger og fortau prioriteres framfor stikkveger og plasser. Utbrøyting til full bredde og rydding av snuplasser og busslommer utføres så snart som mulig etter gjennombrøytingen. Brøytingen må legges opp slik at en mest mulig unngår at anlegg for fotgjengere sperres av snø fra kjørebanen. D. Gangvegsperrer og bommer ryddes ved samme snødybde som vegen for øvrig. Rydding av sikt i vegkryss samt foran skilt og over brannkummer må utføres innen 1 døgn etter større snøfall. Snø må ikke legges over brannkummer. E. Ved mildvær må is og snøsåle fjernes snarest mulig. Is-/snøsålen må ikke overstige 10 cm. etter ordinær brøyting. Ved fjerning av is-/snøsåle skal også private innkjørsler ryddes. F. Sandstrøing. Alle kommunale kjøreveger,gang- og sykkelveger, fortau og plasser skal strøs. Strøsand skal ha kornstørrelse mellom 2-7 mm. Normalt saltinnhold skal være ca 5%. Kjøreveger skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til tabellen nedenfor. Strøing startes innen 1 t etter at friksjonen er mindre enn 0,3. Punktstrøing Helstrøing Start ved Start innen Start ved Start innen Kjøreveger μ<0,30 1,0 t Gang-/sykkelveg, μ <0,30 1,0 t fortau P-plasser μ <0,30 1,0 t μ er friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes. G. Entreprenør holder alt utstyr som er nødvendig for å kunne utføre vintervedlikeholdet på en tilfredsstillende måte, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt med kommunen. Entreprenør er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av alt utstyr som entreprenør har behov for. Snøryddeutstyr som brukes må være tilpasset den jobben som skal utføres. H. Entreprenør skal også sørge for å holde vedlike brøytestikker i sitt område. Brøytestikkene er entreprenørs ansvar. Utsetting av brøytestikker om høsten og innhenting om våren foretas

6 KLÆBU KOMMUNE Side 6 av entreprenør. Innen boligfeltene er det lite plass for snøopplag; entreprenør må kunne benytte 2-trinns snøfreser eller annet tilfredsstillende utstyr. I. Vintervedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Dette omfatter arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften HMS m.v. som pålegges av myndighetene. Det skal vises stor aktsomhet under brøyteoppdrag. Bruk av gult blinkende lys på maskin og bruk av refleksvest av fører anser kommunen for å være meget viktig med tanke på trafikksikkerhet. J. Entreprenør er innforstått med at kommunen ikke er ansvarlig for skader påført tredjemann og tredjemanns eiendom under utførelse av vedlikeholdsarbeidet, og at entreprenør eller hans forsikringsselskap svarer for krav fra skadelidte. Ved skade på kommunal eiendom i forbindelse med vintervedlikeholdet vil kommunen kreve utgifter ved istandsetting refundert av entreprenør hvis entreprenør selv ikke forestår tilfredsstillende istandsetting. K. Entreprenøren forutsetter å gjøre seg kjent med roden(e) innen september 2009 Eventuelle merknader må gis til kommunen innen 1.oktober respektive år. Det gjennomføres en felles befaring mellom entreprenør og Klæbu kommune før brøytesesongen starter. En slik befaring utføres også i april/mai etter brøytesesongens slutt. Istandsetting etter brøyteskader skal som hovedregel være utført innen 15. mai dette er væravhengig. Kommunen har rett til å holde tilbake 5% av kontraktsummen inntil brøyteskader er utbedret. L. Dersom kommunen er uenig i vurderingen av utførelsen av vintervedlikeholdet, vil en ta dette opp med den enkelte entreprenør undervegs. M. Oppsamling og bortkjøring av sand etter vinterens strøing må skje forskriftsmessig, og skal være unnagjort innen 15. mai eller tidligere. Dette gjelder også der Klæbu kommune har strødd. 10. BRØYTEKART Det er utarbeidet rodekart. 11. PRISER FAKTURERING a) Fastpris: Den oppgitte sesongpris må være gjennomsnittspris for maskin med redskap og må følgelig omfatte overtid, helgetillegg, tillegg for nattarbeid mm. Sesongprisene skal også inkludere alt av sosiale utgifter, feriepenger, arbeidsgiveravgift osv. Det utbetales ikke beredskapstillegg/minstegodtgjørelse for snøbrøytingen. Eventuelle kostnader til dette må innregnes i tilbudt sesongpris, for øvrig skal alt være inkludert. b) Timepris: Som grunnlag for oppgjør er effektiv driftstid, dvs. det klokkeslett brøyting på roden starter og til den avsluttes. Tomkjøring til og fra roden må innkalkuleres i timeprisen. Brøyterne

7 KLÆBU KOMMUNE Side 7 skal føre nøyaktige timelister iht. krav fra oppdragsgiver. c) Betalingsvilkår. Entreprenøren skal innen den 10. hver måned levere regning m/brøyte-/ strørapport for foregående måned. Kommunen har 30 dagers betalingsfrist fra dato fakturaen er kommet til rådhuset. 12. KLAGER OPPSIGELSE AV KONTRAKT a) Oppsigelse av kontrakt. Det er gjensidig oppsigelsesfrist med tre 3 måneders varsel hvis oppsigelse kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelse. b) Klager på brøyting blir oversendt brøyter for uttalelse. Dersom brøyter unnlater å rette på arbeidsform etter muntlige avtaler, vil skriftlige advarsler bli utferdiget. Dersom arbeidet etter dette blir utilfredsstillende utført, blir brøytekontrakten oppfattet som misligholdt og entreprenøren vil bli gjort økonomisk ansvarlig. Etter tre 3 skriftlige irettesettelser i løpet av samme sesong for manglende oppfyllelse av de øvrige punktene i tilbudet, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten og kontrakten kan avsluttes med 3 mnd. oppsigelse. c) Hvis det kan påvises at entreprenøren har gitt uriktige opplysninger for å få kontrakt med kommunen er dette å betrakte som mislighold. d) Entreprenøren har krav på utestående betaling fratrukket kommunens eventuelle utgifter når kontrakten sies opp. 13. TILRIGGING Det forutsettes at entreprenør selv ordner med nødvendig areal for parkering for sitt utstyr. 14. ANDRE FORUTSETNINGER Entreprenøren gjøres kjent med at bruk av kommunalt utstyr ikke kan benyttes til oppdrag for andre enn Klæbu kommune. Entreprenøren gjøres også kjent med at kommunen ikke er ansvarlig for skader på for eksempel gjerder, grindstolper, lyktestolper, vindusruter, hydranter, strømbokser osv. Entreprenøren er selv ansvarlig for dette, alternativ hans forsikringsselskap. Dersom det oppstår driftsstans i oppsatt materiell, pliktes det å sette inn reservemateriell. Dersom reservemateriellet også svikter, skal entreprenøren kontakte Klæbu kommune umiddelbart. Dersom entreprenøren også har påtatt seg oppdrag for andre, for eksempel

8 KLÆBU KOMMUNE Side 8 enkelthusstander, etc, så skal slikt arbeid utføres utenom den tiden maskinen er i bruk for Klæbu kommune. Entreprenøren kan etter nærmere avtale med Enhet for drift og vedlikehold beordres til andre brøytestrekninger dersom dette viser seg påkrevd. Kostnad beregnes i henhold til prisliste for tilleggspriser. Hvis aktuell(-e) rode(-er) utvides, f.eks. ved bygging av nye boligområder, kommunal overtakelse av private veger el.l, blir avtalt sesongpris forholdsmessig justert jfr. tilbudsskjema. Entreprenøren er pliktig til å holde telefon eller innrette seg slik at vedkommende til enhver tid har adgang til, og kan varsles via telefonen. Endringer av telefonnummer må straks meldes kommunen. Brøytere skal i tillegg være tilgjengelig på mobiltelefon under selve brøytingen. Entreprenøren står ansvarlig for å inneha gyldige sertifikater, vognkort, forsikring, innbetale offentlige avgifter etc. i henhold til gjeldende regelverk. Det er ikke lov å sette bort kontrakten eller deler av denne til andre enn de som er oppgitt i tilbudet Entreprenøren plikter å utarbeidet kontrollplan for arbeidet. Denne skal inneholde entreprenørens retningslinjer for kvalitetssikring av det arbeidet som skal utføre for kommunen, samt en dokumentasjon for at den kvalitet kommunen krever på arbeidet etterfølges. Entreprenøren må også legge fram internkontroll for helse, miljø og sikkerhet tilpasset det arbeid som skal utføres. Kontrollplan og HMS plan må være utarbeidet innen 1. november Kontroll- og HMS-planen skal som minimum gjøre rede for: bruk av tidsskjema for brøytingen/strøingen skjema for loggføring av snømengde og friksjonskoeffisient. beredskapsplan, ved uforutsatte hendelser som sykdom, motorskade el.l. bruk av sikkerhetsutstyr, innbefattet bruk av varsellys, riktig skodde kjøretøy nødvendige forsikringer mot 3.person aktuelle telefonnummer til kontaktpersoner og brøytere o.a. rutiner for melding av skader, herunder avkjøring av kumlokk ol. utarbeidede prosedyrer ved ev. arbeidsulykker/personskade, nødvendige tlf.nr. i denne sammenheng ol. bruk av personlig verneutstyr (EU-godkjent bekledning ol).

9 KLÆBU KOMMUNE Side RODEINNDELING FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER I KLÆBU RODE 1. HALLSET Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Zakarias Brekkesv. 0,260 6,0 Hallsetbakken (inkl. inn til 2.etg, 0,450 6,0 kulturhuset) Brandhaugv. 0,160 5,0 Hallsetv. Inkl. veg mot Trøbakken 0,300 5,0 Skarpsnov. 0,670 5,0 Storhagenv. 0,100 5,0 Åsvegen 0,125 5,0 SUM VEGER : 2,065 Parkeringsarealer: - v/seminarplassen 1 og 3 inkl. innkjørsel oversiden Kulturhuset Kulturhuset + v/inngangsparti Snuplass v/sletten sør for Grindvollen bh Hallsetvegen inkl. v/trøbakken Utenfor Næringshagen v/boliger Skarpsnov. 8, 12, 45, SUM AREAL : 5635 Gangveg inn til 1.etg. kulturhuset + Nordsida av bygget 0,160 3,0 Gangveg, kulturhuset etg. 0,050 2,5 Fortau Hallsetvegen 0,190 2,5 Gangveg, kulturhuset-hallsetv. 0,080 2,5 SUM GANGVEGER : 0,480.

10 KLÆBU KOMMUNE Side 10 RODE 2. SENTRUM M/FINNMYRA, RYDLAND, SØRBORGEN OG ØSTBYVEGEN Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Vikingv. 0,410 6,0 Ljosheimv. 0,110 6,0 Langelandv. 0,365 5,0 Nordalsv. 0,100 6,0 Rydlandv. m/snuplass 0,700 6,0 Hesteskoen m/snuplass 0,180 3,5 Lunheimv. 0,600 4,8 Senterv. 0,220 3,5 Darresv. 0,270 3,7 Forsethsv. 0,365 5,3 Krokv. 0,320 3,5 Dalav. Inkl. snuplass 0,100 3,5 Finnmyrv. 0,880 5,3 Ordf. Johan Nerviksv.inkl. 2 snupl. 0,390 3,9 Skjoldv. 0,380 3,0 Sverdv. 0,270 3,0 Pilv. 0,220 4,0 Buev. 0,280 3,0 Brynjev. 0,350 3,5 Hjelmv. Inkl. snuplass 0,215 3,5 Spydv. Inkl. snuplass 0,210 4,0 Fv. 921 Klæbuhallen inkl. rundkj. 0,460 5,0 Østbyv. m/snupl. 0, SUM VEGER : 7,160 Parkeringsarealer: - Parkeringsplass v/bunnpris Branngarsjen,parkering + innkjør Sørborgen/U-skolen, skolegården Idrettshallen+P-plasser U-skolen Parkering rådhus, nord, inkl. innkj Parkering rådhus, øst Parkering/rundkj. rådhus, Utenfor sykehjemmet Parkering Hesteskoen barnehage Parkering Rydland barnehage Parkering v/pu-bolig Brynjev P-plass v/taxi 130 SUM AREAL: 16320

11 KLÆBU KOMMUNE Side 11 Gang- og sykkelveger: Sentrum, rundt fontenen + gangv. Til 0,190 2,5-3,0 Fv.921 Fortau, Vikingv. og Ljosheimv. 0,600 2,5 Gang-/sykkelv. m/sperre forts av 0,040 3,0 Krokv til Lunheimv Gang-/sykkelv. m/sperre fra 0,070 3,0 Darresv.-Lunheimv 5 stk. gangveger m/sperrer, innenfor Rydland /Finnmyra (Rydlandv.-Lunheimv. Rydlandv.- Skjoldv. Skjoldv.-Sverdv. Skjoldv.- Ordf.J.N.v. Rydlandv.- Brynjev.Langeladv.-Fv.921) 0,200 (i alt) 3,0 Gangveger i området 0,170 sykehjem/aldersdement/trygdebolig Gang-/sykkelv. sykehj.- Lunheimv. 0,400 3,0 Fortau Lunheimv.- fv. 921 Gang-/sykkelv., langs Rydlandv. 0,650 2,5 Gang-/sykkelv. Finnmyrv.-fv ,100 2,5 Gang-/sykkelv fra Finnmyrv.- Ordf. 0,065 2,5 J. Nerviksv, Gang-/sykkelveg langs fv. 885 Langelandv. fv.921- inkl.tanem bru 3,050 3,0 Gangveger Sørborgen-området 0,060 Fortau, fv.921 -Sørborgen/Klæbuhal. 0,250 2,5 Gang-/sykkelveg, sentrum-østbyv. 0,300 2,5 Gang-/sykkelveg sør for Devlegården SUM GANG-/SYKKELVEGER, FORTAU: 0,105 2,5 6,250 Utenom skoletida, dvs i helg og skoleferier, brøytes indre skoleområder kun etter beskjed fra Klæbu kommune. Parkeringsplasser ved kommunale barnehager brøytes ikke i helgene.

12 KLÆBU KOMMUNE Side 12 RODE 3. GUNNARTRØA/GAMMELSAGA M/KIRKA Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Prestegårdsv.- kirka m/snuplass* - 0,870 5 Haugum gård m/snuplass Vinterlebakken 0,460 4,5 Gammelsaga 0,190 3,5 Røsslyngv. Inkl. snuplass 0,160 4,0 Ulstadv. 1,000 4,5 SUM VEGER : 2,680 To parkeringsplasser v/herredshuset 500 Parkering v/kirka 900 SUM AREAL: 1400

13 KLÆBU KOMMUNE Side 13 RODE 4. STORMYRA/HAUGAMYRA/TORVMARKA Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Lauvåsv. m/snuplass 0,610 5 Klokkarv. 0,350 4 Torvmarkv. 1,000 6 Stormyrv. 0,145 3 Drengv. m/snuplass 0,190 3 Torsvev. m/snuplass 0,185 3 Skomakerv. m/snuplass 0,430 5,5 Vinteråsv. 0,320 5 Valstadmyrv. kryss v/garasjer 0,110 5 Haugamyrv. 0,390 3,5 Litjmyrv. 0,290 4,5 Sørekkerv. m/snuplass 0,180 3,5 Nordekkerv. m/snuplass 0,180 3,5 Korsen 0,090 3,5 Parkeringsplass i Hjørnet 380 Torvmarkv. Sørekkerv. og Litjmyrv. SUM AREAL: 380 SUM VEGER : 4,470 Fortau Torvmarkv.- undergangen/busslomma fv ,900 2 Gangveg m/bom Lauvåsv.- 0,020 2 Gammelsaga Gangveg innerst i Klokkarv. 0,160 2,5 Fortau langs Lauvåsv. 0,610 2,0 Gangveg, Lauvåsv.- Drengv. - 0,160 2,5 Torsvev. Gangveg mellom Haugamyrv. 15 og 0,060 2,5 17a Fortau langs Vinteråsv- Skomakerv SUM GANGVEG,FORTAU : 2,085 2 ).

14 KLÆBU KOMMUNE Side 14 RODE 5. TANEM Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Brannåsv. m/2 stk. snuplass 0,910 5,0 Fosshåggåv. inkl.2 stk gangveg 0,300 3,0 Gammelv. (til vegsperre mot Flatheim ) 0,570 5,0 Breiullv. 0,230 3,0 Sagmyrv. 0,500 3,0 Torvullvegen 0,190 3,0 Furuhaugv. 0,350 3,5 Jørgenv. m/snuplass 0,340 4,5 Fergemannsv. 0,240 4,0 Tanemsmov. 0,170 5,0 Skillingsv. 0,300 5,0 Nybrottsv. 0,100 5,0 Granheimv. m/snupl. 0,130 5,0 Flatheimv. (fra pumpestasjon) 0,350 5,0 SUM VEGER: 4,680 Bussholdeplass v/kabel-tv 800 Tanemanlegget, p-plasser 1000 Tanemanlegget, indre skoleområde 2800 SUM AREAL: 4600 Gang-/sykkelv. Tanemanlegget øst 0,100 3,0 Gangveg v/nyfløya Tanemanlegget 0,030 2,0 Fortau langs Brannåsv. (til Rv704) 0,490 2,0 Gang-/sykkelv Brannåsv.- 0,060 2,5 Fosshåggåvn. Gang-/sykkelv. Sagmyrvegen 0,180 2,5 Fortau langs Gammelv. 0,420 2,0 Gang-/sykkelv. langs Jørgenv. 0,270 2,5 Gang-/sykkelv. Jørgenv-Fergem.v. 0,190 3,0 Fortau Tanemsmov. og Skillingsv. 0,480 2,5 Gang/sykkelv. Tanemanl.-Skillingsv. 0,290 Gang-/sykkelv. Skillingsv.- 0,100 2,5 Tanemsmov- underg. Rv. 704 Gang/sykkelv.Flatheimv Gammelv. Gang/sykkelv. Flatheimv- Rv 704 (Tillatt bruk for atkomst til boliger) 0,120 0,250 Fortau. Flatheimv. til Rv704 0,140 SUM GANG-OG 3,120 SYKKELVEG,FORTAU : Utenom skoletida, dvs i helg og skoleferier, brøytes indre skoleområder kun etter beskjed fra Klæbu kommune.

15 KLÆBU KOMMUNE Side 15 RODE 6. BRØTTEM Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Brøttemsåsv. Inkl. snuplass 0,700 5,0 Brennav. Inkl. snuplass 0,430 4,0 Ordf. Fosshodesv. 0,200 4,0 Moanv. Inkl. snuplass 0,140 3,0 Veg fra Rv. 704 til Brøttem Sag 0,400 SUM VEGER: 1,870 Fortau fra Rv 704 Ordf. Fossh.v. 0,200 2,0 Parkeringsplass Brøttemsnesset + tilførselsveg * SUM AREAL, FORTAU,VEG: 0,200 * Brøytes etter nærmere avtale/beskjed. RODE 7. RØNNINGSVEGEN Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Rønningsvegen 1,900 5 SUM VEG: 1,900 RODE 8. HOLTVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Holtvegen 0,950 3,5 SUM VEG: 0,950 Gang-/sykkelveg langs fv. 885, Lysklett 0,225 2,5 SUM GANG-/SYKKELSVEG: 0,225 RODE 9. STÅGGÅVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Ståggåvegen* 3,000 5,5 SUM VEG: 3,000

16 KLÆBU KOMMUNE Side 16 RODE 10. NIDENGVEGEN + VEG TIL BOLIG SJØLA Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Nidengvegen 1,500 3,5-4 Veg til bolig Sjøla 0,315 4 SUM VEG: 1,815 Nidengvegen : Vintervedlikehold betales av Statnett, sommervedlikehold av Klæbu kommune RODE 11. FJÆREMSFOSSVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Tanem- til porten Fjæremsfossen kraftst. 1,100 ca 4 5 m SUM VEG: 1,100 Avtale mellom Fjæremsfossen veilag, Klæbu kommune og Trondheim Energiverk Kraft AS. Utgiftene deles. Klæbu kommune fakturerer halvparten av utgiftene til TEV. Vedtatt i Formannskapet 9/11-06 sak 129/06. RODE 12. VEG TIL GJENVOLLHYTTA Aktuell vegstrekning Areal m2 Veglengde i km Vegbredde i meter Fra bom til Jenvollhytta 2,600 4 SUM VEG: 2,600 Parkeringsareal 1420 v/jenvollhytta SUM AREAL: 1420 Parkeringsplassen langs vegen brøytes etter nærmere avtale.

17 KLÆBU KOMMUNE Side 17 RODE 13. KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Aktuell vegstrekning Areal m2 Veglengde i km Vegbredde i meter Ostangen renseanlegg 870 Lagerplass for driftsenheten Veg fra fv. 921 Lauvåsen høydebasseng Haugdalen 100 pumpestasjon Svean Pumpestasjon Hyttfossen renseanl Lettingvoll Hyttfossen pumpest SUM VEG: 660 SUM AREAL: 2360

18 KLÆBU KOMMUNE Side DISPOSISJONSRETT Arbeidene er basert på dette tilbudsgrunnlag med tilhørende kartgrunnlag. Det kan ikke benyttes ved andre oppdrag uten etter særskilt avtale med Klæbu kommune. 17. BEDØMMING, ANTAGELSE AV TILBUD Ved bedømming av tilbudene vil det bli lagt vekt på bl.a.: 1. Priser vektes 60 % 2. Kvalitet/HMS vektes 20 % 3. Levering vektes 20 % Vekting pris: Kommunen legger vekt på å velge de tilbud/sammensetting av tilbud/roder som er mest økonomisk fordelaktig for kommunen. Kvalitet/HMS vekting: Kommunen legger vekt på å anta entreprenører som en har trygghet for vil klare å oppfylle de krav til standart en har satt for arbeidet. Samt de krav en har satt til HMS-opplegg. Levering vekting: Trygghet for at leveringen av tjenestene blir levert som forutsatt i anbudet. For entreprenører som ikke har hatt oppdrag for Klæbu kommune tidligere eller de siste 5 åra, vil det være en fordel med attester fra andre oppdragsgivere. Tilleggspriser/timepriser og totalpris anføres på eget tilbudsskjema. Alle rodene skal prises hver for seg slik at oppdragsgiver fritt kan velge i henhold til disse. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å velge de tilbud som utifra en helhetsvurdering er gunstigst for kommunen. Herunder også når det gjelder å se flere roder i sammenheng. Innenfor en og samme rode skal det antas en entreprenør for brøyting og sandstrøing. Tilleggspriser pkt 19, kan også bli å benytte for regulerte private felles avkjørsler innenfor regulerte områder, hvis kommunen bestemmer det.. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvilket som helst tilbud, eller forkaste samtlige tilbud. Underentreprenører Klæbu kommune ønsker en oversikt over hvem som eventuelt blir leid inn som underentreprenør.

19 KLÆBU KOMMUNE Side 19 Underentreprenør nr. 1 Firma: Eier: Adresse: Postnr. Poststed: Underentreprenør nr. 2 Firma: Eier: Adresse: Poststnr. Poststed: 18. MASKIN OG TILBUDSSKJEMA, SAMMENDRAG Det er i det etterfølgende lagt ved skjema som skal fylles ut for hver enkelt maskin som tilbys. Skjemaet fylles ut så langt det lar seg gjøre. Det vedlegges attester for innbetalt skatt og avgift, ikke eldre enn 1 mnd. Egenerklæring om HMS-dokumentasjon. Årsregnskap for siste år. Opplysninger om daglig leder og firmaet gies.

20 KLÆBU KOMMUNE Side 20 Entreprenør må oppgi fast kontaktperson med mobiltelefonnr. Navn: Telefonnr.:. MASKINSKJEMA Maskintype Maskin nr. 1 Maskin nr. 2 Maskin nr. 3 Maskintype (traktor/lastebil) Hovedmaskin eller reservemaskin Benyttes til brøyting eller strøing Registreringsnummer Motorstyrke Årsmodell Utstyr (plog, fres, strøutstyr.) Godkjent biltilsynet dato Omfang forsikring Eier av maskin/bil Andre opplysninger om maskin/bil

21 KLÆBU KOMMUNE Side 21 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 1 HALSET Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

22 KLÆBU KOMMUNE Side 22 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 2 SENTRUM - FINNMYRA RYDLAND ØSTBYV. - SØRBORGEN Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

23 KLÆBU KOMMUNE Side 23 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 3 GUNNARTRØA GAMMELSAGA - KIRKA Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

24 KLÆBU KOMMUNE Side 24 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Rode: Poststed Telefax 4 STORMYRA HAUGAMYRA - TORVMARKA Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: kr../pr. sesong eks. mva. Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

25 KLÆBU KOMMUNE Side 25 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 5 TANEM Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

26 KLÆBU KOMMUNE Side 26 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 6 BRØTTEM Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 105 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

27 KLÆBU KOMMUNE Side 27 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Rode: Poststed Telefax 7 RØNNINGSVEGEN Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER Gjelder fra 1.desember 2014 til 1. mai 2017 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER: INNLEVERING AV ANBUD Datert og underskrevet avbud leveres i lukket konvolutt

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _ Jot?/22% ÅFJORD KOMMUNE f: n...,.. f' TEKNISKE TJENESTER AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2017-2022 Ratvika ', O, á. 5, " \\ (få. 507 StOr. ` f s \ I' 'Noraskíörin -., -' «" f-._ 7` "' f

Detaljer

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget KONTRAKTSBESTEMMELSER VINTERVEDLIKEHOLD FRA OG MED SESONGEN 2016 /2017 TIL OG MED SESONGEN 2020/2021 1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

Detaljer

Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373

Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373 0 SYKEHUSET NAMSOS 7800 NAMSOS Tilbudsgrunnlag samarbeidsavtale Vintervedlikehold 2015/373 1 Innholdsfortegnelse SYKEHUSET NAMSOS... 0 1 TILBUDETS innhold... 2 1.1 Tilbudsvilkår... 2 1.2 Informasjonsmøte...

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE Kantslått kommunale veier Hemnes kommune2012 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Hemnes kommune innbys det herved til tilbud på brøyting av Brøyterode Bleikvassli

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER Gildeskål kommune 8138 Inndyr Bankkonto: 4609 07 00308 Org.nr: 845 901 422 Tel: 75 76 06 00 postmottak@gildeskal.kommune.no www.gildeskal.kommune.no DOK A Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost:

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.2016 15.05.2021. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLSDFORTEGNELSE. 2 TILBUDSINNBYDELSE.. 3 TILBUDSSKJEMA 4 TILBUDSREGLER 5 TILBUDSBESKRIVELSE.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Parkeringsplasser Snuplasser Andre

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Vedlegg 3 Kontrakt. Kontrakt. mellom. Ringsaker kommune Org.nr: heretter benevnt leverandøren

Vedlegg 3 Kontrakt. Kontrakt. mellom. Ringsaker kommune Org.nr: heretter benevnt leverandøren Kontrakt mellom Ringsaker kommune Org.nr: 864 950 582 og heretter benevnt leverandøren 1. Avtalen omfatter levering av Vintervedlikehold av kommunale eiendommer eller/og vårvedlikehold av kommunale eiendommer

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING OG SANDSTRØING August 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 2.0 VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING 3.0 PRISTILBUD 2009/2010 VEDLEGG: A. BRØYTE- OG STRØRODER

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN

Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN 2015-2020 GJELDER FRA 1. OKTOBER 2015, TIL 1. MAI 2020, MED OPSJON PÅ FORLENGELSE

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Vedlegg 2 Kravspesifikasjon SNØRYDDING OG STRØING, RODENE 1, 4 OG 5 PÅ DRAMMEN EIENDOM KF SINE EIENDOMMER Saksnr.: 16/5455 1. Mengde/ omfang Kontrakten gjelder eiendommer etter kart

Detaljer

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1.

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1. E1 - Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Kapittel: E1 Dato: 04.03.2016 Side 1 av 2 1. Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav Tilbyder skal som en del av tilbudet levere dokumentasjon for kvalifiksjonskravene.

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIKBOTN 15.10.2016 15.05.2021. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLSDFORTEGNELSE. 2 TILBUDSINNBYDELSE.. 3 TILBUDSSKJEMA 4 TILBUDSREGLER 5 TILBUDSBESKRIVELSE.

Detaljer

PROSJEKT: PARKERING, FORTAU OG VEI TORVBRÅTEN SKOLE BOK

PROSJEKT: PARKERING, FORTAU OG VEI TORVBRÅTEN SKOLE BOK Tilbudsgrunnlag RØYKEN KOMMUNE PROSJEKT: PARKERING, FORTAU OG VEI TORVBRÅTEN SKOLE BOK 1 TEKNISK OG MENGDEBESKRIVELSE 15 August 2011 Røyken kommune Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.TILBUDSSKJEMA / ERKLÆRING.

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer 1. MENGDE/OMFANG Kontrakten gjelder eiendommer etter kart vedlegg

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.5.2014 Tidspunkt: 10:00 Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset i Misvær Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter LYD, BILDE OG SCENETEKNISKE ANLEGG Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Dokumentasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Periode 2014-2017 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

OMRÅDEBESKRIVELSE OG KRAVSPESIFIKASJONER

OMRÅDEBESKRIVELSE OG KRAVSPESIFIKASJONER OMRÅDEBESKRIVELSE OG KRAVSPESIFIKASJONER FOR BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Innhold 1 Generelt... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Krav til brøyting (der ikke annet er

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fast sesongpris Tilbudsskjema Entreprise Basis NS UiN, Snøbrøyting og vintervedlikehold DL

TILBUDSSKJEMA. Fast sesongpris Tilbudsskjema Entreprise Basis NS UiN, Snøbrøyting og vintervedlikehold DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1.

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1. E1 - Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Kleverud og Dytterud. Kapittel: E1 Dato: 15.04.16 Side 1 av 3 1. Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav Tilbyder skal som en del av tilbudet levere dokumentasjon for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for Snømåking og feiing ID 15-28 1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Oslo kommune v/energigjenvinningsetaten (EGE) og Klemetsrudanlegget AS (KEA AS), heretter kalt oppdragsgiver, ønsker

Detaljer

Gjerstad kommune Teknisk drift

Gjerstad kommune Teknisk drift Gjerstad kommune Teknisk drift Anbudskonkurranse med forhandling brøyting og vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Gjerstad kommune Gjerstad kommunen innbyr til åpen anbudskonkurranse med

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma:

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma: TILBUDSMAPPE Djupvik-Seines 2012-2017 for Narvik kommune Veg og park Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side 1 av

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/ /2018

Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/ /2018 SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste ANBUD Vintervedlikehold av kommunale veger og areal 2014/15 2017/2018 INNHOLDSOVERSIKT: 1) Anbudsdokumentene 2) Orientering om arbeidene 3) Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune.

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune. TILBUDSMAPPE Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune Hobøl kommune Side 1 av 13 Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer:

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET HASVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE HASVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Miljøpakken Ambisiøse mål for sykkel Ett mål i Miljøpakken er å få på plass et helhetlig sykkelvegnett i Trondheim.

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009

Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009 Stranda kommune Kommunalteknikk Tilbod på vintervedlikehald av vegar i Stranda Rode 101. Perioden 2006-2009 Side 1 STRANDA KOMMUNE Kommunalteknikk PRISTILBOD FOR INNLEIE AV LASTEBILER OG MASKINER TIL VINTERVEDLIKEHALD

Detaljer

Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift. Maskintjenester

Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift. Maskintjenester Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift Maskintjenester 2011 2015(17) Innleveringsfrist: 20.07.11 kl 15.00 Side 2 av 10 INNEHOLD 1 OPPDRAGET... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET... 3 1.2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

GRUNNLAG FOR KONKURRANSE VINTERVEDLIKEHOLD KONTRAKT 5 ÅRS RAMMEAVTALE

GRUNNLAG FOR KONKURRANSE VINTERVEDLIKEHOLD KONTRAKT 5 ÅRS RAMMEAVTALE GRUNNLAG FOR KONKURRANSE VINTERVEDLIKEHOLD 2014-2019 KONTRAKT 5 ÅRS RAMMEAVTALE side 1 INNHOLD 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON... 4 3 GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSEN... 5 4. ORIENTERING

Detaljer

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Froland kommune Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Anbudsdokument 2 INNHOLD Side 1 ANBUDSINNBYDELSE 3 2 PROSJEKTDOKUMENTER 4 3 ANBUDSSKJEMA 5 3.1 Sammenstilling av hovedposter 5

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer