Hemsedal kommunehus - opnings der:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje fin song og musikk. Hugsar du «Fem fine frøkner» frå jubileumskonserten? Me tek reprise på den her! E er konserten håpar me du har d l å vere saman me oss ein mes d, me åpnar ungdomsklubben i kjellaren for born og unge, og dei vaksne kan kose seg oppe med prat og kanskje li underhaldning frå lærarane? Alder gødt veta ko me finn på... Me serverer pølser, sa og kaffi. Inngang konsert: born gra s, vaksne kr 50,- Alle velkomne! Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, tysdag, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl , frå 7. oktober 2014 l 1. mai 2015 NAV Hemsedal og Gol: Kontoret i Hemsedal er ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag l fredag kl Ska ekontoret / Ska Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: 3.6., ein tek a erhald om endringar. Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Hemsedal har ha ein veldig bra vinter. Denne setninga kan tolkast på mange måtar. Det eg meiner er at det har vore ein bra vinter for næringslivet. Endelege tal har eg ikkje få enno, men alt tyder på at det er ein betydeleg vekst for reiselivet frå året før, som også var eit bra år. Nok snø og nye lbod som Skigaarden, alpinløype l sentrum og Gravsetstugo er nemnt som posi ve faktorar. Mange fornøgde turistar i bygda smi ar over på det meste av næringslivet. Næringsplanen som kommunen har arbeidd med i fleire år er no snart ferdig. Det har vore mange møter, og det har vore møter med, og innspel frå, fleire sider av næringslivet vårt. Det er vik g at de e blir ein plan som flest mogleg føler eit eigarforhold l, og den skal vera førande for reguleringsplaner og kommuneplanen. Det har siste da vore mykje fokus på næring/fri d ( kalde og varme senger), men planen prøver å ta for seg alle næringar i Hemsedal. Det er mykje som heng saman, og det er mange som er avhengige av kvarandre. Landbruket er ei stor næring i Hemsedal. Det er ikkje alle som er klar over at Hemsedal er den største mjølkekommunen i Buskerud. Det er me, og eg er veldig glad for det. Det er færre produsentar enn dlegare, men større produksjon. Det har lenge vore eit godt husdyrmiljø i bygda. Det er bønder som vil noko og som vågar å satse, anten åleine eller saman med andre i samdri er. Desse gjeld det å ta vare på. Kommunen har ha fleire lsko sordningar l jordog skogbruk frå konsesjonsfondet. Dei ynskjer me å vidareføre og styrke. Det blir lagt opp l ei revidering av vedtektene for «Tilskot l jordbruks- og skogbruksføremål» når næringsplanen er vedteken. Her vil me ha ein god dialog med næringa. Det er ikkje veldig store summar det er prat om (no kr ,- i året), men det er vik g at dei lskota me gjev er slik at dei er l best mogleg stø e og ny e for landbruket. Eit levande landbruk med bei ng og støling er den beste måten å hindre a groing på. Her er sauen ein god hjelpar, og det er plass l mykje meir sau på beite. Næringsplanen har forslag på ltak som kan styrke sauehaldet også. Hemsedal har fleire småskala produsentar av mat. Det er mange som legg ned ein stor eigeninnsats, og som produserer varer med iden tet og sjel. Kommunen yter lskot ved etablering av bedri er, og me prøver å stø e opp så godt me kan elles også. Det er vik g å utny e dei ne verka som er. Det er 3 lekkjer som heng saman: Produksjon, distribusjon og sal. Kommunen ved næringskonsulenten er ein naturleg samarbeidspart i de e arbeidet, og det er eit prioritert arbeid. Reiselivet i bygda er desidert størst om vinteren. Heilt sidan fyrste reiselivsplanen vart vedta i 1987 har det vore eit mål å styrke barmarksesongen. Det er gjort mykje dei siste åra. Fisking, vandring med Topp 20, sykkel og diverse ak vitetsopplegg er gode lbod l sommargjesten. Men, Hemsedal treng eit fyrtårn for heilårsturisme. Næringsplanen har idear på kva som må l, og kven som bør gjera kva. Det er mogleg å få l viss mange nok ly ar i lag. Det gjeld å tenkje langsik g her også. Eg har denne veka ha eit møte med Statens Vegvesen i Drammen. Det var to tema på møtet. Kommunen ynskjer å behalde den gamle Venåsbrua som skibru, gangbru og som eit historisk minnesmerke. Vegvesenet rår oss ikkje l det. Dei meiner forfallet på brua er stort og at det er uvist kva stand den er i. Me får ei ny vurdering med det fyrste, og så er det opp l kommunestyret i junimøtet å ta avgjerd i saka. Det andre tema eg tok opp a var gangveg frå Holde bru l Venås. Ingen ng vart lova, men vegvesenet ser så absolu behovet for denne gangvegen. Dei prøver å få de e ltaket lagt inn i fram dige budsje. Eg skal minne dei på de e jamt og tru. Gangveg frå Trøym l Holdebrua blir bygd neste år, så det er naturleg å halde fram vidare. Med ynskje om ein fin vår og ein triveleg 17. mai! Helsing Oddvar Grøthe ordførar 2

3 * Val 2015 * * Kultur og oppvekst * Måndag 14.september 2015 vel me ny Kommunestyre og Fylkes ng I Hemsedal har 8 par /grupper levert inn listeforslag l kommunestyrevalet: Arbeiderpar et Hemsedal Bygdaliste Høgre Fremskri spar et Kristeleg Folkepar Senterpar et Sosialis sk Venstrepar Venstre Dei offisielle vallistene vert lagt ut l gjennomsyn i tenestetorget, Hemsedal folkebibliotek og på heimesidene l kommunen i slu en av mai. Stemmere ved kommunestyre- og fylkes ngsval har: * Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som buse e i Noreg * Statsborgarar i andre nordiske land som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som er folkeregisterførte som buse e i Noreg seinast 30. juni i valåret * Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som har vore folkeregisterførte som buse e i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen For å kunne røyste må du stå innført i manntalet i ein kommune. Står du i manntalet? Manntalet er oversikta over alle som har stemmere i ein kommune. Det er den adressa der du er registrert som buse den 30. juni i valåret som avgjer i kva kommune du står i manntalet. Om du ynskjer å stemme ved kommunestyrevalet i Hemsedal må du vere registrert som buse i kommunen innan 30. juni. Manntalet vert lagt ut l offentlig e ersyn i tenestetorget og i biblioteket så snart det let seg gjera e er 1.juli. Viss du ikkje har høve l å røyste på sjølve valdagen er det mogleg å røyste på førehand. Meir om d og stad for de e i neste kommunepost. Valstyret 3 Hemsedal musikk og kulturskule SØKNAD Søknadsfrist for plass i musikk- og kulturskulen skuleåret er 1.juni Oppdatert søknadsskjema blir lagt ut på heimesidene ca 10.mai. Sjå fellesannonse for kulturskulane i Hallingdal i byrjinga av mai. Oversikt over alle lboda me vil ha finn de på heimesidene l kommunen frå medio mai. Følg med, følg med! Alle som ynskjer plass i musikk- og kulturskulen må søke, også dei som har plass inneverande skuleår. HUSKONSERT Siste huskonserten i vår er tysdag 12.mai kl , i kulturskulen (kjellaren på kommunehuset - inngang l venstre for kan na). Lyst på sommarjobb? Buskerudmuseet søkjer omvisar(ar) på Hemsedal Bygdatun sommaren Museet held ope tysdag l sundag kl frå og med 1. juli l og med 9. august. Du må vere over 16 år og snakka brukeleg engelsk. Du får opplæring og u ørleg bakgrunnsstoff. S llinga kan gjerne delast på fleire. Er de e noko for deg? Alle velkomne! Fri inngang. Ring Hallingdal Museum, tlf v/ Magnhild Bærøe. DRILLPIKE? Hemsedal barne- og ungdomsskule drar i gang en drilltropp l 17. mai. Er du en gammel drillpike og kjenner det kribler i fingrene og i marsjbeina og vil være med? Ta kontakt med: Tori tlf , Olga tlf eller Tove tlf

4 Open lesesirkel i Hemsedal bibliotek Møt fram i biblioteket ein torsdagskveld i månaden for å snakke med andre om ei utvald bok. Du treng ikkje melde deg på, men bør helst ha lese boka på førehand. Boka kan du låne i biblioteket. Vi legg opp l samtalar om det som fengslar oss ved det vi les, ikkje li erære analysar eller forfa arstudier. Neste lesesirkel: Torsdag 7. mai kl Neste bok: Her lå Tirpitz av Ingrid Storholmen "Ingrid Storholmen har skrevet en stor liten roman, om mennene om bord på slagskipet Tirpitz, og om deres liv i krig og fred, om kjærester, hustruer og barn. Storholmen er en spennende og begavet forfa er, og viser «Her lå Tirpitz» et talent og en te for å omvandle et stort og vanskelig stoff l små og meningsfylte episoder og glimt." Guri Hjeltnes, VG (terningkast 5) Velkomen! * Helse og omsorg * VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass l 12 personar i bassenget. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Avreise frå Helselagshuset ca. kl med minibuss. Eigendel er på kr 50,- pr. gong. Påmelding for hausten 2015: Påmelding frå 17. august l Hemsedal Frivilligsentralen, tlf.: eller send e-post: Påmelding for vinter/vår 2015: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e-post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Frisklivstrimmen på tysdagar har vore eit opent lågterskel lbod l alle innbyggjarane i Hemsedal. Det opne lbodet utgår frå Det finns eit lpassa gruppe lbod for brukarar av kommunale helsetenester. Ei brosjyre fortel meir om lbodet, ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva lbodet går ut på. Frisklivsspinning på klubbhuset ved Idre sbanen: Tilbodet er for dei med Frisklivsresept og for dei som deltek på det lpassa gruppe lbodet. Torsdagar: kl Instruktør Ellen Wakefield, tlf Torsdag 14. mai er det ikkje trening (Kris Himmelfartsdag). Siste spinning før sumaren vert torsdag 25. juni. Generell informasjon: Ta gjerne kontakt for å høyre meir om dei ulike lboda l Friskliv, eller snakk med legen din eller andre kommunale helsetenester om frisklivsresept. Ein frisklivsresept er for ein periode på 3 månadar. Det er ein eigendel på kr 325,- som inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Det blir sendt ut faktura for eigendelen. Informasjon om dei ulike lboda finn du og på ne sida: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen Hemsedal legekontor Hemsedal legekontor har få ny ne side: Her kan du som pasient: - bes lle/avbes lle lege mer - bes lle resepter - kart l legekontoret - kontak nformasjon og åpnings der - oversikt ansa e leger - oppdatere kontak nformasjon - sende generelle henvendelser l klinikken - oversikt over regninger og betale faktura - sikkert, effek vt og gra s Alt er le lgjengelig både via web, mobil og ne bre. 4

5 Dr. Lystad slu er som fastlege 1. juni Som alle har se i flere dligere innlegg i Kommuneposten har det lenge vært bestemt at Dr.Lystad slu er som fastlege og overdrar sin praksis l Dr. Skaiaa. Nå nærmer dagen seg, og det skjer altså 1. juni 2015 Det vil si at alle dere som står på hans liste automa sk blir overført l Dr. Skaiaa. Dere behøver ikke å gjøre noen ng. De av dere som står på andre lister Dr. Husby eller Dr. Underland - men bruker Lystad, fortse er da hos den dere står på liste hos. Det er som de fleste vet mulig å ski e fastlege når som helst via data - Fastlegen.no hvis man ikke er fornøyd med den man står på liste hos. Det vil fortsa være mulig å bes lle me for spesielle ng hos en lege man ikke står på liste hos. Hvis dere trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker resepsjonen å se e opp hos fastlegen, men det blir o e me hos den av legene som har øyeblikkelig hjelp den dagen. Dr. Lystad vil fortse e praksis på legekontoret som fast vikar. Det vil si kunne hjelpe l i ferier, når noen er på kurs etc. Fra november og gjennom vinteren vil han være lstede 1-2 dager i uken, og være med på helgevakter, men uten noen faste pasienter. Det blir på samme måten som Dr. Skaiaa har jobbet i siste 1 1/2 år. Legekontoret *************** Takk for meg! Nå kommer den dagen jeg har gruet meg l i lang d. Jeg går ut av fastlegesystemet i Hemsedal. Jeg har prak sert som lege i 45 år, og takker nå for de vel 40 årene jeg har vært lege i Hemsedal først som distriktslege, så kommunelege, så kommunelege I og nå kommuneoverlege, men hele den som privatprak- serende lege og fastlege ved siden av. Jeg vil savne veldig det å følge dere opp, trøste, lindre og av og l helbrede som Hippocrates har sa som mål for legekunsten for over 2000 år siden, og som jeg har forsøkt å følge e er fa g evne. Jeg har lenge ønsket å redusere mi arbeid spesielt om sommeren, og e er jeg i november ble 70 år og nå har prak sert som lege i Hemsedal i over 40 år, fant jeg at den var inne. 40 års dagen ble markert i s llhet Jeg startet min praksis i kommunehuset 3. påskedag e er å ha fly et inn i huset i Stupulvegen 8 re før påske. 5 Jeg hadde kunnet ansa en vikar i min praksis 4-6 mndr om sommeren og jobbet noen år l om vinteren som fastlege, men av hensyn l kon nuiteten for pasientene synes jeg det var rik g å overdra praksisen l en annen, og heller være vikar i redusert d om vinteren. Det er meget vemodig å begynne å rydde ut av mi kjære kontor. Jeg har det beste legekontor i Norge! Med en utsikt l våre flo e ell, og hvor jeg har kunnet si e å følge skiløpere som kjører i Reidarskaret, Sneipele a, Analen og de andre stedene der de vågale off-piste kjørerne kaster seg u or dessverre noen ganger med dødelig utgang. Jeg har opplevd en uendelighet av glede ved å prak sere i Hemsedal i alle disse årene og når jeg kjører langs veiene, er det nesten ikke et hus- utenom i de nye boligfeltene - der jeg ikke kan tenke- der skjedde det, der var han eller hun alvorlig syk, her var det ikke noe alvorlig, men vedkommende trengte likevel lege for å bli trøstet og roe seg ned. Jeg har i alle år forsøkt å følge det jeg lærte i studie den, at det er ikke noe som er «tull». Det kan være mye som virker banalt på oss leger, men har du noe du er redd for, eller du tror at du feiler noe alvorlig, skal du mo as med respekt og åpent sinn, og få hjelp l å forstå at det kanskje ikke er så farlig som du tror. Jeg har i alle år sa krav l meg selv at det ikke skal være vente d på mi kontor. Hvis du mener du trenger lege lsyn denne dagen, så skal du få komme selv om de e o e har resultert i lange dager og dessverre noe vente d av og l. Dere får en flink fastlege i Dr. Skaiaa, og han vet at dere er vant l å bli «vartet opp» gjennom mange år. Jeg er sikker på at han vil gjøre en god jobb. Dere får ha de samme forventninger l ham som dere har ha l meg, så får dere sammen forme en relasjon som dere alle kan leve med. Det vil helt sikkert være ng han vil se på en annen måte enn meg, kanskje ski e medisiner, slu e med noen og starte andre, og dere skal ta det imot med tanken at nye øyne ser på dere og vil følge dere og holde dere så friske som mulig så lenge som mulig! Jeg kunne mimret i flere kommuneposter om alle mine gode opplevelser, men de e får være nok for nå! Igjen - Takk for meg og god helse videre! Vi møtes nok igjen e eller annet sted! Gamledoktoren

6 TRIM FOR GODT VAKSNE OVER 65 ÅR! Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra s. Vi oppfordrar alle l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig l å bli andpusten og varm! Stad: Kjelleren på Bygdaheimen Tid: Kvar torsdag Gruppe 1: kl Gruppe 2: kl Gruppe 3: kl Torsdag 14. mai er det ikkje trening (Kr. himmelfartsdag) Frå torsdag 21. mai er vi ute og trenar om veret er fint. Har du ikkje stavar, kan du låne av oss. Treninga held fram t.o.m. torsdag 25. juni, og startar oppa torsdag 13. august. Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de e kan vere noko for deg! Vi møtast l dans annankvar onsdag. Neste gong er 6. mai, og siste gong før sumaren er 20. mai. Vi startar oppa 26. august. Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein me før vi tek li mat, og så dansar vi ein me l. Ein treng ikkje vere med heile da, og det er lov å ta pause! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny a blå og raude band og dansar ulike ringdansar. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt lbod, men ei sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20,- pr. person l dri av dansen. Vi fortset samarbeidet med Seniordans på Gol. Det vert nokon dansetreff med dei både på Gol og i Hemsedal. Vi er velkomen l å delta på dans hjå dei kvar tysdag frå kl på klubbhuset ved Idre sbanen. Har du spørsmål ta kontakt med: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Verdens ak vitetsdag 2015 Verdens helseorganisasjons (WHO) mål med dagen er auka merksemd mot helsegevinstane ved dagleg fysisk ak vitet, og fysisk ak vitet som førebygging av livss lsjukdomar. Lokal lstelling i samband med Verdens ak vitetsdag i Hemsedal: * Frisklivsløpet laurdag 13. juni (sjå omtale side 7.) Arr. Frisklivsentralane i Hallingdal og Hemsedal Helselag Nasjonalforeningen for folkehelse arrangerer årleg «Hjerteuka» i begynnelsen av mai. Fleire stader markeras de e med ein Hjertemarsj. Gå for hjartet og bli med på Frisklivsløpet! Hugs at kvart skri tel når det gjeld di eigen helse! 6

7 * Teknisk * FRISKLIVSLØPET! Rusle, jogge eller løpe Du knuser ALLE som ligger på sofa`n! Bli med på årets familiebegivenhet. Ta med familien, venninna, kompisen, besteforeldre, barnebarn eller kollegaer. Ny deltakerrekord i år også? 126 deltagere i alle aldre gjennomførte på Nes i or, en økning på 56 deltagere fra det første løpet på Gol i 2013! Hemsedal idre sbane ved Hugnadheim Lørdag 13. juni 2015 Startskuddet går kl Felles oppvarming kl Velg mellom løype på 2 eller 4 km, med eller uten dtaking. Flo løypeterreng på vei og i terrenget Fine trekkepremier! Frisklivssentralene i Hallingdal Har du få ny vegadresse? Hugs å henge opp skiltet og melde adresseendring l Folkeregisteret! I Hemsedal har mange no få ny offisiell adresse vegadresse og kommunen har sendt ut husnummerskilt på samtlige bygg med ny adresse. Det er vik g at desse skilta kjem opp så raskt som mogleg! Set husnummerskiltet på husveggen, godt synleg frå lkomstveg. Er du i tvil om kvar du bør montere husnummer-skiltet di, ta kontakt med kommunen. Eit godt ps: Merk postkassa di med ny vegadresse så posten kjem fram! Alle buse e på eigedommar med ny adresse vert automa sk oppdatert med denne adressa i Folkeregisteret. Kommunen ser at det er ein del enkeltmannsføretak, firmaer m.m. som framleis ligg med stadnamn som adresse, så me oppmodar alle l å endre desse adressene på og nn.no. Verdens tobakksfrie dag 31. mai Dagen blei s a av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markerast over heile verda. Målet med dagen er auka merksemd mot tobakksrelaterte dødsfall og sjukdomar og korleis ein kan førebyggje desse. Tilbod i regi av frisklivssentralen i Hemsedal: * Individuell re leiing i samband med ein slu eprosess * Hausten 2015 lbys kurset «Tobakksfri» i regi av Helsedirektoratet * Gra s deltaking for alle innbyggjarer i Hemsedal Innhald kurset: Kurset består av 6 kurskveldar. Dei 3 fyrste møtene forbereder kursdeltakarane seg på å slu e å røyke/ snuse. Dei 3 siste jobbar ein med å oppre halde røyk/ snus-fri heita og mo vasjonen. Ynskjer du meir informasjon er du velkomen l å ta kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland på tlf.: STIG OG LØYPEPLAN Hemsedal kommune har nyleg vedta S g- og løypeplan og ønskjer derfor å synleggjera mål og ltak i planen, samt kome i dialog med både sykkel- og ridemiljøet. Terrengsyklistar og hesteinteresserte vert invitert l følgjande møter: Møte med ridemiljøet: 27.mai, kl. 9:00-10:30, Kommunestyresalen Møte med sykkelmiljøet: 13.mai, kl. 12:00-13:30, Kommunestyresalen Me håper på bra oppmøte og god diskusjon. Velkomen! Plandokumenta er lgjengelege på kommunen si ne side Ved spørsmål ta kontakt med Kinga Bobinska, tlf

8 Husk å melde vinterskader på eng Dersom du tenker å søke lskudd l vinterskadet eng er det et absolu krav å melde fra l kommunen om skaden. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god d før du utbedrer enga. Kommunen skal dokumentere skaden Grunnen l melding er at kommunen skal kontrollere vinterskadet areal før du starter med utbedring. Kommunen skal bekre e om skaden er forårsaket av klima og fastse e lskuddsbere get areal og kontrollere at de andre vilkårene for lskudd er oppfylt. Vilkår om du skal søke lskudd For å ha re l lskudd for vinterskadet eng er det noen vilkår som må oppfylles: * Det vinterskadede arealet utgjøre mer enn 20 % av foretakets totale engareal. * Kommunen har ved kontroll fastslå at vinterskaden er klima sk be nget * Det vinterskadede arealet er utbedret Søknadsfrist er 15. juli Vinterskade på eng må utbedres før det kan søkes lskudd. Utbedring av skader som har oppstå denne vinteren må skje innen 15. juni. Søknadsfristen for erstatning er en måned senere, 15. juli Arbeider du med IT? Vi ynskjer å koma i kontakt med alle i Hemsedal som arbeider med IT. Målet er å bli betre kjend, få oversikt over kven som kan kva, utveksle erfaringar, og vurdere ulike samarbeidsformer inkludert felles profilering ovanfor potensielle kundar i og utanfor Hemsedal og Hallingdal. Næringskonsulent Gunn Eliassen i Hemsedal kommune vil invitera l eit dialogmøte på eit seinare dspunkt. Meld din interesse ved å ta kontakt med: Eilev Halbjørhus, tlf Jørgen Von Tangen, tlf * Kva skjer * 17. mai fest på Kyrkjestugo Kl Kveldens tale v/ Birgit Hansen Solbakken Små og store er velkommen! Arr.: Normisjonen Dialektleir i Hemsedal Stølsliv på halling Onsdag 8. juli sundag12. juli 2015 Ungar kan kunsten å ha det moro med språk, berre det blir lagt l re e for det. På denne dialektleiren skal me knyte hallingdialekta l det ungane opplever i stølslivet og anna populært arbeid, ute i naturen og i masse leik, song og samvær. På den måten får ungane posi ve haldningar l dialekta, øver seg i å bruke ho - og mykje kunnskap sme inn på ein naturleg måte. Moro med halling! Me hadde ein liknande leir i or sommar, og den var knallpopulær blant deltakarane. - Stad: Krosstølane i Hemsedal - Tidsrom: Onsdag 8. juli sundag 12. juli Dialektlærarar: Hemsedøler som pratar halling l kvardags - Program: Leik, dyrestell, song, forteljing og stølsliv - på dialekt - Aldersgruppe: klasse - Maks deltakarartal: 20 ungar - Leiransvarlege/stølsvertskap: Tori Snerte og Margit Fausko - Pris: kr 1500 (kurs, mat og overna ng) - Påmeldingsfrist: 10. juni For påmelding/meir info: - tlf Arr. Hemsedal Mållag og Hå Halling Næringskonsulenten 8

9 Hemsedal si mest a rak ve frilu sområde Vil du vere med i kåringa av Hemsedal si mest a rak- ve frilu sområde? Send inn di forslag (helst med bilde) l Hemsedal kommune; postmo innan 15. august Vinnaren får si favori rilu sområde meldt inn l Norsk Frilu sliv; sliv.no/, sekretariatet for Frilu slivets år, og som skal jobbe for å synleggjere dei områda som vert valt i alle kommunane som deltek kring i landet. Foredrag om allemannsre en Hemsedal, Gol og Ål kommune inviterer l foredrag om allemannsre en. Foredragshaldar Marianne Reusch har skrive boka om allemannsre en en.no og vil fortelje om re ar og pliktar alle har ved utøving av frilu sliv, då spesielt all form for lre elegging. Aktuelle tema: arrangement, reiselivsnæring, riding, sykling og vandring. På slu en av foredraget blir det mogleg å s lle spørsmål. Dersom det er forslag i høve l spørsmål, kan dei re ast direkte l en.no Dato: 5.mai Sted: Skogstad Hotell Tid: kl. 19:00 Vel mø! *********************** Oppslagstavler Lag og organisasjonar, som har frilu slivsak vitetar f.eks. trening, løp, kurs ol., er fint om gir oss beskjed, så set vi det opp på oppslagstavlene. Tavlene finn du i inngangen l helsesenteret og på biblioteket. Håpar mange vil ny e denne moglegheita l å gi informasjon om ak vitetane. Send l: Ha eit rik g godt Frilu slivets År! Hemsedal kommune Hemsedal Helselag Åpent møte - Markering av Hjerteuka 2015 torsdag 30. april kl på Helsedalgshuset Dr. Per Egil Hesla kåserer om hjerte og karsykdommer m/m. Bevertning. Alle hjertelig velkommen! Styret Årsmøte i Hemsedal Mållag Helselagshuset måndag 11.mai kl E er årsmelding, rekneskap og val kjem den store diskusjonen: Bryr me oss eigentleg om språket vårt? Heidi Molstad Andresen er prosjektleiar i Hå Halling, som skal auke kunnskap om og interessa for nynorsk og dialekt blant barn og ungdom i Hallingdal. Ho fortel om erfaringane sine med målfolk, kommunefolk, skulefolk og «vanlege» folk. Kva er dei største u ordringane? Styret Søndag for alle for alle aldrar - 1. søndag i månaden Kyrkjestugu Hemsedal Søndag 3. mai: Kl : Salg av middag Kl : Programmet startar * Felleshalv me * Eige barneopplegg * Trøimshallen for klasse Tema: Himmel v/ Mina Lundborg kl : Kaffi og drøs Arr: Kyrkja, Normisjon og KRIK Høy ellssenter 9

10 "Høgt og lågt" - leir vert i år laurdag juni ved Tisleia i Lykkja. Alle frå kl kan vera med og det kostar kr 100,- Meir informasjon kjem e erkvart. Fylg med på Helsing Hemsedal sundagsskulelag v/toril Venås Sørensen Hemsedalskoret inviterer l VÅRSLEPP Fredag 29. mai på Fausko Skysstasjon, Låven Frå kl : Open bar - Elgburger - Kaffimat Kl : Sprelsk vårkonsert - Hemsedalskoret med band Kl : Vårfest, dans og open bar - Levande musikk ved Thomas&Mar ne Inngang: Konsert & Vårfest: Kr 190,- Berre vårfest: Kr 100,- (Førehandssal av bille ar på Hemsedal Elektro) Velkomen! Arr.: Hemsedalskoret saman med Fausko Skysstasjon Kulturkafe for damer Tirsdager desse datoane: 21/4-5/5 19/5-2/6-16/6 Vi lager kaffe og te. Har du lyst å bidra med kake/frukt/ er det hyggelig. Ta med strikketøy /Har du strikkepinne/heklenål/ garn som du vil gi bort kommer l ny e på kaféen! Velkommen! Hilsen Bygdekvinnelaget Hemsedal husflidslag Hemsedal statlige mo ak Åpnings der for Stugu i mai og juni: rsdag- fredag kl lørdag kl Kursak viteter for voksne: Vi holder gjerne kurs e er ønsker fra både medl. og ikke.medl. Send en mail eller ring oss dersom du har ønske om kurs. Du kan også komme innom for en prat på Stugu. Mia, tlf eller ************** Velkommen l Sommerskole på Bjøberg juni! De e blir 4 dager fylt med husflid, håndverk, matlaging og frilu sliv! De e er ak vitetene som deltakerne kan velge mellom: - Dreiing i tre - Småsløyd i tre - Sy og trykke på saueskinn - Strikke/hekle - Modellering i leire/cernit - Tegning/maling - Akvarellmaling - Baking på takke (flatbrød, lapper,mm.) - Smykkelaging - Bygging av gapahuk Alle velger minst 3 ak viteter (gjerne 4) Sommerskolen er for trinn. Vi skal bo på Bjøberg disse dagene. Men, dersom noen ikke har lyst l å bo der hele da, går det an å dra opp og ned. En del av mål da skal vi lage ute. Alle må være med å lage mat, både ute og inne. De e går på omgang. Pris for oppholdet blir kr 1600,- (kr1300 for barn nr.2) Alle i trinn vil få invitasjon med all info dere trenger. Bindende påmelding innen 1.juni l: Mia T. Syversbråten, tlf , Vi gleder oss l en spennende uke! 10

11 HISTORISK TUR TIL NUMEDAL Bli med på spennende tur l Numedal laurdag 6. juni. Me vil besøkje fleire historiske plassar, og vil få servert lokal mat og musikk. Påmelding innan 25. mai l Jegeir Trøym, tlf eller Nærare orientering kjem i Hallingdølen 9. mai. Arr. Hemsedal Historielag og Hemsedal Pensjonistlag Romaniabasaren Takk l bedri er, bu kkar og alle andre for gevinstane. Det kom inn over kr ,- Takk for god hjelp! Takk for at de kom! Neste basar blir om 2 år. Helsing Einar & Co JAKTSKYTING Det blir skytetrening på banen i Hemsedal følgende torsdager kl : 21.mai, 28.mai, 4.juni, 30.juli, 6.august og 13 august Sky ng på elgbanen på Ødegården følgende onsdager kl : 6.mai, 13.mai, 27.mai, 3.juni, 17.juni og 12 august Oppsky ng alle kvelder det er trening, hvis du har sku de obligatoriske treningsskudda. Oppsky nga kan og tas på løpende elg. Vel mø! Hemsedal Jegerforening Draumedama 2015 Draumedama er ei dame som oppfyller/har oppfylt ein draum for seg sjølv eller andre. Det handlar ikkje berre om det endelege resultatet eller storleiken på prestasjonen hennar, men like mykje på prosessen ho står i/har vore igjennom. Hovudkriteriet er ho er/kan bli l inspirasjon for andre ved å bli ly a fram. Draumedama kan vera ho som e er mykje arbeid har starta si eiga verksemd. Eller ho som fulgte draumen og starta på utdanning seint i livet. Ho som har vore heimeverande det meste av da, men som no har få seg sin fyrste jobb. Ho som all d s ller opp for andre, og er ein draum av ei venninne eller lokal stø espelar. Det kan vera ho som er sjuk eller slit på andre måtar, men som står oppreist og er der for andre likevel. Eller ho som har jobba hardt og oppnådd noko det står respekt av langt utanfor kommunegrensene. Oppsummert: Draumedama kan vera kven som helst. Det einaste absolu e kravet er at ho er buse i Hallingdal per d.d. Du kan gjerne nominere deg sjølv, og de kan også gå saman fleire om å foreslå ein kandidat. Juryen består av Maria Høgetveit Berg, Tori Snerte, Else Horge Asplin, Inger-Marie Haaland og Heidi Molstad Andresen (sekretær for juryen). Juryen har teieplikt, men send oss likevel ikkje sensi- ve personopplysningar /privat informasjon om kandidaten, utan at du har avklara de e med vedkomande sjølv. Innsendingsfrist: 10. mai 2015 Nominasjons-skjema finn du her: Facebook, i gruppa Draumedama 2015 eller på e-post l: Vinnaren blir annonsert på Bra Damer-festen i Hallingdal Feriepark 13. juni. * Kyrkja * SALMEKVELD 70 - års frigjeringsjubileum Hemsedal kyrkje fredag 8. mai kl Diktopplesing Songkoret Stjernen Arrangør og ini a v: Einar Thorset 11

12 Gudstenester 3. mai kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo 14. mai kl.11.00: Gudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen 17. mai kl : Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Helge Hafsås 19. mai kl : Samtalegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 23. mai kl : Konfirmasjon i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 24. mai kl : Konfirmasjon i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen og Lina Turøy 31. mai kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ Jan Olav Skinnemoen 7. juni kl : Sundag for alle 14. juni kl KRIK si 10-års jubileum * Hemsedal IL * Hemsedalsmarsjen 2015 vert avlyst Hemsedal idre slag ved Trimgruppa har arrangert Hemsedalsmarsjen i 26 år. Dei siste åra har gruppa forsøkt å få andre lag/ organisasjonar m.fl. l å ta over arrangementet utan hell. Me har dessverre ikkje kapasitet l å arrangere marsjen i år og ser oss derfor nøydt l å avlyse arrangementet. Me beklagar de e veldig og håpar nokon vil ta på seg å arrangere marsjen l neste år! Styret i Trimgruppa * Hemsedal Turistkontor * 1. maifes val 30-2.mai Hemsedal Café (ID 18): Torsdag: Admiral P Stavkroa (ID 20) Fredag: Ralph Myerz and the Jack Herren band Skistua utescene (ID 20) lørdag: Postgirobygget, Medina og a erskiband Stavkroa (ID 20) lørdagkveld: Freddy Kalas 12 Åpne cafeer/restauranter i lavsesong mai-juni: Peppes Pizza: kl alle dager. Hemsedal Burger: kl China Garden: kl Harahorn restaurant: bordres. minimum 10 pers. «Ein smak tå Hemsedal» gardsbu kk og kafe på Hemsegarden (Hemsedal Flatbrødbakeri): onsdag og fredag i mai og juni kl Elmas Handel: man-fre 9-16, lør-søn mai feiring på Harahorn Hotell Bufè fra kl 13, med småmat, grillmat m.m. Kr 245,- per person. 0-5 år gra s og 6-15 år kr 150,-. Prisen inkluderer is, jordbær, deilig 17. Mai kake og kaffe. Ak viteter for de minste. Helst bordbes lling, men også mulig med drop in. Fiskesesongstart: fredag 29.mai Klatring Hemsedal Fjellsport arrangerer klatrekurs for barn, ungdom og voksne. Barn og ungdom, fra 5 år l 4. klasse (voksne lærer å sikre) Tirsdager 26/5 l 16/6, kl gr.1 (yngste 1.pri) Tirsdager 26/5 l 16/6, kl gr. 2 Barn og ungdom, fra 5. klasse (og muligens noen yngre) Mandager fra 11/5 l 1/6 (ikke 25/5), kl Pris: kr 750 pr. barn. Påmelding: fra 5 år: innen 24/5. Fra 5 klasse: innen 9/5 l ellsport.no eller tlf Innføring i klatring For deg som ønsker ei innføring i klatring på etablerte klatrefelt. For voksne og ungdom fra 15 år. Ingen forkunnskap er nødvendig. Kurset går over tre kvelder og på klatrefelt i Gol og Hemsedal. Det blir mulighet for å ta bra kort. Tid: Torsdager fra 21/5 l 4/6, kl Pris: kr pr. pers Påmelding: innen fredag 18/5 l ellsport.no eller tlf Klatrekurs For deg som ønsker å lære å klatre på etablerte klatrefelt. For voksne og ungdom fra 15 år. Ingen forkunnskap er nødvendig. Kurset går fredag e ermiddag, lørdag og søndag, på klatrefelt i Gol og Hemsedal. I løpet av kurset vil du lære nok l selv på egenhånd kunne klatre på etablerte klatrefelt. Det blir mulighet for å ta bra kort. Dato: Pris: kr pr. pers Påmelding: innen fredag l ellsport.no eller tlf Forts. side 13

13 Turorientering I sommer og høst er det mulig å prøve turorientering i Hemsedal. 40 poster fordelt på 3 ulike kart henger ute fra 1. juni l 11. oktober. Postene er av ulik vanskelighetsgrad, ligger i ulik avstand fra parkering og er fordelt på ulike terrengtyper. 15 poster er spesielt lre elagt for barn. Klarer en å ta nok poster i forhold l alderen så er en med på trekningen av fine premier. Turorienteringen kan kjøpes i sportsbu kkene i Hemsedal og på turistkontoret. For mer info se ellsport.no Skogshorn Rideleir startar opp med veke 26, sundag 21. juni, og køyrer 8 veker fram l 15. august. Me har nokre plassar ledige på enkelte veker, m.a. på fyrste veka. Har du lyst l å læra å ri, eller om du er noko øvd, så er du velkomen l oss! Nærare opplysningar på heimesida vår, eller tlf / Påmelding eller ovannemnde tlf.nr. eller på vår Facebook-side. Onlinebooking av ak viteter i Hemsedal: v.no Les mer på Hilsen Hemsedal Turistkontor Orientering 2015 O-sesongen er re rundt hjørnet og vi har som vanleg løp på onsdagar. Fyrste løpet er 6. mai med start ved Mørken. På o-løpa kan du velje le løype og rusle rundt i di eige tempo, eller du kan velje ei meir krevjande løype. På kvart løp blir det lagt ut 4 løyper med ulik lengde og vanskegrad. Det er all d ei le nybyrjarløype og opplæring vert gjeve. Kartet er gra s og kompass kan du låne av o-gruppa. Orientering er ein flo familieidre, der barn og vaksne opplever spenning og naturglede saman. I orientering lærer du å lese kart, og får i llegg både mosjon, frisk lu og fine naturopplevingar. Nedanfor har me lista opp orienteringsløp i Klypp ut lista og bli med på dei løpa du ynskjer. Terminliste og meir informasjon finn du på o-gruppa si Heimeside: h p://hemsedal-il-orientering.idre enonline.no/ Sundag den 10. mai kl 17:00 er det nybyrjarkurs på HBU. Onsdag den 20. mai kjem Labb&Line frå Sparebank1 med premiar l alle under 10 år som er med på de e løpet! Onsd. 6/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Mørken 18:00 Onsd. 13/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Svøo 18:00 Onsd. 20/5 Treningsløp (sprint) (Labb&Line) Hemsedal Trøim HBU 18:00 23/5-25/5 Pinseløp/klubbtur Kongsberg Onsd. 27/5 Hallingtreffen 1 Nesbyen Dri eslepa 18:00 Onsd. 3/6 Treningsløp Hemsedal Tuv Boligfeltet 18:00 Onsd. 10/6 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Krikken 18:00 Onsd. 17/6 Treningsløp Hemsedal Eikre Huso 18:00 Onsd. 24/6 Hallingtreffen 2 Hemsedal Lio Toril og Hans Vidar S. 18:00 Onsd. 1/7 Treningsløp Hemsedal Synarsvaet Hulbak 18:00 Onsd. 12/8 Treningsløp Hemsedal Lio Enitch 18:00 Onsd. 19/8 Hallingtreffen 3 Ål Vermelie 18:00 Onsd. 26/8 Treningsløp Hemsedal Langeset Langeset 18:00 Onsd. 2/9 HM Individ. Nesbyen Svangtjern 18:00 Sønd. 6/9 Sykkelorientering Hemsedal Turkartet Turistkontoret 13:00 Onsd. 9/9 Klubbmesterskap Hemsedal Ulsåk Hy e- og ferieparken 17:30 Sønd. 13/9 Hallingstafe en Ål Fuglehovda 12:00 Onsd. 16/9 Hallingtreffen 4 Hemsedal Vannin Gravset 17:30 Onsd 23/9 Treningsløp Hemsedal Eikre Eikre 17:30 Onsd. 30/9 Na orientering Hemsedal Vannin Gravset 20:00 Hallingtreffen: Felles avreise frå Ulsåk. Møt opp utanfor KIWI kl ! 13

14 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 7. mai Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast l møtesekretær Ann Elisabeth Nes, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemmer møter kun e er nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut l ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 14/15 15/ Meldingar l møte i kommunestyret /15 15/ Vegsambandet aust-vest - u ale frå Hemsedal kommune 16/15 12/ Opparbeiding av Fiskum bustadfelt - prosjektavslutning, investeringsprosjekt nr /15 14/ Utviding av Kyrkjegarden. Oppstartsløyve. 18/15 15/ Status kommunale utleigebustadar 19/15 15/ Revidering av forvaltningsplan for statlig sikra frilu sområder i Hemsedal 20/15 15/ Kommunestyre- og fylkes ngsvalet 2015 delegering av mynde l valstyret 21/15 15/ Godkjenning av protokoll frå møte i kommunestyret Hemsedal, 30. april 2015 Oddvar Grøthe, ordførar sign.

15 17. MAI I HEMSEDAL 2015 Kl Kl Kl Samling ved bautaen Hemsedal hornmusikk spelar Allsong: «Gud signe vårt dyre fedreland» Tale og krans pålegging v/ordfører Oddvar Grøthe Allsong: «Fagert er landet» Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ prest Helge Hafsås Barnetog/folketog Politi, flaggberar, 17. mai-komiteen, formannskapet, Tuv oppvekstsenter, Hemsedal hornmusikklag, Ulsåk oppvekstsenter, Hemsedal b/u-skule, folketoget. Toget går frå kyrkja, til Hovtunsenteret, tilbake om Bråtenjordet og fram til Bygdaheimen. Bygdaheimen Helsing til dei eldre v/10. klasse Underhaldning v/hemsedal barne og ungdomsskule Helsing til dei eldre v/russen Allsong: Ja, vi elsker Hemsedal hornmusikk spelar Etter arrangementet på Bygdaheimen går toget til Hemsedal barne- og ungdomsskule. Hemsedal barne- og ungdomsskule: Etter toget er det utdeling av pølser og brus til barna ved Hbu. Sal av småmat og pølser, kaker og kaffe i kantina på HBU og på Kyrkjestugo. Sal av kaker, vaflar, kaffe, brus og is i kiosken i Trøimshallen. Kl Leikar for barna på skuleplassen v/hemsedal Idrettslag Kl Trøimshallen - program Allsong: «Hemsedalssongen» Hemsedal Musikk og kulturskule Tale for dagen v/erika Myrsell Allsong: «Norge i rødt kvitt og blått Hemsedalskoret Allsong: «Ja, vi elsker» Sal av mat fortset etter programmet. Kl Kl Familiefest på Kyrkjestugo Arr: Hemsedal Normisjon Firing av flagget Arr: 17. mai-komiteen Klypp ut og ta program og songar med deg 17. mai!

16 Litt orientering om 17. mai Parkering: Vi oppfordrer alle til å parkere andre steder enn ved Hovtun og Stugu der 17. mai toget skal gå. Mange parkeringsplasser ved Kommunehuset, Expert, Spar, Banken og Rimi. Noko lydutstyr skal fløttast frå Bygdaheimen til Trøimshallen i løpet av dagen hugs å ikkje sperre den bakre inngangen til Trøimshallen. Organisering av 17. mai toget : 1. Politi 2. Flaggbærarar mai komiteen 4. Formannskapet 5. Tuv oppvekstsenter (skule og barnehage) 6. Hemsedal hornmusikklag 7. Ulsåk oppvekstsenter (skule og barnehage) 8. Hemsedal barne og ungdomsskule 9. Folketoget Alle skuleelevene går i ordna rekkjer med sin klasse - alle andre går i Folketoget Hugs å ta med flagget. HIPP HIPP HURRRRA Foreldre/søsken: Oppfordres til å gå BAK i Folketoget lettare for ungane og halde sine plassar. TV-overføring Hemsedal Bygdaheim vil også i år få tv-overføring frå programmet/scena i Trøimshallen. Velkomen til ei flott 17. mai feiring! 17. mai komiteen 16

17 JA VI ELSKER Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor Og den sagnatt som senker drømme på vår jord Og den sagnatt som senker, senker drømme på vår jord Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut Alt kva fedrene har kjempet, mødrene har grett Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir Også vi når det blir krevet, for dets fred slå leir Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slå leir FAGERT ER LANDET Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde Signa då Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda. Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt Ver du oss ljoset og livet. GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND Gud signe vårt dyre fedreland, Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand, Og vinter for vårsol røma! Lat folket som brødre saman bu, Som kristne dei kan seg søma. HEMSEDAL Mel: Dei gamle fjell i syningom Eg veit ein dal imellom fjell Med berg og gråsteinsur Der tindar stig og fossar fell I ven og vill natur Og denne dalen er oss kjær Og denne heimen god For ingen stad slik hugnad er Som der vår vogge stod Dei fagre fjell i sør og nord Er dalens beste vern Med hydnefossen ven og stor Og djupe, stille tjern Som drøymer stilt innunder kvelv Når dagen andar ut I sus og song frå Heimsil elv Og svale vind frå nut Vel var det slit og tronge kår I mang ein tidebolk Og lenge mellom haust og vår For både fe og folk Men heimegrend og gard og støl Var vondt å skiljast ved Og difor vart ein hemsedøl Til sol bak fjell gjekk ned Dei gamle ætter seig i grav Frå vegen tung og bratt Då dei la ned sin ferdastav Tok nye krefter fatt Og vart det stundom tap og tjon Og løna heller skral, Så lyste lell ei framtidsvon For fagre Hemsedal Og framtidsvona lyser enn For heim og ættegard. I hug og hjarta kjærleik brenn Til det som er og var. Den gode arven gøymast må Og odlast i sin grunn, Men kveik og kraft og signing få Frå livsens helsebrunn. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud den gode sæd, Til groren ein gong er mogen. 15

18 Norge i rødt hvitt og blått Tekst: Finn Bø, Bias Bernhoft/Arild Feldbord Melodi: Lars Erik Larsson Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet i trefarvet drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, rammer stripen med blåklokker inn mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind. Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått, og det blå ga sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått. En vårdag i en solskinnsstund på benken i Studenterlund der sitter han og hun, to unge, nyutsprungne russ, to ganske nylig tente bluss, i tyve grader pluss. Hun er som en gryende forsommerdag som farves av gjenskinnet av det norske flagg. Ja, så hvit som det hvite er kjolen, og så rødt som det rø hennes kinn, hennes øyne er blå som fiolen, hun er flagget som vaier i vind. Han har freidig og hvitlugget panne, og en lue i rødt har han fått. Med en lyseblå tiltro til landet står vår ungdom i rødt, hvitt og blått. De kjempet både hun og han! Nå lyser seirens baunebrann, utover Norges land. Mot himlen stiger flagg ved flagg Som tusen gledesbål i dag, For alle vunne slag. Det knitrer som før over hytte og slott, Et flammende merke i rødt og hvitt og blått. Som et regnbuens tegn under skyen, Skal det evig i fremtiden stå. Se, det glitrer på ny over byen, I det røde og hvite og blå. La det runge fra gaten og torget, Over landet som nordmenn har fått: Du er vårt, du er vårt, gamle Norge! Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått! 16

oppfordrer dere til å ta med stoler til eget bruk!

oppfordrer dere til å ta med stoler til eget bruk! t.o.m. PROGRAM Kl. 08.00: Kl. 11.00: Kl. 12.00: Flaggheising ved KrØderen skole Gudstjeneste i Olberg kirke. Oppstilling av 17. maitoget som går til Kryllingheimern. Kl. 12.50: Ankomst Kryllingheimen Allsang:

Detaljer

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Hammartun 05.05.15 17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Klassekontakter og lærere har sammen organisert hvem som skal følge barna i toget. Foresatte som går i toget kjenner ikke alle elevene

Detaljer

17. mai 2008 i Stockholm. 17. mai 2008 i Stockholm

17. mai 2008 i Stockholm. 17. mai 2008 i Stockholm 17. mai 2008 i Stockholm 17. mai 2008 i Stockholm Program Lørdag 17. mai 15.00 17. mai-toget starter fra Engelbrektsplan. Täby Blås og Det norske korps deltar i toget. Leker for barn og ungdom på og rundt

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2015

17. mai SPYDEBERG 2015 17. mai SPYDEBERG 2015 Program for 17. mai 2015 Kl. 08.00 Frokost og flaggheising på Spydeberg prestegård (påmelding til tlf 916 96 085/ 416 54 497) Kl. 09.30 Bekransning av bautaen i Stasjonsparken til

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2016

17. mai SPYDEBERG 2016 17. mai SPYDEBERG 2016 17. maikomiteen ønsker velkommen til årets 17. maifeiring i Spydeberg Kl 08.00 Flaggheising ved Spydeberg speidergruppe Korpsene spiller i gatene Kl 08.00 Frokost og flaggheising

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

17. mai 2008 i Stockholm. 17. mai 2010 i Stockholm

17. mai 2008 i Stockholm. 17. mai 2010 i Stockholm 17. mai 2008 i Stockholm 17. mai 2010 i Stockholm Program Mandag 17. mai 13.00 17. mai-toget starter fra Kungsträdgårdens Stora scen. Det Norske Korps, Täby Blås og Söderkårens Musikkår deltar i toget.

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Program 17. mai 2014 Brumunddal. Pris kr 20,-

Program 17. mai 2014 Brumunddal. Pris kr 20,- Pris kr 20,- Program 17. mai 2014 Brumunddal MORGENRUTER RUTE FOR FAGERLUND SKOLEKRETS Marsjeres av Brumunddal Brass Start Byflatvegen-Ånnerudvegen-Lyubakken-Damvegen- Bakkehaugvegen-Bekkevegen-Fagerlundvegen-Kirkevegen-

Detaljer

PROGRAM NORDSTRAND. Kl. 08.00 Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass

PROGRAM NORDSTRAND. Kl. 08.00 Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass PROGRAM NORDSTRAND Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass Kl. 10.30 Veteranbilparade Kl. 10.45 17. mai-tog Samling på kirkebakken

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

17. mai 2011. Bergen kristne grunnskole. 16.00 Toget går m. stopp ved Gullstølstunet ca. 16.30. 17.00 Program ved 6. klasse i hovedmøtesalen

17. mai 2011. Bergen kristne grunnskole. 16.00 Toget går m. stopp ved Gullstølstunet ca. 16.30. 17.00 Program ved 6. klasse i hovedmøtesalen 17. mai 2011 Bergen kristne grunnskole 15.45 Oppstilling av skoletoget Fotballbanen ved Bønes skole 16.00 Toget går m. stopp ved Gullstølstunet ca. 16.30 17.00 Program ved 6. klasse i hovedmøtesalen 17.45

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Program for 17. mai 2015 Paradis skole

Program for 17. mai 2015 Paradis skole Program for 17. mai 2015 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! På Paradis skole blir 17. mai 2015 markert med flaggheising, barnetog om ettermiddagen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2010 Vårkonserten utsett Vårkonserten tysdag 11. mai er diverre utsett grunna tekniske problem. Ny dato er: TORSDAG 27.MAI, KL. 18.30 Stad: Kultursalen Inngang:

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Limtrehallen Moelv kulturhus Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai i Moelv Moelvhallen er stengt for oppussing og uteområdet ved Mo gård er omgjort til anleggsområde.

Detaljer

Program. 17. mai 2012. Brumunddal. Pris kr 20,-

Program. 17. mai 2012. Brumunddal. Pris kr 20,- Program 17. mai 2012 Brumunddal Pris kr 20,- MORGENRUTER RUTE FOR FAGERLUND SKOLEKRETS Marsjeres av Brumunddal Musikkorps/Speideren Start Byflatvegen-Ånnerudvegen-Lyubakken-Damvegen- Bakkehaugvegen-Bekkevegen-Fagerlundvegen-Kirkevegen-

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2014 FESTKONSERT FOR ALLE HEMSEDØLER - 17. MAI! I år er grunnlova vår 200 år, og i Hemsedal markerer vi jubiléet med ei storslt fes(oreslling, på sjølvaste 17.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November nr. 2-2015 Hemsedal musikk og kulturskule LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert i Hemsedal bibliotek Sundag 13.desember kl. 17.00 Lusseka er og varm

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter 17. mai i Øverbygd 2017 Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING I ØVERBYGD 2017 17.mai-komiteen i Øverbygd håper bygdas befolkning vil slutte

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Program for 17. mai 2017 Paradis skole

Program for 17. mai 2017 Paradis skole Program for 17. mai 2017 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole OBOS ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring! Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer