Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser"

Transkript

1 Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: kl Sted for levering: Servicetorget v/torget 2 Konvolutt merkes: Anbud brøyting Tinn

2 SIDE 2 AV 28 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON PROSEDYRE KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET VALG AV ENTREPRENØR KRAVSPESIFIKASJON AV LEVERANSEN OVERSIKT OVER BRØYTERODER ENTREPRENØRS BESVARELSE PRISTILBUD FUNKSJONSKONTRAKT/FASTPRIS ARBEIDS, - KONTRAKTS- OG BETALINGSVILKÅR... 24

3 SIDE 3 AV 28 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 REFERANSE Det vises til kunngjøringen i Doffin-databasen, 1.2 OPPDRAGSGIVER Oppdragsgiver for konkurransen er Tinn kommune, Teknisk drift. 1.3 KONTAKTPERSONER Kontaktperson I, teknisk: Organisasjon Tinn kommune Navn Geir Nørstebø Telefon Kontaktperson II, teknisk: Organisasjon Tinn kommune Navn Gjermund Torberg Telefon Stilling Avdelingsleder bygg, vei og anlegg Faks Stilling Avdelingsingeniør Faks 1.4 FORVALTNINGSSTRUKTUR Forespørselen er basert på vegforvaltningsstruktur på utlysingstidspunktet. Det tas forbehold om utskillelse og/eller innlemmelse av enheter i avtaleperioden, så som overføring av enheter/avdelinger til/fra staten/private og/eller kommunene. 1.5 FORMÅL OG OMFANG Konkurransen gjelder innleie av lastebiler og maskiner med fører for brøyting og rydding av veier og plasser som kommunen har ansvar for. Dette er nærmere spesifisert i del AVTALENS VARIGHET Oppstart skal skje fra vintersesongen 2015/2016 og vil vare ut vintersesongen 2018/2019, dvs. 4 brøytesesonger.

4 SIDE 4 AV 28 2 PROSEDYRE 2.1 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Totalverdien av anskaffelsen/avtalen er over EØS-avtalens terskelverdi for varekjøp og tjenestekjøp. Anskaffelsen gjennomføres som anbuds konkurranse etter loven om offentlig anskaffelse. Samtlige som ønsker å delta i konkurransen skal levere tilbud basert på oppdragsgivers kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag. 2.2 REGELVERK Anskaffelsen gjennomføres etter lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrifter. Det forutsettes at entreprenør har ervervet nødvendig kjennskap til dette regelverket og tilhørende prosedyrer for saksbehandling ved innlevering av tilbud. 2.3 KONKURRANSEREGULERENDE AVTALER Konkurranseloven 1 forbyr konkurranseregulerende avtaler. Forbudet retter seg mot at næringsdrivende inngår avtaler, muntlige eller skriftlige, samordner praksis eller foretar annet som er egnet til å påvirke konkurransen, jfr. konkurranselovens kapittel 3. Bruk av slike avtaler medfører avvisning av tilbudet. 2.4 KONFIDENSIALITET Mottatte tilbud behandles konfidensielt, jamfør forskriftens regler. 2.5 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBUDSUTARBEIDELSE Kostnader som entreprenør har i forbindelse med tilbudsprosessen, skal i sin helhet dekkes av entreprenør. Tilbudene vil bli konfidensielt behandlet, og ikke antatte tilbud vil ikke bli returnert. 2.6 SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSESPROSESSEN Alle henvendelser i forbindelse med anskaffelsesprosessen skal fremsettes skriftlig til kontaktpersoner som nevnt i punkt 1.3. Oversikt over spørsmål vil bli anonymisert og svar vil bli meddelt samtlige entreprenører på doffin. 2.7 FREMDRIFTSPLAN Planlagt framdriftsplan for konkurransen er som følger: Utlysing av konkurranse: uke 29 Frist for å levere inn tilbud: kl 1200 Behandling av tilbud: uke 35 Klagefrist 10 dager uke Avtaleinngåelse: uke Avtaleperiode oppstart: uke 41 Det tas forbehold om at endringer i framdrift kan bli gjort underveis. 1 Lov 5. mars 2004 nr. 12: Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

5 SIDE 5 AV OMFANG AV TILBUD NB! Entreprenør kan gi tilbud på én, flere eller alle rodene. Tinn kommune forbeholder seg retten til å endre/slå sammen roder for å oppnå rasjonaliseringsgevinst. 2.9 TILBUDSFORM Tilbudet er basert på fastpris på oppdraget - også kalt funksjonskontrakt BEHANDLING AV TILBUD Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen og deler av tilbudsprotokollen vil være offentlig tilgjengelig. Det vil ikke bli gitt opplysninger som knytter pris og andre konkurransemessige betingelser til navngitte entreprenører TILDELING AV AVTALE Basert på tilbudets/-enes økonomiske fordelaktighet, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å tildele en eller flere avtaler, eller vurdere hvorvidt det er økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver å ha en totalavtale med en entreprenør. Tildelingskriteriene som ligger til grunn for denne konkurransen er gitt i pkt Endelig avtale vil bli utarbeidet etter eventuelle avklaringsmøter, med utgangspunkt i konkurransegrunnlaget, generelle avtalevilkår og det antatte tilbud. Det vil ikke være anledning til forhandlinger forut for en eventuell avtaleinngåelse, jamfør forskriften RETT TIL Å FORKASTE TILBUD Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud.

6 SIDE 6 AV 28 3 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET 3.1 UTARBEIDELSE AV TILBUD Tilbudet med eventuelle vedlegg skal være skriftlig og utarbeidet på norsk. Tilbudet skal vedstås til og med 3 måneder fra tilbudsfrist. Forbehold mot dette skal angis. Hvis et punkt ikke er relevant eller ikke kan besvares må dette begrunnes eller beskrives. Det gjøres her spesielt oppmerksom på muligheten for å stille spørsmål til forståelsen av konkurransegrunnlaget, se punkt 2.6, og forhandlingsforbudet ved åpen anbudskonkurranse, se punkt TILBUDSMAL Tilbudsevaluering er en omfattende prosess, hvor alle entreprenører har krav på lik og rettferdig behandling. Det er derfor nødvendig at alle tilbudene er likt oppbygd og benytter referanser i henhold til konkurransegrunnlaget. Manglende besvarelse av ett eller flere punkter kan medføre avvisning av tilbudet. Tilbud skal leveres på vedlagt tilbudsskjema. Annen dokumentasjon nevnt i del 4 skal legges ved tilbudsskjema. Det er bare de poster/kontrakter en ønsker å gi pris på som skal fylles ut. Det er videre viktig at relevante data for det utstyr som er tenkt benyttet kommer frem på tilbudsskjemaet. Det er anledning til å gi tilbud selv om en på tilbudstidspunktet ikke har utstyr. I så tilfelle må det fremlegges bekreftelser fra bank eller annet, som lånetilsagn eller annet finansieringsbevis. 3.3 INNLEVERING AV TILBUD FORMAT, PAKKING, MERKING OG FRIST Tilbudet skal være skriftlig. Priser skal leveres på vedlagte tilbudsskjema. Komplett underskrevet tilbud sendes/leveres i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes på utsiden av emballasjen med: Anbud brøyting Tilbudet skal sendes eller leveres til følgende adresse: Tinn kommune Teknisk avd. v/ Geir Nørstebø Besøksadresse: Servicetorget, Torget RJUKAN Postadresse: Postboks RJUKAN Tilbudet skal være Tinn kommune i hende innen fredag kl Dersom tilbudet sendes med post eller annen budtjeneste, men ikke er Tinn kommune i hende på adresse gitt over før utløp av fristen, vil tilbudet bli avvist. Det er entreprenørs ansvar at tilbudet kommer frem til rett sted til rett tid. 3.4 KONTRAKTSVILKÅR Tilbudet skal utarbeides på bakgrunn av del 9, arbeids-, kontrakts-, og betalingsvilkår. Dersom entreprenør har forbehold til kontraktsvilkår, se punkt 3.5. Det forutsettes at entreprenør ved levering av tilbud er inneforstått med at entreprenør i beredskapsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder.

7 SIDE 7 AV FORBEHOLD OG RESERVASJONER Dersom entreprenør har forbehold eller reservasjoner i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme uttrykkelig i tilbudet. Det skal skilles mellom forbehold vedrørende konkurransegrunnlaget og forbehold vedrørende avtalevilkår. Alle forbehold skal spesifiseres og om mulig prissettes, med henvisning til hvilket punkt forbeholdet gjelder. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med entreprenør. Henvisning til entreprenørs egne avtalebestemmelser er å betrakte som forbehold, dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget. Eventuelle forbehold og reservasjoner skal beskrives i punkt 7.2.

8 SIDE 8 AV 28 4 VALG AV ENTREPRENØR Alle entreprenører i denne konkurransen må tilfredsstille minstekravene og oppfylle kvalifikasjonskravene. 4.1 GENERELT Minstekrav er regulert i forskrift og gjelder for alle entreprenører til det offentlige. Kvalifikasjonskrav omfatter krav til den enkelte entreprenørs økonomiske og finansielle stilling. Dette betyr en vurdering av entreprenørs økonomiske kapasitet, herunder soliditet, resultatgrad og fortjenestegrad, samt evne til å kunne oppfylle en eventuell avtale. Disse kravene vil variere for hver enkelt konkurranse. Kvalifikasjonskravene til denne konkurransen er gjengitt nedenfor. De entreprenørene som tilfredsstiller minstekravene og kvalifikasjonskravene stiller likt i den videre konkurransen. Tildeling av avtale vil derfor være basert på de angitte tildelingskriterier gitt i denne forespørselen. 4.2 OBLIGATORISKE KRAV TIL SKATT OG HMS Skatteattester Obligatorisk Norske entreprenører skal fremlegge følgende attester: 1. Skatteattest for merverdiavgift (Utstedes av skattefogden i entreprenørs fylke) 2. Skatteattest for skatt (Utstedes av kemner/ kommunekasserer der entreprenør har sitt hovedkontor) A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Tilbudsvedlegg 1.1 Tilbudsvedlegg 1.2 Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS Obligatorisk Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med mal vedlagt konkurransegrunnlaget Tilbudsvedlegg KRAV TIL LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR Det stilles krav om at ansatte hos entreprenører og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av allmenngyldig tariffavtale.

9 SIDE 9 AV 28 På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, stilles det krav om at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom entreprenøren eller eventuelle underentreprenører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Entreprenøren plikter å påse at produksjon og leveranse av ytelser regulert i denne kontrakten skjer i henhold til ILOs 8 kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i entreprenørens egen virksomhet og hos underentreprenører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder. Den entreprenør som tildeles kontrakt, vil bli bedt om å signere egenerklæring i forbindelse med de ovennevnte punkter. 4.4 KVALIFIKASJONSKRAV For å avgjøre om entreprenør har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil kriterier, krav og dokumentasjon beskrevet i tabellen nedenfor legges til grunn. I tillegg til den dokumentasjonen entreprenør har levert, vil oppdragsgiver selv kunne innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den dokumentasjon som entreprenør har levert, vektlegge eventuelle egne erfaringer med entreprenøren. Tilbudet skal bestå av standard tilbudsbrev og de tilbudsvedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf. nærmere i pkt. 3 om tilbudet. A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Entreprenøren skal være et lovlig etablert foretak. Dersom tilbudet leveres av en gruppe av entreprenører, skal hvert enkelt gruppemedlem være et lovlig etablert foretak. Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor entreprenøren er etablert Firmaregistrering Tilbudsvedlegg 1.4 Økonomisk og finansiell stilling Foretaket skal ha en tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre Foretakets årsregnskap, eller utdrag fra dette, for det siste året. Dersom entreprenøren ikke kan fremlegge ovennevnte Tilbudsvedlegg 1.5

10 SIDE 10 AV 28 kontrakten. dokumentasjonen, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, skal han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Entreprenøren skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Tekniske og faglige kvalifikasjoner Foretaket skal ha tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner Referanseprosjekt av samme art fra de siste 5 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Organisasjon Tilbudsvedlegg 1.6 Entreprenør skal beskrive sin organisasjon med hensyn til antall ansatte og annet relevant informasjon som beskriver virksomhetens generelle kompetanse og ressurser, inkludert eventuelle samarbeidspartnere/underentreprenø rer som er relevante for leveransen. Tilbudsvedlegg 1.7 Maskiner og utstyr Entreprenør skal beskrive tilgjengelige tekniske ressurser (maskiner og utstyr), relevant for denne leveransen. Entreprenør må bekrefte at han har nødvendig personell og utstyr tilgjengelig for oppdragsgiver i beredskapsperioden. Tilbudsvedlegg 1.8 Alle kjøretøy må være godkjent og alt utstyr må være egnet og i god stand til den aktuelle roden.

11 SIDE 11 AV TILDELINGSKRITERIER Entreprenører som har levert inn korrekt tilbud og som tilfredsstiller minste- og kvalifiseringskravene, vil konkurrere på grunnlag av det totaløkonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til følgende tildelingskriterier: Pris 100% Total pris på tjenester

12 SIDE 12 AV 28 5 KRAVSPESIFIKASJON AV LEVERANSEN 5.1 GENERELT Kravspesifikasjonen angir detaljert hvilke produkt- og tjenesteområder oppdragsgiver ønsker tilbud på. Evalueringen av tilbudet vil i stor grad bli basert på entreprenørs besvarelse av del 5. Tilbudet gjelder innleie av lastebiler og maskiner m/fører for brøyting og rydding av kommunale veier/plasser. Rodene er beskrevet i del 6. Entreprenør må selv vurdere omfanget av rodene ut fra egen befaring. På forespørsel kan kommunen utdype de enkelte rodene nærmere. Entreprenør må selv holde alt nødvendig brøytemateriell. 5.2 BEREDSKAP Beredskapen skal gjelde perioden f.o.m uke 41 t.o.m uke 18. Innen nevnte tidsrom skal entreprenør være disponibel for kommunen, og kunne foreta brøyting i samsvar med instruks. Kommunen kan også utenom beredskapsperioden pålegge brøyting/strøing, men en må da forvente lenger utrykningstid. 5.3 KRAV TIL UTSTYR OG TILGJENGELIGHET Kommunen stiller følgende krav til entreprenørs utstyr: Traktor m/ 4-hjulstrekk og ytelse på min. 100HK helst mer, alt. lastebil på egnede veier. Plog, type kommunalskjær eller tilsv. Snøfres 2-trinns m/ isskjær. Frontmontert skuffe. Tilgang til høvel. Tilgang til egnet strøapparat. Annet utstyr med tilsvarende ytelse og egnethet for de aktuelle rodene, kan bli godkjent. Den som gir tilbud må selv koste innkjøp, montering og vedlikehold av alt nødvendig utstyr. I tilbudet skal det gis opplysninger om størrelsen på traktor/lastebil, motorstørrelse og årsmodell, samt spesifikasjoner for øvrig utstyr. Når lastebil/maskin skal brukes til brøyting, kreves det at tillatt forakseltrykk er tilstrekkelig til å transportere plogen i oppløftet stilling. Entreprenør skal bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på lastebilen/maskinen. Entreprenør og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig mobiltelefon når lastebil/maskin er i bruk. Entreprenøren skal til enhver tid ajourholde telefonliste overfor kommunen. Andre lastebiler/maskiner enn de som entreprenøren eier/leaser, kan ikke benyttes uten spesiell avtale med kommunen. Entreprenør har selv ansvar for å velge hensiktsmessig utstyr til de aktuelle oppdragene. Entreprenøren skal til enhver tid i løpet av beredskapsperioden være disponibel og rette seg etter de anvisninger som er gitt i tilbudet. Entreprenøren er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Personell plikter å delta på møter/kurs uten kostnad for kommunen.

13 SIDE 13 AV BRØYTEINSTRUKS OG -BETINGELSER Arbeidet skal utføres etter krav fremsatt i konkurransegrunnlag, brøyteinstruks og ellers i samråd med Teknisk avd. Brøyteinstruksen er basert på Prosesskode, drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger utarbeidet av Vegforum for byer og tettsteder etter oppdrag for Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunale veier HOVEDPROSESS 9 VINTERARBEIDER Prosesskode 91, Beredskap Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med hvilende vakt for mannskaper i vinterberedskap. Alle øvrige faste kostnader som beskrevet under arbeids-, kontrakts- og betalingsvilkår skal medtas under denne posten. Beredskapsperiode: F.o.m uke 41 t.o.m 18. Vikar skal være oppgitt i tilbudet. Prosesskode 92.1, Snøbrøyting på gater og veier. Prosessen omfatter alle former for snørydding av kjøreveier, gang/sykkelveier og fortau. Omfanget av roden er angitt i del 6, oversikt over ulike brøyte/strøoppdrag. Entreprenøren må selv vurdere nødvendig arbeidsinnsats i roden ut fra beskrivelsen og befaring i marka. Brøyting settes i gang ut fra verdiene i tabellen under: Veitype: Samlevei Adkomstvei Gang/sykkelvei Fortau Utløsende snømengde: 5 cm våt / 10 cm tørr 8 cm våt / 15 cm tørr Brøytes sammen med tilstøtende vei Brøytes sammen med tilstøtende vei Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl. 07 og på søn- og helligdager til kl. 09. Adkomstveier brøytes etter at samleveiene er gjennombrøytet. Snuplasser og veikryss skal brøytes med samme standard som tilhørende vei. Brøyting av fortau og gang/sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Utførelsen må koordineres med brøyting av kjørebanen. Fortau og gang/sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende kjørevei. Som hovedregel skal skolevei brøytes som samlevei. Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm. Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Dersom sålen overstiger 10 cm skal veien høvles av entreprenør. Ved omslag til mildvær må sålen fjernes. Entreprenør skal utplassere nødvendig antall brøytestikker før brøytesesongen. Entreprenør har selv ansvar for evt. skader som skyldes mangelfull oppsetting av stikkene. Dette inkluderer også skader/hærverk på stikkene. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning, skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær og innen 3 dager for øvrige skilt. Det samme gjelder snø som har festet seg på skilt.

14 SIDE 14 AV Kommunale skoler, barnehager, helseinstitusjoner, parkeringsplasser, tekniske anlegg, containerplasser. (plasser, adkomstveier og interne veier) HOVEDPROSESS 9 VINTERARBEIDER Prosesskode 91, Beredskap Beredskapen inngår i posten for kommunale veier Prosesskode 92.4, Snø- isrydding på plasser o.a. Prosessen omfatter alle former for snørydding av plasser/uteareal ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner, tekniske anlegg og containerplasser (plasser, adkomstveier, interne veier). Omfanget av roden er angitt i del 6, oversikt over ulike brøyte/strøoppdrag. Entreprenøren må selv vurdere nødvendig arbeidsinnsats i roden ut fra beskrivelsen og befaring i marka. Brøyting iverksettes ved følgende utløsende snømengde: 8 cm våt / 15 cm tørr Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner. Ved snøvær om natta skal plassene/områdene være brøytet innen kl. 07. For skoler og barnehager gjelder dette kun på hverdager. Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Dersom sålen overstiger 10 cm skal veien høvles av entreprenør. Ved omslag til mildvær må sålen fjernes. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning, skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær og innen 3 dager for øvrige skilt. Det samme gjelder snø som har festet seg på skilt Øvrige forhold Snømengden/behov for brøyting kan variere mye fra rode til rode. Entreprenøren må derfor skaffe seg opplysninger om når brøyting erfaringsmessig må igangsettes. Dette må iberegnes fastprisgodtgjørelsen. NB! Oppdragsgiver vil også gjøre oppmerksom på krav til frisikt i kryss, jfr. Veglovens 43, Håndbok 017 (Statens vegvesen). 5.5 ANDRE FORHOLD Entreprenør har anledning til å benytte underentreprenører som i så fall skal spesifiseres i tilbudsdokumentet. Dersom det i perioden skal komme til nye veier/plasser som kommunen får vintervedlikehold av, har kommunen rett til å tillegge dette den kontrakten som dette passer best til, det vil si den som har andre brøyte-/ryddeoppdrag i området eller som ligger nærmest til. Dette omfatter også brøyting av private veier som kommunen eventuelt tar på seg vedlikehold av. Dersom det tiltransporteres nye oppdrag eller oppdraget reduseres, forutsettes en forhandling om endret godtgjørelse for oppdraget.

15 SIDE 15 AV 28 6 OVERSIKT OVER BRØYTERODER Rodene gjelder bare brøyting med unntak av rodene i Hovin og Moldbrekke som også inkluderer strøing. 6.1 RODE KVITÅVATNVEGEN INKL. G/S-VEG Avkjørsel fra FV651 ved Svineroi frem til og med kryss Krosshovdvegen, til sammen ca. 5,5 km. Inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. G/S-veg langs tilsvarende strekning med start ved Gaustablikk skisenter og ca. 800 m i retningen Vatnedalen forbi Den Lykkelige Sportsmann. Innkjøring og snuplass foran vannverk/renseanlegg skal også være inkludert i prisen. 6.2 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GAUSTABLIKK Containerplasser. 9 plasser 6.3 RODE ATRÅ Veier og plasser m.m. i rode Atrå Husevolldalen: Husevollvegen til snuplass Nordhusevoll Husevolldalen: Dusterudvegen Husevolldalen hytterenovasjonscontainer på Nystaul Nørstegard boligfelt Høymyrvegen opp t.o.m kryss Torsetvegen Torsetvegen opp til og med høydebassenget Prestegardslie boligfelt Veg inn til Presteboligen GS-Veg kryss Gjøystdalvegen FV364 til kryss Prestegardslie Atrå kirke P-plass Marum Ulleren skole Atrå ungdomsskole Atrå barneskole Atrå samfunnshus Atrå flerbrukshall Håndverkssenteret Sandvenvegen ned til pumpehus ved Tinnsjøen, inkludert parkeringsplass og snuplass for buss ved flerbrukshallen Atrå vannverk Fjerning av snø rundt skolene i Atrå Egen post for: Veg og parkering til Vesletun barnehage og Landbrukskontoret fra kryss Sandvenvegen. P-plass ovenfor snuplass i enden av Gjøystdalvegen

16 SIDE 16 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON I ENDEN AV GJØYSTDALVEGEN Containerplass. 1 plass 6.5 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON STEINSBØLE Containerplass. 1 plass 6.6 RODE TINN AUSTBYGD Veier og plasser m.m. i rode Tinn Austbygd Austbygde renseanlegg - brannstasjon - parkeringsplass Tosandfeltet: Valdresmogen Solvang Skomakergata Solvang psykiatriboliger Tinn helsetun m/omsorgsboliger og parkeringsplasser Moåsen til Furuheim barnehage med tilhørende parkeringsplass Austbygde byggefelt: Furulivegen Skogveien Moensletta Myran Parkeringsplass bak vertshuset Området Dølehalle: P-plass bak Torget Rundkjøring buss GS v/busstopp - P-plass Ljåsmeden Pålerudvegen Moganvegen fram til vannverkshus, + en stikkvei opp til boligfelt Maurudbrekka med stikkveg til Rv. 364 Brynjulfsrudfeltet Sjøtveitfeltet Luråsvegen Austbygde kirke P-plass 6.7 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HAUKÅS LURÅS Containerplass. 1 plass 6.8 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VED GJUVSJØ Containerplass. 1 plass 6.9 RODE SVIMBILVEGEN Moldbrekke-Nedre Svimbil inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. Strøing skal også prises her RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VATNALI Containerplass. 1 plass

17 SIDE 17 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SPJELDSET Ved Espeset bru. 1 plass 6.12 RODE GVÆVENVEGEN Bujordet v/avkjørsel RV.364- Gvæven inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. Strøing skal også prises her RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GVÆVEN Containerplass. 1 plass 6.14 RODE HOVIN BRYGGE, HOVIN KIRKE OG RUSTAN Strøing skal og prises her. Fra kryss i Hovin sentrum v/fv364 ned til Hovin Brygge Fra kryss ned til Hovin Brygge v/mogen til Rustan. Krysset ved Mogan må ryddes i større utstrekning. Veg til Hovin Kyrkje inkludert P-plasser RODE HOVIN SKOLE OG BARNEHAGE Gjelder skolegården og barnehageplassen foran skolen, veg opp til skolen, plass foran Hovin samfunnshus. Strøing skal også prises her. Egen pris på: Brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus 6.16 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HOVIN Containerplass ved flerbrukshuset. 1 plass 6.17 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON LIEVELTA V/SANDVANN Containerplass. 1 plass 6.18 RODE SKIRVEDALEN Skirvedalsvegen fra avkjørsel FV753 til snuplassen ved Skirva, inkludert alle vikeplasser og snuplasser/p-plasser langs strekningen. Egen pris for: Ekstra brøyting parkering Motjønn for Snowshoe Thompson rennet, palmesøndag hvert år RODE CONTEINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SKIRVEDALEN Containerplasser. 4 plasser 6.20 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON TESSUNGDALEN Ved Heggland Camping. 1 plass 6.21 RODE PARKERINGSPLASS VED INNKJØRING GAUSDALEN, KROKAN Tilrettelegging for parkering for isklatrere.

18 SIDE 18 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON FRA KROKAN-MØSVATN Containerplasser. 5 plasser

19 SIDE 19 AV 28 7 ENTREPRENØRS BESVARELSE Entreprenør skal bygge opp tilbudet sitt etter følgende oppbygning: 7.1 OPPLYSNINGER OM ENTREPRENØR: Følgende opplysninger må fylles inn: Entreprenørs navn Organisasjonsnummer Postadresse Postnummer Poststed Telefon Kontaktperson E-post Mobiltelefon 7.2 FORBEHOLD Forbehold til konkurransegrunnlaget (bruk eventuelt eget vedlegg)

20 SIDE 20 AV Forbehold til avtalevilkår/kontrakt (bruk eventuelt eget vedlegg) 7.3 VEDLAGTE DOKUMENTER I FORBINDELSE MED KVALIFIKASJONSKRAV Husk å legge ved de etterspurte dokumentene i tabellen nedenfor. Manglende levering av dokumenter kan føre til at vi må forkaste tilbudet. For nærmere informasjon om de enkelte dokumentene, se kapittel 4. Dokument Tilbudsvedlegg i tilbudspermen din Skatteattest for MVA 1.1 Skatteattest for skatt 1.2 HMS-Egenerklæring 1.3 Firmaattest 1.4 Årsregnskap de siste tre år 1.5 Referanseprosjekt av samme art fra de siste 1.6 fem år Beskrivelse av organisasjon 1.7 Maskiner og utstyr 1.8 Kryss av at her for at du har lagt dokumentet ved tilbudet Forsikring Nødvendige forsikringer stilles gjennom:

21 SIDE 21 AV 28 8 PRISTILBUD FUNKSJONSKONTRAKT/FASTPRIS Ut fra de opplysningene som går frem av dokumentene kan jeg ta på meg brøyting for følgende priser. Entreprenør kan velge å gi pris på èn eller flere av rodene. For hvilke veier/plasser rodene inneholder se kapittel 6. Alle priser oppgis ekskl. mva! Beskrivelse RODE KVITÅVATNVEGEN INKL: G/S-VEG RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GAUSTABLIKK Sum eks mva 8.3 RODE ATRÅ A. Pris kr. pr. sesong ekskl. veg/parkering til Vesletun barnehage, landbrukskontoret og P-plass i enden av Gjøystdalvegen. B. Pris kr pr. sesong for veg/parkering til Vesletun barnehage og landbrukskontoret. C. Pris kr pr. sesong for P-plass ovenfor snuplass i enden av Gjøystdalvegen 8.4 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON I ENDEN AV GJØYSTDALVEGEN 8.5 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON STEINSBØLE 8.6 RODE TINN AUSTBYGD 8.7 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HAUKÅS LURÅS

22 SIDE 22 AV 28 Beskrivelse 8.8 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VED GJUVSJØ Sum eks mva 8.9 RODE SVIMBILVEGEN 8.10 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VATNALI 8.11 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SPJELDSET 8.12 RODE GVÆVENVEGEN 8.13 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GVÆVEN 8.14 RODE HOVIN BRYGGE, HOVIN KYRKJE OG RUSTAN 8.15 RODE HOVIN SKOLE OG BARNEHAGE A. Pris kr. pr. sesong ekskludert brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus. B. Pris kr pr. sesong for brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus 8.16 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HOVIN 8.17 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON LIEVELTA v/sandvatn

23 SIDE 23 AV 28 Beskrivelse 8.18 RODE SKIRVEDALEN Sum eks mva A. Pris kr. pr. sesong ekskludert brøyting i fbm Snowshoe Thompsen-rennet B. for ekstra brøyting av parkering Motjønn for Snowshoe Thompson rennet, palmesøndag hvert år RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SKIRVEDALEN 8.20 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON TESSUNGDALEN 8.21 RODE PARKERINGSPLASS VED INNKJØRING GAUSDALEN, KROKAN 8.22 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON FRA KROKAN TIL MØSVATN Tilbudet står ved makt i 90 dager fra tilbudsfristens utløp., den

24 SIDE 24 AV 28 9 ARBEIDS, - KONTRAKTS- OG BETALINGSVILKÅR Arbeidsinnsats må påregnes hele døgnet, alt avhengig av vær og føreforhold. 9.1 GODTGJØRELSE OG OPPGJØRSFORMER A: Funksjonskontrakt / fast pris pr. sesong Fast pris inkluderer beredskap og medgått tid. Entreprenør må selv vurdere omfang av brøyting ut fra det vedlagte materialet i en sannsynlig normal vintersesong. B: Betalingsplan Det faktureres 2 ganger etterskuddsvis pr sesong: Fakturadato: Uke 51 og uke 19. C: Betalingsfrist Betalingsfrist 30 dager fra mottatt faktura. 9.2 FORSIKRING Maskineieren er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat eller offentlig eiendom under utføring av oppdragene. Maskineieren er selv ansvarlig for å ha tegnet nødvendige forsikringer. Kopi av forsikringspolise skal kunne legges frem dersom dette blir krevd. 9.3 PRISREGULERING Prisene blir regulert i samsvar med Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, vinterdrift av veger. Grunnlaget for tilbudet er indeksen for 3. kvartal Prisene reguleres pr. 3. kvartal i de påfølgende år. Kompensasjon for prisstigningen påføres enhetsprisene for etterfølgende fakturering. 9.4 BRØYTING FOR ANDRE Dersom entreprenør har avtale om brøyting for andre oppdragsgivere, skal arbeid på for disse ikke utføres før etter at de kommunale veiene er ryddet og ryddeoppgavene som ellers er tillagt roden er utført. Unntak fra dette er eventuelle oppdrag på private veier innenfor den enkelte rode der dette kan skje uten vesentlig forsinkelse for kommunens veier. Det forutsettes at oppdrag for andre ikke fører til dårligere beredskap eller standard for kommunens brøyting. Kommunen kan i så fall pålegge entreprenøren å si opp disse avtalene. 9.5 OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN Denne kontrakten kan gjensidig sis opp med 3 mnd varsel dersom oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsstart. Entreprenøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. juli 1. februar. Ved mislighold av kontrakten kan denne sies opp med 14 dagers varsel. Etter 3 skriftlige irettesettelser i løpet av en og samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere pkt i kontrakten, er dette å se på som mislighold av kontrakten.

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg

Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Lindesnes kommune Teknisk etat Åpen tilbudskonkurranse Lindesnes kommune - Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg Kvalifiseringsgrunnlag og Konkurransegrunnlag

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE Enhet for plan og drift Åpen anbudskonkurranse Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 15.09.2014 kl 13:00 Hægebostad

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Periode 2014-2017 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konsulenttjenester for Identitets og Feide løsning for grunnskole

Konsulenttjenester for Identitets og Feide løsning for grunnskole Åpen anbudskonkurranse Konsulenttjenester for Identitets og Feide løsning for grunnskole Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 1.6.2012 Arendal 13.4.2012 Konkurransegrunnlag 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune.

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836

Konkurransegrunnlag. Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836 Konkurransegrunnlag Leie av ett autolinefartøy til merkeforsøk på blåkveite i mai 2008. Tokt nr: 2008 836 Tilbudsfrist 4. april 2008 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer