KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: Tilbudsgrunnlag for perioden KLÆBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD. Rode: 1-13. Tilbudsgrunnlag for perioden 2009-2014 KLÆBU KOMMUNE"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE Side 1 VINTER- VEDLIKEHOLD Rode: 1-13 Tilbudsgrunnlag for perioden KLÆBU KOMMUNE 2009

2 KLÆBU KOMMUNE Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNNLAGSMATERIALE ORGANISERING TILBUDSFRIST VEDSTÅELSE TIDSPERSPEKTIV TILBUDS- OG KONTRAKTSBESTEMMELSER PRISSTIGNING FORBEHOLD TEKNISKE KRAV OG BESTEMMELSER BRØYTEKART PRISER - FAKTURERING KLAGER - OPPSIGELSE AV KONTRAKT TILRIGGING ANDRE FORUTSETNINGER RODEBESKRIVELSE DISPOSISJONSRETT BEDØMMING, ANTAGELSE AV TILBUD MASKINSKJEMA OG TILBUDSSKJEMA TILLEGGSPRISER/TIMEPRISER/TOTALSUM...33

3 KLÆBU KOMMUNE Side 3 Klæbu kommune ønsker tilbud på brøyting, strøing, feiing og opptak av strøsand på kommunale veger og plasser, samt levering av strøsand til kommunalt lager. Tilbudskonkurransen er åpen for alle kvalifiserte aktører i markedet. Det kan gies tilbud på kun opptak av strøsand. 1. GRUNNLAGSMATERIALE For tilbudskonkurransen gjelder tilbudsregler som angitt i det etterfølgende. Dersom entreprenør finner at tilbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos Klæbu kommune. Det er ikke planlagt arrangert befaring. Entreprenører som ønsker å besiktige aktuelle roder, må selv ta initiativ til dette. Det innbys til tilbudskonkurranse om vintervedlikehold i Klæbu kommune. Rodene må/bør hver enkelt entreprenør selv vurdere ved egenbefaring. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å ta ut av dokumentet/eventuelt senere inngått kontrakt, sandstrøing av gang- og sykkelveger samt kommunale veger/plasser foran kommunale driftsbygninger, høydebasseng, pumpestasjoner og lignende...det samme gjelder snøbrøytingen ved nevnte kommunale bygg. 2. ORGANISERING Klæbu kommune v/enhet for drift og vedlikehold, 7540 KLÆBU er administrativt ansvarlig for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Klæbu. Det er opprettet teknisk beredskapsvakt i kommunen. 3. TILBUDSFRIST Komplett tilbud skal være mottatt i lukket konvolutt, merket Tilbud Vintervedlikehold Klæbu kommune hos: Klæbu kommune 7540 Klæbu innen i 2009 kl Lukket tilbudsåpning samme dag klokka Telefaks godtas ikke. Tilbudet skal være datert og signert av entreprenør.

4 KLÆBU KOMMUNE Side 4 4. VEDSTÅELSE Tilbudet skal vedståes i 60 kalenderdager. 5. TIDSPERSPEKTIV Klæbu kommune ønsker å inngå kontrakter med 5 års varighet, dvs. for følgende sesonger: 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 Kontraktene utløper automatisk den , hvis ikke annet er avtalt. Dersom tilbudsgiver ikke har hatt kontrakt med kommunen de siste 5 årene, kan kommunen velge å inngå en toårig kontrakt, med mulighet for forlengelse til brøytesesongen 2011/2014 etter en vurdering av den gjennomførte brøytingen i 2009/2011. Hvis partene er enige, kan avtalene forlenges i inntil 2 år etter sesongen 2013/ TILBUDS- OG KONTRAKTSBESTEMMELSER Generelle tilbudsbestemmelser: Før tilbudsinngivelsen skal entreprenør ha gjort seg kjent med forholdene på det kommunale vegnettet i Klæbu og andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utfylling av tilbudet. Unnlatelse eller feiltagelse i noen form med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til noen slags ekstrakrav. Klæbu kommune har rett til å ta kontakt med en eller flere entreprenører for å klargjøre betydningen av forbehold, uklarheter eller annet uten at det dermed etableres noen avtale. Tilbud anses ikke akseptert før dette er uttrykkelig skriftlig meddelt entreprenøren. Klæbu kommune forutsetter at det ikke benyttes ulovlig arbeidskraft ved gjennomføring av beskrevne arbeider. Generelle kontraktbestemmelser: Ansvarsforsikring skal framlegges senest ved kontraktsinngåelse. Entreprenør plikter å tegne ansvarsforsikring som dekker skade på tredje person og hans eiendom. Kommunale hus, eiendommer og anlegg betraktes også som tredje person i denne forbindelse. 7. PRISSTIGNING (kryss av for valgt alternativ) Alt.1 Prisen skal indeksreguleres hvert år pr på grunnlag av inngitt pris og kostnadsindeks NTNU S, 1. gang pr med utgangspunkt i indeks pr Alt. 2 Fast pris 8. FORBEHOLD Det er kun forbehold som er medtatt i tilbudsbrevet som vil bli gyldige ved bedømming av tilbudene.

5 KLÆBU KOMMUNE Side 5 9. TEKNISKE KRAV OG BESTEMMELSER Følgende vilkår gjelder for vintervedlikehold av kommunale veger og utearealer: A. Brøyting skal starte når det er kommet 10 cm snø på kjøreveger, gangveger, fortau og plasser. B. Vegene skal holdes farbare i det tidsrommet de er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal vegene normalt være gjennombrøytet til kl Plasser skal være brøytet en halv time før arbeidsstart, eller seinest kl Hvis det på grunn av uvær eller andre grunner ikke er mulig å gjennomføre ordinær brøyting, må teknisk vakt på tlf ved Klæbu kommunen straks underrettes. Det må ikke legges igjen høyere snøkant enn 30 cm i avkjørslene. C. Samleveger, gangveger og fortau prioriteres framfor stikkveger og plasser. Utbrøyting til full bredde og rydding av snuplasser og busslommer utføres så snart som mulig etter gjennombrøytingen. Brøytingen må legges opp slik at en mest mulig unngår at anlegg for fotgjengere sperres av snø fra kjørebanen. D. Gangvegsperrer og bommer ryddes ved samme snødybde som vegen for øvrig. Rydding av sikt i vegkryss samt foran skilt og over brannkummer må utføres innen 1 døgn etter større snøfall. Snø må ikke legges over brannkummer. E. Ved mildvær må is og snøsåle fjernes snarest mulig. Is-/snøsålen må ikke overstige 10 cm. etter ordinær brøyting. Ved fjerning av is-/snøsåle skal også private innkjørsler ryddes. F. Sandstrøing. Alle kommunale kjøreveger,gang- og sykkelveger, fortau og plasser skal strøs. Strøsand skal ha kornstørrelse mellom 2-7 mm. Normalt saltinnhold skal være ca 5%. Kjøreveger skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til tabellen nedenfor. Strøing startes innen 1 t etter at friksjonen er mindre enn 0,3. Punktstrøing Helstrøing Start ved Start innen Start ved Start innen Kjøreveger μ<0,30 1,0 t Gang-/sykkelveg, μ <0,30 1,0 t fortau P-plasser μ <0,30 1,0 t μ er friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes. G. Entreprenør holder alt utstyr som er nødvendig for å kunne utføre vintervedlikeholdet på en tilfredsstillende måte, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt med kommunen. Entreprenør er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av alt utstyr som entreprenør har behov for. Snøryddeutstyr som brukes må være tilpasset den jobben som skal utføres. H. Entreprenør skal også sørge for å holde vedlike brøytestikker i sitt område. Brøytestikkene er entreprenørs ansvar. Utsetting av brøytestikker om høsten og innhenting om våren foretas

6 KLÆBU KOMMUNE Side 6 av entreprenør. Innen boligfeltene er det lite plass for snøopplag; entreprenør må kunne benytte 2-trinns snøfreser eller annet tilfredsstillende utstyr. I. Vintervedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Dette omfatter arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften HMS m.v. som pålegges av myndighetene. Det skal vises stor aktsomhet under brøyteoppdrag. Bruk av gult blinkende lys på maskin og bruk av refleksvest av fører anser kommunen for å være meget viktig med tanke på trafikksikkerhet. J. Entreprenør er innforstått med at kommunen ikke er ansvarlig for skader påført tredjemann og tredjemanns eiendom under utførelse av vedlikeholdsarbeidet, og at entreprenør eller hans forsikringsselskap svarer for krav fra skadelidte. Ved skade på kommunal eiendom i forbindelse med vintervedlikeholdet vil kommunen kreve utgifter ved istandsetting refundert av entreprenør hvis entreprenør selv ikke forestår tilfredsstillende istandsetting. K. Entreprenøren forutsetter å gjøre seg kjent med roden(e) innen september 2009 Eventuelle merknader må gis til kommunen innen 1.oktober respektive år. Det gjennomføres en felles befaring mellom entreprenør og Klæbu kommune før brøytesesongen starter. En slik befaring utføres også i april/mai etter brøytesesongens slutt. Istandsetting etter brøyteskader skal som hovedregel være utført innen 15. mai dette er væravhengig. Kommunen har rett til å holde tilbake 5% av kontraktsummen inntil brøyteskader er utbedret. L. Dersom kommunen er uenig i vurderingen av utførelsen av vintervedlikeholdet, vil en ta dette opp med den enkelte entreprenør undervegs. M. Oppsamling og bortkjøring av sand etter vinterens strøing må skje forskriftsmessig, og skal være unnagjort innen 15. mai eller tidligere. Dette gjelder også der Klæbu kommune har strødd. 10. BRØYTEKART Det er utarbeidet rodekart. 11. PRISER FAKTURERING a) Fastpris: Den oppgitte sesongpris må være gjennomsnittspris for maskin med redskap og må følgelig omfatte overtid, helgetillegg, tillegg for nattarbeid mm. Sesongprisene skal også inkludere alt av sosiale utgifter, feriepenger, arbeidsgiveravgift osv. Det utbetales ikke beredskapstillegg/minstegodtgjørelse for snøbrøytingen. Eventuelle kostnader til dette må innregnes i tilbudt sesongpris, for øvrig skal alt være inkludert. b) Timepris: Som grunnlag for oppgjør er effektiv driftstid, dvs. det klokkeslett brøyting på roden starter og til den avsluttes. Tomkjøring til og fra roden må innkalkuleres i timeprisen. Brøyterne

7 KLÆBU KOMMUNE Side 7 skal føre nøyaktige timelister iht. krav fra oppdragsgiver. c) Betalingsvilkår. Entreprenøren skal innen den 10. hver måned levere regning m/brøyte-/ strørapport for foregående måned. Kommunen har 30 dagers betalingsfrist fra dato fakturaen er kommet til rådhuset. 12. KLAGER OPPSIGELSE AV KONTRAKT a) Oppsigelse av kontrakt. Det er gjensidig oppsigelsesfrist med tre 3 måneders varsel hvis oppsigelse kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelse. b) Klager på brøyting blir oversendt brøyter for uttalelse. Dersom brøyter unnlater å rette på arbeidsform etter muntlige avtaler, vil skriftlige advarsler bli utferdiget. Dersom arbeidet etter dette blir utilfredsstillende utført, blir brøytekontrakten oppfattet som misligholdt og entreprenøren vil bli gjort økonomisk ansvarlig. Etter tre 3 skriftlige irettesettelser i løpet av samme sesong for manglende oppfyllelse av de øvrige punktene i tilbudet, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten og kontrakten kan avsluttes med 3 mnd. oppsigelse. c) Hvis det kan påvises at entreprenøren har gitt uriktige opplysninger for å få kontrakt med kommunen er dette å betrakte som mislighold. d) Entreprenøren har krav på utestående betaling fratrukket kommunens eventuelle utgifter når kontrakten sies opp. 13. TILRIGGING Det forutsettes at entreprenør selv ordner med nødvendig areal for parkering for sitt utstyr. 14. ANDRE FORUTSETNINGER Entreprenøren gjøres kjent med at bruk av kommunalt utstyr ikke kan benyttes til oppdrag for andre enn Klæbu kommune. Entreprenøren gjøres også kjent med at kommunen ikke er ansvarlig for skader på for eksempel gjerder, grindstolper, lyktestolper, vindusruter, hydranter, strømbokser osv. Entreprenøren er selv ansvarlig for dette, alternativ hans forsikringsselskap. Dersom det oppstår driftsstans i oppsatt materiell, pliktes det å sette inn reservemateriell. Dersom reservemateriellet også svikter, skal entreprenøren kontakte Klæbu kommune umiddelbart. Dersom entreprenøren også har påtatt seg oppdrag for andre, for eksempel

8 KLÆBU KOMMUNE Side 8 enkelthusstander, etc, så skal slikt arbeid utføres utenom den tiden maskinen er i bruk for Klæbu kommune. Entreprenøren kan etter nærmere avtale med Enhet for drift og vedlikehold beordres til andre brøytestrekninger dersom dette viser seg påkrevd. Kostnad beregnes i henhold til prisliste for tilleggspriser. Hvis aktuell(-e) rode(-er) utvides, f.eks. ved bygging av nye boligområder, kommunal overtakelse av private veger el.l, blir avtalt sesongpris forholdsmessig justert jfr. tilbudsskjema. Entreprenøren er pliktig til å holde telefon eller innrette seg slik at vedkommende til enhver tid har adgang til, og kan varsles via telefonen. Endringer av telefonnummer må straks meldes kommunen. Brøytere skal i tillegg være tilgjengelig på mobiltelefon under selve brøytingen. Entreprenøren står ansvarlig for å inneha gyldige sertifikater, vognkort, forsikring, innbetale offentlige avgifter etc. i henhold til gjeldende regelverk. Det er ikke lov å sette bort kontrakten eller deler av denne til andre enn de som er oppgitt i tilbudet Entreprenøren plikter å utarbeidet kontrollplan for arbeidet. Denne skal inneholde entreprenørens retningslinjer for kvalitetssikring av det arbeidet som skal utføre for kommunen, samt en dokumentasjon for at den kvalitet kommunen krever på arbeidet etterfølges. Entreprenøren må også legge fram internkontroll for helse, miljø og sikkerhet tilpasset det arbeid som skal utføres. Kontrollplan og HMS plan må være utarbeidet innen 1. november Kontroll- og HMS-planen skal som minimum gjøre rede for: bruk av tidsskjema for brøytingen/strøingen skjema for loggføring av snømengde og friksjonskoeffisient. beredskapsplan, ved uforutsatte hendelser som sykdom, motorskade el.l. bruk av sikkerhetsutstyr, innbefattet bruk av varsellys, riktig skodde kjøretøy nødvendige forsikringer mot 3.person aktuelle telefonnummer til kontaktpersoner og brøytere o.a. rutiner for melding av skader, herunder avkjøring av kumlokk ol. utarbeidede prosedyrer ved ev. arbeidsulykker/personskade, nødvendige tlf.nr. i denne sammenheng ol. bruk av personlig verneutstyr (EU-godkjent bekledning ol).

9 KLÆBU KOMMUNE Side RODEINNDELING FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER I KLÆBU RODE 1. HALLSET Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Zakarias Brekkesv. 0,260 6,0 Hallsetbakken (inkl. inn til 2.etg, 0,450 6,0 kulturhuset) Brandhaugv. 0,160 5,0 Hallsetv. Inkl. veg mot Trøbakken 0,300 5,0 Skarpsnov. 0,670 5,0 Storhagenv. 0,100 5,0 Åsvegen 0,125 5,0 SUM VEGER : 2,065 Parkeringsarealer: - v/seminarplassen 1 og 3 inkl. innkjørsel oversiden Kulturhuset Kulturhuset + v/inngangsparti Snuplass v/sletten sør for Grindvollen bh Hallsetvegen inkl. v/trøbakken Utenfor Næringshagen v/boliger Skarpsnov. 8, 12, 45, SUM AREAL : 5635 Gangveg inn til 1.etg. kulturhuset + Nordsida av bygget 0,160 3,0 Gangveg, kulturhuset etg. 0,050 2,5 Fortau Hallsetvegen 0,190 2,5 Gangveg, kulturhuset-hallsetv. 0,080 2,5 SUM GANGVEGER : 0,480.

10 KLÆBU KOMMUNE Side 10 RODE 2. SENTRUM M/FINNMYRA, RYDLAND, SØRBORGEN OG ØSTBYVEGEN Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Vikingv. 0,410 6,0 Ljosheimv. 0,110 6,0 Langelandv. 0,365 5,0 Nordalsv. 0,100 6,0 Rydlandv. m/snuplass 0,700 6,0 Hesteskoen m/snuplass 0,180 3,5 Lunheimv. 0,600 4,8 Senterv. 0,220 3,5 Darresv. 0,270 3,7 Forsethsv. 0,365 5,3 Krokv. 0,320 3,5 Dalav. Inkl. snuplass 0,100 3,5 Finnmyrv. 0,880 5,3 Ordf. Johan Nerviksv.inkl. 2 snupl. 0,390 3,9 Skjoldv. 0,380 3,0 Sverdv. 0,270 3,0 Pilv. 0,220 4,0 Buev. 0,280 3,0 Brynjev. 0,350 3,5 Hjelmv. Inkl. snuplass 0,215 3,5 Spydv. Inkl. snuplass 0,210 4,0 Fv. 921 Klæbuhallen inkl. rundkj. 0,460 5,0 Østbyv. m/snupl. 0, SUM VEGER : 7,160 Parkeringsarealer: - Parkeringsplass v/bunnpris Branngarsjen,parkering + innkjør Sørborgen/U-skolen, skolegården Idrettshallen+P-plasser U-skolen Parkering rådhus, nord, inkl. innkj Parkering rådhus, øst Parkering/rundkj. rådhus, Utenfor sykehjemmet Parkering Hesteskoen barnehage Parkering Rydland barnehage Parkering v/pu-bolig Brynjev P-plass v/taxi 130 SUM AREAL: 16320

11 KLÆBU KOMMUNE Side 11 Gang- og sykkelveger: Sentrum, rundt fontenen + gangv. Til 0,190 2,5-3,0 Fv.921 Fortau, Vikingv. og Ljosheimv. 0,600 2,5 Gang-/sykkelv. m/sperre forts av 0,040 3,0 Krokv til Lunheimv Gang-/sykkelv. m/sperre fra 0,070 3,0 Darresv.-Lunheimv 5 stk. gangveger m/sperrer, innenfor Rydland /Finnmyra (Rydlandv.-Lunheimv. Rydlandv.- Skjoldv. Skjoldv.-Sverdv. Skjoldv.- Ordf.J.N.v. Rydlandv.- Brynjev.Langeladv.-Fv.921) 0,200 (i alt) 3,0 Gangveger i området 0,170 sykehjem/aldersdement/trygdebolig Gang-/sykkelv. sykehj.- Lunheimv. 0,400 3,0 Fortau Lunheimv.- fv. 921 Gang-/sykkelv., langs Rydlandv. 0,650 2,5 Gang-/sykkelv. Finnmyrv.-fv ,100 2,5 Gang-/sykkelv fra Finnmyrv.- Ordf. 0,065 2,5 J. Nerviksv, Gang-/sykkelveg langs fv. 885 Langelandv. fv.921- inkl.tanem bru 3,050 3,0 Gangveger Sørborgen-området 0,060 Fortau, fv.921 -Sørborgen/Klæbuhal. 0,250 2,5 Gang-/sykkelveg, sentrum-østbyv. 0,300 2,5 Gang-/sykkelveg sør for Devlegården SUM GANG-/SYKKELVEGER, FORTAU: 0,105 2,5 6,250 Utenom skoletida, dvs i helg og skoleferier, brøytes indre skoleområder kun etter beskjed fra Klæbu kommune. Parkeringsplasser ved kommunale barnehager brøytes ikke i helgene.

12 KLÆBU KOMMUNE Side 12 RODE 3. GUNNARTRØA/GAMMELSAGA M/KIRKA Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Prestegårdsv.- kirka m/snuplass* - 0,870 5 Haugum gård m/snuplass Vinterlebakken 0,460 4,5 Gammelsaga 0,190 3,5 Røsslyngv. Inkl. snuplass 0,160 4,0 Ulstadv. 1,000 4,5 SUM VEGER : 2,680 To parkeringsplasser v/herredshuset 500 Parkering v/kirka 900 SUM AREAL: 1400

13 KLÆBU KOMMUNE Side 13 RODE 4. STORMYRA/HAUGAMYRA/TORVMARKA Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Lauvåsv. m/snuplass 0,610 5 Klokkarv. 0,350 4 Torvmarkv. 1,000 6 Stormyrv. 0,145 3 Drengv. m/snuplass 0,190 3 Torsvev. m/snuplass 0,185 3 Skomakerv. m/snuplass 0,430 5,5 Vinteråsv. 0,320 5 Valstadmyrv. kryss v/garasjer 0,110 5 Haugamyrv. 0,390 3,5 Litjmyrv. 0,290 4,5 Sørekkerv. m/snuplass 0,180 3,5 Nordekkerv. m/snuplass 0,180 3,5 Korsen 0,090 3,5 Parkeringsplass i Hjørnet 380 Torvmarkv. Sørekkerv. og Litjmyrv. SUM AREAL: 380 SUM VEGER : 4,470 Fortau Torvmarkv.- undergangen/busslomma fv ,900 2 Gangveg m/bom Lauvåsv.- 0,020 2 Gammelsaga Gangveg innerst i Klokkarv. 0,160 2,5 Fortau langs Lauvåsv. 0,610 2,0 Gangveg, Lauvåsv.- Drengv. - 0,160 2,5 Torsvev. Gangveg mellom Haugamyrv. 15 og 0,060 2,5 17a Fortau langs Vinteråsv- Skomakerv SUM GANGVEG,FORTAU : 2,085 2 ).

14 KLÆBU KOMMUNE Side 14 RODE 5. TANEM Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Brannåsv. m/2 stk. snuplass 0,910 5,0 Fosshåggåv. inkl.2 stk gangveg 0,300 3,0 Gammelv. (til vegsperre mot Flatheim ) 0,570 5,0 Breiullv. 0,230 3,0 Sagmyrv. 0,500 3,0 Torvullvegen 0,190 3,0 Furuhaugv. 0,350 3,5 Jørgenv. m/snuplass 0,340 4,5 Fergemannsv. 0,240 4,0 Tanemsmov. 0,170 5,0 Skillingsv. 0,300 5,0 Nybrottsv. 0,100 5,0 Granheimv. m/snupl. 0,130 5,0 Flatheimv. (fra pumpestasjon) 0,350 5,0 SUM VEGER: 4,680 Bussholdeplass v/kabel-tv 800 Tanemanlegget, p-plasser 1000 Tanemanlegget, indre skoleområde 2800 SUM AREAL: 4600 Gang-/sykkelv. Tanemanlegget øst 0,100 3,0 Gangveg v/nyfløya Tanemanlegget 0,030 2,0 Fortau langs Brannåsv. (til Rv704) 0,490 2,0 Gang-/sykkelv Brannåsv.- 0,060 2,5 Fosshåggåvn. Gang-/sykkelv. Sagmyrvegen 0,180 2,5 Fortau langs Gammelv. 0,420 2,0 Gang-/sykkelv. langs Jørgenv. 0,270 2,5 Gang-/sykkelv. Jørgenv-Fergem.v. 0,190 3,0 Fortau Tanemsmov. og Skillingsv. 0,480 2,5 Gang/sykkelv. Tanemanl.-Skillingsv. 0,290 Gang-/sykkelv. Skillingsv.- 0,100 2,5 Tanemsmov- underg. Rv. 704 Gang/sykkelv.Flatheimv Gammelv. Gang/sykkelv. Flatheimv- Rv 704 (Tillatt bruk for atkomst til boliger) 0,120 0,250 Fortau. Flatheimv. til Rv704 0,140 SUM GANG-OG 3,120 SYKKELVEG,FORTAU : Utenom skoletida, dvs i helg og skoleferier, brøytes indre skoleområder kun etter beskjed fra Klæbu kommune.

15 KLÆBU KOMMUNE Side 15 RODE 6. BRØTTEM Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Brøttemsåsv. Inkl. snuplass 0,700 5,0 Brennav. Inkl. snuplass 0,430 4,0 Ordf. Fosshodesv. 0,200 4,0 Moanv. Inkl. snuplass 0,140 3,0 Veg fra Rv. 704 til Brøttem Sag 0,400 SUM VEGER: 1,870 Fortau fra Rv 704 Ordf. Fossh.v. 0,200 2,0 Parkeringsplass Brøttemsnesset + tilførselsveg * SUM AREAL, FORTAU,VEG: 0,200 * Brøytes etter nærmere avtale/beskjed. RODE 7. RØNNINGSVEGEN Aktuell vegstrekning/areal Areal m² Veglengde i km Vegbredde i meter Rønningsvegen 1,900 5 SUM VEG: 1,900 RODE 8. HOLTVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Holtvegen 0,950 3,5 SUM VEG: 0,950 Gang-/sykkelveg langs fv. 885, Lysklett 0,225 2,5 SUM GANG-/SYKKELSVEG: 0,225 RODE 9. STÅGGÅVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Ståggåvegen* 3,000 5,5 SUM VEG: 3,000

16 KLÆBU KOMMUNE Side 16 RODE 10. NIDENGVEGEN + VEG TIL BOLIG SJØLA Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Nidengvegen 1,500 3,5-4 Veg til bolig Sjøla 0,315 4 SUM VEG: 1,815 Nidengvegen : Vintervedlikehold betales av Statnett, sommervedlikehold av Klæbu kommune RODE 11. FJÆREMSFOSSVEGEN Aktuell vegstrekning Veglengde i km Vegbredde i meter Tanem- til porten Fjæremsfossen kraftst. 1,100 ca 4 5 m SUM VEG: 1,100 Avtale mellom Fjæremsfossen veilag, Klæbu kommune og Trondheim Energiverk Kraft AS. Utgiftene deles. Klæbu kommune fakturerer halvparten av utgiftene til TEV. Vedtatt i Formannskapet 9/11-06 sak 129/06. RODE 12. VEG TIL GJENVOLLHYTTA Aktuell vegstrekning Areal m2 Veglengde i km Vegbredde i meter Fra bom til Jenvollhytta 2,600 4 SUM VEG: 2,600 Parkeringsareal 1420 v/jenvollhytta SUM AREAL: 1420 Parkeringsplassen langs vegen brøytes etter nærmere avtale.

17 KLÆBU KOMMUNE Side 17 RODE 13. KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Aktuell vegstrekning Areal m2 Veglengde i km Vegbredde i meter Ostangen renseanlegg 870 Lagerplass for driftsenheten Veg fra fv. 921 Lauvåsen høydebasseng Haugdalen 100 pumpestasjon Svean Pumpestasjon Hyttfossen renseanl Lettingvoll Hyttfossen pumpest SUM VEG: 660 SUM AREAL: 2360

18 KLÆBU KOMMUNE Side DISPOSISJONSRETT Arbeidene er basert på dette tilbudsgrunnlag med tilhørende kartgrunnlag. Det kan ikke benyttes ved andre oppdrag uten etter særskilt avtale med Klæbu kommune. 17. BEDØMMING, ANTAGELSE AV TILBUD Ved bedømming av tilbudene vil det bli lagt vekt på bl.a.: 1. Priser vektes 60 % 2. Kvalitet/HMS vektes 20 % 3. Levering vektes 20 % Vekting pris: Kommunen legger vekt på å velge de tilbud/sammensetting av tilbud/roder som er mest økonomisk fordelaktig for kommunen. Kvalitet/HMS vekting: Kommunen legger vekt på å anta entreprenører som en har trygghet for vil klare å oppfylle de krav til standart en har satt for arbeidet. Samt de krav en har satt til HMS-opplegg. Levering vekting: Trygghet for at leveringen av tjenestene blir levert som forutsatt i anbudet. For entreprenører som ikke har hatt oppdrag for Klæbu kommune tidligere eller de siste 5 åra, vil det være en fordel med attester fra andre oppdragsgivere. Tilleggspriser/timepriser og totalpris anføres på eget tilbudsskjema. Alle rodene skal prises hver for seg slik at oppdragsgiver fritt kan velge i henhold til disse. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å velge de tilbud som utifra en helhetsvurdering er gunstigst for kommunen. Herunder også når det gjelder å se flere roder i sammenheng. Innenfor en og samme rode skal det antas en entreprenør for brøyting og sandstrøing. Tilleggspriser pkt 19, kan også bli å benytte for regulerte private felles avkjørsler innenfor regulerte områder, hvis kommunen bestemmer det.. Klæbu kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste et hvilket som helst tilbud, eller forkaste samtlige tilbud. Underentreprenører Klæbu kommune ønsker en oversikt over hvem som eventuelt blir leid inn som underentreprenør.

19 KLÆBU KOMMUNE Side 19 Underentreprenør nr. 1 Firma: Eier: Adresse: Postnr. Poststed: Underentreprenør nr. 2 Firma: Eier: Adresse: Poststnr. Poststed: 18. MASKIN OG TILBUDSSKJEMA, SAMMENDRAG Det er i det etterfølgende lagt ved skjema som skal fylles ut for hver enkelt maskin som tilbys. Skjemaet fylles ut så langt det lar seg gjøre. Det vedlegges attester for innbetalt skatt og avgift, ikke eldre enn 1 mnd. Egenerklæring om HMS-dokumentasjon. Årsregnskap for siste år. Opplysninger om daglig leder og firmaet gies.

20 KLÆBU KOMMUNE Side 20 Entreprenør må oppgi fast kontaktperson med mobiltelefonnr. Navn: Telefonnr.:. MASKINSKJEMA Maskintype Maskin nr. 1 Maskin nr. 2 Maskin nr. 3 Maskintype (traktor/lastebil) Hovedmaskin eller reservemaskin Benyttes til brøyting eller strøing Registreringsnummer Motorstyrke Årsmodell Utstyr (plog, fres, strøutstyr.) Godkjent biltilsynet dato Omfang forsikring Eier av maskin/bil Andre opplysninger om maskin/bil

21 KLÆBU KOMMUNE Side 21 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 1 HALSET Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

22 KLÆBU KOMMUNE Side 22 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 2 SENTRUM - FINNMYRA RYDLAND ØSTBYV. - SØRBORGEN Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

23 KLÆBU KOMMUNE Side 23 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 3 GUNNARTRØA GAMMELSAGA - KIRKA Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

24 KLÆBU KOMMUNE Side 24 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Rode: Poststed Telefax 4 STORMYRA HAUGAMYRA - TORVMARKA Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: kr../pr. sesong eks. mva. Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

25 KLÆBU KOMMUNE Side 25 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 5 TANEM Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

26 KLÆBU KOMMUNE Side 26 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Poststed Telefax Rode: 6 BRØTTEM Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 105 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

27 KLÆBU KOMMUNE Side 27 Tilbudsgiver Adresse Postnr Telefon Rode: Poststed Telefax 7 RØNNINGSVEGEN Undertegnede har lest kommunens tilbudsvilkår og gjort seg kjent med rodens omfang, og gir herved følgende tilbud på snøbrøyting, strøing og feiing: Brøyting: Strøing: Feiing og opptak av strøsand (inkl. kommunens strøing) kr../pr. sesong eks. mva. kr../pr. sesong på veg eks. mva kr../pr. sesong eks. mva SUM RODEPRIS kr eks. mva. Tilleggspris/fradragspris jfr. Pkt. 9A, brøyting ved 10 cm snø på kjøreveger og plasser: kr... / pr. sesong eks. mva. Utstyr som tenkes benyttet: Undertegnede firma garanterer for tilbudt kvalitet. Vi har nok kapasitet til eventuelt å ta på oss dette oppdraget, både når det gjelder administrasjon, rutiner, beredskap og oppfølging..,../ (sted) (dato) (Underskrift)

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer