Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard"

Transkript

1 Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard

2 Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan gis i form av kompetansekartlegging, karriereveiledning, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver/arbeidskolleger for bl.a. å sikre naturlig integrering. Bistanden ytes av en tilrettelegger, ansatt i en attføringsbedrift med dette som spesialfelt. Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten Arbeid med Bistand Standarden danner grunnlag for et fagkonsept som må tilpasses lokale forhold og individuelle forutsetninger. I standarden omtales den yrkeshemmede både som arbeidssøker og arbeidstaker. Mål Arbeidssøkeren får og beholder en lønnet jobb i det ordinære arbeidsmarked. Med lønn menes alt fra ordinær lønn, gradert lønn/trygd eller bonuslønn i tillegg til uføretrygd. Det skal foreligge en gyldig arbeidskontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Etikk Attføringsbedriften skal legge forholdene til rette slik at arbeidssøkeren opplever seg som aktør i egen attføringsprosess. Attføringsbedriften skal søke å finne arbeidsplasser og oppgaver i henhold til arbeidssøkers ønsker og behov. Det er viktig at arbeidssøker ikke holdes i tiltaket lenger enn nødvendig for å oppnå målet. Det skal ikke inngås avtale med arbeidsgivere hvis disse samtidig har arbeidstakere som er permittert.

3 Rammer for tiltaket: Standarden opererer innenfor Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap. 6 - Arbeid med Bistand, Utfyllende regler til denne forskrift og Kravspesifikasjon for Arbeid med Bistand. Attføringsbedriften må også innlemme Arbeid med Bistand ved EQUASS - sertifisering I jobbsituasjonen mottar arbeidstakeren en adekvat lønn. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen godkjennes av attføringsbedriften så lenge arbeidstakeren er deltaker i tiltaket. Den enkelte tilrettelegger har et antall deltakere i tiltak som er tilpasset målgruppen; for få deltakere kan gi overoppfølging og for mange deltakere kan gi for lite oppfølging. Antall deltakere må vurderes i forhold til deltakernes oppfølgingsbehov, og vil normalt variere mellom 6 og 20 personer. Omfang på bistanden: Kontakten bør være hyppig i veiledningsfasen, jobbfinne-fasen, introduksjonsfasen og starten av oppfølgingsfasen. Omfanget vil variere, men må alltid tilpasses det individuelle behov arbeidstakeren har for å få og beholde en jobb. All form for arbeidsutprøving, jobbsmaking og ansettelser skal foregå i det ordinære arbeidslivet Sluttrapport skal som hovedregel oversendes NAV lokal i forbindelse med avslutning av tiltaket. Denne skal inneholde begrunnelse for avslutning og en vurdering av funksjonsnivå; arbeidsmessig og sosialt. Sluttrapporter skal som hovedregel signeres av deltakeren som også må ha mulighet til å komme med eventuelle tilleggskommentarer. Forutsetninger i attføringsbedriften. Attføringsbedriften skal sikre Arbeid med Bistand sin virksomhetside og at tiltaket blir en del av helheten i bedriftens attføringstilbud. Kjeding fra andre tiltak må vektlegges når dette er hensiktsmessig for arbeidssøkerens videre progresjon mot ansettelse i ordinært arbeidsliv. Personlig egnethet, yrkeserfaring, attføringsfaglig kunnskap, kjennskap til lokalt næringsliv, kreative evner, problemløsningsferdigheter, god skriftlig framstillingsevne samt pedagogiske ferdigheter må tillegges vekt ved ansettelse av tilretteleggere. Attføringsbedriften må sørge for relevant opplæring og faglig videreutvikling av tilretteleggerne, gjerne i hht. de tilbud bransjeforeningen tilbyr/anbefaler Attføringsbedriften skal ha god kjennskap til yrker og det lokale arbeidsmarkedet for å kunne søke samarbeid med virksomheter som har mulighet til å tilby arbeidssøkeren hensiktsmessig arbeidstrening. Attføringsbedriften må knytte nettverk med instanser det er hensiktsmessig å samarbeide med til beste for arbeidssøkeren. Attføringsbedriften skal legge til rette slik at arbeidssøkeren skal kunne evaluere oppholdet i tiltaket.

4 Attføringsbedriften skal årlig evaluere innhold, struktur, tjenestens strategi og i samarbeid med NAV forbedre og utvikle tilbudet. Bransjestandarden følger disse trinnene i Arbeid med bistand - prosessen: AB prosessen: 1. Oppstart 2. Karriereveiledning /kartlegging 3. Jobbsøk /akvirering 4. Arbeidsanalyse / introduksjon på arbeidsplass 5. Oppfølging 6. Avslutning Inntakskriterier Karriere Kartlegging / veiledning Bistand til å skaffe jobb Arbeidsbeskrivelse Oppfølging av arbeidsgive Overgang til naturlig bistand Den gode dialogen Oppstartsmøte Arbeidsgiverkontakt Introduksjonsplan Oppfølging av arbeidstaker Inngåelse av en arbeidskontrakt Introduksjon Målgruppekunnskap Bedriftsbesøk Relasjonsskapende møter generere flere jobber Inngåelse av en oppføl-gingsavtale Jobbsmak Kreativ akvirering Kollegastøtte Fagforening/ forsikringer Parallellitet i bistand og behandling 1.Oppstart. Arbeidssøkeren har selv et ønske om jobb på det ordinære arbeidsmarkedet og ønsker å delta i tiltaket. Tiltaket brukes ikke som et rent avklaringstiltak jfr. forskriftens 6-1, 1. ledd. Før henvisning til tiltaket skal arbeidssøkeren og eventuelt foresatte innkalles til en forhåndssamtale hos tiltaksarrangør. Dette bør gjennomføres som en trekantsamtale mellom søker, tilrettelegger og saksbehandler fra NAV, jfr. Utfyllende regler. Samtalen bør

5 munne ut i en serviceavtale hvor tjenestene tiltaket tilbyr er nøye beskrevet og på en slik måte at arbeidssøkeren/foresatte forstår innholdet. Avtalen må også klargjøre hva de forskjellige partene er ansvarlige for gjennom tiltaket. Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden. 2.Kartlegging og Karriereveiledningsmetodikk Arbeid med Bistand tilbyr en prosessrettet kartlegging og karriereveiledning etter systematiske prinsipper for å minske muligheten for feilvalg og feilplasseringer. Relevant informasjon om arbeidssøkeren innhentes og bearbeides slik at det kan arbeides systematisk med karriereveiledningens standardtemaer: Interesser, Biografiske data, Personlige egenskaper og Verdier. Arbeid med Bistand benytter verktøy og tenkning basert på anerkjente teorier innenfor disse temaene. Tilrettelegger har egnet kompetanse til å foreta slik kartlegging og karriereveiledning på en kvalitativt god måte Arbeid med Bistand har relevant målgruppekunnskap. Med målgruppekunnskap menes at tilretteleggeren har tilfredsstillende kunnskap om ulike målgrupper/diagnoser for å finne gode løsninger i arbeidslivet. Arbeidssøkeren må gis tilpassede råd vedr. karrierevalg, en faglig riktig veilednings-, oppfølgings- og tilretteleggingsprosess på arbeidssøkerens premisser. Aktuelle målgrupper er for eksempel: Ulike psykiske lidelser og løsninger i arbeid Generelle lærevansker og løsninger i arbeid (for eksempel Psykisk utviklingshemming, Down syndrom mv.) Muskel og skjelettlidelser og løsninger i arbeid Utviklingsforstyrrelser og løsninger i arbeid (ADHD, Asberger og Tourettes syndrom) Somatiske områder og løsninger i arbeid (ryggplager, hjerte/kar) Rusproblematikk og løsninger i arbeid Lese- og skrivevansker (dysleksi) og løsninger i arbeid Fremmedspråklige og løsninger i arbeid Innhenting og bearbeiding av relevant informasjon skjer sammen med arbeidssøker og/eller foresatte samt andre aktuelle parter. Kartleggingsperioden kan også inneholde jobbsmak og andre alternativer for arbeidserfaring i ordinært arbeidsliv dersom deltakeren ønsker det. Jobbsmak kan også benyttes i tilfeller der det er vansker med å finne en aktuell arbeidsgiver til arbeidssøkeren slik at vedkommende ikke får uhensiktsmessige passive venteperioder. Dersom kartlegging/karriereveiledningen munner ut i en fortsettelse i Arbeid med Bistand lages en oppfølgingsavtale mellom tilrettelegger og tiltaksdeltaker, med angivelse av type bistandsbehov, omfang og varighet av oppfølgingen som oversendes NAV lokalt.

6 3 Jobbsøk / Akvirering Arbeidssøkeren blir informert om forskjellige typer arbeid og arbeidsplasser, og bør så langt det er mulig selv være aktiv for å finne fram til denne type informasjon. Her kan også eventuelt foresatte bistå i prosessen. Arbeidssøkeren skal få nødvendig bistand til å finne en jobb som samsvarer med konklusjonen fra veiledningen/kartleggingen. Dette kan inneholde bistand til å velge jobb, søke jobb, til jobbintervjuer og til forhandlinger om en mulig jobb. Arbeidssøkere som det er aktuelt for kan settes i stand til selv å skaffe seg jobb gjennom jobbsøk, bruk av eget nettverk osv. i samarbeid med tilrettelegger Personer som ikke er i stand til å skaffe seg jobb selv med bistand fra tilrettelegger skal tilbys jobb gjennom Akvirering som er den foretrukne metoden i Arbeid med Bistand. Akvirering betyr at tilrettelegger har hånd om utvelgelsen av arbeidsplassen på bakgrunn av egen innsats, nettverk mv. og tilbyr dette til arbeidssøker på bakgrunn av felles analyse av behov/ match. Det innebærer også at tilrettelegger aktivt forsøker å snekre sammen ulike arbeidsoppgaver på en arbeidsplass slik at det kan bli en hensiktsmessig stilling til arbeidssøkeren. Tilrettelegger skal uansett hvem som finner jobben, analysere og vurdere arbeidsoppgavene, bedriftskultur og krav fra arbeidsgiver på mulige arbeidsplasser opp mot arbeidssøkerens ønsker, ferdigheter og bistandsbehov. I innsalgsprosessen med arbeidsgiver er tilretteleggeren en representant fra attføringsbedriften og må ha et presentasjonsmateriell som gir arbeidsgiver et tillitsfullt inntrykk av profesjonalitet og tilstrekkelig informasjon om tjenesten Arbeid med Bistand og de tilbud arbeidsgiver kan/har rett til. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal få relevant informasjon om formaliteter som følger av lovverk, finansielle støtteordninger m.m. Hensiktsmessig lønn-, arbeidsforhold og andre formelle krav må tydelig formidles til arbeidsgiver. 4. Arbeidsanalyse/Introduksjon på arbeidsplass Arbeidsanalyse: Før oppstart i arbeid gjennomfører tilretteleggeren en arbeidsbeskrivelse som er en detaljert gjennomgang av arbeidsoppgaver, rutiner, krav etc. som må oppfylles for at arbeidsgiver skal være tilfreds. Før oppstart i arbeid gjennomfører tilretteleggeren også en undersøkelse ut fra følgende arbeidsmiljøfaktorer: Arbeidsplassens organisering, psykososiale-, fysiske og kunnskapsmessige faktorer samt andre faktorer som anses viktige ut fra arbeidssøkerens forutsetninger

7 Arbeidsanalysen skal også vurdere om det er nødvendig at arbeidsplassen må tilpasses og tilrettelegges, eventuelt ved hjelp av tekniske hjelpemidler. På dette grunnlag bestemmes hvilken bistand arbeidssøkeren trenger for å bli introdusert til arbeidsoppgavene og/eller sosiale forhold på arbeidsplassen. Det bør også vurderes i hvilken grad arbeidskolleger (kollegastøtte) kan benyttes. Slik kollegastøtte må ikke overvurderes slik at man gir kollegaen sterkere rolle enn hva naturlig er. Vurdere om arbeidssøkeren bør ansettes direkte eller om andre arbeidsmarkedstiltak er mer hensiktsmessige, for eksempel en ordinær Praksisplass eller Lønnstilskudd. Dersom det er behov for mer omfattende introduksjon tilbyr tilrettelegger arbeidsgiver om å få delta i arbeidsoppgavene for å kunne bedømme behovet for bistand som er nødvendig for en tilfredsstillende introduksjon på arbeidsplassen, herunder arbeidsoppgaver, rutiner og kultur I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides en introduksjons- og oppfølgingsplan som er en beskrivelse av arbeidstakers arbeidsoppgaver, plan for progresjon i arbeidet samt omfang av også tilretteleggers råd og veiledning til arbeidsgiver. Introduksjon på arbeidsplassen: Tilretteleggeren gir støtte og oppfølging i hht. det omfang som er avtalt med arbeidssøkerog giver. I tillegg til opplæring i arbeidsoppgavene er det viktig å sørge for inkludering i arbeidsfellesskap og kultur. Tilpass systematisk instruksjon etter behov Tilpass sosial ferdighetstrening etter behov Reduser suksessivt/planmessig den individuelle bistanden Arbeidstakerens trenings- og opplæringsbehov skal identifiseres og evalueres regelmessig Medvirk til at den arbeidssøkende får en ansettelse så snart arbeidssøkeren klarer arbeidsoppgavene/tilfredsstiller de avtalte krav til stillingen Viktige avgjørelser: Dersom arbeidstakeren har fått jobben avtales oppfølgingsbistanden. Selv om NAV vil avslutte tiltaket på dette tidspunkt bør attføringsbedriften allikevel avtale hensiktsmessig oppfølging med arbeidsgiver/taker. Slik sett skaffer man seg tilfredse kunder! Avbryt arbeidstreningen/tilpasningen dersom det kommer fram i oppfølgingssamtaler at fast ansettelse ikke er aktuelt/mulig for arbeidsgiver/søker. Prøv heller ny arbeidsgiver/oppgaver. Dersom deltaker mangler forutsetninger for å delta i det ordinære arbeidslivet bør man avslutte tiltaket med en godt dokumentert sluttrapport til deltaker og NAV 5. Oppfølgingsmetodikk Når vedkommende er i jobb, følges arbeidssøker opp med oppfølging av arbeidshindringer i hht. den skriftlige avtale man har inngått med arbeidstaker/giver Den viktigste enkeltfaktor til at arbeidstakere i Arbeid med Bistand faller ut av jobb er manglende mestring av sosiale krav. Oppfølgingen må derfor særlig ha fokus på dette når det er relevant.

8 Tilrettleggeren søker informasjon og gir regelmessige tilbakemeldinger til alle involverte partnere, og er tilgjengelig ved behov Oppfølgingen trappes ned suksessivt, planlagt og systematisk, men gis så lenge det er behov for det. Dersom behovet er der bør oppfølgingen skje i inntil 1 år etter oppstart i arbeidsforholdet for å sikre at arbeidstakerne i Arbeid med Bistand beholder jobben Dersom det er behov for langsiktig bistand, som det ikke er naturlig at tilrettelegger kan utføre, skal tilrettelegger se til at nødvendig bistand blir utført av andre samfunnsinstanser (for eksempel ulike kommunale tjenester) og/eller fra arbeidskolleger der det kan være hensiktsmessig (naturlig bistand) Naturlig bistand er viktig i mange tilfeller for at et arbeidsforhold kan vare over tid, men det er svært viktig at slik naturlig bistand er naturlig for både arbeidstaker og kollega(er). Tilrettelegger har en viktig oppgave å sørge for en riktig balanse i slik Naturlig bistand slik at den er riktig balansert og fungerer over tid. Naturlig bistand må aldri bli en erstatning for oppgaver som en tilrettelegger eller andre instanser har ansvar for. Et kritisk punkt for vellykkethet er parallellitet i bistand og behandling når det er relevant og at bistanden og behandlingen støtter opp om symptommestring på jobb. AB tilrettelegger tar ansvar for etablering av nødvendig samarbeid med andre instanser dersom det ikke er på plass. 6. Avslutning av bistanden Når oppfølgingen skal avsluttes bør man alltid ha en grundig avslutningssamtale med arbeidsgiver- og taker for å sikre at alle nødvendige forhold knyttet til arbeidsforholdet er ivaretatt. Her er det viktig også å diskutere premisser mv. for videre karriereutvikling. Når oppfølgingen fra AB opphører er hovedregelen at den fases over i naturlig bistand eller med oppfølging fra andre naturlige instanser. Overgang til naturlig bistand skal skje planmessig og systematisk Arbeidstakeren mottar kopi av sluttrapporten som Attføringsbedriften oversender NAV Arbeid. Evaluering Etter at en sluttrapport er avsluttet er det viktig at tilrettelegger, som regel i samarbeid med en kollega eller hele teamet, evaluerer den prosessen man har gjennomgått med siste deltaker. Evalueringen bør dreie seg om positive og eventuelle negative sider som man har erfart og sluttresultatet diskuteres. Bruk av metode, relasjoner, behov for mer kompetanse, samarbeid med andre instanser mv. bør grundig vurderes. Slik form for evaluering er den beste form for læring og ikke minst for å avdekke sider ved Arbeid med Bistandstilbudet som kan forbedres.

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer