Øystre Slidre kommane. Møtedato Saksnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystre Slidre kommane. Møtedato Saksnr:"

Transkript

1 Øystre Slidre kommane Saksframlegg Saksbehandlar: Insebiørs Pålelien Arkivsaksnr: 10/286 Arkiv:205 Ttf: Behandla av: Formannskapet Møtedato Saksnr: 2r.a4.20r0 0291fi Stølsvegen Moane - Fullsend" Endring i bomavgifter. Utskrift til: Vedlegg: Andre saksdokument (ikkj e vedlagt): Nr T Dok"dato Avsender/l\tlottaker Tittel 1 I 18" Stølsvegen Moane Fullsend Stølsvegen Moane - Fullsend. Endring i bornavgifter" 2 U CI Stølsvegen Moane Fullsend Stølsvegen Moane - Fullsend. Endring i bomavgifter" Bakgrunn for saka: Stølsvegen Moane - Fullsend har i årsrnøte vedteke å endre på vegen. Dei søkjer difor godkjenning av kornmunen i rnedhald av veglovas $ 56" Saksopplysningar: Av veglovas $ 56 går det fiarn: Med samtykkefrå kommunen kan det kreuiast bompengarfarferdsel på privat veg. Kommwnen skal ogfostsette storleiken på avgfta og sette vilkår am bestemt bruk av avgiftsmidlane. Kommunen kan ogfastsette at det ksn kreujast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved unnlatt betaling av bompengar ogfastsette storleiken på tilleggsavgtfta. Årsrnøtet har vedteke og søkjer om å auke satsane slik:

2 lff' 50 (tidl45) Enkelttrn personbil: Enkeltur lastebil og buss kr. 100 (80) Årskort personbil: kr (900) fuskort lastebil og buss kr' (2.000) Søknaden er ikkje grunngjeve, men budsjett for 2010 syner at søknaden er grulma i auka utgifter til vedlikehald. Vurdering: Med bakgirnn i levert rekneskap for 2009 og budsjett for 2010 forsvarar dette å auke billettprisane. Vidare er det slik at inntektene kan overskride utgifter i året. Slik at det kan vere naudslmte midlar til større opprusting. Rådmannen meiner satsane verkar rimelege og har ingen innvending mot dei satsane som årsmøtet har vedteke. Rådmannen legg saka fram med slikt forslag til vedtakiinnstilling: Formannskapet godkjenner at billettprisane for stølsvegen Moane - Fullsend blir auka i samsvar med søknaden slik: Enkelttur personbil: kr. 50 (tid145) Enkeltur lastebil og buss kr. 100 (80) fuskort personbil: kr (900) fuskort lastebil og buss kr (2.000) 21, FormannskaPet Behandling: Sarrnøystes vedteke. FS-029/10 Vedtak: Formannskapet godkjenner at billettprisane for stølsvegen Moane - Fullsend blir auka i sarnsvar med søknaden slik: Enkelttur personbil: kr. 50 (tid145) Enkeltur lastebil og buss kr" 100 (80) Årskort personbil: kr' 1"000 (900) fuskort lastebil og buss kr. 2'500 (2.000) **c( Rett møtebok:

3 Stølsvegen Moane - Fullsend Orgnr.: Adr.: :r 2943 ROGNE Dato: VELKOMEN TIL ÅRSVTøTN. SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste, val av ordstyrar og protokollførar. 2. fusmelding Rekneskap Arbeidsplan Budsjett Billettprisar og årskortpris. 7. Godtgiersle til styre. 8" Innkomne saker og forslag. 9. Val. 6\.4r,f ot'r,,{o*_ 7''e* -it{r^.-.,/

4 Årsmelding for Stølsvegen Moane - Fullsend 2009 Styret: Formann Kjell Oddvar Fjelltun Styremedlem: Arild Øyvind Skogen Harald Moen ))))rr, Jermund Melbye Torstein Berg Varamedlem: )),, )) ),,) )t )) )) )) Arild Rogne Einar Mattisgard Ame Haugene Torfinn Fjeld Oddmund Martinsen Valkomite: Kjell Skattebo, Per Harald Kolstad og Olav Martin Skogen Brøytin g o g vintervedlikehald : Kjetil Sebu Kasserer og tilsyn bomanlegg: Svein Hegge Aktivitet. Styret har i 2009 halt 4 styremøte og fleire befaringar etter vegen alt etter behov for utbetringar og vedlikehald. Påsketrafikken gjekk bra. Sjølv om det vart ein del smeltevatn i slutten av påska så vart trafikken awikla normalt. Men etter påske gjekk vegen heilt i oppløysing og vi måtte stenge hovedvegen i nokre dagar. Sidevegane vart opna etter kvart som dei var i stand til å ta i mot trafikk. Grøftene vart skrapa opp rett etter påske. Alle sidevegar som ikkje er vinterbrøytte vart brøyt opp i mai. Dette har god innverknad på oppturking av vegen og for å bli kvitt smeltevatnet i og langs vegen. Brannvesnet spyla bomanlegget i same månaden. Årets dugnad vart halden og 35 andelseigarar møtte opp. Dugnaden vart halden så seint etter yns$e frå enkelte andelseigarar. Men oppmøtet var noko mindre enn tidlegare år, så vi satsar på dugnad i midten av juni ved seinare anledningar. Under dugnaden vart det fiført bøting, salting, kraffhogging og grusing. Etterpå var det traktering på Skatrudstølen. Kjell Skattebo stilte også i år låven til disposisjon. Synhaugvegen fekk eit etterlengta lyft dette året. Vi har hatt store vedlikehaldsutgifter på derure vegen og fann ut at vi måtte investere i betre veg for å fa ned dei årlege utgiftene. Det vart sprengt grøft., grøfterensk, breidda veg og lagt nye stikkrenner for ca ,- + MVA. Kjetil Sebu gjorde ferdig den grøftinga som vi hadde tinga på i fior. I 2008 prioriterte vi meir knusing av grus framfor grøfting. Kjetil utsette difor resten av grøftinga til i år. Styret har stått for bøing og noko skraping av vegen. Tronrud Maskin AS kjørde veghøvel og salta i starten av juli og dette arbeidet nytte vi godt av i regnveret utover i juli og august. Etter den tid vart vegen bøtt og den var i rimeleg god stand då vinteren sette inn. Arild Skogen skifta 6 stikkrenner austa høgde og 1 ved S. Trollåsen. Otto Kare Skogen skifta ei ved Kariusmoen.

5 Det vart kjøpt inn ei ryddesag for rydding av kratt langs vegen. Den vart dessverre stolen frå ein garasje i slutten av september. Styret ynskjer at vedkomande som hadde saga erstatter den og at ho skal lagrast i bombua. Saga skal lånast ut mot kvittering og leverast inn att så snart arbeidet langs vegen er slutt. Reguleringaplana for Shypadn dreg ut. Plana vart eigengodkjent i kommunestyre i februar. Vi hadde meint å lage til driftsplan og starta opp i området med utgraving av ei kolgrop. Dette er stoppa av fylkesmannen sin jusidiske avdeling. Hyftenaboen rett nedanfor området har kiaga på nytt og meiner det er feil saksbehandling i kommunen" Deffe skulle fflkesmannen sjå på etter at kommunen sendte inn att alle opplysningar om saka i slutten av april. Saka er purra utallige gonger både frå oss, Areal+ og kommunen, men fylkesmannen viser ei svært nedlatande holdning ved å ikkje svare oss i det heile. No vil kommunen ta opp saksbehandlingstida til fylkesmannen med leiinga i fylket. Kontrollar. Styret har kontrollert ved hjelp av video i bomanlegget. Det er take stikkontrollar og vi har svært få dobbeltkj wingar gjennom anlegget. Dette aret er det berre ein som er gebyrbelagt for snikkjøring Bomanlegget. Bomanlegget har flrngert svært godt" Enkelte tilfeller der utgåande bomarm står oppe. Vi har hatt nokre fastkilingar av mynt og feilen vartretla opp då service-mann var her i sommar. Det er investert i ny PC med program og lisenser, bombilletter og nye bomkort. Betaling med SMS var nesten 500 passeringar. Rekneskapen viser at årskortinntektene for ffrste gong har passert ,-. Men billettinntektene har same nivå som i fior så dei totale inntektene er omtrent som i Utgiftene i same periode har auka betrakteleg og vi må gjera noko med inntektene slik at vi har nok til framtidig vedlikehald og investeringar. Årets regnskapsoverskot vart noko mindre enn budsjettert og kjem av ekstra vedlikehald langs vegen. Men stølsvegen har god nok likviditet og har greidd å betale for seg etter kvart som utgiftene har dukka opp. Årets overskot går til å dekke inn att underskotet frå Styret.

6 REKNESKAPEN FOR STØLSVEGEN MOANE. FULLSEND 2049 Resultat Inntekter Bomavgift fuskort MVA innbetalt av andelseigarar lnnbyttepris på brukt skape Tilskott Ø. Slidre Fjellkasse Tilskott Volbufi orden grunneigarlag Erstatning for skader i bomanlegg Gebyr uregelmessig passering i bom Salg av grus, kult og samsmasse Utleige av vegskrape Innbet. for årskortbrikker Andre inntekter, salg av bomopner Renteinntekter Budsjett -09 i heile s , , , , " , ,9s *** Totale inntekter , ,45 Uteifter 2s , q],88 - V.gr"tt 5 * Stikkrenner , ,80 * Anna varekløp ** Delsum varekjøp , t77 513, , ,88 * Brøyting og strøing * Tining * Anna vedlikehald vinter ** Delsum vintervedlikehald ,A I I , ,50 * Transport * Grøfterensk * Graving * Skraping og bøting * Anna vedlikehald sommar ** Delsum sommarvedlikehald l ,88 86 t62, , , , , ,10 ** Bomanlegg og bombu. ** Reguleringsplan ** Administrasjonsutgifter *+ Andre MVA-pliktige utgifter ** MVA betalt i året **Utbet.til styremedl og sosiale utg. ** Renter og provisjoner ** Andre MVA-frie utgifter t ,70 * , ,20 *r ,24 1g 704,00 * ,43 ll 889,43 * , l , , , , ,10 *** Totale utgifter , ,18?k':r** Overskudd / (underskudd) , ,73

7 Note 1: Spes. av andre MVA-pliktige utgifter: Revisjon: Regnskap: Porto/frakt: Årsmøte: Kontorrekvisita: Formidling årskort: Kopiering, bankboksleige, annonse : Sum: Note 2: Spes. av andre MVA-frie utgifter Servering årsmøte: Dugnad. Matservering og drikke: Forsikring bomanlegg: Årsavslutning: (regnskap) Girogebyr: Sum: I 950,40 1g , , , , ,00 67, Note 3: Spes av utbetalinger til styre med sosiale utgifter: Kjell Oddvar Fjelltun, styreformann: Arild Øyvind Skogen, styremedlem: 2 00 Harald Moen, styremedlem: Jermund Melbye, styremedlem: TorsteinBerg, styremedlem : Arbeidsgjevaravgift: Sum: ? , ,00 Note 4: Spes av utgifter til bomanlegg og bombu: Tømming av bomanlegg: Service bomanlegg: Driftsutstyr til bomanlegg (bl.a. Billetter) Nye bombrikker med klistremerker: Utrykning på grunn av feil i bomanlegg: Ny PC med program og lisenser: Reparasj oner i bomanlegg: , ,35 r7 320, I ,10

8 Balanse Bank-konti Bank-konti Fordringer Leverandørgjeld -Skattetrekk, skuldig Arbeidsgj.avg., skuldig fuskort for neste år Lån bomanlegg Overskudd 2009: 01.0 i " t t I I ,44 122, ,00 704, , , ,00 704, , , ,51 Eigenkapital pr : Bank: Fordring: Lev.gjeld Skaffetrekk: Arb.g.avg.: Årskort i år, innb i fior: Lån bomanlegg: Sum: ,44 122, ,00-704, , ,44 Eigenkapital pr : Bank : Fordring: Lev.gjeld: Sk.trekk: Arb.g.avg.: Årskort for neste år: Gjeld: Sum: , , ,00-704, ,49 Eigenkapital ,: Overskudd 2009: Eigenkapital A9.: , , ,49 Rekneskapen er revidert og bankkonto stemmer med bilag. Heggenes Valdres Regnskap AS Rolf Arild Nordli (Sign.)

9 t- Arbeidsplan Brøyte opp vinterstengte vegar etter påske - Dugnad i midten av juni - Utkjøring av grus - Skifte stikkrenner ved Rennsendbekken og i Mørke - Utbetre Rognsfetvegen og strekningen Bukono - Rabalen - Fullføre reguleringsplan, driftsplan og utgraving av kolgrop i Strypadn. - Lyse ut gruskjøring Arbeidsplan vidare framover 20lL StrøsandJager Utbetre skader på bru ved Skatrudstølen Ruste opp strekningen Stertenhytta - Bukonokrysset Tilkomstveg og lagerplass ved Strypadn massetak

10 I BUDSJETT FOR STØLSVEGEN MOANE. FULLSEND 20t0 Inntekter Bomavgift Årskort MVA innbetalt av andelseigarar Tilskott Ø. Slidre ;-ellkasse Tilskott Volbufi orden grunneigarlag Andre tilskott Renteinntekter *** Totale inntekter Utgifter * Gruskjøp og knusing * Vegsalt * Stikkrenner * Anna varekiøp ls 000 a$selst+m-varekja]- -- ]71000 * Brøyting * Tining * Anna vedlikehald vinter * * Delsum vintervedlikehald * Transport * Grøfterensk * Graving * Skraping og bøting x Anna vedlikehald sommar * x Delsum sommarvedlikehald s ** Bomanlegg og bombu. *t Reguleringsplan * * Administrasjonsutgifter xx fu1d1s MVA-pliktige utgifter *t MVA betalt i året ** Løruringer og sosiale utg. ** Renter og avdrag lån r 2, ls 000 xx fuid1s MVA-frie utgifter tr** Totale utgifter I t :t'k?k'r Overskudd / (underskudd) -250

11 Sak nr 6, årsmøte , billettprisar og årskortpris. Styret har følgande forslag om auke i billett- og årskortprisar: Avgiftstype: Pris i dag: Ny pris: Enkelbiilett personbil : Enkeltbillett lastebil/bus s : Årskort personbil: Årskort åndel seig u, ur,* Årskort lastebil/buss : i s0 2s00 Billettprisauke med verknad så fort som muleg etter at kommunen har g,":_41!:{pti'?ti: Auke i prisen for årskort frå tti

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer