Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler"

Transkript

1 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning er grunnleggende, planmessige undersøkelser som utføres med håp om å finne frem til tekniske eller vitenskaplige nyvinninger med mulig økonomisk fordel. Utvikling er bearbeidelse og videreføring av teknisk, vitenskaplig eller annen kunnskap med mulig økonomisk fordel med sikte på å frembringe nye eller vesentlig forbedrede produkter, prosesser, metoder, systemer eller tjenester, frem til oppstart av kommersiell produksjon eller bruk. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter som kjøpes enkeltvis skal balanseføres til anskaffelseskost. 10 Immaterielle eiendeler og lignende 100 Forskning og utvikling Hovedregelen er at utgifter til forskning og utvikling utgiftsføres. Når FoU genererer positive kontantstrømmer i dag og i fremtiden, kan det balanseføres. 102 Konsesjoner 103 Patenter 104 Lisenser 105 Varemerker 106 Andre rettigheter 107 Utsatt skattefordel 108 Prosjekt under utvikling Ny fra og med 2007: Investering i immaterielle eiendeler ønskes skilt ut fra 113 for å få samsvar med oppstillingen i årsregnskapet. Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kan benytte bruttoføring med aktivering til anskaffelseskost og avskrivninger på for eksempel underkontokode 9 (4.siffer). For eksempel for bygninger kan underkontokode 1109 gjelde avskrivninger. Alternativet til bruttoføring er eget anleggsregister. 110 Bygninger 112 Bygningsmessige anlegg 113 Anlegg under utførelse 114 Jord- og skogbrukseiendommer 115 Tomter og andre grunnarealer 116 Boliger inkl. tomter For eksempel: personalboliger, barnehager, butikk, kiosk 119 Andre anleggsmidler 12 Transportmidler, utstyr, maskiner, inventar o.l. Denne kontokodegruppen har sammenheng med Av- og nedskrivninger i resultatet (kontokodegruppe 60). Se også 11 ved bruttoføring. 120 Medisinsk teknisk utstyr For eksempel: stråleterapiutstyr, røntgenutstyr, scopiutstyr, ultralyd, analyseapparat, overvåkningsutstyr 121 IKT-utstyr For eksempel: PC, servere, nettverk, telefoni, hussentral 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor, ambulansebåt 125 Inventar For ekeempel: kontorinventar, senger, innredninger 126 Fast bygn.inv. med annen avskrtid. enn bygning 127 Teknisk og elektrisk utstyr For eksempel: kjøkkenmaskiner, aggregat 128 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr For eksempel: kopimaskiner, skrivemaskiner 129 Andre driftsmidler For eksempel: kunst med anskaffelseskost over 3000, men kunst skal ikke avskrives. Balansekonti Side 1 av 13

2 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler 131 Investeringer i annet foretak i samme konsern 132 Lån til foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern skal som hovedregel vurderes til anskaffelseskost. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost og verdifallet ikke er midlertidig, skal virkelig verdi benyttes. Faller grunnlaget for nedskrivning bort skal den reverseres. Langsiktige lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet skal føres opp på egen linje i balansen. Både nedskrivning og eventuell reversering skal føres over resultatregnskapet på samme regnskapslinje. 135 Investeringer i aksjer og andeler Investering i aksjer eller eiendeler som er en langsiktig, strategisk plassering skal vurderes til anskaffelseskost. De skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivingen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 136 Obligasjoner Obligasjoner som er bestemt som en langsiktig investering, skal vurderes til anskaffelseskost med mindre de har en markedsverdi som er lavere enn anskaffelseskost og verdiendringen ikke er midlertidig. En renteendring for obligasjoner vil medføre en nedskrivning da dette ikke anses å være forbigående. Faller grunnlaget for nedskrivning bort skal den reverseres. 138 Netto pensjonsmidler Ny fra og med Andre fordringer Omløpsmidler Varer Varelagerverdier/materialbeholdninger omfatter varer som inngår i produksjon og varekretsløp. Vanlige beholdninger i foretakene er sentrallager, sterilsentral, væskesentral, blodlager 14 Varerlager og forskudd til leverandører Varelageret skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 140 Innkjøpte varer Dette omfatter varer som befinner seg på sentrallager, sterillager, væskelager, blodlager, kjøkken, apotek m.v.. Må ses i sammenheng med gruppe 40 og 41 i resultatregnskapet. 141 Egentilvirkede varer Gjelder i hovedsak apotek som tilvirker og lagerfører egne varer. Må ses i sammenheng med gruppe 42 i resultatregnskapet. 142 Innkjøpte varer for videresalg Gjelder i hovedsak apotek og kantine o.l som kjøper varer for videresalg. 143 Forskuddsbetaling til leverandør Balansekonti Side 2 av 13

3 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Fordringer Noteopplysninger paragraf 7-22: For hver post under fordringer, annen langsiktig og kortsiktig gjeld skal det angis det samlede beløp som gjelder foretak i samme kosern, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. 15 Kortsiktige fordringer 150 Kundefordringer Kundefordringer omfatter fordringer som er knyttet til levering av varer og tjenester innen den ordinære virksomheten. For at en fordring skal kunne klassifiseres som kundefordring er det ikke avhengig av at en faktura er utstedt, eller at fordringen er ført i kundereskontroen. Et tilgodehavende på en virksomhet eller person definert som en kunde klassifiseres som kundefordring. Opptjente, ikke fakturerte inntekter ved løpende avregning av prosjekter under anleggskontrakter, skal vises sammen med kundefordringer. Ved vurdering av kundefordringenes verdi skal det foretas avsetninger til tap på krav. 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 155 Kundefordringer på foretak i samme konsern 156 Andre fordringer på foretak i samme konsern 157 Andre kortsiktige fordringer Inkluderer fordringer på ansatte. 158 Avsetning tap på fordringer Må ses i sammenheng med konto 782 i resulatregnskapet. 16 Offentlige tilskudd o.l. (Når det gjelder mva. så brukes kontokodegruppe 27, i tillegg til 165) 165 Merverdiavgiftskompensasjon 167 Krav på offentlig tilskudd 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpte innt. o.l. 170 Forskuddsbetalt leie 171 Forskuddsbetalt rente 172 Andre forskuddsbetalte kostnader 175 Påløpt leie 176 Påløpte renter 177 Andre påløpte inntekter Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 181 Markedsbaserte aksjer 182 Andre aksjer 183 Markedsbaserte obligasjoner 184 Andre obligasjoner 185 Markedsbaserte sertifikater 186 Andre sertifikater 187 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 188 Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende Dette omfatter innestående på skattetrekkskonto selv om disse midlene er bundet til egne formål. Likvide plasseringer hvor formålet er å møte nært forestående kontantutbetalinger skal også inngå i denne posten. Bankinnskudd med bindingstid utover ett år indikerer at innskuddet føres som anleggsmiddel. 190 Kontanter 192 Bankinnskudd Ved krav om å synliggjøre øremerkede midler o.l kan underkonti benyttes. 194 Andre bundne bankinnskudd For eksempel garantikonti for strøm 195 Bankinnskudd for skattetrekk Balansekonti Side 3 av 13

4 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Egenkapital og gjeld 20 Egenkapital 200 Foretakskapital Foretakskapitalen i balansen skal være identisk med foretakskapitalen i foretakets vedtekter og registrert kapital i regnskapsregisteret i Brønnøysund på balansedagen. Foretakskapitalen skal vises brutto. Det bør opplyses om hvor mye av foretakskapitalen som er bundet. 201 Strukturfond 202 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 205 Annen egenkapital 208 Udekket tap Gjeld Avsetning for forpliktelser 21 Avsetning for forpliktelser I den grad uopptjent inntekt eller avsetning er av kortsiktig karakter føres de under gruppe Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsen ved regnskapsperiodens utløp vil være nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som anses opptjent ved årets slutt. Fremtidig pensjonsytelse beregnes med utgangspunkt i forventet lønn på tidspunktet for pensjonering. Netto pensjonsforpliktelse vil være differansen mellom pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidler avsatt til betaling av ytelsen. Pensjonsmidler (fondsbaserte ordninger) vurderes til virkelig verdi. For bedriften påløper pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene, som en del av motytelsen for arbeidstakerens innsats. Dette skal bidra til at pensjonskostnadene blir regnskapsført når de påløper og at de blir riktig fordelt over opptjeningsperioden. Det er ikke avgjørende for den regnskapsmessige behandlingen hvordan ordningen er finansiert. Arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelsen skal også føres her. 216 Uopptjent inntekt 218 Andre avsetninger for forpliktelser Denne omfatter alle andre langsiktige avsetninger for forpliktelser enn de som føres som pensjonsforpliktelser. Avsetninger for påløpte kostnader er prinsipielt ikke forskjellig fra andre påløpte kostnader som er klassifisert som gjeld. Den eneste forskjellen er at det er usikkerhet om størrelsen på forpliktelsene, slik at de må estimeres. Man skal bruke beste estimat. Balansekonti Side 4 av 13

5 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld Gjeld forbundet med balanseførte leieavtaler føres i denne gruppen. 220 Konvertible lån Konvertible lån kjennetegnes ved at lånet på avtalte vilkår kan konverteres til egenkapital i selskapet. Konvertible lån har dermed et egenkapitalelement i seg, og presenteres først under gjeldsavsnittet for å vise tilknytningen til EK. 221 Obligasjonslån 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 223 Byggelån Byggelån med konverteringstilsagn. 224 Pantelån 226 Gjeld til foretak i samme konsern 227 Andre valutalån 228 Ansvarlig lånekapital 229 Annen langsiktig gjeld Lån fra HOD skal føres her Kortsiktig gjeld 23 Kortsikt.konv.l, sertlån og gj. til kredinst. 230 Konvertible lån Dette omfatter konvertible lån med mindre enn 12 måneder til forfall. 232 Sertifikatlån Sertifikatlån i valuta skal omregnes til dagskurs. 234 Andre valutalån 238 Kassakreditt 24 Leverandørgjeld Leverandørgjeld består normalt av gjeld til vare-og tjenesteleverandører og leverandørerer av driftsmidler. Det må ved regnskapsavslutningen påses at alle inngående fakturaer er registrert. Fordringer på leverandører skal skilles ut og presenteres som omløpsmidler. 240 Leverandørgjeld 246 Leverandørgjeld til foretak i samme konsern Balansekonti Side 5 av 13

6 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Skattetrekk og andre trekk 260 Forskuddstrekk 261 Påleggstrekk 262 Bidragstrekk 263 Trygdetrekk 264 Forsikringstrekk 265 Trukket fagforeningskontingent 269 Andre trekk 27 Skyldige offentlige avgifter 270 Utgående merverdiavgift 271 Inngående merverdiavgift 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 278 Påløpt arbeidsgiveravgift 279 Andre offentlige utgifter 28 Skatt 280 Betalbar skatt 281 Utsatt skatt 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Forskudd fra kunder 291 Gjeld til ansatte 292 Gjeld til foretak i samme konsern 293 Lønn 294 Feriepenger Beregnede feriepenger er ikke en offentlig avgift, og skal klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. 295 Påløpte renter 296 Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt 297 Uopptjent inntekt Salg av varer/tjenester som ikke er levert skal føres her. 298 Avsetning for forpliktelser 299 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld er en restpost. Her vil man føre alle poster som ikke hører hjemme under andre poster i oppstillingsplanen. Balansekonti Side 6 av 13

7 3 Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekten skal omfatte beløp som skriver seg fra varesalg og tjenesteytelser innenfor rammen av foretakets ordinære virksomhet etter fradrag for rabatter ved salg, merverdiavgift og andre skatter og avgifter direkte knyttet til salget. Offentlige tilskudd knyttet til produserte/solgte varer og tjenester skal være lagt til. Alle inntekter som kommer fra foretakets hovedaktiviteter skal spesifiseres som driftsinntekter. Annen driftsinntekt omfatter inntekt som ikke er en del av virksomhetens ordinære virksomhet, og som ikke er ekstraordinær. Dette kan være gevinst ved salg av anleggsmidler, provisjonsinntekter og lignende. 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig For eksempel: inntekter fra catering, kantinesalg og medisinsalg. 301 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Eksempel vil være salg av tjenester fra apotek til sykehus. 308 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon Rabatter og lignende som gis ved salg av varer og tjenester regnskapsføres her (negativ inntekt). 31 Salgsinntekt avgiftsfri/utenfor avgiftsområdet Endret navn fra og med 2006 fra "Salgsinntekt avgiftsfri" til "Salgsinntekt avgiftsfri/utenfor avgiftsområdet" 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri Inntekter fra salg mellom apotekfilialer, salg fra personalkantine, salg av blod og væsker m.v 311 Salgsinntekt tjeneste utenfor avgiftsområdet For eksempel: ambulansetransport. Endret navn fra og med 2006 fra "Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri" til "Salgsinntekt tjeneste utenfor avgiftsområdet" 318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon Rabatter og lignende som gis ved salg av varer og tjenester regnskapsføres her (negativ inntekt). 32 Pasient-/behandlingsrelaterte inntekter Aktivitetsbaserte pasient-/behandlingsrettede inntekter. 320 ISF-inntekter egen helseregion ISF-inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter fra egen helseregion. Skal fra 2005 omfatte all ISF refusjon, herunder refusjon på kjøp fra private helseinstitusjoner og refusjon på kjøp fra andre regioner. Sistnevnte refusjoner skal altså ikke føres som kostnadsreduksjoner på gjestepasientkostnaden. På 4-siffer nivå legges det opp til følgende konti: 3200: DRG egen produksjon. 3205: DRG-refusjon på kjøp fra andre regioner. 3206: DRG-refusjon på kjøp fra private helseinstitusjoner. For 2005 var det nasjonal enighet om disse kontiene på 4-siffer nivå, men de inkluderes ikke i den nasjonale artskontoplanen fordi denne begrenses til 3-siffernivå. 321 Gjestepasientinntekter Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak. Omfatter også eventuelle kurdøgn Poliklinikkinntekter fra NAV Laboratorie- og radiologiinntekter fra NAV Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap. 732 post 77. Det skal føres inntekter refundert etter bokstav A t.o.m. P i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. I tillegg refusjon for egenandeler i tråd med nevnte forskrifts kap. 1 3 for de tilfelle refusjon tilstås i forbindelse med undersøkelse/behandling som ellers føres på denne konto. Dette må ikke forveksles med tak 1 ordningen, se konto 328. Det presiseres at for helseforetakene vil inntektene komme via de regionale helseforetakene. Også inntekter fra NAV vedrørende fysioterapi skal føres her. Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap. 732 post 77. Det skal føres inntekter refundert etter bokstav R og S i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. I tillegg refusjon for egenandeler i tråd med nevnte forskrifts kap. 1 3 for de tilfelle refusjon tilstås i forbindelse med undersøkelse/behandling som ellers føres på denne konto. Dette må ikke forveksles med tak 1 ordningen, se konto 328. Det presiseres at for helseforetakene vil inntektene komme via de regionale helseforetakene. 324 Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter Alle former for egenandeler innbetalt av pasient v/poliklinikk, laboratorier, proteser, behandlingsreiser, fysioterapi o.l 325 Selvbetalende pasienter Utenlandske statsborgere og lignende som ikke er dekket av norsk trygd. 326 Utskrivningsklare pasienter Kommuner som ikke kan ta imot en utskrivningsklar pasient faktureres for sykehusets kostnader. Inntektene føres her. 327 Inntekter på salg av helsetjenester (konsernintern) Motpost til konto Refusjon fra NAV av egenbetaling, egenandelstak 1 Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap 2752 post 70. Omfatter utgifter til legehjelp, psykologhjelp, poliklinikk, legemidler og utstyr på blå resept og reiser i forbindelse med behandling (egenandelstak 1). 329 Andre pasient-/behandlingsrelaterte inntekter Inntekter for fødselsforberedende kurs og lignende. Her føres også andre polikliniske inntekter fra NAV som f.eks legeerklæringer Resultatkonti Side 7 av 13

8 33 Pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ refusjoner Tilskudd og refusjoner til pasient-/behandlingsrelatert virksomhet. Hvis de er å anse som kostnadsreduksjoner og er knyttet til personale/ansatte føres de på gruppe 57 eller Basisramme Driftstilskudd fra eier (rammetilskudd). 332 Forskning Inntekter jf. Statsbudsjettet kap 732 post 78 basis og forskning (resultatbasert) 334 Særskilte funksjoner Inntekter jf. Statsbudsjettet kap 732 post 78 Nasjonale medisinske kompetansesentra 335 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 336 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 337 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 338 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Diverse tilskudd/refusjoner tilskudd/refusjoner 339 Andre pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ Tilskudd fra stiftelser, foreninger o.l refusjoner 34 Offentlig avgift vedr. omsetning 340 Spesiell offentlig avg. for tilvirk./solgte varer For eksempel: produksjonsavgift, apotekeravgift, reseptprovisjon ved apotekene 35 Andre tilskudd/refusjoner 350 Andre tilskudd/refusjoner Tilskudd til drift av barnehager, spesialutdanning o.l 36 Leieinntekter 360 Leieinntekt fast eiendom Dette omfatter leieinntekter fra personalboliger, festeavgifter, fellesutgifter, utleie av lokaler til næringsvirksomhet o. 361 Andre leieinntekter utenfor avgiftsområdet Endret navn fra og med 2006 fra "Andre leieinntekter, avgiftsfritt" til "Andre leieinntekter utenfor avgiftsområdet" 362 Andre leieinntekter, avgiftspliktig 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 380 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Gevinst ved salg av utstyr, transportmidler, maskiner o.l 39 Annen inntekt 390 Gaver, donasjoner 399 Annen inntekt Inntekter med i opphav purregebyr, foreldrebetaling, parkering, telekort, fri kost og kost og losji o.l 4 Varekostnad Varekostnad omfatter forbruk av innkjøpte varer, egentilvirkede varer, innkjøpte varer for videresalg. Kjøp av fremmedytelser inngår også her. For sykehus omfatter dette også alle direkte "produksjonsrelaterte" kostnader i forbindelse med pasientbehandlingen. Kostnader som toll, frakt o.l, samt nedskrivning av varelageret inngår i varekostnad. Varer knyttet til salg og administrasjon hører ikke med her. Kontokodegruppene 40 til 43 må sees i sammenheng med kontokodegruppe 14, dvs lagerførte varer. Beholdningsendring: Periodens lønnskostnader og varekostnader kan være forbrukt for å fremstille varer som ikke er solgt innen utgangen av regnskapsperioden (feks apotekvirksomhet). Det må foretas en periodisering for at perioden bare skal belastes med kostnader for solgte varer. Dette gjelder også dersom det er et større salg enn produksjon i perioden. Kontokodene 'Beholdningsendring' presenteres således som en korreksjon til kostnadene 40 Forbruk av innkjøpte varer 400 Medikamenter Forbruk av medisiner o.l 401 Blod og plasma 402 Implantater, proteser o.l For eksempel: implantater, proteser og annet som vil følge pasienten. 403 Instrumenter For eksempel: kniv, saks, pinsett, skopi-instrumenter etc. 404 Laboratorierekvisita 405 Røntgenrekvisita 406 Infusjons- og skyllevæsker 407 Andre medisinske forbruksvarer For eksempel: bandasjer, medisinske gasser, etc. 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av innkjøpte varer 410 Mat - og drikkevarer Dette gjelder mat m.m fra hovedkjøkken til pasienter. 411 Tekstiler 412 Frakt, toll og spedisjon 413 Innkjøpsprisreduksjon 418 Diverse andre forbruksvarer 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av egentilvirkede varer Varebegrepet omfatter mellomvare og ferdigvare som er egentilvirket. 420 Forbruk av egentilvirkede varer Dette gjelder apotek som er de eneste som kan tenkes å lagerføre egenproduserte varer. 429 Beholdningsendring 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 430 Innkjøp av varer for videresalg Dette gjelder apotek, kantine og andre som kjøper inn varer for videresalg uten egen videreforedling (handelsvarer) 439 Beholdningsendring Resultatkonti Side 8 av 13

9 45 Kjøp av fremmedytelser Dette gjelder eksternt kjøpte behandlingstjenester for egne pasienter. 450 Kjøp av andre offentlige helsetjenester Ved kjøp fra andre offentlig eide institusjoner. Eksempler på tjenester er: diagnose/behandling, tannhelse, laboratorieanalyser, røntgentjenester og lignende. Videre tilskudd til luftambulanse og annen ambulanse mv. endret for Kjøp av helsetjenester (gjestepasient) fra private helseinstitusjoner Ved kjøp fra private helseinstitusjoner (dvs de uten driftsavtale, jf konto 455). Eksempler på tjenester: rehabilitering, diagnose/behandling, tannhelse, laboratorieanalyser, røntgeninstitutt og lignende 453 Private avtalespesialister Her føres kostnader og inntekter helseforetaket har i forbindelse med private legespesialister med driftsavtale. 454 Kjøp av behandling i utlandet 455 Driftsavtaler med private institusjoner Med driftsavtale menes langsiktige, forpliktende rammeavtaler om drift med private sykehus og institusjoner. For sykehus og institusjoner gjelder dette i hovedsak virksomheter som drives av ideelle stiftelser. Driftsavtalene er av en slik karakter at virksomheten kan sies å inngå i regionens regulære helsevesen. 456 Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner 457 Kjøp av gjestepasienter internt i regionen 0 for RHFet i sum. Ny for Motpost til konto Diverse andre kjøp av helsetjenester Innleide behandlingsteam og helsepersonell fra vikarbyrå som bidrar ifm sykehusets egne pasienter. 49 Annen periodisering Denne gruppen kan brukes for poster som ikke logisk passer i gruppe 41 til Annen periodisering 499 Beholdningsendring Hvis beholdningsendringer for gruppene 40 til 43 ikke kan vises innenfor en av de relevante gruppene kan det posteres her i stedet. 5 Lønnskostnad Lønnskostnad omfatter enhver form for lønnsgodtgjørelse, herunder feriepenger, styrehonorar, naturalia og lignende, samt arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, personalkostnader o.l For å lette avstemming mellom lønn og regnskap bør det opprettes egne underkontokoder (4. siffer) som skiller mellom innberetningslønn og ikkeinnberetningsmessig lønn til utenlandske arbeidstakere, samt egne konti med avsetning for feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjoner 50 Lønn til ansatte 500 Lønn Dette omfatter regulativlønn til fast ansatte og vikarer, samt timelønn til deltidsansatte som arbeider utover avtalt arbeidstid, og fast lønn til utenlandske arbeidstakere (avgiftsfri), samt påløpt/avsatt ferielønn. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling 501 Lønn 502 Lønn 503 Lønn 504 Tillegg Dette omfatter tillegg etter tjenesteplan UTA, tillegg for lør/søn/kveld/natt, rekrutteringstillegg, andre avtalefestede tillegg og lignende. 505 Tillegg 506 Tillegg 509 Periodiseringskonto lønn 51 Lønn til ansatte 510 Overtid Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling. 511 Overtid 512 Overtid 513 Ekstrahjelp Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. Skal inkludere alle tillegg o.a. lønnskostnader som utbetales til ekstrahjelp. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling. 514 Ekstrahjelp 515 Ekstrahjelp 516 Annen lønn Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. 519 Periodiseringskonto lønn 52 Fordel i arbeidsforhold Her føres oppgavepliktige ytelser til ansatte (jf lønns- og trekkoppgave). Kontogruppen skal samlet sett gå i null. 520 Fri bil 521 Fri telefon 522 Fri avis 523 Fri losji og bolig 524 Rentefordel 528 Annen fordel i arbeidsforhold 529 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse Her føres godtgjørelser ut over utbetalt lønn. Resultatkonti Side 9 av 13

10 530 Godtgjørelse til styret Dette omfatter godtgjørelse til styremedlemmer i helseforetakene og regionale helseforetak. 539 Andre avgiftspliktige og/eller oppgavepliktige godtgjørelser Dette omfatter godtgjørelser for forslag, oppfinnelser m.v. Resultatkonti Side 10 av 13

11 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Her føres arbeidsgiveravgift til folketrygden og alle pensjonskostnader. 540 Arbeidsgiveravgift Dette omfatter arbeidsgiveravgift av lønn, herunder arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 541 Pensjonskostnad Alle pensjonskostnader føres her, herunder innberetningspliktige pensjonskostnader, førtidspensjon m.v. samt arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene 55 Annen kostnadsgodtgjørelse 550 Annen kostnadsgodtgjørelse For eksempel: kompensasjon ved flytting og lignende. 551 Honorarer Utbetaling til næringsdrivende uten fast forretningssted (kode 401) 56 Kompetanse og rekruttering 560 Kurs, seminarer, kongresser og lignende Kursavgifter, refunderte kurskostnader 561 Rekrutteringskostnader, annonsering m.v. 562 Kurs- og undervisingsmateriell 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Her føres alle offentlige tilskudd som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader. 570 Lærlingtilskudd 571 Sysselsettingstilskudd 579 Andre tilskudd vedrørende arbeidskraft Dersom det ikke er opprettet relevante kontokoder (3 sifret) for hvert enkelt tilskudd, bør virksomhetene opprette underkontokode (4 sifret) for tilskuddet. 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Her føres alle offentlige refusjoner som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader. 580 Refusjon av sykepenger/fødselspenger 581 Refusjon av feriepenger av sykepenger/fødselspenger 582 Refusjon av arbeidsgiveravgift 583 Refusjon for attføring/arbeidsetaten-/formidling 589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft Dersom det ikke er opprettet relevante kontokoder (3 sifret) for hvert enkelt refusjoner, bør virksomhetene opprette underkontokode (4 sifret) for refusjonen. 59 Annen personalkostnad 590 Gaver til ansatte 591 Yrkesskadeforsikring 592 Kollektiv ulykke/gruppelivsforsikring 593 Velferdstiltak for ansatte For eksempel: bedriftsidrettslag o.a. velferdstiltak 594 Etterutdanning og stipend 595 Husleie, personalbolig 596 Arbeidstøy For eksempel: uniformsgodtgjørelse 599 Annen personalkostnad 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Annen driftskostnad omfatter alle ordinære driftskostnader som ikke er særskilt spesifiserte. Tap på fordringer inngår. Alle eiendeler som har en begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 60 Av-og nedskrivning Alle eiendeler som har en begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Denne kontokodegruppen har sammenheng med varige driftsmidler i balansen (kontokodegrupper 11 og 12). 600 Avskrivning på driftsbygninger Dette inkluderer all bygninger som er del av driften. For eksempel: sykehus, administrasjon, 601 Avskrivning på andre bygninger og annen fast eiendom Andre bygninger som ikke inngår i driften. For eksempel: personalboliger, barnehager, butikk, kiosk og lignende 602 Avskrivning på transportmidler Biler o.a. transportmidler 603 Avskrivning på medisinsk teknisk utstyr 604 Avskrivning på maskiner, annet utstyr og inventar 605 Avskrivning på IKT-utstyr 606 Avskrivning på immaterielle eiendeler Må ses i sammenheng med kontokodegruppe 10 i balansen. 609 Nedskrivn. av varige driftsm. og immatr. eiendeler Nedskrivning skal foretas til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Regnskapslinjen omfatter også eventuell reversering av tidligere nedskrivninger. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler føres under regnskapslinjen finansielle poster" 61 Transport- og fraktkostnader 610 Pasienttransport Transport av pasienter. 619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 63 Kostnader lokaler inkl energi og brensel 630 Leie lokaler 632 Renovasjon, vann, avløp o.l. 634 Elektrisk kraft 635 Fyringsolje, brensel og annen energi 636 Renhold Hvis utført av eksternt firma. 639 Annen kostnad lokaler 64 Leie MTU, maskiner, inventar o.l. 640 Leie medisinsk teknisk utstyr 641 Leie IKT-utstyr 642 Leie transportmidler 643 Leie inventar 644 Leie teknisk og elektrisk utstyr 645 Leie kontorutstyr For eksempel: kopimaskiner, makuleringsmaskiner og lignende. 649 Annen leiekostnad Resultatkonti Side 11 av 13

12 65 Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres Dette er for anskaffelser hvor objektet utgiftsføres direkte. Skal ikke aktiveres/lagerføres. (under NOK ) 650 Medisinsk teknisk utstyr 651 IKT-utstyr 652 Verktøy For eksempel: verktøy, redskaper 653 Inventar 654 Teknisk og elektrisk utstyr For eksempel: test- og måleinstrumenter 655 Kontorutstyr 656 Rekvisita For eksempel: spiker, batterier, 657 Arbeidsklær og verneutstyr 659 Annet driftsmateriale 66 Reparasjon, vedlikehold og service Se kontokodegruppe 60. Dette inkluderer eksterne leveranser. 660 Driftsbygninger 661 Andre bygninger og annen fast eiendom 662 Medisinsk teknisk utstyr 663 Maskiner, annet utstyr og inventar 664 IKT-utstyr 669 Annet 67 Ekstern tjeneste 670 Revisjons- og regnskapshonorar 671 Kontortjenester Innleie av administrativt personell fra vikarbyrå. 672 Konsulenttjenester For eksempel: økonomisk rådgivning, juridisk bistand 679 Annen ekstern tjeneste Innleie av administrativt personell fra vikarbyrå. 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. 680 Kontorrekvisita For eksempel: papir, toner, blekkpatroner, binders, 682 Trykksak 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 686 Møtekostnader 689 Annen kontorkostnad 69 Telefon, porto o.l. 690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 691 Porto 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning, fortsettelse 70 Kostnad transportmidler Alle kostnader ved transportmidler føres her. Underkontokode kan benyttes per type transportmiddel. 700 Drivstoff 702 Vedlikehold 704 Forsikring 709 Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l. 710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 713 Reisekostnad, oppgavepliktig 714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 715 Diettkostnad, oppgavepliktig 716 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 719 Annen kostnadsgodtgjørelse 73 Salgs-, reklame- og representasjonskost. 730 Salgs- og reklamekostnad 735 Representasjon 74 Kontingent og gave Statsforetak trenger ikke skille mellom det fradragsberettigede og ikke. 740 Kontingent For eksempel: foreningsmedlemskap 741 Gave For eksempel: oppmerksomhet, jubileer, 75 Forsikringspremie, garanti. og serv.kostn. 750 Forsikringspremie Alle forsikringer utenom de forbundet med transportmidler og ansatte. 751 Pasientskadeerstatning Utbetalinger ifm pasientskade. 76 Lisens-og patentkostnad 760 Programvarelisenser 769 Diverse 77 Annen kostnad 770 Styre- og foretaksmøter 771 Eiendoms- og festeavgift 772 Bank og kortgebyr 779 Annen kostnad 78 Tap o.l. 780 Tap ved avgang av anleggsmidler 781 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 782 Tap på fordringer Det bør brukes underkonti for å skille mellom konstaterte tap og endringer i avsetningene. Må ses i sammenheng med balansekonto Tap på kontrakter 79 Periodiseringskonto 790 Periodiseringskonto, diverse 8 Finansinntekt- og kostnad, Ekstraordinær inntekt og kostnad, Årsresultat Resultatkonti Side 12 av 13

13 80 Finansinntekt 800 Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renter knyttet til fordringer på et annet foretak i samme konsern skal gjenspeile normal rentesats på lignende fordringer i markedet 801 Annen renteinntekt For eksempel blant annet renter på bankinnskudd. Renteinntekten skal resultatføres når den er opptjent. 802 Valutagevinst (agio) Ved lån i fremmed valuta. 803 Annen finansinntekt Annen finansinntekt omfatter avkastning på markedsbaserte finansielle eiendeler. 804 Verdiøkn. av markedsbas. finansi.omløpsm. Verdiøkning føres her, mens verdireduksjon føres på kontokode 814. Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler omfatter verdistigning-/reduksjon av verdipapirer som verdsettes til markedsverdi, inklusive realiserte gevinster og tap. Realiserte tap/gevinster bør vurderes ført på egne underkontokoder adskilt fra verdiendringene. 81 Finanskostnad 810 Rentekostnad til foretak i samme konsern Ved opptak av lån fra et annet foretak i samme konsern skal dette skje på markedsmessige vilkår. Renter på slike lån skal gjenspeile normal rentesats på lignende lån i markedet. 811 Annen rentekostnad Rentekostnader skal regnskapsføres når de påløper. 812 Valutatap (disagio) 813 Annen finanskostnad 814 Verdired. av markedsbas. finans. omløpsmid. Se omtale for kontokode Nedskrivn. av andre finansielle omløpsmid. Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler omfatter nedskrivning og reversering av nedskrivning av finansielle omløpsmidler som ikke er markedsbaserte. 816 Nedskrivn. av finansielle anleggsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler omfatter nedskrivning og reversering av nedskrivning på finansielle anleggsmidler 84 Ekstraordinær inntekt Denne kontogruppen brukes kun ved transaksjoner eller hendelser som er uvanlige for virksomheten og som forventes å forekomme sjelden eller uregelmessing. En post skal kunne klassifiseres som ekstraordinær når samtlige følgende kriterier er oppfylt: Uvanlig: Den underliggende transaksjonen eller hendelsen må ikke ha sammenheng med den ordinære virksomheten, eller posten kan ligge innenfor den ordinære virksomheten, men skyldes en helt unormal forretningsrisiko. Uregelmessig: Transaksjonen eller hendelsen er av en slik type at den ikke kan forventes å inntreffe ofte eller regelmessig. Vesentlig: Posten må være vesentlig i forhold til foretakets virksomhet. Om en post er uvanlig eller uregelmessig må vurderes med utgangspunkt i foretakets spesifikke forhold. Det er et vilkår at inntekten eller kostnaden må være vesentlig i forhold til det ordinære resultatet i perioden eller over tid. Vesentlighet må vurderes ved skjønn i den konkrete situasjon. 840 Ekstraordinær inntekt Kan spesifiseres ved behov vha underkonto (ved bruk av 4. siffer) 85 Ekstraordinær kostnad Se omtale for Ekstraordinær kostnad Kan spesifiseres ved behov vha underkonto (ved bruk av 4. siffer) 87 Skatt 870 Betalbar skatt 871 Endring utsatt skatt 88 Årsresultat 880 Årsresultat 89 Overføringer og disponeringer 893 Konsernbidrag 895 Overføring fra annen innskutt egenkapital 896 Overføringer annen egenkapital 899 Udekket tap Resultatkonti Side 13 av 13

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 Statistisk sentralbyrås håndbøker w Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 N ^ # w^f Oppslagshefte til A hjelp ved filuttrekk Forord Siden sykehusreformen

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer