Hemsedal kommunehus - opnings der:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje fin song og musikk. Hugsar du «Fem fine frøkner» frå jubileumskonserten? Me tek reprise på den her! E er konserten håpar me du har d l å vere saman me oss ein mes d, me åpnar ungdomsklubben i kjellaren for born og unge, og dei vaksne kan kose seg oppe med prat og kanskje li underhaldning frå lærarane? Alder gødt veta ko me finn på... Me serverer pølser, sa og kaffi. Inngang konsert: born gra s, vaksne kr 50,- Alle velkomne! Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, tysdag, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl , frå 7. oktober 2014 l 1. mai 2015 NAV Hemsedal og Gol: Kontoret i Hemsedal er ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag l fredag kl Ska ekontoret / Ska Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: 3.6., ein tek a erhald om endringar. Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Hemsedal har ha ein veldig bra vinter. Denne setninga kan tolkast på mange måtar. Det eg meiner er at det har vore ein bra vinter for næringslivet. Endelege tal har eg ikkje få enno, men alt tyder på at det er ein betydeleg vekst for reiselivet frå året før, som også var eit bra år. Nok snø og nye lbod som Skigaarden, alpinløype l sentrum og Gravsetstugo er nemnt som posi ve faktorar. Mange fornøgde turistar i bygda smi ar over på det meste av næringslivet. Næringsplanen som kommunen har arbeidd med i fleire år er no snart ferdig. Det har vore mange møter, og det har vore møter med, og innspel frå, fleire sider av næringslivet vårt. Det er vik g at de e blir ein plan som flest mogleg føler eit eigarforhold l, og den skal vera førande for reguleringsplaner og kommuneplanen. Det har siste da vore mykje fokus på næring/fri d ( kalde og varme senger), men planen prøver å ta for seg alle næringar i Hemsedal. Det er mykje som heng saman, og det er mange som er avhengige av kvarandre. Landbruket er ei stor næring i Hemsedal. Det er ikkje alle som er klar over at Hemsedal er den største mjølkekommunen i Buskerud. Det er me, og eg er veldig glad for det. Det er færre produsentar enn dlegare, men større produksjon. Det har lenge vore eit godt husdyrmiljø i bygda. Det er bønder som vil noko og som vågar å satse, anten åleine eller saman med andre i samdri er. Desse gjeld det å ta vare på. Kommunen har ha fleire lsko sordningar l jordog skogbruk frå konsesjonsfondet. Dei ynskjer me å vidareføre og styrke. Det blir lagt opp l ei revidering av vedtektene for «Tilskot l jordbruks- og skogbruksføremål» når næringsplanen er vedteken. Her vil me ha ein god dialog med næringa. Det er ikkje veldig store summar det er prat om (no kr ,- i året), men det er vik g at dei lskota me gjev er slik at dei er l best mogleg stø e og ny e for landbruket. Eit levande landbruk med bei ng og støling er den beste måten å hindre a groing på. Her er sauen ein god hjelpar, og det er plass l mykje meir sau på beite. Næringsplanen har forslag på ltak som kan styrke sauehaldet også. Hemsedal har fleire småskala produsentar av mat. Det er mange som legg ned ein stor eigeninnsats, og som produserer varer med iden tet og sjel. Kommunen yter lskot ved etablering av bedri er, og me prøver å stø e opp så godt me kan elles også. Det er vik g å utny e dei ne verka som er. Det er 3 lekkjer som heng saman: Produksjon, distribusjon og sal. Kommunen ved næringskonsulenten er ein naturleg samarbeidspart i de e arbeidet, og det er eit prioritert arbeid. Reiselivet i bygda er desidert størst om vinteren. Heilt sidan fyrste reiselivsplanen vart vedta i 1987 har det vore eit mål å styrke barmarksesongen. Det er gjort mykje dei siste åra. Fisking, vandring med Topp 20, sykkel og diverse ak vitetsopplegg er gode lbod l sommargjesten. Men, Hemsedal treng eit fyrtårn for heilårsturisme. Næringsplanen har idear på kva som må l, og kven som bør gjera kva. Det er mogleg å få l viss mange nok ly ar i lag. Det gjeld å tenkje langsik g her også. Eg har denne veka ha eit møte med Statens Vegvesen i Drammen. Det var to tema på møtet. Kommunen ynskjer å behalde den gamle Venåsbrua som skibru, gangbru og som eit historisk minnesmerke. Vegvesenet rår oss ikkje l det. Dei meiner forfallet på brua er stort og at det er uvist kva stand den er i. Me får ei ny vurdering med det fyrste, og så er det opp l kommunestyret i junimøtet å ta avgjerd i saka. Det andre tema eg tok opp a var gangveg frå Holde bru l Venås. Ingen ng vart lova, men vegvesenet ser så absolu behovet for denne gangvegen. Dei prøver å få de e ltaket lagt inn i fram dige budsje. Eg skal minne dei på de e jamt og tru. Gangveg frå Trøym l Holdebrua blir bygd neste år, så det er naturleg å halde fram vidare. Med ynskje om ein fin vår og ein triveleg 17. mai! Helsing Oddvar Grøthe ordførar 2

3 * Val 2015 * * Kultur og oppvekst * Måndag 14.september 2015 vel me ny Kommunestyre og Fylkes ng I Hemsedal har 8 par /grupper levert inn listeforslag l kommunestyrevalet: Arbeiderpar et Hemsedal Bygdaliste Høgre Fremskri spar et Kristeleg Folkepar Senterpar et Sosialis sk Venstrepar Venstre Dei offisielle vallistene vert lagt ut l gjennomsyn i tenestetorget, Hemsedal folkebibliotek og på heimesidene l kommunen i slu en av mai. Stemmere ved kommunestyre- og fylkes ngsval har: * Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som buse e i Noreg * Statsborgarar i andre nordiske land som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som er folkeregisterførte som buse e i Noreg seinast 30. juni i valåret * Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som har vore folkeregisterførte som buse e i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen For å kunne røyste må du stå innført i manntalet i ein kommune. Står du i manntalet? Manntalet er oversikta over alle som har stemmere i ein kommune. Det er den adressa der du er registrert som buse den 30. juni i valåret som avgjer i kva kommune du står i manntalet. Om du ynskjer å stemme ved kommunestyrevalet i Hemsedal må du vere registrert som buse i kommunen innan 30. juni. Manntalet vert lagt ut l offentlig e ersyn i tenestetorget og i biblioteket så snart det let seg gjera e er 1.juli. Viss du ikkje har høve l å røyste på sjølve valdagen er det mogleg å røyste på førehand. Meir om d og stad for de e i neste kommunepost. Valstyret 3 Hemsedal musikk og kulturskule SØKNAD Søknadsfrist for plass i musikk- og kulturskulen skuleåret er 1.juni Oppdatert søknadsskjema blir lagt ut på heimesidene ca 10.mai. Sjå fellesannonse for kulturskulane i Hallingdal i byrjinga av mai. Oversikt over alle lboda me vil ha finn de på heimesidene l kommunen frå medio mai. Følg med, følg med! Alle som ynskjer plass i musikk- og kulturskulen må søke, også dei som har plass inneverande skuleår. HUSKONSERT Siste huskonserten i vår er tysdag 12.mai kl , i kulturskulen (kjellaren på kommunehuset - inngang l venstre for kan na). Lyst på sommarjobb? Buskerudmuseet søkjer omvisar(ar) på Hemsedal Bygdatun sommaren Museet held ope tysdag l sundag kl frå og med 1. juli l og med 9. august. Du må vere over 16 år og snakka brukeleg engelsk. Du får opplæring og u ørleg bakgrunnsstoff. S llinga kan gjerne delast på fleire. Er de e noko for deg? Alle velkomne! Fri inngang. Ring Hallingdal Museum, tlf v/ Magnhild Bærøe. DRILLPIKE? Hemsedal barne- og ungdomsskule drar i gang en drilltropp l 17. mai. Er du en gammel drillpike og kjenner det kribler i fingrene og i marsjbeina og vil være med? Ta kontakt med: Tori tlf , Olga tlf eller Tove tlf

4 Open lesesirkel i Hemsedal bibliotek Møt fram i biblioteket ein torsdagskveld i månaden for å snakke med andre om ei utvald bok. Du treng ikkje melde deg på, men bør helst ha lese boka på førehand. Boka kan du låne i biblioteket. Vi legg opp l samtalar om det som fengslar oss ved det vi les, ikkje li erære analysar eller forfa arstudier. Neste lesesirkel: Torsdag 7. mai kl Neste bok: Her lå Tirpitz av Ingrid Storholmen "Ingrid Storholmen har skrevet en stor liten roman, om mennene om bord på slagskipet Tirpitz, og om deres liv i krig og fred, om kjærester, hustruer og barn. Storholmen er en spennende og begavet forfa er, og viser «Her lå Tirpitz» et talent og en te for å omvandle et stort og vanskelig stoff l små og meningsfylte episoder og glimt." Guri Hjeltnes, VG (terningkast 5) Velkomen! * Helse og omsorg * VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass l 12 personar i bassenget. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Avreise frå Helselagshuset ca. kl med minibuss. Eigendel er på kr 50,- pr. gong. Påmelding for hausten 2015: Påmelding frå 17. august l Hemsedal Frivilligsentralen, tlf.: eller send e-post: Påmelding for vinter/vår 2015: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e-post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Frisklivstrimmen på tysdagar har vore eit opent lågterskel lbod l alle innbyggjarane i Hemsedal. Det opne lbodet utgår frå Det finns eit lpassa gruppe lbod for brukarar av kommunale helsetenester. Ei brosjyre fortel meir om lbodet, ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva lbodet går ut på. Frisklivsspinning på klubbhuset ved Idre sbanen: Tilbodet er for dei med Frisklivsresept og for dei som deltek på det lpassa gruppe lbodet. Torsdagar: kl Instruktør Ellen Wakefield, tlf Torsdag 14. mai er det ikkje trening (Kris Himmelfartsdag). Siste spinning før sumaren vert torsdag 25. juni. Generell informasjon: Ta gjerne kontakt for å høyre meir om dei ulike lboda l Friskliv, eller snakk med legen din eller andre kommunale helsetenester om frisklivsresept. Ein frisklivsresept er for ein periode på 3 månadar. Det er ein eigendel på kr 325,- som inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Det blir sendt ut faktura for eigendelen. Informasjon om dei ulike lboda finn du og på ne sida: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen Hemsedal legekontor Hemsedal legekontor har få ny ne side: Her kan du som pasient: - bes lle/avbes lle lege mer - bes lle resepter - kart l legekontoret - kontak nformasjon og åpnings der - oversikt ansa e leger - oppdatere kontak nformasjon - sende generelle henvendelser l klinikken - oversikt over regninger og betale faktura - sikkert, effek vt og gra s Alt er le lgjengelig både via web, mobil og ne bre. 4

5 Dr. Lystad slu er som fastlege 1. juni Som alle har se i flere dligere innlegg i Kommuneposten har det lenge vært bestemt at Dr.Lystad slu er som fastlege og overdrar sin praksis l Dr. Skaiaa. Nå nærmer dagen seg, og det skjer altså 1. juni 2015 Det vil si at alle dere som står på hans liste automa sk blir overført l Dr. Skaiaa. Dere behøver ikke å gjøre noen ng. De av dere som står på andre lister Dr. Husby eller Dr. Underland - men bruker Lystad, fortse er da hos den dere står på liste hos. Det er som de fleste vet mulig å ski e fastlege når som helst via data - Fastlegen.no hvis man ikke er fornøyd med den man står på liste hos. Det vil fortsa være mulig å bes lle me for spesielle ng hos en lege man ikke står på liste hos. Hvis dere trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker resepsjonen å se e opp hos fastlegen, men det blir o e me hos den av legene som har øyeblikkelig hjelp den dagen. Dr. Lystad vil fortse e praksis på legekontoret som fast vikar. Det vil si kunne hjelpe l i ferier, når noen er på kurs etc. Fra november og gjennom vinteren vil han være lstede 1-2 dager i uken, og være med på helgevakter, men uten noen faste pasienter. Det blir på samme måten som Dr. Skaiaa har jobbet i siste 1 1/2 år. Legekontoret *************** Takk for meg! Nå kommer den dagen jeg har gruet meg l i lang d. Jeg går ut av fastlegesystemet i Hemsedal. Jeg har prak sert som lege i 45 år, og takker nå for de vel 40 årene jeg har vært lege i Hemsedal først som distriktslege, så kommunelege, så kommunelege I og nå kommuneoverlege, men hele den som privatprak- serende lege og fastlege ved siden av. Jeg vil savne veldig det å følge dere opp, trøste, lindre og av og l helbrede som Hippocrates har sa som mål for legekunsten for over 2000 år siden, og som jeg har forsøkt å følge e er fa g evne. Jeg har lenge ønsket å redusere mi arbeid spesielt om sommeren, og e er jeg i november ble 70 år og nå har prak sert som lege i Hemsedal i over 40 år, fant jeg at den var inne. 40 års dagen ble markert i s llhet Jeg startet min praksis i kommunehuset 3. påskedag e er å ha fly et inn i huset i Stupulvegen 8 re før påske. 5 Jeg hadde kunnet ansa en vikar i min praksis 4-6 mndr om sommeren og jobbet noen år l om vinteren som fastlege, men av hensyn l kon nuiteten for pasientene synes jeg det var rik g å overdra praksisen l en annen, og heller være vikar i redusert d om vinteren. Det er meget vemodig å begynne å rydde ut av mi kjære kontor. Jeg har det beste legekontor i Norge! Med en utsikt l våre flo e ell, og hvor jeg har kunnet si e å følge skiløpere som kjører i Reidarskaret, Sneipele a, Analen og de andre stedene der de vågale off-piste kjørerne kaster seg u or dessverre noen ganger med dødelig utgang. Jeg har opplevd en uendelighet av glede ved å prak sere i Hemsedal i alle disse årene og når jeg kjører langs veiene, er det nesten ikke et hus- utenom i de nye boligfeltene - der jeg ikke kan tenke- der skjedde det, der var han eller hun alvorlig syk, her var det ikke noe alvorlig, men vedkommende trengte likevel lege for å bli trøstet og roe seg ned. Jeg har i alle år forsøkt å følge det jeg lærte i studie den, at det er ikke noe som er «tull». Det kan være mye som virker banalt på oss leger, men har du noe du er redd for, eller du tror at du feiler noe alvorlig, skal du mo as med respekt og åpent sinn, og få hjelp l å forstå at det kanskje ikke er så farlig som du tror. Jeg har i alle år sa krav l meg selv at det ikke skal være vente d på mi kontor. Hvis du mener du trenger lege lsyn denne dagen, så skal du få komme selv om de e o e har resultert i lange dager og dessverre noe vente d av og l. Dere får en flink fastlege i Dr. Skaiaa, og han vet at dere er vant l å bli «vartet opp» gjennom mange år. Jeg er sikker på at han vil gjøre en god jobb. Dere får ha de samme forventninger l ham som dere har ha l meg, så får dere sammen forme en relasjon som dere alle kan leve med. Det vil helt sikkert være ng han vil se på en annen måte enn meg, kanskje ski e medisiner, slu e med noen og starte andre, og dere skal ta det imot med tanken at nye øyne ser på dere og vil følge dere og holde dere så friske som mulig så lenge som mulig! Jeg kunne mimret i flere kommuneposter om alle mine gode opplevelser, men de e får være nok for nå! Igjen - Takk for meg og god helse videre! Vi møtes nok igjen e eller annet sted! Gamledoktoren

6 TRIM FOR GODT VAKSNE OVER 65 ÅR! Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra s. Vi oppfordrar alle l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig l å bli andpusten og varm! Stad: Kjelleren på Bygdaheimen Tid: Kvar torsdag Gruppe 1: kl Gruppe 2: kl Gruppe 3: kl Torsdag 14. mai er det ikkje trening (Kr. himmelfartsdag) Frå torsdag 21. mai er vi ute og trenar om veret er fint. Har du ikkje stavar, kan du låne av oss. Treninga held fram t.o.m. torsdag 25. juni, og startar oppa torsdag 13. august. Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de e kan vere noko for deg! Vi møtast l dans annankvar onsdag. Neste gong er 6. mai, og siste gong før sumaren er 20. mai. Vi startar oppa 26. august. Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein me før vi tek li mat, og så dansar vi ein me l. Ein treng ikkje vere med heile da, og det er lov å ta pause! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny a blå og raude band og dansar ulike ringdansar. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt lbod, men ei sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20,- pr. person l dri av dansen. Vi fortset samarbeidet med Seniordans på Gol. Det vert nokon dansetreff med dei både på Gol og i Hemsedal. Vi er velkomen l å delta på dans hjå dei kvar tysdag frå kl på klubbhuset ved Idre sbanen. Har du spørsmål ta kontakt med: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Verdens ak vitetsdag 2015 Verdens helseorganisasjons (WHO) mål med dagen er auka merksemd mot helsegevinstane ved dagleg fysisk ak vitet, og fysisk ak vitet som førebygging av livss lsjukdomar. Lokal lstelling i samband med Verdens ak vitetsdag i Hemsedal: * Frisklivsløpet laurdag 13. juni (sjå omtale side 7.) Arr. Frisklivsentralane i Hallingdal og Hemsedal Helselag Nasjonalforeningen for folkehelse arrangerer årleg «Hjerteuka» i begynnelsen av mai. Fleire stader markeras de e med ein Hjertemarsj. Gå for hjartet og bli med på Frisklivsløpet! Hugs at kvart skri tel når det gjeld di eigen helse! 6

7 * Teknisk * FRISKLIVSLØPET! Rusle, jogge eller løpe Du knuser ALLE som ligger på sofa`n! Bli med på årets familiebegivenhet. Ta med familien, venninna, kompisen, besteforeldre, barnebarn eller kollegaer. Ny deltakerrekord i år også? 126 deltagere i alle aldre gjennomførte på Nes i or, en økning på 56 deltagere fra det første løpet på Gol i 2013! Hemsedal idre sbane ved Hugnadheim Lørdag 13. juni 2015 Startskuddet går kl Felles oppvarming kl Velg mellom løype på 2 eller 4 km, med eller uten dtaking. Flo løypeterreng på vei og i terrenget Fine trekkepremier! Frisklivssentralene i Hallingdal Har du få ny vegadresse? Hugs å henge opp skiltet og melde adresseendring l Folkeregisteret! I Hemsedal har mange no få ny offisiell adresse vegadresse og kommunen har sendt ut husnummerskilt på samtlige bygg med ny adresse. Det er vik g at desse skilta kjem opp så raskt som mogleg! Set husnummerskiltet på husveggen, godt synleg frå lkomstveg. Er du i tvil om kvar du bør montere husnummer-skiltet di, ta kontakt med kommunen. Eit godt ps: Merk postkassa di med ny vegadresse så posten kjem fram! Alle buse e på eigedommar med ny adresse vert automa sk oppdatert med denne adressa i Folkeregisteret. Kommunen ser at det er ein del enkeltmannsføretak, firmaer m.m. som framleis ligg med stadnamn som adresse, så me oppmodar alle l å endre desse adressene på og nn.no. Verdens tobakksfrie dag 31. mai Dagen blei s a av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markerast over heile verda. Målet med dagen er auka merksemd mot tobakksrelaterte dødsfall og sjukdomar og korleis ein kan førebyggje desse. Tilbod i regi av frisklivssentralen i Hemsedal: * Individuell re leiing i samband med ein slu eprosess * Hausten 2015 lbys kurset «Tobakksfri» i regi av Helsedirektoratet * Gra s deltaking for alle innbyggjarer i Hemsedal Innhald kurset: Kurset består av 6 kurskveldar. Dei 3 fyrste møtene forbereder kursdeltakarane seg på å slu e å røyke/ snuse. Dei 3 siste jobbar ein med å oppre halde røyk/ snus-fri heita og mo vasjonen. Ynskjer du meir informasjon er du velkomen l å ta kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland på tlf.: STIG OG LØYPEPLAN Hemsedal kommune har nyleg vedta S g- og løypeplan og ønskjer derfor å synleggjera mål og ltak i planen, samt kome i dialog med både sykkel- og ridemiljøet. Terrengsyklistar og hesteinteresserte vert invitert l følgjande møter: Møte med ridemiljøet: 27.mai, kl. 9:00-10:30, Kommunestyresalen Møte med sykkelmiljøet: 13.mai, kl. 12:00-13:30, Kommunestyresalen Me håper på bra oppmøte og god diskusjon. Velkomen! Plandokumenta er lgjengelege på kommunen si ne side Ved spørsmål ta kontakt med Kinga Bobinska, tlf

8 Husk å melde vinterskader på eng Dersom du tenker å søke lskudd l vinterskadet eng er det et absolu krav å melde fra l kommunen om skaden. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god d før du utbedrer enga. Kommunen skal dokumentere skaden Grunnen l melding er at kommunen skal kontrollere vinterskadet areal før du starter med utbedring. Kommunen skal bekre e om skaden er forårsaket av klima og fastse e lskuddsbere get areal og kontrollere at de andre vilkårene for lskudd er oppfylt. Vilkår om du skal søke lskudd For å ha re l lskudd for vinterskadet eng er det noen vilkår som må oppfylles: * Det vinterskadede arealet utgjøre mer enn 20 % av foretakets totale engareal. * Kommunen har ved kontroll fastslå at vinterskaden er klima sk be nget * Det vinterskadede arealet er utbedret Søknadsfrist er 15. juli Vinterskade på eng må utbedres før det kan søkes lskudd. Utbedring av skader som har oppstå denne vinteren må skje innen 15. juni. Søknadsfristen for erstatning er en måned senere, 15. juli Arbeider du med IT? Vi ynskjer å koma i kontakt med alle i Hemsedal som arbeider med IT. Målet er å bli betre kjend, få oversikt over kven som kan kva, utveksle erfaringar, og vurdere ulike samarbeidsformer inkludert felles profilering ovanfor potensielle kundar i og utanfor Hemsedal og Hallingdal. Næringskonsulent Gunn Eliassen i Hemsedal kommune vil invitera l eit dialogmøte på eit seinare dspunkt. Meld din interesse ved å ta kontakt med: Eilev Halbjørhus, tlf Jørgen Von Tangen, tlf * Kva skjer * 17. mai fest på Kyrkjestugo Kl Kveldens tale v/ Birgit Hansen Solbakken Små og store er velkommen! Arr.: Normisjonen Dialektleir i Hemsedal Stølsliv på halling Onsdag 8. juli sundag12. juli 2015 Ungar kan kunsten å ha det moro med språk, berre det blir lagt l re e for det. På denne dialektleiren skal me knyte hallingdialekta l det ungane opplever i stølslivet og anna populært arbeid, ute i naturen og i masse leik, song og samvær. På den måten får ungane posi ve haldningar l dialekta, øver seg i å bruke ho - og mykje kunnskap sme inn på ein naturleg måte. Moro med halling! Me hadde ein liknande leir i or sommar, og den var knallpopulær blant deltakarane. - Stad: Krosstølane i Hemsedal - Tidsrom: Onsdag 8. juli sundag 12. juli Dialektlærarar: Hemsedøler som pratar halling l kvardags - Program: Leik, dyrestell, song, forteljing og stølsliv - på dialekt - Aldersgruppe: klasse - Maks deltakarartal: 20 ungar - Leiransvarlege/stølsvertskap: Tori Snerte og Margit Fausko - Pris: kr 1500 (kurs, mat og overna ng) - Påmeldingsfrist: 10. juni For påmelding/meir info: - tlf Arr. Hemsedal Mållag og Hå Halling Næringskonsulenten 8

9 Hemsedal si mest a rak ve frilu sområde Vil du vere med i kåringa av Hemsedal si mest a rak- ve frilu sområde? Send inn di forslag (helst med bilde) l Hemsedal kommune; postmo innan 15. august Vinnaren får si favori rilu sområde meldt inn l Norsk Frilu sliv; sliv.no/, sekretariatet for Frilu slivets år, og som skal jobbe for å synleggjere dei områda som vert valt i alle kommunane som deltek kring i landet. Foredrag om allemannsre en Hemsedal, Gol og Ål kommune inviterer l foredrag om allemannsre en. Foredragshaldar Marianne Reusch har skrive boka om allemannsre en en.no og vil fortelje om re ar og pliktar alle har ved utøving av frilu sliv, då spesielt all form for lre elegging. Aktuelle tema: arrangement, reiselivsnæring, riding, sykling og vandring. På slu en av foredraget blir det mogleg å s lle spørsmål. Dersom det er forslag i høve l spørsmål, kan dei re ast direkte l en.no Dato: 5.mai Sted: Skogstad Hotell Tid: kl. 19:00 Vel mø! *********************** Oppslagstavler Lag og organisasjonar, som har frilu slivsak vitetar f.eks. trening, løp, kurs ol., er fint om gir oss beskjed, så set vi det opp på oppslagstavlene. Tavlene finn du i inngangen l helsesenteret og på biblioteket. Håpar mange vil ny e denne moglegheita l å gi informasjon om ak vitetane. Send l: Ha eit rik g godt Frilu slivets År! Hemsedal kommune Hemsedal Helselag Åpent møte - Markering av Hjerteuka 2015 torsdag 30. april kl på Helsedalgshuset Dr. Per Egil Hesla kåserer om hjerte og karsykdommer m/m. Bevertning. Alle hjertelig velkommen! Styret Årsmøte i Hemsedal Mållag Helselagshuset måndag 11.mai kl E er årsmelding, rekneskap og val kjem den store diskusjonen: Bryr me oss eigentleg om språket vårt? Heidi Molstad Andresen er prosjektleiar i Hå Halling, som skal auke kunnskap om og interessa for nynorsk og dialekt blant barn og ungdom i Hallingdal. Ho fortel om erfaringane sine med målfolk, kommunefolk, skulefolk og «vanlege» folk. Kva er dei største u ordringane? Styret Søndag for alle for alle aldrar - 1. søndag i månaden Kyrkjestugu Hemsedal Søndag 3. mai: Kl : Salg av middag Kl : Programmet startar * Felleshalv me * Eige barneopplegg * Trøimshallen for klasse Tema: Himmel v/ Mina Lundborg kl : Kaffi og drøs Arr: Kyrkja, Normisjon og KRIK Høy ellssenter 9

10 "Høgt og lågt" - leir vert i år laurdag juni ved Tisleia i Lykkja. Alle frå kl kan vera med og det kostar kr 100,- Meir informasjon kjem e erkvart. Fylg med på Helsing Hemsedal sundagsskulelag v/toril Venås Sørensen Hemsedalskoret inviterer l VÅRSLEPP Fredag 29. mai på Fausko Skysstasjon, Låven Frå kl : Open bar - Elgburger - Kaffimat Kl : Sprelsk vårkonsert - Hemsedalskoret med band Kl : Vårfest, dans og open bar - Levande musikk ved Thomas&Mar ne Inngang: Konsert & Vårfest: Kr 190,- Berre vårfest: Kr 100,- (Førehandssal av bille ar på Hemsedal Elektro) Velkomen! Arr.: Hemsedalskoret saman med Fausko Skysstasjon Kulturkafe for damer Tirsdager desse datoane: 21/4-5/5 19/5-2/6-16/6 Vi lager kaffe og te. Har du lyst å bidra med kake/frukt/ er det hyggelig. Ta med strikketøy /Har du strikkepinne/heklenål/ garn som du vil gi bort kommer l ny e på kaféen! Velkommen! Hilsen Bygdekvinnelaget Hemsedal husflidslag Hemsedal statlige mo ak Åpnings der for Stugu i mai og juni: rsdag- fredag kl lørdag kl Kursak viteter for voksne: Vi holder gjerne kurs e er ønsker fra både medl. og ikke.medl. Send en mail eller ring oss dersom du har ønske om kurs. Du kan også komme innom for en prat på Stugu. Mia, tlf eller ************** Velkommen l Sommerskole på Bjøberg juni! De e blir 4 dager fylt med husflid, håndverk, matlaging og frilu sliv! De e er ak vitetene som deltakerne kan velge mellom: - Dreiing i tre - Småsløyd i tre - Sy og trykke på saueskinn - Strikke/hekle - Modellering i leire/cernit - Tegning/maling - Akvarellmaling - Baking på takke (flatbrød, lapper,mm.) - Smykkelaging - Bygging av gapahuk Alle velger minst 3 ak viteter (gjerne 4) Sommerskolen er for trinn. Vi skal bo på Bjøberg disse dagene. Men, dersom noen ikke har lyst l å bo der hele da, går det an å dra opp og ned. En del av mål da skal vi lage ute. Alle må være med å lage mat, både ute og inne. De e går på omgang. Pris for oppholdet blir kr 1600,- (kr1300 for barn nr.2) Alle i trinn vil få invitasjon med all info dere trenger. Bindende påmelding innen 1.juni l: Mia T. Syversbråten, tlf , Vi gleder oss l en spennende uke! 10

11 HISTORISK TUR TIL NUMEDAL Bli med på spennende tur l Numedal laurdag 6. juni. Me vil besøkje fleire historiske plassar, og vil få servert lokal mat og musikk. Påmelding innan 25. mai l Jegeir Trøym, tlf eller Nærare orientering kjem i Hallingdølen 9. mai. Arr. Hemsedal Historielag og Hemsedal Pensjonistlag Romaniabasaren Takk l bedri er, bu kkar og alle andre for gevinstane. Det kom inn over kr ,- Takk for god hjelp! Takk for at de kom! Neste basar blir om 2 år. Helsing Einar & Co JAKTSKYTING Det blir skytetrening på banen i Hemsedal følgende torsdager kl : 21.mai, 28.mai, 4.juni, 30.juli, 6.august og 13 august Sky ng på elgbanen på Ødegården følgende onsdager kl : 6.mai, 13.mai, 27.mai, 3.juni, 17.juni og 12 august Oppsky ng alle kvelder det er trening, hvis du har sku de obligatoriske treningsskudda. Oppsky nga kan og tas på løpende elg. Vel mø! Hemsedal Jegerforening Draumedama 2015 Draumedama er ei dame som oppfyller/har oppfylt ein draum for seg sjølv eller andre. Det handlar ikkje berre om det endelege resultatet eller storleiken på prestasjonen hennar, men like mykje på prosessen ho står i/har vore igjennom. Hovudkriteriet er ho er/kan bli l inspirasjon for andre ved å bli ly a fram. Draumedama kan vera ho som e er mykje arbeid har starta si eiga verksemd. Eller ho som fulgte draumen og starta på utdanning seint i livet. Ho som har vore heimeverande det meste av da, men som no har få seg sin fyrste jobb. Ho som all d s ller opp for andre, og er ein draum av ei venninne eller lokal stø espelar. Det kan vera ho som er sjuk eller slit på andre måtar, men som står oppreist og er der for andre likevel. Eller ho som har jobba hardt og oppnådd noko det står respekt av langt utanfor kommunegrensene. Oppsummert: Draumedama kan vera kven som helst. Det einaste absolu e kravet er at ho er buse i Hallingdal per d.d. Du kan gjerne nominere deg sjølv, og de kan også gå saman fleire om å foreslå ein kandidat. Juryen består av Maria Høgetveit Berg, Tori Snerte, Else Horge Asplin, Inger-Marie Haaland og Heidi Molstad Andresen (sekretær for juryen). Juryen har teieplikt, men send oss likevel ikkje sensi- ve personopplysningar /privat informasjon om kandidaten, utan at du har avklara de e med vedkomande sjølv. Innsendingsfrist: 10. mai 2015 Nominasjons-skjema finn du her: Facebook, i gruppa Draumedama 2015 eller på e-post l: Vinnaren blir annonsert på Bra Damer-festen i Hallingdal Feriepark 13. juni. * Kyrkja * SALMEKVELD 70 - års frigjeringsjubileum Hemsedal kyrkje fredag 8. mai kl Diktopplesing Songkoret Stjernen Arrangør og ini a v: Einar Thorset 11

12 Gudstenester 3. mai kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo 14. mai kl.11.00: Gudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen 17. mai kl : Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Helge Hafsås 19. mai kl : Samtalegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 23. mai kl : Konfirmasjon i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 24. mai kl : Konfirmasjon i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 31. mai kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen 7. juni kl : Sundag for alle 14. juni kl KRIK si 10-års jubileum * Hemsedal IL * Hemsedalsmarsjen 2015 vert avlyst Hemsedal idre slag ved Trimgruppa har arrangert Hemsedalsmarsjen i 26 år. Dei siste åra har gruppa forsøkt å få andre lag/ organisasjonar m.fl. l å ta over arrangementet utan hell. Me har dessverre ikkje kapasitet l å arrangere marsjen i år og ser oss derfor nøydt l å avlyse arrangementet. Me beklagar de e veldig og håpar nokon vil ta på seg å arrangere marsjen l neste år! Styret i Trimgruppa * Hemsedal Turistkontor * 1. maifes val 30-2.mai Hemsedal Café (ID 18): Torsdag: Admiral P Stavkroa (ID 20) Fredag: Ralph Myerz and the Jack Herren band Skistua utescene (ID 20) lørdag: Postgirobygget, Medina og a erskiband Stavkroa (ID 20) lørdagkveld: Freddy Kalas 12 Åpne cafeer/restauranter i lavsesong mai-juni: Peppes Pizza: kl alle dager. Hemsedal Burger: kl China Garden: kl Harahorn restaurant: bordres. minimum 10 pers. «Ein smak tå Hemsedal» gardsbu kk og kafe på Hemsegarden (Hemsedal Flatbrødbakeri): onsdag og fredag i mai og juni kl Elmas Handel: man-fre 9-16, lør-søn mai feiring på Harahorn Hotell Bufè fra kl 13, med småmat, grillmat m.m. Kr 245,- per person. 0-5 år gra s og 6-15 år kr 150,-. Prisen inkluderer is, jordbær, deilig 17. Mai kake og kaffe. Ak viteter for de minste. Helst bordbes lling, men også mulig med drop in. Fiskesesongstart: fredag 29.mai Klatring Hemsedal Fjellsport arrangerer klatrekurs for barn, ungdom og voksne. Barn og ungdom, fra 5 år l 4. klasse (voksne lærer å sikre) Tirsdager 26/5 l 16/6, kl gr.1 (yngste 1.pri) Tirsdager 26/5 l 16/6, kl gr. 2 Barn og ungdom, fra 5. klasse (og muligens noen yngre) Mandager fra 11/5 l 1/6 (ikke 25/5), kl Pris: kr 750 pr. barn. Påmelding: fra 5 år: innen 24/5. Fra 5 klasse: innen 9/5 l ellsport.no eller tlf Innføring i klatring For deg som ønsker ei innføring i klatring på etablerte klatrefelt. For voksne og ungdom fra 15 år. Ingen forkunnskap er nødvendig. Kurset går over tre kvelder og på klatrefelt i Gol og Hemsedal. Det blir mulighet for å ta bra kort. Tid: Torsdager fra 21/5 l 4/6, kl Pris: kr pr. pers Påmelding: innen fredag 18/5 l ellsport.no eller tlf Klatrekurs For deg som ønsker å lære å klatre på etablerte klatrefelt. For voksne og ungdom fra 15 år. Ingen forkunnskap er nødvendig. Kurset går fredag e ermiddag, lørdag og søndag, på klatrefelt i Gol og Hemsedal. I løpet av kurset vil du lære nok l selv på egenhånd kunne klatre på etablerte klatrefelt. Det blir mulighet for å ta bra kort. Dato: Pris: kr pr. pers Påmelding: innen fredag l ellsport.no eller tlf Forts. side 13

13 Turorientering I sommer og høst er det mulig å prøve turorientering i Hemsedal. 40 poster fordelt på 3 ulike kart henger ute fra 1. juni l 11. oktober. Postene er av ulik vanskelighetsgrad, ligger i ulik avstand fra parkering og er fordelt på ulike terrengtyper. 15 poster er spesielt lre elagt for barn. Klarer en å ta nok poster i forhold l alderen så er en med på trekningen av fine premier. Turorienteringen kan kjøpes i sportsbu kkene i Hemsedal og på turistkontoret. For mer info se ellsport.no Skogshorn Rideleir startar opp med veke 26, sundag 21. juni, og køyrer 8 veker fram l 15. august. Me har nokre plassar ledige på enkelte veker, m.a. på fyrste veka. Har du lyst l å læra å ri, eller om du er noko øvd, så er du velkomen l oss! Nærare opplysningar på heimesida vår, eller tlf / Påmelding eller ovannemnde tlf.nr. eller på vår Facebook-side. Onlinebooking av ak viteter i Hemsedal: v.no Les mer på Hilsen Hemsedal Turistkontor Orientering 2015 O-sesongen er re rundt hjørnet og vi har som vanleg løp på onsdagar. Fyrste løpet er 6. mai med start ved Mørken. På o-løpa kan du velje le løype og rusle rundt i di eige tempo, eller du kan velje ei meir krevjande løype. På kvart løp blir det lagt ut 4 løyper med ulik lengde og vanskegrad. Det er all d ei le nybyrjarløype og opplæring vert gjeve. Kartet er gra s og kompass kan du låne av o-gruppa. Orientering er ein flo familieidre, der barn og vaksne opplever spenning og naturglede saman. I orientering lærer du å lese kart, og får i llegg både mosjon, frisk lu og fine naturopplevingar. Nedanfor har me lista opp orienteringsløp i Klypp ut lista og bli med på dei løpa du ynskjer. Terminliste og meir informasjon finn du på o-gruppa si Heimeside: h p://hemsedal-il-orientering.idre enonline.no/ Sundag den 10. mai kl 17:00 er det nybyrjarkurs på HBU. Onsdag den 20. mai kjem Labb&Line frå Sparebank1 med premiar l alle under 10 år som er med på de e løpet! Onsd. 6/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Mørken 18:00 Onsd. 13/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Svøo 18:00 Onsd. 20/5 Treningsløp (sprint) (Labb&Line) Hemsedal Trøim HBU 18:00 23/5-25/5 Pinseløp/klubbtur Kongsberg Onsd. 27/5 Hallingtreffen 1 Nesbyen Dri eslepa 18:00 Onsd. 3/6 Treningsløp Hemsedal Tuv Boligfeltet 18:00 Onsd. 10/6 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Krikken 18:00 Onsd. 17/6 Treningsløp Hemsedal Eikre Huso 18:00 Onsd. 24/6 Hallingtreffen 2 Hemsedal Lio Toril og Hans Vidar S. 18:00 Onsd. 1/7 Treningsløp Hemsedal Synarsvaet Hulbak 18:00 Onsd. 12/8 Treningsløp Hemsedal Lio Enitch 18:00 Onsd. 19/8 Hallingtreffen 3 Ål Vermelie 18:00 Onsd. 26/8 Treningsløp Hemsedal Langeset Langeset 18:00 Onsd. 2/9 HM Individ. Nesbyen Svangtjern 18:00 Sønd. 6/9 Sykkelorientering Hemsedal Turkartet Turistkontoret 13:00 Onsd. 9/9 Klubbmesterskap Hemsedal Ulsåk Hy e- og ferieparken 17:30 Sønd. 13/9 Hallingstafe en Ål Fuglehovda 12:00 Onsd. 16/9 Hallingtreffen 4 Hemsedal Vannin Gravset 17:30 Onsd 23/9 Treningsløp Hemsedal Eikre Eikre 17:30 Onsd. 30/9 Na orientering Hemsedal Vannin Gravset 20:00 Hallingtreffen: Felles avreise frå Ulsåk. Møt opp utanfor KIWI kl ! 13

14 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 7. mai Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast l møtesekretær Ann Elisabeth Nes, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemmer møter kun e er nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut l ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 14/15 15/ Meldingar l møte i kommunestyret /15 15/ Vegsambandet aust-vest - u ale frå Hemsedal kommune 16/15 12/ Opparbeiding av Fiskum bustadfelt - prosjektavslutning, investeringsprosjekt nr /15 14/ Utviding av Kyrkjegarden. Oppstartsløyve. 18/15 15/ Status kommunale utleigebustadar 19/15 15/ Revidering av forvaltningsplan for statlig sikra frilu sområder i Hemsedal 20/15 15/ Kommunestyre- og fylkes ngsvalet 2015 delegering av mynde l valstyret 21/15 15/ Godkjenning av protokoll frå møte i kommunestyret Hemsedal, 30. april 2015 Oddvar Grøthe, ordførar sign.

15 17. MAI I HEMSEDAL 2015 Kl Kl Kl Samling ved bautaen Hemsedal hornmusikk spelar Allsong: «Gud signe vårt dyre fedreland» Tale og krans pålegging v/ordfører Oddvar Grøthe Allsong: «Fagert er landet» Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ prest Helge Hafsås Barnetog/folketog Politi, flaggberar, 17. mai-komiteen, formannskapet, Tuv oppvekstsenter, Hemsedal hornmusikklag, Ulsåk oppvekstsenter, Hemsedal b/u-skule, folketoget. Toget går frå kyrkja, til Hovtunsenteret, tilbake om Bråtenjordet og fram til Bygdaheimen. Bygdaheimen Helsing til dei eldre v/10. klasse Underhaldning v/hemsedal barne og ungdomsskule Helsing til dei eldre v/russen Allsong: Ja, vi elsker Hemsedal hornmusikk spelar Etter arrangementet på Bygdaheimen går toget til Hemsedal barne- og ungdomsskule. Hemsedal barne- og ungdomsskule: Etter toget er det utdeling av pølser og brus til barna ved Hbu. Sal av småmat og pølser, kaker og kaffe i kantina på HBU og på Kyrkjestugo. Sal av kaker, vaflar, kaffe, brus og is i kiosken i Trøimshallen. Kl Leikar for barna på skuleplassen v/hemsedal Idrettslag Kl Trøimshallen - program Allsong: «Hemsedalssongen» Hemsedal Musikk og kulturskule Tale for dagen v/erika Myrsell Allsong: «Norge i rødt kvitt og blått Hemsedalskoret Allsong: «Ja, vi elsker» Sal av mat fortset etter programmet. Kl Kl Familiefest på Kyrkjestugo Arr: Hemsedal Normisjon Firing av flagget Arr: 17. mai-komiteen Klypp ut og ta program og songar med deg 17. mai!

16 Litt orientering om 17. mai Parkering: Vi oppfordrer alle til å parkere andre steder enn ved Hovtun og Stugu der 17. mai toget skal gå. Mange parkeringsplasser ved Kommunehuset, Expert, Spar, Banken og Rimi. Noko lydutstyr skal fløttast frå Bygdaheimen til Trøimshallen i løpet av dagen hugs å ikkje sperre den bakre inngangen til Trøimshallen. Organisering av 17. mai toget : 1. Politi 2. Flaggbærarar mai komiteen 4. Formannskapet 5. Tuv oppvekstsenter (skule og barnehage) 6. Hemsedal hornmusikklag 7. Ulsåk oppvekstsenter (skule og barnehage) 8. Hemsedal barne og ungdomsskule 9. Folketoget Alle skuleelevene går i ordna rekkjer med sin klasse - alle andre går i Folketoget Hugs å ta med flagget. HIPP HIPP HURRRRA Foreldre/søsken: Oppfordres til å gå BAK i Folketoget lettare for ungane og halde sine plassar. TV-overføring Hemsedal Bygdaheim vil også i år få tv-overføring frå programmet/scena i Trøimshallen. Velkomen til ei flott 17. mai feiring! 17. mai komiteen 16

17 JA VI ELSKER Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor Og den sagnatt som senker drømme på vår jord Og den sagnatt som senker, senker drømme på vår jord Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut Alt kva fedrene har kjempet, mødrene har grett Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir Også vi når det blir krevet, for dets fred slå leir Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slå leir FAGERT ER LANDET Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde Signa då Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda. Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt Ver du oss ljoset og livet. GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND Gud signe vårt dyre fedreland, Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand, Og vinter for vårsol røma! Lat folket som brødre saman bu, Som kristne dei kan seg søma. HEMSEDAL Mel: Dei gamle fjell i syningom Eg veit ein dal imellom fjell Med berg og gråsteinsur Der tindar stig og fossar fell I ven og vill natur Og denne dalen er oss kjær Og denne heimen god For ingen stad slik hugnad er Som der vår vogge stod Dei fagre fjell i sør og nord Er dalens beste vern Med hydnefossen ven og stor Og djupe, stille tjern Som drøymer stilt innunder kvelv Når dagen andar ut I sus og song frå Heimsil elv Og svale vind frå nut Vel var det slit og tronge kår I mang ein tidebolk Og lenge mellom haust og vår For både fe og folk Men heimegrend og gard og støl Var vondt å skiljast ved Og difor vart ein hemsedøl Til sol bak fjell gjekk ned Dei gamle ætter seig i grav Frå vegen tung og bratt Då dei la ned sin ferdastav Tok nye krefter fatt Og vart det stundom tap og tjon Og løna heller skral, Så lyste lell ei framtidsvon For fagre Hemsedal Og framtidsvona lyser enn For heim og ættegard. I hug og hjarta kjærleik brenn Til det som er og var. Den gode arven gøymast må Og odlast i sin grunn, Men kveik og kraft og signing få Frå livsens helsebrunn. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud den gode sæd, Til groren ein gong er mogen. 15

18 Norge i rødt hvitt og blått Tekst: Finn Bø, Bias Bernhoft/Arild Feldbord Melodi: Lars Erik Larsson Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet i trefarvet drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, rammer stripen med blåklokker inn mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind. Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått, og det blå ga sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått. En vårdag i en solskinnsstund på benken i Studenterlund der sitter han og hun, to unge, nyutsprungne russ, to ganske nylig tente bluss, i tyve grader pluss. Hun er som en gryende forsommerdag som farves av gjenskinnet av det norske flagg. Ja, så hvit som det hvite er kjolen, og så rødt som det rø hennes kinn, hennes øyne er blå som fiolen, hun er flagget som vaier i vind. Han har freidig og hvitlugget panne, og en lue i rødt har han fått. Med en lyseblå tiltro til landet står vår ungdom i rødt, hvitt og blått. De kjempet både hun og han! Nå lyser seirens baunebrann, utover Norges land. Mot himlen stiger flagg ved flagg Som tusen gledesbål i dag, For alle vunne slag. Det knitrer som før over hytte og slott, Et flammende merke i rødt og hvitt og blått. Som et regnbuens tegn under skyen, Skal det evig i fremtiden stå. Se, det glitrer på ny over byen, I det røde og hvite og blå. La det runge fra gaten og torget, Over landet som nordmenn har fått: Du er vårt, du er vårt, gamle Norge! Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått! 16

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett NB21 Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet Finn film Norsk filmografi på nett Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen Komponist på kanten Cecilie Ore hyller ytringsfriheten Å vite kven ein er Før kom

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer