Når man ser på saker fra de første

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når man ser på saker fra de første"

Transkript

1 NR NR Første utgave av N.R.F.-Tidende Bladets forside var solgt annonseplass. Dette varte ut Konsesjonsforhold Jernbane rutebil Teknisk stoff Standardisering Første utgave etter krigsutbruddet. Transportbransjens fagblad gjennom 85 år «Kolleger Rutebileiere. Idet jeg hilser vårt eget nye blad «N.R.F.-Tidende» velkommen og ønsker bladet fremgang og trivsel, vil jeg henstille til kolleger hver især å gjøre sitt til å få bladet interessant ved å meddele alt av interesse og la bladet bringe det videre rundt til alle forbundets medlemmer.» Slik åpnet N.R.F.s første formann, H. Andersen-Vang, den første utgaven av foreningens eget fagblad. Nå er det siste utgave du holder i hånden, og vi skal derfor gi noen glimt fra bladet som talerør for rutebileiernes forening til medlemmer, samferdselsmiljøer og øvrige samfunn, og formidler av teknologisk utvikling og meningsytringer gjennom 85 år. TeksT: marit grøttheim Bilder: faksimile fra tidligere utgaver NR Drivstoffmangel Materiellmangel Konsesjoner Vegstandard Bladet ble stoppet av myndighetene i Fred og gjenreisningstid. Materiell Vegstandard Stamvegplanen Rutebilstasjoner Karosserifabrikker Fagutdanning for rutebilsjåfører Når man ser på saker fra de første årgangene av bladet er det iøyne - fallende at en del problemer fort - satt ikke er løst etter 85 år med organisert arbeid for rutebilnæringen, eller de har vendt tilbake i en endret setting. Vi har valgt å ta en kronologisk gjennomgang av årtiene. 20-tallet På 20-tallet ble bilen for alvor vanlig som transportmiddel, og da først og fremst som rutebil og i varetransport. Det ble etablert hundrevis av små rutebilselskap av driftige pionerer rundt om i landet. Ved slutten av tiåret så noen at det var behov for at næringen organiserte seg, for å påvirke rammevilkår og ivareta sine interesser. Det ble i første omgang dannet lokale foreninger, men 26. februar 1929 ble Norsk Rutebileier Forbund (N.R.F.) som raskt ble landsdekkende, konstituert. Bare ett år senere opprettet de sitt eget fagblad, N.R.F.-Tidende. Konsesjonsvilkårene var av stor viktighet for rutebileierne. Fra første mekaniske kjøretøy i Norge ble det stilt strenge krav til både teknisk utførelse og bruk på veiene. Fra 1899 hadde vegdirektør Krag i samarbeid med amtsingeniører på Østlandet utarbeidet et regelverk. For transport i rute måtte man ha løyve fra amtsmannen, og søknad skulle inneholde detaljerte tegninger av kjøretøyet. Den første motorvognloven ble vedtatt i 1912, der det sto at ervervsmessig transport av personer og gods i rute krevde at man hadde løyve fra amtsvegstyret, mens det ikke ble stilt tilsvarende krav til næringstransport utenfor rute. Problemer rundt konkurranse fra uregulert kjøring var en gjenganger i fagbladet. Konsesjon ble utstedt for ett år av gangen. Det gjorde langsiktig planlegging vanskelig, og var til hinder for å våge å investere i nye kjøretøy, selv om driften ga grunnlag for vekst. Konkurranseflater mellom jernbane og rutebil var en annen sentral problemstilling, helt fra begynnelsen var det særrettigheter for tog, med forbud mot parallellkjøring. I 1921 ble det nedsatt en komité for å revidere prinsippene for 24 TransporTforum

2 Bladhodet fra første utgave av N.R.F.-Tidende, september Første formann i Norges Rutebileieres Forbund var H. Andersen-Vang fra Tønsberg. Alternativt drivstoff er ikke noe nytt. Tidlig på 30-tallet var spørsmålet om trekulldrift ofte tema i bladet, man skulle være uavhengig av utenlandske leveranser og spare drivstoffutgifter. I tillegg trodde man verdens oljereserver var svært begrenset. Eneste stopp på 85 år: I 1943 ble bladet pålagt av Næringsdepartementet å stanse utgivelsen. Det startet opp igjen fredssommeren TransporTforum 25

3 NR NR Stamvegplanen Kilometeravgift -teller Trafikkulykker og Fremkommelighet Gryende miljøtenking Naturvernår NR I 1989 skiftet bladet navn til Transportforum, meldte seg inn i Den Norske Fagpresses Forening, og forsiden ble ren redaksjonell plass. norsk jernbanebygging som konkluderte med at man ved spørsmål om bygging av sidebaner burde vurdere om det var samfunnsøkonomisk mer lønnsomt med bilruter for framtida. Ved stortingsbehandlig av jernbaneplanen i 1923 ble en slik vurdering vedtatt som prosedyre. 30-tallet Standardisering av materiell. I begynnelsen ble busser bygget på lastebilchassis av mange forskjellige lokale karosserifabrikker, og knapt to var like. Foreningen ivret for en standardisering av utførelsen, for å gjøre vedlikehod enklere og rimeligere, og for å kunne bruke busser i forskjellige ruteområder. Fra bladets leder i nr kan man lese at det fra rutebileierhold til stadighet fremkommer klager over at en rutevogn godkjent i det ene fylke nektes godkjent i nabofylket, og fylkenes vegingeniører beskrives som stivbente regelryttere. Etter hvert fikk man større fabrikker med serieproduksjon, men en felles standard manglet fortsatt. Dette skulle være en kjent problemstilling, i dag har hvert anbudsområde sine spesifikasjoner, og bussene lar seg ikke omplassere. Alternativt drivstoff til bensin og diesel var tema i N.R.F. Tidende alt i Argumentasjonen var primært ut fra en nasjonal selvbergingstanke, men også fra at man antok at verdens oljebrønner ville være tømt i løpet av år. Fra krigsutbruddet og gjennom hele krigen var det mangel på bensin, og fram til bladet ble stoppet av myndighetene i juni 1943 var andre drivstoffløsninger hyppig omtalt. Foreningens formann H. Andersen- Vang hadde også en lyrisk åre, og vi bringer utdrag fra et dikt om den nye loven om avhold for bilførere, på i alt ni vers som sto i desembernummeret 1930: lovens fölger. (1) Et viktig tema er for alle og enhver som har no med bil å gjøre. Den nye lov som kom med melding og med dom for alle som skal biler føre. (2) Nu i julens fester du samles med gjester humøret stiger som så ofte skjer. Du glemmer certifikatet og hele chaufførhatet og gledes med de mange mange fler. (3) Hvis fryden den blir høi, det oppfattes som støi, lovens håndhever er straks tilstede. Prosessen den blir kort, levér ditt førerkort, og dertil straff og bøter for din glede. (7) Jeg anbefaler her chaufførene især ikke mere dram å smake. Øllet ikke heller, alle glasser teller. Ett er nok til førerkort at tape. Et eget forsikringsslskap for rutebileierne ble dannet i 1937 etter stor innsats fra N.R.F., og en effekt var at andre forsikringsselskap ble nødt til å sette prisene kraftig ned. I bladet ble medlemmene oppfordret til å slutte opp om næringens eget forsikringsselskap. 40-tallet Konflikten mellom jernbane og rutebil varte ved, også i spørsmålet om hvem som skulle drive rutebiltrafikk privat eller offentlig, og tonen var til tider ganske skarp. Blant annet i den første utgaven etter krigen i juli 1945, da redaktøren under tittelen «Samarbeid ikke krig» går hardt ut mot ønske fra jernbanehold om å oveta bilruter i «jernbanens naturlige trafikkområde» noe han ser som en ren krigserklæring mot rutebilnæringen. Etter andre verdenskrig var det stor mangel på materiell, både kjøretøyer, resevedeler og utstyr. Busser og lastebiler hadde vært rekvirert til krigsformål, og de hadde holdt rutedriften i gang. Alt var nedkjørt og utslitt etter fem krigsår uten forsyninger. Men snart tok markedet seg opp, noe man ser av annonsene «atter på markedet» er en vanlig formulering. Tanken om busser med høy pas- 26 TransporTforum

4 2001. Ikke ulik 1935-modellen. Schøyen Gruppen AS foreslo i 2001 en transport løsning til Fornebu med elektriske vogner på egen trasé uten skinner, såkalt «trikk» på gummihjul Framtidsrettet. Denne omnibussen ble presentert på en stor bilutstilling i Berlin i Den ble kalt et «veitog», var dieseldrevet med en topphastighet på 120 km/t, var utstyrt med kinosal og konferanserom, og må ha vært spektakulær i sin tid Små selskap, de minste med kanskje bare en rutebil, slår seg sammen i større enheter Bilrasjoneringen opphører i oktober 1960, og salget øker raskt. Passasjertallet på bussene faller Etter fem krigsår med kjøring på gammelt, stadig mer nedslitt materiell, ble det igjen mulig å få kjøpt nytt Kostnadene til drift øker, og mulig avgiftsøkning skaper usikkerhet Selvhjulpne nordlendinger. Bussproduksjonen skjedde i mange små karosserifabrikker rundt i landet, men Salten Bilruter valgte å ha full kontroll, og startet i 1955 produksjon av busser til egen bruk TransporTforum 27

5 NR NR NR Organisasjonsendring Sist på 80- til tidlig på 90-tallet skjedde det store organisasjonsendringer, som endte med den kombinerte bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Transportbedriftenes landsforening, tilsluttet NHO. Første Nasjonale Transportplan Miljø Drivstoff Anbud Fra 2011 ble antall utgivelser redusert fra 11 til 6 utgaver i året. I november 2014 besluttet styret i NHO Transport at foreningen ikke lenger skulle utgi et fagblad. sasjerkapasitet er ikke noe nytt, i 1946 kan man lese: «Blir busstog fremtidens trafikkmiddel? En stor buss med tre slepebusser og en varebuss etter seg smøg seg forleden gjennom Eskilstunas trange gater midt i den verste trafikktiden. Det veldige busstoget vakte alminnelig forbauselse der det kjørte fram uten den ringeste vanskelighet. Hensikten med prøven var å vise hvor smidig et slikt busstog går i trafikken. Et slikt busstog skal ta opp til 150 passa - sjerer.» Under 100-årsmarkeringen for rutebilen i Norge i 2008, ble en 24-meters buss fra en bylinje i Göteborg med til - svarende passasjerkapasitet vist som en nyhet. 50-tallet Det var stadig saker som gjaldt konsesjonsrettigheter. Privateide rutebilselskap sto steilt mot de som ønsket offentlig overtagelse av bussrutene ved enten NSB eller kommune. Dette var i stor grad en politisk styrt sak. Foreningens Landsmøte 1. juni 1950 vedtok en Resolusjonen som sa: «Prinsipielt er landsmøtet imot at det fra det offentliges side søkes om konsesjon i distrikter hvor det allerede er etablert bilruteforbindelser.» Tiler og Klæbu heradsstyrer fattet vedtak mot at Statsbanenes bilruter skulle få overta bilruter der Klæburuta hadde konsesjonen. Tilsvarende saker ble behandlet rundt i heradsstyrene, og mange steder ble NRF som talte de private rutebilselskapenes sak hørt. Det ble også hevdet at NSB og Sporveiene bare ville overta de gode opparbeidede rutene som gikk med overskudd. Klage på for dårlig vegstandard har vært et tilbakevendende tema gjennom 85 år. På 50-tallet finner man overskrifter som «Veinøden er skrikende nødrop fra distriktene» og «Stamveiplanen en tragedie». Opplæring for yrkessjåfører. Etter en henvendelse fra Avdeling Oppland av NRF til departementet om å etablere skolemessig yrkesutdanning for yrkessjåfører, fore - slo yrkesskoledirektøren å nedsette et utvalg, noe de fikk aksept for i Kirke og undervisningsdepartementet i brev av 11. november Utvalget skulle drøfte en eventuell etablering av skolemessig opplæring av yrkessjåfører, og ble sammensatt av representanter for Samferdselsdeparte - mentet, Yrkesopplæringsrådet, NRF, Norsk Transportarbeiderforbund og yrkesskolene. De første prøvene med telefonsamband for busser ble gjort på Lillehammer. «Radiotelefoniprøvene viste tydelig at slike anlegg kan få stor betydning skriver «Gudbrandsdølen». Prøvene ble overvært av samferdselskonsulent Flogenfeldt og representanter for andre rutebilselskaper. Samferdselskonsulenten uttalte etter prøven at slik radiotelefoni utvilsomt er framtidens løsning for ruteselskapene. Man kan dirigere bussene etter behov, og det kan hurtig skaffes assistanse ved uhell på avsides strekninger.» Eksosplagen i byene økte, men en undersøkelse utført av eksperter fra General Motors i samarbeid med helsemyndigheter i USA konkluderte etter luftmålinger i Los Angeles med at moderne biler slapp ut så lite kullos at det ikke utgjorde noen risiko, verken nede ved bakken eller i de høyere luftlag 30 meter over bakken. Med økende bilisme kom trafikkulykkene og man startet forskning på problemet. Det ble utført kollisjonstester som ble referert i bladet: «Med km mot et tre betyr den visse død. Interessant dansk eksperiment.» Vegstandarden var et stadig problem. «Mot KATASTROFE i norsk vegtransport. Vi ligger 100 år etter det øvrige Europa» var i 1955 heading på et intervju med vegsjef Thor Larsen som hadde beregnet at man til utbygging av nye og vedlikehold av gamle veger på det tidspunktet trengte rundt 14 milliarder kroner, kanskje mer. Et annet innlegg påpeker at «vegstøvet griser til avlingene inntil 80 meter fra vegen så de passer bedre til grisefór enn som mat for folk.» Samferdselsloven av 1917 viste seg vanskelig å følge i praksis. Det ble ført en rekke 28 TransporTforum

6 1962. Innvielse av Arendal Rutebilstasjon. Den ble landskjent gjennom humorserien «Lille lørdag» med Bård Tufte og Harald Eia på 80-tallet. I 2002 ble rutebilstasjonen jevnet med jorden for å gi plass til nytt rådhus og kulturhus Litt kuriøst busstoff. Funn av et godt bevart kvinnesmykke fra vikingtiden ble gjort i Lom av fru Kirsti Lühr, gift med disponenten i Ottadalen Kommunale Billag Behov for kjøretøykontroll for å sikre like konkurransevilkår er ikke av ny dato Lang saksbehandlingstid for konsesjonssøknader gjorde byggingen av et landsdekkende ekspressbussnett vanskelig Kamp om plassen. Den første nasjonale transportplanen ble lagt fram for perioden Kollektivtrafikk med buss hadde ikke fått eget avsnitt i planen, og var bare så vidt nevnt i noen underpunkter Under den nær fire uker lange streiken ble nesten alle landets ordinære bussruter innstilt TransporTforum 29

7 Redaktører Juel P. Bakke ( ) var den første redaktøren Daniel Helset har lengst fartstid. Sverre Barstad ( ) Leif Larsen ( ) Ragnar Lie ( ) Tove Gjerdrum ( ) Juel P. Bakke. Einar Spurkeland ( ) Hallvard A. Vie ( ) Arne Danielsen (2004) Christian Aubert ( ) Marit Grøttheim ( ) Utgivelser Fra 1930 har rutebileierne vært utgiver av sitt eget fagblad, med de tre siste krigsårene som eneste avbrudd pålagt av myndighetene. Inklusive denne utgaven er det kommet 901 utgaver. Bladet har skiftet navn to ganger : N.R.F.-Tidende, 394 utgaver : Rutebiltidende, 252 utgaver : Transportforum, 255 utgaver Sterkt foreningspreg fra starten Bladet hadde lenge karakter av å være et meldingsblad fra utgiveren Norges Rutebileierforbund, sponset av leverandørene til medlemsbedriftene. Samtidig med skifte av navn til Transportforum i 1989 ble bladet medlem av Fagpresseforeningen som står som en garanti til lesere og annonsører om at det redigeres i henhold til Redaktørplakaten, Vær- Varsom-Plakaten og pressens tekstreklameregler. «Lokalavis» i transportbransjen Transportforum har på mange måter vært en «lokalavis» for bransjen og medlemsbedriftene. Ved å avspeile det som skjer i bedriftene, sette søkelys på bedriftene og samfunnet og ofte formidle faglig stoff før andre media. I tillegg har vi gått i dybden og prøvd å gi våre lesere et forsprang i forhold til samfunnsdebatten. rettssaker mot departementet som fikk mange domsavsigelser mot seg, primært angående avslag på søknad om bevilling for ervervsmessig lastebil- og drosjetransport. Loven var også vanskelig å praktisere i flere andre spørsmål, og i 1953 fikk en komite i oppdrag å gjennomgå den lovtekniske delen tallet Kilometeravgift innføres, og redaksjonen markerte sin motvilje ved å innlede med «Vi gjengir her motstrebende et par av de mange inviklede rundskriv angående kilometertellerne.» Ordningen ble innført for tunge næringskjøretøyer først. Rundskrivet fra vegdirektøren informerte om at vognens eier måtte anskaffe og montere telleapparat til fastsatt dato, og så fremstille vognen for Statens bilsakkyndige for plombering av apparatet. Da stamvegplanen ble fremlagt få uker etter krigens slutt var den egentlig beregnet som en 5-årsplan, men ble senere forandret til en 10-årsplan. Forutsetningen var at det skulle skapes litt mer sammen - heng i vegnettet. I 1960 kommenterte Helge Kvame, hotelleier og styreleder i JVB, en stortingsdebatt om manglende gjennomføring: «Skal det ikkje gå altfor lang tid for å gjennomføra stamvegplanen, bør om det finnst råd, løyvingane til dette føremålet setjast munaleg opp, av den grunn at det ligg mange stamvegstrekningar i dag som var bygde som kjerrevegar og grusvegar for hundre år sidan.» Innlegg i 1965 viser at det fortsatt har skjedd lite med planen. Det bygges busslommer langs riksvegene for å få sikrere av og påstigning, og så ikke bussene skulle hemme trafikken. Diskusjonen om avgifter og avgiftsform var også i full gang. Under en debatt i Stortinget sa representant Kåre Willoch at man burde ha lavere importavgift på yrkesbiler og busser, men at de måtte akseptere å betale for vegslitasje. Trafikkulykker og trafikkdød får stadig bredere plass. Det er dramatiske beskrivelser, f.eks fra en amerikansk undersøkelse av hva som skjer når en bil kjører mot et tre i 90 km i timen. Bilføreren dør i løpet av sju tiendedels sekund, skildret for hver tiendel, og som trolig er ment å virke avskrekkende. Vi siterer siste fase: «7. tiende - dels sekund: hele karosseriet vrir seg som i krampe, gangjernene slites av, dørene rives opp. I en siste konvolusjon hives forsetet fremover, rattets takkede stål presses dypere inn i førerens kropp. Blodet fosser ut av hans munn, hans hjerte er lammet av sjokket. Han er død. Det hele hendelsesforløp har tatt sju tiendedels sekund. Det bør gi bilister grunn til ettertanke.» Man visste også allerede da at en stor del av ulykkene var knyttet til alder og kjønn tallet Europarådet erklærte 1970 som det euro - peiske naturvernåret, men forståelsen av hvilke krav det ville stille til transport - sektoren var kun gryende. Vi siterer fra NRF s lederkommentar i bladet: «Vår innsats i naturvernåret. det er nå ikke bare snakk om estetiske virkninger, men om være eller ikke være for menneskeheten Det er også små billige tiltak som hver og en kan gjøre. En liten ting kan Rutebilselskapene gjøre. De kan holde orden rundt sine anlegg. Rydde opp, fjerne skrap og gamle bussvrak.» Også i 1970 var vegløsningen for Forne - bu diskutert, og argumentene liknet til forveksling på dagens: «Den alminnelige trafikksituasjon på Drammensveien (E18, red. anm.) er i dag slik at bussenes transporttilbud blir stadig forringet. Forsinkelser, lang reisetid og mangel på presisjon oppstår som følge av det stadig økende antall personbiler og de køer disse danner. Dette fører til trafikantflukt over fra bussene til personbilene, som igjen øker køene, samtidig som bussene får et enda dårligere trafikktilbud. Den eneste mulighet for å bedre trafikkforholdene både på kortere og lengre sikt ligger i å prioritere busstrafikken slik vi har foreslått.» Kollektivfelt bygges, og kampen om hvem som skal slippe til der er i gang. Forslag i Stavanger om at biler med fire personer skal få kjøre i kollektivfelt kom- 30 TransporTforum

8 menteres fra disponenten i Stavanger Omegn Busselskap som «hull i hodet». Han avslutter innlegget med «Er det det myndighetene mener med å satse på kollektivtrafikk: Å gi privatbilene enda større fordeler i trafikken?» 1980-tallet I innstilling til Norsk vegplan tas det til orde for at kollektivtrafikken bør styrkes, samtidig som det planlegges restriktive tiltak for privatbilbruken tallet Trafikkselskapene sa seg fornøyd med revidert statsbudsjett fra Brundtlandregjeringen. «Gjennomføring av budsjettet vil bety en større satsing på miljø og kollektivtrafikk enn det som har vært tilfelle de siste årene». Det ble bl.a. foreslått 200 mill kr til styrking av kollektivtrafikken i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Leddbusser lanseres og prøves ut for norske føreforhold Anbud tas i bruk som avtaleform. Vi kan lese «Norgesbuss tok kaka, styrker sin posisjon i Akershus, Vestfold og Oppland.» Transportbedriftenes landsforening (TL) deltar i prosjekt for IT-løsninger for transportbransjen, og etterlyser standardi - serte løsninger. Flere innlegg fokuserer på at bussbransjen må ta steget inn i IT-alderen Ruteinformasjon på mobil telefon med wap lanseres, først av Trafikanten i Oslo, men snart følger andre etter. Gassbussprosjekt starter opp i Bergen, 80 busser drevet med gass fra Trollfeltet skal settes i drift. Teknologisk utvikling med fossilfrie drivstoffløsninger er under utprøving. Rutebilforeningens historiske arkiv overføres til Riksarkivet. Forslag til EU-forordning om kollektivtrafikk legges fram. Den legger opp til styrking av kollektivtrafikken, og mer over på anbud Stadig større del av bussproduksjonen settes på anbud. En av konsekvensene er nedleggelser for selskap som mister all produksjon ved tap i «sitt» distrikt. Kompetanseløftet for sjåfører er i god gjenge, og diplomer kan i mai 2010 deles ut til de første sjåførene som har gjennom ført. Prosjekt for fordobling av kollektivtrafikken startes i Sverige, og TL arbeider for å få tilsvarende vedtak i Norge. Målinger viser en tydelig passasjerøkning i kollektivtrafikken i storbyområdene. Standardisering av materiellkrav ved anbud etterlyses av både rutebilnæring og bussprodusenter. representativt utvalg? Sakene som er skissert her er først og fremst hentet fra første år i hvert ti-år. Det dekker på langt nær alt fagblad og bransje har vært opptatt av, men gir kanskje et noenlunde tverrsnitt likevel de færreste av bransjens fanesaker har latt seg løse «over natta». Fra 2004 og ut 2007 leverte foreningens skriveføre advokat Siri Bergh en petitspalte kalt «I Baksetet» der hun formidlet egne kollektivreiseopplevelser. Illustrert av Marit Grøttheim, Transportforums grafiske designer. 1. viste stripe, nr Tegneserien Pondus fikk også sin faste plass i Transportforum. Vi var ett av de aller første transportbladene som skjønte at som busssjåfør hørte Pondus naturlig hjemme i vårt blad, men i rask takt fulgte de fleste transportbladene etter. Pondus TransporTforum 31

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Fiskeridirektøren Bergen, den 9.2.67 MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Bestemmelse av l.lo.66 om nye konsesjonsvilkår for fiske ~!!~S~~~~JS~r~r!----------------------------------------- Ved kongelig resolusjon

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport 8. Nyttetrafikk Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover.

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet.

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet. [158] Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Møtet ble ledet av formannen, Helge Seip. Til stede var: P. Borten, K.M. Fredheim, L.Granli, Guttorm Hansen, L. Korvald, Otto Lyng, Arne Nilsen (for

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk

Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk Dag Bjørnland, prof. em. Agderforskning, IRIS og IDeforum Trafikdage 2008 I innlegget har jeg av hensyn til tilmålt

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

6. Forskning og utvikling i bilbransjen

6. Forskning og utvikling i bilbransjen 6. Forskning og utvikling i bilbransjen Hva dreier debatten seg om? Veitrafikken bidrar til trafikkskader og til lokal og global forurensning. I samfunnsdebatten blir det vanligvis pekt på at løsningen

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Sollerud, januar 2003 1 Bakgrunn Piggdekkene sliter asfalt som i byområder kan medføre helsefare, og kostnadene

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

NLF - status for lastebileierene. Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo Administrerende direktør Nyttekjøretøykonferansen, 26.

NLF - status for lastebileierene. Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo Administrerende direktør Nyttekjøretøykonferansen, 26. NLF - status for lastebileierene Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo Administrerende direktør Nyttekjøretøykonferansen, 26. oktober NLF er den største nærings- og arbeidsgiverforeningen for norsk landtransport

Detaljer

Restriksjoner på bilbruk og parkering

Restriksjoner på bilbruk og parkering Restriksjoner på bilbruk og parkering Bilen bør stå men hvor? Jan Usterud Hanssen Kollektivtransportforum 21. mai 2014 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid istribusjon i Trondheim by amtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid kala nalyse & ådgivning, 9. mars 2009, ans ristian spen kort om prosjektet ensikten har vært å kartlegge hvilke

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014

Fra busselskapenes synspunkt. Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Fra busselskapenes synspunkt Terje Sundfjord, NHO Transport 26.6.2014 Bussmarkedet fordelt på selskaper - rutekilometer i offentlige kontrakter 29% 27% 13% 15% 14% 14% 17% 10% 10% 11% 8% 9% 9% 2% 2% 3%

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Høringsuttalelse, Hagenutvalget: Innovasjon i omsorg

Høringsuttalelse, Hagenutvalget: Innovasjon i omsorg Høringsuttalelse, Hagenutvalget: Innovasjon i omsorg Norges Blindeforbund mener innstillingen innovasjon i omsorg har mye for seg. Både i den betydning at det helt klart at det er rom for forbedring på

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

r"1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~

r1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~ l r"1 Stortrykk 27 2 NB NSB Jernbaneverket Bib\ioteket.... Innledning Spørsmålet om jernbaner i den nordlige landsdel har en lang historie bak seg. Krav, ønsker og utredninger utgjør sentrale elementer

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. september 2008 Veitrafikken står for den største utslippsøkningen Statistisk

Detaljer

Terje Tandberg Transport AS. jernbane- lager- Lastebiltransport

Terje Tandberg Transport AS. jernbane- lager- Lastebiltransport Terje Tandberg Transport AS jernbane- lager- Lastebiltransport Hønefoss Terminalen jernbane- lager- Lastebiltransport Terminalens beliggenhet: Kun 1 time fra Oslo Sentral plassering for distribusjon i

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord

Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Teknologi for fremtidens busser hvilke valg skal vi ta? 3.Februar 2014, Terje Sundfjord Valg av bussteknologi avhengig av flere faktorer Hva er utfordringene i andre transportsektorer Fylkeskommunens anbuds-

Detaljer

Promillekjøring med tunge kjøretøy Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak

Promillekjøring med tunge kjøretøy Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak TØI-rapport 1021/2009 Forfatter(e): Terje Assum og Alena Erke Oslo 2009, 56 sider Sammendrag: Promillekjøring med tunge kjøretøy Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak Forekomsten av promillekjøring blant

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS)

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Vianova Eureka Utfordringene for transportsektoren 1 Utfordringene for transportsektoren

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Askim Bilruter et lite selskap omringet av større

Askim Bilruter et lite selskap omringet av større Askim Bilruter et lite selskap omringet av større Av Tore Holmboe Wiik Fra min oppvekst i Askim husker jeg godt de brune Riseberg-bussene med den karakteristiske motorlyden fra Perkins-dieselene. Jeg husker

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmene

Nyhetsbrev for medlemmene 2015 NUMMER 1 Nyhetsbrev for medlemmene Innhold dette nr S1: Minneord over Chester Danielsen og Ranveig Nordgård S3: Årsmøtetid S3: Medlemskap i PF lokale forening S3; Utvidet styremøte S3: Landsmøte i

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

30 år med veisalting 710 ekstra drepte

30 år med veisalting 710 ekstra drepte 30 år med veisalting 710 ekstra drepte Stopp Veisaltingen mener at salting av veiene fører til flere trafikkdrepte. Nå har organisasjonen gjort en beregning som viser at 710 liv kunne vært spart uten veisalting

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Rutebilens historie i Meløy

Rutebilens historie i Meløy Rutebilens historie i Meløy Av Jarle Elverhøy (Årbok nr. 9/1993 Meløy Historielag) Brødrene Edmund og Johan Boldevin så vel muligheten til å drive med rutebildrift da veien mellom Ørnes og industristedet

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/4267-1 Arkiv: Q11 Sakbeh.: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: BOLLOVEGEN BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

BARNEHAGE. Reise og transportpolicy for barnehagebarn i Kristiansand kommune

BARNEHAGE. Reise og transportpolicy for barnehagebarn i Kristiansand kommune BARNEHAGE Reise og transportpolicy for barnehagebarn i Kristiansand kommune Trafikksikkerhet i Kristiansandsbarnehagen Bakgrunn og hensikt: Trafikksikkerhetsplanen 2007-2010 ble vedtatt av byutviklingsstyret

Detaljer