Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS"

Transkript

1 Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal trafikk. Vilkårenes artikler regulerer transport av intermodale lastbærere, mens tilleggsbestemmelser for konvensjonell vognlasttrafikk reguleres i eget vedlegg. Vilkårene gjelder fra Artikkel 1 Definisjoner 1.1 Med CARGOLINK-avtale menes en konkret avtale mellom kunden og CARGOLINK om transport av en eller flere lastbærere med lastebil, tog, båt eller en kombinasjon av disse i henhold til disse vilkår. Avtalen kan være et skriftlig dokument eller en skriftlig ordrebekreftelse med forpliktelser fra begge parter. 1.2 Med CARGOLINK-vilkårene menes disse generelle transportvilkår. Vilkårene omfatter ikke lagring av lastbærer(e) i forkant eller etterkant av en transport. 1.3 Rammeavtale viser til en i forkant inngått generell avtale mellom kunden og CARGOLINK om transport for kunden. 1.4 Kunden er CARGOLINKs oppdragsgiver og fakturamottaker. Kunden er den som personlig eller gjennom skriftlig avtalt representant beordrer CARGOLINK til transport

2 av lastbærer(e) og derigjennom er forpliktet til å betale fraktbeløpet. Bare kunden, ikke dennes representant, er CARGOLINKs avtalepartner. 1.5 Kundens representant er den som kunden skriftlig oppgir som avsender og/eller mottaker på avsender- eller mottakerstedet. 1.6 Med Cargolink menes Cargolink AS eller underleverandører Cargolink AS benytter for å utføre en transport bestilt av kunden eller dennes representant, og som fakturerer for denne. 1.7 Med transport av kundens lastbærer(e) menes avhenting av lastbærer(e) på kundens eller dennes representants hente-/utleveringssted, transport med lastebil, tog, båt eller en kombinasjon av disse, samt levering av lastbærer(e) på sted angitt i CARGOLINK-avtalen. 1.8 Med intermodale lastbærere menes vekselbeholder, vekselflak, container og trailer (huckepack-trailer). Lastbærerne skal oppfylle; NS/SS-EN 284 (konstruksjonskrav vekselbeholder/-flak <7,83m) NS-EN 283 og NS/SS-EN 452 (norm for test av vekselflak og vekselbeholdere) NS/SS-ISO 668 og 1161 (konstruksjon og test av containere) UIC (konstruksjon og test av trailere) 1.9 Begrepet ankomst gjelder ikke togets ankomst, med tidspunktet da lastbærer er klar for avhenting av kunden på avtalt omlastingsplass/terminal eller annet avtalt sted Overtakelse skjer idet lastbærer(e) er besiktiget og evt. tilstandsrapport, skadeskjema el. er utfylt og signert. Dette skjer enten når lastbærer er frakoblet transportmiddelet eller løftes av chassis. Utlevering skjer når Cargolink utleverer lastbærer (settes på chassis eller på bakkenivå og besiktiges av mottaker). For trafikk til og fra havner gjelder overtakelse når container er ferdig lastet, og utlevering idet lossing starter Med ADR/RID menes det til enhver tid gjeldende versjon av ADR/RID veg- /jernbanetransport. Artikkel 2 Avtalens omfang avtalepartenes forpliktelser 2.1 På bakgrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter CARGOLINK seg til: Å transportere den/de innleverte lastbærer(e) til avtalt utleveringssted Å formidle til kunden eller hans representant opplysninger om eventuelle uregelmessigheter som er inntruffet mens lastbærer(e) var underlagt CARGOLINK-avtalen 2.2 På bakgrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter kunden eller dennes representant seg til: På avtalt tidspunkt levere lastbærer(e) på avtalt sted Side 2

3 På avtalt tidspunkt hente lastbærer(e) på avtalt sted Å betale frakt og avgifter til CARGOLINK iht. rammeavtalen eller CARGOLINK-avtalen /prislisten til CARGOLINK Utføre fra- og tilkobling av lastbærer og klargjøre lastbærer(e) for transport med jernbane. 2.3 Cargolink har valgfrihet til å fremføre lastbærer(e) med annen transportmiddel enn tog, men for farlig gods skal dette gjøres i samråd med kunde. 2.4 Kundens ansvar Benytte CL iht. avtalens intensjon Overholde avtalte frister for bestilling, lasting og lossing Laste iht. gitte lasteforskrifter Oppgi korrekte vogndata og bruttovekter ved bestilling I tillegg plikter kunden å følge pålagte regler fra Statens Jernbanetilsyn mht varsling av jernbanehendelser og jernbaneulykker. Kunden skal varsle til CL dersom ulykker eller hendelser inntreffer. Reglene er gjengitt nedenfor (tekst i kursiv); Varsling av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Kunden skal straks og senest innen 2 timer varsle Leverandørens Transportledelse om alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Kunden skal umiddelbart varsle Leverandørs Transportledelse om jernbaneulykke. Definisjoner: Jernbaneulykke - Hendelse som har forårsaket alvorlig personskade eller ett eller flere menneskers død, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser (konsekvenser av ulykken). - Faktisk skade og skadepotensialet er betydelig. - Med alvorlig skadet person menes skade som fører til sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer. - Med betydelig skade menes materiell skade eller skade på miljø mv. for mer enn Euro, ca 1,3 mill NOK. - Med omfattende trafikkforstyrrelser menes forsinkelse på mer enn 6 timer. Alvorlig jernbanehendelse - Hendelse som har skadepotensialet for alvorlig personskade, ett eller flere menneskers død, eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser. - Hendelse som under litt endrede omstendigheter kunne ført til en jernbaneulykke, selv om den faktiske skaden av hendelsen ikke nødvendigvis er så omfattende. Dette betyr at en ulykke som ikke har forårsaket betydelig skade, men har et betydelig skadepotensial, er å betrakte som en alvorlig jernbanehendelse. Det er sannsynlig skadepotensial (utfall) som er relevant, og ikke verst tenkelig tilfelle i hver sak. - Litt endrede omstendigheter betyr tilfeldigheter, eller at noen har reagert uvanlig hurtig for å motvirke at hendelsen utvikler seg til en ulykke. Jernbanehendelse - Jernbanehendelser er enhver annen hendelse enn jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse, som innvirker på sikkerheten, men ikke har betydelig skade eller skadepotensial. - Med Ikke betydelig i denne sammenhengen menes at hendelsen har skade og/eller et skadepotensiale som er mindre enn betydelig (se definisjon på betydelig over). - Sammenheng med jernbanedriften er alle hendelser som kan knyttes til driften av jernbanen som togfremføring, infrastrukturen, skifting, kjøring av arbeidstog, av- og påstigning osv. - Med driftssikkerhet menes sikkerhet for personer, materiell eller miljø i forbindelse med jernbanedriften. Side 3

4 Artikkel 3 CARGOLINK AS-avtalens opprettelse og ikrafttredelse 3.1 CARGOLINK-avtalen gjelder mellom kunden og CARGOLINK. 3.2 CARGOLINK kan benytte underleverandører til utførelse av oppdrag for kunden. Det forutsettes at underleverandører innehar alle lovpålagte godkjenninger/sertifikater. CARGOLINK forblir å være kundens avtalepart selv om underleverandøren utsteder eget bestillings- eller transportdokument til kunden. 3.3 CARGOLINK-avtalen trer i kraft idet bestillingsblanketten undertegnes av CARGOLINK eller CARGOLINKs representant. CARGOLINK kan erstatte undertegningen med stempling, maskinell bestillingsnotering, elektronisk kvittering eller på annen fastsatt måte. Kundens undertegning kan bare erstattes tilsvarende om denne på forhånd, og med CARGOLINKs godkjenning skriftlig aksepterer disse generelle transportvilkår. 3.4 Ved å undertegne bestillingsblanketten aksepterer kunden de til enhver tid gjeldende CARGOLINK-vilkår. 3.5 CARGOLINKs bekreftelse av bestillingen utgjør, så vidt annet ikke er godtgjort, en bekreftelse på at transporten er akseptert. Artikkel 4 CARGOLINK-avtalens avslutning. 4.1 CARGOLINK-avtalen opphører på ankomstdagen idet lastbærer(e) er stillet til kundens eller dennes representants rådighet på bakkenivå på stedet angitt i CARGOLINK-avtalen. Dersom lastbærer ikke hentes innenfor angitt losseperiode, oopphører CARGOLINK-avtalen senest idet omlastingsplassen stenger, dog senest 00: Dersom lastbærer(e) etter avtale med CARGOLINK oppbevares av CARGOLINK i perioden før transportdag og/eller etter ankomstdag, er CARGOLINK ansvarlig for tap eller skade i denne perioden. Oppbevaring skal alltid bestilles skriftlig av kunden. CARGOLINKs ansvar er begrenset til 8,33 SDR pr kilo bruttovekt av det tapte eller skadede gods/lastbærer. Erstatningen skal under ingen omstendighet ikke overstige SDR pr lastbærer inkludert gods i denne. CARGOLINKs ansvar overfor samtlige oppdragsgivere eller overfor flere lastbærere for én kunde, er begrenset til SDR. Kunden(e) er selv ansvarlig for å besørge forsikring av lastbærer og gods. 4.3 Ved lagring i forkant eller etterkant av en transport, gjelder de respektive terminalers regler. Lagring skal innarbeides i rammeavtalen. Artikkel 5 Lastbærerens og godsets tilstand kundens ansvar 5.1 Ved undertegnelse av bestillingsblanketten påtar kunden seg ansvar for Side 4

5 At opplysninger om lastbærer(e) er korrekte og fullstendige. at eventuelle dokumenter som følger lastbærer(e) og som kreves av offentlige myndigheter, av kontrollhensyn er korrekte og fullstendige. At eventuelle lover og forskrifter i de stater som berøres av lastbærerens transportvei likeledes er oppfylte. 5.2 I og med overleveringen garanterer kunden at lastbærer(e) oppfyller de gjeldende krav for sikker transport, og at så vel lastbærer(e) som inneholdende gods oppfyller de gjledende krav for sikker transport både med bil, tog og båt. Vekten av godset skal være jevnt fordelt i lastbæreren. For lastbæreren innebærer dette at den skal være kodifisert og utstyrt med kodifiseringsmerking eller, for containere, være utstyrt med sikkerhetsskilt (Safety Approval Plate). Alle lastbærere skal ved overleveringen tilfredsstille kravene som følger av artikkel 1.8. Det er av stor betydning for trafikksikkerheten at korrekt vekt er oppgitt, samt at anbefalingene i Sikring av last utgitt av Vegdirektoratet i Norge og Sikring av last utgitt av Vägverket følges i hhv Norge og Sverige. Cargolink påberoper seg innsyn og revisjonsrett for å påse at gjeldende rutiner følges. Det settes krav til lastsikring 1 G i begge kjøreretninger og 0,5 G sideveis. Lastbærere som har sidedører og som ikke omfattes av ISO «Container safety Convention «, skal av kunden sikres med sikkerhetslenker eller tilsvarende sikring. 5.3 Kunden er ansvarlig for dokumentert og påregnelig tap CARGOLINK og eventuelle tredjemenn måtte lide som følge av brudd på kravene i 5.1 og 5.2, selv om tapet ikke oppsto ved kundens egen handling. Som vilkår for avtalen kan CARGOLINK kreve bevis for at kunden har forsikringsdekning for alt ansvar som følge av første ledd. 5.4 CARGOLINK er ikke ansvarlig for å kontrollere den bestilte lastbærerens tekniske tilstand eller egnethet for transport. CARGOLINK AS forbeholder seg likevel retten til på stikkprøvebasis å kontrollere at lastbæreren er i forsvarlig teknisk tilstand. Kunden vil, i den grad det er mulig, varsles før stikkprøvekontroll gjennomføres. Kunden vil alltid varsles i den grad det foreligger plikt til dette. 5.5 CARGOLINK kan, men er ikke forpliktet til, ved overleveringen til CARGOLINK foreta en ytre besiktigelse av lastbærer(e). Selv om det ikke gis muntlige eller skriftlige opplysninger om synlig skade eller mangler på lastbærer(e) når den/de overleveres av kunden, utgjør de manglende opplysninger ikke bevis for at lastbærer(e) ble overlevert til CARGOLINK i uskadet stand. 5.6 Det er kundens ansvar å stille inn og kontrollere temperatur ved innlevering av temperaturregulerte lastbærere til CARGOLINK. CARGOLINK foretar ikke temperaturavlesning eller kontroll på terminal eller under transport. Artikkel 6 Farlig gods eller ikke tillatt gods 6.1 Ved transport av lastbærer inneholdende farlig gods med høy risiko (iht ADR/RID ), skal kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før planlagt innlevering (søn- og helligdager ikke medregnet). For farlig gods som ikke er definert som farlig Side 5

6 gods med høy risiko, skal kunden gi melding senest 1 time før planlagt innlevering. Farlig gods med høy risiko skal innleveres på transportdagen. 6.2 Kunden skal kun benytte lastbærer(e) (container, vekselbeholder, semitrailer etc) som er tillatt benyttet for transport av farlig gods i den transportform som skal benyttes. Lastbærer(e) skal oppfylle de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter om transport av farlig gods. CARGOLINK transporterer ikke farlig gods klasse 7 (radioaktivt materiale) over kategori 1 hvit, jfr ADR/RID. Stoffer og produkter nevnt i RID er ikke tillatt for transport av jernbane. Likeledes er øvrige stoffer som er angitt i RID under ikke tillatt for transport ikke tillatt ved kombinerte transporter på jernbane. CARGOLINK aksepterer ikke transport av farlig avfall. Farlig avfall i denne sammenheng er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall eller industriavfall fordi dette kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker, dyr eller omgivelser. 6.3 Ved bestilling av plass for lastbærer(e) med farlig gods, plikter kunden å levere transportdokumentasjon med kopi av bookingskjema, fraktbrev, godsdeklarasjoner, lasteinstruks og evt. Særavtaler i henhold til ADR/RID 5.4 Dokumentasjon. Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon, mottas ikke enheten for transport. 6.4 CARGOLINK vil kunne treffe tiltak på kundens bekostning dersom lastbærer(e) med farlig gods ikke hentes innen rimelig tid. Dette innebærer også i ytterste konsekvens at gods og/eller lastbærer(e) kan destrueres. Kunden skal om mulig kontaktes for konsultasjon. Farlig gods med høy risiko skal hentes på ankomstdagen. 6.5 CARGOLINK vil på forespørsel gi opplysninger om gods som ikke, eller bare på visse vilkår, kan transporteres uavhengig av om godset er farlig eller ikke. Dette vil kunne være transporter som krever spesielle tiltak før transport kan utføres. Det skal inngås særskilt avtale om gods som faller inn under denne artikkel. 6.6 Kunden er erstatningsrettslig ansvarlig overfor CARGOLINK for tap CARGOLINK måtte lide som følge av godsets farlige eller skadevoldende egenskaper uansett om tapet skyldes godset, emballering, lastbærerens tilstand eller brudd på punkt(er) i artikkel CARGOLINK kan kreve bevis for at kunden har nødvendig forsikringsdekning for alt ansvar som følger av artikkel Ved transport av farlig gods med høy risiko i henhold til ADR/RID artikkel , skal transportøren utarbeide og implementere en egen sikringsplan. CARGOLINK forutsetter at dette er etablert fra kundens side. Artikkel 7 Betalingsvilkår 7.1 CARGOLINKs faktura forfaller til betaling når CARGOLINK-avtalen trer i kraft dersom det ikke er inngått annen skriftlig avtale mellom partene. CARGOLINK plikter ikke å påbegynne eller fullføre noe oppdrag hvis betaling ikke er mottatt i henhold til inngått avtale. Side 6

7 7.2 Betalingsutsettelse kan avtales dersom kunden stiller bankgaranti eller annen sikkerhet som CARGOLINK finner tilfredsstillende. Forsinket betaling medfører i alle tilfeller at tidligere innvilget betalingsutsettelse for andre oppdrag utført av CARGOLINK for kunden opphører, samt at alle øvrige utestående beløp på kunden umiddelbart forfaller til betaling, inklusive eventuelle gebyrer og forsinkelsesrente. 7.3 Kunden kan ikke motregne med krav på CARGOLINK i CARGOLINKs utestående krav på kunden, med mindre kundens motkrav er endelig fastslått ved rettslig behandling eller uttrykkelig er akseptert av CARGOLINK og kundens krav ikke er foreldet. 7.4 CARGOLINK har rett til å holde igjen gods og lastbærer(e) som er i CARGOLINKs besittelse dersom kunden misligholder sine betalingsforpliktelser. 7.5 Dersom det under avtaleperioden oppstår endringer i offentlige avgifter eller vesentlige endringer i prisnivået på øvrige eksterne innsatsfaktorer (eksempelvis endring i dieselpris, strømpris, valutaendringer mv), har CARGOLINK rett til å foreta en justering av den gjeldende pris under avtaleperioden. Den nye pris får anvendelse mellom partene 1 måned etter at CARGOLINK har gitt skriftlig varsel om slik prisjustering. Artikkel 8 CARGOLINKs ansvar 8.1 Denne artikkel gir en uttømmende regulering av CARGOLINKs ansvar overfor kunde, dog med unntak for artikkel 4.2 som regulerer lagring. 8.2 CARGOLINK svarer kun for tap og/eller skade i perioden fra overtakelse til utlevering. CARGOLINK svarer likeledes bare for tap og skade som rammer lastbærer(e) og gods når tapet/skaden er forårsaket av forsømmelser fra CARGOLINK, personer i CARGOLINKs tjeneste eller andre personer som CARGOLINK engasjerer/benytter i forbindelse med oppdraget. CARGOLINK er ikke under noen omstendighet ansvarlig for forsinkelser, helt eller delvis tap eller skade dersom CARGOLINK godtgjør at forsinkelsen, tapet eller skaden skyldes følgende forhold: feil eller forsømmelse av kunden eller kundens representant forholdsordre fra kunden eller kundens representant som ikke har sin årsak i feil eller forsømmelse fra CARGOLINKs side lastbærerens og/eller godset mangelfulle eller særlige tilstand eller beskaffenhet lasting eller sikring av gods/deler/utrustning inne i eller på lastbærer(e) foretatt av kunden eller kundens representant utilstrekkelig, utydelig eller uriktig angivelse av mottakers navn og adresse samt utleveringssted Side 7

8 CARGOLINK er bare ansvarlig for forsinket levering når den faktiske befordringstid vesentlig overstiger hva det etter forholdene ville være rimelig å innvilge en omsorgsfull transportør. CARGOLINKs leverings- og ledetider er veiledende og utgjør ikke bindende avtalt leveringstid, med mindre det fremkommer av øvrige vilkår. 8.3 CARGOLINK er fri for ansvar dersom CARGOLINK godtgjør at forsinkelse, helt eller delvis tap eller skade skyldes forhold som CARGOLINK eller CARGOLINKs underleverandør ikke kunne unngå og heller ikke var i stand til å forebygge følgene av (force majeure). Videre er CARGOLINK fri for ansvar dersom det inntreffer forhold/restriksjoner som CARGOLINK ikke var i stand til å forebygge og som fører til redusert kapasitet i CARGOLINKs driftsopplegg. Slike forhold omfatter (men er ikke begrenset til) blant annet naturkatastrofe, uventede værforhold, herunder skred/ras og lignende, streik, lockout, boikott, krig, opptøyer, sikkerhetstiltak eller andre tiltak ved terrormistanke, terrorisme, mobilisering eller uforutsett militærinnkallelse av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner eller andre tiltak eller restriksjoner fra offentlige myndigheter, samt manglende tilgang til offentlig jernbanenett og/eller offentlig infrastruktur. CARGOLINK skal underrette kunden om forholdet og dets antatte varighet. CARGOLINK forbeholder retten til å påberope forholdet som en force majeurehendelse også etter at CARGOLINK har underrettet kunden. 8.4 Ved forsinkelse, tap eller skade eller annen hendelse der kundens forhold og/eller lastbærerens tilstand eller beskaffenhet som nevnt i artikkel 8.2 er en medvirkende årsak, reduseres CARGOLINKs erstatningsansvar tilsvarende i den utstrekning CARGOLINK godtgjør at slike omstendigheter har medvirket til kundens tap. 8.5 Dersom det fastslås at forsinkelse, tap eller skade har inntruffet mens lastbæreren ble transportert med et bestemt transportmiddel, skal CARGOLINKs ansvar avgjøres etter de tvingende lovbestemmelser som gjelder for denne transportmåte i den utstrekning disse avviker fra bestemmelsene i CARGOLINK-avtalen. 8.6 I andre tilfeller enn nevnt i artikkel 8.5 begrenses CARGOLINKs erstatningsansvar ved tap eller skade på lastbærer(e) til 8,33 SDR per kilogram bruttovekt av tapt eller skadet lastbærer(e) etter kursen på oppgjørstidspunktet. Erstatningen skal under enhver omstendighet ikke overstige SDR pr lastbærer inklusive gods i denne, samt, om samme skadetilfelle berører flere lastbærer(e) (tilhørende kunden eller andre kunder), sammenlagt pr skadetilfelle. Dersom skadebeløpet ved ett og samme skadetilfelle overstiger SDR, fordeles beløpet mellom kundene i forhold til bruttovekten på respektive lastbærere. Ved forsinkelse eller uaktsom tilsidesettelse av kontraktsmessig forpliktelse, er CARGOLINKs erstatningsansvar begrenset til kundens dokumenterte og påregnelige tap, dog maksimum fraktbeløpet for lastbæreren. Side 8

9 8.7 Ved tap av gods beregnes erstatningsbeløpet etter lastbærerens verdi på sted og tid for overtakelse av lastbæreren. 8.8 CARGOLINK er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap. Som slik tap regnes blant annet kostnader for stå- eller ventetid, nyttebortfall for lastbærer, kostnader for erstatningstransporter, inntektstap og tap av anseelse eller markedsandeler. 8.9 Krav på erstatning skal rettes mot CARGOLINK av kunden, ikke dennes representant. Bare kunden kan gå til rettslige skritt. Artikkel 9 Forutsetninger for skadeerstatning 9.1 En eventuell erstatningsutbetaling fra CARGOLINK forutsetter at kunden har reklamert og fremmet erstatningskrav innen de frister som følger av artikkel Ved synlig tap eller skade må kunden eller dennes representant umiddelbart etter at lastbærer(e) er stillet til kundens rådighet foreta skriftlig reklamasjon. Reklamasjon må fremsettes overfor CARGOLINKs representant på ankomststedet. Dette gjelder også for synlig skade på plombering eller annen forsegling. Krav som følge av synlig skade eller tap bortfaller dersom kunden eller dennes representant uten forbehold mottar lastbæreren ved utlevering. Ved utlevering på terminal eller omlastingsplass utløper reklamasjonsfristen idet lastbæreren forlater terminalen eller omlastingsplassen. 9.3 Ved reklamasjon over synlig skade på lastbærer(e), skal CARGOLINKs representant skrive inn i bestillingsblanketten eller i separat dokument (besiktigelsesprotokoll) hva som konstateres av skade og skadens omfang, samt evt. årsak til skaden. Kunden skal skrive under protokollen. Dersom partene ikke blir enige om protokollens innhold, har hver av partene for egen regning rett til å oppnevne en utenforstående besiktigelsesperson. 9.4 Ved tap eller skade som ikke er synlig og først blir fastslått etter utlevering, må kunden eller dennes representant: 1. Reklamere så snart som mulig, dog senest 7 dager etter utlevering fra terminal eller omlastingsplass 2. Tillate besiktigelse av godset og lastbæreren ved protokollering av CARGOLINK eller dennes representant 3. Oppbevare alle bevis for at skaden eller tapet oppsto i den perioden CARGOLINK hadde ansvaret for lastbæreren 4. Ved innbrudd og/eller tyveri skal forholdet politianmeldes av den som har lastbæreren i sin forvaring 9.5 Dersom lastbærer ikke er ankommet innen angitt tid, skal CARGOLINK umiddelbart melde dette til kunden og varsle kunden om årsaken til forsinkelsen. 9.6 Ved tap som følge av forsinkelse, tap av dokumenter eller annet brudd på avtalen, med unntak av tap eller skade på gods eller lastbærer, må kunden sørge for at CARGOLINK har mottatt skriftlig reklamasjon innen 21 dager fra lastbærerens Side 9

10 ankomst. Krav må stilles innen 40 kalenderdager etter CARGOLINK-avtalens ikrafttredelse. Godtgjøres det at kunden har lidt økonomiske tap som følge av forhold beskrevet i denne artikkel, skal CARGOLINK dekke dette begrenset oppad til fraktbeløpets størrelse for den gjeldende lastbærer. 9.6 Alle krav på skadeerstatning skal sendes skriftlig til CARGOLINK og være vedlagt nødvendig dokumentasjon. Artikkel 10 Revisjonsrett 10.1 Generelt Partene har rett til å revidere hverandres virksomhet for å sikre at avtalemotparten utøver en virksomhet som tilfredsstiller nedfelte krav og rutiner partene må forholde seg til. Krav og rutiner kan være betinget av krav gitt i sertifiserings- og/eller lisensieringssystemer, myndighetskrav med mer CLs revisjonsrett som togoperatør Cargolink er opptatt av at all transport som skjer i regi av selskapet, skjer på en sikker og forutsigbar måte samt innenfor gjeldende regelverk for jernbanetransport. Dette forutsetter bl.a. at det rullende materiellet som fremføres i Cargolinks tog, skal tilfredsstille sikkerhetsforskriftens kapittel 13 - Krav til rullende materiell, herunder Generelle krav til rullende materiell og Bremser. I dette ligger at rullende materiell skal ha en teknisk utforming og driftsmessig tilstand som er sikkerhetsmessig forsvarlig og i henhold til nasjonale og internasjonale standarder som er akseptert av Statens Jernbanetilsyn. Dette forutsetter at materiellet inspiseres og vedlikeholdes slik at funksjonaliteten til enhver tid er intakt. I de tilfeller hvor Cargolink transporterer rullende materiell som eies og vedlikeholdes av andre, har Cargolink ingen annen direkte kontroll på tilstanden enn lokførers visitasjon og bremseprøving av materiellet før avgang. Ut fra ovennevnte har Cargolink behov for å sikre seg innsyn i hvordan det rullende materiellet inspiseres og vedlikeholdes. Som del av herværende kontraktsforutsetninger, vil Cargolink påberope seg retten til å kunne foreta revisjon og stikkprøver av vedlikeholdssystemet for det rullende materiellet og det faktiske vedlikehold som gjennomføres. I dette vil inngå krav til personell, fasiliteter, verktøy og utstyr, teknisk dokumentasjon, dokumentasjon på utført arbeid, feil på sikkerhetskritisk funksjon (SKF) og kvalitetssystem med prosedyrer og rutiner m.v. Artikkel 11 Sluttbestemmelser 11.1 Eventuelle reklamasjonskrav som kunden måtte ha mot CARGOLINK som følge av transport, foreldes ett år etter at reklamasjonen er fremsatt Alle avtaler mellom CARGOLINK og dets kunder samt disse generelle transportvilkår er underlagt norsk lov. For enhver tvist som har sitt utspring i disse generelle transportvilkår for CARGOLINK eller avtaler mellom CARGOLINK og kunder, vedtar partene domstolen Side 10

11 på det sted hvor CARGOLINK til enhver tid har sitt registrerte hovedsete som verneting CARGOLINK kan etter avtale med kunden fastsette spesielle vilkår som tillegg til de generelle transportvilkår for CARGOLINK. CARGOLINK kan til enhver tid endre sine avtalevilkår slik at de avviker fra disse vilkår og foreliggende avtaler med kundene for fremtidige CARGOLINK-avtaler. CARGOLINK plikter å gjøre kundene kjent med de endrede vilkår. Dersom kunden ønsker å rette krav direkte mot CARGOLINKs underleverandør som følge av tap på kundens hånd, skal CARGOLINK overdra til kunden de rettigheter og krav CARGOLINK måtte ha i følge avtalen mellom CARGOLINK og underleverandøren Dersom CARGOLINK i enkelte tilfeller avstår fra å gjøre sine rettigheter gjeldende ved en rettslig eller utenrettslig tvist, har dette ingen prejuridiserende virkning i andre liknende tilfeller Hel eller delvis ugyldighet av enkelte bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelser i de foreliggende CARGOLINK-vilkårene Dersom disse generelle transportvilkårene foreligger på annet språk enn norsk, skal den norske teksten ved tolkningstvil være bestemmende for vilkårenes forståelse. Vedlegg til CARGOLINKs generelle transportvilkår transport med konvensjonell godsvogn ( vognlast ) 1. Anvendelsesområde De Generelle transportvilkår for Cargolink AS kommer til anvendelse også for konvensjonelle vogner så langt vilkårene passer. Der hvor de generelle vilkårene er i strid med teksten i dette vedlegget, skal teksten i dette vedlegget gå foran 2. Tillegg til artikkel 1.8 Definisjoner Med konvensjonell vogn menes vogn som ikke er konstruert for å transportere intermodale lastbærere. Konvensjonelle vogner kan fremføres både som enkeltvogner i tog og som heltog hvor én kunde kjøper hele togets kapasitet. 3. Tillegg til artikkel 1.10 Definisjoner Overtakelse skjer idet vognen(e) er tilkoblet lokomotiv. Utlevering skjer idet vognen(e) etter avtale er stillet til mottakers disposisjon for lossing. 4. Tillegg til artikkel 2.1 Avtalepartenes forpliktelser CARGOLINKs ansvar På bakrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter CARGOLINK seg til; Å stille vogn(er) for lasting på avtalt sted til avtalt tid Side 11

12 Å sørge for at vogner og lasteutstyr (dersom CARGOLINK skal stille med dette) er i tilfredsstillende stand Å hente vogn(er) til avtalt tid Å stille vogn på avtalt sted til avtalt tid for lossing Lasting, lossing og sikring av last på vognen(e) er kundens ansvar og utføres av denne dersom ikke annet er avtalt. 5. Tillegg til artikkel Avtalepartenes forpliktelser kundens ansvar På bakrunn av CARGOLINK-avtalen forplikter kunden seg til; Å fremme innsigelser om at vogner eller lasteutstyr ikke er i tilfredsstillende stand før lasting påbegynnes Fjerne evt snø og is som er oppstått etter CARGOLINKs levering av vognen(e) dersom dette er nødvendig før lasting påbegynnes Motta alt gods ved lossing. Dellossing aksepteres ikke Levere vognene tilbake i rengjort og ubeskadiget tilstand etter lossing. 6. Tillegg til artikkel 8 CARGOLINKs ansvar Dersom godset lastes før avtalt transportdag, løper CARGOLINKs ansvar tidligst fra det tidspunkt overtakelsesstedet åpner på transportdagen. Dersom godset ikke hentes eller losses på ankomstdagen, opphører CARGOLINKs ansvar ved avslutning av CARGOLINK-avtalen, jfr artikkel 4.1. Vogn(er) og gods som står på kundens områder er kundens ansvar. CARGOLINKs ansvar for vogn(er) og gods som står på CARGOLINKs område før transportdagen og etter ankomstdagen, reguleres i vilkårenes artikkel Tillegg til artikkel 8.2 om CARGOLINKs ansvarsfritak CARGOLINK er fri for ansvar dersom tapet, skaden eller forsinkelsen skyldes ett eller flere av følgende forhold: Mangler ved vogn eller annet materiell som kunden ikke har gjort innsigelser mot såfremt manglene med rimelighet burde vært oppdaget Transport av gods på åpen vogn når dette er akseptert eller bestilt av kunden. Bestilling av transport av åpen vogn er å betrakte som en aksept. 8. Tillegg til artikkel 8.5 og 8.6 om CARGOLINKs ansvar Dersom CARGOLINK utfører for- eller ettertransport av gods fremført i eller på konvensjonell vogn(er) med annet transportmiddel enn tog, gjelder artikkel Tillegg til artikkel 9.2 om forutsetninger for skadeerstatning Dersom det ved lasting eller lossing oppdages eller påføres skade, skal lasting eller lossing stanses umiddelbart og besiktigelsesperson fra CARGOLINK tilkalles. Side 12

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Generelle Transportvilkår For CargoNet Konsern 10. UTGAVE

Generelle Transportvilkår For CargoNet Konsern 10. UTGAVE Generelle Transportvilkår For CargoNet Konsern 10. UTGAVE GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 CargoNet AS styringssystem Dok. nr.: 150 Dato: 31.12.2013 Rev: 10 Generelle transportvilkår for CargoNet Konsern Godkjent

Detaljer

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR FOR CARGONET AS

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR FOR CARGONET AS Utgitt av: CargoNet Økonomi Generelle transportvilkår for CargoNet AS Dato: 31.12.2016 Godkjent av : Arne Fosen Dokumentnr. 150 Rev: 01 GENERELLE TRANSPORTVILKÅR FOR CARGONET AS Godkjent av: Arne Fosen,

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERair

Transportvilka r DB SCHENKERair [År] Transportvilka r DB SCHENKERair Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Særlige transportvilkår... 3 5. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7 Dette utkastet er kun et forslag og ikke bindende for partene, men danner grunnlaget for å vise hvilke retningslinjer som legges til grunn for leveransen og det forretningsmessige samarbeidet. Kontrakten

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER KONTRAKTSVILKÅR for OVS2010-014 RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER Oppdragsgiver Dato Leverandør Dato Erik Lund Administrerende direktør Oslo Vognselskap AS Postboks 1879 Vika 0124 OSLO Fridtjof Nansens

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m KONTRAKT Rammeavtale serviceavtale transportbånd Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) mellom og Firmanavn: AS Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer