Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser"

Transkript

1 Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: kl Sted for levering: Servicetorget v/torget 2 Konvolutt merkes: Anbud brøyting Tinn

2 SIDE 2 AV 28 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON PROSEDYRE KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET VALG AV ENTREPRENØR KRAVSPESIFIKASJON AV LEVERANSEN OVERSIKT OVER BRØYTERODER ENTREPRENØRS BESVARELSE PRISTILBUD FUNKSJONSKONTRAKT/FASTPRIS ARBEIDS, - KONTRAKTS- OG BETALINGSVILKÅR... 24

3 SIDE 3 AV 28 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 REFERANSE Det vises til kunngjøringen i Doffin-databasen, 1.2 OPPDRAGSGIVER Oppdragsgiver for konkurransen er Tinn kommune, Teknisk drift. 1.3 KONTAKTPERSONER Kontaktperson I, teknisk: Organisasjon Tinn kommune Navn Geir Nørstebø Telefon Kontaktperson II, teknisk: Organisasjon Tinn kommune Navn Gjermund Torberg Telefon Stilling Avdelingsleder bygg, vei og anlegg Faks Stilling Avdelingsingeniør Faks 1.4 FORVALTNINGSSTRUKTUR Forespørselen er basert på vegforvaltningsstruktur på utlysingstidspunktet. Det tas forbehold om utskillelse og/eller innlemmelse av enheter i avtaleperioden, så som overføring av enheter/avdelinger til/fra staten/private og/eller kommunene. 1.5 FORMÅL OG OMFANG Konkurransen gjelder innleie av lastebiler og maskiner med fører for brøyting og rydding av veier og plasser som kommunen har ansvar for. Dette er nærmere spesifisert i del AVTALENS VARIGHET Oppstart skal skje fra vintersesongen 2015/2016 og vil vare ut vintersesongen 2018/2019, dvs. 4 brøytesesonger.

4 SIDE 4 AV 28 2 PROSEDYRE 2.1 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Totalverdien av anskaffelsen/avtalen er over EØS-avtalens terskelverdi for varekjøp og tjenestekjøp. Anskaffelsen gjennomføres som anbuds konkurranse etter loven om offentlig anskaffelse. Samtlige som ønsker å delta i konkurransen skal levere tilbud basert på oppdragsgivers kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag. 2.2 REGELVERK Anskaffelsen gjennomføres etter lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrifter. Det forutsettes at entreprenør har ervervet nødvendig kjennskap til dette regelverket og tilhørende prosedyrer for saksbehandling ved innlevering av tilbud. 2.3 KONKURRANSEREGULERENDE AVTALER Konkurranseloven 1 forbyr konkurranseregulerende avtaler. Forbudet retter seg mot at næringsdrivende inngår avtaler, muntlige eller skriftlige, samordner praksis eller foretar annet som er egnet til å påvirke konkurransen, jfr. konkurranselovens kapittel 3. Bruk av slike avtaler medfører avvisning av tilbudet. 2.4 KONFIDENSIALITET Mottatte tilbud behandles konfidensielt, jamfør forskriftens regler. 2.5 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBUDSUTARBEIDELSE Kostnader som entreprenør har i forbindelse med tilbudsprosessen, skal i sin helhet dekkes av entreprenør. Tilbudene vil bli konfidensielt behandlet, og ikke antatte tilbud vil ikke bli returnert. 2.6 SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSESPROSESSEN Alle henvendelser i forbindelse med anskaffelsesprosessen skal fremsettes skriftlig til kontaktpersoner som nevnt i punkt 1.3. Oversikt over spørsmål vil bli anonymisert og svar vil bli meddelt samtlige entreprenører på doffin. 2.7 FREMDRIFTSPLAN Planlagt framdriftsplan for konkurransen er som følger: Utlysing av konkurranse: uke 29 Frist for å levere inn tilbud: kl 1200 Behandling av tilbud: uke 35 Klagefrist 10 dager uke Avtaleinngåelse: uke Avtaleperiode oppstart: uke 41 Det tas forbehold om at endringer i framdrift kan bli gjort underveis. 1 Lov 5. mars 2004 nr. 12: Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

5 SIDE 5 AV OMFANG AV TILBUD NB! Entreprenør kan gi tilbud på én, flere eller alle rodene. Tinn kommune forbeholder seg retten til å endre/slå sammen roder for å oppnå rasjonaliseringsgevinst. 2.9 TILBUDSFORM Tilbudet er basert på fastpris på oppdraget - også kalt funksjonskontrakt BEHANDLING AV TILBUD Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen og deler av tilbudsprotokollen vil være offentlig tilgjengelig. Det vil ikke bli gitt opplysninger som knytter pris og andre konkurransemessige betingelser til navngitte entreprenører TILDELING AV AVTALE Basert på tilbudets/-enes økonomiske fordelaktighet, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å tildele en eller flere avtaler, eller vurdere hvorvidt det er økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver å ha en totalavtale med en entreprenør. Tildelingskriteriene som ligger til grunn for denne konkurransen er gitt i pkt Endelig avtale vil bli utarbeidet etter eventuelle avklaringsmøter, med utgangspunkt i konkurransegrunnlaget, generelle avtalevilkår og det antatte tilbud. Det vil ikke være anledning til forhandlinger forut for en eventuell avtaleinngåelse, jamfør forskriften RETT TIL Å FORKASTE TILBUD Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud.

6 SIDE 6 AV 28 3 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET 3.1 UTARBEIDELSE AV TILBUD Tilbudet med eventuelle vedlegg skal være skriftlig og utarbeidet på norsk. Tilbudet skal vedstås til og med 3 måneder fra tilbudsfrist. Forbehold mot dette skal angis. Hvis et punkt ikke er relevant eller ikke kan besvares må dette begrunnes eller beskrives. Det gjøres her spesielt oppmerksom på muligheten for å stille spørsmål til forståelsen av konkurransegrunnlaget, se punkt 2.6, og forhandlingsforbudet ved åpen anbudskonkurranse, se punkt TILBUDSMAL Tilbudsevaluering er en omfattende prosess, hvor alle entreprenører har krav på lik og rettferdig behandling. Det er derfor nødvendig at alle tilbudene er likt oppbygd og benytter referanser i henhold til konkurransegrunnlaget. Manglende besvarelse av ett eller flere punkter kan medføre avvisning av tilbudet. Tilbud skal leveres på vedlagt tilbudsskjema. Annen dokumentasjon nevnt i del 4 skal legges ved tilbudsskjema. Det er bare de poster/kontrakter en ønsker å gi pris på som skal fylles ut. Det er videre viktig at relevante data for det utstyr som er tenkt benyttet kommer frem på tilbudsskjemaet. Det er anledning til å gi tilbud selv om en på tilbudstidspunktet ikke har utstyr. I så tilfelle må det fremlegges bekreftelser fra bank eller annet, som lånetilsagn eller annet finansieringsbevis. 3.3 INNLEVERING AV TILBUD FORMAT, PAKKING, MERKING OG FRIST Tilbudet skal være skriftlig. Priser skal leveres på vedlagte tilbudsskjema. Komplett underskrevet tilbud sendes/leveres i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes på utsiden av emballasjen med: Anbud brøyting Tilbudet skal sendes eller leveres til følgende adresse: Tinn kommune Teknisk avd. v/ Geir Nørstebø Besøksadresse: Servicetorget, Torget RJUKAN Postadresse: Postboks RJUKAN Tilbudet skal være Tinn kommune i hende innen fredag kl Dersom tilbudet sendes med post eller annen budtjeneste, men ikke er Tinn kommune i hende på adresse gitt over før utløp av fristen, vil tilbudet bli avvist. Det er entreprenørs ansvar at tilbudet kommer frem til rett sted til rett tid. 3.4 KONTRAKTSVILKÅR Tilbudet skal utarbeides på bakgrunn av del 9, arbeids-, kontrakts-, og betalingsvilkår. Dersom entreprenør har forbehold til kontraktsvilkår, se punkt 3.5. Det forutsettes at entreprenør ved levering av tilbud er inneforstått med at entreprenør i beredskapsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder.

7 SIDE 7 AV FORBEHOLD OG RESERVASJONER Dersom entreprenør har forbehold eller reservasjoner i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme uttrykkelig i tilbudet. Det skal skilles mellom forbehold vedrørende konkurransegrunnlaget og forbehold vedrørende avtalevilkår. Alle forbehold skal spesifiseres og om mulig prissettes, med henvisning til hvilket punkt forbeholdet gjelder. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med entreprenør. Henvisning til entreprenørs egne avtalebestemmelser er å betrakte som forbehold, dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget. Eventuelle forbehold og reservasjoner skal beskrives i punkt 7.2.

8 SIDE 8 AV 28 4 VALG AV ENTREPRENØR Alle entreprenører i denne konkurransen må tilfredsstille minstekravene og oppfylle kvalifikasjonskravene. 4.1 GENERELT Minstekrav er regulert i forskrift og gjelder for alle entreprenører til det offentlige. Kvalifikasjonskrav omfatter krav til den enkelte entreprenørs økonomiske og finansielle stilling. Dette betyr en vurdering av entreprenørs økonomiske kapasitet, herunder soliditet, resultatgrad og fortjenestegrad, samt evne til å kunne oppfylle en eventuell avtale. Disse kravene vil variere for hver enkelt konkurranse. Kvalifikasjonskravene til denne konkurransen er gjengitt nedenfor. De entreprenørene som tilfredsstiller minstekravene og kvalifikasjonskravene stiller likt i den videre konkurransen. Tildeling av avtale vil derfor være basert på de angitte tildelingskriterier gitt i denne forespørselen. 4.2 OBLIGATORISKE KRAV TIL SKATT OG HMS Skatteattester Obligatorisk Norske entreprenører skal fremlegge følgende attester: 1. Skatteattest for merverdiavgift (Utstedes av skattefogden i entreprenørs fylke) 2. Skatteattest for skatt (Utstedes av kemner/ kommunekasserer der entreprenør har sitt hovedkontor) A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Tilbudsvedlegg 1.1 Tilbudsvedlegg 1.2 Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS Obligatorisk Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med mal vedlagt konkurransegrunnlaget Tilbudsvedlegg KRAV TIL LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR Det stilles krav om at ansatte hos entreprenører og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av allmenngyldig tariffavtale.

9 SIDE 9 AV 28 På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, stilles det krav om at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom entreprenøren eller eventuelle underentreprenører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Entreprenøren plikter å påse at produksjon og leveranse av ytelser regulert i denne kontrakten skjer i henhold til ILOs 8 kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i entreprenørens egen virksomhet og hos underentreprenører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder. Den entreprenør som tildeles kontrakt, vil bli bedt om å signere egenerklæring i forbindelse med de ovennevnte punkter. 4.4 KVALIFIKASJONSKRAV For å avgjøre om entreprenør har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil kriterier, krav og dokumentasjon beskrevet i tabellen nedenfor legges til grunn. I tillegg til den dokumentasjonen entreprenør har levert, vil oppdragsgiver selv kunne innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den dokumentasjon som entreprenør har levert, vektlegge eventuelle egne erfaringer med entreprenøren. Tilbudet skal bestå av standard tilbudsbrev og de tilbudsvedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf. nærmere i pkt. 3 om tilbudet. A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Entreprenøren skal være et lovlig etablert foretak. Dersom tilbudet leveres av en gruppe av entreprenører, skal hvert enkelt gruppemedlem være et lovlig etablert foretak. Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor entreprenøren er etablert Firmaregistrering Tilbudsvedlegg 1.4 Økonomisk og finansiell stilling Foretaket skal ha en tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre Foretakets årsregnskap, eller utdrag fra dette, for det siste året. Dersom entreprenøren ikke kan fremlegge ovennevnte Tilbudsvedlegg 1.5

10 SIDE 10 AV 28 kontrakten. dokumentasjonen, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, skal han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Entreprenøren skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Tekniske og faglige kvalifikasjoner Foretaket skal ha tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner Referanseprosjekt av samme art fra de siste 5 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Organisasjon Tilbudsvedlegg 1.6 Entreprenør skal beskrive sin organisasjon med hensyn til antall ansatte og annet relevant informasjon som beskriver virksomhetens generelle kompetanse og ressurser, inkludert eventuelle samarbeidspartnere/underentreprenø rer som er relevante for leveransen. Tilbudsvedlegg 1.7 Maskiner og utstyr Entreprenør skal beskrive tilgjengelige tekniske ressurser (maskiner og utstyr), relevant for denne leveransen. Entreprenør må bekrefte at han har nødvendig personell og utstyr tilgjengelig for oppdragsgiver i beredskapsperioden. Tilbudsvedlegg 1.8 Alle kjøretøy må være godkjent og alt utstyr må være egnet og i god stand til den aktuelle roden.

11 SIDE 11 AV TILDELINGSKRITERIER Entreprenører som har levert inn korrekt tilbud og som tilfredsstiller minste- og kvalifiseringskravene, vil konkurrere på grunnlag av det totaløkonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til følgende tildelingskriterier: Pris 100% Total pris på tjenester

12 SIDE 12 AV 28 5 KRAVSPESIFIKASJON AV LEVERANSEN 5.1 GENERELT Kravspesifikasjonen angir detaljert hvilke produkt- og tjenesteområder oppdragsgiver ønsker tilbud på. Evalueringen av tilbudet vil i stor grad bli basert på entreprenørs besvarelse av del 5. Tilbudet gjelder innleie av lastebiler og maskiner m/fører for brøyting og rydding av kommunale veier/plasser. Rodene er beskrevet i del 6. Entreprenør må selv vurdere omfanget av rodene ut fra egen befaring. På forespørsel kan kommunen utdype de enkelte rodene nærmere. Entreprenør må selv holde alt nødvendig brøytemateriell. 5.2 BEREDSKAP Beredskapen skal gjelde perioden f.o.m uke 41 t.o.m uke 18. Innen nevnte tidsrom skal entreprenør være disponibel for kommunen, og kunne foreta brøyting i samsvar med instruks. Kommunen kan også utenom beredskapsperioden pålegge brøyting/strøing, men en må da forvente lenger utrykningstid. 5.3 KRAV TIL UTSTYR OG TILGJENGELIGHET Kommunen stiller følgende krav til entreprenørs utstyr: Traktor m/ 4-hjulstrekk og ytelse på min. 100HK helst mer, alt. lastebil på egnede veier. Plog, type kommunalskjær eller tilsv. Snøfres 2-trinns m/ isskjær. Frontmontert skuffe. Tilgang til høvel. Tilgang til egnet strøapparat. Annet utstyr med tilsvarende ytelse og egnethet for de aktuelle rodene, kan bli godkjent. Den som gir tilbud må selv koste innkjøp, montering og vedlikehold av alt nødvendig utstyr. I tilbudet skal det gis opplysninger om størrelsen på traktor/lastebil, motorstørrelse og årsmodell, samt spesifikasjoner for øvrig utstyr. Når lastebil/maskin skal brukes til brøyting, kreves det at tillatt forakseltrykk er tilstrekkelig til å transportere plogen i oppløftet stilling. Entreprenør skal bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på lastebilen/maskinen. Entreprenør og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig mobiltelefon når lastebil/maskin er i bruk. Entreprenøren skal til enhver tid ajourholde telefonliste overfor kommunen. Andre lastebiler/maskiner enn de som entreprenøren eier/leaser, kan ikke benyttes uten spesiell avtale med kommunen. Entreprenør har selv ansvar for å velge hensiktsmessig utstyr til de aktuelle oppdragene. Entreprenøren skal til enhver tid i løpet av beredskapsperioden være disponibel og rette seg etter de anvisninger som er gitt i tilbudet. Entreprenøren er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Personell plikter å delta på møter/kurs uten kostnad for kommunen.

13 SIDE 13 AV BRØYTEINSTRUKS OG -BETINGELSER Arbeidet skal utføres etter krav fremsatt i konkurransegrunnlag, brøyteinstruks og ellers i samråd med Teknisk avd. Brøyteinstruksen er basert på Prosesskode, drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger utarbeidet av Vegforum for byer og tettsteder etter oppdrag for Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunale veier HOVEDPROSESS 9 VINTERARBEIDER Prosesskode 91, Beredskap Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med hvilende vakt for mannskaper i vinterberedskap. Alle øvrige faste kostnader som beskrevet under arbeids-, kontrakts- og betalingsvilkår skal medtas under denne posten. Beredskapsperiode: F.o.m uke 41 t.o.m 18. Vikar skal være oppgitt i tilbudet. Prosesskode 92.1, Snøbrøyting på gater og veier. Prosessen omfatter alle former for snørydding av kjøreveier, gang/sykkelveier og fortau. Omfanget av roden er angitt i del 6, oversikt over ulike brøyte/strøoppdrag. Entreprenøren må selv vurdere nødvendig arbeidsinnsats i roden ut fra beskrivelsen og befaring i marka. Brøyting settes i gang ut fra verdiene i tabellen under: Veitype: Samlevei Adkomstvei Gang/sykkelvei Fortau Utløsende snømengde: 5 cm våt / 10 cm tørr 8 cm våt / 15 cm tørr Brøytes sammen med tilstøtende vei Brøytes sammen med tilstøtende vei Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl. 07 og på søn- og helligdager til kl. 09. Adkomstveier brøytes etter at samleveiene er gjennombrøytet. Snuplasser og veikryss skal brøytes med samme standard som tilhørende vei. Brøyting av fortau og gang/sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Utførelsen må koordineres med brøyting av kjørebanen. Fortau og gang/sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende kjørevei. Som hovedregel skal skolevei brøytes som samlevei. Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm. Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Dersom sålen overstiger 10 cm skal veien høvles av entreprenør. Ved omslag til mildvær må sålen fjernes. Entreprenør skal utplassere nødvendig antall brøytestikker før brøytesesongen. Entreprenør har selv ansvar for evt. skader som skyldes mangelfull oppsetting av stikkene. Dette inkluderer også skader/hærverk på stikkene. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning, skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær og innen 3 dager for øvrige skilt. Det samme gjelder snø som har festet seg på skilt.

14 SIDE 14 AV Kommunale skoler, barnehager, helseinstitusjoner, parkeringsplasser, tekniske anlegg, containerplasser. (plasser, adkomstveier og interne veier) HOVEDPROSESS 9 VINTERARBEIDER Prosesskode 91, Beredskap Beredskapen inngår i posten for kommunale veier Prosesskode 92.4, Snø- isrydding på plasser o.a. Prosessen omfatter alle former for snørydding av plasser/uteareal ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner, tekniske anlegg og containerplasser (plasser, adkomstveier, interne veier). Omfanget av roden er angitt i del 6, oversikt over ulike brøyte/strøoppdrag. Entreprenøren må selv vurdere nødvendig arbeidsinnsats i roden ut fra beskrivelsen og befaring i marka. Brøyting iverksettes ved følgende utløsende snømengde: 8 cm våt / 15 cm tørr Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner. Ved snøvær om natta skal plassene/områdene være brøytet innen kl. 07. For skoler og barnehager gjelder dette kun på hverdager. Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Dersom sålen overstiger 10 cm skal veien høvles av entreprenør. Ved omslag til mildvær må sålen fjernes. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning, skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær og innen 3 dager for øvrige skilt. Det samme gjelder snø som har festet seg på skilt Øvrige forhold Snømengden/behov for brøyting kan variere mye fra rode til rode. Entreprenøren må derfor skaffe seg opplysninger om når brøyting erfaringsmessig må igangsettes. Dette må iberegnes fastprisgodtgjørelsen. NB! Oppdragsgiver vil også gjøre oppmerksom på krav til frisikt i kryss, jfr. Veglovens 43, Håndbok 017 (Statens vegvesen). 5.5 ANDRE FORHOLD Entreprenør har anledning til å benytte underentreprenører som i så fall skal spesifiseres i tilbudsdokumentet. Dersom det i perioden skal komme til nye veier/plasser som kommunen får vintervedlikehold av, har kommunen rett til å tillegge dette den kontrakten som dette passer best til, det vil si den som har andre brøyte-/ryddeoppdrag i området eller som ligger nærmest til. Dette omfatter også brøyting av private veier som kommunen eventuelt tar på seg vedlikehold av. Dersom det tiltransporteres nye oppdrag eller oppdraget reduseres, forutsettes en forhandling om endret godtgjørelse for oppdraget.

15 SIDE 15 AV 28 6 OVERSIKT OVER BRØYTERODER Rodene gjelder bare brøyting med unntak av rodene i Hovin og Moldbrekke som også inkluderer strøing. 6.1 RODE KVITÅVATNVEGEN INKL. G/S-VEG Avkjørsel fra FV651 ved Svineroi frem til og med kryss Krosshovdvegen, til sammen ca. 5,5 km. Inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. G/S-veg langs tilsvarende strekning med start ved Gaustablikk skisenter og ca. 800 m i retningen Vatnedalen forbi Den Lykkelige Sportsmann. Innkjøring og snuplass foran vannverk/renseanlegg skal også være inkludert i prisen. 6.2 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GAUSTABLIKK Containerplasser. 9 plasser 6.3 RODE ATRÅ Veier og plasser m.m. i rode Atrå Husevolldalen: Husevollvegen til snuplass Nordhusevoll Husevolldalen: Dusterudvegen Husevolldalen hytterenovasjonscontainer på Nystaul Nørstegard boligfelt Høymyrvegen opp t.o.m kryss Torsetvegen Torsetvegen opp til og med høydebassenget Prestegardslie boligfelt Veg inn til Presteboligen GS-Veg kryss Gjøystdalvegen FV364 til kryss Prestegardslie Atrå kirke P-plass Marum Ulleren skole Atrå ungdomsskole Atrå barneskole Atrå samfunnshus Atrå flerbrukshall Håndverkssenteret Sandvenvegen ned til pumpehus ved Tinnsjøen, inkludert parkeringsplass og snuplass for buss ved flerbrukshallen Atrå vannverk Fjerning av snø rundt skolene i Atrå Egen post for: Veg og parkering til Vesletun barnehage og Landbrukskontoret fra kryss Sandvenvegen. P-plass ovenfor snuplass i enden av Gjøystdalvegen

16 SIDE 16 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON I ENDEN AV GJØYSTDALVEGEN Containerplass. 1 plass 6.5 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON STEINSBØLE Containerplass. 1 plass 6.6 RODE TINN AUSTBYGD Veier og plasser m.m. i rode Tinn Austbygd Austbygde renseanlegg - brannstasjon - parkeringsplass Tosandfeltet: Valdresmogen Solvang Skomakergata Solvang psykiatriboliger Tinn helsetun m/omsorgsboliger og parkeringsplasser Moåsen til Furuheim barnehage med tilhørende parkeringsplass Austbygde byggefelt: Furulivegen Skogveien Moensletta Myran Parkeringsplass bak vertshuset Området Dølehalle: P-plass bak Torget Rundkjøring buss GS v/busstopp - P-plass Ljåsmeden Pålerudvegen Moganvegen fram til vannverkshus, + en stikkvei opp til boligfelt Maurudbrekka med stikkveg til Rv. 364 Brynjulfsrudfeltet Sjøtveitfeltet Luråsvegen Austbygde kirke P-plass 6.7 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HAUKÅS LURÅS Containerplass. 1 plass 6.8 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VED GJUVSJØ Containerplass. 1 plass 6.9 RODE SVIMBILVEGEN Moldbrekke-Nedre Svimbil inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. Strøing skal også prises her RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VATNALI Containerplass. 1 plass

17 SIDE 17 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SPJELDSET Ved Espeset bru. 1 plass 6.12 RODE GVÆVENVEGEN Bujordet v/avkjørsel RV.364- Gvæven inkludert alle vikeplasser og snuplasser langs strekningen. Strøing skal også prises her RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GVÆVEN Containerplass. 1 plass 6.14 RODE HOVIN BRYGGE, HOVIN KIRKE OG RUSTAN Strøing skal og prises her. Fra kryss i Hovin sentrum v/fv364 ned til Hovin Brygge Fra kryss ned til Hovin Brygge v/mogen til Rustan. Krysset ved Mogan må ryddes i større utstrekning. Veg til Hovin Kyrkje inkludert P-plasser RODE HOVIN SKOLE OG BARNEHAGE Gjelder skolegården og barnehageplassen foran skolen, veg opp til skolen, plass foran Hovin samfunnshus. Strøing skal også prises her. Egen pris på: Brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus 6.16 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HOVIN Containerplass ved flerbrukshuset. 1 plass 6.17 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON LIEVELTA V/SANDVANN Containerplass. 1 plass 6.18 RODE SKIRVEDALEN Skirvedalsvegen fra avkjørsel FV753 til snuplassen ved Skirva, inkludert alle vikeplasser og snuplasser/p-plasser langs strekningen. Egen pris for: Ekstra brøyting parkering Motjønn for Snowshoe Thompson rennet, palmesøndag hvert år RODE CONTEINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SKIRVEDALEN Containerplasser. 4 plasser 6.20 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON TESSUNGDALEN Ved Heggland Camping. 1 plass 6.21 RODE PARKERINGSPLASS VED INNKJØRING GAUSDALEN, KROKAN Tilrettelegging for parkering for isklatrere.

18 SIDE 18 AV RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON FRA KROKAN-MØSVATN Containerplasser. 5 plasser

19 SIDE 19 AV 28 7 ENTREPRENØRS BESVARELSE Entreprenør skal bygge opp tilbudet sitt etter følgende oppbygning: 7.1 OPPLYSNINGER OM ENTREPRENØR: Følgende opplysninger må fylles inn: Entreprenørs navn Organisasjonsnummer Postadresse Postnummer Poststed Telefon Kontaktperson E-post Mobiltelefon 7.2 FORBEHOLD Forbehold til konkurransegrunnlaget (bruk eventuelt eget vedlegg)

20 SIDE 20 AV Forbehold til avtalevilkår/kontrakt (bruk eventuelt eget vedlegg) 7.3 VEDLAGTE DOKUMENTER I FORBINDELSE MED KVALIFIKASJONSKRAV Husk å legge ved de etterspurte dokumentene i tabellen nedenfor. Manglende levering av dokumenter kan føre til at vi må forkaste tilbudet. For nærmere informasjon om de enkelte dokumentene, se kapittel 4. Dokument Tilbudsvedlegg i tilbudspermen din Skatteattest for MVA 1.1 Skatteattest for skatt 1.2 HMS-Egenerklæring 1.3 Firmaattest 1.4 Årsregnskap de siste tre år 1.5 Referanseprosjekt av samme art fra de siste 1.6 fem år Beskrivelse av organisasjon 1.7 Maskiner og utstyr 1.8 Kryss av at her for at du har lagt dokumentet ved tilbudet Forsikring Nødvendige forsikringer stilles gjennom:

21 SIDE 21 AV 28 8 PRISTILBUD FUNKSJONSKONTRAKT/FASTPRIS Ut fra de opplysningene som går frem av dokumentene kan jeg ta på meg brøyting for følgende priser. Entreprenør kan velge å gi pris på èn eller flere av rodene. For hvilke veier/plasser rodene inneholder se kapittel 6. Alle priser oppgis ekskl. mva! Beskrivelse RODE KVITÅVATNVEGEN INKL: G/S-VEG RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GAUSTABLIKK Sum eks mva 8.3 RODE ATRÅ A. Pris kr. pr. sesong ekskl. veg/parkering til Vesletun barnehage, landbrukskontoret og P-plass i enden av Gjøystdalvegen. B. Pris kr pr. sesong for veg/parkering til Vesletun barnehage og landbrukskontoret. C. Pris kr pr. sesong for P-plass ovenfor snuplass i enden av Gjøystdalvegen 8.4 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON I ENDEN AV GJØYSTDALVEGEN 8.5 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON STEINSBØLE 8.6 RODE TINN AUSTBYGD 8.7 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HAUKÅS LURÅS

22 SIDE 22 AV 28 Beskrivelse 8.8 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VED GJUVSJØ Sum eks mva 8.9 RODE SVIMBILVEGEN 8.10 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON VATNALI 8.11 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SPJELDSET 8.12 RODE GVÆVENVEGEN 8.13 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON GVÆVEN 8.14 RODE HOVIN BRYGGE, HOVIN KYRKJE OG RUSTAN 8.15 RODE HOVIN SKOLE OG BARNEHAGE A. Pris kr. pr. sesong ekskludert brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus. B. Pris kr pr. sesong for brøyting og strøing foran forretning/flerbrukshus 8.16 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON HOVIN 8.17 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON LIEVELTA v/sandvatn

23 SIDE 23 AV 28 Beskrivelse 8.18 RODE SKIRVEDALEN Sum eks mva A. Pris kr. pr. sesong ekskludert brøyting i fbm Snowshoe Thompsen-rennet B. for ekstra brøyting av parkering Motjønn for Snowshoe Thompson rennet, palmesøndag hvert år RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON SKIRVEDALEN 8.20 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON TESSUNGDALEN 8.21 RODE PARKERINGSPLASS VED INNKJØRING GAUSDALEN, KROKAN 8.22 RODE CONTAINERPLASSER FOR HYTTERENOVASJON FRA KROKAN TIL MØSVATN Tilbudet står ved makt i 90 dager fra tilbudsfristens utløp., den

24 SIDE 24 AV 28 9 ARBEIDS, - KONTRAKTS- OG BETALINGSVILKÅR Arbeidsinnsats må påregnes hele døgnet, alt avhengig av vær og føreforhold. 9.1 GODTGJØRELSE OG OPPGJØRSFORMER A: Funksjonskontrakt / fast pris pr. sesong Fast pris inkluderer beredskap og medgått tid. Entreprenør må selv vurdere omfang av brøyting ut fra det vedlagte materialet i en sannsynlig normal vintersesong. B: Betalingsplan Det faktureres 2 ganger etterskuddsvis pr sesong: Fakturadato: Uke 51 og uke 19. C: Betalingsfrist Betalingsfrist 30 dager fra mottatt faktura. 9.2 FORSIKRING Maskineieren er på vanlig måte selv ansvarlig for eventuelle skader på privat eller offentlig eiendom under utføring av oppdragene. Maskineieren er selv ansvarlig for å ha tegnet nødvendige forsikringer. Kopi av forsikringspolise skal kunne legges frem dersom dette blir krevd. 9.3 PRISREGULERING Prisene blir regulert i samsvar med Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, vinterdrift av veger. Grunnlaget for tilbudet er indeksen for 3. kvartal Prisene reguleres pr. 3. kvartal i de påfølgende år. Kompensasjon for prisstigningen påføres enhetsprisene for etterfølgende fakturering. 9.4 BRØYTING FOR ANDRE Dersom entreprenør har avtale om brøyting for andre oppdragsgivere, skal arbeid på for disse ikke utføres før etter at de kommunale veiene er ryddet og ryddeoppgavene som ellers er tillagt roden er utført. Unntak fra dette er eventuelle oppdrag på private veier innenfor den enkelte rode der dette kan skje uten vesentlig forsinkelse for kommunens veier. Det forutsettes at oppdrag for andre ikke fører til dårligere beredskap eller standard for kommunens brøyting. Kommunen kan i så fall pålegge entreprenøren å si opp disse avtalene. 9.5 OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN Denne kontrakten kan gjensidig sis opp med 3 mnd varsel dersom oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsstart. Entreprenøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. juli 1. februar. Ved mislighold av kontrakten kan denne sies opp med 14 dagers varsel. Etter 3 skriftlige irettesettelser i løpet av en og samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere pkt i kontrakten, er dette å se på som mislighold av kontrakten.

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS RENHOLDSBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RENHOLDSKONTRAKTER Side 1 av 25 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Partenes representanter...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer