Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler"

Transkript

1 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning er grunnleggende, planmessige undersøkelser som utføres med håp om å finne frem til tekniske eller vitenskaplige nyvinninger med mulig økonomisk fordel. Utvikling er bearbeidelse og videreføring av teknisk, vitenskaplig eller annen kunnskap med mulig økonomisk fordel med sikte på å frembringe nye eller vesentlig forbedrede produkter, prosesser, metoder, systemer eller tjenester, frem til oppstart av kommersiell produksjon eller bruk. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter som kjøpes enkeltvis skal balanseføres til anskaffelseskost. 10 Immaterielle eiendeler og lignende 100 Forskning og utvikling Hovedregelen er at utgifter til forskning og utvikling utgiftsføres. Når FoU genererer positive kontantstrømmer i dag og i fremtiden, kan det balanseføres. 102 Konsesjoner 103 Patenter 104 Lisenser 105 Varemerker 106 Andre rettigheter 107 Utsatt skattefordel 108 Prosjekt under utvikling Ny fra og med 2007: Investering i immaterielle eiendeler ønskes skilt ut fra 113 for å få samsvar med oppstillingen i årsregnskapet. Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kan benytte bruttoføring med aktivering til anskaffelseskost og avskrivninger på for eksempel underkontokode 9 (4.siffer). For eksempel for bygninger kan underkontokode 1109 gjelde avskrivninger. Alternativet til bruttoføring er eget anleggsregister. 110 Bygninger 112 Bygningsmessige anlegg 113 Anlegg under utførelse 114 Jord- og skogbrukseiendommer 115 Tomter og andre grunnarealer 116 Boliger inkl. tomter For eksempel: personalboliger, barnehager, butikk, kiosk 119 Andre anleggsmidler 12 Transportmidler, utstyr, maskiner, inventar o.l. Denne kontokodegruppen har sammenheng med Av- og nedskrivninger i resultatet (kontokodegruppe 60). Se også 11 ved bruttoføring. 120 Medisinsk teknisk utstyr For eksempel: stråleterapiutstyr, røntgenutstyr, scopiutstyr, ultralyd, analyseapparat, overvåkningsutstyr 121 IKT-utstyr For eksempel: PC, servere, nettverk, telefoni, hussentral 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor, ambulansebåt 125 Inventar For ekeempel: kontorinventar, senger, innredninger 126 Fast bygn.inv. med annen avskrtid. enn bygning 127 Teknisk og elektrisk utstyr For eksempel: kjøkkenmaskiner, aggregat 128 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr For eksempel: kopimaskiner, skrivemaskiner 129 Andre driftsmidler For eksempel: kunst med anskaffelseskost over 3000, men kunst skal ikke avskrives. Balansekonti Side 1 av 13

2 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler 131 Investeringer i annet foretak i samme konsern 132 Lån til foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern skal som hovedregel vurderes til anskaffelseskost. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost og verdifallet ikke er midlertidig, skal virkelig verdi benyttes. Faller grunnlaget for nedskrivning bort skal den reverseres. Langsiktige lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet skal føres opp på egen linje i balansen. Både nedskrivning og eventuell reversering skal føres over resultatregnskapet på samme regnskapslinje. 135 Investeringer i aksjer og andeler Investering i aksjer eller eiendeler som er en langsiktig, strategisk plassering skal vurderes til anskaffelseskost. De skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivingen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 136 Obligasjoner Obligasjoner som er bestemt som en langsiktig investering, skal vurderes til anskaffelseskost med mindre de har en markedsverdi som er lavere enn anskaffelseskost og verdiendringen ikke er midlertidig. En renteendring for obligasjoner vil medføre en nedskrivning da dette ikke anses å være forbigående. Faller grunnlaget for nedskrivning bort skal den reverseres. 138 Netto pensjonsmidler Ny fra og med Andre fordringer Omløpsmidler Varer Varelagerverdier/materialbeholdninger omfatter varer som inngår i produksjon og varekretsløp. Vanlige beholdninger i foretakene er sentrallager, sterilsentral, væskesentral, blodlager 14 Varerlager og forskudd til leverandører Varelageret skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 140 Innkjøpte varer Dette omfatter varer som befinner seg på sentrallager, sterillager, væskelager, blodlager, kjøkken, apotek m.v.. Må ses i sammenheng med gruppe 40 og 41 i resultatregnskapet. 141 Egentilvirkede varer Gjelder i hovedsak apotek som tilvirker og lagerfører egne varer. Må ses i sammenheng med gruppe 42 i resultatregnskapet. 142 Innkjøpte varer for videresalg Gjelder i hovedsak apotek og kantine o.l som kjøper varer for videresalg. 143 Forskuddsbetaling til leverandør Balansekonti Side 2 av 13

3 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Fordringer Noteopplysninger paragraf 7-22: For hver post under fordringer, annen langsiktig og kortsiktig gjeld skal det angis det samlede beløp som gjelder foretak i samme kosern, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. 15 Kortsiktige fordringer 150 Kundefordringer Kundefordringer omfatter fordringer som er knyttet til levering av varer og tjenester innen den ordinære virksomheten. For at en fordring skal kunne klassifiseres som kundefordring er det ikke avhengig av at en faktura er utstedt, eller at fordringen er ført i kundereskontroen. Et tilgodehavende på en virksomhet eller person definert som en kunde klassifiseres som kundefordring. Opptjente, ikke fakturerte inntekter ved løpende avregning av prosjekter under anleggskontrakter, skal vises sammen med kundefordringer. Ved vurdering av kundefordringenes verdi skal det foretas avsetninger til tap på krav. 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 155 Kundefordringer på foretak i samme konsern 156 Andre fordringer på foretak i samme konsern 157 Andre kortsiktige fordringer Inkluderer fordringer på ansatte. 158 Avsetning tap på fordringer Må ses i sammenheng med konto 782 i resulatregnskapet. 16 Offentlige tilskudd o.l. (Når det gjelder mva. så brukes kontokodegruppe 27, i tillegg til 165) 165 Merverdiavgiftskompensasjon 167 Krav på offentlig tilskudd 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpte innt. o.l. 170 Forskuddsbetalt leie 171 Forskuddsbetalt rente 172 Andre forskuddsbetalte kostnader 175 Påløpt leie 176 Påløpte renter 177 Andre påløpte inntekter Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 181 Markedsbaserte aksjer 182 Andre aksjer 183 Markedsbaserte obligasjoner 184 Andre obligasjoner 185 Markedsbaserte sertifikater 186 Andre sertifikater 187 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 188 Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende Dette omfatter innestående på skattetrekkskonto selv om disse midlene er bundet til egne formål. Likvide plasseringer hvor formålet er å møte nært forestående kontantutbetalinger skal også inngå i denne posten. Bankinnskudd med bindingstid utover ett år indikerer at innskuddet føres som anleggsmiddel. 190 Kontanter 192 Bankinnskudd Ved krav om å synliggjøre øremerkede midler o.l kan underkonti benyttes. 194 Andre bundne bankinnskudd For eksempel garantikonti for strøm 195 Bankinnskudd for skattetrekk Balansekonti Side 3 av 13

4 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Egenkapital og gjeld 20 Egenkapital 200 Foretakskapital Foretakskapitalen i balansen skal være identisk med foretakskapitalen i foretakets vedtekter og registrert kapital i regnskapsregisteret i Brønnøysund på balansedagen. Foretakskapitalen skal vises brutto. Det bør opplyses om hvor mye av foretakskapitalen som er bundet. 201 Strukturfond 202 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 205 Annen egenkapital 208 Udekket tap Gjeld Avsetning for forpliktelser 21 Avsetning for forpliktelser I den grad uopptjent inntekt eller avsetning er av kortsiktig karakter føres de under gruppe Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsen ved regnskapsperiodens utløp vil være nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som anses opptjent ved årets slutt. Fremtidig pensjonsytelse beregnes med utgangspunkt i forventet lønn på tidspunktet for pensjonering. Netto pensjonsforpliktelse vil være differansen mellom pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidler avsatt til betaling av ytelsen. Pensjonsmidler (fondsbaserte ordninger) vurderes til virkelig verdi. For bedriften påløper pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene, som en del av motytelsen for arbeidstakerens innsats. Dette skal bidra til at pensjonskostnadene blir regnskapsført når de påløper og at de blir riktig fordelt over opptjeningsperioden. Det er ikke avgjørende for den regnskapsmessige behandlingen hvordan ordningen er finansiert. Arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelsen skal også føres her. 216 Uopptjent inntekt 218 Andre avsetninger for forpliktelser Denne omfatter alle andre langsiktige avsetninger for forpliktelser enn de som føres som pensjonsforpliktelser. Avsetninger for påløpte kostnader er prinsipielt ikke forskjellig fra andre påløpte kostnader som er klassifisert som gjeld. Den eneste forskjellen er at det er usikkerhet om størrelsen på forpliktelsene, slik at de må estimeres. Man skal bruke beste estimat. Balansekonti Side 4 av 13

5 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld Gjeld forbundet med balanseførte leieavtaler føres i denne gruppen. 220 Konvertible lån Konvertible lån kjennetegnes ved at lånet på avtalte vilkår kan konverteres til egenkapital i selskapet. Konvertible lån har dermed et egenkapitalelement i seg, og presenteres først under gjeldsavsnittet for å vise tilknytningen til EK. 221 Obligasjonslån 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 223 Byggelån Byggelån med konverteringstilsagn. 224 Pantelån 226 Gjeld til foretak i samme konsern 227 Andre valutalån 228 Ansvarlig lånekapital 229 Annen langsiktig gjeld Lån fra HOD skal føres her Kortsiktig gjeld 23 Kortsikt.konv.l, sertlån og gj. til kredinst. 230 Konvertible lån Dette omfatter konvertible lån med mindre enn 12 måneder til forfall. 232 Sertifikatlån Sertifikatlån i valuta skal omregnes til dagskurs. 234 Andre valutalån 238 Kassakreditt 24 Leverandørgjeld Leverandørgjeld består normalt av gjeld til vare-og tjenesteleverandører og leverandørerer av driftsmidler. Det må ved regnskapsavslutningen påses at alle inngående fakturaer er registrert. Fordringer på leverandører skal skilles ut og presenteres som omløpsmidler. 240 Leverandørgjeld 246 Leverandørgjeld til foretak i samme konsern Balansekonti Side 5 av 13

6 Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak Skattetrekk og andre trekk 260 Forskuddstrekk 261 Påleggstrekk 262 Bidragstrekk 263 Trygdetrekk 264 Forsikringstrekk 265 Trukket fagforeningskontingent 269 Andre trekk 27 Skyldige offentlige avgifter 270 Utgående merverdiavgift 271 Inngående merverdiavgift 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 278 Påløpt arbeidsgiveravgift 279 Andre offentlige utgifter 28 Skatt 280 Betalbar skatt 281 Utsatt skatt 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Forskudd fra kunder 291 Gjeld til ansatte 292 Gjeld til foretak i samme konsern 293 Lønn 294 Feriepenger Beregnede feriepenger er ikke en offentlig avgift, og skal klassifiseres som annen kortsiktig gjeld. 295 Påløpte renter 296 Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt 297 Uopptjent inntekt Salg av varer/tjenester som ikke er levert skal føres her. 298 Avsetning for forpliktelser 299 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld er en restpost. Her vil man føre alle poster som ikke hører hjemme under andre poster i oppstillingsplanen. Balansekonti Side 6 av 13

7 3 Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekten skal omfatte beløp som skriver seg fra varesalg og tjenesteytelser innenfor rammen av foretakets ordinære virksomhet etter fradrag for rabatter ved salg, merverdiavgift og andre skatter og avgifter direkte knyttet til salget. Offentlige tilskudd knyttet til produserte/solgte varer og tjenester skal være lagt til. Alle inntekter som kommer fra foretakets hovedaktiviteter skal spesifiseres som driftsinntekter. Annen driftsinntekt omfatter inntekt som ikke er en del av virksomhetens ordinære virksomhet, og som ikke er ekstraordinær. Dette kan være gevinst ved salg av anleggsmidler, provisjonsinntekter og lignende. 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig For eksempel: inntekter fra catering, kantinesalg og medisinsalg. 301 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Eksempel vil være salg av tjenester fra apotek til sykehus. 308 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon Rabatter og lignende som gis ved salg av varer og tjenester regnskapsføres her (negativ inntekt). 31 Salgsinntekt avgiftsfri/utenfor avgiftsområdet Endret navn fra og med 2006 fra "Salgsinntekt avgiftsfri" til "Salgsinntekt avgiftsfri/utenfor avgiftsområdet" 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri Inntekter fra salg mellom apotekfilialer, salg fra personalkantine, salg av blod og væsker m.v 311 Salgsinntekt tjeneste utenfor avgiftsområdet For eksempel: ambulansetransport. Endret navn fra og med 2006 fra "Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri" til "Salgsinntekt tjeneste utenfor avgiftsområdet" 318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon Rabatter og lignende som gis ved salg av varer og tjenester regnskapsføres her (negativ inntekt). 32 Pasient-/behandlingsrelaterte inntekter Aktivitetsbaserte pasient-/behandlingsrettede inntekter. 320 ISF-inntekter egen helseregion ISF-inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter fra egen helseregion. Skal fra 2005 omfatte all ISF refusjon, herunder refusjon på kjøp fra private helseinstitusjoner og refusjon på kjøp fra andre regioner. Sistnevnte refusjoner skal altså ikke føres som kostnadsreduksjoner på gjestepasientkostnaden. På 4-siffer nivå legges det opp til følgende konti: 3200: DRG egen produksjon. 3205: DRG-refusjon på kjøp fra andre regioner. 3206: DRG-refusjon på kjøp fra private helseinstitusjoner. For 2005 var det nasjonal enighet om disse kontiene på 4-siffer nivå, men de inkluderes ikke i den nasjonale artskontoplanen fordi denne begrenses til 3-siffernivå. 321 Gjestepasientinntekter Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak. Omfatter også eventuelle kurdøgn Poliklinikkinntekter fra NAV Laboratorie- og radiologiinntekter fra NAV Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap. 732 post 77. Det skal føres inntekter refundert etter bokstav A t.o.m. P i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. I tillegg refusjon for egenandeler i tråd med nevnte forskrifts kap. 1 3 for de tilfelle refusjon tilstås i forbindelse med undersøkelse/behandling som ellers føres på denne konto. Dette må ikke forveksles med tak 1 ordningen, se konto 328. Det presiseres at for helseforetakene vil inntektene komme via de regionale helseforetakene. Også inntekter fra NAV vedrørende fysioterapi skal føres her. Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap. 732 post 77. Det skal føres inntekter refundert etter bokstav R og S i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. I tillegg refusjon for egenandeler i tråd med nevnte forskrifts kap. 1 3 for de tilfelle refusjon tilstås i forbindelse med undersøkelse/behandling som ellers føres på denne konto. Dette må ikke forveksles med tak 1 ordningen, se konto 328. Det presiseres at for helseforetakene vil inntektene komme via de regionale helseforetakene. 324 Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter Alle former for egenandeler innbetalt av pasient v/poliklinikk, laboratorier, proteser, behandlingsreiser, fysioterapi o.l 325 Selvbetalende pasienter Utenlandske statsborgere og lignende som ikke er dekket av norsk trygd. 326 Utskrivningsklare pasienter Kommuner som ikke kan ta imot en utskrivningsklar pasient faktureres for sykehusets kostnader. Inntektene føres her. 327 Inntekter på salg av helsetjenester (konsernintern) Motpost til konto Refusjon fra NAV av egenbetaling, egenandelstak 1 Inntekter fra NAV etter tilskudd bevilget over statsbudsjettets kap 2752 post 70. Omfatter utgifter til legehjelp, psykologhjelp, poliklinikk, legemidler og utstyr på blå resept og reiser i forbindelse med behandling (egenandelstak 1). 329 Andre pasient-/behandlingsrelaterte inntekter Inntekter for fødselsforberedende kurs og lignende. Her føres også andre polikliniske inntekter fra NAV som f.eks legeerklæringer Resultatkonti Side 7 av 13

8 33 Pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ refusjoner Tilskudd og refusjoner til pasient-/behandlingsrelatert virksomhet. Hvis de er å anse som kostnadsreduksjoner og er knyttet til personale/ansatte føres de på gruppe 57 eller Basisramme Driftstilskudd fra eier (rammetilskudd). 332 Forskning Inntekter jf. Statsbudsjettet kap 732 post 78 basis og forskning (resultatbasert) 334 Særskilte funksjoner Inntekter jf. Statsbudsjettet kap 732 post 78 Nasjonale medisinske kompetansesentra 335 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 336 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 337 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Tilskuddsnummer oppgis fra staten ved tildeling. tilskudd/refusjoner 338 Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige Diverse tilskudd/refusjoner tilskudd/refusjoner 339 Andre pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ Tilskudd fra stiftelser, foreninger o.l refusjoner 34 Offentlig avgift vedr. omsetning 340 Spesiell offentlig avg. for tilvirk./solgte varer For eksempel: produksjonsavgift, apotekeravgift, reseptprovisjon ved apotekene 35 Andre tilskudd/refusjoner 350 Andre tilskudd/refusjoner Tilskudd til drift av barnehager, spesialutdanning o.l 36 Leieinntekter 360 Leieinntekt fast eiendom Dette omfatter leieinntekter fra personalboliger, festeavgifter, fellesutgifter, utleie av lokaler til næringsvirksomhet o. 361 Andre leieinntekter utenfor avgiftsområdet Endret navn fra og med 2006 fra "Andre leieinntekter, avgiftsfritt" til "Andre leieinntekter utenfor avgiftsområdet" 362 Andre leieinntekter, avgiftspliktig 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 380 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Gevinst ved salg av utstyr, transportmidler, maskiner o.l 39 Annen inntekt 390 Gaver, donasjoner 399 Annen inntekt Inntekter med i opphav purregebyr, foreldrebetaling, parkering, telekort, fri kost og kost og losji o.l 4 Varekostnad Varekostnad omfatter forbruk av innkjøpte varer, egentilvirkede varer, innkjøpte varer for videresalg. Kjøp av fremmedytelser inngår også her. For sykehus omfatter dette også alle direkte "produksjonsrelaterte" kostnader i forbindelse med pasientbehandlingen. Kostnader som toll, frakt o.l, samt nedskrivning av varelageret inngår i varekostnad. Varer knyttet til salg og administrasjon hører ikke med her. Kontokodegruppene 40 til 43 må sees i sammenheng med kontokodegruppe 14, dvs lagerførte varer. Beholdningsendring: Periodens lønnskostnader og varekostnader kan være forbrukt for å fremstille varer som ikke er solgt innen utgangen av regnskapsperioden (feks apotekvirksomhet). Det må foretas en periodisering for at perioden bare skal belastes med kostnader for solgte varer. Dette gjelder også dersom det er et større salg enn produksjon i perioden. Kontokodene 'Beholdningsendring' presenteres således som en korreksjon til kostnadene 40 Forbruk av innkjøpte varer 400 Medikamenter Forbruk av medisiner o.l 401 Blod og plasma 402 Implantater, proteser o.l For eksempel: implantater, proteser og annet som vil følge pasienten. 403 Instrumenter For eksempel: kniv, saks, pinsett, skopi-instrumenter etc. 404 Laboratorierekvisita 405 Røntgenrekvisita 406 Infusjons- og skyllevæsker 407 Andre medisinske forbruksvarer For eksempel: bandasjer, medisinske gasser, etc. 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av innkjøpte varer 410 Mat - og drikkevarer Dette gjelder mat m.m fra hovedkjøkken til pasienter. 411 Tekstiler 412 Frakt, toll og spedisjon 413 Innkjøpsprisreduksjon 418 Diverse andre forbruksvarer 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av egentilvirkede varer Varebegrepet omfatter mellomvare og ferdigvare som er egentilvirket. 420 Forbruk av egentilvirkede varer Dette gjelder apotek som er de eneste som kan tenkes å lagerføre egenproduserte varer. 429 Beholdningsendring 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 430 Innkjøp av varer for videresalg Dette gjelder apotek, kantine og andre som kjøper inn varer for videresalg uten egen videreforedling (handelsvarer) 439 Beholdningsendring Resultatkonti Side 8 av 13

9 45 Kjøp av fremmedytelser Dette gjelder eksternt kjøpte behandlingstjenester for egne pasienter. 450 Kjøp av andre offentlige helsetjenester Ved kjøp fra andre offentlig eide institusjoner. Eksempler på tjenester er: diagnose/behandling, tannhelse, laboratorieanalyser, røntgentjenester og lignende. Videre tilskudd til luftambulanse og annen ambulanse mv. endret for Kjøp av helsetjenester (gjestepasient) fra private helseinstitusjoner Ved kjøp fra private helseinstitusjoner (dvs de uten driftsavtale, jf konto 455). Eksempler på tjenester: rehabilitering, diagnose/behandling, tannhelse, laboratorieanalyser, røntgeninstitutt og lignende 453 Private avtalespesialister Her føres kostnader og inntekter helseforetaket har i forbindelse med private legespesialister med driftsavtale. 454 Kjøp av behandling i utlandet 455 Driftsavtaler med private institusjoner Med driftsavtale menes langsiktige, forpliktende rammeavtaler om drift med private sykehus og institusjoner. For sykehus og institusjoner gjelder dette i hovedsak virksomheter som drives av ideelle stiftelser. Driftsavtalene er av en slik karakter at virksomheten kan sies å inngå i regionens regulære helsevesen. 456 Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner 457 Kjøp av gjestepasienter internt i regionen 0 for RHFet i sum. Ny for Motpost til konto Diverse andre kjøp av helsetjenester Innleide behandlingsteam og helsepersonell fra vikarbyrå som bidrar ifm sykehusets egne pasienter. 49 Annen periodisering Denne gruppen kan brukes for poster som ikke logisk passer i gruppe 41 til Annen periodisering 499 Beholdningsendring Hvis beholdningsendringer for gruppene 40 til 43 ikke kan vises innenfor en av de relevante gruppene kan det posteres her i stedet. 5 Lønnskostnad Lønnskostnad omfatter enhver form for lønnsgodtgjørelse, herunder feriepenger, styrehonorar, naturalia og lignende, samt arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, personalkostnader o.l For å lette avstemming mellom lønn og regnskap bør det opprettes egne underkontokoder (4. siffer) som skiller mellom innberetningslønn og ikkeinnberetningsmessig lønn til utenlandske arbeidstakere, samt egne konti med avsetning for feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjoner 50 Lønn til ansatte 500 Lønn Dette omfatter regulativlønn til fast ansatte og vikarer, samt timelønn til deltidsansatte som arbeider utover avtalt arbeidstid, og fast lønn til utenlandske arbeidstakere (avgiftsfri), samt påløpt/avsatt ferielønn. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling 501 Lønn 502 Lønn 503 Lønn 504 Tillegg Dette omfatter tillegg etter tjenesteplan UTA, tillegg for lør/søn/kveld/natt, rekrutteringstillegg, andre avtalefestede tillegg og lignende. 505 Tillegg 506 Tillegg 509 Periodiseringskonto lønn 51 Lønn til ansatte 510 Overtid Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling. 511 Overtid 512 Overtid 513 Ekstrahjelp Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. Skal inkludere alle tillegg o.a. lønnskostnader som utbetales til ekstrahjelp. Det er oppgitt flere kontokoder med samme navn for å gi helseforetakene muligheten til en finere inndeling. 514 Ekstrahjelp 515 Ekstrahjelp 516 Annen lønn Skal inkludere påløpt og avsatt ferielønn. 519 Periodiseringskonto lønn 52 Fordel i arbeidsforhold Her føres oppgavepliktige ytelser til ansatte (jf lønns- og trekkoppgave). Kontogruppen skal samlet sett gå i null. 520 Fri bil 521 Fri telefon 522 Fri avis 523 Fri losji og bolig 524 Rentefordel 528 Annen fordel i arbeidsforhold 529 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse Her føres godtgjørelser ut over utbetalt lønn. Resultatkonti Side 9 av 13

10 530 Godtgjørelse til styret Dette omfatter godtgjørelse til styremedlemmer i helseforetakene og regionale helseforetak. 539 Andre avgiftspliktige og/eller oppgavepliktige godtgjørelser Dette omfatter godtgjørelser for forslag, oppfinnelser m.v. Resultatkonti Side 10 av 13

11 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Her føres arbeidsgiveravgift til folketrygden og alle pensjonskostnader. 540 Arbeidsgiveravgift Dette omfatter arbeidsgiveravgift av lønn, herunder arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 541 Pensjonskostnad Alle pensjonskostnader føres her, herunder innberetningspliktige pensjonskostnader, førtidspensjon m.v. samt arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene 55 Annen kostnadsgodtgjørelse 550 Annen kostnadsgodtgjørelse For eksempel: kompensasjon ved flytting og lignende. 551 Honorarer Utbetaling til næringsdrivende uten fast forretningssted (kode 401) 56 Kompetanse og rekruttering 560 Kurs, seminarer, kongresser og lignende Kursavgifter, refunderte kurskostnader 561 Rekrutteringskostnader, annonsering m.v. 562 Kurs- og undervisingsmateriell 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Her føres alle offentlige tilskudd som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader. 570 Lærlingtilskudd 571 Sysselsettingstilskudd 579 Andre tilskudd vedrørende arbeidskraft Dersom det ikke er opprettet relevante kontokoder (3 sifret) for hvert enkelt tilskudd, bør virksomhetene opprette underkontokode (4 sifret) for tilskuddet. 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft Her føres alle offentlige refusjoner som er kostnadsreduksjoner vedrørende arbeidskraftkostnader. 580 Refusjon av sykepenger/fødselspenger 581 Refusjon av feriepenger av sykepenger/fødselspenger 582 Refusjon av arbeidsgiveravgift 583 Refusjon for attføring/arbeidsetaten-/formidling 589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft Dersom det ikke er opprettet relevante kontokoder (3 sifret) for hvert enkelt refusjoner, bør virksomhetene opprette underkontokode (4 sifret) for refusjonen. 59 Annen personalkostnad 590 Gaver til ansatte 591 Yrkesskadeforsikring 592 Kollektiv ulykke/gruppelivsforsikring 593 Velferdstiltak for ansatte For eksempel: bedriftsidrettslag o.a. velferdstiltak 594 Etterutdanning og stipend 595 Husleie, personalbolig 596 Arbeidstøy For eksempel: uniformsgodtgjørelse 599 Annen personalkostnad 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Annen driftskostnad omfatter alle ordinære driftskostnader som ikke er særskilt spesifiserte. Tap på fordringer inngår. Alle eiendeler som har en begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 60 Av-og nedskrivning Alle eiendeler som har en begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Denne kontokodegruppen har sammenheng med varige driftsmidler i balansen (kontokodegrupper 11 og 12). 600 Avskrivning på driftsbygninger Dette inkluderer all bygninger som er del av driften. For eksempel: sykehus, administrasjon, 601 Avskrivning på andre bygninger og annen fast eiendom Andre bygninger som ikke inngår i driften. For eksempel: personalboliger, barnehager, butikk, kiosk og lignende 602 Avskrivning på transportmidler Biler o.a. transportmidler 603 Avskrivning på medisinsk teknisk utstyr 604 Avskrivning på maskiner, annet utstyr og inventar 605 Avskrivning på IKT-utstyr 606 Avskrivning på immaterielle eiendeler Må ses i sammenheng med kontokodegruppe 10 i balansen. 609 Nedskrivn. av varige driftsm. og immatr. eiendeler Nedskrivning skal foretas til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Regnskapslinjen omfatter også eventuell reversering av tidligere nedskrivninger. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler føres under regnskapslinjen finansielle poster" 61 Transport- og fraktkostnader 610 Pasienttransport Transport av pasienter. 619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 63 Kostnader lokaler inkl energi og brensel 630 Leie lokaler 632 Renovasjon, vann, avløp o.l. 634 Elektrisk kraft 635 Fyringsolje, brensel og annen energi 636 Renhold Hvis utført av eksternt firma. 639 Annen kostnad lokaler 64 Leie MTU, maskiner, inventar o.l. 640 Leie medisinsk teknisk utstyr 641 Leie IKT-utstyr 642 Leie transportmidler 643 Leie inventar 644 Leie teknisk og elektrisk utstyr 645 Leie kontorutstyr For eksempel: kopimaskiner, makuleringsmaskiner og lignende. 649 Annen leiekostnad Resultatkonti Side 11 av 13

12 65 Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres Dette er for anskaffelser hvor objektet utgiftsføres direkte. Skal ikke aktiveres/lagerføres. (under NOK ) 650 Medisinsk teknisk utstyr 651 IKT-utstyr 652 Verktøy For eksempel: verktøy, redskaper 653 Inventar 654 Teknisk og elektrisk utstyr For eksempel: test- og måleinstrumenter 655 Kontorutstyr 656 Rekvisita For eksempel: spiker, batterier, 657 Arbeidsklær og verneutstyr 659 Annet driftsmateriale 66 Reparasjon, vedlikehold og service Se kontokodegruppe 60. Dette inkluderer eksterne leveranser. 660 Driftsbygninger 661 Andre bygninger og annen fast eiendom 662 Medisinsk teknisk utstyr 663 Maskiner, annet utstyr og inventar 664 IKT-utstyr 669 Annet 67 Ekstern tjeneste 670 Revisjons- og regnskapshonorar 671 Kontortjenester Innleie av administrativt personell fra vikarbyrå. 672 Konsulenttjenester For eksempel: økonomisk rådgivning, juridisk bistand 679 Annen ekstern tjeneste Innleie av administrativt personell fra vikarbyrå. 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. 680 Kontorrekvisita For eksempel: papir, toner, blekkpatroner, binders, 682 Trykksak 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 686 Møtekostnader 689 Annen kontorkostnad 69 Telefon, porto o.l. 690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 691 Porto 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning, fortsettelse 70 Kostnad transportmidler Alle kostnader ved transportmidler føres her. Underkontokode kan benyttes per type transportmiddel. 700 Drivstoff 702 Vedlikehold 704 Forsikring 709 Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l. 710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 713 Reisekostnad, oppgavepliktig 714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 715 Diettkostnad, oppgavepliktig 716 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 719 Annen kostnadsgodtgjørelse 73 Salgs-, reklame- og representasjonskost. 730 Salgs- og reklamekostnad 735 Representasjon 74 Kontingent og gave Statsforetak trenger ikke skille mellom det fradragsberettigede og ikke. 740 Kontingent For eksempel: foreningsmedlemskap 741 Gave For eksempel: oppmerksomhet, jubileer, 75 Forsikringspremie, garanti. og serv.kostn. 750 Forsikringspremie Alle forsikringer utenom de forbundet med transportmidler og ansatte. 751 Pasientskadeerstatning Utbetalinger ifm pasientskade. 76 Lisens-og patentkostnad 760 Programvarelisenser 769 Diverse 77 Annen kostnad 770 Styre- og foretaksmøter 771 Eiendoms- og festeavgift 772 Bank og kortgebyr 779 Annen kostnad 78 Tap o.l. 780 Tap ved avgang av anleggsmidler 781 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 782 Tap på fordringer Det bør brukes underkonti for å skille mellom konstaterte tap og endringer i avsetningene. Må ses i sammenheng med balansekonto Tap på kontrakter 79 Periodiseringskonto 790 Periodiseringskonto, diverse 8 Finansinntekt- og kostnad, Ekstraordinær inntekt og kostnad, Årsresultat Resultatkonti Side 12 av 13

13 80 Finansinntekt 800 Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renter knyttet til fordringer på et annet foretak i samme konsern skal gjenspeile normal rentesats på lignende fordringer i markedet 801 Annen renteinntekt For eksempel blant annet renter på bankinnskudd. Renteinntekten skal resultatføres når den er opptjent. 802 Valutagevinst (agio) Ved lån i fremmed valuta. 803 Annen finansinntekt Annen finansinntekt omfatter avkastning på markedsbaserte finansielle eiendeler. 804 Verdiøkn. av markedsbas. finansi.omløpsm. Verdiøkning føres her, mens verdireduksjon føres på kontokode 814. Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler omfatter verdistigning-/reduksjon av verdipapirer som verdsettes til markedsverdi, inklusive realiserte gevinster og tap. Realiserte tap/gevinster bør vurderes ført på egne underkontokoder adskilt fra verdiendringene. 81 Finanskostnad 810 Rentekostnad til foretak i samme konsern Ved opptak av lån fra et annet foretak i samme konsern skal dette skje på markedsmessige vilkår. Renter på slike lån skal gjenspeile normal rentesats på lignende lån i markedet. 811 Annen rentekostnad Rentekostnader skal regnskapsføres når de påløper. 812 Valutatap (disagio) 813 Annen finanskostnad 814 Verdired. av markedsbas. finans. omløpsmid. Se omtale for kontokode Nedskrivn. av andre finansielle omløpsmid. Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler omfatter nedskrivning og reversering av nedskrivning av finansielle omløpsmidler som ikke er markedsbaserte. 816 Nedskrivn. av finansielle anleggsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler omfatter nedskrivning og reversering av nedskrivning på finansielle anleggsmidler 84 Ekstraordinær inntekt Denne kontogruppen brukes kun ved transaksjoner eller hendelser som er uvanlige for virksomheten og som forventes å forekomme sjelden eller uregelmessing. En post skal kunne klassifiseres som ekstraordinær når samtlige følgende kriterier er oppfylt: Uvanlig: Den underliggende transaksjonen eller hendelsen må ikke ha sammenheng med den ordinære virksomheten, eller posten kan ligge innenfor den ordinære virksomheten, men skyldes en helt unormal forretningsrisiko. Uregelmessig: Transaksjonen eller hendelsen er av en slik type at den ikke kan forventes å inntreffe ofte eller regelmessig. Vesentlig: Posten må være vesentlig i forhold til foretakets virksomhet. Om en post er uvanlig eller uregelmessig må vurderes med utgangspunkt i foretakets spesifikke forhold. Det er et vilkår at inntekten eller kostnaden må være vesentlig i forhold til det ordinære resultatet i perioden eller over tid. Vesentlighet må vurderes ved skjønn i den konkrete situasjon. 840 Ekstraordinær inntekt Kan spesifiseres ved behov vha underkonto (ved bruk av 4. siffer) 85 Ekstraordinær kostnad Se omtale for Ekstraordinær kostnad Kan spesifiseres ved behov vha underkonto (ved bruk av 4. siffer) 87 Skatt 870 Betalbar skatt 871 Endring utsatt skatt 88 Årsresultat 880 Årsresultat 89 Overføringer og disponeringer 893 Konsernbidrag 895 Overføring fra annen innskutt egenkapital 896 Overføringer annen egenkapital 899 Udekket tap Resultatkonti Side 13 av 13

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Skjema 39- Utdrag fra resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten

Skjema 39- Utdrag fra resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Skjema 39- Utdrag fra resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Kontakt SSB: Spesialisthelsetjenesten@ssb.no Dette skjemaet er beregnet på private sykehus og andre private

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Salgsinntekt, avgiftspliktig

Salgsinntekt, avgiftspliktig Kto.nr. Kontonavn Beskrivelse - renskrevet 3 30 Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekt, avgiftspliktig Salgsinntekten skal omfatte beløp som skriver seg fra varesalg og tjenesteytelser innenfor rammen av

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28 Type konto Kontonavn kontonummerbeløp bilagsdato Andre driftskostnader Rekvisita 6007 249 Bank ol. Bankonto 1920 249 Andre driftskostnader Kurs og seminar 6002 1200 Bank ol. Bankonto 1920 1200 Inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer