Når man ser på saker fra de første

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når man ser på saker fra de første"

Transkript

1 NR NR Første utgave av N.R.F.-Tidende Bladets forside var solgt annonseplass. Dette varte ut Konsesjonsforhold Jernbane rutebil Teknisk stoff Standardisering Første utgave etter krigsutbruddet. Transportbransjens fagblad gjennom 85 år «Kolleger Rutebileiere. Idet jeg hilser vårt eget nye blad «N.R.F.-Tidende» velkommen og ønsker bladet fremgang og trivsel, vil jeg henstille til kolleger hver især å gjøre sitt til å få bladet interessant ved å meddele alt av interesse og la bladet bringe det videre rundt til alle forbundets medlemmer.» Slik åpnet N.R.F.s første formann, H. Andersen-Vang, den første utgaven av foreningens eget fagblad. Nå er det siste utgave du holder i hånden, og vi skal derfor gi noen glimt fra bladet som talerør for rutebileiernes forening til medlemmer, samferdselsmiljøer og øvrige samfunn, og formidler av teknologisk utvikling og meningsytringer gjennom 85 år. TeksT: marit grøttheim Bilder: faksimile fra tidligere utgaver NR Drivstoffmangel Materiellmangel Konsesjoner Vegstandard Bladet ble stoppet av myndighetene i Fred og gjenreisningstid. Materiell Vegstandard Stamvegplanen Rutebilstasjoner Karosserifabrikker Fagutdanning for rutebilsjåfører Når man ser på saker fra de første årgangene av bladet er det iøyne - fallende at en del problemer fort - satt ikke er løst etter 85 år med organisert arbeid for rutebilnæringen, eller de har vendt tilbake i en endret setting. Vi har valgt å ta en kronologisk gjennomgang av årtiene. 20-tallet På 20-tallet ble bilen for alvor vanlig som transportmiddel, og da først og fremst som rutebil og i varetransport. Det ble etablert hundrevis av små rutebilselskap av driftige pionerer rundt om i landet. Ved slutten av tiåret så noen at det var behov for at næringen organiserte seg, for å påvirke rammevilkår og ivareta sine interesser. Det ble i første omgang dannet lokale foreninger, men 26. februar 1929 ble Norsk Rutebileier Forbund (N.R.F.) som raskt ble landsdekkende, konstituert. Bare ett år senere opprettet de sitt eget fagblad, N.R.F.-Tidende. Konsesjonsvilkårene var av stor viktighet for rutebileierne. Fra første mekaniske kjøretøy i Norge ble det stilt strenge krav til både teknisk utførelse og bruk på veiene. Fra 1899 hadde vegdirektør Krag i samarbeid med amtsingeniører på Østlandet utarbeidet et regelverk. For transport i rute måtte man ha løyve fra amtsmannen, og søknad skulle inneholde detaljerte tegninger av kjøretøyet. Den første motorvognloven ble vedtatt i 1912, der det sto at ervervsmessig transport av personer og gods i rute krevde at man hadde løyve fra amtsvegstyret, mens det ikke ble stilt tilsvarende krav til næringstransport utenfor rute. Problemer rundt konkurranse fra uregulert kjøring var en gjenganger i fagbladet. Konsesjon ble utstedt for ett år av gangen. Det gjorde langsiktig planlegging vanskelig, og var til hinder for å våge å investere i nye kjøretøy, selv om driften ga grunnlag for vekst. Konkurranseflater mellom jernbane og rutebil var en annen sentral problemstilling, helt fra begynnelsen var det særrettigheter for tog, med forbud mot parallellkjøring. I 1921 ble det nedsatt en komité for å revidere prinsippene for 24 TransporTforum

2 Bladhodet fra første utgave av N.R.F.-Tidende, september Første formann i Norges Rutebileieres Forbund var H. Andersen-Vang fra Tønsberg. Alternativt drivstoff er ikke noe nytt. Tidlig på 30-tallet var spørsmålet om trekulldrift ofte tema i bladet, man skulle være uavhengig av utenlandske leveranser og spare drivstoffutgifter. I tillegg trodde man verdens oljereserver var svært begrenset. Eneste stopp på 85 år: I 1943 ble bladet pålagt av Næringsdepartementet å stanse utgivelsen. Det startet opp igjen fredssommeren TransporTforum 25

3 NR NR Stamvegplanen Kilometeravgift -teller Trafikkulykker og Fremkommelighet Gryende miljøtenking Naturvernår NR I 1989 skiftet bladet navn til Transportforum, meldte seg inn i Den Norske Fagpresses Forening, og forsiden ble ren redaksjonell plass. norsk jernbanebygging som konkluderte med at man ved spørsmål om bygging av sidebaner burde vurdere om det var samfunnsøkonomisk mer lønnsomt med bilruter for framtida. Ved stortingsbehandlig av jernbaneplanen i 1923 ble en slik vurdering vedtatt som prosedyre. 30-tallet Standardisering av materiell. I begynnelsen ble busser bygget på lastebilchassis av mange forskjellige lokale karosserifabrikker, og knapt to var like. Foreningen ivret for en standardisering av utførelsen, for å gjøre vedlikehod enklere og rimeligere, og for å kunne bruke busser i forskjellige ruteområder. Fra bladets leder i nr kan man lese at det fra rutebileierhold til stadighet fremkommer klager over at en rutevogn godkjent i det ene fylke nektes godkjent i nabofylket, og fylkenes vegingeniører beskrives som stivbente regelryttere. Etter hvert fikk man større fabrikker med serieproduksjon, men en felles standard manglet fortsatt. Dette skulle være en kjent problemstilling, i dag har hvert anbudsområde sine spesifikasjoner, og bussene lar seg ikke omplassere. Alternativt drivstoff til bensin og diesel var tema i N.R.F. Tidende alt i Argumentasjonen var primært ut fra en nasjonal selvbergingstanke, men også fra at man antok at verdens oljebrønner ville være tømt i løpet av år. Fra krigsutbruddet og gjennom hele krigen var det mangel på bensin, og fram til bladet ble stoppet av myndighetene i juni 1943 var andre drivstoffløsninger hyppig omtalt. Foreningens formann H. Andersen- Vang hadde også en lyrisk åre, og vi bringer utdrag fra et dikt om den nye loven om avhold for bilførere, på i alt ni vers som sto i desembernummeret 1930: lovens fölger. (1) Et viktig tema er for alle og enhver som har no med bil å gjøre. Den nye lov som kom med melding og med dom for alle som skal biler føre. (2) Nu i julens fester du samles med gjester humøret stiger som så ofte skjer. Du glemmer certifikatet og hele chaufførhatet og gledes med de mange mange fler. (3) Hvis fryden den blir høi, det oppfattes som støi, lovens håndhever er straks tilstede. Prosessen den blir kort, levér ditt førerkort, og dertil straff og bøter for din glede. (7) Jeg anbefaler her chaufførene især ikke mere dram å smake. Øllet ikke heller, alle glasser teller. Ett er nok til førerkort at tape. Et eget forsikringsslskap for rutebileierne ble dannet i 1937 etter stor innsats fra N.R.F., og en effekt var at andre forsikringsselskap ble nødt til å sette prisene kraftig ned. I bladet ble medlemmene oppfordret til å slutte opp om næringens eget forsikringsselskap. 40-tallet Konflikten mellom jernbane og rutebil varte ved, også i spørsmålet om hvem som skulle drive rutebiltrafikk privat eller offentlig, og tonen var til tider ganske skarp. Blant annet i den første utgaven etter krigen i juli 1945, da redaktøren under tittelen «Samarbeid ikke krig» går hardt ut mot ønske fra jernbanehold om å oveta bilruter i «jernbanens naturlige trafikkområde» noe han ser som en ren krigserklæring mot rutebilnæringen. Etter andre verdenskrig var det stor mangel på materiell, både kjøretøyer, resevedeler og utstyr. Busser og lastebiler hadde vært rekvirert til krigsformål, og de hadde holdt rutedriften i gang. Alt var nedkjørt og utslitt etter fem krigsår uten forsyninger. Men snart tok markedet seg opp, noe man ser av annonsene «atter på markedet» er en vanlig formulering. Tanken om busser med høy pas- 26 TransporTforum

4 2001. Ikke ulik 1935-modellen. Schøyen Gruppen AS foreslo i 2001 en transport løsning til Fornebu med elektriske vogner på egen trasé uten skinner, såkalt «trikk» på gummihjul Framtidsrettet. Denne omnibussen ble presentert på en stor bilutstilling i Berlin i Den ble kalt et «veitog», var dieseldrevet med en topphastighet på 120 km/t, var utstyrt med kinosal og konferanserom, og må ha vært spektakulær i sin tid Små selskap, de minste med kanskje bare en rutebil, slår seg sammen i større enheter Bilrasjoneringen opphører i oktober 1960, og salget øker raskt. Passasjertallet på bussene faller Etter fem krigsår med kjøring på gammelt, stadig mer nedslitt materiell, ble det igjen mulig å få kjøpt nytt Kostnadene til drift øker, og mulig avgiftsøkning skaper usikkerhet Selvhjulpne nordlendinger. Bussproduksjonen skjedde i mange små karosserifabrikker rundt i landet, men Salten Bilruter valgte å ha full kontroll, og startet i 1955 produksjon av busser til egen bruk TransporTforum 27

5 NR NR NR Organisasjonsendring Sist på 80- til tidlig på 90-tallet skjedde det store organisasjonsendringer, som endte med den kombinerte bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Transportbedriftenes landsforening, tilsluttet NHO. Første Nasjonale Transportplan Miljø Drivstoff Anbud Fra 2011 ble antall utgivelser redusert fra 11 til 6 utgaver i året. I november 2014 besluttet styret i NHO Transport at foreningen ikke lenger skulle utgi et fagblad. sasjerkapasitet er ikke noe nytt, i 1946 kan man lese: «Blir busstog fremtidens trafikkmiddel? En stor buss med tre slepebusser og en varebuss etter seg smøg seg forleden gjennom Eskilstunas trange gater midt i den verste trafikktiden. Det veldige busstoget vakte alminnelig forbauselse der det kjørte fram uten den ringeste vanskelighet. Hensikten med prøven var å vise hvor smidig et slikt busstog går i trafikken. Et slikt busstog skal ta opp til 150 passa - sjerer.» Under 100-årsmarkeringen for rutebilen i Norge i 2008, ble en 24-meters buss fra en bylinje i Göteborg med til - svarende passasjerkapasitet vist som en nyhet. 50-tallet Det var stadig saker som gjaldt konsesjonsrettigheter. Privateide rutebilselskap sto steilt mot de som ønsket offentlig overtagelse av bussrutene ved enten NSB eller kommune. Dette var i stor grad en politisk styrt sak. Foreningens Landsmøte 1. juni 1950 vedtok en Resolusjonen som sa: «Prinsipielt er landsmøtet imot at det fra det offentliges side søkes om konsesjon i distrikter hvor det allerede er etablert bilruteforbindelser.» Tiler og Klæbu heradsstyrer fattet vedtak mot at Statsbanenes bilruter skulle få overta bilruter der Klæburuta hadde konsesjonen. Tilsvarende saker ble behandlet rundt i heradsstyrene, og mange steder ble NRF som talte de private rutebilselskapenes sak hørt. Det ble også hevdet at NSB og Sporveiene bare ville overta de gode opparbeidede rutene som gikk med overskudd. Klage på for dårlig vegstandard har vært et tilbakevendende tema gjennom 85 år. På 50-tallet finner man overskrifter som «Veinøden er skrikende nødrop fra distriktene» og «Stamveiplanen en tragedie». Opplæring for yrkessjåfører. Etter en henvendelse fra Avdeling Oppland av NRF til departementet om å etablere skolemessig yrkesutdanning for yrkessjåfører, fore - slo yrkesskoledirektøren å nedsette et utvalg, noe de fikk aksept for i Kirke og undervisningsdepartementet i brev av 11. november Utvalget skulle drøfte en eventuell etablering av skolemessig opplæring av yrkessjåfører, og ble sammensatt av representanter for Samferdselsdeparte - mentet, Yrkesopplæringsrådet, NRF, Norsk Transportarbeiderforbund og yrkesskolene. De første prøvene med telefonsamband for busser ble gjort på Lillehammer. «Radiotelefoniprøvene viste tydelig at slike anlegg kan få stor betydning skriver «Gudbrandsdølen». Prøvene ble overvært av samferdselskonsulent Flogenfeldt og representanter for andre rutebilselskaper. Samferdselskonsulenten uttalte etter prøven at slik radiotelefoni utvilsomt er framtidens løsning for ruteselskapene. Man kan dirigere bussene etter behov, og det kan hurtig skaffes assistanse ved uhell på avsides strekninger.» Eksosplagen i byene økte, men en undersøkelse utført av eksperter fra General Motors i samarbeid med helsemyndigheter i USA konkluderte etter luftmålinger i Los Angeles med at moderne biler slapp ut så lite kullos at det ikke utgjorde noen risiko, verken nede ved bakken eller i de høyere luftlag 30 meter over bakken. Med økende bilisme kom trafikkulykkene og man startet forskning på problemet. Det ble utført kollisjonstester som ble referert i bladet: «Med km mot et tre betyr den visse død. Interessant dansk eksperiment.» Vegstandarden var et stadig problem. «Mot KATASTROFE i norsk vegtransport. Vi ligger 100 år etter det øvrige Europa» var i 1955 heading på et intervju med vegsjef Thor Larsen som hadde beregnet at man til utbygging av nye og vedlikehold av gamle veger på det tidspunktet trengte rundt 14 milliarder kroner, kanskje mer. Et annet innlegg påpeker at «vegstøvet griser til avlingene inntil 80 meter fra vegen så de passer bedre til grisefór enn som mat for folk.» Samferdselsloven av 1917 viste seg vanskelig å følge i praksis. Det ble ført en rekke 28 TransporTforum

6 1962. Innvielse av Arendal Rutebilstasjon. Den ble landskjent gjennom humorserien «Lille lørdag» med Bård Tufte og Harald Eia på 80-tallet. I 2002 ble rutebilstasjonen jevnet med jorden for å gi plass til nytt rådhus og kulturhus Litt kuriøst busstoff. Funn av et godt bevart kvinnesmykke fra vikingtiden ble gjort i Lom av fru Kirsti Lühr, gift med disponenten i Ottadalen Kommunale Billag Behov for kjøretøykontroll for å sikre like konkurransevilkår er ikke av ny dato Lang saksbehandlingstid for konsesjonssøknader gjorde byggingen av et landsdekkende ekspressbussnett vanskelig Kamp om plassen. Den første nasjonale transportplanen ble lagt fram for perioden Kollektivtrafikk med buss hadde ikke fått eget avsnitt i planen, og var bare så vidt nevnt i noen underpunkter Under den nær fire uker lange streiken ble nesten alle landets ordinære bussruter innstilt TransporTforum 29

7 Redaktører Juel P. Bakke ( ) var den første redaktøren Daniel Helset har lengst fartstid. Sverre Barstad ( ) Leif Larsen ( ) Ragnar Lie ( ) Tove Gjerdrum ( ) Juel P. Bakke. Einar Spurkeland ( ) Hallvard A. Vie ( ) Arne Danielsen (2004) Christian Aubert ( ) Marit Grøttheim ( ) Utgivelser Fra 1930 har rutebileierne vært utgiver av sitt eget fagblad, med de tre siste krigsårene som eneste avbrudd pålagt av myndighetene. Inklusive denne utgaven er det kommet 901 utgaver. Bladet har skiftet navn to ganger : N.R.F.-Tidende, 394 utgaver : Rutebiltidende, 252 utgaver : Transportforum, 255 utgaver Sterkt foreningspreg fra starten Bladet hadde lenge karakter av å være et meldingsblad fra utgiveren Norges Rutebileierforbund, sponset av leverandørene til medlemsbedriftene. Samtidig med skifte av navn til Transportforum i 1989 ble bladet medlem av Fagpresseforeningen som står som en garanti til lesere og annonsører om at det redigeres i henhold til Redaktørplakaten, Vær- Varsom-Plakaten og pressens tekstreklameregler. «Lokalavis» i transportbransjen Transportforum har på mange måter vært en «lokalavis» for bransjen og medlemsbedriftene. Ved å avspeile det som skjer i bedriftene, sette søkelys på bedriftene og samfunnet og ofte formidle faglig stoff før andre media. I tillegg har vi gått i dybden og prøvd å gi våre lesere et forsprang i forhold til samfunnsdebatten. rettssaker mot departementet som fikk mange domsavsigelser mot seg, primært angående avslag på søknad om bevilling for ervervsmessig lastebil- og drosjetransport. Loven var også vanskelig å praktisere i flere andre spørsmål, og i 1953 fikk en komite i oppdrag å gjennomgå den lovtekniske delen tallet Kilometeravgift innføres, og redaksjonen markerte sin motvilje ved å innlede med «Vi gjengir her motstrebende et par av de mange inviklede rundskriv angående kilometertellerne.» Ordningen ble innført for tunge næringskjøretøyer først. Rundskrivet fra vegdirektøren informerte om at vognens eier måtte anskaffe og montere telleapparat til fastsatt dato, og så fremstille vognen for Statens bilsakkyndige for plombering av apparatet. Da stamvegplanen ble fremlagt få uker etter krigens slutt var den egentlig beregnet som en 5-årsplan, men ble senere forandret til en 10-årsplan. Forutsetningen var at det skulle skapes litt mer sammen - heng i vegnettet. I 1960 kommenterte Helge Kvame, hotelleier og styreleder i JVB, en stortingsdebatt om manglende gjennomføring: «Skal det ikkje gå altfor lang tid for å gjennomføra stamvegplanen, bør om det finnst råd, løyvingane til dette føremålet setjast munaleg opp, av den grunn at det ligg mange stamvegstrekningar i dag som var bygde som kjerrevegar og grusvegar for hundre år sidan.» Innlegg i 1965 viser at det fortsatt har skjedd lite med planen. Det bygges busslommer langs riksvegene for å få sikrere av og påstigning, og så ikke bussene skulle hemme trafikken. Diskusjonen om avgifter og avgiftsform var også i full gang. Under en debatt i Stortinget sa representant Kåre Willoch at man burde ha lavere importavgift på yrkesbiler og busser, men at de måtte akseptere å betale for vegslitasje. Trafikkulykker og trafikkdød får stadig bredere plass. Det er dramatiske beskrivelser, f.eks fra en amerikansk undersøkelse av hva som skjer når en bil kjører mot et tre i 90 km i timen. Bilføreren dør i løpet av sju tiendedels sekund, skildret for hver tiendel, og som trolig er ment å virke avskrekkende. Vi siterer siste fase: «7. tiende - dels sekund: hele karosseriet vrir seg som i krampe, gangjernene slites av, dørene rives opp. I en siste konvolusjon hives forsetet fremover, rattets takkede stål presses dypere inn i førerens kropp. Blodet fosser ut av hans munn, hans hjerte er lammet av sjokket. Han er død. Det hele hendelsesforløp har tatt sju tiendedels sekund. Det bør gi bilister grunn til ettertanke.» Man visste også allerede da at en stor del av ulykkene var knyttet til alder og kjønn tallet Europarådet erklærte 1970 som det euro - peiske naturvernåret, men forståelsen av hvilke krav det ville stille til transport - sektoren var kun gryende. Vi siterer fra NRF s lederkommentar i bladet: «Vår innsats i naturvernåret. det er nå ikke bare snakk om estetiske virkninger, men om være eller ikke være for menneskeheten Det er også små billige tiltak som hver og en kan gjøre. En liten ting kan Rutebilselskapene gjøre. De kan holde orden rundt sine anlegg. Rydde opp, fjerne skrap og gamle bussvrak.» Også i 1970 var vegløsningen for Forne - bu diskutert, og argumentene liknet til forveksling på dagens: «Den alminnelige trafikksituasjon på Drammensveien (E18, red. anm.) er i dag slik at bussenes transporttilbud blir stadig forringet. Forsinkelser, lang reisetid og mangel på presisjon oppstår som følge av det stadig økende antall personbiler og de køer disse danner. Dette fører til trafikantflukt over fra bussene til personbilene, som igjen øker køene, samtidig som bussene får et enda dårligere trafikktilbud. Den eneste mulighet for å bedre trafikkforholdene både på kortere og lengre sikt ligger i å prioritere busstrafikken slik vi har foreslått.» Kollektivfelt bygges, og kampen om hvem som skal slippe til der er i gang. Forslag i Stavanger om at biler med fire personer skal få kjøre i kollektivfelt kom- 30 TransporTforum

8 menteres fra disponenten i Stavanger Omegn Busselskap som «hull i hodet». Han avslutter innlegget med «Er det det myndighetene mener med å satse på kollektivtrafikk: Å gi privatbilene enda større fordeler i trafikken?» 1980-tallet I innstilling til Norsk vegplan tas det til orde for at kollektivtrafikken bør styrkes, samtidig som det planlegges restriktive tiltak for privatbilbruken tallet Trafikkselskapene sa seg fornøyd med revidert statsbudsjett fra Brundtlandregjeringen. «Gjennomføring av budsjettet vil bety en større satsing på miljø og kollektivtrafikk enn det som har vært tilfelle de siste årene». Det ble bl.a. foreslått 200 mill kr til styrking av kollektivtrafikken i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Leddbusser lanseres og prøves ut for norske føreforhold Anbud tas i bruk som avtaleform. Vi kan lese «Norgesbuss tok kaka, styrker sin posisjon i Akershus, Vestfold og Oppland.» Transportbedriftenes landsforening (TL) deltar i prosjekt for IT-løsninger for transportbransjen, og etterlyser standardi - serte løsninger. Flere innlegg fokuserer på at bussbransjen må ta steget inn i IT-alderen Ruteinformasjon på mobil telefon med wap lanseres, først av Trafikanten i Oslo, men snart følger andre etter. Gassbussprosjekt starter opp i Bergen, 80 busser drevet med gass fra Trollfeltet skal settes i drift. Teknologisk utvikling med fossilfrie drivstoffløsninger er under utprøving. Rutebilforeningens historiske arkiv overføres til Riksarkivet. Forslag til EU-forordning om kollektivtrafikk legges fram. Den legger opp til styrking av kollektivtrafikken, og mer over på anbud Stadig større del av bussproduksjonen settes på anbud. En av konsekvensene er nedleggelser for selskap som mister all produksjon ved tap i «sitt» distrikt. Kompetanseløftet for sjåfører er i god gjenge, og diplomer kan i mai 2010 deles ut til de første sjåførene som har gjennom ført. Prosjekt for fordobling av kollektivtrafikken startes i Sverige, og TL arbeider for å få tilsvarende vedtak i Norge. Målinger viser en tydelig passasjerøkning i kollektivtrafikken i storbyområdene. Standardisering av materiellkrav ved anbud etterlyses av både rutebilnæring og bussprodusenter. representativt utvalg? Sakene som er skissert her er først og fremst hentet fra første år i hvert ti-år. Det dekker på langt nær alt fagblad og bransje har vært opptatt av, men gir kanskje et noenlunde tverrsnitt likevel de færreste av bransjens fanesaker har latt seg løse «over natta». Fra 2004 og ut 2007 leverte foreningens skriveføre advokat Siri Bergh en petitspalte kalt «I Baksetet» der hun formidlet egne kollektivreiseopplevelser. Illustrert av Marit Grøttheim, Transportforums grafiske designer. 1. viste stripe, nr Tegneserien Pondus fikk også sin faste plass i Transportforum. Vi var ett av de aller første transportbladene som skjønte at som busssjåfør hørte Pondus naturlig hjemme i vårt blad, men i rask takt fulgte de fleste transportbladene etter. Pondus TransporTforum 31

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI august Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 6Nr 2011 E-Klasse. Noen ganger er det lov å være kresen. Avantgardepakke Sportsunderstell Delskinn-interiør Bi-xenon med ILS Begrenset antall!

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

1Nr. Strid om. flyplassavgifter. Klar for mobilbetaling. Side 14-15. 100 år i Bergen og Stavanger. januar 2015

1Nr. Strid om. flyplassavgifter. Klar for mobilbetaling. Side 14-15. 100 år i Bergen og Stavanger. januar 2015 1Nr januar 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Strid om Klar for mobilbetaling side 4-5 flyplassavgifter Side 14-15 100 år i Bergen og Stavanger side 16-17 2 < TAXI 1-2015 Endelig!

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6.

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6. TAXI JUNi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 5Nr 2011 Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17 Danskene redder drosjetilbudet side 12-13 og 22 Drosjenæringen best på integrering?

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17.

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17. 2Nr mars 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo side 22 side 14-15 Forventer helhetssyn side 4-5 Damer trives i Grenland Taxi side

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer