Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering Alle rettigheter forbeholdt. Orangeburg,SC.

3 INNHOLD INNLEDNING...4 Kjøring og transport på offentlig vei...5 Sleping...5 Betjening...5 God service...6 SYMBOLER OG MERKER...7 SIKKERHET...9 Sikkerhetsinstruksjoner...9 Personlig verneutstyr...11 Kjøring i skråninger...11 Sikker håndtering av bensin...13 Generelt vedlikehold...14 Transport...16 Sleping...16 Gnistfanger...16 STYREENHETER...17 Styreenhetenes plassering...17 Styrespaker...18 Timeteller...19 Knivbryter...19 Tenningsbryter...19 Parkeringsbrems...20 Sporingshåndtak...21 Sikringer...21 Hydrostatiske utløserspaker...21 Regulering av klippehøyde...22 Spak for setejustering...22 Drivstoffkran...22 Tanking...23 BETJENING...24 Opplæring...24 Styring...24 Før oppstart...25 Starte motoren...25 Startkabler...28 Kjøring...29 Drift i skråninger...30 Stoppe motoren...31 Klippetips...32 Manuell transport...33 Bypass-koblinger...33 VEDLIKEHOLD...34 Vedlikeholdsskjema...34 Batteri...36 Sikkerhetssystem...37 Dekktrykk...37 Parkeringsbrems...37 Aggregatrem...38 Pumperem...39 V-remmer...39 Klippekniver...40 Vatring av aggregat...41 Antiskalperingshjul...42 Rullehjul...43 Monteringsdeler...43 Rengjøring...43 SMØRING...44 Smøreskjema...44 Smørenipler på hjul og aggregat...45 Forhjulfeste...45 Forhjullager...45 Aggregatspindler...45 Skifte mellomakselolje (utveksling)...46 Lufteprosedyrer...47 FEILSØKINGSSKJEMA...48 LAGRING...50 Vinteropplag...50 Service...50 LEDNINGER...51 TEKNISKE DATA...52 Momentspesifi kasjoner...54 SAMSVARSSERTIFIKATER...55 SERVICEHEFTE...56 Husqvarna-3

4 INNLEDNING ADVARSEL! Hvis advarslene og instruksjonene ikke følges kan det føre til alvorlig skade på brukeren eller andre personer. Eieren må ha forstått disse instruksjonene, og må bare la klipperen brukes av personer med tilstrekkelig opplæring og som forstår disse instruksjonene. Alle som bruker klipperen må ha god fysisk og psykisk helse, og må ikke være påvirket av medikamenter. 4-Husqvarna

5 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du kjøpte en Husqvarna kjøregressklipper. Denne maskinen er bygd for enestående effektivitet og hurtig klipping av store områder. Maskinens ytelse fremmes av det lett tilgjengelige kontrollpanelet og den hydrostatiske utvekslingen som reguleres av styrespakene. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Les innholdet nøye før du bruker eller utfører service på maskinen. Det er viktig for sikkerheten både for brukeren og andre at disse instruksjonene (bruk, service, vedlikehold) følges av alle som bruker maskinen. Det kan også forlenge maskinens levetid vesentlig, og øke maskinens bruktverdi. Hvis du selger maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Det siste kapittelet i denne bruksanvisningen inneholder en servicejournal. Sørg for at service og reparasjoner blir nøye dokumentert. En oppdatert servicejournal reduserer servicekostnadene til vedlikehold, og påvirker maskinens bruktverdi. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Ta med bruksanvisningen når maskinen leveres til forhandleren for service. Generelt I denne bruksanvisningen er venstre og høyre, bakover og forover brukt i forhold til maskinens normale kjøreretning. Som et ledd i den kontinuerlige forbedringen av produktene kan spesifi kasjoner og design endres uten varsel. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafi kkbestemmelser før transport på offentlig vei. Hvis maskinen transporteres, må det alltid brukes egnet festeutstyr og sikres at maskinen er godt forankret. Maskinen MÅ IKKE brukes på offentlig vei. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok må det utvises stor forsiktighet under slep. La aldri barn eller andre oppholde seg på eller i utstyret som slepes. Ta store svinger for å unngå klemfare. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anbefalte vektbegrensning for utstyr som slepes. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Betjening Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på plener og jevnt underlag, uten hindringer som steiner, trestubber osv. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den utstyres med spesielt tilbehør levert av produsenten. Bruksanvisning for dette tilbehøret medfølger ved levering. Alle andre typer bruk er feil. Produsentens instruksjoner når det gjelder bruk, vedlikehold og reparasjon må følges nøye. Plenklippere og alt motorisert utstyr kan være farlig hvis det brukes feil. Sikkerhet er et resultat av god dømmekraft, forsiktig bruk i samsvar med disse instruksjonene, samt sunn fornuft. Maskinen må bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper, og som har kjennskap til sikkerhetsinstruksjonene. Bruk bare godkjente reservedeler til vedlikehold av maskinen. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafi kkforskrifter må følges uten unntak. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuell påfølgende personskade eller skade på eiendom. Husqvarna-5

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Produktet er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Se sertifi katet i servicejournalen i denne bruksanvisningen. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Overføring Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer fi nnes på det trykte typeskiltet som er festet i motorrommet. Følgende er angitt på skiltet: 1. Maskinens typebetegnelse (I.D.). 2. Produsentens typenummer (Model). 3. Maskinens serienummer (Serial no.) Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens produksjonsnummer er stemplet på ett av ventildekslene. Platen angir følgende: 4. Motormodell. 5. Motortype. 6. Kode Ha disse opplysningene tilgjengelige når du bestiller reservedeler. Hjulmotorene og hydrostatpumpene har en etikett med strekkode bak på enhetene. 6-Husqvarna

7 SYMBOLER OG MERKER Følgende symboler er brukt på maskinen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye slik at du vet hva de betyr. ADVARSEL! Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen til å varsle leseren om fare for personskade eller dødsfall, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen til å markere fare for skade på eiendom, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes også hvis det fi nnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. R N Revers Fri Raskt Langsomt Drivstoff Advarsel Parkeringsbrems Advarsel Roterende kniver, Berør ikke delene hold avstand til utkastaggregatet MAX +_90N MAX +_150N Batterisyre er korroderende, eksplosiv og brennbar Ikke stå her Lasting av trekkstang Bruk vernebriller Bruk vernehansker Husqvarna-7

8 SYMBOLER OG MERKER Les Stopp motoren og Hold sikker Bruk i skråninger Ingen passasjerer Brukerens fjern nøkkelen før avstand fra ikke større Bruksanvisning utfører vedlikehold maskinen enn 10 eller reparasjon Hele kroppen Kapping av fi ngre Ikke åpne eller Rygg forsiktig, Kjør forsiktig eksponering for og tær fjern sikkerhets- se opp for andre forover, se opp for gjenstander som kastes skjerming mens personer andre personer motoren er i gang Støyutslipp til omgivelsene i samsvar med EU-direktivet. Maskinens utslipp er angitt i kapittelet TEKNISKE DATA, og på klistremerkene. Kun maskiner for det europeiske markedet. 8-Husqvarna

9 Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er for din sikkerhet. Les dem nøye. SIKKERHET ADVARSEL! Dette symbolet betyr at det må legges stor vekt på viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette gjelder din sikkerhet. VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KAPPE AV HENDER OG FØTTER, OG KASTE UT GJENSTANDER. HVIS DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Generell drift Alle instruksjoner på maskinen og i denne bruksanvisningen må være lest og forstått før arbeidet starter. Unngå å plassere hender eller føtter nær roterende deler eller under maskinen. Hold alltid avstand til utkaståpningene. Maskinen må bare brukes av ansvarlige voksne som er kjent med instruksjonene. Rengjør området for gjenstander som steiner, vaier osv. som kan bli fanget opp og kastet ut av bladene. Pass på at det ikke fi nnes forbipasserende i området før arbeidet starter. Stopp maskinen hvis noen kommer inn i området. Kjør aldri med passasjerer på maskinen. Denne maskinen er kun ment for å brukes av én person. Ikke klipp i revers hvis det ikke er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bak maskinen før og under rygging. Materialutkastet må aldri rettes mot noen. Unngå å kaste ut materiale mot en vegg eller hindring. Materialet kan bli kastet tilbake på brukeren. Stopp knivene ved kryssing av grusfl ater. Maskinen må ikke brukes uten at hele gressoppsamleren, utkastvernet og annet sikkerhetsutstyr er på plass og fungerer som det skal Senk farten før svinger. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Stopp alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og fjern nøklene før du stiger av maskinen. Koble ut knivene når du ikke klipper. Slå av motoren og vent til alle deler har stoppet helt før du rengjør maskinen, fjerner oppsamleren eller fjerner gress fra utkasteren. Maskinen må bare brukes i dagslys eller med god kunstig belysning. Bruk ikke maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter Les bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen Fjern gjenstander fra området før det klippes Husqvarna-9

10 SIKKERHET Vær oppmerksom på trafi kk ved bruk nær vei eller kryssing av vei. Vær ekstra forsiktig når maskinen lastes på eller losses fra tilhenger eller lastebil. Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen. Data viser at brukere over 60 år er involvert i en stor del av personskadene som oppstår ved bruk av kjøregressklippere. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke kjøregressklipperen på en måte som er trygg nok til å beskytte dem selv og andre mot alvorlig personskade. Følg produsentens anbefalinger for hjulvekter eller motvekter. Alle som bruker denne maskinen må først ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Hold maskinen fri for gress, løv eller andre fremmedelementer som kan bygge seg opp og komme i kontakt med eksosrøret eller motoren og begynne å brenne. La ikke klippeaggregatet pløye gjennom blader eller annet som kan bygge seg opp. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl før du bruker eller lagrer maskinen. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Kjør aldri med passasjerer ADVARSEL! Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Maskinen må ikke brukes på innelukkede steder. 10-Husqvarna

11 SIKKERHET Personlig verneutstyr ADVARSEL! Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr (vist i illustrasjonen) ved bruk av maskinen. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be forhandleren om hjelp til å velge riktig utstyr. Sørg for at du har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barføtt. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette i tåen. Bruk alltid godkjente vernebriller eller fullt ansiktsvisir ved montering eller kjøring. Bruk alltid hansker ved håndtering av knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselvern for å unngå skade på hørselen. Kjøring i skråninger Skråninger er en viktig faktor forbundet med tap av kontroll og velteulykker, som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. All kjøring i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en bakke, eller føler deg utrygg, må du ikke klippe der. Klipp opp og ned skråninger (maks. 10 grader), ikke på tvers. Vær oppmerksom på hull, røtter, ujevnheter, stein eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg lav kjørehastighet slik at du ikke trenger å stoppe i skråningen. Unngå å klippe vått gress. Dekkene kan miste grepet. Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter langsomt rett ned bakken. Bruk langsomme og gradvise bevegelser i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning, som kan føre til at maskinen velter. Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med gressoppsamler eller annet tilbehør. Dette kan påvirke maskinens stabilitet. Må ikke brukes i bratte skråninger. Prøv ikke å stabilisere maskinen ved å sette en fot på bakken. Unngå å klippe nær stup, grøfter eller elvebredder. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten eller hvis kanten gir etter. Personlig verneutstyr Klipp opp og ned, ikke fra side til side ADVARSEL! Kjør ikke opp eller ned skråninger som er brattere enn 10 grader. Kjør ikke på tvers av skråninger a Husqvarna-11

12 SIKKERHET Barn Tragiske ulykker kan skje hvis brukeren ikke er oppmerksom på barn i området. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og klippingen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å holde seg utenfor fare. Hold barn ute av klippeområdet og under tilsyn av en annen ansvarlig, voksen person enn brukeren. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis et barn kommer inn i området. Se etter små barn bak deg og ned før og under rygging. Kjør aldri med barn på maskinen, selv om knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller påvirke maskinens sikkerhet. Barn som har fått sitte på tidligere kan plutselig dukke opp i klippeområdet for en ny kjøretur, og bli overkjørt eller rygget ned av maskinen. La aldri barn bruke maskinen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et uoversiktlig hjørne, busker, trær eller andre gjenstander som kan skjule et barn. Hold barn borte fra arbeidsområdet La aldri barn bruke maskinen Husqvarna

13 SIKKERHET ADVARSEL! Motoren må ikke startes når førergulvplaten eller andre beskyttelsesplater for klippeaggregatets drivrem er fjernet. Sikker håndtering av bensin For å unngå personskade eller skade på eiendom, må du utvise ekstrem forsiktighet ved håndtering av bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper, og andre antennelseskilder. Bruk bare godkjente drivstoffbeholdere. Fjern aldri tanklokket eller fyll bensin mens motoren er i gang. La motoren kjøles ned i minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff. Fyll aldri drivstoff på maskinen innendørs. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholdere der det er åpen fl amme, gnister eller pilotfl amme, som f.eks. på en varmtvannsbereder eller andre apparater. Reduser faren for utlading av statisk elektrisitet ved å berøre en metalloverfl ate før du begynner å fylle drivstoff. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller hengerplan med plastfôring. Plasser alltid beholdere på bakken borte fra kjøretøyet når du fyller. Fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller hengeren og etterfyll drivstoff på bakken. Hvis dette ikke er mulig, etterfylles slikt utstyr med en bærbar kanne, fremfor fra en bensinpumpe. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller åpningen på kannen hele tiden inntil påfyllingen er ferdig. Bruk ikke en enhet som lar munnstykket stå åpent uten at det holdes manuelt. Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på klærne. Overfylle aldri drivstofftanken. Sett tanklokket på igjen og trekk det til. Ikke start motoren i nærheten av drivstoffsøl. Bruk aldri bensin til rengjøring. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Kontroller drivstoffnivået før bruk, og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg som følge av varme fra motoren eller solskinn, for å unngå at det renner over. Fyll aldri drivstofftanken innendørs ADVARSEL! Motoren og eksossystemet blir svært varme under bruk. Det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren og eksosanlegget kjøles ned minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff. Husqvarna-13

14 SIKKERHET Generelt vedlikehold Bruk aldri maskinen på et innelukket område. Hold alle mutre og bolter fastskrudd for å være sikker på at utstyret er i sikker stand. Det må aldri utføres inngrep på sikkerhetsinnretningene. Kontroller regelmessig at de fungerer som de skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller annet materiale som kan samle seg opp. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl og fjern forurensninger som har suget opp drivstoff. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Hvis maskinen treffer en gjenstand, stopper du og inspiserer maskinen. Reparer om nødvendig før maskinen startes igjen. Foreta aldri justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Kontroller komponentene i gressoppsamleren og utkastervernet ofte, og skift ut med deler anbefalt av produsenten ved behov. Knivbladene er skarpe. Pakk inn kniven eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig ved service på dem. Kontroller bremsefunksjonen ofte. Juster og utfør service etter behov. Vedlikehold og skift sikkerhets- og instruksjonsmerkene ved behov. Det må ikke utføres endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke brukes med defekte eller demonterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger. Unngå å endre innstillingen av regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du skade på maskinens komponenter. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etseskader. Hvis batterisyre søles på huden, skyller du umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege umiddelbart. Vær forsiktig ved service på batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold på batteriet mens du røyker, eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Forsikre deg om at utstyret er i god stand og at alle mutre og bolter, spesielt de som holder knivfestene, er trukket til med riktig moment. Kjør aldri maskinen på innelukkede steder ADVARSEL! Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet. 14-Husqvarna

15 Det kan forekomme gnister ved arbeid på batteriet og de kraftige kablene i starterkretsen. Dette kan føre til batterieksplosjon, brann eller øyeskade. Gnister i denne kretsen kan ikke forekomme etter at chassiskabelen (normalt negativ, svart) er fjernet fra batteriet. SIKKERHET ADVARSEL! Unngå elektriske gnister og konsekvensene av disse, ved å følge disse rutinene: Bruk vernebriller. Pass på at tanklokket sitter som det skal, og at ingen brennbare stoffer oppbevares i åpne beholdere. Arbeid aldri med starterkretsen hvis det er sølt drivstoff. Koble den negative kabelen fra batteriet først, og koble den til igjen til slutt. Starteren må ikke kjøres ved å koble direkte forbi startreleet. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgassene inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og dødelig gass. Stopp for å inspisere utstyret hvis maskinen kjører over eller på noe. Utfør om nødvendig reparasjoner før du starter igjen. Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret eller med utstyr som anbefales av produsenten. Bruk kun godkjente reservedeler til maskinen. Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller ofte at parkeringsbremsen fungerer som den skal. Juster og utfør service etter behov. Finfordelingsknivene må bare brukes på kjente steder når det ønskes høyere klippekvalitet. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, blader og annet som kan ha samlet seg opp i maskinen. La maskinen kjøles ned før den settes bort for lagring. Rengjør klippeaggregatet og undersiden av det regelmessig. Unngå å sprøyte vann på motor eller elektriske deler Unngå å røyke når du utfører vedlikeholdsarbeid på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsaken alvorlig personskade/ skade på eiendom. Fare for gnister Rengjør klippeaggregatet regelmessig Husqvarna-15

16 SIKKERHET Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige klemskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes på eller losses fra et kjøretøy eller en tilhenger. Bruk en godkjent tilhenger til å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng drivstoffkranen og fest maskinen med godkjent festeutstyr, som bånd, kjetting eller stropper, under transport. Maskinen må ikke brukes på offentlig vei. Kontroller og følg lokale trafi kkforskrifter før maskinen transporteres på vei. Maskinen må ikke slepes. Det fører til skade på drivverket. Last enheten på en lastebil eller tilhenger ved å kjøre den i lav hastighet opp på en tilstrekkelig sterk rampe. Ikke løft! Maskinen er ikke ment for å løftes for hånd. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok må det utvises stor forsiktighet under slep. La aldri barn eller andre oppholde seg på eller i utstyret som slepes. Ta store svinger for å unngå klemfare. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anbefalte vektbegrensning for utstyr som slepes. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Gnistfanger En gnistfanger til lyddemperen er tilgjengelig via den autoriserte Husqvarna-forhandleren. ADVARSEL! Hydraulikkolje under trykk som lekker ut kan ha tilstrekkelig kraft til å penetrere huden, og kan føre til alvorlige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis du blir skadet av væskeutslipp. Hvis du ikke får riktig medisinsk behandling umiddelbart kan det føre til alvorlig infeksjon eller reaksjon. VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å holde maskinen på plass under transport. Sørg for at maskinen er godt festet til transportkjøretøyet. Rygg alltid maskinen inn på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. ADVARSEL! Denne klipperen er utstyrt med en intern forbrenningsmotor, og må ikke brukes på eller ved områder med uryddet skog, busker eller gress hvis motoren ikke er utstyrt med en gnistfanger som oppfyller eventuelle gjeldende lokale eller nasjonale bestemmelser. 16-Husqvarna

17 STYREENHETER Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarna Zero Turn-klipper. Kjøregressklipperern er utstyrt med en Briggs & Stratton fi retaktsmotor med overliggende ventiler. Overføringen fra motoren foregår via remdrevne hydrauliske pumper. Venstre og høyre styrespak brukes til å regulere væskestrømmen, og dermed retning og hastighet. Styreenhetenes plassering Styrespaker 2. Parkeringsbrems 3. Sporingshåndtak 4. Brennstofftank 5. Hydro-utløserspak 6. Tenningsbryter 7. Timeteller 8. Gassregulator 9. Knivbryter 10. Spak for setejustering 11. Høyre sporingsbolt 12. Høydejustering 13. Aggregatløft Husqvarna-17

18 STYREENHETER Styrespaker Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Styrespakene kan fl yttes frem og tilbake i forhold til nøytralstilling. I tillegg fi nnes en nøytralstilling som er låst hvis styrespakene beveges utover. Når begge spakene står i nøytralstilling (N), står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Hvis du for eksempel vil svinge til høyre mens maskinen kjører forover, trekker du høyre styrespak mot nøytral stilling. Rotasjonen til det høyre hjulet reduseres, og maskinen dreier til høyre. Sving på stedet (zero turn) kan oppnås ved å bevege én kontroll bakover (bak nøytral stilling) og forsiktig bevege den andre styrespaken forover fra nøytral stilling. Rotasjonsretningen ved sving på stedet bestemmes av hvilken styrespak som beveges bakover bak nøytral stilling. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Vær ekstra forsiktig når denne manøveren utføres. Styrespaker ADVARSEL! Maskinen kan svinge svært raskt hvis én styrespak beveges mye lenger frem enn den andre Forover 2. Fri 3. Nøytralspor, Nøytrallås 4. Revers Bevegelsesmønster for styrespak (høyre side) Husqvarna

19 Timeteller Timetelleren viser total driftstid. CHG OIL (skift olje) blinker med intervaller på 50 timer. Indikatoren blinker i én time før og én time etter intervallet. CHG OIL-ikonet tennes og slukkes automatisk. Timetelleren kan ikke nullstilles manuelt. STYREENHETER Timeteller Knivbryter Trekk ut knivbryteren for å koble inn klippeaggregatet. Klippeknivene kobles ut når bryteren trykkes helt inn. Knivbryter Tenningsbryter Tenningsnøkkelen er plassert på kontrollpanelet, og brukes til å starte og stoppe motoren. Drei nøkkelen med urviseren for å starte motoren. Tenningsbryter Husqvarna-19

20 STYREENHETER Slipp nøkkelen til RUN-stilling når motoren har startet. Tenningsbryter - RUN-stilling Drei nøkkelen med urviseren for å bruke accessory. Tenningsbryter - accessory Parkeringsbrems Parkeringsbremsen er montert på venstre side av maskinen. Trekk spaken bakover for å aktivere bremsen, og skyv den forover for å løse den ut. VIKTIG INFORMASJON Maskinen må stå helt stille før du setter på parkeringsbremsen. Sett alltid på parkeringsbremsen før du stiger av maskinen. Slipp parkeringsbremsen før du flytter klipperen. Parkeringsbrems Husqvarna

21 Sporingshåndtak Hvis klipperen ikke går rett, kontrollerer du dekktrykket i begge bakdekkene. Anbefalt lufttrykk er 10 psi (0,7 bar) i fordekkene og 15 psi (1 bar) i bakdekkene. Sporingen må kontrolleres på fl att og jevnt betongeller asfaltunderlag. Roter sporingshåndtaket for å fi njustere sporingen slik at maskinen går rett når styrespakene står i fullt forover-stilling. Roter håndtaket med urviseren (sett fra førerposisjonen) for å øke hastigheten på venstre spak. Roter mot urviseren for å redusere hastigheten. STYREENHETER Sporingshåndtak Sikringer Sikringene er plassert på venstre side av maskinen. Du kommer til dem ved å vippe setet forover. Sikringene er fl atstiftsikringer av samme type som brukes i biler. Det er to sikringer med følgende kapasitet og funksjon: A, hovedsikring 2. 7,5 A, tilkopling av klippeaggregat Sikringer Hydrostatiske utløserspaker Bypass-koplingene til mellomakslene må være koblet inn når klipperen skyves eller trekkes. Utløserspakene er plassert på begge sider bak på enheten, under den bakre motorplaten. Se Manuell transport i delen Drift. Høyre side, hydrostatisk utløserspak Husqvarna-21

22 STYREENHETER Regulering av klippehøyde Ønsket høyde på klippeaggregatet stilles inn med høydepinnen. Klippehøydepedalen løser ut aggregatløfteren og setter aggregatet i ønsket høyde. Ved transport trykkes løftepedalen helt frem, slik at klippeaggregatet låses i transportstilling (høyeste stilling) Utløserpedal 2. Høydepinne Pedaler for valg av klippehøyde Spak for setejustering Setet kan justeres i lengderetning. Ved justering fl yttes spaken under fremre kant av setet til venstre (sett fra førersetet), slik at setet kan fl yttes bakover eller forover. Justering i lengderetning Drivstoffkran Drivstoffkranen er montert på midten bak setet. Ventilen er stengt av når håndtaket står vinkelrett på drivstoffslangen. Drivstoffkran i STENGT stilling Husqvarna

23 STYREENHETER Tanking Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før påfylling av drivstoff. Tankkapasiteten er 19 liter. Kontroller pakningen i tanklokket regelmessig med tanke på skade, og hold lokket godt lukket. Motoren går på blyfri bensin med et oktantall på minst 87 (ingen oljeblanding). Miljøtilpasset alkylatbensin kan brukes. Se Tekniske data angående etanoldrivstoff. Metanoldrivstoff er ikke tillatt. Bruk ikke E85 alkoholbasert drivstoff. Dette kan føre til skade på motor og komponenter. Ved bruk i temperaturer under 0 C må det brukes fersk vintergodkjent bensin for å bidra til enkel oppstart i kaldt vær. Drivstofftank ADVARSEL! Bensin er meget brennbart. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonen). ADVARSEL! Motoren og eksossystemet blir svært varme under bruk. Forbrenningsfare ved berøring. La motoren og eksosanlegget kjøles ned minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff ADVARSEL! Fyll på til bunnen av påfyllingsstuss. Unngå overfylling. Tørk av eventuelt olje- eller drivstoffsøl. Bensin må ikke lagres, søles eller brukes i nærheten av åpen ild. VIKTIG INFORMASJON Erfaring viser at drivstoff med alkoholblanding (også kalt gasohol, etanol eller metanol) kan trekke til seg fuktighet som fører til at drivstoffet skiller seg og danner syrer under lagring. Syreholdig bensin kan føre til skade på drivstoffsystemet i motoren under lagring. For å unngå motorproblemer må drivstoffsystemet tømmes før maskinen settes bort for 30 dager eller mer. Tøm drivstofftanken, start motoren og la den gå til drivstofflinjene og forgasseren er tømt. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se Lagringsinstruksjoner for ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller forgasserrens i drivstofftanken. Dette kan føre til permanent skade. Husqvarna-23

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer