Konjunkturbarometeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret"

Transkript

1 Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på Les alt på NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel etter fagarbeidere KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV IPAX OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, GREATER STAVANGER, INNOVASJON NORGE OG LO ROGALAND.

2 Leder 2 Konjunkturbarometeret i stikkord Utsiktene for verdensøkonomien vurderes som noe lysere enn for bare et halvt år siden, selv om det fortsatt er uro å spore. Det verste av krisen i eurolandene ligger trolig bak oss. I Norge er det behov for å investere i et robust kompetansesamfunn for å kunne møte morgendagens behov, oppgaver og markeder. Optimismen i Rogaland er stor, men forventningene om fortsatt stor vekst i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2014 er noe avdempet. Ledighetstallene øker svakt og arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Bruttoarbeidsledigheten ligger rundt 2,3 %. Rekrutteringsutfordringene er på linje med i fjor og er først og fremst knyttet til fagarbeidere, fulgt av teknisk personell. Framskrivninger fra SSB tyder på at det trolig er fagutdannede det vil være mangel på i fremtiden. Internasjonal konkurranse merkes i stadig flere sektorer, også innen kunnskapsintensive bransjer. Kontinuerlig utvikling av kompetanse er en stadig viktigere konkurransefaktor. Virksomheter ser dette og investerer i kompetanse gjennom opplæring eller rekruttering. Nyutdannede stiller høye krav til morgendagens arbeidsgivere og ledere. Nettverk og omdømme spiller en større rolle enn tidligere. Positiv omtale av en næring gir økt søkning til utdannelser tilknyttet næringen. Kontinuerlig utvikling av kompetanse som konkurransefaktor Vi har et rekordhøyt investeringsnivå i offshoresektoren. Det fører til et høyt aktivitetsnivå for teknologibedriftene som leverer til denne bransjen. Samtidig har aktiviteten en smitteeffekt på andre bransjer. Mange virksomheter går godt. Bedriftsundersøkelsen viser at optimismen fortsatt er høy, selv om den er noe dempet i forhold til forventningene til antall ansatte, lønnsomhet og investeringer. Det er alt i alt godt nytt for Rogaland. Samtidig får vi signaler om at alt ikke kan vokse i det uendelige og at endringer kan skje fort. Store utbyggingsoppgaver for offshoresektoren har gått til utenlandske verft. Antall helt ledige viser en økning. Boligbyggingen bremser opp til tross for at forventningene til videre økonomisk vekst består, befolkningen vokser og det reelle behov for et sted å bo øker. Når det gjelder oljeleverandørindustrien har totalmarkedet på norsk sokkel aldri vært høyere, men faren for tap av markedsandeler demper forventningene. Det skyldes i første rekke at kostnadsnivået er blitt for høyt. I en situasjon der forventningene til høy levestandard er store og der lønnskostnadene er høyere enn hos våre nærmeste konkurrenter, er det tid for å tenke strategisk. Vi må arbeide enda mer effektivt og være bedre enn våre konkurrenter. Strategisk og kontinuerlig utvikling av kompetanse er en nøkkel til dette. Årets bedriftsundersøkelse viser at det er mangel, spesielt på faglært arbeidskraft. Dette bør være et fremtidig satsningsområde. Vi setter fokus på kompetanseutvikling i denne utgaven av Konjunkturbarometeret. Alt innhold i Konjunkturbarometeret, sammen med annen nyttig informasjon, er tilgjengelig på nettet på Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret Forsidefoto: Shutterstock Innholdsproduksjon: ipax Magasindesign: Oktan Stavanger Trykk: Kai Hansen Trykkeri Et samarbeidsprosjekt Dette Konjunkturbarometeret er utarbeidet av ipax ved Per Møller-Pedersen, Anne Solheim, Ole Berrefjord og Morten Helliesen med førstnevnte som prosjektleder. Styringsgruppen består av Ola Saua Førland, Øystein Hansen, Hallvard Ween, Marit Karlsen Brandal, Inger Høiland, Gustav Svane og Kari Jøsendal med førstnevnte som prosjektleder. Redaksjonen ble avsluttet 3. januar 2014 Utgivelsesdato 13. januar 2014 Dette Konjunkturbarometeret og utfyllende informasjon finnes på

3 Litt bedre, litt mindre usikkert Sett under ett vurderes utsiktene for verdensøkonomien ved årsskiftet som noe lysere enn hva ekspertene trodde for et halvt år siden. For 2014 ventes en vekst på rundt 3,5 prosent, mot 2,9 prosent i Men det er fortsatt uro å spore blant de toneangivende observatørene om hva som kan ligge i kortene framover. Varsellampene er på ingen måte slått av. Bedringene vi så tegn til i USA fortsatte utover høsten. Det meldes om sterkere utvikling innen boligmarkedet, i sysselsettingen og i den innenlandske etterspørselen. Mange ser sentralbankens vedtak om å trappe ned på de omfattende obligasjonskjøpene som en bekreftelse på at økonomien har fått fastere grunn under føttene. Også for Europa tyder tegn på at bunnen kan være i ferd med å bli passert. Samlet sett ligger det an til nullvekst i 2013 og positiv vekst neste år på 0,6 prosent. Situasjonen for mange av landene er fortsatt sårbar, men det er håp om at forbedringer i konkurranseevnen og sterkere tillit til reformarbeidet rettet mot bank og finans kan styrke vekstevnen. Arbeidsløsheten vil imidlertid være historisk høy lenge ennå. I eurosonen ligger den på 12 prosent. I Japan merket de raskt effektene av den svært ekspansive finanspolitikken og pengepolitikken. Kursen på japanske yen falt kraftig. Det drev opp eksporten og satte fart i den økonomiske veksten. Utover i 2013 roet det seg litt ned igjen, og i tredje kvartal ble veksten lavere enn forventet. Nøkkelspørsmålet framover er om Japan klarer å gjennomføre hardt tiltrengte økonomiske reformer. Usikkerheten som for kort tid siden knyttet seg til om Kina ville klare å nå vekstmålet på 7,5 prosent i 2013, gjelder ikke lenger. Investeringsaktiviteten er fortsatt høy, og handelsoverskuddet steg litt mot slutten av året. Myndighetene har foreløpig valgt ikke å lansere noe offisielt vekstmål for 2014, men det antas en vekst på omtrent samme nivå som i I de øvrige BRIKS-landene Brasil, Russland, India og Sør-Afrika er bildet gjennomgående preget av svakere eller moderat vekst. TONEANGIVENDE ØKONOMIER FRA KRISEHÅNDTERING TIL REFORMFASE? Etter hvert som vi har erfart utviklingen i kjølvannet av finanskrisen, tyder mer og mer på at globaliseringen er over i en «neste 3 fase». Tenker vi oss 1990-årene etter Berlinmurens fall som en første akselerasjonsfase; tiåret som fulgte etter at Kina i 1999 med full tyngde kom inn på de globale markedene som en andre fase; og fasen vi kan være på vei ut av som en krisereaksjonsfase i kjølvannet av finanskrisen i 2008; kan vi nå se konturene av en neste, og fjerde fase. Spørsmålet er hva den vil bringe, og hvilket navn den etter hvert vil kunne få. Vi vet antakelig noe. For det første at den globale veksttakten har funnet et lavere leie. Både de modne og de fremvoksende økonomiene er inne i en svakere vekstbane. For det andre at de strukturelle reformbehovene nå blir tydeligere og lar seg konkretisere i større grad. For det tredje at det er under utvikling stadig sterkere inntektsforskjeller og dermed spenninger i mange av de tunge nasjonaløkonomiene som USA, Kina og i Europa. Den siste av disse faktorene kan bli den viktigste. Mens aksje- og pengebørsene igjen melder om all time high, melder situasjonen Norsk og internasjonal økonomi

4 Norsk og internasjonal økonomi 4 og utsiktene i arbeidsmarkedet, og spesielt for de unge, om «long time low». Rik dommene florerer i de øverste økonomiske lagene, mens elendigheten biter seg fast i de nederste. Klemt mellom disse to lagene, nærmest som en salami som skvises i sandwichen, finner vi de politiske myndighetene. Krisene vi har sett i økonomien har tæret på tilliten til politikerne. Kalamitetene i den amerikanske kongressen, usikkerheten om styringsevnen i EU-systemet, trøblete parlamentariske situasjoner i mange av de kriserammede landene og fremveksten av nasjonal sjåvinisme reflekterer utviklingstrekkene i økonomien. Om vi legger godsiden til kan hendelser sent sist høst tyde på at noe konstruktivt kan være på gang. I november bekreftet den nye toppledelsen i ettpartistaten Kina et reformistisk veikart for hele perioden fram mot 2020; et veikart tuftet på hva vi i vesten vil betrakte som en typisk markedsbasert og blandingsøkonomisk modell. I desember kom eurolandene enda et stykke på vei i sitt institusjonelle reformarbeid inn mot banknæringen, samtidig som demokratene og republikanerne kom fram til et kompromiss i Kongressen som hindret nok et politisk skadeverk i den amerikanske økonomien. NORGE KOMPETANSESTRATEGI I MAKRO Nordmenn oppfatter seg som borgere i verdens rikeste land, og med rette. Målt som inntekt per innbygger befinner Norge seg i gruppen av «Top six», sammen med landene Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, Qatar og Bermuda. I sannhet en tankevekkende kollegagruppe. I løpet av det siste året har det norske Pensjonsfond Utland klatret til topps og er nå verdens største pensjonsfond. I valgkampen ble det snakket mye om todelingen i norsk økonomi, og om hvordan kostnadsutviklingen i oljevirksomheten drar opp kostnadene i andre deler av samfunnet. Dette ble av noen også satt i samband med spørsmålet om hva vi skal leve av «etter oljen». Begge spørsmålene er sentrale og peker videre til to temaer som blir flagget høyt av den nye regjeringen; kompetanseløft og gjennomføringskraft. Fellesutfordringen i dette sakskomplekset er spørsmålet om samfunnets mestrings- og endringsevne. Skal det norske samfunnet kunne møte morgendagens behov, oppgaver og markeder, må det evne å se tilstrekkelig langt fram, og tenke og handle tilstrekkelig kreativt i forhold til hva som kan skje, dersom det skal mestre å tilrettelegge i tide for det som skal komme. Med andre ord; det vi kan tenke oss å leve av «etter oljen», må vi på mange områder investere i samtidig med oljen. Og da er det strategiske svaret enkelt å finne: Det må investeres i tide på å styrke kompetansen i befolkningen og i produksjonslivet. Hvor viktig dette er, følger av figuren nedenfor som viser tre varianter basert på Statistisk sentralbyrås velkjente beskrivelse av den norske nasjonalformuen. NASJONALFORMUENS sammensetning viser grunnstrukturen, der humankapitalen utgjør over åtti prosent. Det er kunnskapene, ferdighetene, holdningene og kreativiteten det dreier seg om. Det er her gjennomføringskraften kommer inn, og det er her Norge har et klart fortrinn og kan komme til å gjøre et historisk feiltrinn. SCENARIO 1 illustrerer hvordan Norge ved å satse klokt, treffsikkert og slagkraftig i tide kan bruke av sine finansielle muskler til å sikre seg et robust kompetansesamfunn i morgen. Strekker Norge seg og løfter sin kompetansestyrke med 10 prosent, øker det nasjonalformuen tilsvarende verdien av finanskapitalen. SCENARIO 2 illustrerer feiltrinnet. Tror vi som samfunn at vi kan vente med å handle til etter oljen, eller tror vi at vi ikke behøver strekke oss i samme grad som våre mindre heldige naboland og handelspartnere, vil vi kunne oppleve å svekke humankapitalens fremtidige konkurransekraft og inntektsevne tilsvarende verdien av finanskapitalen. Det er hva gjennomføringskraften antakelig dreier seg om når de politiske prioriteringene skal gjøres sentralt og ute i kommunene i årene som kommer. Tenker vi som verdens rikeste land, og lener norske velgere og politikere seg for mye på vårt finansielle fortrinn, kan vi risikere å få det nullet ut i møte med morgendagens konkurrenter, konkurransekrefter og kompetansekrav. Les om viktige forhold, og følg med på

5 ARBEIDSMARKEDET: Både bedriftene og NAV Rogaland venter moderat sysselsettingsvekst i 2014 Bedriftsundersøkelsen som nylig er gjennomført for Konjunkturbarometeret viser at næringslivet i Rogaland venter en økning i antall ansatte på 2 prosent i Dette er høyere enn NAV sin prognose, som ut fra en samlet vurdering venter en vekst på 1,4 prosent. I bedriftsundersøkelsen ventes det størst vekst i antall ansatte innen kultur, reiseliv og opplevelser, øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting. 5 Arbeidsmarkedet ARBEIDSLEDIGHET PER DESEMBER 2013 I desember var det registrert 5050 personer helt ledige i Rogaland, tilsvarende 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt høyere enn desember Foto: Shutterstock Bruttoarbeidsledigheten (summen av antall arbeidssøkere som er helt ledige og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak) utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten i Norge er på 3,3 prosent. Det har i Rogaland vært en økning i arbeidsledigheten for alle næringsgrupper, men størst oppgang for bygg og anlegg og deler av industrisektoren. Over 40 prosent av de helt ledige innen bygg- og anleggssektoren er polske statsborgere. De helt ledige med utenlandsk statsborgerskap er ofte middelaldrende og ufaglærte menn med manglende norskkunnskaper. Dette medfører ofte svært lav yrkesmobilitet, og derfor er også mange i denne gruppen med arbeidssøkere langtidsledige. PROGNOSE OVER SYSSELSETTING De siste årene har det vært en meget stor økning i antall sysselsatte innen energisektoren, og NAV forventer at denne utviklingen fortsetter i Ifølge SSB økte antall sysselsatte innen energisektoren med 11 prosent fra 2011 til 2012, og fra 2012 til 2013 vil økningen være på ca. 10 prosent. NAV estimerer med en økning for energisektoren i 2014 på ca. 6 prosent. NAV Rogaland forventer en samlet oppgang i sysselsettingen på 3450 personer, tilsvarende en økning på 1,4 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal Etter våre prognoser vil antall sysselsatte i 2014 utgjøre personer. Bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Konjunkturbarometeret viser at 41 prosent av virksomhetene venter en økning i antall ansatte, mens 13 prosent venter en reduksjon. Samlet sett venter bedriftene en sysselsettingsvekst på 2 prosent. Dette er høyere enn NAVs sitt anslag. I den nylige gjennomførte bedriftsundersøkelsen ventes det størst vekst i antall ansatte innen kultur, reiseliv og opplevelser, øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting. PROGNOSE OVER REGISTRERT ARBEIDSLEDIGHET Hvordan arbeidsledigheten i Rogaland utvikler seg i tiden fremover avhenger bl.a. av oljepris og rentenivå, men også av utviklingen på eksportmarkedet. Imidlertid forventer vi at de rekordhøye oljeinvesteringene og de nye oljefunnene i Nordsjøen, den relativt høye oljeprisen, den lave renten, og det oljerelaterte næringslivet i Rogaland fortsatt vil ha en positiv effekt på hele arbeidsmarkedet i 2014, men ikke i så stor grad som tidligere. Etter NAV Rogaland sine vurderinger vil antall helt ledige i 2014 fortsatt ligge godt under gjennomsnittet for landet. Vi forventer likevel en liten oppgang i arbeidsledigheten for bygg- og anleggssektoren, og vi tror det er østeuropeisk arbeidskraft som primært blir rammet. Vi estimerer en svak oppgang i arbeidsledigheten også for de andre næringssektorene, med unntak av offentlig virksomhet. NAV Rogaland estimerer i 2014 et årsgjennomsnitt med helt ledige på 5100 personer. Det er 9,0 prosent høyere arbeidsledighet enn årsgjennomsnittet for Les hele artikkelen på Antall helt ledige Antall helt ledige Kilde: NAV Rogaland Prognose

6 Overordnet bransjeanalyse 6 Fortsatt optimisme i de fleste bransjer Forventningene til 2014 er positive, men bedriftene har lavere forventninger til økningen i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer. Det er rekrutteringsutfordringer i forhold til arbeidskraft med fagbrev, samt teknisk personell. Aktivitetsnivået i Rogaland er fortsatt høyt. Likevel synes usikkerheten i internasjonal økonomi og signaler fra andre regioner i landet å slå inn også her i fylket. Forventningene til økt omsetning er imidlertid høye, noe som reflekterer et positivt syn på aktivitetsnivået fremover. Foto: Shutterstock Det har i 2013 vært fokus på likviditet som en begrensning i næringslivet. Derfor undersøkte vi også forventningene til endring i likviditetssituasjonen for virksomhetene. De er positive. Samlet sett venter 36 % av virksomhetene en moderat eller sterk styrking av likviditeten, mens kun 7 % av virksomhetene venter en moderat eller sterk svekkelse. Det er flest virksomheter som venter en styrket likviditet innen øvrig industri og varehandel. Den største andel av virksomheter som venter en svekket likviditet finner vi innen energi samt bygg og anlegg. Forventningsindeks 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0-10 % -20 % Andel bedrifter som venter økning minus de som venter nedgang Kilde: Andel Bedriftsundersøkelsen bedrifter som venter for økning Konjunkturbarometeret minus de som venter nedgang Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret Øvrig industri omfatter industribedrifter som ikke kan henføres direkte til energi- og maritim virksomhet. Det er en av de bransjene som er mest positiv. Samtidig er det bransjen med størst variasjon i forventningene til likviditet. Blant disse har spesielt eksportvirksomheter hatt en meget gunstig effekt av den lavere kronekursen, sier Hallvard Ween, regiondirektør for NHO Rogaland. I tillegg har disse virksomheter begynt å merke at den økonomiske situasjonen for Midt- og Nord-Europa begynner å løsne. Bedrifter som har forberedt Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer seg godt for denne situasjonen, vil få god uttelling. Ellers er det høye aktivitetsnivået innen olje og gass en betydelig vekststimulans for andre bransjer, og det er nok effekter av dette vi ser i resultatene, avslutter han. REKRUTTERINGSUTFORDRINGENE PÅ LINJE MED TIDLIGERE ÅR Det er fortsatt rekrutteringsutfordringer i Rogaland. Trendene fra tidligere år bekreftes ved at det er størst utfordring å rekruttere fagarbeidere og teknisk personell. 37 % av virksomhetene vurderer det som vanskelig eller svært vanskelig å rekruttere slike. Det tilsvarende tall for teknisk personell med universitets-/høgskoleutdannelse er 28 %. De største rekrutteringsutfordringene for fagarbeidere finner vi innen bygg og anlegg, varehandel og transport. For teknisk personell er de største utfordringer innen energi, bygg og anlegg samt forretningsmessig tjenesteyting. Undersøkelsen bekrefter det vi har sett de siste årene at det er et stort og økende behov for faglærte, både med og uten erfaring, sier Øystein Hansen, distriktssekretær for LO Rogaland. Han er spesielt opptatt av mulighetene for å avhjelpe situasjonen ved å gjøre grep på utdanningssiden.

7 Nivå som virksomhetene rekrutterer nyutdannede på 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 32 % Mastergrad, doktorgrad (4-årig eller mer) 53 % Bachelorgrad, høgskole (3 årig) 73 % Fagbrev Andel bedrifter som rekrutterer nyutdannede, fordelt på nivå Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret 40 % Videregående skole 7 Overordnet bransjeanalyse Mange unge går i dag for en studiespesialiserende eksamen, sier han. Hvis de av en eller annen grunn ikke klarer å gjennomføre i løpet av studietiden på 5 år som er garantert av fylkeskommunen, står de uten formelle papirer på en utdannelse. Det er en stor utfordring for den enkelte, for tilretteleggere av utdannelse og for bedriftene. Mange vet ikke om at det er lagt til rette for et alternativt og godt løp med først å ta yrkesfagbrev og deretter påbygg for studiespesialisering. Kanskje det er et spørsmål om informasjon og om å anerkjenne den status som en yrkesfagliglig bakgrunn kan ha, sier han. ETTERSPØRSEL ETTER NYUTDANNEDE Rekruttering av nyutdannede er fundamentet for en kompetent arbeidsstyrke i fremtiden, og også et viktig strategisk grep for å opprettholde konkurransekraften. 72 % av virksomhetene rekrutterer nyutdannede, fordelt på 73 % som rekrutterer nyutdannede med fagbrev, 53 % som rekrutterer etter bachelorgrad mens det tilsvarende tall for master- eller doktorgrad er 32 %. Det er et stort og økende behov for faglærte, både med og uten erfaring. ØYSTEIN HANSEN, DISTRIKTSSEKRETÆR, LO ROGALAND Foto: Shutterstock Rekrutteringsutfordringene er størst for nyutdannede med fagbrev og minst for nyutdannede bare med videregående utdannelse uten fagbrev. En tredjedel av virksomhetene som rekrutterer nyutdannede opplever det som vanskelig eller svært vanskelig å finne de med fagbrev. Det tilsvarende tall for nyutdannede med bacheloreller mastergrad er 20 %. Rogaland Fylkeskommune har ansvaret for utdanning av arbeidskraft med fagbrev. Fagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen sier at mange unge i Rogaland starter på en yrkesfaglig utdanning. Men det er en utfordring å få ungdom til å søke seg til de bransjene vi vet har mange tilgjengelige læreplasser, som bygg og anlegg og restaurant- og matfag. Resultatene som presenteres i Konjunkturbarometeret understreker nettopp dette. Utfordringen er å få dette budskapet ut til ungdommene. Vi mener dette kan skje gjennom en mer nyansert framstilling av hvor verdiskapingen i denne regionen skjer, sier hun. Fakta Konjunkturbarometeret gjennomførte i november 2013 en bedriftsundersøkelse. Halvparten av spørsmålene har vært gjentatt gjennom en årrekke og representerer en kontinuitet. Andre spørsmål gjelder tidsaktuelle tema. Rekrutteringsutfordringer for nyutdannede 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % 0 Mastergrad, doktorgrad (4-årig eller mer) 20 % Bachelorgrad, høgskole (3 årig) 34 % Fagbrev 5 % Videregående skole Andel bedrifter som vurderer det vanskelig eller svært vanskelig å rekruttere nyutdannede Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret Årets undersøkelse bygger på svar fra representanter i 334 private og offentlige virksomheter i Rogaland, fordelt på de ulike bransjene. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av bransjene og gir et representativt inntrykk.

8 Overordnet bransjeanalyse 8 KOMPETANSEUTVIKLING HÅNDTERES FORSKJELLIG Kontinuerlig kompetanseutvikling er et annet viktig strategisk grep for å opprettholde konkurransekraften. Det er imidlertid stor forskjell på måten kompetanseutvikling utføres på. 41 % av virksomhetene som svarte på årets undersøkelse, svarte at det foreligger en plan for utvikling av den ansattes kompetanse, og at de får tilbud i henhold til denne. De høyeste tall finner vi innen energibransjen og transportbransjen. I 12 % av virksomhetene foreligger det en plan og den ansatte har selv ansvaret for å følge den. I 31 % av virksomhetene er den ansatte selv ansvarlig for sin kompetanseutvikling og bedriften bidrar med økonomisk støtte. I 12 % av virksomhetene er det ikke tilbud til de ansatte om utvikling av sin kompetanse og på denne parameteren er det størst representasjon blant primærnæringene og varehandel. 62 % av virksomhetene innen energibransjen har en plan for kompetanseutvikling og gir den ansatte tilbud i forhold til dette. Kompetanse defineres gjerne som de kunnskaper, ferdigheter og holdninger en ansatt eller en bedrift trenger for å utføre en aktivitet eller en oppgave. Med det som utgangspunkt er naturlig nok kompetanse Måte virksomheten arbeider med kompetanseutvikling på 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 41 % Foreligger plan, ansatte tilbud 12 % Foreligger plan, ansatte selv 31 % Ansatte selv, blir støttet 12 % Ikke tilbud 4 % Vet ikke Fordeling av hvordan bedrifter arbeider med kontinuerlig kompetanseutvikling på Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret Foto: Shutterstock utvikling svært viktig for energibedriftene, sier Målfrid Rønnevik, fagsjef for kompetanse i Norsk Olje og Gass. For det er ikke bare råvarer som olje og gass, men vel så mye kunnskap og teknologiutvikling som er nav i vår bransje. Den omfatter kunnskapsbedrifter som konkurrerer over hele verden, og som gjerne er verdensledende innenfor sine områder. De er en del av den teknologiske utviklingen som vi vet går fort, men ikke av seg selv. Kompetanse er viktig i konkurransen med andre aktører, og selskapene må være faglig oppdatert når de konkurrerer med andre Måte virksomheten arbeider med innovasjon på 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 17 % Leverer samme 42 % Tilpasser produkter til kunder 22 % 16 % Nye produkter med kunder Egne produkter 2 % Vet ikke Fordeling av måte bedrifter arbeider med innovasjon på Kilde: Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret om oppdrag og leveranser. Det vet bedriftene, og det vet markedet. For at en bedrift skal være en aktør i et verdensmarked av kunnskap, varer og tjenester må det investeres grundig i de ansatte slik at de har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som til enhver tid etterspørres, sier hun. INNOVASJON SOM EN DRIVER AV KONKURRANSEKRAFT Innovasjon er et tredje og viktig strategisk grep for å opprettholde konkurransekraften. 17 % av virksomhetene leverer stort sett det samme som de har gjort gjennom lenger tid. De høyeste verdier finner vi innen primærnæringer og personlig tjenesteyting. 42 % tilpasser sine produkter og tjenester til kundenes behov mens 22 % utvikler nye produkter og tjenester i samarbeid med kunder. 16 % av virksomhetene arbeider langsiktig med nye produkter og tjenester basert på egen analyse og strategi, og her er det forretningsmessig tjenesteyting og offentlig virksomhet som er mest fremtredende. Radikale nyvinninger oppstår ofte der hvor det er rom for å tenke annerledes. Innovasjon Norge hjelper frem selskaper som har ideer til nyskaping med vekstpotensial. Derfor synes Marit Karlsen Brandal, direktør i Innovasjon Norge Rogaland, at disse resultatene er gledelig lesning. Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen jobber med nyskaping, og langt de fleste med nyskaping som er tilpasset markedets behov. Skal virksomhetene vokse og på sikt overleve, er det nødvendig med kontinuerlig utviklingsarbeid for å tilpasse produkt og tjenester til fremtidige krav og behov, sier hun. Les hele artikkelen samt omtale av de ulike bransjene på

9 Ulike arenaer, ulike kompetansetilbud Internasjonal konkurranse merkes også i kunnskapsintensive bransjer. Vår konkurransekraft er avhengig av at vi har kompetansen vi trenger, og at vi er i stand til å fornye den. Skal vi kunne opprettholde levestandard og lønnsnivå, er vi nødt til å være konkurransedyktige. Internasjonalt har OECD foretatt en sammenlikning av voksnes ferdigheter i 24 land, deriblant Norge. Kriteriene er ferdigheter i lesing, regning og IKT. Norge kommer rimelig godt ut. Vi er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i problemløsning og IKT. Samlet sett er Norge ett av bare fire land som ligger over det internasjonale gjennomsnittet i alle ferdighetene som ble målt. De andre landene er Finland, Nederland og Sverige. Kunnskapsintensive bransjer merker internasjonal konkurranse fra spesielt Asia. Når vi sammenligner utdanningsnivået i Rogaland med snittet for landet, er det lite som skiller når det gjelder høyeste fullførte utdanning. Internt i fylket er det imidlertid forskjeller på lengden av utdanning mellom by og land, og mellom de ulike delene av fylket. I enkelte distriktskommuner har opp mot 50 prosent av den voksne befolkningen utdanning på videregående nivå som høyeste fullførte utdanning. I bykommunene Sandnes, Stavanger og Haugesund er andelen lavere med henholdsvis 42, 37 og 45 prosent. Vi ser også endringer i utdanningsnivå mellom ulike aldersgrupper. I Rogaland er andelen med inntil 4 år høgskole- eller universitetsutdanning 10 prosentpoeng høyere i aldersgruppen år (31 prosent sammenlignet med 21 prosent for den voksne befolkningen som helhet). Andelen unge som fortsetter utdanningen etter videregående skole, er økende. Dette samsvarer med økende etterspørsel etter kandidater med denne utdanningen. Samtidig melder bedriftene at det er folk med fagbrev de har størst utfordringer med å få tak i. Bedrifter og virksomheter investerer i kompetanse gjennom opplæring eller rekruttering. Her finnes det mange ulike modeller, fra bedriftsinterne modeller til samarbeid innen bransjer, i regioner og direkte mellom bedrifter og tilbydere av utdanning. Noen av disse er beskrevet nedenfor. HVOR SKAL FOLKENE TIL HAVBRUKSNÆRINGEN KOMME FRA? Norge har et mål om å bli verdens fremste sjømatnasjon, og vil femdoble produksjonen mot For å kunne konkurrere i en global verden, må en av pilarene være at vi har bedre kompetanse enn konkurrentene, sier Morten Bergslien, senior prosjektleder i Blue Planet. Blue Planet er vertskap for Arena Ocean of Opportunities som arbeider for en bærekraftig havbruksklynge på Sørvestlandet. De tre klyngene innen havbruk (ARENA Ocean of Opportunities, akvarena og NCE Aquaculture) samarbeider om etter- og videreutdanning. I første omgang er det etablert samarbeid med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Nordland og NTNU. Vi ønsker oss kurs i moduler, og at tilbudene skal kunne gis i hele landet slik at Norge ligger langt foran når det gjelder å drive industriell oppdrett i stor skala. MORTEN BERGSLIEN, BLUE PLANET 9 man møter næringen der den er, sier Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet. Opplegget det arbeides med, skal gi studiepoeng. Så langt er arbeidet støttet av Fiskeri- og kystdepartementet, men også Innovasjon Norge har fått en søknad. Næringen samarbeider også om omdømmebygging og kompetanseutvikling på fagskolenivå gjennom «Sett Sjøbein». «UTDANNING I RYFYLKE» TILBYR DET NÆRINGSLIV OG KOMMUNER TRENGER Utdanningsnivået er lavere i distriktskommunene enn i bykommuner. I Ryfylke har de videregående skolene gått sammen om å etablere et felles Regionalt kompetansesenter Utdanning i Ryfylke. Hensikten er å tilby etter- og videreutdanning på videregående og høyere nivå. Det er de videregående skolene i Sauda, Strand og på Finnøy som samarbeider. De har partnerskapsavtaler med hjørnesteinsbedrifter, næringshagene og kommunene, forteller Hans Hylen Solberg ved Sauda videregående. I tillegg samarbeider de med Stavanger offshore tekniske skole og Høgskolen Stord/Haugesund. Kontinuerlig utvikling av kompetanse

10 Kontinuerlig utvikling av kompetanse 10 På teknisk fagskole er det tilbud om 7 studieretninger, blant annet innen bioenergi, bygg og elkraft. I tillegg kommer tilbud innen sertifisering og kompetansebevis, yrkesfaglige kompetanseprogram og teori for lærlinger. Undervisningen kan tas ved siden av arbeid. Deltakerne er på arbeid fire dager og sitter ved skolebenken én dag. Undervisningen er desentralisert og benytter videokonferanseutstyr. Dermed slipper folk å reise så langt. Her tilbys også fag på høgskolenivå, blant annet ledelse og læringskultur i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund. Til sammen 76 studenter fra hele Ryfylke deltar. Det største kurset med temaet prosjektledelse har hatt over 100 deltakere. Initiativet kom fra Eramet i Sauda. Emnene som tilbys på høgskolenivå skal kunne settes sammen til en bachelorgrad innen ledelse og organisasjon. I løpet av 2012 og nesten hele 2013 er det 662 personer som har deltatt på ulike emner fra videregående, teknisk fagskole og høgskolenivå i Ryfylke. OPPLÆRINGSPORTAL PÅ NETT FELLES LØSNING FOR HELE BRANSJEN Bedrifter som leverer til olje- og gassvirksomhet møter krav om sertifikater og kurs, særlig for personell som skal offshore. Mange legger vekt på å holde en kontinuerlig opplæring internt, slik at de ansatte er oppdatert. Mintra har utviklet en opplæringsportal der kundene kan kjøpe kurs fra ulike tilbydere, holde oversikt over ansattes kurs og kompetanse og lage egne bedriftsinterne kurs. Typiske temaer er opplæring i nye applikasjoner, prosedyrer, sikkerhet og beredskap og introduksjon for nye ansatte. I portalen finnes tilbud om ulike opplæringsmodeller. På noen kurs er alt elektronisk, andre har en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring, mens noen består kun av klasserom. Portalen kan samtidig fungere som en database for den opplæringen de ansatte har gjennomført. De fleste kundene kommer fra offshorenæringen, men vi har også tilbud for andre næringer, for eksempel bygg og anlegg, forteller daglig leder Ivar Viktil. Løsningene utviklet for offshorenæringen, tilpasses nye bransjer. Dermed er dette også et eksempel på overføring av en modell fra én bransje til flere. SUBSEA SERVICES TOK INITIATIV TIL NYTT STUDIUM VED UNIVERSITETET Subsea Services leverer spesialprodukter til offshore oljeboring. Kundene opererer globalt. Det finnes imidlertid ikke utdanning for internasjonal forretningsutvikling i Rogaland, og det er få tilbud andre steder i landet. Vi tror flere bedrifter enn vår vil ha behov for folk med denne bakgrunnen framover, da er det viktig at det finnes utdanningstilbud, sier administrerende direktør Bernt Arne Breistein. Sammen med Universitetet i Stavanger har virksomheten derfor utarbeidet et traineeprogram i internasjonalisering. Lengden på tilbudet er fire måneder, og målgruppen er siste års bachelor- eller masterstudenter. Studentene jobber med Utvikling av opplæringsportal i Mintra. Foto: Agnes Etienne businesscase fra ulike deler av verden, som Brasil og Storbritannia. Gjennom kurset blir de utfordret på internasjonal politikk, ulike politiske regimer, internasjonal finans, de må lage en eksportstrategi, markedsanalyser, og de vil få jobbe med sosialt ansvar (corporate social responsibility) i fremvoksende økonomier. Vi blir stadig utfordret på å yte service og vedlikehold i nye land, forteller Pedro Nunes, leder for internasjonalisering i Subsea Services. Da må vi ha tilgjengelig ekspertise for å operere trygt og sikkert. Gjennom vårt bidrag til programmet håper vi dessuten å kunne rekruttere de folkene vi har behov for, avslutter han. Les hele artikkelen på Pedro Nunes, Subsea Services. Foto: Julie Vold Krause

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer