INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter Revisors beretning for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter Revisors beretning for // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

3 STYRETS BERETNING 1. Formål og styresammensetning Adopsjonsforum er en humanitær organisasjon som på ikke-kommersielt grunnlag arbeider med internasjonal adopsjonsformidling. Arbeidet skjer i samsvar med internasjonale konvensjoner, samt norske og andre berørte lands lover og regler. Utgangspunktet er at en adopsjon alltid skal være til barnets beste. Foreningen driver også bistandsarbeid til foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon. Foreningen ble startet i 1970 som en lobbybevegelse for adopsjon og særlig internasjonal adopsjon. Fortsatt er informasjon og opplysning om internasjonal adopsjon en viktig del av vår virksomhet. Det samme er arbeidet for å gjøre adopsjon til en fullstendig likestilt form for familieforøkelse. Adopsjonsforum har også tilbud til unge adopterte og deres familier gjennom forskjellige former for etteradopsjonsarbeid. I tillegg til adopsjonsarbeid støtter foreningen også bistandsarbeid for vanskeligstilte barn i våre samarbeidsland. Adopsjonsforum har siden 1972 formidlet barn fra 28 land i 4 verdensdeler; Asia, Latin- Amerika, Afrika og Europa. Siden 1986 har vi vært Norges største adopsjonsformidler, og vi er fortsatt blant de største i Europa. I 2014 kom det 70 barn til 62 familier med assistanse fra Adopsjonsforum. Dette var en nedgang på 9,1 % fra året før, da det ble gjennomført 77 adopsjoner. Adopsjonstallene varierer fra år til år, og påvirkes særlig av endret lovverk og praksis i flere opprinnelsesland. Nedgangen i 2014 skyldes i hovedsak færre adopsjoner fra Etiopia, men også en nedgang i Kina, India og Filippinene. I 2014 var Colombia fortsatt vårt største samarbeidsland, fulgt av Chile, Filippinene, Kina og Peru. Det var en høy andel barn med særskilte omsorgsbehov blant barna som kom til Norge i Ca. 29 % av adopsjonene var behandlet i Faglig Utvalg fordi barna var over fem år, tilhørte søskengrupper eller hadde enkelte helseutfordringer. Dette var en lavere andel enn i Adopsjonsforum hadde ved årets slutt familier registrert som medlemmer. Dette var en nedgang i antall medlemmer på 7,8 % (mot en nedgang på 6,9 % året før). Medlemmene er organisert i 15 lokalavdelinger som dekker hele landet. Utsendinger fra disse lokalavdelingene velger på det årlige landsmøtet et landsstyre. Landsstyret har i perioden bestått av leder, nestleder og fem valgte styremedlemmer. I tillegg til de syv som er valgt av landsmøtet, har landsstyret ett medlem som er valgt av og blant sekretariatets ansatte. Uformelle landklubber gir tilbud til medlemmer som har adoptert, eller skal adoptere, fra det enkelte opprinnelsesland. Disse klubbene har ingen formell status i organisasjonen. 2. Organisering, styring og personale Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene. Med utgangspunkt i foreningens vedtekter samt et årlig arbeidsprogram, og i samsvar med offentlige lover og regler, trekker landsstyret opp linjene for foreningens og sekretariatets arbeid. Policydokumentet og landsmøtevedtak prioriterte fire oppgaver for : Omstillingsarbeid og økonomi. Utvikling av nye og eksisterende samarbeidsland. Påvirknings- og informasjonsarbeid. Medlemsdemokratiet og lokalavdelingenes rolle i organisasjonen. Adopsjonsformidlingen ivaretas av foreningens sekretariat, som ble opprettet i 1982, og som siden 1988 har holdt til i Inkognitogaten 17, 0256 Oslo. Antallet nye adopsjonssøkere nådde en topp i 2005 med 707 nye søkere, men har de siste år sunket kraftig. I 2014 meldte det seg 80 nye søkere, mot 74 året før. Det var ved årsskiftet 2014/2015 totalt 388 familier som var aktive i en adopsjonsprosess - en nedgang på over 24 % fra året før. Å rekruttere nye søkere og holde på gamle medlemmer er derfor en viktig utfordring for organisasjonen. ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 3

4 Sekretariatet var organisert med to avdelinger. Administrasjonsavdelingen har ansvar for administrative oppgaver, drift av egen organisasjon og samarbeid med lokalavdelingene. Formidlingsavdelingen har ansvar for adopsjon fra Latin-Amerika, Asia og Afrika. I tillegg har stillinger som redaktør, sosialfaglig rådgiver, konsulent for tilbakereiser og bistandskoordinator ligget i en stabsfunksjon for daglig leder. Det er fra høsten 2013 iverksatt tiltak for nedbemanning gjennom bl.a. frivillig avgang med tidlig pensjon. Sekretariatet hadde ved årets slutt i 2014 i alt 15 hel- og deltidsansatte, inkludert én ansatt i permisjon. Samlet utførte alle ansatte da et arbeid tilsvarende 11,15 årsverk. Flertallet i sekretariatet er fagorganisert, og det er inngått tariffavtale, særavtale og seniorpolitisk avtale som gir de ansatte trygghet knyttet til ansettelsesforhold og arbeidsbetingelser. 3. Faglig aktivitet og samarbeid De ansatte i sekretariatet har en bred og solid kompetanse, oppnådd gjennom utdannelse og lang erfaring innenfor arbeidsfeltet. Mange ansatte har arbeidet i sekretariatet siden 1980-tallet. En av de første som ble ansatt ved opprettelsen av sekretariatet i 1982, er fortsatt fast ansatt i foreningen. De ansattes kompetanse vedlikeholdes og videreutvikles gjennom interne og eksterne kurs, ved arbeidsreiser til opprinnelseslandene og annet internasjonalt samarbeid. Det er et godt samarbeid med de to andre norske adopsjonsformidlerne, 4 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

5 Verdens Barn og InorAdopt. Samarbeidet skjer gjennom Norsk adopsjonsråd (NAR) og et felles adopsjonsfaglig utvalg. NAR består av styre- og sekretariatslederne i foreningene, og Adopsjonsforum har hatt sekretariatsansvaret for rådet i 2013 og Adopsjonsforum er også medlem av en nordisk og en europeisk sammenslutning av adopsjonsorganisasjoner. Adopsjonsforum deltar aktivt i den europeiske sammenslutningen EurAdopt, og daglig leder er vararepresentant for Norge til EurAdopts råd. Adopsjonsforum har ett styremedlem på vegne av de tre norske foreningene i Nordisk Adopsjonsråd (NAC). På myndighetssiden har Adopsjonsforum hatt et godt samarbeid med Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLID). En viktig prosess i 2014 var lobbyarbeidet for økt adopsjonsstøtte. Dette arbeidet skjedde delvis gjennom en felles kampanje i regi av de tre foreningene, og delvis gjennom foreningens nyopprettede politiske utvalg. Gjennom aktiv påvirkning av de politiske partiene fikk adopsjonsforeningene i fjor endelig gjennomslag for å knytte adopsjonsstøtten til 1G i Folketrygden. Det har vært mye kontakt med sentralmyndigheten på adopsjonsfeltet, Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) og med deres fem regionale kontorer (Bufetat). Det er også god kontakt med Utenriksdepartementet samt opprinnelseslandenes ambassader og konsulater. Vi har også et godt forhold til fagmyndighetene i de landene der vi arbeider. samarbeid med forskningsmiljøer og fagpersonell som arbeider spesielt med adopsjonsrelaterte spørsmål. 4. Økonomisk resultat Det har vært god økonomistyring hele året, men inntektene ble lavere enn ventet da adopsjonstallene sank. Store deler av foreningens adopsjonsutgifter påløper i utenlandsk valuta, og en svekket kronekurs mot slutten av 2014 var ikke gunstig for foreningen. Adopsjonskostnadene for den enkelte familie regnes ut fra et solidarisk grunnprinsipp. Alle som har adoptert et barn gjennom Adopsjonsforum i løpet av kalenderåret belastes med det samme grunnbeløpet, som er deres andel av foreningens totale adopsjons-kostnader. Det justerte grunnbeløpet endte i 2014 på kroner mot kroner året før. Grunnbeløpet er summen av kostnader ute og hjemme delt på antall gjennomførte adopsjoner. Grunnbeløpet har over tid økt pga. lavere antall adopsjoner, som gir færre familier å dele adopsjonskostnadene på. Grunnbeløpet er justert ned med bruk av midler fra Risikofondet i Dette har redusert den kraftige økningen noe. Familier som har adoptert to eller tre søsken samtidig er blitt belastet med et tillegg til grunnbeløpet på pr ekstra barn. Familiens utgifter til reise og opphold under hentereisen kommer i tillegg til innbetalingen til foreningen. Tilførselen av midler til reguleringsfondet er bl.a. påvirket av antall nye søkere og eventuell plassering av renter og avkastning av foreningens midler. Med lavt antall nye søkere er tilførselen av midler blitt lavere i en periode. Renteinntekter og avkastning Adopsjonsforum har kontakt og ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 5

6 Flere medarbeidere har valgt å benytte tilbudene i den siste avtalen. Et nytt tilbud om tidlig pensjon for eldre arbeidstakere er iverksatt for å få til en nødvendig nedbemanning pga. de siste års underskudd. Seks ansatte har inngått avtaler om tidlig pensjonering i løpet av 2013/2014. Det er gjort avsetninger for fremtidige utbetalinger av gavepensjoner til de ansatte som har valgt denne løsningen. Arbeidet med å bedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for sekretariatets ansatte ble videreført i Lokalene er blitt pusset opp med midler fra vedlikeholdsfondet. Oppgraderinger og vedlikehold av datautstyr og programvare er foretatt løpende. fra fond settes ikke lenger automatisk inn i reguleringsfondet, men disponeres av landsstyret hvert år. Fondene bidrar til mer rettferdighet i kostnadsfordelingen: Risikofondet kommer til anvendelse når store og vilkårlige ekstrautgifter rammer enkeltsøkere eller ett enkelt årskull av søkere. Reguleringsfondet brukes til å dempe store endringer fra ett år til det neste i grunnbeløpets størrelse. Egenkapitalen var pr på kr , og pr på til sammen kroner, og består i hovedsak av de tre fondene: Vedlikeholdsfondet ble opprettet i 2008, og benyttes til vedlikehold av foreningens kontorlokaler. Det hadde en balanse pr på kr , men ble brukt i sin helhet i 2014, og utgående balanse var dermed kr. 0 pr Reguleringsfondet hadde en balanse på kr ved inngangen til 2014, og økte til kr pr , da fondet ut fra vedtektene ikke kunne belastes i løpet av Risikofondet er for tredje år på rad blitt belastet med mer enn det som ble satt inn i fondet. Netto reduksjon var på kr mot kr i Risikofondet ble belastet med kr ekstra for å kompensere deler av merkostnader / inntektssvikt i Styret har iverksatt tiltak for å sikre at egenkapitalen fortsatt holdes på et forsvarlig nivå. 5. Arbeidsmiljø og likestilling Organisasjonsutvikling og arbeid med videreutvikling av personalpolitikken er videreført. Personalpolitisk dokument fra 2009 og avtalen om seniorpolitikk fra 2010 er videreført. Det pågår en kontinuerlig utviklingsprosess i sekretariatet når det gjelder adopsjonsfaglige, organisatoriske og arbeidsmessige utfordringer. Rutiner for internkontroll er søkt gjennomført. Adopsjonsforum forurenser ikke det ytre miljø gjennom utslipp eller lignende. Restpapir som ikke makuleres blir separert og legges til papirinnsamling. Annet avfall deponeres forskrifts messig. Sekretariatet bestod ved årsskiftet av 11 kvinnelige og 3 mannlige ansatte. Det er landsstyrets oppfatning at man fortsatt bør tilstrebe å ha flere mannlige arbeidstagere. Som vanlig i sosial- / helse- /omsorgsrelaterte yrker opplever Adopsjonsforum at et stort flertall av søkere til stillinger og ofte de best kvalifiserte er kvinner. Samlet sykefravær i 2014 gikk noe ned fra 7,8 % i 2013 til 7,2 % i Korttidsfraværet gikk ned fra 2 % i // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

7 til 1 % i 2014, mens langtidsfraværet gikk noe opp fra 4 % i 2013 til 5 %. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker av vesentlig art på arbeidsplassen. Landsstyret ønsker å takke de ansatte i sekretariatet for en god innsats i Perspektiv fremover Landsstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet for 2014 er utarbeidet på dette grunnlag. Etter landsstyrets oppfatning fremstår Adopsjonsforum som en god organisasjon og en pålitelig adopsjonsformidler. Landsstyret har fokus på å utvikle en robust organisasjon med en bemanning tilpasset utfordringer knyttet til internasjonal adopsjon. Landsstyrets målsetting er at Adopsjonsforum også i 2015 skal være landets ledende adopsjonsformidler, til beste for foreldreløse og forlatte barn og for de familiene som ønsker å adoptere dem. I det alt vesentlige ligger forholdene godt til rette for at dette målet skal nås. Budsjettet for 2015 legger til grunn at antallet adopsjoner fortsatt vil være stabilt lavt og på sikt kan gå ytterligere ned. Budsjettet brukes aktivt for å sikre økonomisk balanse, og fond skal i minst mulig grad benyttes. Oslo, 25. april 2015 LANDSSTYRET I ADOPSJONSFORUM ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 7

8 RESULTATREGNSKAP ADOPSJONSFORMIDLING Note Inntekter frafall saker Innbetalt fra søkere Sum inntekter adopsjonsformidling Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Kostnader kontakter utland Kostnader utvikling nye kontakter Sum kostnader i Norge Kostnader adopsjonsformidling i utlandet Sum kostnader i utlandet Sum kostnader adopsjonsformidling Underskudd adopsjonsformidling ANDRE AKTIVITETER Tilskudd fra det offentlige Medlemskontingenter Andre inntekter Sum inntekter andre aktiviteter Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader Andre kostnader Sum kostnader andre aktiviteter Underskudd/Overskudd andre aktiviteter Driftsunderskudd (-)/driftsoverskudd Verdiregulering verdipapirer Netto gevinst ved av realisasjon verdipapirer Renteinntekter Sum netto finansposter Årets resultat - overskudd Overføringer: Overført fra reguleringsfondet iht styrevedtak Overført fra risikofondet iht styrevedtak Overført fra vedlikeholdsfond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

9 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Eiendom Inkognitogt Inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Gaver Beholdning gaver Sum gaver/varebeholdning FORDRINGER Forskudd utland Fordringer avregnede adopsjoner Opptjente renter på investering Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Nordea Likviditet Nordea Obligasjon II DnB NOR Obligasjon 20 (II) Sum finansielle investeringer BANKINNSKUDD OG KONTANTER Bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 9

10 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Vedlikeholdsfond Risikofond Reguleringsfond Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Påløpne feriepenger Forskudd fra søkere Skyldig avregnede adopsjoner Avsatt gavepensjon over 5 år Avsatt for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 25. april 2015 LANDSSTYRET I ADOPSJONSFORUM 10 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

11 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp med utgangspunkt i regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Resultatregnskapet er satt opp i henhold til rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet, og følger ikke regnskapslovens oppstillingsplan. INNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer ved levering eller på tidligere opptjeningtidspunkt. UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Ved årsskiftet omregnes pengeposter i utenlandsk valuta til kursen pr KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster klassifiseres som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. FORDRINGER Forskudd og andre fordringer forfaller innen 1 år, og er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. presentert til anskaffelseskost. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris, og avskrives i takt med driftsmidlet. SKATT OG AVGIFT Adopsjonsforums virksomhet er ikke skattepliktig. Virksomheten faller også utenfor merverdiavgiftsloven og regelverket for kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. PENSJONSFORPLIKTELSER Adopsjonsforum er pliktig til å ha tjenestepensjonsforsikring, og har avtale om kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Kostnaden er lik årets premie og omkostninger ved administrasjon av den kollektive pensjonsforsikringen. BONUSREISER Adopsjonsforum har hvert år blitt tildelt en del av reisebyråets charteroverskudd som bonus. Bonusen kunne ikke tas ut i penger, men brukes til å dekke kostnader til flybilletter ved tjenestereiser til utlandet spesielt. Bonussaldo pr var kr og pr kr 0 da reisebyrået er avviklet i Bonusen og behandlingen av den framgår ikke direkte av regnskapet. BEHOLDNING GAVER Beholdningen består av artikler kjøpt inn til gaver, og er ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 11

12 NOTER 01 VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr og inventar Eiendom Sum Anskafelseskost Årets tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Regnskapsmessig verdi Årets ordinære avskrivinger Avskrivningsprosent BEHOLDNING AV GAVER Beholdningen består av artikler kjøpt inn til gaver. 03 FORDRINGER Diverse forskudd til utenlandskontaktene, forskuddsbetalte kostnader og andre utestående fordringer. 04 BANKKONTO SKATTETREKK Bankkonto skattetrekk Skyldig skattetrekk // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

13 NOTER 05 SPESIFIKASJON AV EGENKAPITALEN Vedlikeholdsfond Annen egenkapital Risikofond Reguleringsfond Sum fond Innbetalt fra nye søkere Kalkulert leie underetg Belastninger iht. vedtak Overført til annen egenkapital Vedlikeholdsfondet skal benyttes til vedlikehold av foreningens kontorlokaler. Annen egenkapital anvendes løpende i henhold til vedtak i styret. 06 LØNN TIL ANSATTE, PENSJON TIL TIDLIGERE ANSATTE, SOSIALE GODER MV. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn, pensjon mm Arbeidsgiveravgift Kostnader til ytelsesbasert tjenestepensjon Avsatt gavepensjon inkl. arbeidsgiveravgift over 5 år Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Lønnskostnadene fordeler seg slik på aktivitetene: Adopsjonsformidling Andre aktiviteter Gjennomsnittlig antall årsverk: Daglig leder har fått utbetalt kr i lønn og andre godtgjørelser. Kollektiv pensjonspremie er kr Det er ikke avtalt andre vederlag eller fordeler. Det er utbetalt styrehonorar på kr Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 18 ansatte for perioden Pensjon utbetales fra 67 år og avsluttes senest ved 82 år. Av personene som inngår i premien for perioden er det 3 tidlig pensjonister, 1 person i permisjon, 1 person knyttet til bistand og 13 personer i Adopsjonsforum. Premiefondet har økt fra kr til kr i Avkastningen har vært kr Omkostningene har vært kr og tilførte midler har vært kr Adopsjonsforum tilpasset sin kollektive pensjonsforsikring til kravene i den nye loven om foretakspensjon i Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr inklusive merverdiavgift, som dekker revisjon og regnskapsbistand. ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 13

14 REVISORS BERETNING FOR // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

15 REVISORS BERETNING FOR 2014 ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 // 15

16 ADOPSJONSFORUM Inkognitogaten 17 PB 2364 Solli, 0201 OSLO Telefon: // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14 ÅRSBERETNING 2013 INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14 2 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2013 STYRETS BERETNING 1. Formål og styresammensetning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14 ÅRSBERETNING 2015 INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14 2 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2015 STYRETS BERETNING 1. Formål og styresammensetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud ÅRSBERETNING 2010 Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: 72 89 44 20 VESTRE

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Driftskostnader Lønnskostnad 3 3 172 175 2

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012 Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2012 2011 Finansielle inntekter og kostnader: Gaver/donasjoner 2 113 410 500 87 802 500 Renteinntekter

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Oslo Musikkråd. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Oslo Musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Kommunal støtte 7 1 550 000 1 450 000 Annen inntekt 3 173 763 3 078 125 Sum driftsinntekter 1 4 723 763 4 528 125 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer