VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV"

Transkript

1 Prosjektrapport nr VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER Mai 2008

2 Tittel Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv, 2008 Rapport Prosjektrapport nr. 7/2008 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3 Forord SpareBank1 SR-Bank innledet i 2007 et samarbeid med Iris og Agderforskning om å utvikle et arbeidsverktøy for konsolidering og vekst for både mindre og større aktører innen detaljhandelen. Arbeidet resulterte i detaljhandelsrapporten: Varehandel og personlig tjenesteyting for Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder - Detaljhandelsanalyse SpareBank1 SR- Bank. Rapporten er møtt med stor interesse både i næringslivet og innen offentlig sektor, og denne interessen resulterte i en rekke presentasjoner og seminarer for ulike aktører. SpareBank1 SR-Bank ønsker å videreutvikle prosjektet gjennom denne rapporten som tar opp nye problemstillinger og utfordringer detaljhandelen står overfor de nærmeste årene. Rapporten er blitt til gjennom et godt og tett samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank

4 Innholdsfortegnelse FORORD... I INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG... II 1 INNLEDNING Om prosjektet Regionale konjunkturforskjeller UTVIKLING I DETALJHANDELEN Detaljhandelen øker videre Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen Det internasjonale scenarioet og økonomisk krise Hva med utviklingen i 2008? Fylkesmessig utvikling Utvikling i kommunene Utvikling for kjøpesentraene Utviklingen for noen viktige bransjer i kommuner NÆRINGSAREALER TIL BUTIKKBYGNINGER OG KJØPESENTER Igangsatt utbygging av kjøpesenter/varehus og butikk Utbygging av arealer til nye butikker Forholdet mellom igangsatt utbygging av butikklokaler og kjøpesenter Oppsummering TRENDER Konkurransedyktighet, bedriftenes samfunnsansvar og forbrukeradferd Samfunnsansvar og bærekraft Forbrukeratferd og samfunnsansvar OPPSUMMERING, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER LITTERATURLISTE FOU INFORMASJON... 29

5 Sammendrag I kapittel 1: Innledning tegnes et bilde av den økonomiske utviklingen der en peker på at den internasjonale uroen nå også har nådd Norge, og at en nå kan forvente en lavere vekst i detaljhandelen. Foreløpig ser en i Norge store geografiske forskjeller i økonomisk aktivitet både for privat og offentlig sektor. Effekten på detaljhandelen vil derfor kunne bli forskjellig i ulike deler av regionen, og også slå ut til forskjellig tid. I kapittel 2: Utviklingen i detaljhandelen retter fokus på utviklingen de senere årene og hva en kan forvente i den nye konjunktursituasjonen. Detaljhandelen i Norge økte med 26,6 milliarder eller 8,3 % fra 2006 til En kunne imidlertid i siste termin 2007 registrere en utflating i veksten, og i mars 2008 var det tydelig tegn på nedgang for en rekke viktige bransjer. En ser økende maktkonsentrasjon, spesielt innen dagligvarer, elektriske husholdningsvarer og klær. Det vises også til at Norge i internasjonal sammenheng vil kunne klare seg rimelig bra med hensyn til konjunktursvingningene. En ser tydelige endringer i styrkeforholdene kjøpesentrene i mellom og at kundestrømmene endrer seg. Leder i norsk detaljhandel mener høykonjunkturene er over og forbereder seg på strammere tider. Kapittelet peker i tillegg på en rekke faresignaler og på konsekvenser av faresignalene. I kapittel 3: Næringsarealer til butikkbygninger og kjøpesenter ser en på utbyggingen av nye næringsarealer til butikker og kjøpesentre. Utviklingen i varehandelen har ført til sterk ekspansjon i utbygging av nye næringsbygg. Kapittelet gir en oversikt over utviklingen i noen utvalgte områder: Bergensområdet, Haugalandet, Stavangerområdet. Kristiansand og Arendal. En problemstilling vil nå være om det vil oppstå en overkapasitet på denne type arealer i tiden framover. I kapittel 4: Trender ser en på konkurransedyktighet, bedriftenes samfunnsansvar og forbrukeradferd. Det pekes på bedriftenes dynamiske egenskaper, allianser og nettverk, og på bedriftenes samfunnsansvar som viktige elementer for videre utvikling og vekst. Allianser og nettverk som driver merkevarebygging av byer og tettsteder med vekt på identitet, samfunnsansvar og med evne til innovasjon vil bli sterke aktører i tiden fremover. I kapittel 5: Cases presenteres to eksempler: Julebyen Egersund som profilskapende og identitetsbyggende aktivitet ogsartor Storsenter som har snudd handelslekkasjen og utarbeidet en egen samfunnsrapport. I kapittel 6 kommer oppsummering, konklusjoner og anbefalinger. ii

6 1 Innledning 1.1 Om prosjektet SpareBank1 SR-Bank innledet i 2007 et samarbeid med Iris og Agderforskning om å utvikle et arbeidsverktøy for konsolidering og vekst for små og mellomstore aktører innen detaljhandelen. Den geografiske avgrensningen av analysene var Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. Målgruppen deltok i prosessen med en referansegruppe. Arbeidet resulterte i detaljhandelsrapporten: Varehandel og personlig tjenesteyting for Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder - Detaljhandelsanalyse SpareBank1 SR-Bank. Rapporten er møtt med stor interesse både i næringslivet og innen offentlig sektor, og denne interessen har resultert i en rekke presentasjoner og seminarer for ulike aktører. SpareBank1 SR-Bank ønsker å videreutvikle prosjektet og har drøftet ulike modeller og prosesser for dette med Iris og Agderforskning. Dette Prosjektforslaget er et svar på disse drøftingene og et utgangspunkt for videre samtaler om utformingen og rammer for prosessen videre. Etter nesten fem år med til dels sterk konjunkturoppgang er det nå tegn til en mer avdempet utvikling i norsk økonomi. Markert svekkelse av den økonomiske veksten hos våre handelspartnere, sterkere krone og renteøkningene som alt har funnet sted, trekker veksten ned. Den amerikanske økonomien ser ut til å være på vei inn i en markert lavkonjunktur. Det ventes at nedgangen i amerikansk økonomi vil spre seg til resten av OECD-området. Også høyvekstøkonomier som Kina og India vil merke den internasjonale nedgangen, men veksten der ventes å holde seg relativt godt. Dette sammen med en svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne bidrar til en halvering av veksten i tradisjonell vareeksport fra 2007 til En ytterligere nedgang forventes fra 2008 til BNP Fastlands-Norge økte med hele 6,0 % i fjor den høyeste veksten siden begynnelsen av 1970-tallet. Oppgangen i norsk økonomi har ført til en rekordhøy vekst i sysselsettingen de to siste årene, og arbeidsledigheten har gått ned til et nivå man ikke har sett på 20 år. Vi venter en klart lavere økonomisk vekst de neste årene. Dette vil slå ut i at sysselsettingen vil øke mye mindre framover enn i 2006 og Den store arbeidsinnvandringen som har muliggjort den meget sterke veksten, vil trolig reduseres framover. Dermed regner vi med at arbeidsledigheten bare vil øke moderat og på årsbasis ligge under nivået fra forrige konjunkturtopp på slutten av 1990-tallet. 1

7 Hovedintensjonen med rapporten er å legge frem et materiale som den enkelte aktør kan bruke i sin strategiske planlegging Agderforskning i Kristiansand og IRIS i Stavanger er engasjert i dette arbeidet og har utarbeidet denne rapporten som består av seks deler: Innledning, problemstillinger Situasjonsanalyse, statistisk materiale. Handels- og servicenæringens regionale rolle Trendanalyse Cases/scenarier i forhold til trender Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger Rapporten bygger videre på Detaljhandelsrapporten utarbeidet i Regionale konjunkturforskjeller Konjunktursituasjonen våren 2008 er lite ensartet og med store geografiske forskjeller i økonomisk aktivitet både for privat og offentlig sektor. Mens arkitekter og byggetekniske konsulenter Telemark og Vestfold har tomme ordrebøker og ser etter jobber ser en ingen tegn til aktivitetsreduksjon for samme næringsgruppe i Agder og Rogaland. Trelastproduksjonen går i stor grad til lager. Også på offentlig sektor settes sparekranene på østover i betydelig større grad enn på sørvestkysten. Usikkerheten knyttet til den nærmeste fremtid er økt spesielt innen boligmarket og spesielt for leilighetsbygg. Omsetningshastigheten er sunket og tiden det tar i mange tilfeller doblet innen mange regioner østover. Renteøkninger og større forsiktighet fra bankene bremser også aktiviteten. Den internasjonale renteuroen som har smittet over fra USA har økt innlånskostnadene til bankene mye mer enn renteøkningen fra Norges Bank. Næring knyttet til oljerelatert aktivitet går fortsatt med full kapasitet om med ordrebøker fulle i mange år framover. Dette har en svært stabiliserende effekt for de regioner som får nytte av denne økonomiske aktiviteten med ringvirkninger til næringer som normalt ligger et godt stykke fra oljebransjen. Det er vanskelig å forutsi hvor stor og hvor lenge den ganske usikre situasjonen vil bli og vil vare, og om den vil spre seg til nye områder. Innen byggesektoren er det oppmagasinert behov inne offentlig sektor og innen vedlikehold. Sykehjem, skoler barnehager har på mange steder ikke fulgt med i den 2

8 generelle utviklingen og nådd opp i kommunale prioriteringer. Lønnskostnadene i kommunene har spist opp mye av veksten i inntekter og økte overføringer. Store prosjekter i privat sektor har beslaglagt produksjonskapasiteten i bygge- og anleggsbransjen og ført til sterk prisstigning anslått til mellom 1-2 % per måned. Veibygging og utbedring samt asfaltering henger etter i mange distrikt, men representerer oppmagasinerte behov som en dag vil måtte løses. Sett fra offentlig sektor vil det reduserte aktivitetsnivået representere en fordel for å finne kapasitet til å gjennomføre nødvendige oppgaver til noe lavere priser enn bare for noen måneder siden. Effekten på varehandelen av utviklingen som er beskrevet over vil være ulik og også variabel over tid. Men, for mange virksomheter i randsonene av oljenæringens innflytelsesområde eller utenfor dette kan en i dag se store variasjoner og utfordringer i den nærmeste tiden. 3

9 2 Utvikling i detaljhandelen Året 2007 var på mange måter et "jubelår" for Norge med sterk økonomi og sterk vekst i både BNP for Fastlands-Norge, innenlandsk etterspørsel og sysselsetting: Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med hele 6 % i 2007 Konsumet i husholdningene økte med 6,5 % fra 2006 til Dette er den sterkeste konsumveksten siden 1996, og det er det fjerde året på rad med konsumvekst på mer enn 4 %. Varekonsumet økte med 7,7 %, mens tjenestekonsumet økte med 4,6 %. Sysselsettingen økte med 3,8 % fra 2006 til 2007, tilsvarende flere personer. Veksten i sysselsetting var størst innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og i forretningsmessig tjenesteyting. Lønnsveksten regnet som lønn per normalårsverk gikk opp med hele 5,6 % fra 2006 til 2007, mot en vekst på 4,9 % året før. 2.1 Detaljhandelen øker videre Stor omsetning av byggevarer, innredningsartikler og elektriske varer bidratt sterkt til veksten. Detaljhandelen opp 24,6 milliarder eller 8,3 % fra 2006 til Detaljomsetningen av denne type varer har økt med mellom 10 og 20 % i 2007 sammenlignet med Omsetningen for bedrifter innenfor postordre/internetthandel økte omsetningen med over 12 % i samme periode, mens dagligvareomsetningen hadde en vekst på 6 %. I 6 termin (november og desember) 2007 begynte imidlertid veksten å avta. Bilsalget nådde rekordhøyder Salget av motorkjøretøyer unntatt motorsykler hadde i 2007 en vekst på 11,3 %. I 6. termin i 2007 viste imidlertid en nedgang på 2,7 %, noe som gir et signal på hva en vil kunne ha i vente. Forbrukerelektronikk for 31 milliarder I 2007 ble det solgt forbrukerelektronikk for mer enn 31 milliarder kroner i Norge. Det blir nesten kroner på hver innbygger. TV, mobiltelefon og innbyggingsprodukter i kjøkken topper statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. Bransjen har i 2007 tatt ut mye av vekstpotensialet for 2008 og 2009, og vil være nødt til å tilpasse seg dette uansett konjunktututviklingen. 4

10 Nedgangstendensen som blir stadig tydeligere, forsterker behovet for en slik markedstilpasning. Hvert tredje hjem kjøpte flat-tv Det var en formidabel vekst i omsetningen av flat-tv i Totalt ble det solgt apparater. Det betyr at nesten hver tredje husstand kjøpte ny flat-tv. Selv ikke i august 2007, da Stiftelsen Elektronikkbransjen revurderte prognosen for fjoråret, kunne det forutses at totalomsetningen for 2007 ville bli så høy. Salget endte på apparater, en vekst på 27,5 % fra apparater i Nær rekordomsetning av mobiltelefoner Norske forbrukere kjøpte 2,3 millioner mobiltelefoner i Det er nesten like mange som i rekordåret 2005, da det ble solgt 2,35 millioner ble rekordår for byggevarer. Bekymring for 2008 De store kjedene i byggevare- og trelastbransjen vokste med omtrent 17, 5 % i Nedgangen i boligbygging og boligomsetning får imidlertid konsekvenser. Makrosikts 1 prognoser viser at det i 2009 vil bli bygget 8000 færre boliger enn i Dette sammen med nedgangen i boligomsetningen vil kunne få store konsekvenser for byggevare- og trelastbransjen og for møbelbransjen. IKEA har registrert fall i omsetningen i de internasjonale markedene som rammes av boligkrisen. I Norge bør så vel møbelbransjen som byggevare- og trelastbransjen ta slike signaler på alvor. 2.2 Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen Kannibalisme i fallende marked. Når markedspotensialet faller så plutselig, samtidig som aktørene har urealistiske omsetningsmål, er mulighetene for en maktkamp alle mot alle stor fordi de ikke har ikke har fått lagt inn denne mulige markedsreduksjonen og overkapasiteten i sine planer og budsjetter. Kjedene tar fastere grep: Varner-gruppen som står bak blant annet Cubus, Dressmann og BikBok har hoveddominans i det norske klesmarkedet. Sammen med Hennes & Mauritz står kjeden for 42 % av klesomsetningen i Norge. Parallelt med denne utviklingen har det foregått en omfattende strukturendring innen varehandelen gjennom etablering av sterke, dominerende kjeder innen en rekke bransjer, og ved etableringen av kjøpesentre. Dette har ført til 1 Makrosikt er datterselskap av Opinion AS 5

11 en kraftig forskyvning av omsetningen bort fra de tradisjonelle bysentra og tettsteder mot eksternt etablerte kjøpesentre. Store, ressurssterke aktører kontrollerer nå store deler av markedet, og den selvstendige detaljist er nærmest tvunget til samarbeid gjennom kjeder for å overleve. Størst konsentrasjon av markedsmakt finner en i dagligvarehandelen der fire aktører i 2007 kontrollerte 97,7 % av det norske dagligvaremarkedet. Lidl ble slukt av Reitangruppen 2. Dagligvarebransjen vil også møte en ytterligere skjeping av konkurransen. Fordelingen av makten i dagligvaremarkedet Dagligvaremarkedet domineres totalt av de fire paraplykjedene som sammen har 97,7 % av markedet fordelt slik: I 2007 økte dagligvaremarkedet med 6,7 milliarder kroner, fra netto 110,3 milliarder kroner i 2006 til netto 117 milliarder kroner i NorgesGruppen 39,2 % (+1,3 % -poeng) Coop Norge 23,8 % (-0,5 % -poeng) ICA Norge 17,4 % (-1,5 % -poeng) Reitan-gruppen 17,3 % (+0,4 % -poeng) Lidl økte sin markedsandel fra 1,4 % i 2006 til 1,5 % i Smart Club økte sin markedsandel fra 0,6% i 2006 til 0,8% i ICA starter 2008 med å vise til krisetall i første kvartal. De taper penger, har misfornøyde kunder og tapte i 2007 markedsandeler. De siste sju årene har ICA redusert antall butikker med 494 fra 1131 til 637. ICA og Rimi taper i konkurransen med Reitan-gruppen og Norgesgruppen. Med lavere vekst i dagligvaremarkedet vil i 2008 og 2009 sannsynligvis få en betydelig omstrukturering i dagligvarebransjen. I marked for elektriske husholdningsvarer (brune- og hvitevarer) dominerte fremdeles kjedene Elkjøp og Expert i 2007 med ca. 60 % av markedet. En utfordring for denne bransjen er at netthandelen tatt rundt 20 % av markedet samtidig som bransjeglidningen forsterkes. 2 Er ennå ikke godkjent av Konkurransetilsynet 3 Kilde Lidl og Smart Club: AC Nielsen Norge AS 6

12 Statistisk viser Elkjøp og Expert en nedgang på ca. 6 % fra 2006, men nedgangen er ikke reell da noe kommer inn under gruppen netthandel der både Elkjøp og Ekspert er større aktører. Slike realiteter bør de selvstendige nisjeaktørene nå ta konsekvensen av for å overleve en lavkonjunktur for bransjen som sannsynligvis vil vare ut 2009 og kanskje enda lenger. DVD-salget i fritt fall. Etter en sammenhengende vekstperiode på 17 år viser første kvartal i 2008 et fall på 30 % i et marked som 2007 representerte et detaljsalg på rundt 2,5 milliarder kroner. 4 Samtidig synker musikksalget som et resultat av fildeling og nedlasting fra Internett. Markedet for dataspill vil kunne kompensere for mye av salgssvikten Her ser en imidlertid klare tendenser til bransjeglidning ved at nye aktører går inn i dette markedet. 2.3 Det internasjonale scenarioet og økonomisk krise Krisen for detaljhandelen ute i verden ser ut til å akselerere. I Storbritannia slår nå butikkdøden til for fullt.. Vi vil også få merke dette i Norge, men ved å ta de riktige grepene vil dette bare bli "krusninger" her hjemme. En viktig buffer for Norge er utsiktene for en fortsatt nasjonaløkonomisk vekst som er større enn i landene vi normalt sammenlikner oss med. Tabell 2.1 Prosentvis økonomisk vekst i BNP Land * 2009* USA 2,2 0,5 0,6 Japan 2,1 1,4 1,5 Eurolandene 2,6 1,4 1,2 Storbritannia 3,1 1,6 1,6 Norge 3,5 3,1 2,3 Sverige 2,6 2,0 1,7 Danmark 1,8 1,2 0,5 Kina 11,2 9,3 0,5 India 9,2 7,9 0,5 * Prognoser, Kilde: IMF World Economic Outlook Slutten av 2007 og 2008 så langt viser imidlertid stor turbulens i internasjonal økonomi 4 Kilde: Norsk Videogramforening, NVF 7

13 2.4 Hva med utviklingen i 2008? Mindre detaljhandel i mars 2008 Fra februar til mars i år gikk detaljhandelen ned. En ser nå tydelige signaler på at detaljhandelen er på vei ned innen flere sentrale bransjer. Byggevarer bidro sterkt til nedgangen, men nedgangen var størst for klær, sko og også for møbler var nedgangen merkbar. Apotekervarer, kosmetikk og toalettartikler viser samme klare tendens. Dagligvareomsetningen viste imidlertid små endringer. Ledere i norsk detaljhandel mener høykonjunkturen er over og forbereder seg på strammere tider 5. Faresignaler Slutten av 2007 og 2008 så langt viser stor turbulens i internasjonal økonomi. Salget av nye biler har bremset opp. Etter tre måneder er det registrert 11,2 % færre enn i gullåret Nybilsalget i mars var ned 15,6 % i forhold til mars 2007 (kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken AS.). Dette er en interessant indikator på utviklingen i konsumet/ detaljhandelen. De tre første månedene i år ble det åpnet 142 konkurser i byggebransjen. Det er 31 % flere enn i første kvartal året før og 59 % over snittet per kvartal de siste to årene Det kan forventes en nedgang i prosentvis vekst i BNP fra 3,5 i 2007 mot 2,3 i Dette vil ikke ha en øyeblikkelig virkning, men er bekymringsfullt på sikt. Nedgang i reallønnsveksten til tross for forventet høyere nominell lønnsvekst Økning av rentenivået Økning i inkassosaker. Ved utgangen av 2007 hadde nordmenn hele 45,6 milliarder kroner i gjeld til inndrivelse. Tvangssalg av boliger er en sentral indikator som viser sterk økning de fire første månedene i For enkelte tingretter er økningen mer enn 150 % og med Alta tingerett på topp med 200 % 6. For Aust og Vest Agder, Rogaland og Hordaland er Aust Agder tingrett per 30. april på topp med 82 %. Så følger Bergen tingrett med 40 %, Kristiansand tingrett med 23 %, og Haugaland tingrett med 21 %. 5 Kilde: Dagen Næringsliv 9. april Kilde: Markedsundersøkelse i VG

14 Stigende rente og øket miljøfokus gir signaler om endret forbruksmønster med mindre kjøp som resultat. Kannibalisme ved at kjedene spiser hverandre når markedet flater ut, og det eksisterer en stor overkapasitet i de fleste bransjer. Reitangruppen s overtakelse av Lidl er et tydelig signal på hva som kan forventes i tiden framover. Forskyvning av omsetningen sentra i mellom der nye sentra trekker til seg flere kunder enn det de tapende kan få erstattet. Svakere ordretilgang. Ordretilgangen i industrien var markant lavere i 1. kvartal 2008 enn i samme kvartal året før. Ordrereservene var stadig på et høyt nivå. Samlet ordretilgang i industrien gikk ned med 18,1 % fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal Nedgangen var størst i det innenlandske markedet, men også eksportmarkedet viste nedgang. Omslag i arbeidsmarkedet. Fare for øket ledighet. Arbeidsledigheten har nådd et bunn-nivå og er en medvirkende årsak til veksten i detaljhandelen de senere årene. Nye prognoser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV varsler imidlertid at veksten i sysselsettingen blir kraftig redusert, og at det kan forventes stigende ledighet i bygg og anlegg og i deler av industrien. Økt sysselsetting innen offentlig sektor vil kunne dempe noe av denne effekten. Konsekvenser: Forbrukerne har eksponert seg så sterkt i nyanskaffelser i form av bolig, hytte, biler, lystbåter og andre kapitalvarer at små endringer i de økonomiske rammebetingelsene vil kunne få store konsekvenser for den enkelte husholdning. Dette vil kunne gi en dominoeffekt der boligmarkedet og detaljhandelen først vil merke konsekvensene. Det vil i tillegg kunne bli en stor utfordring for reiselivsbransjen. Bygg- og anleggsbransjen har allerede begynt å føle dette på kroppen ved at igangsatte prosjekter stanses, og prosjekterte legges på is. I enden av denne konsekvenskjeden er finansmarkedet og finansinstitusjonene, og signalene er lite lystelige. Det viktig nå å fokusere på å ta de riktige grepene. 2.5 Fylkesmessig utvikling De fire fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland befester stillingen som Gullkysten for detaljhandelen. 9

15 Rogaland med Haugesund og Sola som vinnere. Sola med størst prosentvise omsetningsøkning i 2007 og Haugesund på topp i Rogaland og nr 5 på landsbasis mht. omsetning pr. innbygger med kroner. Omsetning per innbygger for hele landet var kroner i 2007 Også i 2007 viste Hordaland Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder stor omsetningsøkning. Hordaland +8,9 %, Rogaland + 10,3 %, Vest-Agder + 9,8 % og Aust-Agder + 10,7 % mot et landsgjennomsnitt på 8,3. Så begrepet "Gullkysten" gjelder fremdeles. Haugesund holder fremdeles stand som den kommunen med størst oms. pr. innb. i VA-, AA-, Rogaland og Hordaland med kr i forhold til landsgjennomsnittet på kroner. (Nr. 5 på landsbasis). Kjøpesentrene sliter med å ta sin del av forbruksøkningen, men er likevel dominerende. Store endringer i handlestrømmene og mørke skyer i horisonten. Tabell 3.1; Omsetningsutvikling 2007 Hele termin 2007 Hordaland + 8,9 % + 5,7 % Rogaland + 10,3 % + 7,1 % Vest-Agder + 9,75 % + 8,0 % Aust-Agder + 10,7 % + 8,7 % Hele landet + 8,35 % + 6,5 % Kilde: SSB s strukturstatistikk 2006 og 2007 Tabell nr. 3.1 viser hvordan omsetningen for detaljhandelen viste synkende tendens mot slutten av Utvikling i kommunene I detaljhandelsrapporten for 2007 tok en for seg en rekke nøkkeltall som omsetning pr. capita, omsetningslekkasje og kjøpesentrenes andel av detaljhandelen. Dette er et bilde som ikke endres så raskt at det er nødvendig med en årlig gjennomgang. Det som imidlertid er interessant å se nærmere på er kundestrømmer, konkurransen kjøpesentre i mellom og den interne konkurransen mellom byer/tettsteder. Tabell 3.1 viser utviklingen i detaljhandelen for kommuner med mer enn 5000 innbyggere. 10

16 Tabell 3.1 Detaljhandel i større kommuner. Endringer i omsetning Endring : Endring Endringsøkning i prosentpoeng Aust-Agder + 6,4 % +10,6 % + 4,2 Arendal: + 5,4 % + 9,6 % + 4,2 Grimstad + 11,5 % + 11, 9 % + 0,4 Lillesand % + 10,1 % + 3,4 Risør + 0,5 % + 6,1 % - 3,4 Tvedestrand - 0,45 % + 3,0 % + 3,55 Vest-Agder + 5,8 % + 9,75 % + 3,95 Farsund + 6,5 % + 12,25 % + 5,75 Flekkefjord + 1,75 % + 10,5 % + 8,75 Kristiansand: + 6,0 % + 8,7 % + 2,7 Kvinesdal + 1,2,% + 7,5 % + 6,3 Lyngdal + 5,8 % + 12,4 % + 6,6 Mandal + 6,2 % + 8,3 % + 2,1 Songdalen + 0,8 % +/- 0 % - 0,8 Søgne + 10,4 % + 16,7 % + 5,3 Vennesla +7,4 % + 12,7 % + 5,2 Rogaland + 7 % +10,3 % +3,3 Eigersund: + 7,9 % + 5,9 % - 2,0 Gjesdal + 4,6 % % + 7,7 Haugesund: + 3,8 % + 10,3 % + 6,5 Hå + 4,0 % + 10,2 % + 6,2 Karmøy + 4,75 % + 15,2 % + 10,45 Klepp + 5,2 % + 10,5 % + 5,3 Randaberg + 12,9 % + 15,6 % + 2,7 Sandnes: + 8,1 % + 7,3 % - 0,8 Sola + 16,4 % + 19,2 % + 2,8 Stavanger: + 8,5 % + 12,0 % + 3,5 Strand + 6,7 % + 7,6 % + 0,9 Time + 8,8 % + 9,8 % + 1,0 Tysvær + 3,2 % + 8,7 % + 5,5 Vindafjord + 6,9 % 11

17 Hordaland + 6,6 % + 8,9 % + 2,3 Askøy + 4,8 % + 9,2 % + 4,4 Bergen: + 6,5 % + 8,6 % + 2,1 Bømlo + 8,4 % + 7,3 % - 1,1 Fjell + 9,3 % + 7,2 % - 3,2 Kvam + 4,1 % + 11,7 % + 7,6 Kvinnherad + 4,5 % + 7,0 % + 2,5 Lindås + 9,3 % + 11,4 % + 2,1 Meland + 8,8 % + 10,1 % + 1,3 Odda + 3,0 % + 8,5 % + 5,5 Os + 11,2 % + 13,95 % + 2,75 Osterøy + 13, 5% + 4,1 % - 9,4 Stord + 4,0 % % + 6,95 Sund + 4,8 % + 1,9 % + 2,9 Voss + 3,4 % + 7,05 % + 3,65 Kilde; SSBs strukturstatistikk 2006 og 2007 En ser at mange kommuner ikke klarer å ta sin andel av omsetningsøkningen. I Hordaland har Bergen ikke klart å ta sin del av detaljhandelen. Årsakene kan være mange, blant annet vanskelige trafikkforhold. Samtidig ser en at kommunene og kjøpesentrene rundt Bergen styrker stillingen. 2.7 Utvikling for kjøpesentraene Detaljhandel i kjøpesentra v/s øvrig detaljhandel 2008 vil sannsynligvis bli et år der konkurransen kjøpesentrene i mellom topper seg veksten vil flate ut, og en vil se at en rekke sentra ikke klarer å opprettholde omsetningsvolumet i forhold til gjennomsnittlig omsetningsvolum. Kundestrømmene har i 2007 endret seg, og denne trenden vil forsterkes. Hordaland Interessant er det å registrere hvordan enkelte aktører adopterer nye trender som miljøbevissthet, rettferdig handel og identitetsbygging. Sartor Storsenter er en eksponent for dette gjennom utarbeidelsen av en egen samfunnsrapport som implementeres i senterets strategiske planer. 12

18 Kommune/ /Kjøpesenter Askøy Askøy senter Kleppestø senter Ravnangersenteret AS Strusshamn senter Bergen Bergen Storsenter Arken Fanatorget Galleriet Gullgruvensenter Arena 1 Kilden senter Kløverhuset Lagunen storsenter Laksevåg senter Arena 1 Nestun senter Oasen bydelsenter Sletten shoppingsenter Endring 05- Endring % + 4 % + 5 % + 20 % +/- 0 % + 5 % + 4 % - 1 % + 6 % - 4 % + 6 % +/- 0 % - 14 % + 3 % + 37 % + 8 % + 2 % + 8 % + 20 % + 5 % + 7 % + 11 % + 5 % + 8 % + 7 % + 10 % + 5 % + 2 % + 8 % + 22 % 13

19 Sundt - 8 % + 9 % Vestkanten as - 14 % + 12 % Xhibition + 20 % + 11 % Øyrane torg + 4 % + 8 % Åsane senter Omorganisert - Bømlo Sams senter + 6 % + 20 % Fitjar Handelshuset Odd Larsen AS - - Fjell Sartor storsenter + 13 % + 12 % Sartorparken a) - Kvinnherad Husnes butikksenter a) - Torghuset a) - Lindås Knarvik senter + 8 % + 10 % Lindås senter + 6 % + 6 % Os Amfi Os + 22 % + 27 % Osterøy Osterøy senter + 10 % + 6 % Stord Amfi Stord + 5 % + 10 % Bytunet + 7 % + 2 % Voss Amfi Voss + 4 % + 11 % Øygarden Rong senter AS + 4 % +5 % a) Sammenslått datagrunnlaget noe usikkert. Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister

20 Rogaland For Rogalands del er Haugalandet på mange måter juvelen i kronen. Både Karmøy og Haugesund har hattt en fin utvikling i Karmøy med størst endringsøkning fra 2006, og Haugesund på topp med omsetning pr. innbyg- det solide grunnlaget som er lagt. ger. Utfordringen for Haugalandet er primært å konsolidere og videreforedle Spesielt interessant er det imidlertid at Sandnes har en nedadgående trendens til tross for et sterktt Forus området. Her er det sannsynligvis lekkasje både til Stavanger og sentrene på Sør-Jæren. Det spøkes med at Kristiansands største møbelforretning er IKEA på Forus. Kunder fra Vest-Agder bidrar gjennom handleturene til IKEA til annen omsetning i Forus-Sandnes områ- Utfordringen for Sandnes er å utvikle sentrumsområdet i selve byen. Dersom det. Mye tyder på at Vest- Agder har tatt tilbake noe av denne lekkasjen. det ikke skjer innen rimelig tid, vil detaljhandel i Sandnes sentrum kunne bli en tapt sak med de konsekvenser det vil ha for blant annet eiendomsbesitter- i ne. En ny RV 44 sørover Jæren vil i tillegg kunne forsterker endringene kundestrømmene i Sandnes sin disfavør. 15

21 I Egersund er det tatt noen interessante grep der Julebyen som identitetsskaper og opprusting av kjøpesentrene står sentralt. Spesielt interessant er det å merke seg Eger Stormarked som til tross for å være stengt for renovering i de 5 første måneder av 2007 hadde en omsetningsvekst på 118 %. I 2008 vil en stor kjøpesenterombygging nær sentrum være ferdig med det potensial det vil representere. For sentrene på Sør-Jæren, men også for Sandnes og Stavanger vil utviklingen i Egersund være en utfordring. Kommune/Kjøpesenter Endring Endring Eigersund Eger Stormarked % Gjesdal Magneten - 24 % +18 % Stasjonen + 8 % + 7 % Haugesund Amanda Storsenter + 6 % + 7 % Combisenteret + 43 % Gard senteret + 6 % + 11 % Kråkereiret +/- 0 % Kvalasenteret + 10 % Markedet + 4 % + 7 % Hå Amfi Nærbø - 8 % + 5 % Karmøy Amfi Åkrehamn + 2 % + 2 % Oasen +/- 0 % + 9 % Klepp Jærhagen + 6 % + 9 % Sandnes Kvadrat + 7 % + 8 % Bruelandsenteret +/- 0 % +/- 0 % Maxi Stormarked + 4 % + 3 % Amfi Vågen +/- 0 % + 21 % Sola Ankerbygget kjøpesenter + 6 % + 6 % 16

22 Stavanger Amfi Madla +/- 0 % + 25 % Kilden Hillevåg Torg +/- 0 % + 9 % Magasinblaa + 17 % + 10 % Stadionparken % + 20 % Stavanger Storsenter + 2 % + 7 % Straen senter + 16 % + 7 % Tvedtsenteret + 5 % + 9 % Strand Ryfylke storsenter + 2 % + 4 % Time M % + 14 % Motehuset Bryne Torg + 4 % + 12 % Tysvær Aksdal senter + 4 % + 6 % Vindafjord Ølen senter AS +/- 1 % - 17 % Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister Vest Agder For Vest-Agder sin del bør utviklingen i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Søgne og Vennesla vekke interesse når en ser at Kristiansand ikke har klart å få sin del av omsetningsveksten i Spesielt interessant er det å se at Sørlandssenteret ikke klarer å følge opp den generelle omsetningsutviklingen i I forhold til Vest-Agder og Kristiansand vil det også være interessant å se østover mot Lillesand, Grimstad og Arendal. 17

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Varehandelsseminar. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder. Stavanger 29.

Varehandelsseminar. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder. Stavanger 29. Varehandelsseminar Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Stavanger 29. mai Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting

Varehandel og personlig tjenesteyting Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Egersund 30. mai Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7-2008 HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER

Prosjektrapport nr. 7-2008 HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER Prosjektrapport nr. 7-2008 VAREHANDEL OG PERSONLIG TJENESTEYTING I ET FREMTIDS- PERSPEKTIV HORDALAND, ROGALAND, AUST- OG VEST AGDER Mai 2008 Tittel Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv,

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser Kjøpmannsinstituttet (KI) 1967 1987 Varehandelens Høyskole (VH) 1988 94 Stiftelsen NVH 1994 2000 Handelshøyskolen BI 2000 Bachelorstudiet

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Detaljhandelsrapporten

Detaljhandelsrapporten Detaljhandelsrapporten Prosjektrapport nr. 6/2007: Varehandel og personlig tjenesteyting for Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Detaljvarehandelsanalyse SpareBank 1 SR-Bank Torbjørn Hodne Kari Jøsendal

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet

Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet Prosjektrapport nr. 11/2012 Arbeid og levekår i Lister Sluttrapport fra prosjektet Helge Røed og Arild Vangstad Tittel Forfattere Arbeid og levekår i Lister sluttrapport fra prosjektet Helge Røed og Arild

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen 2008 Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2011 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Ringvirkninger av store veginvsteringer. Joachim Rønnevik og Jon Inge Lian, TØI Transport, Miljø og Forskning 2010 Oslo Kongressenter

Ringvirkninger av store veginvsteringer. Joachim Rønnevik og Jon Inge Lian, TØI Transport, Miljø og Forskning 2010 Oslo Kongressenter Ringvirkninger av store veginvsteringer Joachim Rønnevik og Jon Inge Lian, TØI Transport, Miljø og Forskning 2010 Oslo Kongressenter 31.05.2010 Statistisk analyse 102 vegprosjekter > 200 mill kr, ferdigstilt

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer