Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS"

Transkript

1 Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal trafikk. Vilkårenes artikler regulerer transport av intermodale lastbærere, mens tilleggsbestemmelser for konvensjonell vognlasttrafikk reguleres i eget vedlegg. Vilkårene gjelder fra Artikkel 1 Definisjoner 1.1 Med CARGOLINK-avtale menes en konkret avtale mellom kunden og CARGOLINK om transport av en eller flere lastbærere med lastebil, tog, båt eller en kombinasjon av disse i henhold til disse vilkår. Avtalen kan være et skriftlig dokument eller en skriftlig ordrebekreftelse med forpliktelser fra begge parter. 1.2 Med CARGOLINK-vilkårene menes disse generelle transportvilkår. Vilkårene omfatter ikke lagring av lastbærer(e) i forkant eller etterkant av en transport. 1.3 Rammeavtale viser til en i forkant inngått generell avtale mellom kunden og CARGOLINK om transport for kunden. 1.4 Kunden er CARGOLINKs oppdragsgiver og fakturamottaker. Kunden er den som personlig eller gjennom skriftlig avtalt representant beordrer CARGOLINK til transport

2 av lastbærer(e) og derigjennom er forpliktet til å betale fraktbeløpet. Bare kunden, ikke dennes representant, er CARGOLINKs avtalepartner. 1.5 Kundens representant er den som kunden skriftlig oppgir som avsender og/eller mottaker på avsender- eller mottakerstedet. 1.6 Med Cargolink menes Cargolink AS eller underleverandører Cargolink AS benytter for å utføre en transport bestilt av kunden eller dennes representant, og som fakturerer for denne. 1.7 Med transport av kundens lastbærer(e) menes avhenting av lastbærer(e) på kundens eller dennes representants hente-/utleveringssted, transport med lastebil, tog, båt eller en kombinasjon av disse, samt levering av lastbærer(e) på sted angitt i CARGOLINK-avtalen. 1.8 Med intermodale lastbærere menes vekselbeholder, vekselflak, container og trailer (huckepack-trailer). Lastbærerne skal oppfylle; NS/SS-EN 284 (konstruksjonskrav vekselbeholder/-flak <7,83m) NS-EN 283 og NS/SS-EN 452 (norm for test av vekselflak og vekselbeholdere) NS/SS-ISO 668 og 1161 (konstruksjon og test av containere) UIC (konstruksjon og test av trailere) 1.9 Begrepet ankomst gjelder ikke togets ankomst, med tidspunktet da lastbærer er klar for avhenting av kunden på avtalt omlastingsplass/terminal eller annet avtalt sted Overtakelse skjer idet lastbærer(e) er besiktiget og evt. tilstandsrapport, skadeskjema el. er utfylt og signert. Dette skjer enten når lastbærer er frakoblet transportmiddelet eller løftes av chassis. Utlevering skjer når Cargolink utleverer lastbærer (settes på chassis eller på bakkenivå og besiktiges av mottaker). For trafikk til og fra havner gjelder overtakelse når container er ferdig lastet, og utlevering idet lossing starter Med ADR/RID menes det til enhver tid gjeldende versjon av ADR/RID veg- /jernbanetransport. Artikkel 2 Avtalens omfang avtalepartenes forpliktelser 2.1 På bakgrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter CARGOLINK seg til: Å transportere den/de innleverte lastbærer(e) til avtalt utleveringssted Å formidle til kunden eller hans representant opplysninger om eventuelle uregelmessigheter som er inntruffet mens lastbærer(e) var underlagt CARGOLINK-avtalen 2.2 På bakgrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter kunden eller dennes representant seg til: På avtalt tidspunkt levere lastbærer(e) på avtalt sted Side 2

3 På avtalt tidspunkt hente lastbærer(e) på avtalt sted Å betale frakt og avgifter til CARGOLINK iht. rammeavtalen eller CARGOLINK-avtalen /prislisten til CARGOLINK Utføre fra- og tilkobling av lastbærer og klargjøre lastbærer(e) for transport med jernbane. 2.3 Cargolink har valgfrihet til å fremføre lastbærer(e) med annen transportmiddel enn tog, men for farlig gods skal dette gjøres i samråd med kunde. 2.4 Kundens ansvar Benytte CL iht. avtalens intensjon Overholde avtalte frister for bestilling, lasting og lossing Laste iht. gitte lasteforskrifter Oppgi korrekte vogndata og bruttovekter ved bestilling I tillegg plikter kunden å følge pålagte regler fra Statens Jernbanetilsyn mht varsling av jernbanehendelser og jernbaneulykker. Kunden skal varsle til CL dersom ulykker eller hendelser inntreffer. Reglene er gjengitt nedenfor (tekst i kursiv); Varsling av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Kunden skal straks og senest innen 2 timer varsle Leverandørens Transportledelse om alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Kunden skal umiddelbart varsle Leverandørs Transportledelse om jernbaneulykke. Definisjoner: Jernbaneulykke - Hendelse som har forårsaket alvorlig personskade eller ett eller flere menneskers død, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser (konsekvenser av ulykken). - Faktisk skade og skadepotensialet er betydelig. - Med alvorlig skadet person menes skade som fører til sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer. - Med betydelig skade menes materiell skade eller skade på miljø mv. for mer enn Euro, ca 1,3 mill NOK. - Med omfattende trafikkforstyrrelser menes forsinkelse på mer enn 6 timer. Alvorlig jernbanehendelse - Hendelse som har skadepotensialet for alvorlig personskade, ett eller flere menneskers død, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser. - Hendelse som under litt endrede omstendigheter kunne ført til en jernbaneulykke, selv om den faktiske skaden av hendelsen ikke nødvendigvis er så omfattende. Dette betyr at en ulykke som ikke har forårsaket betydelig skade, men har et betydelig skadepotensial, er å betrakte som en alvorlig jernbanehendelse. Det er sannsynlig skadepotensial (utfall) som er relevant, og ikke verst tenkelig tilfelle i hver sak. - Litt endrede omstendigheter betyr tilfeldigheter, eller at noen har reagert uvanlig hurtig for å motvirke at hendelsen utvikler seg til en ulykke. Jernbanehendelse - Jernbanehendelser er enhver annen hendelse enn jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse, som innvirker på sikkerheten, men ikke har betydelig skade eller skadepotensial. - Med Ikke betydelig i denne sammenhengen menes at hendelsen har skade og/eller et skadepotensiale som er mindre enn betydelig (se definisjon på betydelig over). - Sammenheng med jernbanedriften er alle hendelser som kan knyttes til driften av jernbanen som togfremføring, infrastrukturen, skifting, kjøring av arbeidstog, av- og påstigning osv. - Med driftssikkerhet menes sikkerhet for personer, materiell eller miljø i forbindelse med jernbanedriften. Side 3

4 Artikkel 3 CARGOLINK AS-avtalens opprettelse og ikrafttredelse 3.1 CARGOLINK-avtalen gjelder mellom kunden og CARGOLINK. 3.2 CARGOLINK kan benytte underleverandører til utførelse av oppdrag for kunden. Det forutsettes at underleverandører innehar alle lovpålagte godkjenninger/sertifikater. CARGOLINK forblir å være kundens avtalepart selv om underleverandøren utsteder eget bestillings- eller transportdokument til kunden. 3.3 CARGOLINK-avtalen trer i kraft idet bestillingsblanketten undertegnes av CARGOLINK eller CARGOLINKs representant. CARGOLINK kan erstatte undertegningen med stempling, maskinell bestillingsnotering, elektronisk kvittering eller på annen fastsatt måte. Kundens undertegning kan bare erstattes tilsvarende om denne på forhånd, og med CARGOLINKs godkjenning skriftlig aksepterer disse generelle transportvilkår. 3.4 Ved å undertegne bestillingsblanketten aksepterer kunden de til enhver tid gjeldende CARGOLINK-vilkår. 3.5 CARGOLINKs bekreftelse av bestillingen utgjør, så vidt annet ikke er godtgjort, en bekreftelse på at transporten er akseptert. Artikkel 4 CARGOLINK-avtalens avslutning. 4.1 CARGOLINK-avtalen opphører på ankomstdagen idet lastbærer(e) er stillet til kundens eller dennes representants rådighet på bakkenivå på stedet angitt i CARGOLINK-avtalen. Dersom lastbærer ikke hentes innenfor angitt losseperiode, oopphører CARGOLINK-avtalen senest idet omlastingsplassen stenger, dog senest 00: Dersom lastbærer(e) etter avtale med CARGOLINK oppbevares av CARGOLINK i perioden før transportdag og/eller etter ankomstdag, er CARGOLINK ansvarlig for tap eller skade i denne perioden. Oppbevaring skal alltid bestilles skriftlig av kunden. CARGOLINKs ansvar er begrenset til 8,33 SDR pr kilo bruttovekt av det tapte eller skadede gods/lastbærer. Erstatningen skal under ingen omstendighet ikke overstige SDR pr lastbærer inkludert gods i denne. CARGOLINKs ansvar overfor samtlige oppdragsgivere eller overfor flere lastbærere for én kunde, er begrenset til SDR. Kunden(e) er selv ansvarlig for å besørge forsikring av lastbærer og gods. 4.3 Ved lagring i forkant eller etterkant av en transport, gjelder de respektive terminalers regler. Lagring skal innarbeides i rammeavtalen. Artikkel 5 Lastbærerens og godsets tilstand kundens ansvar 5.1 Ved undertegnelse av bestillingsblanketten påtar kunden seg ansvar for Side 4

5 At opplysninger om lastbærer(e) er korrekte og fullstendige. at eventuelle dokumenter som følger lastbærer(e) og som kreves av offentlige myndigheter, av kontrollhensyn er korrekte og fullstendige. At eventuelle lover og forskrifter i de stater som berøres av lastbærerens transportvei likeledes er oppfylte. 5.2 I og med overleveringen garanterer kunden at lastbærer(e) oppfyller de gjeldende krav for sikker transport, og at så vel lastbærer(e) som inneholdende gods oppfyller de gjledende krav for sikker transport både med bil, tog og båt. Vekten av godset skal være jevnt fordelt i lastbæreren. For lastbæreren innebærer dette at den skal være kodifisert og utstyrt med kodifiseringsmerking eller, for containere, være utstyrt med sikkerhetsskilt (Safety Approval Plate). Alle lastbærere skal ved overleveringen tilfredsstille kravene som følger av artikkel 1.8. Det er av stor betydning for trafikksikkerheten at korrekt vekt er oppgitt, samt at anbefalingene i Sikring av last utgitt av Vegdirektoratet i Norge og Sikring av last utgitt av Vägverket følges i hhv Norge og Sverige. Cargolink påberoper seg innsyn og revisjonsrett for å påse at gjeldende rutiner følges. Det settes krav til lastsikring 1 G i begge kjøreretninger og 0,5 G sideveis. Lastbærere som har sidedører og som ikke omfattes av ISO «Container safety Convention «, skal av kunden sikres med sikkerhetslenker eller tilsvarende sikring. 5.3 Kunden er ansvarlig for dokumentert og påregnelig tap CARGOLINK og eventuelle tredjemenn måtte lide som følge av brudd på kravene i 5.1 og 5.2, selv om tapet ikke oppsto ved kundens egen handling. Som vilkår for avtalen kan CARGOLINK kreve bevis for at kunden har forsikringsdekning for alt ansvar som følge av første ledd. 5.4 CARGOLINK er ikke ansvarlig for å kontrollere den bestilte lastbærerens tekniske tilstand eller egnethet for transport. CARGOLINK AS forbeholder seg likevel retten til på stikkprøvebasis å kontrollere at lastbæreren er i forsvarlig teknisk tilstand. Kunden vil, i den grad det er mulig, varsles før stikkprøvekontroll gjennomføres. Kunden vil alltid varsles i den grad det foreligger plikt til dette. 5.5 CARGOLINK kan, men er ikke forpliktet til, ved overleveringen til CARGOLINK foreta en ytre besiktigelse av lastbærer(e). Selv om det ikke gis muntlige eller skriftlige opplysninger om synlig skade eller mangler på lastbærer(e) når den/de overleveres av kunden, utgjør de manglende opplysninger ikke bevis for at lastbærer(e) ble overlevert til CARGOLINK i uskadet stand. 5.6 Det er kundens ansvar å stille inn og kontrollere temperatur ved innlevering av temperaturregulerte lastbærere til CARGOLINK. CARGOLINK foretar ikke temperaturavlesning eller kontroll på terminal eller under transport. Artikkel 6 Farlig gods eller ikke tillatt gods 6.1 Ved transport av lastbærer inneholdende farlig gods med høy risiko (iht ADR/RID ), skal kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før planlagt innlevering (søn- og helligdager ikke medregnet). For farlig gods som ikke er definert som farlig Side 5

6 gods med høy risiko, skal kunden gi melding senest 1 time før planlagt innlevering. Farlig gods med høy risiko skal innleveres på transportdagen. 6.2 Kunden skal kun benytte lastbærer(e) (container, vekselbeholder, semitrailer etc) som er tillatt benyttet for transport av farlig gods i den transportform som skal benyttes. Lastbærer(e) skal oppfylle de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter om transport av farlig gods. CARGOLINK transporterer ikke farlig gods klasse 7 (radioaktivt materiale) over kategori 1 hvit, jfr ADR/RID. Stoffer og produkter nevnt i RID er ikke tillatt for transport av jernbane. Likeledes er øvrige stoffer som er angitt i RID under ikke tillatt for transport ikke tillatt ved kombinerte transporter på jernbane. CARGOLINK aksepterer ikke transport av farlig avfall. Farlig avfall i denne sammenheng er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall eller industriavfall fordi dette kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker, dyr eller omgivelser. 6.3 Ved bestilling av plass for lastbærer(e) med farlig gods, plikter kunden å levere transportdokumentasjon med kopi av bookingskjema, fraktbrev, godsdeklarasjoner, lasteinstruks og evt. Særavtaler i henhold til ADR/RID 5.4 Dokumentasjon. Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon, mottas ikke enheten for transport. 6.4 CARGOLINK vil kunne treffe tiltak på kundens bekostning dersom lastbærer(e) med farlig gods ikke hentes innen rimelig tid. Dette innebærer også i ytterste konsekvens at gods og/eller lastbærer(e) kan destrueres. Kunden skal om mulig kontaktes for konsultasjon. Farlig gods med høy risiko skal hentes på ankomstdagen. 6.5 CARGOLINK vil på forespørsel gi opplysninger om gods som ikke, eller bare på visse vilkår, kan transporteres uavhengig av om godset er farlig eller ikke. Dette vil kunne være transporter som krever spesielle tiltak før transport kan utføres. Det skal inngås særskilt avtale om gods som faller inn under denne artikkel. 6.6 Kunden er erstatningsrettslig ansvarlig overfor CARGOLINK for tap CARGOLINK måtte lide som følge av godsets farlige eller skadevoldende egenskaper uansett om tapet skyldes godset, emballering, lastbærerens tilstand eller brudd på punkt(er) i artikkel CARGOLINK kan kreve bevis for at kunden har nødvendig forsikringsdekning for alt ansvar som følger av artikkel Ved transport av farlig gods med høy risiko i henhold til ADR/RID artikkel , skal transportøren utarbeide og implementere en egen sikringsplan. CARGOLINK forutsetter at dette er etablert fra kundens side. Artikkel 7 Betalingsvilkår 7.1 CARGOLINKs faktura forfaller til betaling når CARGOLINK-avtalen trer i kraft dersom det ikke er inngått annen skriftlig avtale mellom partene. CARGOLINK plikter ikke å påbegynne eller fullføre noe oppdrag hvis betaling ikke er mottatt i henhold til inngått avtale. Side 6

7 7.2 Betalingsutsettelse kan avtales dersom kunden stiller bankgaranti eller annen sikkerhet som CARGOLINK finner tilfredsstillende. Forsinket betaling medfører i alle tilfeller at tidligere innvilget betalingsutsettelse for andre oppdrag utført av CARGOLINK for kunden opphører, samt at alle øvrige utestående beløp på kunden umiddelbart forfaller til betaling, inklusive eventuelle gebyrer og forsinkelsesrente. 7.3 Kunden kan ikke motregne med krav på CARGOLINK i CARGOLINKs utestående krav på kunden, med mindre kundens motkrav er endelig fastslått ved rettslig behandling eller uttrykkelig er akseptert av CARGOLINK og kundens krav ikke er foreldet. 7.4 CARGOLINK har rett til å holde igjen gods og lastbærer(e) som er i CARGOLINKs besittelse dersom kunden misligholder sine betalingsforpliktelser. 7.5 Dersom det under avtaleperioden oppstår endringer i offentlige avgifter eller vesentlige endringer i prisnivået på øvrige eksterne innsatsfaktorer (eksempelvis endring i dieselpris, strømpris, valutaendringer mv), har CARGOLINK rett til å foreta en justering av den gjeldende pris under avtaleperioden. Den nye pris får anvendelse mellom partene 1 måned etter at CARGOLINK har gitt skriftlig varsel om slik prisjustering. Artikkel 8 CARGOLINKs ansvar 8.1 Denne artikkel gir en uttømmende regulering av CARGOLINKs ansvar overfor kunde, dog med unntak for artikkel 4.2 som regulerer lagring. 8.2 CARGOLINK svarer kun for tap og/eller skade i perioden fra overtakelse til utlevering. CARGOLINK svarer likeledes bare for tap og skade som rammer lastbærer(e) og gods når tapet/skaden er forårsaket av forsømmelser fra CARGOLINK, personer i CARGOLINKs tjeneste eller andre personer som CARGOLINK engasjerer/benytter i forbindelse med oppdraget. CARGOLINK er ikke under noen omstendighet ansvarlig for forsinkelser, helt eller delvis tap eller skade dersom CARGOLINK godtgjør at forsinkelsen, tapet eller skaden skyldes følgende forhold: feil eller forsømmelse av kunden eller kundens representant forholdsordre fra kunden eller kundens representant som ikke har sin årsak i feil eller forsømmelse fra CARGOLINKs side lastbærerens og/eller godset mangelfulle eller særlige tilstand eller beskaffenhet lasting eller sikring av gods/deler/utrustning inne i eller på lastbærer(e) foretatt av kunden eller kundens representant utilstrekkelig, utydelig eller uriktig angivelse av mottakers navn og adresse samt utleveringssted Side 7

8 CARGOLINK er bare ansvarlig for forsinket levering når den faktiske befordringstid vesentlig overstiger hva det etter forholdene ville være rimelig å innvilge en omsorgsfull transportør. CARGOLINKs leverings- og ledetider er veiledende og utgjør ikke bindende avtalt leveringstid, med mindre det fremkommer av øvrige vilkår. 8.3 CARGOLINK er fri for ansvar dersom CARGOLINK godtgjør at forsinkelse, helt eller delvis tap eller skade skyldes forhold som CARGOLINK eller CARGOLINKs underleverandør ikke kunne unngå og heller ikke var i stand til å forebygge følgene av (force majeure). Videre er CARGOLINK fri for ansvar dersom det inntreffer forhold/restriksjoner som CARGOLINK ikke var i stand til å forebygge og som fører til redusert kapasitet i CARGOLINKs driftsopplegg. Slike forhold omfatter (men er ikke begrenset til) blant annet naturkatastrofe, uventede værforhold, herunder skred/ras og lignende, streik, lockout, boikott, krig, opptøyer, sikkerhetstiltak eller andre tiltak ved terrormistanke, terrorisme, mobilisering eller uforutsett militærinnkallelse av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner eller andre tiltak eller restriksjoner fra offentlige myndigheter, samt manglende tilgang til offentlig jernbanenett og/eller offentlig infrastruktur. CARGOLINK skal underrette kunden om forholdet og dets antatte varighet. CARGOLINK forbeholder retten til å påberope forholdet som en force majeurehendelse også etter at CARGOLINK har underrettet kunden. 8.4 Ved forsinkelse, tap eller skade eller annen hendelse der kundens forhold og/eller lastbærerens tilstand eller beskaffenhet som nevnt i artikkel 8.2 er en medvirkende årsak, reduseres CARGOLINKs erstatningsansvar tilsvarende i den utstrekning CARGOLINK godtgjør at slike omstendigheter har medvirket til kundens tap. 8.5 Dersom det fastslås at forsinkelse, tap eller skade har inntruffet mens lastbæreren ble transportert med et bestemt transportmiddel, skal CARGOLINKs ansvar avgjøres etter de tvingende lovbestemmelser som gjelder for denne transportmåte i den utstrekning disse avviker fra bestemmelsene i CARGOLINK-avtalen. 8.6 I andre tilfeller enn nevnt i artikkel 8.5 begrenses CARGOLINKs erstatningsansvar ved tap eller skade på lastbærer(e) til 8,33 SDR per kilogram bruttovekt av tapt eller skadet lastbærer(e) etter kursen på oppgjørstidspunktet. Erstatningen skal under enhver omstendighet ikke overstige SDR pr lastbærer inklusive gods i denne, samt, om samme skadetilfelle berører flere lastbærer(e) (tilhørende kunden eller andre kunder), sammenlagt pr skadetilfelle. Dersom skadebeløpet ved ett og samme skadetilfelle overstiger SDR, fordeles beløpet mellom kundene i forhold til bruttovekten på respektive lastbærere. Ved forsinkelse eller uaktsom tilsidesettelse av kontraktsmessig forpliktelse, er CARGOLINKs erstatningsansvar begrenset til kundens dokumenterte og påregnelige tap, dog maksimum fraktbeløpet for lastbæreren. Side 8

9 8.7 Ved tap av gods beregnes erstatningsbeløpet etter lastbærerens verdi på sted og tid for overtakelse av lastbæreren. 8.8 CARGOLINK er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap. Som slik tap regnes blant annet kostnader for stå- eller ventetid, nyttebortfall for lastbærer, kostnader for erstatningstransporter, inntektstap og tap av anseelse eller markedsandeler. 8.9 Krav på erstatning skal rettes mot CARGOLINK av kunden, ikke dennes representant. Bare kunden kan gå til rettslige skritt. Artikkel 9 Forutsetninger for skadeerstatning 9.1 En eventuell erstatningsutbetaling fra CARGOLINK forutsetter at kunden har reklamert og fremmet erstatningskrav innen de frister som følger av artikkel Ved synlig tap eller skade må kunden eller dennes representant umiddelbart etter at lastbærer(e) er stillet til kundens rådighet foreta skriftlig reklamasjon. Reklamasjon må fremsettes overfor CARGOLINKs representant på ankomststedet. Dette gjelder også for synlig skade på plombering eller annen forsegling. Krav som følge av synlig skade eller tap bortfaller dersom kunden eller dennes representant uten forbehold mottar lastbæreren ved utlevering. Ved utlevering på terminal eller omlastingsplass utløper reklamasjonsfristen idet lastbæreren forlater terminalen eller omlastingsplassen. 9.3 Ved reklamasjon over synlig skade på lastbærer(e), skal CARGOLINKs representant skrive inn i bestillingsblanketten eller i separat dokument (besiktigelsesprotokoll) hva som konstateres av skade og skadens omfang, samt evt. årsak til skaden. Kunden skal skrive under protokollen. Dersom partene ikke blir enige om protokollens innhold, har hver av partene for egen regning rett til å oppnevne en utenforstående besiktigelsesperson. 9.4 Ved tap eller skade som ikke er synlig og først blir fastslått etter utlevering, må kunden eller dennes representant: 1. Reklamere så snart som mulig, dog senest 7 dager etter utlevering fra terminal eller omlastingsplass 2. Tillate besiktigelse av godset og lastbæreren ved protokollering av CARGOLINK eller dennes representant 3. Oppbevare alle bevis for at skaden eller tapet oppsto i den perioden CARGOLINK hadde ansvaret for lastbæreren 4. Ved innbrudd og/eller tyveri skal forholdet politianmeldes av den som har lastbæreren i sin forvaring 9.5 Dersom lastbærer ikke er ankommet innen angitt tid, skal CARGOLINK umiddelbart melde dette til kunden og varsle kunden om årsaken til forsinkelsen. 9.6 Ved tap som følge av forsinkelse, tap av dokumenter eller annet brudd på avtalen, med unntak av tap eller skade på gods eller lastbærer, må kunden sørge for at CARGOLINK har mottatt skriftlig reklamasjon innen 21 dager fra lastbærerens Side 9

10 ankomst. Krav må stilles innen 40 kalenderdager etter CARGOLINK-avtalens ikrafttredelse. Godtgjøres det at kunden har lidt økonomiske tap som følge av forhold beskrevet i denne artikkel, skal CARGOLINK dekke dette begrenset oppad til fraktbeløpets størrelse for den gjeldende lastbærer. 9.6 Alle krav på skadeerstatning skal sendes skriftlig til CARGOLINK og være vedlagt nødvendig dokumentasjon. Artikkel 10 Revisjonsrett 10.1 Generelt Partene har rett til å revidere hverandres virksomhet for å sikre at avtalemotparten utøver en virksomhet som tilfredsstiller nedfelte krav og rutiner partene må forholde seg til. Krav og rutiner kan være betinget av krav gitt i sertifiserings- og/eller lisensieringssystemer, myndighetskrav med mer CLs revisjonsrett som togoperatør Cargolink er opptatt av at all transport som skjer i regi av selskapet, skjer på en sikker og forutsigbar måte samt innenfor gjeldende regelverk for jernbanetransport. Dette forutsetter bl.a. at det rullende materiellet som fremføres i Cargolinks tog, skal tilfredsstille sikkerhetsforskriftens kapittel 13 - Krav til rullende materiell, herunder Generelle krav til rullende materiell og Bremser. I dette ligger at rullende materiell skal ha en teknisk utforming og driftsmessig tilstand som er sikkerhetsmessig forsvarlig og i henhold til nasjonale og internasjonale standarder som er akseptert av Statens Jernbanetilsyn. Dette forutsetter at materiellet inspiseres og vedlikeholdes slik at funksjonaliteten til enhver tid er intakt. I de tilfeller hvor Cargolink transporterer rullende materiell som eies og vedlikeholdes av andre, har Cargolink ingen annen direkte kontroll på tilstanden enn lokførers visitasjon og bremseprøving av materiellet før avgang. Ut fra ovennevnte har Cargolink behov for å sikre seg innsyn i hvordan det rullende materiellet inspiseres og vedlikeholdes. Som del av herværende kontraktsforutsetninger, vil Cargolink påberope seg retten til å kunne foreta revisjon og stikkprøver av vedlikeholdssystemet for det rullende materiellet og det faktiske vedlikehold som gjennomføres. I dette vil inngå krav til personell, fasiliteter, verktøy og utstyr, teknisk dokumentasjon, dokumentasjon på utført arbeid, feil på sikkerhetskritisk funksjon (SKF) og kvalitetssystem med prosedyrer og rutiner m.v. Artikkel 11 Sluttbestemmelser 11.1 Eventuelle reklamasjonskrav som kunden måtte ha mot CARGOLINK som følge av transport, foreldes ett år etter at reklamasjonen er fremsatt Alle avtaler mellom CARGOLINK og dets kunder samt disse generelle transportvilkår er underlagt norsk lov. For enhver tvist som har sitt utspring i disse generelle transportvilkår for CARGOLINK eller avtaler mellom CARGOLINK og kunder, vedtar partene domstolen Side 10

11 på det sted hvor CARGOLINK til enhver tid har sitt registrerte hovedsete som verneting CARGOLINK kan etter avtale med kunden fastsette spesielle vilkår som tillegg til de generelle transportvilkår for CARGOLINK. CARGOLINK kan til enhver tid endre sine avtalevilkår slik at de avviker fra disse vilkår og foreliggende avtaler med kundene for fremtidige CARGOLINK-avtaler. CARGOLINK plikter å gjøre kundene kjent med de endrede vilkår. Dersom kunden ønsker å rette krav direkte mot CARGOLINKs underleverandør som følge av tap på kundens hånd, skal CARGOLINK overdra til kunden de rettigheter og krav CARGOLINK måtte ha i følge avtalen mellom CARGOLINK og underleverandøren Dersom CARGOLINK i enkelte tilfeller avstår fra å gjøre sine rettigheter gjeldende ved en rettslig eller utenrettslig tvist, har dette ingen prejuridiserende virkning i andre liknende tilfeller Hel eller delvis ugyldighet av enkelte bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelser i de foreliggende CARGOLINK-vilkårene Dersom disse generelle transportvilkårene foreligger på annet språk enn norsk, skal den norske teksten ved tolkningstvil være bestemmende for vilkårenes forståelse. Vedlegg til CARGOLINKs generelle transportvilkår transport med konvensjonell godsvogn ( vognlast ) 1. Anvendelsesområde De Generelle transportvilkår for Cargolink AS kommer til anvendelse også for konvensjonelle vogner så langt vilkårene passer. Der hvor de generelle vilkårene er i strid med teksten i dette vedlegget, skal teksten i dette vedlegget gå foran 2. Tillegg til artikkel 1.8 Definisjoner Med konvensjonell vogn menes vogn som ikke er konstruert for å transportere intermodale lastbærere. Konvensjonelle vogner kan fremføres både som enkeltvogner i tog og som heltog hvor én kunde kjøper hele togets kapasitet. 3. Tillegg til artikkel 1.10 Definisjoner Overtakelse skjer idet vognen(e) er tilkoblet lokomotiv. Utlevering skjer idet vognen(e) etter avtale er stillet til mottakers disposisjon for lossing. 4. Tillegg til artikkel 2.1 Avtalepartenes forpliktelser CARGOLINKs ansvar På bakrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter CARGOLINK seg til; Å stille vogn(er) for lasting på avtalt sted til avtalt tid Side 11

12 Å sørge for at vogner og lasteutstyr (dersom CARGOLINK skal stille med dette) er i tilfredsstillende stand Å hente vogn(er) til avtalt tid Å stille vogn på avtalt sted til avtalt tid for lossing Lasting, lossing og sikring av last på vognen(e) er kundens ansvar og utføres av denne dersom ikke annet er avtalt. 5. Tillegg til artikkel Avtalepartenes forpliktelser kundens ansvar På bakrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter kunden seg til; Å fremme innsigelser om at vogner eller lasteutstyr ikke er i tilfredsstillende stand før lasting påbegynnes Fjerne evt snø og is som er oppstått etter CARGOLINKs levering av vognen(e) dersom dette er nødvendig før lasting påbegynnes Motta alt gods ved lossing. Dellossing aksepteres ikke Levere vognene tilbake i rengjort og ubeskadiget tilstand etter lossing. 6. Tillegg til artikkel 8 CARGOLINKs ansvar Dersom godset lastes før avtalt transportdag, løper CARGOLINKs ansvar tidligst fra det tidspunkt overtakelsesstedet åpner på transportdagen. Dersom godset ikke hentes eller losses på ankomstdagen, opphører CARGOLINKs ansvar ved avslutning av CARGOLINK-avtalen, jfr artikkel 4.1. Vogn(er) og gods som står på kundens områder er kundens ansvar. CARGOLINKs ansvar for vogn(er) og gods som står på CARGOLINKs område før transportdagen og etter ankomstdagen, reguleres i vilkårenes artikkel Tillegg til artikkel 8.2 om CARGOLINKs ansvarsfritak CARGOLINK er fri for ansvar dersom tapet, skaden eller forsinkelsen skyldes ett eller flere av følgende forhold: Mangler ved vogn eller annet materiell som kunden ikke har gjort innsigelser mot såfremt manglene med rimelighet burde vært oppdaget Transport av gods på åpen vogn når dette er akseptert eller bestilt av kunden. Bestilling av transport av åpen vogn er å betrakte som en aksept. 8. Tillegg til artikkel 8.5 og 8.6 om CARGOLINKs ansvar Dersom CARGOLINK utfører for- eller ettertransport av gods fremført i eller på konvensjonell vogn(er) med annet transportmiddel enn tog, gjelder artikkel Tillegg til artikkel 9.2 om forutsetninger for skadeerstatning Dersom det ved lasting eller lossing oppdages eller påføres skade, skal lasting eller lossing stanses umiddelbart og besiktigelsesperson fra CARGOLINK tilkalles. Side 12

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer