nr 41/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 41/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse: INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er i farger Hermod Larsen Solbakken Sørkjosen, MO 32 Av-alkoholiserte viner fremstilt av krekling. Merket er i farger Hermod Larsen Solbakken Sørkjosen, MO 32 Av-alkoholiserte viner fremstilt av multer. 3

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEEBEYOND SEEBEYOND SeeBeyond Technology Corp, 181 West Huntington Drive, Monrovia, CA, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 9 Computer software og maualer solgt dermed. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLJEBYEKSPRESSEN OLJEBYEKSPRESSEN Førde Turbilcentral AS, Hornnesveien 14, 6800 Førde, NO 39 Transportvirksomhet,; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Snakk Tromsø, 9008 Tromsø, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 4

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I3 I3 Reebok International Ltd, 1895 J W Foster Boulevard, Canton, MA 02021, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 25 Fottøy, klær, hodeplagg. RINGBO for bedre bomiljø Ringbo, Ringerike og Omegn Bolibyggelag AL, Postboks 1220, 3503 Hønefoss, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand vedrørende driften eller ledelsen av boligselskap; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematiske eller statistiske data. 36 Forretningsførsel eller meglervirksomhet for fast eiendom i form av utleie, taksering, eller finansiering; tjenesteytelser i forbindelse med forsikring, i form av tjenesteytelser fra agenter eller meglere i forsikring, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EUROLINE EUROLINE Dangaard Electronics Holding AS, Industrivej 8, DK- 6330,Padborg, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, elektriske husholdningsapparater. 8 Håndverktøy og instrumenter (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barbermaskiner. 9 Radiomottakere, TV-apparater, inn- og avspillingsapparater til bilde, lyd og data, DVD inn- og avspillere, lagringsmedier til lyd, bilde og data, kontormaskiner (ikke opptatt i andre klasser), computerutstyr, computertilbehør (ikke opptatt i andre klasser). 11 Kjøleskap, kjølebokser, kjøle/fryseskap, kummefrysere, fryseskap, klimabokser, el- og gasskomfyrer, kokeplater, el- og gassovner, mikrobølgeovner, kombiovner, miniovner, vannvarmere, kaffemaskiner (elektriske), tørketromler. 21 Bærbare kjølebokser (ikke elektriske), husholdningsredskaper (ikke av edle metaller eller metallovertrukket). 5

6 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMART MEDIA SMART MEDIA (526) Unntaksannmerkning: Registreringen gir ikke enerett til merkeelementene SMART og MEDIA hver for seg. KK Toshiba, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Små integrerte minne-kretskort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DGS DAK & GRAFIKK SERVICE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QIBLA-COLA QIBLA-COLA Wasif Tufail Hussain, Munkebekken 199, 1061 Oslo, NO 32 Mineralvann, kulsyreholdig leskedrikk, fruktdrikk, kulsyreholdig vann saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DGS DAK & GRAFIKK SERVICE NetDesign AS, Postboks 195, 4065 Stavanger, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 42 Teknologiske tjenester, utvikling og vedlikehold av dataprogrammer; industrielt design, teknisk tegning og grafisk formgivning. PIAA Piaa Corp, Ikejiri Setagaya-ku, Tokyo, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 11 Billys, lys for kjøretøy, sykkellys, frontlys/hovedlys for kjøretøy. 12 Biler, deler og tilbehør hertil, vinduspusserblader, deler og tilbehør for bagasjebokser på biler, to-hjulete kjøretøyer og sykler, deler og tilbehør hertil. 6

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/178, US 78/178,458 XC-RANGE JET Conoco JET Nordic AB, SE Stockholm, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 4 Fyringsoljer, smøremidler, giroljer, motoroljer, transmisjonsoljer, hydraulikkoljer; diesel; bensin. 37 Bensinstasjonsservice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BD Viper Becton - Dickinson and Co, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ , US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 9 Laboratorieapparater, nemlig en prøveprosessor brukt ved kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser og klinisk diagnostikk. XC-RANGE Volvo Car Corp, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motoriserte landkjøretøy 35 Fremming av salget av andres varer og tjenester gjennom distribusjon av trykket og audiovisuelt materiale på motorkjøretøyområdet og ved å yte salgsfremmende rådgivning; reklame og salgsfremmende tjenester på motorkjøretøyområdet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVIROARC ENVIROARC EnviroArc Technologies AS, 0214 Oslo, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 11 Plasmabrennere, forbrenningsovner. 40 Profesjonell rådgiving i forbindelse med avfallsbehandling, energi og miljø; forbrenning av avfall og søppel. 7

8 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOARC BIOARC EnviroArc Technologies AS, 0214 Oslo, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 40 Profesjonell rådgivning i forbindelse med avfallsbehandling, energi og miljø; forbrenning av avfall og søppel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEARCH ENGINE STRATEGIES SEARCH ENGINE STRATEGIES Int Media Group Inc, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); nyhetsutklippstjenester; klassifiserte annonse- og reklametjenester; organisering av utstillinger og varemesser for kommersielle formål og reklameformål; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, nemlig rekruttering, ansettelse og personalledelse; informasjonstjenester for alle foran nevnte tjenester; unntatt alle foran nevnte tjenester fremskaffet on-line fra en computer database eller fra Internett. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser, spørrekonkurranser, spill og leker og fasiliteter for rekreasjon og kultur; planlegging, organisering, arrangering og ledelse av seminarer, utstillinger, forestillinger og oppvisninger; produksjon av kursmateriale distribuert på seminarer, utstillinger og oppvisninger; publiseringstjenester; publisering av trykksaker og trykte publikasjoner; nyhetsrapporteringstjenester; fremskaffelse av informasjon med forbindelse til utdannelse, sport, politikk, samtidige hendelser, kulturelle aktiviteter og underholdning; nyhetsprogramtjenester for radio og televisjon; produksjon av oppvisninger og forestillinger og radio- og televisjonsprogrammer; kabeltelevisjon-, televisjon- og radiounderholdningstjenester: informasjonstjenester for alle foran nevnte tjenester; unntatt alle foran nevnte tjenester fremskaffet on-line fra en computer database eller fra Internett. 8

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEF JAM UNIVERSITY DEF JAM UNIVERSITY DJR Holdings LLC, 512 Seventh Avenue 43rd floor, New York-NY 10018, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 14 Juvelvarer og tilbehør dertil; anheng; pins; dekorative pins; pins som smykker; øreclips; slipsnåler og - clips; lisseslips med ornamentering og anheng av edelmetall; mansjettknapper; emblemer laget av edle metaller; beltespenn laget av edle metaller; juvelvarer; smykker; smykkekjeder; smykkenåler til bruk på hatter; hattepynt og -nåler laget av edle metaller; skopynt laget av edle metaller; suvenirer laget av edle metaller; smykkeesker og -etuier laget av edle metaller; fyrstikkesker laget av edle metaller; snusdåser og serviettringer laget av edle metaller; ur og tilbehør dertil; armbåndsur; lommeur; stoppeklokker; klokkereimer og stropper; urkjeder og lommeurkjeder; klokke-etuier; klokker; vekkerur; radiovekkerur; veggur; småfigurer og skulpturer laget av edle metaller; sparegriser laget av edle metaller; bokmerker laget av edle metaller; seddelklyper laget av edle metaller; askebegre laget av edle metaller; flaskepropper laget av edle metaller; kaffeserviser, teserviser og tannpirkeholdere laget av edle metaller; vaser laget av edle metaller; bordoppsatser laget av edle metaller; bordoppsatser for olje og eddik laget av edle metaller; nøtteknekkere laget av edle metaller; blomsterskåler laget av edle metaller; byster, figurer, småfigurer, statuer, småstatuer og rørepinner og - staver laget av edle metaller; lysestaker, lyseholdere, lysmansjetter og lyseholdere laget av edle metaller; ikkeelektriske kandelabrer laget av edle metaller; munnstykker og lightere laget av edle metaller; fyrstikkesker og fyrstikkholdere laget av edle metaller; brevåpnere laget av edle metaller; potpurri-skåler laget helt eller delvis av edle metaller. 18 Universalsports og atletiske bager, rumpetasker, ryggsekker, ransler, sportssekker, småbager til å bære rundt livet, gymbager, reisevesker, bærevesker, bokvesker, håndvesker, punger, portemoneer, håndvesker, punger til småmynt, skuldervesker, håndbagasje nemlig vesker, kofferter, bager, sekker og mapper; reisebager, tøyposer til bruk for reiser, handlevesker laget av 1ær, strandbager, ransler, reisevesker, etuier/holdere for plassering av bagasjemerking fremstillet av lær lærimitasjoner eller plast; kister, kofferter, kosmetikketuier, toalettetuier, sminkeetuier, verktøyvesker, dokumentmapper, stresskofferter, mapper, herrevesker, forretningsmapper, forretningskortetuier, kredittkortetuier, visittkortetuier, passetuier, nøkkeletuier, nøkkelhanker laget av lær, tasker til småmynt, lommebøker, seddelklyper, paraplyer og parasoller. 25 Klær, nemlig skjorter, T-skjorter, underskjorter, nattskjorter, rugbyskjorter, poloskjorter, cardigans, gensere, uniformer, atletiske uniformer, bukser, slacks, jeans, dongeribukser, arbeidsklær, snekkerbukser, gensere, kjeledresser, shorts, boxer shorts, topper, korte topper, 9 tank topper, ermeløse topper, treningsgensere, treningsshorts, treningsbukser, store sjal, oppvarmingsdresser, joggedresser, treningsdresser, bluser, skjørter, kjoler, finkjoler, jakker, vendbare jakker, kåper, frakker, blazere, dresser, høyhalsete gensere, skismekker av tekstil, badetøy, strandtøy, tennisklær, surfingklær, skiklær, barneklær, smekker til spedbarn (ikke av papir), caps, badehetter, baskerluer, luer, hatter, solskjermer, pannebånd, bånd til håndledd, svettebånd, hodeplagg, ørevarmere, forklær, skjerf, tørklær, belter (som bekledning), bukseseler, slips, halstørklær, undertøy, truser, badebukser, brysteholdere, sportsbrystholdere, korte undertøy med spiler, korsetter, truser, strømpebånd og belter til strømpebånd, teddies, korsetter, korseletter, singlets, sokker, hjemmedrakter, slåbroker, badekåper, undertøy, pyjamas, nattøy, nattkjoler, undertøy, underliv, neglisjeer, nattserker, linneter, underkjoler, saronger, leggvarmere, strømper, strømpebukser, bodies, knestrømper, leggings, strømpebukser, trikoter, heldrakter, alt-i-ett trikoter, tettsittende bodies, hansker, votter, fottøy, sko, joggesko, støvler, støvletter, galosjer, sandaler, stråsandaler, tøfler og regntøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/087,822 PCUBED PCUBED Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datapostbehandlingssoftware for behandling av data som i forkant er mottatt og lagret av en mobil eller bærbar trådløs kommunikasjonsinnretning, softwaren besørger en midlertidig analysator, histogrammer, og repitisjons- og avbildningsfunksjoner.

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norwegian Bioindustry Association Forum for Bioteknologi Prosessindustriens Landsforening, 0305 Oslo, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse matieraler, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, fotografier; instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater). 35 Informasjonsformidling på det bioteknologiske området. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, serninarer- og symposier; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster). 42 Vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/178, US 78/178,441 V-RANGE V-RANGE Volvo Car Corp, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motoriserte landkjøretøy 35 Fremming av salget av andres varer og tjenester gjennom distribusjon av trykket og audiovisuelt materiale på motorkjøretøyområdet og ved å yte salgsfremmende rådgivning; reklame og salgsfremmende tjenester på motorkjøretøyområdet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/178, US 78/178,428 S-RANGE S-RANGE Volvo Car Corp, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motoriserte landkjøretøy 35 Fremming av salget av andres varer og tjenester gjennom distribusjon av trykket og audiovisuelt materiale på motorkjøretøyområdet og ved å yte salgsfremmende rådgivning; reklame og salgsfremmende tjenester på motorkjøretøyområdet. 10

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/178, US 78/178,419 C-RANGE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM C-RANGE Volvo Car Corp, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motoriserte landkjøretøy 35 Fremming av salget av andres varer og tjenester gjennom distribusjon av trykket og audiovisuelt materiale på motorkjøretøyområdet og ved å yte salgsfremmende rådgivning; reklame og salgsfremmende tjenester på motorkjøretøyområdet. E Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL60025 GLENVIEW, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 1 Industrielle kjemikalier for vedlikehold og reparasjon; industrielle klebe- og bindemidler; epoksy resiner; metallfylt epoksy; keramikkfylt epoksy; flytende epoksy og epoksy kitt; uretan klebe- og bindeforbindelser, belegg og kitt; flytende epoksy og uretan klebe- og bindemidler for fremstilling av former, matriser, mønstre og holde- og fastspenningsanordninger; klebe- og bindemiddel som fyllstoff for spalter, sprekker og hull. 2 Metallforsterkede tetningsmasser og forseglingsmidler for reparasjon av utstyr og maskiner; galvansieringspreparater; primer; epoksy forseglingsmidler for gulv; anti-skli gulvbelegg; harpiksbaserte belegg for beskyttelse mot slitasje og korrosjon. 17 Klebe strips, puter og plastre for industriell bruk; klebe-impregnerte plastre for industrielt vedlikehold og reparasjon; fuge- og tetningsmasse av silikon. 11

12 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, i flekkfjerning samt til sliping; såper; midler for vasking, rengjøring, skylling, polering og glansing av serviser, tallerkener og bestikk. Merket er et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, i flekkfjerning samt til sliping; såper; midler for vasking, rengjøring, skylling, polering og glansing av serviser, tallerkener og bestikk. 12

13 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TUCSON TUCSON Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, SEOUL, KR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motorvogner for passasjerer; varebiler; pickuper; flerbrukskjøretøy; Sportsnyttekjøretøy; busser, traktorer, lastebiler, racerbiler; hjul og ratt for kjøretøy; deler og tilbehør for alle de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMART VITAMIN SMART VITAMIN Food State AS v/siri Brott, Gjelleråsveien 22 B, 0779 Oslo, NO 5 Vitaminer, mineraler, kosttilskudd, næringsmidler for spebarn, farmasøytiske og vetrinære preparater, hygeniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEI BEI Bei Technologies Inc, One Post Street, Suite 2500, San Fransisco, CA 94104, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 7 Elektroniske motorer og kontroll til bruk i el elektronisk og mekanisk ytstyr for å starte, opprettholde og styre kranbevegelser. 9 Elektronisk utstyr for oppsporing, ureling og styring av bevegelse eller trykk, så som sensorer, akselerometere, potensiometere, kode-innretninger for aksler, gyroskoper og vinkelratt av vekslingsanordninger, elektroniske servostyringskretser, og mikroelektromekaniske strukturer, se som trykksensorer, optiske styrekretser, akselerometere, gyroskoper og vinkelrate av vekslingssensorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUANTISPECT QUANTISPECT Amersham Plc, Amersham Place, HP79NA LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Dataprogramvare for bruk i forbindelse med medisinsk og diagnostisk billedbehandling. 13

14 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSIGHT INSIGHT Insight Technology Inc, 3 Technology Drive, Londonderry, NH 03053, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Filtere, grensesnitt, kontroller og monteringsinnretninger dertil; lyssystemer for bedre nattsyn, samt grensesnitt, kontroller og monteringsinnretninger dertil; lysfiltreringsutstyr. 11 Lyskastere for opplysning av mål, samt lysfiltreringssystem, kontroller og monteringsinnretninger dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: prodit Prodit AS, Postboks 9109 Vegsund, 6023 Ålesund, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Dataprogramvare. 42 EDB-programmering; utvikling, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; brukerstøttetjenester relatert til dataprogramvare; konsulentvirksomhet vedrørende dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE MEGA CLEAN MEGA CLEAN BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og utstyr, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr, herunder kjøttkverner, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne redskaper, elektriske boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater for tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskverner, oppkuttere og -kompressorer; sentrifuger, klespresser, strykepresser, strykemaskiner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 9 Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern; kjøkkenvekter, personvekter; elektriske foliesveiseapparater; fjernkontrollinnretninger og -utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, anordninger og - utstyr for kontroll (overvåking) og overvåkningsinnretninger for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -utstyr; innregistrerte og uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder magnetiske databærere for husholdningsapparater og -utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer for kontroll og betjening av husholdningsapparater og -utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 11 Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt kjøle- og frysebokser og -skap og kjøl/frys kombinasjonsskap og - bokser, fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy og klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater og -innretninger, spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og fettfiltere, luktavtrekksapparater og - hetter, klimaapparater samt apparater og innretninger til bedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannledningsapparater og -utstyr samt sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og beredere; oppvaskkummer og benkebeslag; varmepumper, iskrem-maskiner; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 14

15 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VEGA SMB VEGA SMB Vega SMB AS, Postboks 122, 1325 Lysaker, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 9 Datamaskinprogrammer innregistrert på databærere; magnetiske disketter, optiske disketter og CD- ROM, alle de forannevnte varer for små og mellomstore bedrifter og ikke relatert til måle- og kontrollapparater og - instrumenter og prosessmåling. Ingen av de forannevnte varer relatert til fjernsynsmottakere. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater)innen området datamaskiner og software. Ingen av de forannevnte varer relatert til fjernsynsmottakere. 41 Undervisning; tilveiebringelse av opplæring innen området datamaskiner og programmering for datamaskiner. Ingen av de forannevnte varer relatert til fjernsynsmottakere. 42 EDB-programmering; alle forannevnte tjenester ikke relatert til måle- og kontrollapparater og - instrumenter og relatert databehandlingsutstyr og software innen området overvåking og kontroll av fyllingsgrad og prosessmåling. Ingen av de forannevnte varer relatert til fjernsynsmottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKINNE SKINNE Walter Aanonsen, Sogneprest Heffeermehlsvei 26, 4817 His, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og- tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små tenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer, monteringsskinner av metall; monteringsskiner av stål. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); monteringsskinner, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADREVIEW ADREVIEW Amersham Plc, Amersham Place, HP79NA LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser; diagnostiske preparater og substanser; diagnostiske preparater og substanser for medisinsk formål; diagnostiske preparater og substanser for medisinsk billedbehandling. 15

16 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAOL ILA CAOL ILA Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Skottland, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GESTOVEX (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIBRANT VIBRANT Kohler Co, 444 Highland Drive, WI KOHLER, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 11 Badeinnretninger, nemlig badekar, boblebad og badeinstallasjoner; dusj og dusjinstallasjoner; dusj- og badeavlukker; dusjdeler; dusjhoder; dusjdører; vannavledningssystemer; bassenger; bideter; integrerte vasker; klosetter; toalettseter; infrarødstyrte spyleapparater; vannklosetter; belysningsinnretninger; takbelysning og - lamper; takbelysning for møbler; elektrisk belysning; fastmontert belysning; vasker, søyler til vasker; kraner; springer; plugger; elektriske håndtørrere; siler og filtrerapparater til vasker, badekar og dusjkar; infrarødstyrte håndtørreapparater; avløpsrør for bad; vannkontrollventiler for vanncisterner; vannlkontrollventiler; vannkontrollventiler for kraner; urinaler; vanncisterner; drikkefontener og badstuer. GESTOVEX Leo Animal Health A/S, Mekuvej 9, DK-7171 Uldum, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Human og veterinærmedesinsk hormonpreparat. 16

17 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPPLEMENT2 SUPPLEMENT2 Finsbråten AS, Prost Kragsvei 29, 2080 Eidsvoll, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 29 Kjøtt og kjøttvarer. PIMA COTTON HANDPICKED PERUVIAN COTTON PIMA COTTON Inca AS, Pindsleveien 1, 3200 SANDEFJORD, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 25 Bekledningsgjenstander, T-shirts, poloshirts, sweatshirts, skjorter, strikkede gensere, undertøy og sokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LERUM LERUM Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851 Sogndal, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 17

18 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMPSON`S SIMPSON`S Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851 Sogndal, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARFYMELLE PARFYMELLE Parfymelle Innvest AS, Postboks 751, 4666 Kristiansand S, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, deodoranter. 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, konsulenttjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finasiell virksomhet, montær virksomhet. Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, innvesteringsvirksomhet, eiendomsforvaltning. 18

19 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHITEBOX EUROLINE COMMUNICATIONS AND NETWORK TECHNOLOGIES Euroline AS, Postboks 752, Strømsø, 0303 Oslo, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske databærere; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; telefaksapparater; telefonapparater; modemer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; agenturer (import- og eksport-); salg av databehandlingsutstyr, datamaskiner, magnetiske databærere dataprogrammer [nedlastbar programvare], dataprogrammer [innregistrerte på databærere], telefaksapparater, telefonapparater og modemer; utleie av kontormaskiner og apparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefakstjenester; telefonsentraltjenester; telefontjenester; utleie av faksimileapparater, modemer, telefoner og telekommunikasjonsutstyr. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; design av computersystemer; analysering av datasystemer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datasystemer; utleie av datamaskiner og dataprogrammer. WHITEBOX Whitebox AS, Postboks 35, Vik Senter, 3530 Røyse, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogrammer; modemer. 35 Salg av databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer, modemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTROPINAQ NUTROPINAQ Genentec Inc, 1 DNA Way, South San Francisco, CA , US Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig veksthormoner; farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 19

20 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUVENE SKINSCIENCE JUVENE SKINSCIENCE Juvena AG, Volketswil/Zürich, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske olje, kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PATA NEGRA PATA NEGRA Cosecheros Abastecedores SA, Calle Santa Leonor 65, MADRID, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CASTILLO DE GREDOS CASTILLO DE GREDOS Cosecheros Abastecedores SA, Calle Santa Leonor 65, MADRID, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOS LLANOS LOS LLANOS Cosecheros Abastecedores SA, Calle Santa Leonor 65, MADRID, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Viner. 20

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer