Verd Boligkreditt AS. Presentasjon oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verd Boligkreditt AS. Presentasjon oktober 2013"

Transkript

1 Verd Boligkreditt AS Presentasjon oktober 2013

2 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - drifter foretaket i samme miljø som bankens heleide boligkredittforetak, men selger ikke egne boliglån til Verd Sparebankene har god erfaring med å samarbeide - ref. Frende, Norne og Brage Bankene benytter samme systemleverandør (Evry) dette gir muligheter Kundenes lån innvilges i bankene før et evt. salg til Verd. All kundehåndteringen i bankene. Verd har utviklet et eget datavarehus for enhetlig og sikker håndtering av låneporteføljer Halvparten av rentenettoen, fratrukket administrasjonshonorar, betales ut som provisjoner Resultat etter utbetalte provisjoner og avsetning for skatt var kr 8,9 mill. i første halvår 2013 Verd vil bare utstede obligasjoner i Norge, og kan gjøre både fast og FRN OMF er Verd er etablert som en åpen løsning - med plass til flere Verd legger vekt på å gi god informasjon om portefølje og resultater på egen nettside: 2

3 Verdbankene

4 21,6 % 22,2 % 22,6 % 24,4 % 24,1 % 24,1 % 24,9 % 25,7 % 25,2 % 24,5 % 78,4 % 77,8 % 77,4 % 75,6 % 75,9 % 75,9 % 75,1 % 74,3 % 74,8 % 75,5 % Verdbankene -Lokalbanker med høy markedsandel og fokus på privatmarkedet Verdbankene har i gjennomsnitt 150 år lange historier i sine markedsområder Eierformen gjør at bankene har en sterk forankring i lokalsamfunnene de opererer i Gjennomsnittlig forvaltningskapital er NOK 4,82 mrd Verdbankene opererer i markedsområder som er preget av et diversifisert næringsliv og god utvikling Lang erfaring med samarbeid mellom bankene og alle er medeiere i Frende, Norne og Brage Lillesands, Søgne og Greipstad, Flekkefjord, Skudenes & Aakra, Haugesund, Etne og Luster samarbeider tett i DSS på innkjøp, kompetanse, risikostyring (bla. felles risikomodeller), IT og innkjøp Historisk segmentfordeling av utlånsporteføljen Fordeling av samlet utlån pr sektor pr % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % PM-andel BM-andel 75,7 % 2,8 % 6,1 % 2,2 % 9,9 % 3,4 % Privatkunder Primær Industri, bygg og anlegg Varehandel, hotell Eiendom, forr. tj Transp og annen tj Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene

5 Konservative banker -God kjennskap til lokalmarkedet gir høy kvalitet på utlånsporteføljene Lokale sparebanker som har sterk posisjon i eget markedsområde med lojale kunder Verdbankene har som mål å betjene næringslivet og personkundene i sine markedsområdet og har derfor ikke planer om å vokse i nye markedsområder eller i nye bransjer Typiske kunder i Verdbankene er vokst opp og / eller bor i markedsområdet og har vært kunde siden de ble født Verdbankene fokuserer på SMB-segmentet, men først og fremst privatmarkedet (ca 75% eksl lån overført til Verd) Bankene besitter god kunnskap om lokalmarkedet og kunder og kan derfor vurdere risiko i stor grad Utvikling i utlånsporteføljene Utvikling i problemlån / utlån og samlet avsetningsgrad % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 82,4 % 78,2 % 64,5 % 62,1 % 56,4 % 57,9 % 51,4 % 55,9 % 50,4 % 47,9 % 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% Avsetningsgrad (%) Problemlån* / utlån (%) HA 0 0% 0,50% Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene *Brutto mislighold + tapsutsatte engasjement

6 Milliarder NOK Finansiering av bankene -Høy innskuddsdekning og god tilgang til seniormarkedet Innskudd utgjør om lag 85% av finansieringen Innskuddene kommer i hovedsak fra privatkunder Bankene har et uttalt ønske om å benytte Verd som finansieringskilde i større grad fremover Bankene har god tilgang til usikret finansiering Bankene har store reserver av kvalifiserte lån til Verd Bankene har i snitt overført 13,2% av utlånene til Verd Forfall bankene pr ,0 1,5 1,0 0,5 0, Utvikling i innskudd og innskuddsdekning Finansiering av bankene pr ,0 % 71,5 % ,0 % 80,0 % 16,0 % ,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 3,1 % 0,9 % 8,5 % Innskudd Verdipapirgjeld Kredittinst Ansv + hybrid Verd BK Samlet innskudd Innskuddsdekning (%) Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene

7 Svært godt kapitaliserte banker -Ingen problemer med å møte nye kapitalkrav Verdbankene er godt over gjennomsnittlig kapitalisert Alle bankene benytter standardmetoden for beregning av kapital Tilnærmet all kjernekapital er ren kjernekapital Egenkapitalandelen (uvektet) er 9,45 % pr Dersom resultat pr 30.6 hadde vært inkludert, ville kapitaldekningen i Verdbankene vært ca 0,6% høyere Utvikling kjernekapital i Verdbankene Kapital i Verdbankene pr * 20% 18,2 % 18,0 % 17,6 % 17,7 % 18,1 % 18,5 % 18,9 % 19,3 % 18,5 % 18% 17,1 % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% H12013 Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene og Norne Securities 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18,80% 17,24% 16,20% 15,30% 9,45% 8,70% EK-andel (uvektet) Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning Verdbanker Banker Norge

8 Verd Boligkreditt

9 Verd Boligkreditt AS Eierskap og organisering Eies av ni uavhengige sparebanker der største eier er Sparebanken Vest med 40% av aksjene Sparebanken Vest står for driften av foretaket, men banken overfører ikke boliglån til Verd Verd Boligkreditt ledes av Egil Mokleiv, som også er leder av Sparebanken Vest Boligkreditt Ressurser/tjenester for øvrig leies fra Sparebanken Vest og Sparebanken Vest Boligkreditt AS Styre Bjørg Marit Eknes (leder),sparebanken Vest Kenneth Engedal, Spareskillingsbanken Knut Grinde Jacobsen, Haugesund Sparebank Oddstein Haugen, Luster Sparebank Cathrine E. Smith, finansdirektør Kaffehuset Friele Linn Hertwig Eidsheim, partner Wikborg & Rein Eierbanker og eierandel Sparebanken Vest 40 % Spareskillingsbanken 15 % Haugesund Sparebank 14 % Skudenes & Aakra Sparebank 11 % Flekkefjord Sparebank 5 % Søgne og Greipstad Sparebank 5 % Etne Sparebank 4 % Lillesands Sparebank 3 % Luster Sparebank 3 % Revisor og Gransker : Deloitte 9

10 Ratingprosessen i Verd - vi visste det ble utfordrende, men det ble vanskeligere enn forventet Det er lagt ned et betydelig arbeid i Verd og i Verdbankene på å få OMF ene i Verd ratet Alle bankene må rates individuelt for å kunne gi Verd en utstederrating som danner «basis» for OMF-ratingen Hovedfokuset for OMF-analytikerne var innvilgelsesrutiner og kvalitet vedr. boliglånene i bankene OMF-teamet gav Verd en Timely Payment Indicator på «High» - dvs på høyde med de fleste andre norske OMFselskaper med rating For å oppnå Aa-rating på OMF ene må imidlertid bankene ha en snittrating på min. Baa2 * Verdbankene passer meget godt inn i Moody s sitt BFSR-scorekort, MEN Skyggerating fra meglerhus i Norge Timely Payment Indicator trumfer forventet tap Bank Assets DNB Nordea Norne Lillesand Sparebank A- A- A Flekkefjord Sparebank A A- A Spareskillingsbanken A- A- A- Søgne og Greipstad BBB+ BBB+ BBB+ Haugesund Sparebank A- BBB+ A- Skudenes og Aakra BBB+ BBB+ BBB+ Etne Sparebank BBB BBB BBB Luster Sparebank A- A- BBB+ Sum Very impr Impr Prob Prob high High Very high A1 Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa A2 Aa1 Aa1 Aaa Aaa Aaa Aaa A3 Aa2 Aa2 Aaa Aaa Aaa Aaa Baa1 Aa3 Aa3 Aa1 Aa1 Aaa Aaa Baa2 A1 A1 Aa2 Aa2 Aa1 Aaa Baa3 A3 A2 A1 Aa3 Aa2 Aa1 Ba1 Baa3 Baa2 Baa1 A3 A2 A1 Ba2 Baa3 Baa2 Baa1 A3 A2 A1 Ba3 Baa3 Baa2 Baa1 A3 A2 A1 B1 Ba3 Ba2 Ba1 Baa3 Baa2 Baa1 B2 Ba3 Ba2 Ba1 Baa3 Baa2 Baa1 B3 Ba3 Ba2 Ba1 Baa3 Baa2 Baa1 *Forutsatt at bankene ville yte støtte basert på samme dokumentasjon som Eika og Sparebank1 Boligkreditt, en såkalt Note Purchase Agreement, noe som gir en notch lavere rating enn supportbankene

11 Ratingprosessen har stoppet opp Moody s ser kvalitetene ved mindre selvstendige norske sparebanker (høy BFSR-score) Solid kapitaldekning - Verdbankene har i snitt kjernekapitaldekning på 18,49% Høy innskuddsdekning og derfor med begrenset finansieringsbehov Lave tap over tid Lokal forankring - og nyter godt av svært lojale kunder MEN vektlegger mer Begrenset lokalt markedsområde innebærer konsentrasjonsrisiko i ratingsammenheng Store sterke konkurrenter gjør små lokale banker sårbare over tid Små banker har en betydelig operasjonell risiko sammenlignet med større banker Oppsummert kommer Moody s til at små alliansefrie sparebanker har en «iboende» høy risiko, og blir en tilsvarende «svak» støtte for et OMF-foretak. Med utgangspunkt i slik støtte fra bankene kan VERD nå neppe oppnå AA-rating på sine OMF er. Kjøp av likviditetsstøtte fra en større aktør kan være en mulighet, men innebærer betydelige merkostnader for Verd. En slik likviditetsstøtte fra «ekstern partner» har Moody s lite erfaring med, og slik støtte vil innebære en betydelig kapitalbelastning og forpliktelse for støttende banken.

12 Overpantsettelse Stadig beløpsmessig balanse - Overpantsettelse gir investorene ekstra støtpute mot eventuelle tap 2-31 i loven krever at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal overstige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen Verd vil ihht til aksjonæravtalene alltid ha en overpantsettelse på min. 15% Kontantinnskudd og særlig likvide og sikre verdipapirer kan inngå i sikkerhetsmassen som fyllingssikkerhet (max.20%) Sikkerhetsmassen var pr på totalt NOK 4,732 mrd (4.012 mill utlån, 184 mill innskudd og 536 mill OMF andre) som skal være til dekning for NOK 4,04 mrd i utstedt OMFer Overpantsettelsen er derfor pr 30.9 på 17,1% Kredittrisiko Forfallsmismatch Renterisiko OMFinvestorer Eventuell valutarisiko 12

13 Boliglånene i Verd (1/2) -belåningsgraden er lav Portefølje pr Total sikkerhetsmasse (inkl fyllingssikk) Totale utlån kunder kr mrd kr mrd Fordeling av belåningsgrad (indeksert) 35% 29,89% 30% Snittlån kr Antall lån Antall kunder % 20% 18,65% 21,36% 20,60% Vektet levetid (i antall år) 2,8 år 15% Vektet gjenværende løpetid (i antall år) 13,3 år Vektet indeksert LTV 48,7% Lån med variabel rente 100 % Mislighold 0 10% 5% 0% 7,16% 2,35% 0-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-75% Over 75% Verdien av sikkerhetene oppdateres månedlig basert på NEF-statistikk* Lån kan telle med inntil 75% dersom boligprisene skulle synke Førtidig innfrielse og/eller nedbetaling av boliglån avleires som innskudd i Verd Verd har aldri hatt mislighold i porteføljen siden oppstart 13 *Norges Eiendomsmeglerforbund offentliggjør månedlig prisstatistikk splittet på type bolig og geografi

14 Boliglånene i Verd (2/2) -Markedsområdet til deltagerbankene er sør- og vestlandet Fordeling på fylke (sikkerhetens adresse) Fordeling av utlån på saldostørrelser 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47,16% 24,08% 14,77% 10,03% 3,96% 0-500' 500'-1'' 1-2'' 2-3'' 3-5'' Diversifisert portefølje, men hovedvekten av utlånene ligger i markedsområdene Liten andel av lån over snittstørrelsen (maks utlån til en kunde er NOK 5 mill) 14

15 Boligpriser -Lite utlån i pressområdene rundt Stavanger i sikkerhetsmassen til Verd Utvikling i pris pr m2 i markedsområdene til bankene 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Kristiansand Agder utenom Krist.sand SNITT Agderfylkene Stavanger Rogaland utenom S&S Hordaland utenom Bergen SNITT Hordaland Norge - Markedsområdene til bankene ligger i områder med god vekst i næringslivet Boligprisene i markedsområdene ligger likevel under snittet for landet 15 Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund

16 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 jan.15 mai.15 sep.15 jan.16 mai.16 sep.16 jan.17 mai.17 sep.17 jan.18 mai.18 sep.18 NOK bn Finansiering av Verd -Bedring i tilgang i 2013 enn i foregående år Forfallsmismatch utlån/innlån pr 30. sept 2013 Sikkerhetsmassen pr 30. sept 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 84,8 % 3,9 % 11,3 % Boliglån Innskudd OMF andre OMF utestående Uten prepayments Med prepayments Vektet løpetid på utestående OMFer i Verd er 3,13 år pr 30. september 2013 Verd vil «prefunde» behovene til bankene for å skape større stabilitet 16 Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund

17 Kriterier for boliglån i sikkerhetsmassen - basert på lov/forskrift og foretakets kredittfaglige rammeverk Kunde Produkt/lån Personkunder eller selvstendig næringsdrivende Kundene skal være norske statsborgere eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge Kunden skal være bosatt i Norge Lånet skal ha en maks belåningsgrad (LTV) på 75 %. For Flexilån beregnes belåningsgrad ut i fra bevilget beløp ikke ut fra trukket beløp. Lån skal ikke være sendt purring på (14 dager over) Det skal ikke være foretatt tapsnedskrivning eller tapskonstatering på lånene. Maksimum lånestørrelse pr. objekt. kr 5,0 mill. 17 Sikkerhet Panteobjekt Sikkerheten(e) skal ha 1. prioritet i forhold til andre pengeheftelser. Er det benyttet flere sikkerheter skal disse ha fortløpende prioritet Et lån kan være knyttet til flere sikkerheter Det skal ikke være servitutter med prioritet foran kredittforetakets sikkerheter som kan påvirke eiendommens realisasjonsverdi. Ingen realkausjon. Låntaker må være hjemmelshaver til eiendommen. Fast eiendom (eiende eller festet grunn) benyttet som bolig og beliggende i Norge Ikke fellesgjeld til borettslag, borettslagsleiligheter eller fritidseiendommer Verdi skal være dokumentert utført av kvalifisert, uavhengig tredjepart, definert som: Estimat fra Eiendomsverdi Takst fra takstmann Meglervurdering Omsetningsverdi

18 Fundingstruktur og bankenes ansvar for tap OMF-finansiering vil utgjøre max. 90% av boliglånsmassen Bankene kan maksimalt få finansiert 90% av tilført masse av boliglån. 10 % av tilførte lånevolum vil være langsiktig finansiering av Verd. Dette er avtalefestet. Sammen med fyllingssikkerheten (bankinnskudd og verdipapirer) vil Verd derfor alltid ha en relativt høy overpantsettelse (minst 15%) Utestående OMF-obligasjoner skal ha god spredning med tanke på refinansiering Enkeltserier vil være inntil kr 1 mrd Verd vil bygge opp likviditet mot OMF-forfall, og kjøpe tilbake OMF er før forfall Bankene taper provisjoner dersom boliglån skulle medføre tap Iflg. avtale vil en bank tape provisjon for å dekke opp eventuelle tap Verd måtte få på boliglån solgt av banken. Provisjonstapet er maksimert til 1 % av tilførte lån pr. driftsår. Bankene har ikke gitt garanti for solgte boliglån fordi dette ville gi dobbelt kapitalkrav Bankene har et klart insitament til å kjøpe tilbake boliglån som blir misligholdt for å unngå tap av provisjoner 18

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - quick facts

Verd Boligkreditt AS - quick facts Verd Boligkreditt - et spesielt OMF-foretak Verd Boligkreditt AS - quick facts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer